50) Sūrat Qāf

Printed format

50)

Qāf Wa Al-Qur'āni Al-Majīdi 050-001. Qaf! (Ya Peyğəmbər!) Şanlı Qurana and olsun (ki, Məkkə mşrikləri sənə iman gətirmədilər)!
Bal `Ajibū 'An Jā'ahum Mundhirun Minhum Faqāla Al-Kāfirūna Hādhā Shay'un `Ajībun 050-002. Bəli! zlərindən (Onları Allahın əzabı ilə) qorxudan bir peyğəmbər gəldiyinə təəccb etdilər. Kafirlər dedilər:" Bu əcaba bir şeydir! (İnsandan da peyğəmbər olarmı?! Ancaq mələk peyğəmbər ola bilər!)
'A'idhā Mitnā Wa Kunnā Turābāan  ۖ  Dhālika Raj`un Ba`īdun 050-003. Məgər biz lb torpaq olduqdan sonra (yenidən diriləcəyik)? Bu, (həqiqətən) uzaq (qeyri-mmkn) bir qayıdışdır!"  ۖ 
Qad `Alimnā Mā Tanquşu Al-'Arđu Minhum  ۖ  Wa `Indanā Kitābun Ĥafīžun 050-004. Həqiqətən, Biz yerin onlardan nəyi əskiltdiyini (onların tədriclə necə rdb məhv etdiyini) bilirik. Dərgahımızda (hər şeyi) hifz edən bir Kitab (lvhi-məhfuz) vardır!  ۖ 
Bal Kadhdhabū Bil-Ĥaqqi Lammā Jā'ahum Fahum Fī 'Amrin Marījin 050-005. Lakin onlara haqq (Quran) gəldikdə onu yalan saydılar. İndi onlar dolaşıqlıq (təşvış) iindədirlər (sənə gah şair, gah sehrbaz, gah da kahin deyirlər).
'Afalam Yanžurū 'Ilá As-Samā'i Fawqahum Kayfa Banaynāhā Wa Zayyannāhā Wa Mā Lahā Min Furūjin 050-006. Məgər onlar başlarının stndəki gyə baxıb onu necə yaratdığımızı, necə bəzədiyimizi və orada he bir yarıq olmadığını grmrlərmi?!
Wa Al-'Arđa Madadnāhā Wa 'Alqaynā Fīhā Rawāsiya Wa 'Anbatnā Fīhā Min Kulli Zawjin Bahījin 050-007. Eləcə də yeri necə dşədiyimizi (hamarlayıb dzəltdiyimizi), orada mhkəm duran dağlar yaratdığımızı, hər cr gzəl nvdən (meyvə) yetişdirdiyimizi grmrlərmi?!
Tabşiratan Wa Dhikrá Likulli `Abdin Munībin 050-008. (Btn bunlar Rəbbinə tərəf) dnb qayıdan hər bir bəndə n ibrət dərsi və yd-nəsihət olsun deyə etdik.
Wa Nazzalnā Mina As-Samā'i Mā'an Mubārakāan Fa'anbatnā Bihi Jannātin Wa Ĥabba Al-Ĥaşīdi 050-009. Biz gydən bərəkətli su endirdik, sonra onunla bağlar və (arpa, buğda və s. kimi) biilən taxıl dənələri yetişdirdik.
Wa An-Nakhla Bāsiqātin Lahā Ţal`un Nađīdun 050-010. Həm də tumurcuqları (salxım-salxım) bir-birinin stnə dzlmş, hndr xurma ağacları (bitirdik) -
Rizqāan Lil`ibādi  ۖ  Wa 'Aĥyaynā Bihi Baldatan Maytāan  ۚ  Kadhālika Al-Khurūju 050-011. Bəndələrə ruzi olsun deyə! Biz onunla (o su ilə) l bir məmləkəti cana gətirdik. (Qəbirlərdən dirilib) ıxmaq da belədir!  ۖ   ۚ 
Kadhdhabat Qablahum Qawmu Nūĥin Wa 'Aşĥābu Ar-Rassi Wa Thamūdu 050-012. Onlardan (Məkkə mşriklərindən) əvvəl Nuh tayfası, Rəss əhli, Səmud (qvm peyğəmbərləri) təkzib etmişdi.
Wa `Ādun Wa Fir`awnu Wa 'Ikhwānu Lūţin 050-013. Ad (qvm), Firon (əhli), Lut qardaşları;
Wa 'Aşĥābu Al-'Aykati Wa Qawmu Tubba`in  ۚ  Kullun Kadhdhaba Ar-Rusula Faĥaqqa Wa`īdi 050-014. Əykə əhli və Tbbə qvm - bunların hamısı peyğəmbərləri təkzib etdi və Mənim də onlara vəd etdiyim (əzab) gerəkləşdi.  ۚ 
'Afa`ayīnā Bil-Khalqi Al-'Awwali  ۚ  Bal Hum Fī Labsin Min Khalqin Jadīdin 050-015. Məgər Biz ilk yaradılışdan acizmi qaldıq?! Xeyr! (Eləcə də qiyamət gn lləri diriltməkdən aciz qalmayacağıq!) Onlar yeni yaradılış (təkrar dirilmə) barəsində şəkk-şbhə iindədirlər!  ۚ 
Wa Laqad Khalaq Al-'Insāna Wa Na`lamu Mā Tuwaswisu Bihi Nafsuhu  ۖ  Wa Naĥnu 'Aqrabu 'Ilayhi Min Ĥabli Al-Warīdi 050-016. And olsun ki, insanı Biz yaratdıq və nəfsinin ona nə vəsvəsə etdiyini də Biz bilirik. Biz ona şah damarından da yaxınıq! (İnsanın adi hərəkətlərindən tutmuş rəyindən keən ən gizli hisslər, duyğular belə Allaha məlumdur!)  ۖ 
'Idh Yatalaqqá Al-Mutalaqqiyāni `Ani Al-Yamīni Wa `Ani Ash-Shimāli Qa`īdun 050-017. Xatırla ki, (insanın) sağında və solunda (onun btn əməllərini) təsbit edən (qeydə alan) iki mələk oturmuşdur!
Mā Yalfižu Min Qawlin 'Illā Ladayhi Raqībun `Atīdun 050-018. Dediyi hər sz (yazmaq n) onun yanında hazır durub gzləyən (iki mələk) vardır!
Wa Jā'at Sakratu Al-Mawti Bil-Ĥaqqi  ۖ  Dhālika Mā Kunta Minhu Taĥīdu 050-019. lm (lm bihuşluğu), həqiqətən, gələcəkdir. (Ey insan!) Bu sənin qorxub qadığın (crbəcr vasitələrlə canını qurtarmaq istədiyin) şeydir!  ۖ 
Wa Nufikha Fī Aş-Şūri  ۚ  Dhālika Yawmu Al-Wa`īdi 050-020. (ləndən sonra yenidən dirilmək n) sur alınacaqdır. Bu vəd olunmuş gndr (əzab gndr)!  ۚ 
Wa Jā'at Kullu Nafsin Ma`ahā Sā'iqun Wa Shahīdun 050-021. Hər bir kəs (Rəbbinin hzuruna) bir sryən (sryb məhşərə gətirən) və bir də şahidlə (iki mələklə) gələcəkdir.
Laqad Kunta Fī Ghaflatin Min Hādhā Fakashafnā `Anka Ghā'aka Fabaşaruka Al-Yawma Ĥadīdun 050-022. (Ona belə deyiləcəkdir: ) "Sən (dnyada) bundan (bu mdhiş gnə uğrayacağından) qafil idin. Artıq bu gn gzndən pərdəni gtrdk. Sən bu gn sərrast grrsən!"
Wa Qāla Qarīnuhu Hādhā Mā Ladayya `Atīdun 050-023. Yoldaşı (ona təhkim olunmuş mələk) deyəcəkdir: "Bu yanımdakı (Cəhənnəm n) hazırdır!"
'Alqiyā Fī Jahannama Kulla Kaffārin `Anīdin 050-024. (Allah o iki mələyə buyuracaqdır: ) "Atın Cəhənnəmə hər bir inadcıl kafiri;
Mannā`in Lilkhayri Mu`tadin Murībin 050-025. Xeyrə mane olanı, (zlm etməklə, gnah trətməklə) həddi aşanı, (Allahın birliyinə) şəkk edəni!
Al-Ladhī Ja`ala Ma`a Al-Lahi 'Ilahāan 'Ākhara Fa'alqiyāhu Fī Al-`Adhābi Ash-Shadīdi 050-026. O kimsəni ki, Allahla yanaşı znə başqa bir tanrı qəbul etdi. Atın onu şiddətli əzabın iinə!"
Qāla Qarīnuhu Rabbanā Mā 'Aţghaytuhu Wa Lakin Kāna Fī Đalālin Ba`īdin 050-027. Yoldaşı (Şeytan və ya z nəfsi) deyəcəkdir: "Ey Rəbbimiz! Onu mən azdırmadım. Fəqət o z haqq yoldan ox azmışdı!"
Qāla Lā Takhtaşimū Ladayya Wa Qad Qaddamtu 'Ilaykum Bil-Wa`īdi 050-028. (Allah) buyuracaqdır: "Mənim hzurumda mbahisə etməyin. Mən sizə (dnyada peyğəmbər vasitəsilə) bu əzabı bildirmişdim.
Mā Yubaddalu Al-Qawlu Ladayya Wa Mā 'Anā Bižallāmin Lil`abīdi 050-029. Mənim hzurumda sz gləşdirməyin. Mən bəndələrə (əbəs yerə) zlm edən deyiləm!"
Yawma Naqūlu Lijahannama Hal Amtala'ti Wa Taqūlu Hal Min Mazīdin 050-030. O gn Biz Cəhənnəmə: "Doldunmu?" - deyəcək, o isə: "Yenə varmı?" - deyə cavab verəcəkdir.
Wa 'Uzlifati Al-Jannatu Lilmuttaqīna Ghayra Ba`īdin 050-031. Cənnət də mttəqilər n yaxın bir yerə gətiriləcəkdir.
dhā Mā Tū`adūna Likulli 'Awwābin Ĥafīžin 050-032. (Onlara deyiləcəkdir: ) "Bu, vəd olunduğunuz (Cənnətdir). O, hər bir (tvbə edib Allaha tərəf) qayıdan, (nəfsini haramdan, zn gnahdan) qoruyan;
Man Khashiya Ar-Raĥmana Bil-Ghaybi Wa Jā'a Biqalbin Munībin 050-033. Rəhmandan (Onu) grmədən qorxan və (Rəbbinin hzuruna) haqqa dnmş qəlblə gələn bəndə ndr!
Adkhulūhā Bisalāmin  ۖ  Dhālika Yawmu Al-Khulūdi 050-034. Ora sağlıqla (əmin-amanlıqla) daxil olun. Bu, əbədiyyət gndr!"  ۖ 
Lahum Mā Yashā'ūna Fīhā Wa Ladaynā Mazīdun 050-035. Orada onlar n istədikləri hər şey vardır. Dərgahımızda isə ondan artığı (mminlərin təsəvvr edə bilmədikləri nemətlər, Allahın rizasını və s.) mvcuddur!
Wa Kam 'Ahlaknā Qablahum Min Qarnin Hum 'Ashaddu Minhum Baţshāan Fanaqqabū Fī Al-Bilādi Hal Min Maĥīşin 050-036. Biz onlardan (Məkkə mşriklərindən) əvvəl zlərindən daha qvvətli neə-neə nəsilləri məhv etdik. (Onlar: ) "Grəsən, (lmdən qaıb) can qurtarmağa bir yer varmı?" (deyərək) lkə-lkə gəzib dolaşmışdılar.
'Inna Fī Dhālika Ladhikrá Liman Kāna Lahu Qalbun 'Aw 'Alqá As-Sam`a Wa Huwa Shahīdun 050-037. Şbhəsiz ki, bunda qəlb (ağıl) sahibi, yaxud (moizə edildiyi zaman btn varlığı ilə) hazır olub (ona cani-dildən) qulaq asan kimsə n yd-nəsihət vardır!
Wa Laqad Khalaq As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā Fī Sittati 'Ayyāmin Wa Mā Massanā Min Lughūbin 050-038. And olsun ki, Biz gyləri, yeri və onların arasında olanları altı gndə yaratdıq və Bizə he bir yorğunluq da z vermədi.
Fāşbir `Alá Mā Yaqūlūna Wa Sabbiĥ Biĥamdi Rabbika Qabla Ţulū`i Ash-Shamsi Wa Qabla Al-Ghurūbi 050-039. (Ya Peyğəmbər!) Artıq onların dediklərinə (batil szlərinə) səbr et. Gn doğmamışdan əvvəl, batmamışdan əvvəl Rəbbini təqdis edib şəninə təriflər de!
Wa Mina Al-Layli Fasabbiĥhu Wa 'Adbāra As-Sujūdi 050-040. Gecənin bir vaxtında və səcdələrdən sonra da (Onu şkr-səna ilə təqdis et)!
Wa Astami` Yawma Yunādi Al-Munādi Min Makānin Qarībin 050-041. (Ya Peyğəmbər!) Carının yaxın bir yerdən car əkəcəyi gn (deyilən sz, surun səsini) dinlə! (O gn İsrafil uca səslə: "Ey khnəlmiş smklər, ey bir-birindən ayrılmış oynaqlar, ey əprimiş ətlər, ey dağılmış salar! Allah sizə haqq-hesab gnnə gəlmək n yenidən birləşməyi buyurur!" - deyəcək və suru ikinci dəfə frəcəkdir).
Yawma Yasma`ūna Aş-Şayĥata Bil-Ĥaqqi  ۚ  Dhālika Yawmu Al-Khurūji 050-042. O gn (btn yaranmışlar) dəhşətli (tkrpədici) səsi doğrudan-doğruya eşidəcəklər. O gn (qəbirlərdən) ıxma gndr!  ۚ 
'Innā Naĥnu Nuĥyī Wa Numītu Wa 'Ilaynā Al-Maşīru 050-043. Şbhəsiz ki, dirildən də, ldrən də Bizim. (Axır) dnş də Bizim hzurumuzadır!
Yawma Tashaqqaqu Al-'Arđu `Anhum Sirā`āan  ۚ  Dhālika Ĥashrun `Alaynā Yasīrun 050-044. O gn yer onlardan ayrılıb paralanacaq, onlar srətlə (torpağın altından, qəbirlərindən ıxacaqlar). O bizim n asan olan həşrdir (Btn yaranmışların bir yerə toplanacaqları məhşər gndr).  ۚ 
Naĥnu 'A`lamu Bimā Yaqūlūna  ۖ  Wa Mā 'Anta `Alayhim Bijabbārin  ۖ  Fadhakkir Bil-Qur'āni Man Yakhāfu Wa`īdi 050-045. Biz onların nə dediklərini ox gzəl bilirik. (Ya Peyğəmbər!) Sən onlara zor edən (onları zorla imana gətirən) deyilsən. Sən Mənim təhdidimdən (əzabımdan) qorxablara Quranla yd-nəsihət ver!  ۖ   ۖ 
Next Sūrah