49) Sūrat Al-Ĥujurāt

Printed format

49)

Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tuqaddimū Bayna Yadayi Al-Lahi Wa Rasūlihi Wa Attaqū Al-Laha 'Inna Al-Laha Samī`un `Alīmun 049-001. Ey iman gətirənlər! (Szləriniz, iş və hərəkətlərinizdə) Allahdan və Peyğəmbərindən nə keməyin. Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allah (hər şeyi) eşidəndir, (hər şeyi) biləndir!
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tarfa`ū 'Aşwātakum Fawqa Şawti An-Nabīyi Wa Lā Tajharū Lahu Bil-Qawli Kajahri Ba`đikum Liba`đin 'An Taĥbaţa 'A`mālukum Wa 'Antum Lā Tash`urūna 049-002. Ey iman gətirənlər! Səsinizi Peyğəmbərin səsindən artıq qaldırmayın və bir-birinizlə ucadan danışdığınız kimi onunla ucadan danışmayın! Yoxsa, znz də bilmədən, əməlləriniz pu olar.
'Inna Al-Ladhīna Yaghuđđūna 'Aşwātahum `Inda Rasūli Al-Lahi 'Ūlā'ika Al-Ladhīna Amtaĥana Al-Lahu Qulūbahum Lilttaqwá  ۚ  Lahum Maghfiratun Wa 'Ajrun `Ažīmun 049-003. Həqiqətən, Allahın Peyğəmbəri yanında astadan danışanlar (səslərini asta ıxardanlar) o kimsələrdir ki, Allah onların rəklərini təqva n imtahana əkmişdir (mminliyə layiq etmişdir). Onları (gnahlardan) bağışlanma və byk mkafat (Cənnət) gzləyir!  ۚ 
'Inna Al-Ladhīna Yunādūnaka Min Warā'i Al-Ĥujurāti 'Aktharuhum Lā Ya`qilūna 049-004. (Ya Peyğəmbər!) Şbhəsiz ki, səni otaqların arxasından ağıranların oxusunun ağlı kəsmir!
Wa Law 'Annahum Şabarū Ĥattá Takhruja 'Ilayhim Lakāna Khayrāan Lahum Wa  ۚ  Allāhu Ghafūrun Raĥīmun 049-005. Əgər onlar sən qarşılarına ıxancaya qədər səbr etsəydilər, (bu, Allahın yanında) onlar n, əlbəttə, daha yaxşı olardı. Allah (tvbə edənləri) bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'In Jā'akum Fāsiqun Binaba'iin Fatabayyanū 'An Tuşībū Qawmāan Bijahālatin Fatuşbiĥū `Alá Mā Fa`altum Nādimīna 049-006. Ey iman gətirənlər! Əgər bir fasiq sizə (pis) bir xəbər gətirsə, dərhal (onun doğruluğunu) yoxlayın, yoxsa bilmədən bir qvmə pislik edər, sonra da etdiyinizə peşman olarsınız!
Wa A`lamū 'Anna Fīkum Rasūla Al-Lahi  ۚ  Law Yuţī`ukum Fī Kathīrin Mina Al-'Amri La`anittum Wa Lakinna Al-Laha Ĥabbaba 'Ilaykumu Al-'Īmāna Wa Zayyanahu Fī Qulūbikum Wa Karraha 'Ilaykumu Al-Kufra Wa Al-Fusūqa Wa Al-`Işyāna  ۚ  'Ūlā'ika Humu Ar-Rāshidūna 049-007. (Ey iman gətirənlər!) Bilin ki, aranızda Allahın Peyğəmbəri vardır. Əgər o, bir ox işlərdə sizə uysaydı, siz (ətinliyə dşər) əziyyət əkərdiniz. Lakin Allah sizə imanı sevdirmiş, onu rəklərinizdə ssləmiş, kfrə, itaətdən ıxmağa və (Allaha) asi olmağa qarşı sizdə nifrət oyatmışdır. Məhz belələri (bu xislət sahibləri) doğru yolda olanlardır!  ۚ  ~  ۚ 
Fađlāan Mina Al-Lahi Wa Ni`matan Wa  ۚ  Allāhu `Alīmun Ĥakīmun 049-008. Bu isə Allah dərgahından olan ltf və nemət sayəsindədir. Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!  ۚ 
Wa 'In Ţā'ifatāni Mina Al-Mu'uminīna Aqtatalū Fa'aşliĥū Baynahumā  ۖ  Fa'in Baghat 'Iĥdāhumā `Alá Al-'Ukhrá Faqātilū Allatī Tabghī Ĥattá Tafī'a 'Ilá 'Amri Al-Lahi  ۚ  Fa'in Fā'at Fa'aşliĥū Baynahumā Bil-`Adli Wa 'Aqsiţū  ۖ  'Inna Al-Laha Yuĥibbu Al-Muqsiţīna 049-009. Əgər mminlərdən iki dəstə bir-biri ilə vuruşsa, onları dərhal barışdırın. Əgər onlardan biri təcavzkarlıq etsə, təcavzkarlıq edənlə Allahın əmrinə (itaətinə) qayıdana qədər vuruşun. (Təcavzkarlıq edən Allahın əmrinə) qayıtsa, hər iki dəstənin arasını ədalətlə dzəldin və insafla hərəkət edin. Şbhəsiz ki, Allah insaflıları sevər!  ۖ   ۚ   ۖ 
'Innamā Al-Mu'uminūna 'Ikhwatun Fa'aşliĥū Bayna 'Akhawaykum  ۚ  Wa Attaqū Al-Laha La`allakum Turĥamūna 049-010. Həqiqətən, mminlər (dində) qardaşdırlar. Buna grə də (aralarında bir mbahisə dşsə) iki qardaşınızın arasını dzəldin və Allahdan qorxun ki, bəlkə, (əvvəlki gnahlarınız bağışlanıb) rəhm olunasınız!  ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Yaskhar Qawmun Min Qawmin `Asá 'An Yakūnū Khayrāan Minhum Wa Lā Nisā'un Min Nisā'in `Asá 'An Yakunna Khayrāan Minhunna  ۖ  Wa Lā Talmizū 'Anfusakum Wa Lā Tanābazū Bil-'Alqābi  ۖ  Bi'sa Al-Aismu Al-Fusūqu Ba`da Al-'Īmāni  ۚ  Wa Man Lam Yatub Fa'ūlā'ika Humu Až-Žālimūna 049-011. Ey iman gətirənlər! Bir qvm digərini lağa qoymasın. Ola bilsin ki, onlar (lağa qoyulanlar) o birilərindən (lağa qoyanlardan Allah yanında) daha yaxşı olsunlar. Qadınlar da bir-birinə (rişxənd eləməsinlər). Bəlkə, onlar (rişxənd olunanlar) o birilərindən (rişxənd edənlərdən) daha yaxşıdırlar. Bir-birinizə tənə etməyin (ayıb tutmayın) və bir-birinizi pis ləqəblərlə (ey kafir, ey fasiq, ey mnafiq və i. a.) ağırmayın. İman gətirdikdən sonra fasiq adını qazanmaq necə də pisdir. Məhz tvbə etməyənlər zalımlardır! (zlərinə zlm edənlərdir!)  ۖ   ۖ   ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Ajtanibū Kathīrāan Mina Až-Žanni 'Inna Ba`đa Až-Žanni 'Ithmun  ۖ  Wa Lā Tajassasū Wa Lā Yaghtab Ba`đukum Ba`đāan  ۚ  'Ayuĥibbu 'Aĥadukum 'An Ya'kula Laĥma 'Akhīhi Maytāan Fakarihtumūhu  ۚ  Wa Attaqū Al-Laha  ۚ  'Inna Al-Laha Tawwābun Raĥīmun 049-012. Ey iman gətirənlər! ox zənnə-gmana qapılmaqdan əkinin. Şbhəsiz ki, zənnin bəzisi (he bir əsası olmayan zənn) gnahdır. (Bir-birinizin eyibini, sirrini) arayıb axtarmayın, bir-birinizin qeybətini qırmayın! Sizdən biriniz lmş qardaşının ətini yeməyə razı olarmı?! Bu sizdə ikrah hissi oyadar (qeybət də belədir). Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allah tvbələri qəbul edəndir, rəhmlidir!  ۖ   ۚ   ۚ   ۚ 
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu 'Innā Khalaqnākum Min Dhakarin Wa 'Unthá Wa Ja`alnākum Shu`ūbāan Wa Qabā'ila Lita`ārafū  ۚ  'Inna 'Akramakum `Inda Al-Lahi 'Atqākum  ۚ  'Inna Al-Laha `Alīmun Khabīrun 049-013. Ey insanlar! Biz sizi bir kişi və bir qadından (Adəm və Həvvadan) yaratdıq. Sonra bir-birinizi tanıyasınız (kimliyinizi biləsiniz) deyə, sizi xalqlara və qəbilələrə ayırdıq. Allah yanında ən hrmətli olanınız Allahdan ən ox qorxanınızdır (pis əməllərdən ən ox əkinəninizdir). Həqiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, (hər şeydən) xəbərdardır.  ۚ   ۚ 
Qālati Al-'A`rābu 'Āmannā  ۖ  Qul Lam Tu'uminū Wa Lakin Qūlū 'Aslamnā Wa Lammā Yadkhuli Al-'Īmānu Fī Qulūbikum  ۖ  Wa 'In Tuţī`ū Al-Laha Wa Rasūlahu Lā Yalitkum Min 'A`mālikum Shay'āan  ۚ  'Inna Al-Laha Ghafūrun Raĥīmun 049-014. (Qənimət əldə etmək iştahası ilə islama daxil olan) bədəvi ərəblər: "Biz iman gətirdik!" - dedilər. (Ya Peyğəmbər! Onlara) de: "Siz (qəlbən) iman gətirmədiniz! Ancaq: "Biz islamı (məyyən şəxsi məqsəd, mənfəət naminə) qəbul etdik!" - deyin. Hələ iman sizin qəlblərinizə daxil olmamışdır (nki iman əməllə etiqadın vəhdəti, islamı qəbul etmək isə yalnız zahiri əməl deməkdir). Əgər Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsəniz, O sizin əməllərinizdən he bir şey əskiltməz (mkafatınızı layiqincə verər). Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۖ   ۖ   ۚ 
'Innamā Al-Mu'uminūna Al-Ladhīna 'Āmanū Bil-Lahi Wa Rasūlihi Thumma Lam Yartābū Wa Jāhadū Bi'amwālihim Wa 'Anfusihim Fī Sabīli Al-Lahi  ۚ  'Ūlā'ika Humu Aş-Şādiqūna 049-015. Mminlər yalnız Allaha və Peyğəmbərinə iman gətirən, (iman gətirdikdən) sonra he bir şəkk-şbhəyə dşməyən, Allah yolunda malları və canları ilə vuruşanlardır! Məhz belələri (imanlarında) sadiq olanlardır!  ۚ 
Qul 'Atu`allimūna Al-Laha Bidīnikum Wa Allāhu Ya`lamu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Wa  ۚ  Allāhu Bikulli Shay'in `Alīmun 049-016. (Ya Peyğəmbər! Bu bədəvilərə) de: "Siz dininizi (həqiqi msəlman olduğunuzu) Allahamı yrədirsiniz?" Halbuki Allah gylərdə və yerdə nə varsa, (hamısını) bilir. Allah hər şeyi biləndir!  ۚ 
Yamunnūna `Alayka 'An 'Aslamū  ۖ  Qul Lā Tamunnū `Alayya 'Islāmakum  ۖ  Bali Al-Lahu Yamunnu `Alaykum 'An Hadākum Lil'īmāni 'In Kuntum Şādiqīna 049-017. Onlar islamı qəbul etdiklərinə grə sənə minnət qoyurlar. De: "Msəlman olduğunuzla mənə minnət qoymayın! Xeyr, əgər (iman gətirdiyinizi) doğru deyirsinizsə, (bilin ki) sizi imana mvəffəq etməklə, əslində Allah sizin boynunuza minnət qoymuş olur!"  ۖ   ۖ 
'Inna Al-Laha Ya`lamu Ghayba As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa  ۚ  Allāhu Başīrun Bimā Ta`malūna 049-018. Şbhəsiz ki, Allah gylərin və yerin qeybini (gzə grnməyən sirlərini) bilir. Allah sizin nə etdiklərinizi grəndir!  ۚ 
Next Sūrah