48) Sūrat Al-Fatĥ

Printed format

48)

'Innā Fataĥnā Laka Fatĥāan Mubīnāan 048-001. (Ya Peyğəmbər!) Həqiqətən, Biz sənə (msəlmanların ftuhatının başlanğıcını qoyan, Kəbənin yerləşdiyi Məkkə şəhərinin, habelə bir ox başqa məmləkətlərin fəthinə səbəb olacaq Hdeybiyyə slh ilə) aıq-aşkar bir zəfər bəxş etdik!
Liyaghfira Laka Al-Lahu Mā Taqaddama Min Dhanbika Wa Mā Ta'akhkhara Wa Yutimma Ni`matahu `Alayka Wa Yahdiyaka Şirāţāan Mustaqīmāan 048-002. Allah (bununla) sənin əvvəlki sə sonrakı gnahlarını bağışlayacaq, sənə olan nemətini tamam-kamal edəcək və səni dz yola mvəffəq edəcəkdir!
Wa Yanşuraka Al-Lahu Naşrāan `Azīzāan 048-003. Allah sənə yenilməz qələbə verəcəkdir!
Huwa Al-Ladhī 'Anzala As-Sakīnata Fī Qulūbi Al-Mu'uminīna Liyazdādū 'Īmānāan Ma`a 'Īmānihim  ۗ  Wa Lillahi Junūdu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۚ  Wa Kāna Al-Lahu `Alīmāan Ĥakīmāan 048-004. Mminlərin imanı stnə iman artırmaq n onların rəklərinə (z dərgahından) arxayınlıq (rahatlıq və mənəvi mhkəmlik) gndərən Odur. Gylərdəki və yerdəki ordular (mələklər, cinlər, insanlar, heyvanlar, ildırım, qasırğa, fırtına, sel, zəlzələ, ayın tutulması, gnəşin batması və i. a.) Allahın ixtiyarındadır (Allah istədiyindən onlar vasitəsilə intiqam alar) Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!  ۗ   ۚ 
Liyudkhila Al-Mu'uminīna Wa Al-Mu'umināti Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā Wa Yukaffira `Anhum Sayyi'ātihim  ۚ  Wa Kāna Dhālika `Inda Al-Lahi Fawzāan `Ažīmāan 048-005. (Cihad əmri ona grədir ki) Allah mmin kişiləri və qadınları əbədi qalacaqları, (ağacları) altından aylar axan cənnətlərə daxil etsin və onların gnahlarının stn rtsn. Bu, Allah dərgahında byk qurtuluşdur (uğurdur)!  ۚ 
Wa Yu`adhdhiba Al-Munāfiqīna Wa Al-Munāfiqāti Wa Al-Mushrikīna Wa Al-Mushrikāti Až-Žānnīna Bil-Lahi Žanna As-Saw'i  ۚ  `Alayhim Dā'iratu As-Saw'i  ۖ  Wa Ghađiba Al-Lahu `Alayhim Wa La`anahum Wa 'A`adda Lahum Jahannama  ۖ  Wa Sā'at Maşīrāan 048-006. (Cihad əmri həm də ona grədir ki) Allah (Muhəmmədin Rəbbi nə Muhəmmədin znə, nə də mminlərə kmək edəcəkdir -deyə) Onun barəsində bədgman (bədniyyət) olan mnafiq kişi və qadınları, mşrik kişi və qadınları əzaba dar etsin. Onların bədniyyətliyi z başlarında atlasın! Allahın onlara qəzəbi tutmuş və (Allah) onlara lənət etmişdir. (Allah) Cəhənnəmi onlar n hazırlamışdır. Ora necə də pis məskəndir!  ۚ   ۖ   ۖ 
Wa Lillahi Junūdu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۚ  Wa Kāna Al-Lahu `Azīzāan Ĥakīmāan 048-007. Gylərdəki və yerdəki ordular Allahın ixtiyarındadır. Allah yenilməz qvvət sahibi, hikmət sahibidir!  ۚ 
'Innā 'Arsalnāka Shāhidāan Wa Mubashshirāan Wa Nadhīrāan 048-008. (Ya Rəsulum!) Həqiqətən, Biz səni (bəşər vladına) bir şahid, bir mjdəi və (Allahın əzablı ilə) qorxudan bir peyğəmbər olaraq gndərdik.
Litu'uminū Bil-Lahi Wa Rasūlihi Wa Tu`azzirūhu Wa Tuwaqqirūhu Wa Tusabbiĥūhu Bukratan Wa 'Aşīlāan 048-009. (Biz onu gndərdik ki, siz insanlar) Allaha və Onun Rəsuluna iman gətirəsiniz, Ona (Allaha, yaxud Peyğəmbərə) yardım edəsiniz, onu byk sayıb ehtiramını saxlayasınız və (Allahı) səhər-axşam təqdis edib şəninə təriflər deyəsiniz!
'Inna Al-Ladhīna Yubāyi`ūnaka 'Innamā Yubāyi`ūna Al-Laha Yadu Al-Lahi Fawqa 'Aydīhim  ۚ  Faman Nakatha Fa'innamā Yankuthu `Alá Nafsihi  ۖ  Wa Man 'Awfá Bimā `Āhada `Alayhu Al-Laha Fasayu'utīhi 'Ajrāan `Ažīmāan 048-010. (Ya Peyğəmbər! Hdeybiyyə səfəri zamanı bir ağacın altında beyəti-rizvanla) sənə beyət edənlər, şbhəsiz ki, Allaha beyət etmiş olurlar. Allahın (qdrət) əli onların əllərinin stndədir. Kim (beyəti) pozsa, ancaq z əleyhinə pozmuş olar (bunun zərəri yalnız onun znə dəyər). Kim Allahla etdiyi əhdi yerinə yetirsə, (Allah) ona byk mkafat verər!  ۚ   ۖ  ~
Sayaqūlu Laka Al-Mukhallafūna Mina Al-'A`rābi Shaghalatnā 'Amwālunā Wa 'Ahlūnā Fāstaghfir Lanā  ۚ  Yaqūlūna Bi'alsinatihim Mā Laysa Fī Qulūbihim  ۚ  Qul Faman Yamliku Lakum Mina Al-Lahi Shay'āan 'In 'Arāda Bikum Đarrāan 'Aw 'Arāda Bikum Naf`āan  ۚ  Bal Kāna Al-Lahu Bimā Ta`malūna Khabīrāan 048-011. (Hdeybiyyə səfərindən) geri qalan bədəvi ərəblər sənə deyəcəklər: "Mal-dvlətimiz və ailələrimiz başımızı qatdı (səninlə yola ıxa bilmədik). (Allahdan) bizim bağışlanmağımızı dilə!" Onlar rəklərində olmayanı dilləri ilə deyirlər. (Onlara) de: "Əgər Allah sizə bir zərər, yaxud bir xeyir vermək istəsə, bu işdə Allaha bir şeylə kim mane ola bilər?!" Bəli, Allah sizin nə etdiyinizdən xəbərdardır!  ۚ   ۚ   ۚ 
Bal Žanantum 'An Lan Yanqaliba Ar-Rasūlu Wa Al-Mu'uminūna 'Ilá 'Ahlīhim 'Abadāan Wa Zuyyina Dhālika Fī Qulūbikum Wa Žanantum Žanna As-Saw'i Wa Kuntum Qawmāan Būrāan 048-012. Yoxsa (ey mnafiqlər!) siz elə gman edirdiniz ki, Peyğəmbər və mminlər (dyşdə həlak olub) bir daha z ailələrinə qayıtmayacaqlar? Bu sizin rəyinizə xoş gəlmiş və siz (Allah barəsində) pis fikrə dşmşdnz. Və (elə buna grə də) siz məhvə dar edilmiş (yaxud xeyirsiz) bir qvm oldunuz!
Wa Man Lam Yu'umin Bil-Lahi Wa Rasūlihi Fa'innā 'A`tadnā Lilkāfirīna Sa`īrāan 048-013. Hər kəs Allaha və Onun Peyğəmbərinə iman gətirməsə, (bilsin ki) Biz kafirlər n cəhənnəm odu hazırlamışıq!
Wa Lillahi Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۚ  Yaghfiru Liman Yashā'u Wa Yu`adhdhibu Man Yashā'u  ۚ  Wa Kāna Al-Lahu Ghafūrāan Raĥīmāan 048-014. Gylərin və yerin hkm Allahın əlindədir. O, istədiyini bağışlayar, istədiyinə də əzab verər. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۚ   ۚ 
Sayaqūlu Al-Mukhallafūna 'Idhā Anţalaqtum 'Ilá Maghānima Lita'khudhūhā Dharūnā Nattabi`kum  ۖ  Yurīdūna 'An Yubaddilū Kalāma Al-Lahi  ۚ  Qul Lan Tattabi`ūnā Kadhālikum Qāla Al-Lahu Min Qablu  ۖ  Fasayaqūlūna Bal Taĥsudūnanā  ۚ  Bal Kānū Lā Yafqahūna 'Illā Qalīlāan 048-015. Siz (Xeybərə) qənimət əldə etmək n getdiyiniz zaman (Hdeybiyyə səfərinə) getməyənlər (səfərdən geri qalanlar) deyəcəklər: "Qoyun biz də sizin arxanızca gələk!" Onlar Allahın (ya Peyğəmbər! Hdeybiyyə səfərinə getməyib evdə oturanları he yerə aparma!) szn dəyişdirmək istəyirlər. (Ya Peyğəmbər! Onlara) de: "Siz əsla bizim arxamızca gəlməyəcəksiniz. Allah əvvəldən belə buyurmuşdur" Onlar deyəcəklər: Xeyr, siz bizə paxıllıq edirsiniz (istəmirsiniz ki, bizim də payımıza qənimət dşsn)". Xeyr, onlar zləri ox az qanan kimsələrdir!  ۖ   ۚ   ۖ   ۚ 
Qul Lilmukhallafīna Mina Al-'A`rābi Satud`awna 'Ilá Qawmin 'Ūlī Ba'sin Shadīdin Tuqātilūnahum 'Aw Yuslimūna  ۖ  Fa'in Tuţī`ū Yu'utikumu Al-Lahu 'Ajrāan Ĥasanāan  ۖ  Wa 'In Tatawallaw Kamā Tawallaytum Min Qablu Yu`adhdhibkum `Adhābāan 'Alīmāan 048-016. (Hdeybiyyə səfərindən) geri qalan bədəvi ərəblərə de: "Siz (bir mddətdən sonra) ox gcl bir qvmlə vuruşmağa ağırılacaqsınız. Siz onlarla vuruşacaqsınız, ya da onlar dnb msəlman olacaqlar (dyşə ehtiyac qalmayacaqdır). Əgər itaət etsəniz, Allah sizə gzəl bir mkafat verər. Yox, əgər əvvəldə olduğu kimi (dyşdən) z evirsəniz, (Allah) sizə ağrılı-acılı bir əzab verər".  ۖ   ۖ 
Laysa `Alá Al-'A`má Ĥarajun Wa Lā `Alá Al-'A`raji Ĥarajun Wa Lā `Alá Al-Marīđi Ĥarajun  ۗ  Wa Man Yuţi`i Al-Laha Wa Rasūlahu Yudkhilhu Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru  ۖ  Wa Man Yatawalla Yu`adhdhibhu `Adhābāan 'Alīmāan 048-017. (Cihada getməməyə grə) kora gnah gəlməz, topala-şilə gnah gəlməz, bir də xəstəyə gnah gəlməz. Kim Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsə, (Allah) onu (ağacları) altından aylar axan cənnətlərə daxil edər. Kim (onlardan) z dndərsə, (Allah) onu şiddətli bir əzaba dar edər!  ۗ   ۖ 
Laqad Rađiya Al-Lahu `Ani Al-Mu'uminīna 'Idh Yubāyi`ūnaka Taĥta Ash-Shajarati Fa`alima Mā Fī Qulūbihim Fa'anzala As-Sakīnata `Alayhim Wa 'Athābahum Fatĥāan Qarībāan 048-018. (Ya Peyğəmbər!) And olsun ki, (Hdeybiyyədə) ağac altında sənə beyət etdikləri zaman Allah mminlərdən razı oldu. (Allah) onların rəklərində olanı (sənə sadiq qalacaqlarını, əhdə vəfa edəcəklərini) bildi, onlara (z dərgahından) arxayınlıq (rahatlıq, səbir, səbat, mənəvi qvvə) gndərdi və onları yaxın gələcəkdə qazanılacaq bir qələbə (Xeybərin fəthi) ilə mkafatlandırdı.
Wa Maghānima Kathīratan Ya'khudhūnahā  ۗ  Wa Kāna Al-Lahu `Azīzāan Ĥakīmāan 048-019. Həm də (Xeybərdə) ələ keirəcəkləri oxlu qənimətlərə (nail etdi). Allah yenilməz qvvət sahibi, hikmət sahibidir!  ۗ 
Wa`adakumu Al-Lahu Maghānima Kathīratan Ta'khudhūnahā Fa`ajjala Lakum Hadhihi Wa Kaffa 'Aydiya An-Nāsi `Ankum Wa Litakūna 'Āyatan Lilmu'uminīna Wa Yahdiyakum Şirāţāan Mustaqīmāan 048-020. Allah sizə ox-ox qənimətlər vəd buyurmuşdur; siz onları əldə edəcəksiniz. Bunu (Xeybərdəki bu qəniməti) isə sizə tezliklə verdi. Mminlərə işarə olsun və sizi doğru yola ıxartsın deyə, (Allah) insanların sizə qarşı uzanmış əllərini kəsdi (Xeybərdə mttəfiqlərin, yaxud Məkkə mşriklərinin mqavimətini qırdı).
Wa 'Ukhrá Lam Taqdirū `Alayhā Qad 'Aĥāţa Al-Lahu Bihā  ۚ  Wa Kāna Al-Lahu `Alá Kulli Shay'in Qadīrāan 048-021. Hələ əldə edə bilmədiyiniz başqa qənimətlər də (Allahın sizə Məkkənin fəthini, yaxud Hneyn vuruşu, İranın fəthi və sonrakı neə-neə dyşlər zamanı əldə ediləcək qənimətlər vəd buyurmuşdur). Allah onları (z elmi ilə) ehtiva etmişdir. Allah hər şeyə qadirdir!  ۚ 
Wa Law Qātalakumu Al-Ladhīna Kafarū Lawallaw Al-'Adbāra Thumma Lā Yajidūna Walīyāan Wa Lā Naşīrāan 048-022. Əgər (Məkkə əhlindən sonra) o kafirlər sizinlə dyşə girişsəydilər, mtləq arxa evirib qaacaq, zlərinə nə dost, nə də havadar tapacaqdılar.
Sunnata Al-Lahi Allatī Qad Khalat Min Qablu  ۖ  Wa Lan Tajida Lisunnati Al-Lahi Tabdīlāan 048-023. (Ya Peyğəmbər!) Allahın əvvəldən qoyduğu qayda-qanun (adət) belədir. Sən Allahın qayda-qanununda (adətində) he vaxt bir dəyişiklik grə bilməzsən! (Həmişə peyğəmbərlər və mminlər qalib gəlmiş, kafirlər isə məğlub olmuşlar).  ۖ 
Wa Huwa Al-Ladhī Kaffa 'Aydiyahum `Ankum Wa 'Aydiyakum `Anhum Bibaţni Makkata Min Ba`di 'An 'Ažfarakum `Alayhim  ۚ  Wa Kāna Al-Lahu Bimā Ta`malūna Başīrāan 048-024. Sizi onlara (mşriklərə) qalib etdikdən sonra Məkkə vadisində (Hdeybiyyədə) onların əlini sizdən, sizin də əlinizi onlardan əkən (onları sizinlə, sizi də onlarla vuruşmağa qoymayan) Odur. Allah sizin nə etdiklərinizi grəndir! (Peyğəmbər əshabəsi ilə Hdeybiyyədə yerləşdiyi zaman səksən silahli Məkkə mşriki msəlmanlara hcum etmək istəmiş, lakin əsir tutulub Peyğəmbərin yanına gətirilmiş, o da onlara he bir cəza verməyib hamısını azad etmişdi. Muhəmməd əleyhissəlamın bu ltf Hdeybiyyə slhnn imzalanmasına səbəb olmuşdu).  ۚ 
Humu Al-Ladhīna Kafarū Wa Şaddūkum `Ani Al-Masjidi Al-Ĥarāmi Wa Al-Hadya Ma`kūfāan 'An Yablugha Maĥillahu  ۚ  Wa Lawlā Rijālun Mu'uminūna Wa Nisā'un Mu'uminātun Lam Ta`lamūhum 'An Taţa'ūhum Fatuşībakum Minhum Ma`arratun Bighayri `Ilmin  ۖ  Liyudkhila Al-Lahu Fī Raĥmatihi Man Yashā'u  ۚ  Law Tazayyalū La`adhdhab Al-Ladhīna Kafarū Minhum `Adhābāan 'Alīmāan 048-025. Kfr edənlər də, sizin Məscidlhərama daxil olmağınıza maneilik trədənlər də, qurbanlıqları z yerinə (qurbangaha) gedib atmağa qoymayanlar da məhz onlardır (Məkkə mşrikləridir). Əgər (Məkkədə) tanımadığınız mmin kişi və qadınları bilmədən ayaq altına alıb əzmək və bundan dolayı sizə gnah gəlmək ehtimalı olmasaydı (Allah siz mminlərin hamılıqla Məkkəyə daxil olmasına izin verərdi). Amma Allah istədiyini z mərhəmətinə qovuşdursun deyə (o zaman buna izin vermədi). Əgər onlar (mminlərlə kafirlər) bir-birindən seilib ayrılmış olsaydılar, Biz onlardan (Məkkə əhlindən) kafir olanları şiddətli bir əzaba dar edərdik!  ۚ   ۖ   ۚ 
'Idh Ja`ala Al-Ladhīna Kafarū Fī Qulūbihimu Al-Ĥamīyata Ĥamīyata Al-Jāhilīyati Fa'anzala Al-Lahu Sakīnatahu `Alá Rasūlihi Wa `Alá Al-Mu'uminīna Wa 'Alzamahum Kalimata At-Taqwá Wa Kānū 'Aĥaqqa Bihā Wa 'Ahlahā  ۚ  Wa Kāna Al-Lahu Bikulli Shay'in `Alīmāan 048-026. Kafirlər z rəklərində Cahiliyyət təkəbbr təəssbnə qapıldıqları (Hdeybiyyə sazişinə "bismillahir-rəhmanir-rəhim", "Muhəmmədun rəsulullah" szlərini yazmaqdan imtina etdikləri, hicrətin altıncı ilində Muhəmməd əleyhissəlamın Məkkəyə daxil olmasına razılıq vermədikləri) zaman Allah Peyğəmbərinə və mminlərə z dərgahından arxayınlıq (qəlb rahatlığı, mənəvi mhkəmlik) gndərmiş və onlara təqva gəlməsini (la ilahə illallah, Muhəmmədun rəsulullah" szn) xas etmişdi. Onların bu szə (Məkkə mşriklərindən) daha ox haqqı var idi və ona layiq idilər. Allah hər şeyi biləndir!  ۚ 
Laqad Şadaqa Al-Lahu Rasūlahu Ar-Ru'uyā Bil-Ĥaqqi  ۖ  Latadkhulunna Al-Masjida Al-Ĥarāma 'In Shā'a Al-Lahu 'Āminīna Muĥalliqīna Ru'ūsakum Wa Muqaşşirīna Lā Takhāfūna  ۖ  Fa`alima Mā Lam Ta`lamū Faja`ala Min Dūni Dhālika Fatĥāan Qarībāan 048-027. And olsun ki, Allah-təala z Peyğəmbərinin (Məkkə fəthi) ryasının in olduğunu təsdiq etdi. (Ey mminlər!) Siz, inşallah, əmin-amanlıqla, (bəziniz) başınızı qırxdırmış, (bəziniz saınızı) qısaltmış halda və (mşriklərdən) qorxmadan Məscidlhərama daxil olacaqsınız. (Allah) sizin bilmədiklərinizi bilir. O bundan əlavə (sizə) tezliklə bir qələbə (Xeybərin fəthini) də bəxş edəcəkdir. (Doğrudan da, Muhəmməd əleyhissəlam hicrətin yeddinci ilində əshabəsi ilə birlikdə Məkkəyə mrə ziyarətinə getdi və ziyarətdən əvvəl Xeybəri fəth etdi. Buna grə də bir işə girişməzdən əvvəl mtləq "inşallah" demək lazımdır!)  ۖ   ۖ 
Huwa Al-Ladhī 'Arsala Rasūlahu Bil-Hudá Wa Dīni Al-Ĥaqqi Liyužhirahu `Alá Ad-Dīni Kullihi  ۚ  Wa Kafá Bil-Lahi Shahīdāan 048-028. Onu (islamı) btn dinlərdən stn etmək (onun btn dinlərdən stn olduğunu gstərmək) n z Peyğəmbərini hidayət və haqq dinlə gndərən Odur. (Ya Rəsulum! Sənin peyğəmbərliyinin həqiqiliyinə) Allahın şahid olması kifayət edər!  ۚ 
Muĥammadun Rasūlu Al-Lahi Wa  ۚ  Al-Ladhīna Ma`ahu 'Ashiddā'u `Alá Al-Kuffāri Ruĥamā'u Baynahum  ۖ  Tarāhum Rukka`āan Sujjadāan Yabtaghūna Fađlāan Mina Al-Lahi Wa Riđwānāan  ۖ  Sīmāhum Fī Wujūhihim Min 'Athari As-Sujūdi  ۚ  Dhālika Mathaluhum At-Tawrāati  ۚ  Wa Mathaluhum Al-'Injīli Kazar`in 'Akhraja Shaţ'ahu Fa'āzarahu Fāstaghlaža Fāstawá `Alá Sūqihi Yu`jibu Az-Zurrā`a Liyaghīža Bihimu Al-Kuffāra  ۗ  Wa`ada Al-Lahu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Minhum Maghfiratan Wa 'Ajrāan `Ažīmāan 048-029. Muhəmməd (əleyhissəlam) Allahın Peyğəmbəridir. Onunla birlikdə olanlar (mminlər) kafirlərə qarşı sərt, bir-birinə (z aralarında) isə mərhəmətlidirlər. Sən onları (namaz vaxtı) rku edən, səcdəyə qapanan, Allahdan riza və ltf diləyən grərsən. Onların əlaməti zlərində olan səcdə izidir. (Qiyamət gn onlar zlərindəki mminlik nuru alınlarındakı mhr yeri ilə tanınırlar). Bu onların Tvratdakı vəsfidir. İncildə isə onlar elə bir əkinə bənzədilirlər ki, o artıq ccərtisini zə ıxarmış, onu bəsləyib cana-qvvətə gətirmiş, o da (o ccərti də) mhkəmlənib gvdəsi stnə qalxaraq əkiniləri heyran qoymuşdur. (Allahın bu təşbihi) kafirləri qəzəbləndirmək ndr. Onlardan iman gətirib yaxşı əməllər edənlərə Allah məğfirət (gnahlardan bağışlanma) və byk mkafat (Cənnət) vəd buyurmuşdur!  ۚ  ~  ۖ   ۖ   ۚ   ۚ   ۗ 
Next Sūrah