47) Sūrat Muĥammad

Printed format

47)

Al-Ladhīna Kafarū Wa Şaddū `An Sabīli Al-Lahi 'Ađalla 'A`mālahum 047-001. Kafir olanların və (insanları) Allah yolundan dndərənlərin əməllərini (Allah) pu edəcəkdir.
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Wa 'Āmanū Bimā Nuzzila `Alá Muĥammadin Wa Huwa Al-Ĥaqqu Min  ۙ  Rabbihim Kaffara `Anhum Sayyi'ātihim Wa 'Aşlaĥa Bālahum 047-002. İman gətirib yaxşı əməllər edənlərin, Rəbbindən Muhəmmədə haqq olaraq nazil edilənə (Qurana) inanların isə gnahlarının stn rtəcək, onların əhvalını (dnyada və axirətdə) dzəldəcəkdir (yaxşılaşdıracaqdır).  ۙ 
Dhālika Bi'anna Al-Ladhīna Kafarū Attaba`ū Al-Bāţila Wa 'Anna Al-Ladhīna 'Āmanū Attaba`ū Al-Ĥaqqa Min Rabbihim  ۚ  Kadhālika Yađribu Al-Lahu Lilnnāsi 'Amthālahum 047-003. Bu ona grədir ki, kafirlər batilə uymuş, iman gətirənlər isə z Rəbbindən gələn haqqa (Qurana) tabe olmuşlar. Allah insanlara zlərinə dair məsələləri belə əkir!  ۚ 
Fa'idhā Laqītumu Al-Ladhīna Kafarū Fađarba Ar-Riqābi Ĥattá 'Idhā 'Athkhantumūhum Fashuddū Al-Wathāqa Fa'immā Mannāan Ba`du Wa 'Immā Fidā'an Ĥattá Tađa`a Al-Ĥarbu 'Awzārahā  ۚ  Dhālika Wa Law Yashā'u Al-Lahu Lāntaşara Minhum Wa Lakin Liyabluwa Ba`đakum Biba`đin Wa  ۗ  Al-Ladhīna Qutilū Fī Sabīli Al-Lahi Falan Yuđilla 'A`mālahum 047-004. (Ey mminlər!) Kafirlərlə (dyş meydanında) qarşılaşdığınız zaman boyunlarını vurun. Nəhayət, onları məğlub (əzib şil-kt) etdikdə, (qamasınlar deyə, əl-ayaqlarını) kəndirlə mhkəm bağlayın. Sonra da mharibə bitdikdə onları ya (boyunlarına minnət qoyub) məccani, ya da fidyə mqabilində azad edin! (İstəsəniz əsirləri bağışlayıb pulsuz-parasız azad edər, ya onları mbadilə edər, ya da məyyən məbləğ pul, mal mqabilində buraxarsınız). (Əmr) budur! Əgər Allah istəsəydi, onlardan (başqa cr - mharibəsiz də) intiqam ala bilərdi. Lakin O sizi biri-birinizlə imtahana əkmək n (vuruşmağınızı əmr etdi). Allah z yolunda ldrlənlərin əməllərini əsla pu etməz.  ۚ   ۗ 
Sayahdīhim Wa Yuşliĥu Bālahum 047-005. (Allah) onları doğru yola mvəffəq edəcək, onların əhvalını (dnyada və axirətdə) dzəldəcəkdir.
Wa Yudkhiluhumu Al-Jannata `Arrafahā Lahum 047-006. Və onları (dnyada) zlərinə tanıtmış olduğu Cənnətə daxil edəcəkdir.
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'In Tanşurū Al-Laha Yanşurkum Wa Yuthabbit 'Aqdāmakum 047-007. Ey iman gətirənlər! Əgər siz Allaha (Allahın dininə və Peyğəmbərinə) yardım gstərsəniz, O da sizə yardım gstərər və sizi sabitqədəm (cihadda mhkəm, qvvətli) edər.
Wa Al-Ladhīna Kafarū Fata`sāan Lahum Wa 'Ađalla 'A`mālahum 047-008. Kafirlərə gəldikdə isə - hamısı məhv olsun - onların əməllərini pua ıxardar!
Dhālika Bi'annahum Karihū Mā 'Anzala Al-Lahu Fa'aĥbaţa 'A`mālahum 047-009. Bu ona grədir ki, (kafirlər) Allahın nazil etdiyini (Quranı) bəyənmədilər, (Allah da) onların əməllərini pu etdi.
'Afalam Yasīrū Fī Al-'Arđi Fayanžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Ladhīna Min Qablihim  ۚ  Dammara Al-Lahu `Alayhim  ۖ  Wa Lilkāfirīna 'Amthāluhā 047-010. Məgər onlar yer zn dolaşıb zlərindən əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğunu grmrlərmi?! Allah onları yerlə yeksan etdi. Kafirləri də buna bənzərləri (belə şeylər) gzləyir!  ۚ   ۖ 
Dhālika Bi'anna Al-Laha Mawlá Al-Ladhīna 'Āmanū Wa 'Anna Al-Kāfirīna Lā Mawlá Lahum 047-011. Ona grə ki, Allah iman gətirənlərin dostudur (himayədarıdır). Kafirlərin isə dostu (himayədarı) yoxdur!
'Inna Al-Laha Yudkhilu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Wa  ۖ  Al-Ladhīna Kafarū Yatamatta`ūna Wa Ya'kulūna Kamā Ta'kulu Al-'An`ām Wa An-Nāru Mathwáan Lahum 047-012. Allah iman gətirib yaxşı əməllər edənləri (ağacları) altından aylar axan cənnətlərə daxil edər. Kafirlər isə (dnyada) səfa srər, heyvan kimi yeyib-iərlər. (ləndən sonra) cəhənnəm odu onların məskəni olacaqdır!  ۖ 
Wa Ka'ayyin Min Qaryatin Hiya 'Ashaddu Qūwatan Min Qaryatika Allatī 'Akhrajatka 'Ahlaknāhum Falā Nāşira Lahum 047-013. (Ya Peyğəmbər! Qvmnn) səni ıxartdığı şəhərdən (şəhər əhlindən) daha qvvətli neə-neə şəhərlər (şəhər əhli) var idi ki, Biz onları məhv etdik və zlərinə bir kmək edən də tapılmadı!
'Afaman Kāna `Alá Bayyinatin Min Rabbihi Kaman Zuyyina Lahu Sū'u `Amalihi Wa Attaba`ū 'Ahwā'ahum 047-014. Məgər Rəbbindən bir dəlilə olan (dəlilə istinad edən) kimsə pis əməli znə yaxşı gstərilən kimsə kimidirmi?! Belələri z nəfslərinə uymuşlar.
Mathalu Al-Jannati Allatī Wu`ida Al-Muttaqūna  ۖ  Fīhā 'Anhārun Min Mā'in Ghayri 'Āsinin Wa 'Anhārun Min Labanin Lam Yataghayyar Ţa`muhu Wa 'Anhārun Min Khamrin Ladhdhatin Lilshshāribīna Wa 'Anhārun Min `Asalin Muşaffáan  ۖ  Wa Lahum Fīhā Min Kulli Ath-Thamarāti Wa Maghfiratun Min Rabbihim  ۖ  Kaman Huwa Khālidun An-Nāri Wa Suqū Mā'an Ĥamīmāan Faqaţţa`a 'Am`ā'ahum 047-015. Mttəqilərə vəd olunan Cənnətin vəsfi belədir: orada dadı dəyişməyən (qoxumayan) sudan irmaqlar, təmi nməyən sddən aylar, iənlərə ləzzət verən şərabdan nəhrlər və təmiz baldan irmaqlar vardır. Orada onları hər cr meyvə və Rəbbi tərəfindən (gnahlardan) bağışlanma gzləyir. (Məgər bu cənnətdə olanlar) cəhənnəm odunda əbədi qalıb bağırsaqları para-para edən qaynar su iirdiləcək kəslər kimi ola bilərlərmi?!  ۖ   ۖ   ۖ 
Wa Minhum Man Yastami`u 'Ilayka Ĥattá 'Idhā Kharajū Min `Indika Qālū Lilladhīna 'Ū Al-`Ilma Mādhā Qāla 'Ānifāan  ۚ  'Ūlā'ika Al-Ladhīna Ţaba`a Al-Lahu `Alá Qulūbihim Wa Attaba`ū 'Ahwā'ahum 047-016. (Ya Peyğəmbər!) Onların (kafirlərin) iərisində elələri də vardır ki, səni dinləyər, sənin yanından ıxıb gedən kimi elm verilmiş kimsələrdən (səhabədən istehza ilə): "(Muhəmməd) bu saat nə dedi?!" - deyə soruşarlar. Onlar Allahın rəklərinə mhr vurduğu və z nəfslərinə uymuş kimsələrdir!  ۚ 
Wa Al-Ladhīna Ahtadaw Zādahum Hudáan Wa 'Ātāhum Taqwhum 047-017. Doğru yolu tapanlara gəldikdə isə, (Allah) onların doğruluğunu daha da artırar və onlara təqvalarının (mminliklərinin, Allahdan qorxub pis əməllərdən əkinmələrinin) mkafatını verər!
Fahal Yanžurūna 'Illā As-Sā`ata 'An Ta'tiyahum Baghtatan  ۖ  Faqad Jā'a 'Ashrāţuhā  ۚ  Fa'anná Lahum 'Idhā Jā'at/hum Dhikrāhum 047-018. Onlar (kafirlər) ancaq o saatın (qiyamət saatının) qəfildən başlarının stn almasınımı gzləyirlər? Onun əlamətləri artıq gəlmişdir. (Qiyamət saatı) onlara gəlib yetişdiyi zaman ibrət almaları (peşman olub tvbə etmələri) onlara nə fayda verər?!  ۖ   ۚ 
Fā`lam 'Annahu Lā 'Ilāha 'Illā Al-Lahu Wa Astaghfir Lidhanbika Wa Lilmu'uminīna Wa Al-Mu'umināti Wa  ۗ  Allāhu Ya`lamu Mutaqallabakum Wa Mathwākum 047-019. (Ya Rəsulum!) Bil ki, Allahdan başqa he bir tanrı yoxdur. (Ondan) həm z gnahlarının, həm də mmin kişilərin və qadınların bağışlanmasını dilə. Allah gəzib-dolandığınız yeri də, dayanıb-duracağınız yeri də bilir! (Sizin gndzlər-gecələr dnyada nə işlə məşğul olduğunuz, axirətdə harada olacağınız Allaha məlumdur. Ondan he nə gizli qalmaz!) ~  ۗ 
Wa Yaqūlu Al-Ladhīna 'Āmanū Lawlā Nuzzilat Sūratun  ۖ  Fa'idhā 'Unzilat Sūratun Muĥkamatun Wa Dhukira Fīhā Al-Qitālu  ۙ  Ra'ayta Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Marađun Yanžurūna 'Ilayka Nažara Al-Maghshīyi `Alayhi Mina Al-Mawti  ۖ  Fa'awlá Lahum 047-020. Mminlər: "Kaş (cihad barəsində) bir surə nazil olaydı!" - deyirdilər. Elə ki mhkəm bir surə nazil olub orada dyş (cihad əmri) bildirildi, (ya Rəsulum!) qəlblərində mərəz (şəkk və nifaq mərəzi) olanların sənə lm qorxusundan bayılmış kimsənin baxışı ilə baxdıqlarını grdn! Amma onlara daha ox yaraşardı -  ۖ   ۙ   ۖ 
Ţā`atun Wa Qawlun Ma`rūfun  ۚ  Fa'idhā `Azama Al-'Amru Falaw Şadaqū Al-Laha Lakāna Khayrāan Lahum 047-021. İtaət etmək və gzəl bir sz demək (sənin əmrini dinməz-syləməz yerinə yetirmək). İş qətiləşdiyi (onlara cihad vacib olduğu) zaman Allaha (verdikləri vədə) sadiq olsaydılar, szsz ki, onlar n daha yaxşı olardı!  ۚ 
Fahal `Asaytum 'In Tawallaytum 'An Tufsidū Fī Al-'Arđi Wa Tuqaţţi`ū 'Arĥāmakum 047-022. Əgər (Muhəmməd əleyhissəlamdan) z dndərsəniz, sizdən yer zndə fitnə-fəsad trətmək və (Cahiliyyət dvrndə olduğu kimi) qohumluq tellərini qırmaq gzlənilməzmi?!
'Ūlā'ika Al-Ladhīna La`anahumu Al-Lahu Fa'aşammahum Wa 'A`má 'Abşārahum 047-023. Onlar (mnafiqlər, fitnə-fəsad trədənlər) Allahın lənət etdiyi (qulaqlarını) kar və gzlərini kor etdiyi kimsələrdir!
'Afalā Yatadabbarūna Al-Qur'āna 'Am `Alá Qulūbin 'Aqfāluhā 047-024. Onlar Quran barəsində dşnməzlərmi? Yoxsa rəklərinə kilid vurulmuşdur? (Yoxsa rəklərinin z kilidləri vardır?)
'Inna Al-Ladhīna Artaddū `Alá 'Adrihim Min Ba`di Mā Tabayyana Lahumu Al-Hudá  ۙ  Ash-Shayţānu Sawwala Lahum Wa 'Amlá Lahum 047-025. Doğru yol zlərinə bəlli olduqdan sonra (dindən) dnənlərə Şeytan (bu dnkly) xoş gstərdi və onları tovlayıb yoldan azdırdı (və ya: bu dnklyn mqabilində Allah onları zəlalətə saldı).  ۙ 
Dhālika Bi'annahum Qālū Lilladhīna Karihū Mā Nazzala Al-Lahu Sanuţī`ukum Fī Ba`đi Al-'Amri Wa  ۖ  Allāhu Ya`lamu 'Isrārahum 047-026. Bu onların Allahın nazil etdiyini (cihad əmrini) bəyənməyənlərə (mnafiqlərə): "Biz bəzi işlərdə (Allahın və Muhəmməd əleyhissəlamın əmrlərini yerinə yetirməməkdə) sizə itaət edəcəyik!" - demələrinə grədir. Allah onların (btn) sirlərini (gizli danışıqlarını) bilir!  ۖ 
Fakayfa 'Idhā Tawaffat/humu Al-Malā'ikatu Yađribūna Wujūhahum Wa 'Adbārahum 047-027. Bəs mələklər onların zlərinə, arxalarına vura-vura canlarını alanda halları necə olacaq?
Dhālika Bi'annahumu Attaba`ū Mā 'Askhaţa Al-Laha Wa Karihū Riđwānahu Fa'aĥbaţa 'A`mālahum 047-028. Bu da onların Allahın qəzəbinə səbəb olan şeyə (Şeytana itaət etməyə) uymaları və (Allaha) xoş gedən şeyi (kafirlərlə vuruşmağı) bəyənmədiklərinə grədir. Elə buna grə də (Allah) onların əməllərini pu etdi.
'Am Ĥasiba Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Marađun 'An Lan Yukhrija Al-Lahu 'Ađghānahum 047-029. Yoxsa qəlblərində mərəz (şəkk və nifaq mərəzi) olanlar elə gman etdilər ki, Allah onların (rəklərindəki) kin-kdurətlərini zahirə ıxartmayacaqdır?!
Wa Law Nashā'u La'araynākahum Fala`araftahum Bisīmāhum  ۚ  Wa Lata`rifannahum Fī Laĥni Al-Qawli Wa  ۚ  Allāhu Ya`lamu 'A`mālakum 047-030. (Ya Peyğəmbər!) Əgər Biz istəsəydik, onları (mnafiqləri) mtləq sənə gstərər, sən də onları mtləq zlərindən tanıyardın (amma, bəlkə, tvbə edib dində səmimi olsunlar deyə, onları he kəsə tanıtmadıq). Sən onsuzda onların danışıq tərzlərindən mtləq tanıyacaqsan. Allah sizin (btn) əməllərinizi bilir! (Bu ayə nazil olduqdan sonra tanınmayan mnafiqlər qorxudan ağızlarını aıb bir kəlmə danışmırdılar).  ۚ   ۚ 
Wa Lanabluwannakum Ĥattá Na`lama Al-Mujāhidīna Minkum Wa Aş-Şābirīna Wa Nabluwa 'Akhbārakum 047-031. (Ey mminlər!) And olsun ki, Biz iərinizdəki mcahidləri və (əziyyətlərə) səbr edənləri ayırd edib bilmək (mmətə məlum etmək) n sizi imtahana əkəcək və sizə dair xəbərləri (əməllərinizi) də yoxlayacağıq. (Elə edəcəyik ki, Allahın sizin barənizdə əzəldən bildikləri - kimin həqiqi, kimin yalanı mmin olduğu zahirə ıxıb Onun btn bəndələrinə bəlli olsun!)
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Wa Şaddū `An Sabīli Al-Lahi Wa Shāqqū Ar-Rasūla Min Ba`di Mā Tabayyana Lahumu Al-Hudá Lan Yađurrū Al-Laha Shay'āan Wa Sayuĥbiţu 'A`mālahum 047-032. Şbhəsiz ki, kafirlər, (insanları) Allah yolundan dndərənlər və doğru yol zlərinə bəlli olduqdan sonra Peyğəmbərə qarşı ıxanlar Allaha he bir zərər verə bilməzlər. (Allah) onların btn əməllərini pu edəcəkdir!
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Aţī`ū Al-Laha Wa 'Aţī`ū Ar-Rasūla Wa Lā Tubţilū 'A`mālakum 047-033. Ey iman gətirənlər! Allaha itaət edin, Peyğəmbərə itaət edin və (şəkk-şbhə, riya, kfr və nifaq kimi şeylərlə) əməllərinizi pua ıxartmayın!
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Wa Şaddū `An Sabīli Al-Lahi Thumma Mātū Wa Hum Kuffārun Falan Yaghfira Al-Lahu Lahum 047-034. Kafir olanları, (insanları) Allah yolundan dndərənləri, sonra da kafir kimi lənləri, şbhəsiz ki, Allah bağışlamayacaqdır!
Falā Tahinū Wa Tad`ū 'Ilá As-Salmi Wa 'Antumu Al-'A`lawna Wa Allāhu Ma`akum Wa Lan Yatirakum 'A`mālakum 047-035. Buna grə də (cihada) zəiflik gstərməyin və (kafirlərə) stn (qalib) gəldiyiniz zaman (onları) slhə dəvət etməyin. Allah sizinlədir. O sizin əməllərinizi boş (mkafatsız) buraxmaz!
'Innamā Al-Ĥayāatu Ad-Dunyā La`ibun Wa Lahwun  ۚ  Wa 'In Tu'uminū Wa Tattaqū Yu'utikum 'Ujūrakum Wa Lā Yas'alkum 'Amwālakum 047-036. Şbhəsiz ki, dnya həyatı oyun-oyuncaq, əyləncədir. Əgər iman gətirsəniz və (pis əməllərdən, gnahlardan) əkinsəniz, O sizə mkafatlarınızı verəcəkdir. O sizdən mal-dvlətinizi (tamamilə Allah yolunda sərf etməyi) istəməz (yalnız zəkat verməyinizi istəyər).  ۚ 
'In Yas'alkumūhā Fayuĥfikum Tabkhalū Wa Yukhrij 'Ađghānakum 047-037. Əgər Allah sizdən Onun (mal-dvlətinizin) hamısını istəsə və bunu sizdən israrla tələb etsə, siz xəsislik gstərərsiniz və O da (sizin islam dininə olan) kin-kdurətinizi (yaxud malınızı xərcləmək istəməmənizi) zahirə ıxardar.
Hā'antum Hā'uulā' Tud`awna Litunfiqū Fī Sabīli Al-Lahi Faminkum Man Yabkhalu Wa Man  ۖ  Yabkhal Fa'innamā Yabkhalu `An Nafsihi Wa Allāhu  ۚ  Al-Ghanīyu Wa 'Antumu Al-Fuqarā'u Wa 'In  ۚ  Tatawallaw Yastabdil Qawmāan Ghayrakum Thumma Lā Yakūnū 'Amthālakum 047-038. Budur, siz (mal-dvlətinizin yalnız qırxda birini) Allah yolunda sərf etməyə ağırılan kimsələrsiniz. Bununla belə iərinizdə xəsislik edən də vardır. Hər kəs xəsislik etsə, ancaq znə qarşı xəsislik etmiş olar. (Bunun zərəri yalnız znə toxunar). Allah zəngin, siz isə yoxsulsunuz (Allah sizə mhtac deyildir, siz Ona mhtacsınız). Əgər (Ondan) z dndərsəniz, (sizi yox edib) yerinizə sizlər kimi olmayan (Allaha cani-dildən ibadət və itaət edən) başqa bir qvm gətirər!  ۖ   ۚ   ۚ 
Next Sūrah