46) Sūrat Al-'Aĥqāf

Printed format

46)

Ĥā-Mīm 046-001. Ha, Mim! -
Tanzīlu Al-Kitābi Mina Al-Lahi Al-`Azīzi Al-Ĥakīmi 046-002. Kitabın (Quranın) nazil edilməsi yenilməz qvvət sahibi, hikmət sahibi Allah tərəfindəndir!
Khalaq As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā 'Illā Bil-Ĥaqqi Wa 'Ajalin Musammáan Wa  ۚ  Al-Ladhīna Kafarū `Ammā 'Undhirū Mu`rūna 046-003. Biz gyləri, yeri və onların arasında olanları ancaq haqq olaraq və (qiyamət gn sona atacaq) məyyən bir mddət n yaratdıq. Kafirlərin qorxudulduqları şeylərdən (qiyamətdən, imana dəvət edən yd-nəsihətdən) z dndərdilər.  ۚ 
Qul 'Ara'aytum Mā Tad`ūna Min Dūni Al-Lahi 'Arūnī Mādhā Khalaqū Mina Al-'Arđi 'Am Lahum Shirkun As-Samāwāti  ۖ  Ai'tūnī Bikitābin Min Qabli Hādhā 'Aw 'Athāratin Min `Ilmin 'In Kuntum Şādiqīna 046-004. (Ya Peyğəmbər! Bu mşriklərə) de: "Mənə bir xəbər verin grm, sizin Allahdan başqa ibadət etdikləriniz yer zndə (yaxud yerdən və ona bənzər şeylərdən) nə yaratmışlar?! Yoxsa onların gylərdə (Allahla) bir şərikliyi var?! Əgər doğru deyirsinizsə, (dediyinizi sbut etmək n) mənə bundan (bu Qurandan) əvvəl (Allahdan sizə nazil olmuş) bir kitab, yaxud (əvvəlki peyğəmbərlərdən, mmətlərdən sizə gəlib atmış) elmdən qalan bir şey (əsər) gətirin!  ۖ 
Wa Man 'Ađallu Mimman Yad`ū Min Dūni Al-Lahi Man Lā Yastajību Lahu 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati Wa Hum `An Du`ā'ihim Ghāfilūna 046-005. Allahı qoyub qiyamətədək znə cavab verə bilməyən btlərə ibadət edən kimsədən daha ox (haqq yoldan) azmış kim ola bilər?! Halbuki bunlar (bu btlər) onların (btpərəstlərin) ibadətindən xəbərsizdirlər! ~
Wa 'Idhā Ĥushira An-Nāsu Kānū Lahum 'A`dā'an Wa Kānū Bi`ibādatihim Kāfirīna 046-006. İnsanlar məhşərə toplanacaqları zaman bunlar (bu btlər) onlara (mşriklərə) dşmən olacaq və onların ibadətini inkar edəcəklər.
Wa 'Idhā Tutlá `Alayhim 'Āyātunā Bayyinātin Qāla Al-Ladhīna Kafarū Lilĥaqqi Lammā Jā'ahumdhā Siĥrun Mubīnun 046-007. Ayələrimiz onlara aıq-aydın olaraq oxunduqda (və ya: aıq-aydın ayələrimiz onlara sylənildikdə) kafirlər zlərinə gələn (Quran) barəsində: "Bu, aşkar bir sehrdir!" - deyirlər.
'Am Yaqūlūna Aftarāhu  ۖ  Qul 'Ini Aftaraytuhu Falā Tamlikūna Lī Mina Al-Lahi Shay'āan  ۖ  Huwa 'A`lamu Bimā Tufīđūna Fīhi  ۖ  Kafá Bihi Shahīdāan Baynī Wa Baynakum  ۖ  Wa Huwa Al-Ghafūru Ar-Raĥīmu 046-008. Yoxsa onlar: "(Muhəmməd) onu (zndən) uydurmuşdur!" - deyirlər. (Ya Peyğəmbər!) De: "Əgər mən onu (zmdən) uydurmuşamsa, siz məni Allahdan (Allahın əzabından) qurtara bilməzsiniz. O sizin (Quran) barəsindəki dedi-qodularınızı daha yaxşı bilir. Mənimlə sizin aranızda Onun şahid olması kifayətdir. O, bağışlayandır, rəhm edəndir!"  ۖ   ۖ   ۖ   ۖ 
Qul Mā Kuntu Bid`āan Mina Ar-Rusuli Wa Mā 'Adrī Mā Yuf`alu Bī Wa Lā Bikum  ۖ  'In 'Attabi`u 'Illā Mā Yūĥá 'Ilayya Wa Mā 'Anā 'Illā Nadhīrun Mubīnun 046-009. De: "Mən peyğəmbərlərin birincisi deyiləm. (Rəbbimin) mənimlə və sizinlə nə edəcəyini bilmirəm (başqa peyğəmbərlər kimi şəhid olacağımı, lkəmdən qovulacağımı, yaxud kfrə davam etdiyiniz təqdirdə sizə nə cəza veriləcəyini, hansı fəlakətlərə uğrayacağınızı deyə bilmərəm, nki qeybi ancaq Allah bilir). Mən yalnız mənə vəhy olunana tabe oluram. Mən ancaq (sizi Allahın əzabı ilə) aıq-aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm!"  ۖ 
Qul 'Ara'aytum 'In Kāna Min `Indi Al-Lahi Wa Kafartum Bihi Wa Shahida Shāhidun Min Banī 'Isrā'īla `Alá Mithlihi Fa'āmana Wa Astakbartum  ۖ  'Inna Al-Laha Lā Yahdī Al-Qawma Až-Žālimīna 046-010. De: "Bir deyin grək, əgər (bu Quran) Allah dərgahından olsa, siz onu inkar etsəniz, İsrail oğullarından da bir şahid (Quranın həqiqiliyinə) onun z kimisi (Tvrat) ilə şəhadət verib iman gətirsə və siz (yenə ona qarşı) təkəbbr gstərsəniz (zalım olmazsınızmı)? Allah zalımları doğru yola mvəffəq etməz!"  ۖ 
Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū Lilladhīna 'Āmanū Law Kāna Khayrāan Mā Sabaqūnā 'Ilayhi  ۚ  Wa 'Idh Lam Yahtadū Bihi Fasayaqūlūna Hādhā 'Ifkun Qadīmun 046-011. Kafir olanlar iman gətirənlər barəsində deyirlər: "Əgər (Quran, islam dini) yaxşı bir şey olsaydı, (mminlər) bu işdə bizdən qabağa dşə bilməzdilər (biz onlardan daha əvvəl) iman gətirərdik. Onlar (Quranla) doğru yola gəlmədikləri n: "Bu, khnə yalandır!" - deyəcəklər.  ۚ 
Wa Min Qablihi Kitābu Mūsá 'Imāmāan Wa Raĥmatan  ۚ  Wa Hadhā Kitābun Muşaddiqun Lisānāan `Arabīyāan Liyundhira Al-Ladhīna Žalamū Wa Bushrá Lilmuĥsinīna 046-012. Ondan (Qurandan) əvvəl Musanın (İsrail oğullarına, mminlərə) rəhbər və mərhəmət olan kitabı (Tvrat) var idi. Bu (Quran zndən əvvəlki ilahi kitabları) ərəb dilində təsdiq edən, zalımları (Allahın əzabı ilə) qorxutmaq və yaxşı əməl sahiblərinə (Cənnətlə) mjdə vermək n olan bir Kitabdır!  ۚ 
'Inna Al-Ladhīna Qālū Rabbunā Al-Lahu Thumma Astaqāmū Falā Khawfun `Alayhim Wa Lā Hum Yaĥzanūna 046-013. Şbhəsiz: "Rəbbimiz Allahdır!" - deyənlərin, sonra da (sznn stndə) mhkəm duranların (qiyamət gn) he bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qssə də grməyəcəklər!
'Ūlā'ika 'Aşĥābu Al-Jannati Khālidīna Fīhā Jazā'an Bimā Kānū Ya`malūna 046-014. Belələri cənnətlikdirlər, onlar (dnyada) etdikləri (yaxşı) əməllərin əvəzi olaraq orada əbədi qalacaqlar!
Wa Waşşaynā Al-'Insāna Biwālidayhi 'Iĥsānāan  ۖ  Ĥamalat/hu 'Ummuhu Kurhāan Wa Wađa`at/hu Kurhāan  ۖ  Wa Ĥamluhu Wa Fişāluhu Thalāthūna Shahrāan  ۚ  Ĥattá 'Idhā Balagha 'Ashuddahu Wa Balagha 'Arba`īna Sanatan Qāla Rabbi 'Awzi`nī 'An 'Ashkura Ni`mataka Allatī 'An`amta `Alayya Wa `Alá Wa A-Dayya Wa 'An 'A`mala Şāliĥāan Tarđāhu Wa 'Aşliĥ Lī Fī Dhurrīyatī  ۖ  'Innī Tubtu 'Ilayka Wa 'Innī Mina Al-Muslimīna 046-015. Biz insana ata-anasına yaxşılıq etməyi (valideynlərilə gzəl davranmağı, onlara yaxşı baxmağı) tvsiyə etdik. nki anası onu (doqquz ay bətnində) zəhmətlə gəzdirmiş, əziyyətlə doğmuşdur. Onunla (ana bətnində) daşınma və (sddən) kəsilmə mddəti otuz aydır. Nəhayət, (insan) kamillik həddinə yetişib qırx yaşa atdıqda belə deyər: "Ey Rəbbim! Mənə həm mənim zmə, həm də ata-anama əta etdiyin nemətə şkr etmək və Sənə xoş gedəcək yaxşı əməl etmək n ilham ver, nəslimi əməlisaleh et. Mən (gnahlardan) Sənə tvbə etdim və şbhəsiz ki, mən msəlmanlardanam! (zm cani-dildən Allaha təslim edənlərdənəm!)"  ۖ   ۖ   ۚ   ۖ 
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Nataqabbalu `Anhum 'Aĥsana Mā `Amilū Wa Natajāwazu `An Sayyi'ātihim Fī 'Aşĥābi Al-Jannati  ۖ  Wa`da Aş-Şidqi Al-Ladhī Kānū Yū`adūna 046-016. Belələri (dnyadakı) yaxşı əməllərini qəbul edəcəyimiz, gnahlarından keəcəyimiz və onlara verilmiş doğru vədə grə cənnət əhli iərisində olacaq kimsələrdir!  ۖ 
Wa Al-Ladhī Qāla Liwālidayhi 'Uffin Lakumā 'Ata`idāninī 'An 'Ukhraja Wa Qad Khalati Al-Qurūnu Min Qablī Wa Humā Yastaghīthāni Al-Laha Waylaka 'Āmin 'Inna Wa`da Al-Lahi Ĥaqqun Fayaqūlu Mā Hādhā 'Illā 'Asāţīru Al-'Awwalīna 046-017. (zn Allaha, axirət gnnə iman gətirməyə dəvət edən) ata-anasına: "Tfu sizə! Məndən əvvəl neə-neə nəsillər gəlib-getdiyi (ləndən sonra dirilmədiyi) halda, siz mənə (qiyamət gn dirildilib qəbirdən) ıxarılacağımımı vəd edirsiniz?! - deyən kimsəyə, (valideynləri) Allahdan mədəd diləyərək: "Vay halına! (Ay yazıq) inan, Allahın vədi haqdır!" - deyərlər. O isə: "Bu (dedikləriniz) qədimlərin əfsanələrindən (yalan szlərdən) başqa bir şey deyildir!" - deyə cavab verər.
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Ĥaqqa `Alayhimu Al-Qawlu Fī 'Umamin Qad Khalat Min Qablihim Mina Al-Jinni Wa Al-'Insi  ۖ  'Innahum Kānū Khāsirīna 046-018. Belələri zlərindən əvvəl gəlib getmiş və insanlardan ibarət (kafir) mmətlərlə birlikdə haqlarında əzab sznn (hkmnn) gerəkləşdiyi kimsələrdir. Onlar, doğrudan da, ziyana uğrayanlardır!  ۖ 
Wa Likullin Darajātun Mimmā `Amilū  ۖ  Wa Liyuwaffiyahum 'A`mālahum Wa Hum Lā Yužlamūna 046-019. Hamının (mminlərin və kafirlərin) etdiyi əməllərə grə (Cənnətdə və Cəhənnəmdə) dərəcələri vardır ki, (qiyamət gn) Allah onlara (dnyadakı) əməllərinin əvəzini (layiqincə) versin. Onlara əsla haqsızlıq edilməz.  ۖ 
Wa Yawma Yu`rađu Al-Ladhīna Kafarū `Alá An-Nāri 'Adh/habtum Ţayyibātikum Fī Ĥayātikumu Ad-Dunyā Wa Astamta`tum Bihā Fālyawma Tujzawna `Adhāba Al-Hūni Bimā Kuntum Tastakbirūna Fī Al-'Arđi Bighayri Al-Ĥaqqi Wa Bimā Kuntum Tafsuqūna 046-020. Kafir olanlar cəhənnəm oduna gstəriləcəkləri (cəhənnəm odunun zndən pərdə gtrlb kafirlərin gznə grnəcəyi, yaxud cəhənnəm əzabını dadacaqları) gn (onlara məzəmmətlə belə deyiləcəkdir): "Siz dnyada həyatınızda (btn nemətləri grb daddınız və onlardan ləzzət aldınız (dnyada sizin n gzəl olan hər şeyi xərclədiniz, axirətə bir şey qalmadı). Bu gn isə yer zndə nahaq yerə təkəbbr gstərdiyinizə və (Allahın itaətindən ıxmış) fasiqlər olduğunuza grə həqarətli əzabla cəzalandırılacaqsınız!"
Wa Adhkur 'Akhā `Ādin 'Idh 'Andhara Qawmahu Bil-'Aĥqāfi Wa Qad Khalati An-Nudhuru Min Bayni Yadayhi Wa Min Khalfihi 'Allā Ta`budū 'Illā Al-Laha 'Innī 'Akhāfu `Alaykum `Adhāba Yawmin `Ažīmin 046-021. (Ya Rəsulum!) Ad qvmnn qardaşını (Hudu) da xatırla! Bir zaman o zndən əvvəl də, sonra da peyğəmbərlər gəlib-getmiş Əhqafda (yksək qumsal təpələrdə) olan qvmnə belə demişdi: "Allahdan başqasına ibadət etməyin. Mən byk gnn (qiyamət gnnn) sizə z verəcək əzabından qorxuram!" ~
Qālū 'Aji'tanā Lita'fikanā `An 'Ālihatinā Fa'tinā Bimā Ta`idunā 'In Kunta Mina Aş-Şādiqīna 046-022. Onlar: "Sən bizi tanrılarımızdan dndərməyəmi gəldin? Əgər doğru danışanlardansansa, bizə vəd etdiyini (əzabı) gətir grək!" - deyə cavab vermişdilər.
Qāla 'Innamā Al-`Ilmu `Inda Al-Lahi Wa 'Uballighukum Mā 'Ursiltu Bihi Wa Lakinnī 'Arākum Qawmāan Tajhalūna 046-023. (Hud) demişdi: "(Əzabın nə vaxt gələcəyini) ancaq Allah bilir. Mən sizə yalnız mənimlə gndərilənləri (risaləti, Allahın əmrlərini) təbliğ edirəm. Ancaq mən sizin cahil bir qvm olduğunuzu grrəm!"
Falammā Ra'awhu `Āriđāan Mustaqbila 'Awdiyatihim Qālū Hādhā `Āriđun Mumţirunā  ۚ  Bal Huwa Mā Asta`jaltum Bihi  ۖ  Rīĥun Fīhā `Adhābun 'Alīmun 046-024. Onu (zlərinə vəd olunmuş əzabı) vadilərinə tərəf z tutub gələn bir bulud (şəklində) grdkləri zaman: "Bu bizə yağış yağdıracaq buluddur!" - dedilər. (Hud isə onlara belə dedi: ) "Xeyr, bu sizin tez gəlməsini istədiyiniz şeydir, bir kləkdir ki, onda şiddətli əzab vardır!  ۚ   ۖ 
Tudammiru Kulla Shay'in Bi'amri Rabbihā Fa'aşbaĥū Lā Yurá 'Illā Masākinuhum  ۚ  Kadhālika Naj Al-Qawma Al-Mujrimīna 046-025. O z Rəbbinin əmri ilə hər şeyi məhv edər!" Onlar (ertəsi gn) səhər ağı elə bir vəziyyətə dşdlər ki, evlərindən başqa he bir şey grnmədi (hamısı məhv oldu). Biz gnahkar qvm belə cəzalandırırıq!  ۚ 
Wa Laqad Makkannāhum Fīmā 'In Makkannākum Fīhi Wa Ja`alnā Lahum Sam`āan Wa 'Abşārāan Wa 'Af'idatan Famā 'Aghná `Anhum Sam`uhum Wa Lā 'Abşāruhum Wa Lā 'Af'idatuhum Min Shay'in 'Idh Kānū Yajĥadūna Bi'āyāti Al-Lahi Wa Ĥāqa Bihim Mā Kānū Bihi Yastahzi'ūn 046-026. (Ey Məkkə əhli!) And olsun ki, Biz onlara verdiyimiz imkanı (var-dvləti, qdrəti) sizə verməmişdik. Biz onlara qulaq, gz və qəlb vermişdik, lakin nə qulaqları, nə gzləri, nə də qəlbləri onlara he bir fayda vermədi. nki onlar Allahın ayələrini (bilə-bilə) inkar edirdilər. Onları istehza etdikləri (əzab) sardı.
Wa Laqad 'Ahlaknā Mā Ĥawlakum Mina Al-Qurá Wa Şarrafnā Al-'Āyāti La`allahum Yarji`ūna 046-027. And olsun ki, Biz sizin ətrafınızda olan məmləkətləri (Səmud, Lut tayfalarının yurdlarını) məhv etdik. Bəlkə, (haqqa, imana) qayıdalar deyə, ayələri onlara crbəcr şəkildə bəyan etdik (təkrar-təkrar gstərdik).
Falawlā Naşarahumu Al-Ladhīna Attakhadhū Min Dūni Al-Lahi Qurbānāan 'Ālihatan  ۖ  Bal Đallū `Anhum  ۚ  Wa Dhalika 'Ifkuhum Wa Mā Kānū Yaftarūna 046-028. Bəs nə n Allahı qoyub (Ona) yaxınlaşmaq məqsədilə tanrı qəbul etdikləri (btlər) onlara kmək etmədi? Əksinə, (o tanrılar) onlardan uzaqlaşıb qeyb oldular. Bu, (Allaha yaxınlaşmaq məqsədilə btlərə sitayiş etmək) onların z yalanları və z uydurmalarıdır.  ۖ   ۚ 
Wa 'Idh Şarafnā 'Ilayka Nafarāan Mina Al-Jinni Yastami`ūna Al-Qur'āna Falammā Ĥađarūhu Qālū 'Anşitū  ۖ  Falammā Quđiya Wa Llaw 'Ilá Qawmihim Mundhirīna 046-029. (Ya Peyğəmbər!) Onu da xatırla ki, bir zaman bir dəstə (ona qədər) cini Quranı dinləmək n sənin yanına gndərmişdik. Onlar onu dinləməyə (yaxud sənin yanında) hazır olduqda (bir-birinə): "Qulaq asın!" - dedilər və (Quran oxunub) qurtardıqdan sonra (həmcinslərini Allahın əzabı ilə) qorxudanlar sifətilə z qvmlərinin yanına qayıtdılar. (İşə bax ki, cinlər Quranı eşidib ona iman gətirdikləri halda, bu mşriklər hələ də ondan z dndərirlər).  ۖ 
Qālū Yā Qawmanā 'Innā Sami`nā Kitābāan 'Unzila Min Ba`di Mūsá Muşaddiqāan Limā Bayna Yadayhi Yahdī 'Ilá Al-Ĥaqqi Wa 'Ilá Ţarīqin Mustaqīmin 046-030. Onlar dedilər: "Ey qvmmz! Biz Musadan sonra nazil edilmiş, zndən əvvəlkiləri (Tvratı, İncili, Zəburu və səhifələri) təsdiq edən, (Allahın bəndələrini) haqqa və dz yola (islam dininə) ynəldən bir Kitab dinlədik!
Yā Qawmanā 'Ajībū Dā`iya Al-Lahi Wa 'Āminū Bihi Yaghfir Lakum Min Dhunūbikum Wa Yujirkum Min `Adhābin 'Alīmin 046-031. Ey qvmmz! Allahın carısını (Muhəmməd əleyhissəlamı) qəbul edin və ona iman gətirin. Allah (qiyamət gn) gnahlarınızdan keər və sizi şiddətli əzabdan xilas edər!
Wa Man Lā Yujib Dā`iya Al-Lahi Falaysa Bimu`jizin Al-'Arđi Wa Laysa Lahu Min Dūnihi 'Awliyā'u  ۚ  'Ūlā'ika Fī Đalālin Mubīnin 046-032. Allahın carısını qəbul etməyən (bilsin ki) yer zndə qaıb canını Ondan (Onun əzabından) qurtara bilməz və ona Allahdan başqa kmək edən dostlar da tapılmaz. Belələri aıq-aşkar (haqq yoldan) azmışlar!" ~  ۚ 
'Awalam Yaraw 'Anna Al-Laha Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Lam Ya`ya Bikhalqihinna Biqādirin `Alá 'An Yuĥyiya Al-Mawtá  ۚ  Balá 'Innahu `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 046-033. Məgər onlar gyləri və yeri yaratmış və onları yaratmaqdan yorulmamış Allahın lləri də diriltməyə qadir olduğunu grb anlamırlarmı? Bəli, O, hər şeyə qadirdir!  ۚ 
Wa Yawma Yu`rađu Al-Ladhīna Kafarū `Alá An-Nāri 'Alaysa Hādhā Bil-Ĥaqqi  ۖ  Qālū Balá Wa Rabbinā  ۚ  Qāla Fadhūqū Al-`Adhāba Bimā Kuntum Takfurūna 046-034. Kafirlər cəhənnəm oduna gstəriləcəkləri (cəhənnəm əzabını dadacaqları) gn (onlardan soruşulacaqdır): "Məgər bu (daddığınız əzab) doğru deyilmi?!" Onlar: "Bəli, Rəbbimizə and olsun (ki, doğrudur)!" - deyə cavab verəcəklər. (Allah) buyuracaqdır: "Elə isə (dnyada) kfr etdiyinizə grə dadın əzabı!"  ۖ   ۚ 
Fāşbir Kamā Şabara 'Ū Al-`Azmi Mina Ar-Rusuli Wa Lā Tasta`jil Lahum  ۚ  Ka'annahum Yawma Yarawna Mā Yū`adūna Lam Yalbathū 'Illā Sā`atan Min Nahārin  ۚ  Balāghun  ۚ  Fahal Yuhlaku 'Illā Al-Qawmu Al-Fāsiqūna 046-035. (Ya Rəsulum!) Peyğəmbərlərdən əzm (və səbat, şəriət) sahibləri olanların səbr etdiyi kimi, sən də (Allah yolunda ətinliklərə, əziyyətlərə) səbr et. (Mşriklərə) tez (əzab) gəlməsini istəmə. Onlar vəd olunduqlarını (əzabı) grəcəkləri gn gndzn ancaq bir saatı qədər (dnyada) qaldıqlarını sanacaqlar. (Bu Quran Allah dərgahından sizə olan) bir xəbərdarlıqdır. Fasiq bir qvmdən başqası da he məhv edilərmi?! (Əzab gəldikdə ancaq Allahın itaətindən ıxmış fasiqlər məhv ediləcəklər!)  ۚ   ۚ   ۚ 
Next Sūrah