45) Sūrat Al-Jāthiyah

Printed format

45)

Ĥā-Mīm 045-001. Ha, Mim! -
Tanzīlu Al-Kitābi Mina Al-Lahi Al-`Azīzi Al-Ĥakīmi 045-002. Kitabın (Quranın) nazil edilməsi yenilməz qvvət, hikmət sahibi (olan Allah) tərəfindəndir.
'Inna Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi La'āyātin Lilmu'uminīna 045-003. Həqiqətən, gylərdə və yerdə mminlər n ibrətlər vardır!
Wa Fī Khalqikum Wa Mā Yabuththu Min Dābbatin 'Āyātun Liqawmin Yūqinūna 045-004. Sizin yaradılışınızda və (Allahın yer znə) yayıb səpələdiyi canlılarda tam yəqinliklə inanlar n (Allahın birliyinə, qdrət və əzəmətinə, qiyamət gnnn haqq olmasına dəlalət edən) əlamətlər vardır.
Wa Akhtilāfi Al-Layli Wa An-Nahāri Wa Mā 'Anzala Al-Lahu Mina As-Samā'i Min Rizqin Fa'aĥyā Bihi Al-'Arđa Ba`da Mawtihā Wa Taşrīfi Ar-Riyāĥi 'Āyātun Liqawmin Ya`qilūna 045-005. Gecə və gndzn bir-birinin ardınca gəlib-getməsində, Allahın ruzi vermək n gydən yağış yağdırmasında, onun vasitəsilə yeri lmndən (quruduqdan) sonra diriltməsində və kləkləri (mxtəlif tərəflərə) ynəltməsində ağılla dşnənlər n (Allahın hər şeyə qadir olmasını sbut edən) dəlillər vardır.
Tilka 'Āyātu Al-Lahi Natlūhā `Alayka Bil-Ĥaqqi  ۖ  Fabi'ayyi Ĥadīthin Ba`da Al-Lahi Wa 'Āyātihi Yu'uminūna 045-006. (Ya Peyğəmbər!) Bunlar Allahın ayələridir (qdrət nişanələridir). Biz onları (Cəbrail vasitəsilə) sənə doğru oxuyub bildiririk. Bəs onlar Allaha və Onun ayələrinə (Qurana) inanmadıqdan sonra hansı kəlama inanırlar?  ۖ 
Waylun Likulli 'Affākin 'Athīmin 045-007. Yalana dadanmış, gnaha dşkn hər kəsin vay halına!
Yasma`u 'Āyāti Al-Lahi Tutlá `Alayhi Thumma Yuşirru Mustakbirāan Ka'an Lam Yasma`hā  ۖ  Fabashshirhu Bi`adhābin 'Alīmin 045-008. O, Allahın ayələrini znə oxunduğunu eşidir, sonra guya onları eşitmirmiş kimi (Allahın əmrinə qarşı) təkəbbr gstərərək (kfrndə) israr edib durur. (Ya Peyğəmbər!) Beləsinə şiddətli bir əzabla mjdə ver!  ۖ 
Wa 'Idhā `Alima Min 'Āyātinā Shay'āan Attakhadhahā Huzūan  ۚ  'Ūlā'ika Lahum `Adhābun Muhīnun 045-009. O, ayələrimizdən bir şey yrənib bildiyi zaman onu lağa qoyur. Məhz belələri (qiyamət gn) alaldıcı bir əzaba dar olacaqlar!  ۚ 
Min Warā'ihim Jahannamu  ۖ  Wa Lā Yughnī `Anhum Mā Kasabū Shay'āan Wa Lā Mā Attakhadhū Min Dūni Al-Lahi 'Awliyā'a  ۖ  Wa Lahum `Adhābun `Ažīmun 045-010. Qarşıda (ləndən sonra) onları Cəhənnəm gzləyir. Nə qazandıqları dnya malı, nə də Allahdan başqa dost tutduqları (ibadət etdikləri btlər) onlara bir fayda verəcəkdir (Allahın əzabını onlardan dəf edəcəkdir). Onlar byk bir əzaba dar olacaqlar!  ۖ   ۖ 
dhā Hudáan Wa  ۖ  Al-Ladhīna Kafarū Bi'āyāti Rabbihim Lahum `Adhābun Min Rijzin 'Alīmun 045-011. Bu (Quran) bir hidayətdir. Rəbbinin ayələrini inkar edənləri ox şiddətli, ağrılı-acılı bir əzab gzləyir.  ۖ 
Al-Lahu Al-Ladhī Sakhkhara Lakumu Al-Baĥra Litajriya Al-Fulku Fīhi Bi'amrihi Wa Litabtaghū Min Fađlihi Wa La`allakum Tashkurūna 045-012. Gəmilərin Onun əmri ilə dənizdə zməsi və sizin də Onun ltfndən (orada) ruzi axtarmanız n dənizi sizə ram edən Allahdır! Bəlkə, şkr edəsiniz!
Wa Sakhkhara Lakum Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Jamī`āan Minhu  ۚ  'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yatafakkarūna 045-013. Gylərdə və yerdə nə varsa, hamısını z tərəfindən sizin ixtiyarınıza qoyan da Odur. Həqiqətən, bunda dşnən bir qvm n ibrətlər vardır!  ۚ 
Qul Lilladhīna 'Āmanū Yaghfirū Lilladhīna Lā Yarjūna 'Ayyāma Al-Lahi Liyajziya Qawmāan Bimā Kānū Yaksibūna 045-014. (Ya Peyğəmbər!) İman gətirənlərə de ki, Allah etdiyi əməllərə grə hər hansı bir qvmn cəzasını (z) versin deyə, Allahın (əzab) gnlərindən qorxmayanları (əzab gnlərinə, qiyamətə inanmadıqları n gzləməyənləri) bağışlasınlar! (Bu ayənin hkm sonralar cihad haqqındakı ayə ilə ləğv edilmişdir).
Man `Amila Şāliĥāan Falinafsihi  ۖ  Wa Man 'Asā'a Fa`alayhā  ۖ  Thumma 'Ilá Rabbikum Turja`ūna 045-015. Kim yaxşı bir iş grsə, xeyiri znə, kim də bir pislik etsə, zərəri znə olar! Sonra siz z Rəbbinizə doğru qaytarılacaqsınız.  ۖ   ۖ 
Wa Laqad 'Ātaynā Banī 'Isrā'īla Al-Kitāba Wa Al-Ĥukma Wa An-Nubūwata Wa Razaqnāhum Mina Aţ-Ţayyibāti Wa Fađđalnāhum `Alá Al-`Ālamīna 045-016. And olsun ki, Biz İsrail oğullarına Kitab, hikmət (Tvratda olmayan hkmlər, yaxud mbahisəli məsələləri ədalətlə həll etmək bacarığı) və peyğəmbərlik əta etmiş, onlara pak nemətlərdən ruzi vermiş və onları aləmlərə (zəmanələrindəki bəşər vladına) stn etmişdik.
Wa 'Ātaynāhum Bayyinātin Mina Al-'Amri  ۖ  Famā Akhtalafū 'Illā Min Ba`di Mā Jā'ahumu Al-`Ilmu Baghyāan Baynahum  ۚ  'Inna Rabbaka Yaqđī Baynahum Yawma Al-Qiyāmati Fīmā Kānū Fīhi Yakhtalifūna 045-017. Onlara din işində (dini məsələlərdə və ya Muhəmməd əleyhissəlamın peyğəmbər gndəriləcəyi barədə) aıq-aşkar dəlillər vermişdik. Onlar yalnız (tvhid, dini əmrlərin bsbtn həqiqət olduğu haqda) zlərinə elm (qəti dəlillər) gəldikdən sonra aralarındakı həsəd (ədavət) zndən (dində) ixtilafa dşdlər. (Ya Rəsulum!) Həqiqətən, sənin Rəbbin ixtilafda olduqları məsələlər barəsində qiyamət gn onların arasında hkm edəcəkdir!  ۖ   ۚ 
Thumma Ja`alnāka `Alá Sharī`atin Mina Al-'Amri Fa Attabi`hā Wa Lā Tattabi` 'Ahwā'a Al-Ladhīna Lā Ya`lamūna 045-018. Sonra (ya Rəsulum!) səni də dində şəriət sahibi (bir şəriət zrə qaim) etdik. Sən ona (o şəriətə) tabe ol və (haqqı) bilməyənlərin nəfslərindən gələn istəklərə uyma! (Yoxsa zn məhvə dar edərsən! Peyğəmbər məsum olduğu n Muhəmməd əleyhissəlama gndərilən bu əmrlər əslində onun mmətinə aiddir).
'Innahum Lan Yughnū `Anka Mina Al-Lahi Shay'āan  ۚ  Wa 'Inna Až-Žālimīna Ba`đuhum 'Awliyā'u Ba`đin Wa  ۖ  Allāhu Wa Līyu Al-Muttaqīna 045-019. Şbhəsiz ki, onlar Allahdan gələcək bir şeyi (bəlanı, əzabı) səndən dəf edə bilməzlər. Zalımlar (kafirlər) bir-birinin dostudurlar, Allah isə mttəqilərin dostudur!  ۚ   ۖ 
dhā Başā'iru Lilnnāsi Wa Hudáan Wa Raĥmatun Liqawmin Yūqinūna 045-020. Bu (Quran) insanlar n bəsirət gz, (axirətə) tam yəqinliklə inanan bir qvm n də hidayət (doğru yolu gstərən rəhbər) və mərhəmətdir!
'Am Ĥasiba Al-Ladhīna Ajtaraĥū As-Sayyi'āti 'An Naj`alahum Kālladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Sawā'an Maĥyāhum Wa Mamātuhum  ۚ  Sā'a Mā Yaĥkumūna 045-021. Yoxsa dnyada pis əməllər edənlər (axirətdə) onları iman gətirib yaxşı işlər grənlərlə bir tutacağımızı, onların həyatlarının və lmlərinin eyni olacağını gman edirlər?! Onlar nə pis mhakimə yrdrlər! (Dnyada naz-nemət iində yaşayan kafirlər: "Əgər qiyamət gn, axirət doğrudursa, Allah bizə orada da firavan həyat bəxş edəcəkdir!" - deyirlər. Xeyr, onların axirət həyatı ox pis olacaq, əzab iində keəcəkdir. Dnyada aldıqları ləzzət, axirətdə burunlarından tkləcəkdir. Gzəl axirət həyatı yalnız dnyada Allah, din yolunda məşəqqətlərə dzmş mminlərə məxsusdur).  ۚ 
Wa Khalaqa Al-Lahu As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Bil-Ĥaqqi Wa Litujzá Kullu Nafsin Bimā Kasabat Wa Hum Lā Yužlamūna 045-022. Allah gyləri və yeri haqq-ədalətlə və hər kəsin qazandığı nə isə onun mqabilində əvəz (qarşılıq) grməsi n yaratmışdır. Və onlara he bir haqsızlıq edilməyəcəkdir. (Yaxşı əməl sahibinə mkafat veriləcək, pislik edən də z pisliyi mqabilində cəzalandırılacaqdır).
'Afara'ayta Mani Attakhadha 'Ilahahu Hawāhu Wa 'Ađallahu Al-Lahu `Alá `Ilmin Wa Khatama `Alá Sam`ihi Wa Qalbihi Wa Ja`ala `Alá Başarihi Ghishāwatan Faman Yahdīhi Min Ba`di Al-Lahi  ۚ  'Afalā Tadhakkarūna 045-023. (Ya Peyğəmbər!) Nəfsini znə tanrı edən və Allahın bilərəkdən (onu hələ yaratmamışdan gələcəkdə kafir olacağını bildiyi n) yoldan ıxartdığı, qulağını və qəlbini mhrlədiyi, gznə də pərdə əkdiyi kimsəni grdnm? Allahdan başqa kim onu doğru yola sala bilər?! Məgər dşnb ibrət almırsınız? (Haqqı bildiyi halda kfr edənin cəzası, haqqı bilmədən, cahilliyi zndən kfr edənin cəzasından daha ağırdır. nki alimlə cahilin məsuliyyəti eyni ola bilməz!)  ۚ 
Wa Qālū Mā Hiya 'Illā Ĥayātunā Ad-Dunyā Namūtu Wa Naĥyā Wa Mā Yuhlikunā 'Illā Ad-Dahru  ۚ  Wa Mā Lahum Bidhālika Min `Ilmin  ۖ  'In Hum 'Illā Yažunnūna 045-024. (Qiyaməti inkar edənlər) belə deyirlər: "Dnya həyatımızdan başqa he bir həyat yoxdur; lrk və dirilirik (biri lr, digəri anadan olur; biz lrk, vladlarımız, nəslimiz isə yaşayır); bizi ldrən ancaq dəhrdir (zamanın gərdişi, mr mddətidir; yaşa dolub qocalmağımızdır). Bu barədə onların he bir biliyi yoxdur. Onlar ancaq zənnə qapılırlar! (Hər şeyi zamanın, vaxtın boynuna yıxmaq doğru deyildir, nki btn canlı və cansız məxluqat kimi zamanın zn də yaradan Allahdır).  ۚ   ۖ 
Wa 'Idhā Tutlá `Alayhim 'Āyātunā Bayyinātin Mā Kāna Ĥujjatahum 'Illā 'An Qālū A'tū Bi'ābā'inā 'In Kuntum Şādiqīna 045-025. (Qiyamətə dair) ayələrimiz onlara aıq-aşkar oxunduğu (syləndiyi) zaman onların dəlili: "Əgər doğru deyirsinizsə, (vəfat etmiş) atalarımızı (dirildib) gətirin grək!" - deməkdən başqa bir şey deyildir.
Quli Al-Lahu Yuĥyīkum Thumma Yumītukum Thumma Yajma`ukum 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati Lā Rayba Fīhi Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Ya`lamūna 045-026. (Ya Peğəmbər!) De: "Allah sizi dirildir, sonra ldrr. Sonra da sizi qiyamət gn (dirildib) bir yerə yığacaqdır. Ona (qiyamətə) he bir şəkk-şbhə yoxdur, lakin insanların oxu (qiyamətin haqq, təkrar dirilmənin ilkin yaradılışından ox asan olduğunu) bilməz!"
Wa Lillahi Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۚ  Wa Yawma Taqūmu As-Sā`atu Yawma'idhin Yakhsaru Al-Mubţilūna 045-027. Gylərin və yerin hkm ancaq Allahın əlindədir. Qiyamət qopacağı gn - məhz o gn batil danışanlar (Allaha iftira yaxanlar) ziyana uğrayacaqlar!  ۚ 
Wa Tará Kulla 'Ummatinthiyatan  ۚ  Kullu 'Ummatin Tud`á 'Ilá Kitābihā Al-Yawma Tujzawna Mā Kuntum Ta`malūna 045-028. (Ya Peyğəmbər! O gn) hər mməti diz kmş (yaxud bir yerə yığılmış) grəcəksən. Hər mmət z (əməl) dəftərinə tərəf ağırılacaqdır. (Onlara belə deyiləcəkdir: ) "Bu gn sizə (dnyada) etdiyiniz əməllərin əvəzi (mkafatı və ya cəzası) veriləcəkdir!  ۚ 
dhā Kitābunā Yanţiqu `Alaykum Bil-Ĥaqqi  ۚ  'Innā Kunnā Nastansikhu Mā Kuntum Ta`malūna 045-029. Bu Bizim kitabımızdır (sizin əməl dəftərinizdir). O sizin əleyhinizə haqqı deyər. Biz sizin etdiyiniz əməlləri (orada mələklərə bir-bir) yazdırmışıq!"  ۚ 
Fa'ammā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Fayudkhiluhum Rabbuhum Fī Raĥmatihi  ۚ  Dhālika Huwa Al-Fawzu Al-Mubīnu 045-030. İman gətirib yaxşı əməl edənlərə gəldikdə, Rəbbi onları z mərhəmətinə (Cənnətə) qovuşduracaqdır. Bu, aıq-aşkar qurtuluşdur (uğurdur)! (Bundan yaxşısı ola bilməz!)  ۚ 
Wa 'Ammā Al-Ladhīna Kafarū 'Afalam Takun 'Āyātī Tutlá `Alaykum Fāstakbartum Wa Kuntum Qawmāan Mujrimīna 045-031. Kafir olanlara isə (belə deyiləcəkdir): "Məgər ayələrim (dnyada) sizə oxunmurdumu?! Amma siz (onlara qulaq asmağa, iman gətirməyə) təkəbbr gstərdiniz və gnahkar bir tayfa oldunuz!
Wa 'Idhā Qīla 'Inna Wa`da Al-Lahi Ĥaqqun Wa As-Sā`atu Lā Rayba Fīhā Qultum Mā Nadrī Mā As-Sā`atu 'In Nažunnu 'Illā Žannāan Wa Mā Naĥnu Bimustayqinīna 045-032. (Sizə: ) "Allahın (lləri dirildəcəyi barədəki) vədi haqdır və o saata (qiyamətin qopacağına) he bir şəkk-şbhə yoxdur!" - deyildiyi zaman: "O saat nədir, bilmirik! Onun ancaq bir zənn (gman) olduğu qənaətindəyik. Biz (qiyamətin qopacağına) əmin deyilik!" - deyə cavab verdiniz.
Wa Badā Lahum Sayyi'ātu Mā `Amilū Wa Ĥāqa Bihim Mā Kānū Bihi Yastahzi'ūn 045-033. (O gn dnyada etdikləri) pis əməllərinin cəzası onların gznə grnəcək və istehza etdikləri (əzab) onları saracaqdır!
Wa Qīla Al-Yawma Nansākum Kamā Nasītum Liqā'a Yawmikumdhā Wa Ma'wākumu An-Nāru Wa Mā Lakum Min Nāşirīna 045-034. (Onlara belə) deyiləcəkdir: "Siz bu gnnzə qovuşacağınızı (dnyada) unutduğunuz kimi, Biz də bu gn sizi unudacağıq (əbədi əzab iində buraxacağıq). Sizin məskəniniz Cəhənnəmdir. Sizə (Allahın əzabından qurtarmağa) kmək edənlər də olmayacaqdır!
Dhālikum Bi'annakum Attakhadhtum 'Āyāti Al-Lahi Huzūan Wa Gharratkumu Al-Ĥayāatu Ad-Dunyā  ۚ  Fālyawma Lā Yukhrajūna Minhā Wa Lā Hum Yusta`tabūna 045-035. Bu (əzab) ona grədir ki, siz Allahın ayələrini lağa qoyurdunuz; dnya həyatı sizi aldatmışdı!" Bu gn onlar (Cəhənnəmdən) ıxarılmayacaq və onlardan (Allahı razı salan) he bir zrxahlıq (tvbə də) qəbul olunmaycaqdır!  ۚ 
Falillāhi Al-Ĥamdu Rabbi As-Samāwāti Wa Rabbi Al-'Arđi Rabbi Al-`Ālamīna 045-036. (Vədinə sadiq qalaraq mmin bəndələrinə verdiyi nemətlərə və kafirləri, azğınları dar etdiyi əzaba grə) gylərin Rəbbi, yerin Rəbbi və aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun!
Wa Lahu Al-Kibriyā'u Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۖ  Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu 045-037. Gylərdə və yerdə byklk (ululuq yalnız) Ona məxsusdur. O, yenilməz qvvət sahibi, hikmət sahibidir!  ۖ 
Next Sūrah