44) Sūrat Ad-Dukhān

Printed format

44)

Ĥā-Mīm 044-001. Ha, Mim! -
Wa Al-Kitābi Al-Mubīni 044-002. (Haqqı batildən, halalı haramdan ayıran) aıq-aydın Kitaba and olsun ki,
'Innā 'Anzalnāhu Fī Laylatin Mubārakatin  ۚ  'Innā Kunnā Mundhirīna 044-003. Biz onu mbarək bir gecədə (qədr gecəsində) nazil etdik. Biz (o Kitab vəsitəsilə kafirləri z əzabımızla) qorxuduruq!  ۚ 
Fīhā Yufraqu Kullu 'Amrin Ĥakīmin 044-004. Hər bir hikmətli (dəyişilməsi mmkn olmayan) iş o gecə hkm (ayırd) olunur -
'Amrāan Min `Indinā  ۚ  'Innā Kunnā Mursilīna 044-005. Dərgahımızdan bir buyuruq olaraq! Həqiqətən, (peyğəmbərləri) Biz gndəririk -  ۚ 
Raĥmatan Min Rabbika  ۚ  'Innahu Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu 044-006. Sənin Rəbbindən (bəndələrə) bir mərhəmət olaraq (ya Peyğəmbər!). Şbhəsiz ki, O (hər şeyi) eşidəndir, (hər şeyi) biləndir!  ۚ 
Rabbi As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā  ۖ  'In Kuntum Mūqinīna 044-007. O, gylərin, yerin və onların arasında olanların (btn məxluqatın) Rəbbidir. (Ey Məkkə əhli!) Əgər (Allahın haqq olduğuna) tam yəqinliklə inanırsınızsa (bilin ki, Muhəmməd əleyhissəlam da Onun Peyğəmbəridir)!  ۖ 
Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Yuĥyī Wa Yumītu  ۖ  Rabbukum Wa Rabbu 'Ābā'ikumu Al-'Awwalīna 044-008. Ondan başqa he bir tanrı yoxdur. O həm dirildir, həm də ldrr. O həm sizin Rəbbiniz, həm də ulu babalarınızın Rəbbidir. ~  ۖ 
Bal HumShakkin Yal`abūna 044-009. Lakin onlar (Məkkə mşrikləri) şəkk iində qalıb oyun oynayırlar (Allaha, qiyamətə rəkdən inanmır, Qurana və Peyğəmbərə istehza edirlər).
Fārtaqib Yawma Ta'tī As-Samā'u Bidukhānin Mubīnin 044-010. (Ya Peyğəmbər!) Sən gyn aşkar bir dumana brnəcəyi gn gzlə! (O gn mşriklərə elə bir aclıq z verəcəkdir ki, gzləri qaranlıq gətirib yerlə gyn arasını, sanki bir duman brdyn grəcəklər!)
Yaghshá An-Nāsa  ۖ  Hādhā `Adhābun 'Alīmun 044-011. (Elə bir duman ki) insanları saracaqdır. Bu, şiddətli bir əzabdır! (Doğrudan da, Qreyş mşriklərinə kfrləri zndən belə bir aclıq z vermiş, onlar arəsizlikdən napak şeyləri belə yeməyə məcbur olmuşlar).  ۖ 
Rabbanā Akshif `Annā Al-`Adhāba 'Innā Mu'uminūna 044-012. (Belə bir bəlaya uğrayan mşriklər deyəcəklər: ) "Ey Rəbbimiz! Bizi bu əzabdan qurtar. Biz, həqiqətən iman gətirəcəyik!" (Məkkə mşriklərinin bu yalvarışından sonra Peyğəmbər əleyhissəlam Allaha dua etmiş, Allah da onları həmin bəladan qurtarmışdı. Lakin mşriklərin oxu z sznn stndə durmamışdı).
'Anná Lahumu Adh-Dhikrá Wa Qad Jā'ahum Rasūlun Mubīnun 044-013. Onlara hara, yd-nəsihət eşitmək hara?! Halbuki onlara aıq-aşkar bir peyğəmbər gəldi,
Thumma Tawallaw `Anhu Wa Qālū Mu`allamun Majnūnun 044-014. Onlar isə ondan z evirib belə dedilər: "(Bu başqası tərəfindən) yrədilmiş bir divanədir! (z he bir şey bilmir, Quranı kimsə ona yrədir)".
'Innā Kāshifū Al-`Adhābi Qalīlāan  ۚ  'Innakum `Ā'idūna 044-015. Biz sizi bu əzabdan azacıq qurtaracağıq, siz isə (yenidən kfrə) qayıdacaqsınız!  ۚ 
Yawma Nabţishu Al-Baţshata Al-Kubrá 'Innā Muntaqimūna 044-016. Onları lap mhkəm yaxalayacağımız gn (qiyamət, yaxud Bədr vuruşu gn), şbhəsiz ki, Biz (onlardan) intiqam alacağıq!
Wa Laqad Fatannā Qablahum Qawma Fir`awna Wa Jā'ahum Rasūlun Karīmun 044-017. And olsun ki, Biz onlardan əvvəl Firon qvmn imtahana əkmişdik. Onlara mhtərəm bir peyğəmbər (Musa) gəlmişdi.
'An 'Addū 'Ilayya `Ibāda Al-Lahi  ۖ  'Innī Lakum Rasūlun 'Amīnun 044-018. (O demişdi: ) "Allahın bəndələrini (İsrail oğullarını) mənə verin. Həqiqətən, mən sizin n mtəbər (gvəniləsi, szndə dz, əmanətə xəyanət etməyən) bir peyğəmbərəm!  ۖ 
Wa 'An Lā Ta`lū `Alá Al-Lahi  ۖ  'Innī 'Ātīkum Bisulţānin Mubīnin 044-019. Allaha qarşı təkəbbr gstərməyin. Həqiqətən, mən sizə (dediklərimin dzgnlyn sbut edən) aıq-aşkar bir dəlil gətirmişəm!"  ۖ 
Wa 'Innī `Udhtu Birabbī Wa Rabbikum 'An Tarjumūni 044-020. (Onlar Musanı daşqalaq edəcəkləri ilə hədələdilər. Musa dedi: ) "Mən sizin məni daşqalaq etmənizdən mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbiniz olan Allaha pənah aparıram!
Wa 'In Lam Tu'uminū Lī Fā`tazilūni 044-021. Əgər mənə iman gətirməyəcəksinizsə, məndən uzaq olun!"
Fada`ā Rabbahu 'Anna Hā'uulā' Qawmun Mujrimūna 044-022. Sonra (Musa) Rəbbinə belə dua etdi: "Həqiqətən, bunlar gnahkar bir qvmdr! (Pərvərdigara! Bunlara layiq olduqları cəzanı ver!)" ~
Fa'asri Bi`ibādī Laylāan 'Innakum Muttaba`ūna 044-023. (Allah buyurdu: ) "Bəndələrimi (İsrail oğullarını) gtrb gecə ikən onlarla yola ıx. Siz (Firon və onun qvm tərəfindən) təqib olunacaqsınız!
Wa Atruki Al-Baĥra Rahwan  ۖ  'Innahum Jundun Mughraqūna 044-024. Dənizi də aıq (və sakit) burax! (Dəryanı - Nil ayını kedikdən sonra əsanı suya vurub orada aılmış yolları bağlama. Qoy Firon və qoşunu dəryada yollar aıldığını grb ora girsinlər). Onlar suya qərq olacaq əsgərlərdir!"  ۖ 
Kam Tarakū Min Jannātin Wa `Uyūnin 044-025. (Fironun btn əyan-əşrafı və əsgərləri boğulub tələf oldular). Onlar (zlərindən sonra) neə-neə bağlar, eşmələr qoyub getdilər;
Wa Zurū`in Wa Maqāmin Karīmin 044-026. Neə-neə əkinlər, gzəl yerlər (mhtəşəm qəsrlər).
Wa Na`matin Kānū Fīhā Fākihīna 044-027. Və zvq aldıqları neə-neə nemətlər (tərk etdilər).
Kadhālika  ۖ  Wa 'Awrathnāhā Qawmāan 'Ākharīna 044-028. (Onları) belə (cəzalandırdıq) və ona (onların sərvətlərinə, mlklərinə) başqalarını (İsrail oğullarını) varis etdik!  ۖ 
Famā Bakat `Alayhimu As-Samā'u Wa Al-'Arđu Wa Mā Kānū Munžarīna 044-029. Onlardan tr nə gy, nə də yer ağladı. Onlara (tvbə etməyə) imkan da verilmədi! (Əksinə, elə bu dnyada cəzalarına atdılar; axirət əzabı isə daha şiddətli olacaqdır. Budur kfrn nəticəsi!)
Wa Laqad Najjaynā Banī 'Isrā'īla Mina Al-`Adhābi Al-Muhīni 044-030. İsrail oğularını isə o alaldıcı əzabdan qurtardıq,
Min Fir`awna  ۚ  'Innahu Kāna `Ālīāan Mina Al-Musrifīna 044-031. Firondan (xilas etdik). Həqiqətən, o, təkəbbr gstərən, həddi aşanlardan idi!  ۚ 
Wa Laqadi Akhtarnāhum `Alá `Ilmin `Alá Al-`Ālamīna 044-032. And olsun ki, Biz onları (İsrail vladını) zmz bilə-bilə aləmlərdən (bir hikməti-ilahi ilə zəmanələrindəki bəşər əhlindən) stn tutduq.
Wa 'Ātaynāhum Mina Al-'Āyāti Mā Fīhi Balā'un Mubīnun 044-033. Onlara (zlərini necə aparacaqlarını bilmək n) hər biri aıq-aşkar bir imtahan olan mczələr (dənizin yarılması, bildirin əti, qdrət halvası və s.) verdik.
'Inna Hā'uulā' Layaqūlūna 044-034. (Ya Peyğəmbər!) Bunlar (sənin qvmnn mşrikləri) mtləq deyəcəklər:
'In Hiya 'Illā Mawtatunā Al-'Ūlá Wa Mā Naĥnu Bimunsharīna 044-035. Bu (lm) elə bizim ilk (və son) lmmzdr ki var. Biz bir daha dirildiləcək deyilik!')
Fa'tū Bi'ābā'inā 'In Kuntum Şādiqīna 044-036. Əgər (ləndən sonra Allahın bizi dirildəcəyini) doğru deyirsinizsə, (bizdən qabaq lmş) atalarımızı (dirildib) gətirin grək!"
'Ahum Khayrun 'Am Qawmu Tubba`in Wa Al-Ladhīna Min Qablihim  ۚ  'Ahlaknāhum  ۖ  'Innahum Kānū Mujrimīna 044-037. (Ya Peyğəmbər!) Bunlar (Məkkə mşrikləri) yaxşıdır (qvvətlidir), yoxsa (Yəmən padşahlarından Tvrata inanan Əbu Kərb Əsədin) Tbbə qvm, yaxud onlardan əvvəlkilər?! (Ad, Səmud, Mədyən və Əykə tayfaları?!) Gnah işlədikləri n Biz onları məhv etdik.  ۚ   ۖ 
Wa Mā Khalaq As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā Lā`ibīna 044-038. Biz gyləri, yeri və onların arasında olanları oyun-oyuncaq (əyləncə) yaratmadıq!
Khalaqnāhumā 'Illā Bil-Ĥaqqi Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Ya`lamūna 044-039. Biz onları yalnız haqq olaraq yaratdıq, lakin onların (Məkkə mşriklərinin) əksəriyyəti (bunu) bilməz!
'Inna Yawma Al-Faşli Mīqātuhum 'Ajma`īna 044-040. Şbhəsiz ki, (haqqı batildən, yaxşını yamandan, mmini kafirdən) ayırd etmə gn onların hamısının (bir yerdə olma) vaxtıdır!
Yawma Lā Yughnī Mawláan `An Mawláan Shay'āan Wa Lā Hum Yunşarūna 044-041. O gn dostun dosta he bir faydası olmaz, onlara kmək də edilməz! (He kəs he kəsdən Allahın əzabını dəf edə bilməz!)
'Illā Man Raĥima Al-Lahu  ۚ  'Innahu Huwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu 044-042. Allahın rəhm etdiyi kimsədən başqa! Şbhəsiz ki, O, yenilməz qvvət, mərhəmət sahibidir!  ۚ 
'Inna Shajarata Az-Zaqqūmi 044-043. Həqiqətən, (Cəhənnəmdəki) zəqqum ağacı
Ţa`āmu Al-'Athīmi 044-044. Gnahkar (kafir) kimsənin yeməyidir!
Kālmuhli Yaghlī Fī Al-Buţūni 044-045. O, ərinmiş mis (yağ) kimi qarınlarda qaynar;
Kaghalyi Al-Ĥamīmi 044-046. Qaynar su qaynayan kimi!
Khudhūhu Fā`tilūhu 'Ilá Sawā'i Al-Jaĥīmi 044-047. (Allah əzab mələklərinə buyurar: ) "Onu tutub Cəhənnəmin tən ortasına sryn! ~
Thumma Şubbū Fawqa Ra'sihi Min `Adhābi Al-Ĥamīmi 044-048. Sonra başına əzab olaraq qaynar su tkn!
Dhuq 'Innaka 'Anta Al-`Azīzu Al-Karīmu 044-049. (Və ona belə deyin: ) "(Bu əzabı) bir dad grək! Sən ki (z aləmində) ox qvvətli, mhtərəm bir şəxs idin!"
'Inna Hādhā Mā Kuntum Bihi Tamtarūna 044-050. Bu, (dnyada ikən) şəkk etdiyiniz (əzabdır)!
'Inna Al-Muttaqīna Fī Maqāmin 'Amīnin 044-051. Mttəqilər isə qorxusuz-xətərsiz bir yerdə -
Fī Jannātin Wa `Uyūnin 044-052. Bağalarda və bulaqlar başında olacaqlar!
Yalbasūna Min Sundusin Wa 'Istabraqin Mutaqābilīna 044-053. Taftadan və atlazdan (nazik və qalın ipdən) libaslar geyib qarşı-qarşıya əyləşəcəklər.
Kadhālika Wa Zawwajnāhum Biĥūrin `Īnin 044-054. (Mminlərin Cənnətdəki əhvalı) belədir. Hələ onları iri (ahu) gzl hurilərlə evləndirəcəyik.
Yad`ūna Fīhā Bikulli Fākihatin 'Āminīna 044-055. Onlar orada (cənnət nemətlərinin tkənməzliyinə) arxayın olaraq hər meyvədən istəyəcəklər.
Lā Yadhūqūna Fīhā Al-Mawta 'Illā Al-Mawtata Al-'Ūlá  ۖ  Wa Waqāhum `Adhāba Al-Jaĥīmi 044-056. Onlar orada ilk (dnyadakı) lmdən başqa he bir lm dadmayacaqlar! (Allah) onları cəhənnəm əzabından qorumuşdur -  ۖ 
Fađlāan Min Rabbika  ۚ  Dhālika Huwa Al-Fawzu Al-`Ažīmu 044-057. Sənin Rəbbindən bir ltf olaraq (ya Peyğəmbər!) Bu, byk qurtuluşdur (uğurdur)!  ۚ 
Fa'innamā Yassarnāhu Bilisānika La`allahum Yatadhakkarūna 044-058. Biz onu (Quranı mmətin n) ancaq sənin dilinlə asanlaşdırdıq. Bəlkə, anlayıb yd-nəsihət qəbul edələr!
Fārtaqib 'Innahum Murtaqibūna 044-059. (Ya Peyğəmbər!) Sən (mşriklərin lmn, məğlubiyyətini) gzlə. Şbhəsiz ki, onlar da (sənin lmn, məğlubiyyətini) gzləyirlər!
Next Sūrah