43) Sūrat Az-Zukhruf

Printed format

43)

Ĥā-Mīm 043-001. Ha, Mim! -
Wa Al-Kitābi Al-Mubīni 043-002. (Haqqı batildən ayıran) aıq-aydın Kitaba and olsun ki,
'Innā Ja`alnāhu Qur'ānāan `Arabīyāan La`allakum Ta`qilūna 043-003. Biz onu, anlaya biləsiniz deyə, ərəbcə Quran etdik.
Wa 'Innahu Fī 'Ummi Al-Kitābi Ladaynā La`alīyun Ĥakīmun 043-004. Şbhəsiz ki, o, dərgahımızdakı əsl kitabda (lvhi-məhfuzda) mvcuddur. O, ox ucadır, ox hikmətlidir (yaxud ayələri baxımından ox mhkəmdir).
'Afanađribu `Ankumu Adh-Dhikra Şafĥāan 'An Kuntum Qawmāan Musrifīna 043-005. Siz (Allaha şərik qoşmaqla) həddi aşan bir qvmsnz deyə, (sizi başlı-başına buraxıb) Quranı sizə təbliğ etməkdən vaz keməliyikmi?! (Və ya: siz mşriksiniz deyə, sizi adam yerinə qoymayıb Quranla sizə yd-nəsihət verməməliyikmi?!)
Wa Kam 'Arsalnā Min Nabīyin Al-'Awwalīna 043-006. Biz sizdən əvvəlkilərə (kemiş mmətlərə) də neə-neə peyğəmbərlər gndərmişdik.
Wa Mā Ya'tīhim Min Nabīyin 'Illā Kānū Bihi Yastahzi'ūn 043-007. Onlara elə bir peyğəmbər gəlməzdi ki, ona istehza etməsinlər!
Fa'ahlaknā 'Ashadda Minhum Baţshāan Wa Mađá Mathalu Al-'Awwalīna 043-008. Biz onlardan (Məkkə mşriklərindən) daha qvvətli olanları məhv etdik. Əvvəlkilərin başına gələnlər (Quranda neə yerdə) nəql olunub kemişdir (bu mşrikləri də belə bir cəza gzləyir).
Wa La'in Sa'altahum Man Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Layaqūlunna Khalaqahunna Al-`Azīzu Al-`Alīmu 043-009. Həqiqətən, əgər onlardan (Məkkə mşriklərindən): "Gyləri və yeri kim yaratmışdır?" - deyə soruşsan, mtləq: "Onları yenilməz qvvət sahibi olan, (hər şeyi) bilən (Allah) yaratmışdır!" - deyə cavab verəcəklər.
Al-Ladhī Ja`ala Lakumu Al-'Arđa Mahdāan Wa Ja`ala Lakum Fīhā Subulāan La`allakum Tahtadūna 043-010. O Allah ki, yeri sizin n beşik etdi və (istədiyiniz yerə) doğru-dzgn gedə biləsiniz deyə, orada sizin n yollar saldı.
Wa Al-Ladhī Nazzala Mina As-Samā'i Mā'an Biqadarin Fa'ansharnā Bihi Baldatan  ۚ  Maytāan Kadhālika Tukhrajūna 043-011. O Allah ki, gydən bir qədər (sizin ehtiyacınızı dəyə biləcək miqdarda) su endirdi. Biz onunla l bir məmləkəti dirildirik. Siz də (qiyamət gn dirildilib qəbirlərinizdən) belə ıxardılacaqsınız!  ۚ 
Wa Al-Ladhī Khalaqa Al-'Azwāja Kullahā Wa Ja`ala Lakum Mina Al-Fulki Wa Al-'An`ām Mā Tarkabūna 043-012. Və O Allah ki, (btn canlılardan erkək və dişi olmaqla) ciftlər xəlq etdi, səvar olduğunuz gəmiləri və heyvanları yaratdı.
Litastawū `Alá Žuhūrihi Thumma Tadhkurū Ni`mata Rabbikum 'Idhā Astawaytum `Alayhi Wa Taqūlū Subĥāna Al-Ladhī Sakhkhara Lanā Hādhā Wa Mā Kunnā Lahu Muqrinīna 043-013. Ona grə ki, onları minəsiniz, sonra minib oturduğunuz zaman Rəbbinizin nemətini yada salaraq deyəsiniz: "Bunları bizə ram edən Allah pakdır, mqəddəsdir! (Əgər Allahın kməyi olmasaydı) bizim onlara gcmz atmazdı.
Wa 'Innā 'Ilá Rabbinā Lamunqalibūna 043-014. Həqiqətən, biz (ləndən sonra) Rəbbimizin hzuruna qayıdacağıq!"
Wa Ja`alū Lahu Min `Ibādihi Juz'āan  ۚ  'Inna Al-'Insāna Lakafūrun Mubīnun 043-015. Amma (mşriklər mələklər Allahın qızlarıdır deyə) Ona z bəndələrindən vlad isnad etdilər. Həqiqətən, insan (Allahın nemətlərinə) aıq-aşkar naşkrdr!  ۚ 
'Am Attakhadha Mimmā Yakhluqu Banātin Wa 'Aşfākum Bil-Banīna 043-016. Yoxsa O, yaratdıqlarından qızları znə vlad gtrb oğlanları sizə məxsus etdi?!
Wa 'Idhā Bushshira 'Aĥaduhum Bimā Đaraba Lilrraĥmani Mathalāan Žalla Wajhuhu Muswaddāan Wa Huwa Kažīmun 043-017. Onlardan birinə Rəhmana (Allaha) isnad etdikləri (qız uşağı) ilə mjdə versən, qəzəbdən (hzndən) boğularaq zləri qapqara qaralar.
'Awaman Yunashsha'u Fī Al-Ĥilyati Wa Huwa Fī Al-Khāmi Ghayru Mubīnin 043-018. Onlar bərbəzək iində bydlb, mbahisə (əkişmə) zamanı bir dəlil gətirə bilməyən (xilqətcə zəif) qızlarını Allaha vlad isnad edirlər?
Wa Ja`alū Al-Malā'ikata Al-Ladhīna Hum `Ibādu Ar-Raĥmāni 'Ināthāan  ۚ  'Ashahidū Khalqahum  ۚ  Satuktabu Shahādatuhum Wa Yus'alūna 043-019. Onlar Rəhmanın qulları olan mələkləri dişi saydılar. Məgər onlar (mələklərin) yaradılışına şahidmi olmuşlar?! Onların bu şəhadəti (əməl dəftərlərinə) yazılacaq və (bu barədə) sorğu-sual olunacaqlar!  ۚ   ۚ 
Wa Qālū Law Shā'a Ar-Raĥmānu Mā `Abadnāhum  ۗ  Mā Lahum Bidhālika Min `Ilmin  ۖ  'In Hum 'Illā Yakhruşūna 043-020. Onlar dedilər: "Əgər Rəhman istəsəydi, biz onlara (mələklərə) ibadət etməzdik!" Onların (dedikləri szn həqiqətə nə qədər uyğun olması barədə) he bir biliyi yoxdur. Onlar ancaq yalan danışarlar.  ۗ   ۖ 
'Am 'Ātaynāhum Kitābāan Min Qablihi Fahum Bihi Mustamsikūna 043-021. Yoxsa onlara bundan (bu Qurandan) əvvəl bir kitab vermişik və onlar (Allahdan başqasına ibadət etməyin mmknly barəsində) ona istinad edirlər?!
Bal Qālū 'Innā Wajadnā 'Ābā'anā `Alá 'Ummatin Wa 'Innā `Alá 'Āthārihim Muhtadūna 043-022. Xeyr (belə bir şey yoxdur). Onlar: "Biz atalarımızı bir din zərində (btpərəstlikdə) grdk və biz də onların ardınca getdik!" - deyirlər.
Wa Kadhalika Mā 'Arsalnā Min Qablika Fī Qaryatin Min Nadhīrin 'Illā Qāla Mutrafūhā 'Innā Wajadnā 'Ābā'anā `Alá 'Ummatin Wa 'Innā `Alá 'Āthārihim Muqtadūna 043-023. (Ya Rəsulum!) Biz səndən əvvəl hər hansı bir məmləkətə (Allahın əzabı ilə) qorxudan bir peyğəmbər gndərdiksə, onun naz-nemət iində yaşayan bykləri (valıları) sadəcə olaraq: "Biz atalarımızı bir din zərində grdk və biz də (təqlidlə) onların ardınca getməkdəyik!" - dedilər.
Qāla 'Awalaw Ji'tukum Bi'ahdá Mimmā Wajadtum `Alayhi 'Ābā'akum  ۖ  Qālū 'Innā Bimā 'Ursiltum Bihi Kāfirūna 043-024. (Hər peyğəmbər z mmətinə) belə dedi: "Əgər sizə atalarınızın sitayiş etdiyini grdynz dindən daha doğrusunu gətirmiş olsam necə?!" Onlar: "Biz sizinlə gndərilənləri (şəriəti, mczələri) inkar edirik!" - deyə cavab verdilər.  ۖ 
ntaqamnā Minhum  ۖ  Fānžur Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Mukadhdhibīna 043-025. Buna grə də Biz onlardan intiqam aldıq. (Ya Rəsulum!) Bir gr (peyğəmbərləri) yalanı sayanların axırı necə oldu!  ۖ 
Wa 'Idh Qāla 'Ibrāhīmu Li'abīhi Wa Qawmihi 'Innanī Barā'un Mimmā Ta`budūna 043-026. Yadına sal ki, bir zaman İbrahim atasına və qvmnə demişdi: "Mən sizin ibadət etdiklərinizdən (btlərdən) tamamilə uzağam; ~
'Illā Al-Ladhī Faţaranī Fa'innahu Sayahdīni 043-027. Yalnız məni yoxdan yaradan (Allahdan) başqa! Şbhəsiz ki, O məni doğru yola mvəffəq edəcəkdir!"
Wa Ja`alahā Kalimatan Bāqiyatan Fī `Aqibihi La`allahum Yarji`ūna 043-028. (İbrahim) onu (la ilahə illallah kəlməsini) z nəsli arasında həmişəlik qalan bir sz etdi. Bəlkə, (Məkkə mşrikləri btpərəstlikdən əl əkib babaları İbrahimin dininə) qayıdalar!
Bal Matta`tu Hā'uulā' Wa 'Ābā'ahum Ĥattá Jā'ahumu Al-Ĥaqqu Wa Rasūlun Mubīnun 043-029. Xeyr, Mən onlara da, atalarına da zlərinə haqq (Quran) və (həqiqəti, şəriət hkmlərini) bəyan edən bir peyğəmbər gələnədək gn-gzəran verdim!
Wa Lammā Jā'ahumu Al-Ĥaqqu Qālū Hādhā Siĥrun Wa 'Innā Bihi Kāfirūna 043-030. Onlara haqq (olan Quran) gəldikdə: "Bu sehrdir, biz onu inkar edirik!" - dedilər.
Wa Qālū Lawlā Nuzzila Hādhā Al-Qur'ānu `Alá Rajulin Mina Al-Qaryatayni `Ažīmin 043-031. Onlar dedilər: "Məgər bu Quran iki şəhərdən (Məkkədən və ya Taifdən) olan byk bir adama (ya Vəlid bin Mğirəyə, yaxud da rvə bin Məsuda) nazil edilməli deyildimi?"
'Ahum Yaqsimūna Raĥmata Rabbika  ۚ  Naĥnu Qasamnā Baynahum Ma`īshatahum Al-Ĥayāati Ad-Dunyā  ۚ  Wa Rafa`nā Ba`đahum Fawqa Ba`đin Darajātin Liyattakhidha Ba`đuhum Ba`đāan Sukhrīyāan  ۗ  Wa Raĥmatu Rabbika Khayrun Mimmā Yajma`ūna 043-032. (Ya Rəsulum!) Məgər sənin Rəbbinin mərhəmətini (peyğəmbərliyini) onlarmı paylaşdırırlar?! Dnyada onların dolanacaqlarını (keinəcəklərini) z aralarında Biz blşdrdk. Bir-birlərinə iş grdrsnlər deyə, bəzilərinin dərəcələrini digərlərindən stn tutduq. Sənin Rəbbinin mərhəməti onların yığdıqlarından (dnya malından) daha yaxşıdır!  ۚ   ۚ   ۗ 
Wa Lawlā 'An Yakūna An-Nāsu 'Ummatan Wāĥidatan Laja`alnā Liman Yakfuru Bir-Raĥmani Libuyūtihim Suqufāan Min Fađđatin Wa Ma`ārija `Alayhā Yažharūna 043-033. Əgər insanların (mşriklərin cah-calal iində yaşadıqlarını grb cahillikləri zndən kfrdə birləşəcək) bir tək mmət olmaq ehtimalı (təhlkəsi) olmasaydı, Rəhmanı inkar edənlərin (axirət əzabını daha da artırmaq məqsədilə) evlərinin tavanlarını və (damlarına) ıxdıqları nərdivanları gmşdən edərdik.
Wa Libuyūtihim 'Abwābāan Wa Sururāan `Alayhā Yattaki'ūna 043-034. Eləcə də evlərinin qapılarını və sykəndikləri taxtları (gmşdən dzəldərdik).
Wa Zukhrufāan  ۚ  Wa 'In Kullu Dhālika Lammā Matā`u Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa  ۚ  Al-'Ākhiratu `Inda Rabbika Lilmuttaqīna 043-035. Və (bunlardan əlavə onları) qızıl bəzəklər (iində qərq edərdik, yaxud həmin şeyləri qızıldan dzəldərdik). Həqiqətən, btn bunlar fani dnya malıdır. Axirət (Cənnət) isə sənin Rəbbinin yanında ancaq Allahdan qorxub pis əməllərdən əkinənlər ndur!  ۚ   ۚ 
Wa Man Ya`shu `An Dhikri Ar-Raĥmāni Nuqayyiđ Lahu Shayţānāan Fahuwa Lahu Qarīnun 043-036. Hər kəs Rəhmanın zikrindən boyun qaırsa, Biz ona Şeytanı urcah edərik və onun (Şeytanın) yaxın dostu olar.
Wa 'Innahum Layaşuddūnahum `Ani As-Sabīli Wa Yaĥsabūna 'Annahum Muhtadūna 043-037. (Şeytanlar) onları doğru yoldan ıxardar, onlar isə zlərinin haqq yolda olduqlarını gman edərlər!
Ĥattá 'Idhā Jā'anā Qāla Yā Layta Baynī Wa Baynaka Bu`da Al-Mashriqayni Fabi'sa Al-Qarīnu 043-038. Nəhayət, o, (qiyamət gn) hzurumuza gəldikdə (z yanında olan yoldaşına) belə deyər: "Kaş ki, mənimlə sənin aranda şərqlə qərb arasındakı məsafə qədər uzaqlıq olaydı. Sən nə pis yolda imişsən!"
Wa Lan Yanfa`akumu Al-Yawma 'Idh Žalamtum 'Annakum Al-`Adhābi Mushtarikūna 043-039. Bu gn (peşmanılığınız) sizə he bir fayda verməz. Siz birlikdə zlm (kfr) etdiyinizə grə əzaba da ortaqsınız!
'Afa'anta Tusmi`u Aş-Şumma 'Aw Tahdī Al-`Umya Wa Man Kāna Fī Đalālin Mubīnin 043-040. (Ya Peyğəmbər!) Məgər sən karlara (szm) eşitdirə bilərsən?! Yaxud korları, haqq yoldan aıq-aşkar azanları doğru yolamı ynəldə bilərsən?!
Fa'immā Nadh/habanna Bika Fa'innā Minhum Muntaqimūna 043-041. Əgər Biz səni (onlara əzab verməmişdən əvvəl z dərgahımıza) gtrb aparsaq, (bil ki, qiyamət gn) onlardan mtləq intiqam alacağıq!
'Aw Nuriyannaka Al-Ladhī Wa`adnāhum Fa'innā `Alayhim Muqtadirūna 043-042. Yaxud (sən həyatda ikən) onlara vəd etdiyimizi (əzabı) gstərəcəyik. Həqiqətən, Biz onlara (əzab verməyə) qadirik!
Fāstamsik Bial-Ladhī 'Ūĥiya 'Ilayka  ۖ  'Innaka `Alá Şirāţin Mustaqīmin 043-043. Buna grə də sən znə vəhy olunandan (Qurandan) yapış. Həqiqətən, sən dz yoldasan!  ۖ 
Wa 'Innahu Ladhikrun Laka Wa Liqawmika  ۖ  Wa Sawfa Tus'alūna 043-044. Şbhəsiz ki, o (Quran) sənin n və sənin qvmn n şərəfdir (şərəfli bir xatırlama, yd-nəsihətdir). Siz (qiyamət gn Allahın əmrlərinə dnyada necə əməl etdiyiniz barədə) mtləq sorğu-sual olunacaqsınız!  ۖ 
Wa As'al Man 'Arsalnā Min Qablika Min Rusulinā 'Aja`alnā Min Dūni Ar-Raĥmāni 'Ālihatan Yu`badūna 043-045. Səndən əvvəl gndərdiyimiz peyğəmbərlərdən (onların mmətlərinin alimlərindən və mxlis mminlərindən) soruş: "Biz Rəhmandan başqa ibadət olunası tanrılarmı məyyən etmişik?!"
Wa Laqad 'Arsalnā Mūsá Bi'āyātinā 'Ilá Fir`awna Wa Mala'ihi Faqāla 'Innī Rasūlu Rabbi Al-`Ālamīna 043-046. Biz Musanı z mczələrimizlə Firon və onun əyan-əşrafının yanına gndərmişdik. O demişdi: "Mən aləmlərin Rəbbinin elisiyəm!"
Falammā Jā'ahum Bi'āyātinā 'Idhā Hum Minhā Yađĥakūna 043-047. (Musa) mczələrimizi onlara gətirər-gətirməz onlar bu mczələrə lağ edib glmşdlər.
Wa Mā Nurīhim Min 'Āyatin 'Illā Hiya 'Akbaru Min 'Ukhtihā  ۖ  Wa 'Akhadhnāhum Bil-`Adhābi La`allahum Yarji`ūna 043-048. Onlara bir-birindən byk olan mczələr gstərdik, onları əzabla yaxaladıq (crbəcr msibətlərə dar etdik) ki, bəlkə, (haqq yola) qayıdalar!  ۖ 
Wa Qālū Yā 'Ayyuhā As-Sāĥiru Ad`u Lanā Rabbaka Bimā `Ahida `Indaka 'Innanā Lamuhtadūn 043-049. Onlar dedilər: "Ey sehrbaz! (Dualarını qəbul edəcəyi barədə) səninlə olan əhdi hrmətinə Rəbbinə bizdən tr dua et (ki, bizi bəladan qurtarsın). Biz mtləq doğru yola gələcəyik!"
Falammā Kashafnā `Anhumu Al-`Adhāba 'Idhā Hum Yankuthūna 043-050. Biz onları əzabdan qurtaran kimi szlərindən dndlər.
Wa Nādá Fir`awnu Fī Qawmihi Qāla Yā Qawmi 'Alaysa Lī Mulku Mişra Wa Hadhihi Al-'Anhāru Tajrī Min Taĥtī  ۖ  'Afalā Tubşirūna 043-051. Firon z qvmnə mraciət edib dedi: "Ey qvmm! Məgər Misir səltənəti, altımdan (saraylarımın altından) axıb gedən bu aylar mənim deyilmi?! Məgər (mənim qdrətimi) grmrsnzm?!  ۖ 
'Am 'Anā Khayrun Min Hādhā Al-Ladhī Huwa Mahīnun Wa Lā Yakādu Yubīnu 043-052. Yaxud mən (dili dolaşdığı, kəkələdiyi n) az qala (szn belə) aydın deyə bilməyən bir zavallı (aciz) kimsədən daha yaxşı (daha stn) deyiləmmi?!
Falawlā 'Ulqiya `Alayhi 'Aswiratun Min Dhahabin 'Aw Jā'a Ma`ahu Al-Malā'ikatu Muqtarinīna 043-053. (Əgər o, doğrudan da, peyğəmbərdirsə) onun stnə qızıl bilərziklər atılmalı və onunla birlikdə bir-birinin ardınca (peyğəmbərliyini təsdiq edən) mələklər gəlməli deyildimi?!"
Fāstakhaffa Qawmahu Fa'aţā`ūhu  ۚ  'Innahum Kānū Qawmāan Fāsiqīna 043-054. Beləliklə, (Firon) z qvmn yelbeyin (yngl) yerinə qodu, onlar da ona itaət etdilər (anlamadılar ki, padşahlıq allahlığa dəlalət etməz və yoxsulluq da peyğəmbərliyə mane ola bilməz). Həqiqətən, onlar (Allahın itaətindən ıxmış) fasiq bir qvm idilər! ~  ۚ 
Falammā 'Āsafūnā Antaqamnā Minhum Fa'aghraqnāhum 'Ajma`īna 043-055. (Firon əhli) Bizi qəzəbləndirdikdə onlardan intiqam alıb hamısını (suya) qərq etdik.
Faja`alnāhum Salafāan Wa Mathalāan Lil'ākhirīna 043-056. Və onları sonradan gələnlərə misal və ibrət dərsi etdik.
Wa Lammā Đuriba Abnu Maryama Mathalāan 'Idhā Qawmuka Minhu Yaşiddūna 043-057. (Ya Rəsulum!) Məryəm oğlu (İsa) misal əkilincə sənin qvmn sevincdən gld. (Mşriklərə xitabən: "Siz və Allahdan başqa ibadət etdikləriniz Cəhənnəmdə yanacaq odunsunuz!" ayəsi nazil olduqda, onlar z cahillikləri zndən: "Yəhudilər zeyrə, xapərəstlər İsaya, Bəni Məlih qəbiləsi mələklərə ibadət edirlər. Əgər bu tanrıların hamısı cəhənnəm odunda yanacaqsa, biz də z btlərimizin odda yanmasına razıyıq!" - deyə sevindilər).
Wa Qālū 'A'ālihatunā Khayrun 'Am Huwa  ۚ  Mā Đarabūhu Laka 'Illā Jadalāan  ۚ  Bal Hum Qawmun Khaşimūna 043-058. Onlar dedilər: "Bizim tanrılarımız yaxşıdır, yoxsa o (İsa)?!" Onlar bunu sənə yalnız (səninlə) mbahisə etmək (ənə-boğaz olmaq) xatirinə dedilər. Şbhəsiz ki, onlar hcətləşən (ənə-boğaz olan) bir qvmdrlər!  ۚ   ۚ 
'In Huwa 'Illā `Abdun 'An`amnā `Alayhi Wa Ja`alnāhu Mathalāan Libanī 'Isrā'īla 043-059. O (Məryəm oğlu İsa) ancaq nemət (peyğəmbərlik) verdiyimiz və (Allahın qdrəti ilə atasız yaradıldığı n) İsrail oğullarına rnək (ibrət) etdiyimiz bir bəndədir.
Wa Law Nashā'u Laja`alnā Minkum Malā'ikatan Al-'Arđi Yakhlufūna 043-060. Əgər istəsəydik, yer zndə sizin əvəzinizə mələklər yaradardıq (onlar da Bizə ibadət edərdilər).
Wa 'Innahu La`ilmun Lilssā`ati Falā Tamtarunna Bihā Wa Attabi`ūnī  ۚ  Hādhā Şirāţun Mustaqīmun 043-061. Şbhəsiz ki, o, (İsanın zhuru) qiyamət saatı n bir əlamətdir. Ona (qiyamətə) şəkk etməyin və Mənə tabe olun. Bu, doğru yoldur!  ۚ 
Wa Lā Yaşuddannakumu Ash-Shayţānu  ۖ  'Innahu Lakum `Adūwun Mubīnun 043-062. Şeytan sizi yoldan ıxartmasın. Şbhəsiz ki, o sizin aıq-aşkar dşməninizdir!  ۖ 
Wa Lammā Jā'a `Īsá Bil-Bayyināti Qāla Qad Ji'tukum Bil-Ĥikmati Wa Li'abayyina Lakum Ba`đa Al-Ladhī Takhtalifūna Fīhi Fa  ۖ  Attaqū Al-Laha Wa 'Aţī`ūni 043-063. İsa aıq-aşkar mczələrlə gəldiyi zaman dedi: "Həqiqətən, mən sizə hikmət gətirmişəm, həm də ixtilafda olduğunuz bəzi şeyləri (Tvratdakı bir sıra dini hkmləri) izah etmək n gəlmişəm. Allahdan qorxun və mənə itaət edin!  ۖ 
'Inna Al-Laha Huwa Rabbī Wa Rabbukum Fā`budūhu  ۚ  Hādhā Şirāţun Mustaqīmun 043-064. Şbhəsiz ki, Allah mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir. Yalnız Ona ibadət edin. Bu, doğru yoldur!"  ۚ 
khtalafa Al-'Aĥzābu Min Baynihim  ۖ  Fawaylun Lilladhīna Žalamū Min `Adhābi Yawmin 'Alīmin 043-065. Amma onların iərisindən ıxan firqələr arasında ixtilaf dşd (xapərəstlər: "İsa Allahın oğludur!" - dedilər, yəhudilər isə onun peyğəmbərliyini bsbtn inkar etdilər). Acı bir gnn (qiyamət gnnn) əzabından vay o zlm edənlərin halına!  ۖ 
Hal Yanžurūna 'Illā As-Sā`ata 'An Ta'tiyahum Baghtatan Wa Hum Lā Yash`urūna 043-066. Onlar zləri də bilmədən qəfildən başlarının stn alacaq o saatdan (qiyamət saatından) başqa bir şeymi gzləyirlər?!
Al-'Akhillā'u Yawma'idhin Ba`đuhum Liba`đin `Adūwun 'Illā Al-Muttaqīna 043-067. Mttəqilər mstəsna olmaqla, o gn dostlar bir-birinə dşmən kəsiləcəklər!
Yā `Ibādi Lā Khawfun `Alaykumu Al-Yawma Wa Lā 'Antum Taĥzanūna 043-068. (Mttəqilərə belə deyiləcəkdir: ) "Ey bəndələrim, bu gn sizə he bir qorxu yoxdur və siz qəm-qssə də grməyəcəksiniz!
Al-Ladhīna 'Āmanū Bi'āyātinā Wa Kānū Muslimīna 043-069. O bəndələr ki, ayələrimizə iman gətirib (Bizə) təslim olmuşlar.
Adkhulū Al-Jannata 'Antum Wa 'Azwājukum Tuĥbarūna 043-070. Siz də, zvcələriniz də sevinc iində Cənnətə daxil olun!"
Yuţāfu `Alayhim Bişiĥāfin Min Dhahabin Wa 'Akwābin  ۖ  Wa Fīhā Mā Tashtahīhi Al-'Anfusu Wa Taladhdhu Al-'A`yunu  ۖ  Wa 'Antum Fīhā Khālidūna 043-071. (Cənnətdə) onlar n qızıl teştlər və qədəhlər iində (yemək-imək) dolandırılacaqdır. Orada onların rəkləri istəyən və gzlərini oxşayan hər şey olacaqdır. Siz orada əbədi qalacaqsınız!  ۖ   ۖ 
Wa Tilka Al-Jannatu Allatī 'Ūrithtumūhā Bimā Kuntum Ta`malūna 043-072. Bu sizin (dnyada) etdiyiniz (yaxşı) əməllər mqabilində varis olduğunuz Cənnətdir!
Lakum Fīhā Fākihatun Kathīratun Minhā Ta'kulūna 043-073. Orada sizin n bir ox meyvələr vardır, onlardan yeyəcəksiniz!
'Inna Al-Mujrimīna Fī `Adhābi Jahannama Khālidūn 043-074. Gnahkarlar (kafirlər) isə, şbhəsiz ki, əbədi olaraq cəhənnəm əzabı iində qalacaqlar.
Lā Yufattaru `Anhum Wa Hum Fīhi Mublisūna 043-075. Onlardan (bu əzab) ynglləşdirilməyəcəkdir; onlar orada əllərini hər şeydən zmş olacaqlar!
Wa Mā Žalamnāhum Wa Lakin Kānū Humu Až-Žālimīna 043-076. Biz onlara zlm etmədik, amma onlar zləri zalım idilər (z-zlərinə zlm etdilər).
Wa Nādaw Yā Māliku Liyaqđi `Alaynā Rabbuka  ۖ  Qāla 'Innakum Mākithūna 043-077. Onlar (Cəhənnəmin gzətisi Malikə) mraciət edib deyəcəklər: "Ey Malik! Qoy Rəbbin bizi ldrsn (bu əzabdan qurtaraq)! O isə (min ildən sonra onlara): "Siz (həmişəlik burada) qalacaqsınız!" - deyə cavab verəcəkdir!  ۖ 
Laqad Ji'nākum Bil-Ĥaqqi Wa Lakinna 'Aktharakum Lilĥaqqi Kārihūna 043-078. (Allah Cəhənnəmdə olan Məkkə mşriklərinə buyuracaqdır: ) "Biz sizə haqqı gətirmişdik, lakin sizin əksəriyyətiniz haqqı xoşlamırdı".
'Am 'Abramū 'Amrāan Fa'innā Mubrimūna 043-079. Yoxsa onlar (Peyğəmbərə hiylə qurmaqla) dzgn iş grmşdlər?! Elə isə Biz də (onlara əzab verməklə) dzgn iş grrk!
'Am Yaĥsabūna 'Annā Lā Nasma`u Sirrahum Wa Najwāhum  ۚ  Balá Wa Rusulunā Ladayhim Yaktubūna 043-080. Yoxsa onlar elə gman edirlər ki, Biz onların pııltılarını və xəlvəti danışıqlarını eşitmirik?! Xeyr, yanlarında olan elilərimiz (onların btn aşkar və gizli shbətlərini) yazırlar!  ۚ 
Qul 'In Kāna Lilrraĥmani Waladun Fa'anā 'Awwalu Al-`Ābidīna 043-081. (Ya Peyğəmbər!) De: "Əgər Rəhmanın bir vladı olsa, (ona) ibadət edənlərin birincisi mən olaram!
Subĥāna Rabbi As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Rabbi Al-`Arshi `Ammā Yaşifūna 043-082. Gylərin və yerin Rəbbi, ərşin Rəbbi (mşriklərin) Ona aid etdikləri sifətlərdən tamamilə uzaqdır!"
Fadharhum Yakhūđū Wa Yal`abū Ĥattá Yulāqū Yawmahumu Al-Ladhī Yū`adūna 043-083. (Ya Peyğəmbər!) Qoy onlar vəd olunduqları gnə (qiyamət gnnə) qovuşana qədər (bihudə işlərə) qurşanaraq (dnyada zləri n) oynayıb əylənsinlər!
Wa Huwa Al-Ladhī Fī As-Samā'i 'Ilahun Wa Fī Al-'Arđi 'Ilahun  ۚ  Wa Huwa Al-Ĥakīmu Al-`Alīmu 043-084. Gydə də tanrı, yerdə də tanrı Odur. O, hikmət sahibidir, (hər şeyi) biləndir!  ۚ 
Wa Tabāraka Al-Ladhī Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā Wa `Indahu `Ilmu As-Sā`ati Wa 'Ilayhi Turja`ūna 043-085. Gylərin və yerin, onların arasındakı hər şeyin ixtiyarı əlində olan (Allah) nə qədər ucadır (nə qədər uludur)! O saatı (qiyamətin nə vaxt qopacağını) bilmək Ona məxsusdur. Siz (ləndən sonra) Onun hzuruna qaytarılıb gətiriləcəksiniz!
Wa Lā Yamliku Al-Ladhīna Yad`ūna Min Dūnihi Ash-Shafā`ata 'Illā Man Shahida Bil-Ĥaqqi Wa Hum Ya`lamūna 043-086. (Mşriklərin) Ondan qeyri ibadət etdikləri (Allah yanında he bir kəs n) şəfaət edə bilməzlər. Ancaq haqqa şəhadət verənlər (dildə və rəkdə "la ilahə illallah" deyənlər) mstəsnadır. Onlar (dediklərinin haqq olduğunu) bilirlər. (Məhz belələri Allahın izni ilə şəfaət edə bilmək şərəfinə nail olacaqlar).
Wa La'in Sa'altahum Man Khalaqahum Layaqūlunna Al-Lahu  ۖ  Fa'anná Yu'ufakūna 043-087. And olsun ki, əgər onlardan zlərini kimin yaratdığını soruşsan, mtləq: "Allah!" - deyə cavab verəcəklər! Elə isə (haqdan) necə dndərilirlər?  ۖ 
Wa Qīlihi Yā Rabbi 'Inna Hā'uulā' Qawmun Lā Yu'uminūna 043-088. Onun (Muhəmməd əleyhissəlamın): "Ey Rəbbim! Bunlar iman gətirməyən bir qvmdr!" - deməsi də (dərgahımızda məlumdur)!
Fāşfaĥ `Anhum Wa Qul Salāmun  ۚ  Fasawfa Ya`lamūna 043-089. (Ya Peyğəmbər!) Onlardan z evir və (arada dşmənilik, kin-kdurət olmasın deyə, rastlaşdıqda) "Salam!" de. Onlar (kfrləri zndən başlarına nə gələcəyini) mtləq biləcəklər!  ۚ 
Next Sūrah