42) Sūrat Ash-Shūrá

Printed format

42)

Ĥā-Mīm 042-001. Ha, Mim! -
`Sq 042-002. Eyn, Sin, Qaf!
Kadhālika Yūĥī 'Ilayka Wa 'Ilá Al-Ladhīna Min Qablika Al-Lahu Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu 042-003. (Ya Rəsulum!) Yenilməz qvvət, hikmət sahibi olan Allah sənə və səndən əvvəlkilərə (kemiş peyğəmbərlərə) belə vəhy edir!
Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi  ۖ  Wa Huwa Al-`Alīyu Al-`Ažīmu 042-004. Gylərdə və yerdə nə varsa (hamısı) Onundur! O, (hər şeydən) ucadır, (hər şeydən) uludur!  ۖ 
Takādu As-Samāwātu Yatafaţţarna Min Fawqihinna Wa  ۚ  Al-Malā'ikatu Yusabbiĥūna Biĥamdi Rabbihim Wa Yastaghfirūna Liman Al-'Arđi  ۗ  'Alā 'Inna Al-Laha Huwa Al-Ghafūru Ar-Raĥīmu 042-005. Gylər (Allahın əzəmətindən, heybətindən) az qala bir-birinin stndən atlayıb dağılsın. Mələklər də Rəbbini həmd-səna ilə təqdis edər və yerdəkilərin (gnahlarının) bağışlanmasını diləyərlər. Bilin ki, Allah, həqiqətən, bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۚ   ۗ 
Wa Al-Ladhīna Attakhadhū Min Dūnihi 'Awliyā'a Al-Lahu Ĥafīžun `Alayhim Wa Mā 'Anta `Alayhim Biwakīlin 042-006. (Ya Peyğəmbər!) Allahdan başqasını dost tutanlar zərində Allah z nəzarətidir. Sən onlara zamin deyilsən! (Sənin vəzifən yalnız risaləti, Allahın hkmlərini təbliğ etməkdir!) ~
Wa Kadhalika 'Awĥaynā 'Ilayka Qur'ānāan `Arabīyāan Litundhira 'Umma Al-Qurá Wa Man Ĥawlahā Wa Tundhira Yawma Al-Jam`i Lā Rayba Fīhi  ۚ  Farīqun Al-Jannati Wa Farīqun As-Sa`īri 042-007. (Ya Peyğəmbər!) Şəhərlərin anası (olan Məkkə) əhlini və onun ətrafındakıları (btn başqa insanları) haqqında he bir şbhə olmayan (btn məxluqatın bir yerə cəm olacağı) toplanış (qiyamət) gn ilə qorxutmağın n beləcə sənə ərəbcə Quran vəhy etdik. (Axirətdə insanların) bir qismi (mminlər) Cənnətdə, bir qismi (kafirlər) isə Cəhənnəmdə olacaqdır!  ۚ 
Wa Law Shā'a Al-Lahu Laja`alahum 'Ummatan Wāĥidatan Wa Lakin Yudkhilu Man Yashā'u Fī Raĥmatihi Wa  ۚ  Až-Žālimūna Mā Lahum Min Wa Līyin Wa Lā Naşīrin 042-008. Əgər Allah diləsəydi, onların hamısını (eyni dində olan) vahid bir mmət edərdi. Amma Allah istədiyini (haqq dinə gətirməklə) z mərhəmətinə qovuşdurar. Zalımların isə nə bir dostu olar, nə də bir imdada yetəni!  ۚ 
'Am Attakhadhū Min Dūnihi 'Awliyā'a  ۖ  Fa-Allāhu Huwa Al-Walīyu Wa Huwa Yuĥyī Al-Mawtá Wa Huwa `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 042-009. Yoxsa onlar (mşriklər) zlərinə Allahdan başqa hamilər gtrdlər. İxtiyar sahibi ancaq Odur. lləri O dirildir. Hər şeyə O qadirdir! ~  ۖ 
Wa Mā Akhtalaftum Fīhi Min Shay'in Faĥukmuhu 'Ilá Al-Lahi  ۚ  Dhalikumu Al-Lahu Rabbī `Alayhi Tawakkaltu Wa 'Ilayhi 'Unību 042-010. Siz nəyin barəsində ixtilaf etsəniz, onun hkm yalnız Allaha aiddir. Bu mənim Rəbbim olan Allahdır. Mən (btn işlərimdə) ancaq Ona təvəkkl edir, ancaq Ona tərəf qayıdıram! (Ona tvbə edirəm!) ~  ۚ 
Fāţiru As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۚ  Ja`ala Lakum Min 'Anfusikum 'Azwājāan Wa Mina Al-'An`ām 'Azwājāan  ۖ  Yadhra'uukum Fīhi  ۚ  Laysa Kamithlihi Shay'un  ۖ  Wa Huwa As-Samī`u Al-Başīru 042-011. Gyləri və yeri yoxdan yaradan (Allah) sizin n znzdən (z cinsinizdən) zvcələr, heyvanlardan da (erkək və dişi olmaqla zləri n) ciftlər yaratmışdır. O sizi bu minvalla oxaldır. Ona bənzər he bir şey yoxdur. O, (hər şeyi) eşidəndir, (hər şeyi) grəndir!  ۚ   ۖ   ۚ   ۖ 
Lahu Maqālīdu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۖ  Yabsuţu Ar-Rizqa Liman Yashā'u Wa Yaqdiru  ۚ  'Innahu Bikulli Shay'in `Alīmun 042-012. Gylərin və yerin aarları (ixtiyarı) Onun əlindədir. O, istədiyinin ruzisini bol, (istədiyininkini də) qıt edər. O, hər şeyi biləndir!  ۖ   ۚ 
Shara`a Lakum Mina Ad-Dīni Mā Waşşá Bihi Nūĥāan Wa Al-Ladhī 'Awĥaynā 'Ilayka Wa Mā Waşşaynā Bihi 'Ibrāhīma Wa Mūsá Wa `Īsá  ۖ  'An 'Aqīmū Ad-Dīna Wa Lā Tatafarraqū Fīhi  ۚ  Kabura `Alá Al-Mushrikīna Mā Tad`ūhum 'Ilayhi  ۚ  Al-Lahu Yajtabī 'Ilayhi Man Yashā'u Wa Yahdī 'Ilayhi Man Yunību 042-013. (Ya Peyğəmbər!) Allah: "Dini doğru-drst tutun (qoruyub saxlayın), onda ayrılığa dşməyin!" - deyə Nuha tvsiyə etdiyini, sənə vəhy buyurduğunu, İbrahimə, Musaya, və İsaya tvsiyə etdiyini dində sizin n də qanuni etdi. Sənin dəvət etdiyin (tvhid dini) mşriklərə ağır gəldi. Allah istədiyi kimsəni znə (peyğəmbər) seər və tvbə edib Ona tərəf qayıdan kimsəni də doğru yola ynəldər! ~  ۖ   ۚ   ۚ 
Wa Mā Tafarraqū 'Illā Min Ba`di Mā Jā'ahumu Al-`Ilmu Baghyāan Baynahum  ۚ  Wa Lawlā Kalimatun Sabaqat Min Rabbika 'Ilá 'Ajalin Musammáan Laquđiya Baynahum  ۚ  Wa 'Inna Al-Ladhīna 'Ūrithū Al-Kitāba Min Ba`dihim Lafī Shakkin Minhu Murībin 042-014. Onlar yalnız zlərinə (tvhid haqqında) elm gəldikdən sonra aralarındakı ədavət (həsəd) zndən ayrılığa dşdlər. Əgər (cəzanın) məyyən bir vaxtadək (qiyamət gnnə qədər təxirə salınması barədə) ncə Rəbbindən bir sz olmasaydı, aralarında dərhal hkm verilərdi (hamısı elə dnyada əzaba dar edilər, bununla da iş, yəqin ki bitmiş olardı). Onlardan sonra kitaba varis olanlar da (yəhudilər, xapərəstlər və ya zlərinə Quran gndərilmiş mşriklər də) onun (Qurnın, peyğəmbər əleyhissəlamın) barəsində dərin (başqalarını da şbhəyə salan) bir şəkk iindədirlər.  ۚ   ۚ 
Falidhalika Fād`u  ۖ  Wa Astaqim Kamā 'Umirta  ۖ  Wa Lā Tattabi` 'Ahwā'ahum  ۖ  Wa Qul 'Āmantu Bimā 'Anzala Al-Lahu Min Kitābin  ۖ  Wa 'Umirtu Li'`dila Baynakumu  ۖ  Al-Lahu Rabbunā Wa Rabbukum  ۖ  Lanā 'A`mālunā Wa Lakum 'A`mālukum  ۖ  Lā Ĥujjata Baynanā Wa Baynakumu  ۖ  Al-Lahu Yajma`u Baynanā  ۖ  Wa 'Ilayhi Al-Maşīru 042-015. (Ya Peyğəmbər!) Buna grə də sən (xalqı tvhid dininə) dəvət et və sənə əmr edildiyi kimi (bu yolda) səbatlı ol. Onların (mşriklərin) nəfslərindən gələn istəklərə uyma və de: "Mən Allahın nazil etdiyi kitaba (btn ilahi kitablara) inandım. Mənə sizin aranızda ədalətlə hkm etmək (ədalətli olmaq) əmr olunmuşdur. Allah bizim də Rəbbimizdir, sizin də Rəbbiniz. Bizim əməllərimiz bizə, sizin də əməlləriniz sizə aiddir (hərə z əməlinə cavabdehdir). Bizimlə sizin aranızda he bir mbahisə yoxdur (bizim haqlı olduğumuz gz qabağındadır). Allah (qiyamət gn) hamımızı bir yerə toplayacaqdır. Axır dnş də yalnız Onadır!"  ۖ   ۖ   ۖ   ۖ   ۖ   ۖ   ۖ   ۖ   ۖ 
Wa Al-Ladhīna Yuĥājjūna Fī Al-Lahi Min Ba`di Mā Astujība Lahu Ĥujjatuhum Dāĥiđatun `Inda Rabbihim Wa `Alayhim Ghađabun Wa Lahum `Adhābun Shadīdun 042-016. Allahın dəvəti qəbul olunduqdan (iman gətirdikdən) sonra Onun barəsində (bizim kitabımız sizinkindən əvvəl nazil olmuşdur, bizim peyğəmbərimiz sizinkindən daha əfzəldir deyə) mbahisə edənlərin dəlili Rəbbinin yanında batildir. Onlar (axirətdə) qəzəbə və şiddətli əzaba dar olacaqlar!
Al-Lahu Al-Ladhī 'Anzala Al-Kitāba Bil-Ĥaqqi Wa Al-Mīzāna  ۗ  Wa Mā Yudrīka La`alla As-Sā`ata Qarībun 042-017. Kitabı və mizan-tərəzini (insanlar arasında ədalət tərəzisi olan şəriəti) haqq olaraq nazil edən Allahdır. Nə bilirsən, bəlkə də, o saat (qiyamət saatı) yaxındır!  ۗ 
Yasta`jilu Bihā Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bihā Wa  ۖ  Al-Ladhīna 'Āmanū Mushfiqūna Minhā Wa Ya`lamūna 'Annahā Al-Ĥaqqu  ۗ  'Alā 'Inna Al-Ladhīna Yumārūna Fī As-Sā`ati Lafī Đalālin Ba`īdin 042-018. Ona inanmayanlar onun tez gəlməsini istərlər. İnanlar isə onun haqq olduğunu bilərək ondan qorxuya dşərlər. (Ya Peyğəmbər!) Bil ki, o saat barəsində mbahisə edənlər (haqq yoldan) azıb ox uzaq dşmşlər.  ۖ   ۗ 
Al-Lahu Laţīfun Bi`ibādihi Yarzuqu Man Yashā'u  ۖ  Wa Huwa Al-Qawīyu Al-`Azīzu 042-019. Allah z bəndələrinə ox ltfkardır; istədiyinə ruzi verər. O, yenilməz qvvət, qdrət sahibidir!  ۖ 
Man Kāna Yurīdu Ĥartha Al-'Ākhirati Nazid Lahu Fī Ĥarthihi  ۖ  Wa Man Kāna Yurīdu Ĥartha Ad-Dunyā Nu'utihi Minhā Wa Mā Lahu Fī Al-'Ākhirati Min Naşībin 042-020. Biz axirət qazancını (savabını) istəyənin qazancını artırar, dnya mənfəti istəyənə də ondan verərik. Onun axirətdə he bir payı yoxdur.  ۖ 
'Am Lahum Shurakā'u Shara`ū Lahum Mina Ad-Dīni Mā Lam Ya'dhan Bihi Al-Lahu  ۚ  Wa Lawlā Kalimatu Al-Faşli Laquđiya Baynahum  ۗ  Wa 'Inna Až-Žālimīna Lahum `Adhābun 'Alīmun 042-021. Yoxsa (mşriklərin) Allahın dində izin vermədiyi bir şeyi onlar n qanuni (halal) edən şərikləri vardır. Əgər (cəzanın qiyamətə saxlanılması barədə) qəti sz (vəd) olmasaydı, aralarında hkm artıq icra edilmiş olardı (hamısı elə dnyada ikən əzaba dar edilərdi). Şbhəsiz ki, zalımları şiddətli bir əzab gzləyir!  ۚ   ۗ 
Tará Až-Žālimīna Mushfiqīna Mimmā Kasabū Wa Huwa Wāqi`un Bihim Wa  ۗ  Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Fī Rawđāti Al-Jannāti  ۖ  Lahum Mā Yashā'ūna `Inda Rabbihim  ۚ  Dhālika Huwa Al-Fađlu Al-Kabīru 042-022. (Ya Peyğəmbər! Qiyamət gn) zalımları (dnyada) qazandıqları gnahların qorxusundan tir-tir əsən grəcəksən. O (msibət, Allahın sitəmi) mtləq onların başına gələcəkdir. İman gətirib yaxşı işlər grənlər isə cənnət bağalarında olacaqlar. Rəbbinin dərgahında onlar n istədikləri hər şey olacaqdır. Budur ən byk nemət!  ۗ   ۖ   ۚ 
Dhālika Al-Ladhī Yubashshiru Al-Lahu `Ibādahu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti  ۗ  Qul Lā 'As'alukum `Alayhi 'Ajrāan 'Illā Al-Mawaddata Fī Al-Qurbá  ۗ  Wa Man Yaqtarif Ĥasanatan Nazid Lahu Fīhā Ĥusnāan  ۚ  'Inna Al-Laha Ghafūrun Shakūrun 042-023. Allah iman gətirib yaxşı əməllər edən bəndələrinə bununla mjdə verir. (Ya Peyğəmbər!) De: "Mən sizdən bunun (risaləti təbliğ etməyimin) mqabilində qohumluq məhəbbətindən (əhli-beytə sevgidən) başqa bir şey istəmirəm. Kim bir yaxşı iş grərsə, onun yaxşılığının savabının (mkafatını) artırarıq!" Həqiqətən, Allah bağışlayandır, qədirbiləndir! (Şkrn və itaətin, gzəl əməllərin əvəzini verəndir!)  ۗ   ۗ   ۚ 
'Am Yaqūlūna Aftará `Alá Al-Lahi Kadhibāan  ۖ  Fa'in Yasha'i Al-Lahu Yakhtim `Alá Qalbika  ۗ  Wa Yamĥu Al-Lahu Al-Bāţila Wa Yuĥiqqu Al-Ĥaqqa Bikalimātihi  ۚ  'Innahu `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri 042-024. Yoxsa onlar: "(Muhəmməd) Allaha qarşı yalan uydurdu!" - deyirlər. (Ya Peyğəmbər!) Əgər Allah istəsə, sənin qəlbini mhrləyər (Allahın adından yalan danışacağın təqdirdə Quranı sənə bsbtn unutdurar). Allah batili məhv edər və haqqı z szləri ilə gerəkləşdirər. Şbhəsiz ki, O, rəklərdə olanları biləndir.  ۖ   ۗ  ~  ۚ 
Wa Huwa Al-Ladhī Yaqbalu At-Tawbat `An `Ibādihi Wa Ya`fū `Ani As-Sayyi'āti Wa Ya`lamu Mā Taf`alūna 042-025. Bəndələrinin tvbəsini O qəbul edir, gnahları O bağışlayır və sizin nə etdiyinizi də O bilir.
Wa Yastajību Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Wa Yazīduhum Min Fađlihi Wa  ۚ  Al-Kāfirūna Lahum `Adhābun Shadīdun 042-026. İman gətirib yaxşı işlər grənlərin duasını qəbul edən, z nemətini onlara artıran da Odur. Kafirləri isə şiddətli bir əzab gzləyir!  ۚ 
Wa Law Basaţa Al-Lahu Ar-Rizqa Li`ibādihi Labaghaw Fī Al-'Arđi Wa Lakin Yunazzilu Biqadarin Mā Yashā'u  ۚ  'Innahu Bi`ibādihi Khabīrun Başīrun 042-027. Əgər Allah (btn) bəndələrinə bol ruzi versəydi, onlar (gnah etməkdə) yer zndə həddi aşardılar. Lakin O (z bəndələrinə) istədiyi qədər (birinə az, birinə ox) ruzi gndərir. Allah z bəndələrindən xəbərdardır, (onları) grəndir! (Allah kimə nə qədər ruzi verəcəyini z əzəli elmi, ilahi hikməti ilə ox gzəl bilir. Bəndələr iərisində eləsi vardır ki, rəyi artıq olsa, xalqa əziyyət verər, hər şeyi, Allahı belə danar; eləsi də vardır ki, gzəranı bir qədər pisləşsə, yer zndə fitnə-fəsad trədər, zgə malına əl uzadar).  ۚ 
Wa Huwa Al-Ladhī Yunazzilu Al-Ghaytha Min Ba`di Mā Qanaţū Wa Yanshuru Raĥmatahu  ۚ  Wa Huwa Al-Walīyu Al-Ĥamīdu 042-028. (İnsanlar) midsizliyə qapılandan sonra, yağmur gndərən, nemətini (yağışını) aıb paylayan Odur. İxtiyar sahibi Odur. Tərifə (şkrə) layiq olan da Odur.  ۚ 
Wa Min 'Āyātihi Khalqu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baththa Fīhimā Min Dābbatin  ۚ  Wa Huwa `Alá Jam`ihim 'Idhā Yashā'u Qadīrun 042-029. Gyləri, yeri və oralara yayıb səpələdiyi canlıları yaratmağı Onun qdrət nişanələrindəndir. Allah istədiyi vaxt (qiyamət gn) onları bir yerə yığmağa qadirdir!  ۚ 
Wa Mā 'Aşābakum Min Muşībatin Fabimā Kasabat 'Aydīkum Wa Ya`fū `An Kathīrin 042-030. Sizə z verən hər bir msibət z əllərinizlə qazandığınız gnahların (etdiyiniz əməllərin) ucbatındandır! (Btn bunlara baxmayaraq) Allah (gnahlarınızın) oxunu əfv edər.
Wa Mā 'Antum Bimu`jizīna Fī Al-'Arđi  ۖ  Wa Mā Lakum Min Dūni Al-Lahi Min Wa Līyin Wa Lā Naşīrin 042-031. Siz (Allahı) yer zndə aciz buraxa bilməzsiniz (Onun əzabından qaıb canınızı qurtara bilməzsiniz). Allahdan başqa sizin nə bir himayədarınız olar, nə də bir imdada yetəniniz!  ۖ 
Wa Min 'Āyātihi Al-Jawāri Fī Al-Baĥri Kāl'a`lāmi 042-032. Dənizdə (uca) dağlar kimi zən (gəmilər) də Onun (qdrət) əlamətlərindəndir.
'In Yasha' Yuskini Ar-Rīĥa Fayažlalna Rawākida `Alá Žahrihi  ۚ  'Inna Fī Dhālika La'āyātin Likulli Şabbārin Shakūrin 042-033. Əgər (Allah) istəsə, kləyi saxlayar, onlar da (suyun) zndə durub qalarlar (nə irəli, nə də geri gedə bilərlər). Həqiqətən, bunda (əziyyətlərə) ox səbr edən, (nemətlərə) ox şkr edən hər bir kəs n ibrətlər vardır! ~  ۚ 
'Aw Yūbiqhunna Bimā Kasabū Wa Ya`fu `An Kathīrin 042-034. Yaxud onları (gəmi əhlini) qazandıqlarına (gnahlarına) grə məhv edər və bir oxunu bağışlayar!
Wa Ya`lama Al-Ladhīna Yujādilūna Fī 'Āyātinā Mā Lahum Min Maĥīşin 042-035. Bizim ayələrimiz (qdrət nişanələrimiz) barəsində mbahisə edənlər bilsinlər ki, onlar n (əzabımızdan) qaıb can qurtarmağa he bir yer yoxudur!
Famā 'Ūtītum Min Shay'in Famatā`u Al-Ĥayāati Ad-Dunyā  ۖ  Wa Mā `Inda Al-Lahi Khayrun Wa 'Abqá Lilladhīna 'Āmanū Wa `Alá Rabbihim Yatawakkalūna 042-036. Sizə verilən hər hansı bir şey fani dnya malıdır. Allah yanında olan (axirət mkafatları) isə daha yaxşı və daha baqidir. O kəslər n ki, iman gətirib z Rəbbinə təvəkkl edərlər;  ۖ 
Wa Al-Ladhīna Yajtanibūna Kabā'ira Al-'Ithmi Wa Al-Fawāĥisha Wa 'Idhā Mā Ghađibū Hum Yaghfirūna 042-037. O kəslər n ki, byk gnahlardan rəzil işlərdən (zinadan) əkinər, (birinə) qəzəbləndikləri zaman (onun gnahını) bağışlayarlar;
Wa Al-Ladhīna Astajābū Lirabbihim Wa 'Aqāmū Aş-Şalāata Wa 'Amruhum Shūrá Baynahum Wa Mimmā Razaqnāhum Yunfiqūna 042-038. O kəslər n ki, Rəbbinin dəvətini qəbul edər (iman gətirər), namaz qılar, işlərini z aralarında məsləhət-məşvərətlə grər, onlara verdiyimiz ruzidən (Allah yolunda) sərf edərlər.
Wa Al-Ladhīna 'Idhā 'Aşābahumu Al-Baghyu Hum Yantaşirūna 042-039. Və o kəslər n ki, onlar zlmə (təcavzə) məruz qaldıqda (həddi aşmadan) intiqam alarlar (zalımdan zlm mqabilində əvəz ıxar, caniyə də etdiyi cinayətin cəzası nədirsə, onu verərlər).
Wa Jazā'u Sayyi'atin Sayyi'atun Mithluhā  ۖ  Faman `Afā Wa 'Aşlaĥa Fa'ajruhu `Alá Al-Lahi  ۚ  'Innahu Lā Yuĥibbu Až-Žālimīna 042-040. Hər hansı bir pisliyin cəzası onun z kimi bir pislikdir. Bununla belə hər kəs (pislik edəni) bağışlasa və (onunla) barışsa, onun mkafatı Allaha aiddir. Həqiqətən, O, zalımları sevməz!  ۖ   ۚ 
Wa Lamani Antaşara Ba`da Žulmihi Fa'ūlā'ika Mā `Alayhim Min Sabīlin 042-041. Zlmə məruz qaldıqdan sonra (həddi aşmadan) əvəzini ıxanlara he bir cəza verilməz (onların he bir gnahı yoxdur, uğradıqları haqsızlığın əvəzini ıxmışlar).
'Innamā As-Sabīlu `Alá Al-Ladhīna Yažlimūna An-Nāsa Wa Yabghūna Fī Al-'Arđi Bighayri Al-Ĥaqqi  ۚ  'Ūlā'ika Lahum `Adhābun 'Alīmun 042-042. Cəza ancaq insanlara (haqsız yerə) zlm edənlərə, yer zndə fitnə-fəsad trədənlərə verilər. Məhz belələrini şiddətli əzab gzləyir!  ۚ 
Wa Laman Şabara Wa Ghafara 'Inna Dhālika Lamin `Azmi Al-'Umūri 042-043. Əlbəttə, hər kəs (pisliyə) səbr edib (qisası) bağışlasa, (onun bu hərəkəti şəriətcə) ox bəyənilən əməllərdəndir!
Wa Man Yuđlili Al-Lahu Famā Lahu Min Wa Līyin Min Ba`dihi  ۗ  Wa Tará Až-Žālimīna Lammā Ra'aw Al-`Adhāba Yaqūlūna Hal 'Ilá Maraddin Min Sabīlin 042-044. Allahın yoldan ıxartdığı kimsəyə (Allahın) zndən başqa yol gstərən olmaz. (Ya Peyğəmbər!) Sən zalımları əzabı grdkləri zaman: "(Pərvərdigara!) Geri dnməyə dnyaya qayıtmağa) bir yol varmıdır?" - deyən grəcəksən.  ۗ 
Wa Tarāhum Yu`rađūna `Alayhā Khāshi`īna Mina Adh-Dhulli Yanžurūna Min Ţarfin Khafīyin  ۗ  Wa Qāla Al-Ladhīna 'Āmanū 'Inna Al-Khāsirīna Al-Ladhīna Khasirū 'Anfusahum Wa 'Ahlīhim Yawma Al-Qiyāmati  ۗ  'Alā 'Inna Až-Žālimīna Fī `Adhābin Muqīmin 042-045. Ona (cəhənnəm atəşinə) gətirilib gstərildikləri zaman sən onların zillətdən boyunlarını bkb (dəhşətdən gzlərinin ucu ilə) gizlin-gizlin (oda) baxdıqlarını grəcəksən. İman gətirənlər deyəcəklər: "Həqiqətən, (əsl) ziyan əkənlər qiyamət gn zlərini və ailələrini (zlərinə bağlı olanları) ziyana uğradanlardır!" Bilin ki, zalımlar (kafirlər) daimi əzab iində olacaqlar.  ۗ   ۗ 
Wa Mā Kāna Lahum Min 'Awliyā'a Yanşurūnahum Min Dūni Al-Lahi  ۗ  Wa Man Yuđlili Al-Lahu Famā Lahu Min Sabīlin 042-046. Onlara Allahdan başqa yardım edəcək (Allahın əzabından qurtara biləcək) dostlar tapılmayacaqdır. Allahın (z pis əməlinə, irkin etiqadına grə) zəlalətə saldığı kimsə n (haqqa dnb qayıtmağa) he bir yol olmaz!  ۗ 
Astajībū Lirabbikum Min Qabli 'An Ya'tiya Yawmun Lā Maradda Lahu Mina Al-Lahi  ۚ  Mā Lakum Min Malja'iin Yawma'idhin Wa Mā Lakum Min Nakīrin 042-047. (Ey insanlar!) Allah tərəfindən geri qaytarılması əsla mmkn olmayan bir gn (qiyamət gn) gəlməmişdən əvvəl Rəbbinizin dəvətini qəbul edin! (Ona iman gətirin!) O gn sizin n he bir sığınacaq tapılmaz və (gnahlarınızı) inkar etməyə də he bir imkan olmaz!  ۚ 
Fa'in 'A`rađū Famā 'Arsalnāka `Alayhim Ĥafīžāan  ۖ  'In `Alayka 'Illā Al-Balāghu  ۗ  Wa 'Innā 'Idhā 'Adhaq Al-'Insāna Minnā Raĥmatan Fariĥa Bihā  ۖ  Wa 'In Tuşibhum Sayyi'atun Bimā Qaddamat 'Aydīhim Fa'inna Al-'Insāna Kafūrun 042-048. (Ya Peyğəmbər!) Əgər (bu mşriklər sənin dəvətindən) z dndərsələr (əsla rəyini qısma). Biz səni onlara gzəti gndərməmişik. Sənin hdənə dşən ancaq (risaləti) təbliğ etməkdir. Əgər Biz insana z dərgahımızdan bir mərhəmət (nemət) daddırsaq, ona sevinər; yox, əgər onlara z əlləri ilə etdikləri əməllərin ucbatından bir pislik toxunsa, (grərsən ki) insan, həqiqətən, nankordur!  ۖ   ۗ   ۖ 
Lillahi Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۚ  Yakhluqu Mā Yashā'u  ۚ  Yahabu Liman Yashā'u 'Ināthāan Wa Yahabu Liman Yashā'u Adh-Dhukūra 042-049. Gylərin və yerin hkm Allahın əlindədir. O, istədiyini yaradır, istədiyinə ancaq qız, istədiyinə də ancaq oğlan verir.  ۚ   ۚ 
'Aw Yuzawwijuhum Dhukrānāan Wa 'Ināthāan  ۖ  Wa Yaj`alu Man Yashā'u `Aqīmāan  ۚ  'Innahu `Alīmun Qadīrun 042-050. Yaxud hər ikisindən - həm oğlan, həm də qız verir, istədiyini də sonsuz (vladsız) edir. O (hər şeyi) biləndir, (hər şeyə) qadirdir!  ۖ   ۚ 
Wa Mā Kāna Libasharin 'An Yukallimahu Al-Lahu 'Illā Waĥyāan 'Aw Min Warā'i Ĥijābin 'Aw Yursila Rasūlāan Fayūĥiya Bi'idhnihi Mā Yashā'u  ۚ  'Innahu `Alīyun Ĥakīmun 042-051. (He bir bəşər vladına Allahla danışmaq myəssər olmaz, nki bəşər vladı olan peyğəmbərlər maddi aləmdə, zaman və məkan daxilində olduqları halda, Allah qeyri-maddidir, zaman və məkan xaricindədir. Allahla onlar arasında minlərlə zlmət və nur pərdəsi vardır. Buna grə də Allahın peyğəmbərlərlə bir yerdə qarşı-qarşıya durub danışması qeyri-mmkndr). Allah bəşər vladı ilə (Musanın anası ilə olduğu kimi) ancaq vəhylə (ilham və rya ilə), yaxud (Musa kimi) pərdə arxasından danışar (Allahın kəlamı eşidilər, amma z grnməz). Və ya bir eli (mələk) gndərər ki, o da Allahın izni ilə (gndərildiyi kimsəyə) Onun istədiyini vəhy edər. Həqiqətən, O (hər şeydən) ucadır, hikmət sahibidir!  ۚ 
Wa Kadhalika 'Awĥaynā 'Ilayka Rūĥāan Min 'Amrinā  ۚ  Mā Kunta Tadrī Mā Al-Kitābu Wa Lā Al-'Īmānu Wa Lakin Ja`alnāhu Nūrāan Nahdī Bihi Man Nashā'u Min `Ibādinā  ۚ  Wa 'Innaka Latahdī 'Ilá Şirāţin Mustaqīmin 042-052. (Ya Rəsulum! Əvvəlki peyğəmbərlərə vəhy nazil etdiyimiz kimi) sənə də beləcə əmrimizdən olan bir vəhy (mminlərə mənəvi həyat verən Quran) gndərdik. Sən (bundan əvvəl) kitab nədir, iman nədir bilməzdin. Lakin Biz onu bəndələrimizdən dilədiyimizi haqq yola qovuşdurmağımız n bir nur etdik. Sən (onunla insanları) dz yola ynəldirsən (islam dininə dəvət edib haqqa qovuşdurursan).  ۚ   ۚ 
Şirāţi Al-Lahi Al-Ladhī Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi  ۗ  'Alā 'Ilá Al-Lahi Taşīru Al-'Umūru 042-053. O Allahın yoluna ki, gylərdə və yerdə nə varsa (hamısı) Onundur. Bil ki, btn işlər axırda Allaha qayıdacaqdır!  ۗ 
Next Sūrah