41) Sūrat Fuşşilat

Printed format

41)

Ĥā-Mīm 041-001. Ha, Mim! -
Tanzīlun Mina Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīmi 041-002. (Bu Quran) mərhəmətli, rəhmli (olan Allah) tərəfindən nazil edilmişdir.
Kitābun Fuşşilat 'Āyātuhu Qur'ānāan `Arabīyāan Liqawmin Ya`lamūna 041-003. Ərəbcə Quran olaraq (onu) bilən bir qvm n əyələri mfəssəl izah edilmiş bir kitabdır.
Bashīrāan Wa Nadhīrāan Fa'a`rađa 'Aktharuhum Fahum Lā Yasma`ūna 041-004. (Bu Quran) həm (mminlərə Cənnətlə) mjdə verəndir və həm də (kafirləri cəhənnəm əzabı ilə) qorxudan. Onların (Məkkə əhlinin) əksəriyyəti (Qurandan) z dndərib (onu) dinləməz (Allahın kəlamının qdsiyyəti, hikməti haqqında dşnməz).
Wa Qālū Qulūbunā Fī 'Akinnatin Mimmā Tad`ūnā 'Ilayhi Wa Fī 'Ādhāninā Waqrun Wa Min Bayninā Wa Baynika Ĥijābun Fā`mal 'Innanā `Āmilūna 041-005. (Ya Peyğəmbər!) Onlar deyərlər: "Sənin bizi dəvət etdiyinə (tvhid dininə) qarşı qəlblərimiz rtl, qulaqlarımız da kardır və bizimlə sənin aranda pərdə vardır. Sən (z dininə) əməl et, biz də (z dinimizə) əməl etməkdəyik! (Sən z istədiyini et, biz də z istədiyimizi!)"
Qul 'Innamā 'Anā Basharun Mithlukum Yūĥá 'Ilayya 'Annamā 'Ilahukum 'Ilahun Wāĥidun Fāstaqīmū 'Ilayhi Wa Astaghfirūhu  ۗ  Wa Waylun Lilmushrikīna 041-006. (Ya Rəsulum!) De: "Mən də ancaq sizin kimi bir insanam. Mənə vəhy olunur ki, sizin tanrınız bir olan Allahdır. Ona tərəf ynəlin və Ondan bağışlanmağınızı diləyin. Vay mşriklərin halına!  ۗ 
Al-Ladhīna Lā Yu'utūna Az-Zakāata Wa Hum Bil-'Ākhirati Hum Kāfirūna 041-007. O mşriklər ki, zəkat vermir və axirətə inanmırlar!
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lahum 'Ajrun Ghayru Mamnūnin 041-008. İman gətirib yaxşı işlər grənləri tkənməz (minnətsiz) ruzi gzləyir!"
Qul 'A'innakum Latakfurūna Bial-Ladhī Khalaqa Al-'Arđa Fī Yawmayni Wa Taj`alūna Lahu 'Andādāan  ۚ  Dhālika Rabbu Al-`Ālamīna 041-009. (Ya Peyğəmbər!) De: "Doğrudanmı siz yeri iki gndə yaradanı inkar edir və Ona şəriklər qoşursunuz? O ki, aləmlərin Rəbbidir! ~  ۚ 
Wa Ja`ala Fīhā Rawāsiya Min Fawqihā Wa Bāraka Fīhā Wa Qaddara Fīhā 'Aqwātahā Fī 'Arba`ati 'Ayyāmin Sawā'an Lilssā'ilīna 041-010. O, yer zndə mhkəm durmuş dağlar yaratdı, onu bərəkətli etdi və (Allahdan ruzi) istəyənlər n bərabər olaraq orada yer əhlinin ruzisini drd gndə (mvsmdə) məyyən etdi. (Yaxud yerin və yer zndə olanların neə gn ərzində yaradıldığını soruşanlar bilsinlər ki, Allah onların hamısını birlikdə drd gndə xəlq etdi).
Thumma Astawá 'Ilá As-Samā'i Wa Hiya Dukhānun Faqāla Lahā Wa Lil'arđi Ai'tiyā Ţaw`āan 'Aw Karhāan Qālatā 'Ataynā Ţā'i`īna 041-011. Sonra Allah tst (dman, yerdən qalxan buxar) halında olan gyə z tutdu (gy yaratmaq qərarına gəldi). Ona (gyə) və yerə belə buyurdu: "İstər-istəməz vcuda gəlin!" Onlar da: "İstəyərək (Allahın əmrinə itaət edərək) vcuda gəldik!" - deyə cavab verdilər.
Faqađāhunna Sab`a Samāwātin Fī Yawmayni Wa 'Awĥá Fī Kulli Samā'in 'Amrahā  ۚ  Wa Zayyannā As-Samā'a Ad-Dunyā Bimaşābīĥa Wa Ĥifžāan  ۚ  Dhālika Taqdīru Al-`Azīzi Al-`Alīmi 041-012. Allah onları (səmaları) yeddi (qat) gy olaraq iki gndə əmələ gətirdi. (Beləliklə, iki gn ərzində yer, sonra iki gn ərzində yer zndə olanlar, daha sonra iki gn ərzində gylər xəlq edildi. Kainatın yaradılması altı gn ərzində başa atdı). O, hər bir gyn işini znə vəhy edib bildirdi. Biz aşağı gy (dnya səmasını) qəndillərlə (ulduzlarla) bəzədik və (onu şeytanlardan, hər r bəladan) hifz etdik. Bu, yenilməz qvvət sahibi olan, (hər şeyi) bilən Allahın təqdiridir (əzəli hkm, qanunudur)!"  ۚ   ۚ 
Fa'in 'A`rađū Faqul 'Andhartukum Şā`iqatan Mithla Şā`iqati `Ādin Wa Thamūda 041-013. (Ya Peyğəmbər!) Əgər (Məkkə mşrikləri sənin bu szlərindən sonra haqdan, imandan) z dndərsələr, de: "Mən sizi Ad və Səmud ildırımı kimi bir ildırımla (bu tayfaları məhv etmiş tkrpədici bir səslə, mdhiş bir əzabla) qorxuduram!"
'Idh Jā'at/humu Ar-Rusulu Min Bayni 'Aydīhim Wa Min Khalfihim 'Allā Ta`budū 'Illā Al-Laha  ۖ  Qālū Law Shā'a Rabbunā La'anzala Malā'ikatan Fa'innā Bimā 'Ursiltum Bihi Kāfirūna 041-014. Onlara əvvəllər də, sonralar da bir-birinin ardınca: "Yalnız Allaha ibadət edin" - deyən peyğəmbərlər gəldiyi zaman onlar: "Əgər Rəbbimiz (bizim ancaq Ona iman gətirməyimizi, btlərə sitayiş etməməyimizi) istəsəydi, (peyğəmbər olaraq) mələklər endirərdi. Biz sizinlə gndərilənlərə (risalətə, şəriətə) inanmırıq!" - deyə cavab vermişdilər.  ۖ 
Fa'ammā `Ādun Fāstakbarū Fī Al-'Arđi Bighayri Al-Ĥaqqi Wa Qālū Man 'Ashaddu Minnā Qūwatan  ۖ  'Awalam Yaraw 'Anna Al-Laha Al-Ladhī Khalaqahum Huwa 'Ashaddu Minhum Qūwatan  ۖ  Wa Kānū Bi'āyātinā Yajĥadūna 041-015. Ad qvmnə gəlincə, onlar yer zndə nahaq yerə təkəbbr gstərib dedilər: "Bizdən daha qvvətli kim ola bilər?!" Məgər onlar dşnmədilərmi ki, zlərini yaratmış olan Allah onlardan daha qvvətlidir?! Onlar ayələrimizi inkar edirdilər.  ۖ   ۖ 
Fa'arsalnā `Alayhim Rīĥāan Şarşarāan Fī 'Ayyāmin Naĥisātin Linudhīqahum `Adhāba Al-Khizyi Fī Al-Ĥayāati Ad-Dunyā  ۖ  Wa La`adhābu Al-'Ākhirati 'Akhzá  ۖ  Wa Hum Lā Yunşarūna 041-016. Biz onlara dnyada rsvayılıq əzabını daddırmaq n o uğursuz (nəhs) gnlərdə stlərinə vıyıltı ilə əsən (ox soyuq) bir klək (qasırğa) gndərdik. Axirət əzabı isə daha rsvayedicidir. Onlara (qiyamət gn) kmək də olunmayacaqdır.  ۖ   ۖ 
Wa 'Ammā Thamūdu Fahadaynāhum Fāstaĥabbū Al-`Amá `Alá Al-Hudá Fa'akhadhat/hum Şā`iqatu Al-`Adhābi Al-Hūni Bimā Kānū Yaksibūna 041-017. Səmud qvmnə gəlincə, Biz onlara haqq yolu gstərdik, amma onlar korluğu (kfr) doğru yoldan stn tutdular. Beləliklə, onları qazandıqları gnahların ucbatından zəliledici ildırım əzabı yaxaladı.
Wa Najjaynā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Kānū Yattaqūna 041-018. İman gətirib (Allahdan) qorxanları isə xilas etdik.
Wa Yawma Yuĥsharu 'A`dā'u Al-Lahi 'Ilá An-Nāri Fahum Yūza`ūna 041-019. Allahın dşmənləri Cəhənnəmə toplanacaqları gn onlar (əvvəlincisindən axırıncısınadək tutulub bir yerdə) saxlanacaqlar.
Ĥattá 'Idhā Mā Jā'ūShahida `Alayhim Sam`uhum Wa 'Abşāruhum Wa Julūduhum Bimā Kānū Ya`malūna 041-020. Nəhayət, onlar Cəhənnəmə gəldikdə qulaqları, gzləri və dəriləri etdikləri əməllər barəsində onların əleyhinə şəhadət verəcəkdir.
Wa Qālū Lijulūdihim Lima Shahidtum `Alaynā  ۖ  Qālū 'Anţaqanā Al-Lahu Al-Ladhī 'Anţaqa Kulla Shay'in Wa Huwa Khalaqakum 'Awwala Marratin Wa 'Ilayhi Turja`ūna 041-021. Onlar z dərilərinə: "Nə n əleyhimizə şəhadət verirsiniz?" - deyəcəklər. (Dəriləri də) belə cavab verəcəkdir: "Hər şeyi dilə gətirən Allah bizi danışdırdı. Sizi ilk dəfə yoxdan yaradan Odur. Siz Onun hzuruna qaytarılırsınız!"  ۖ 
Wa Mā Kuntum Tastatirūna 'An Yash/hada `Alaykum Sam`ukum Wa Lā 'Abşārukum Wa Lā Julūdukum Wa Lakin Žanantum 'Anna Al-Laha Lā Ya`lamu Kathīrāan Mimmā Ta`malūna 041-022. Siz qulaqlarınızın, gzlərinizin və dərilərinizin əleyhinizə şəhadət verəcəklərinizdən qorxub (gnah işləməkdən) əkinmir, etdiyiniz əməllərin oxunu isə Allahın bilməyəcəyini zənn edirsiniz.
Wa Dhalikum Žannukumu Al-Ladhī Žanantum Birabbikum 'Ardākum Fa'aşbaĥtum Mina Al-Khāsirīna 041-023. Sizin z Rəbbiniz barəsində bu zənniniz sizi məhv etdi və ziyana uğrayanlardan oldunuz!
Fa'in Yaşbirū Fālnnāru Mathwáan Lahum  ۖ  Wa 'In Yasta`tibū Famā Hum Mina Al-Mu`tabīna 041-024. İndi (əzaba) dzsələr də (dzməsələr də), onların məskəni Cəhənnəmdir. Onlar (Allahdan) riza diləsələr də, onların diləyi qəbul olunmaz (yaxud dnyaya qayıtmaq istəsələr də, onların bu istəyi qəbul ediməz).  ۖ 
Wa Qayyađnā Lahum Quranā'a Fazayyanū Lahum Mā Bayna 'Aydīhim Wa Mā Khalfahum Wa Ĥaqqa `Alayhimu Al-Qawlu Fī 'Umamin Qad Khalat Min Qablihim Mina Al-Jinni Wa Al-'Insi  ۖ  'Innahum Kānū Khāsirīna 041-025. Biz onlara (Məkkə mşriklərinə) nlərindəkini və arxalarındakını (dnyanın zvq-səfasına uyub axirətə inanmamalarını) zlərinə gzəl gstərən (şeytansifət) dostlar caladıq. zlərindən əvvəl gəlib-getmiş cinlərdən və insanlardan olan (kafir) mmətlərlə birlikdə o sz (əzab hkm) onlar barəsində də gerəkləşdi. Şbhəsiz ki, onlar ziyan əkənlər oldular!  ۖ 
Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū Lā Tasma`ū Lihadhā Al-Qur'āni Wa Al-Ghaw Fīhi La`allakum Taghlibūna 041-026. Kafir olanlar (z dostlarına): "Bu Quranı dinləməyin, o oxunduqda (eşidilməsin deyə) səs-ky (şuluqluq) salın ki, bəlkə, (bununla Muhəmmədə) qalib gələsiniz!" - dedilər.
Falanudhīqanna Al-Ladhīna Kafarū `Adhābāan Shadīdāan Wa Lanajziyannahum 'Aswa'a Al-Ladhī Kānū Ya`malūna 041-027. Biz kafir olanlara mtləq şiddətli bir əzab daddıracaq, etdikləri əməllərin ən şiddətli cəzasını verəcəyik!
Dhālika Jazā'u 'A`dā'i Al-Lahi An-Nāru  ۖ  Lahum Fīhā Dāru Al-Khuldi  ۖ  Jazā'an Bimā Kānū Bi'āyātinā Yajĥadūna 041-028. Budur Allahın dşmənlərinin cəzası - Cəhənnəm (cəhənnəm odu)! Ayələrimizi inkar etmələrinin cəzası olaraq onların əbədi məskəni oradadır!  ۖ   ۖ 
Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū Rabbanā 'Arinā Al-Ladhayni 'Ađallānā Mina Al-Jinni Wa Al-'Insi Naj`alhumā Taĥta 'Aqdāminā Liyakūnā Mina Al-'Asfalīna 041-029. Kafir olanlar deyəcəklər: "Ey Rəbbimiz! Cinlərdən və insanlardan bizi azdıranları bizə gstər ki, onları ayaqlarımız altına salaq, paymal olsunlar!"
'Inna Al-Ladhīna Qālū Rabbunā Al-Lahu Thumma Astaqāmū Tatanazzalu `Alayhimu Al-Malā'ikatu 'Allā Takhāfū Wa Lā Taĥzanū Wa 'Abshirū Bil-Jannati Allatī Kuntum Tū`adūna 041-030. Şbhəsiz: "Rəbbimiz Allahdır!" - deyən, sonra da (szndə) dz olan kəslərə (lm ayağında) mələklər nazil olub (belə deyəcəklər): "Qorxmayın və kədərlənməyin! Sizə vəd olunan Cənnətlə sevinin!
Naĥnu 'Awliyā'uukum Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Fī Al-'Ākhirati  ۖ  Wa Lakum Fīhā Mā Tashtahī 'Anfusukum Wa Lakum Fīhā Mā Tadda`ūna 041-031. Biz dnyada da, axirətdə də sizin dostlarınızıq. Orada (Cənnətdə) sizin n nəfsinizin əkdiyi, istədiyiniz hər şey vardır.  ۖ 
Nuzulāan Min Ghafūrin Raĥīmin 041-032. Bağışlayandan, rəhm edəndən (Allahdan) ruzi (ziyafət) olaraq!"
Wa Man 'Aĥsanu Qawlāan Mimman Da`ā 'Ilá Al-Lahi Wa `Amila Şāliĥāan Wa Qāla 'Innanī Mina Al-Muslimīna 041-033. (Xalqı) Allaha tərəf ağıran, yaxşı iş grən və: "Mən msəlmanlardanam!" - deyən kəsdən daha gzəl danışan kim ola bilər?!
Wa Lā Tastawī Al-Ĥasanatu Wa Lā As-Sayyi'atu  ۚ  Adfa` Bi-Atī Hiya 'Aĥsanu Fa'idhā Al-Ladhī Baynaka Wa Baynahu `Adāwatun Ka'annahu Wa Līyun Ĥamīmun 041-034. Yaxşılıqla pislik eyni ola bilməz! (Ey mmin kimsə!) Sən (pisliyi) yaxşılıqla dəf et! (Qəzəbə səbirlə, cəhalətə elmlə, xəsisliyə comərdliklə, cəzaya bağışlanmaqla cavab ver!) Belə olduqda aranızda dşmənilik olan şəxsi, sanki yaxın bir dost grərsən!  ۚ 
Wa Mā Yulaqqāhā 'Illā Al-Ladhīna Şabarū Wa Mā Yulaqqāhā 'Illā Dhū Ĥažžin `Ažīmin 041-035. Bu (xislət) yalnız (dnyada məşəqqətlərə) səbir edənlərə verilir və yalnız byk qismət (savab, fəzilət) sahiblərinə əta olunur!
Wa 'Immā Yanzaghannaka Mina Ash-Shayţāni Nazghun Fāsta`idh Bil-Lahi  ۖ  'Innahu Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu 041-036. Əgər sənə Şeytandan (bu xislətə mane olan) bir vəsvəsə gəlsə (fəsad toxunsa), Allaha sığın. Şbhəsiz ki, Allah (hər şeyi) eşidəndir, biləndir!  ۖ 
Wa Min 'Āyātihi Al-Laylu Wa An-Nahāru Wa Ash-Shamsu Wa Al-Qamaru  ۚ  Lā Tasjudū Lilshshamsi Wa Lā Lilqamari Wa Asjudū Lillahi Al-Ladhī Khalaqahunna 'In Kuntum 'Īyāhu Ta`budūna 041-037. Gecə və gndz, gnəş və ay Onun (vəhdaniyyətinə, qdrət və əzəmətinə dəlalət edən) əlamətlərindəndir. Gnəşə və aya səcdə etməyin, onları yaradan Allaha səcdə edin! Əgər Ona ibadət edirsinizsə (he bir şərik qoşmadan ibadət edin)!  ۚ 
Fa'ini Astakbarū Fa-Al-Ladhīna `Inda Rabbika Yusabbiĥūna Lahu Bil-Layli Wa An-Nahāri Wa Hum Lā Yas'amūna 041-038. Əgər (mşriklər Allaha səcdə etməyə) təkəbbr gstərsələr (bilsinlər ki, bunun zərəri Allaha deyil, ancaq zlərinədir). nki (Ya Rəsulum!) Sənin Rəbbinin dərgahında olanlar (mələklər) gecə-gndz usanmadan Onu təqdis edib şəninə təriflər deyərlər.
Wa Min 'Āyātihi 'Annaka Tará Al-'Arđa Khāshi`atan Fa'idhā 'Anzalnā `Alayhā Al-Mā'a Ahtazzat Wa Rabat  ۚ  'Inna Al-Ladhī 'Aĥyāhā Lamuĥyī Al-Mawtá  ۚ  'Innahu `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 041-039. Onun qdrət nişanələrindən biri də budur ki, sən yer zn qupquru grrsən. Biz ona yağış yağdıran kimi hərəkətə gəlib qabarar (cana gələr). Onu dirildən, şbhəsiz ki, lləri də dirildəcəkdir. Həqiqətən, O, (Allah) hər şeyə qadirdir! ~  ۚ   ۚ 
'Inna Al-Ladhīna Yulĥidūna Fī 'Āyātinā Lā Yakhfawna `Alaynā  ۗ  'Afaman Yulqá Fī An-Nāri Khayrun 'Am Man Ya'tī 'Āmināan Yawma Al-Qiyāmati  ۚ  A`malū Mā Shi'tum  ۖ  'Innahu Bimā Ta`malūna Başīrun 041-040. Ayələrimizi inkar edənlər (ayələrimizdən z dndərənlər) Bizdən gizli qalmazlar. Cəhənnəm oduna atılan kəs yaxşıdır, yoxsa qiyamət gn (Allahın hzuruna) arxayın gələn kəs?! İstədiyinizi edin. Şbhəsiz ki, O nə etdiyinizi grəndir.  ۗ   ۚ   ۖ 
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Bidh-Dhikri Lammā Jā'ahum  ۖ  Wa 'Innahu Lakitābun `Azīzun 041-041. zlərinə Quran gəldiyi zaman onu yalan hesab edənlər (mtləq cəzalarına atacaqlar). O (Quran), şbhəsiz ki, ox dəyərli (qiymətli) bir kitabdır.  ۖ 
Lā Ya'tīhi Al-Bāţilu Min Bayni Yadayhi Wa Lā Min Khalfihi  ۖ  Tanzīlun Min Ĥakīmin Ĥamīdin 041-042. Nə ncə, nə də sonra batil ona yol tapa bilməz (Şeytan onun bir szn, bir hərfini belə dəyişə bilməz). O, hikmət sahibi, şkrə (tərifə) layiq olan (btn işləri bəyənilən Allah) tərəfindən nazil edilmişdir.  ۖ 
Mā Yuqālu Laka 'Illā Mā Qad Qīla Lilrrusuli Min Qablika  ۚ  'Inna Rabbaka Ladhū Maghfiratin Wa Dhū `Iqābin 'Alīmin 041-043. (Ya Rəsulum!) Sənə ancaq səndən əvvəlki peyğəmbərlərə deyilənlər deyilir. Həqiqətən, sənin Rəbbin həm bağışlayandır, həm də şiddətli cəza verəndir!  ۚ 
Wa Law Ja`alnāhu Qur'ānāan 'A`jamīyāan Laqālū Lawlā Fuşşilat 'Āyātuhu  ۖ  'A'a`jamīyun Wa `Arabīyun  ۗ  Qul Huwa Lilladhīna 'Āmanū Hudáan Wa Shifā'un Wa  ۖ  Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Fī 'Ādhānihim Waqrun Wa Huwa `Alayhim `Amáan 'Ūlā'ika  ۚ  Yunādawna Min Makānin Ba`īdin 041-044. Əgər Biz onu zgə bir dildə olan Quran etsəydik (Məkkə mşrikləri): "Məgər onun ayələri (bizim n) mfəssəl izah olunmalı deyildimi?! Bu nədir? (Quran) zgə dildə, (Peyğəmbər isə) ərəbmidir?!" - deyərdilər. (Ya Rəsulum!) De: "O, iman gətirənlərə hidayətdir və (cəhalət xəstəliyinə tutulmuş rəklərə) şəfadır. İman gətirməyənlərin isə qulaqlarında karlıq (ağırlıq) vardır. O, (Quran) onları kor etmişdir. Onlar (sanki) uzaq bir yerdən ağırılırlar. (He bir şey eşitməz, he bir şey anlamazlar). ~  ۖ   ۗ   ۖ   ۚ 
Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba Fākhtulifa Fīhi  ۗ  Wa Lawlā Kalimatun Sabaqat Min Rabbika Laquđiya Baynahum  ۚ  Wa 'Innahum Lafī Shakkin Minhu Murībin 041-045. Biz Musaya da kitab vermişdik və onun (Tvratın) barəsində də ixtilaf dşmşd. (Ya Peyğəmbər!) Əgər sənin Rəbbinin (cəzanın qiyamət gnnə qədər təxirə salınması haqqındakı) ncə buyurduğu bir sz olmasaydı, dərhal işləri bitmiş olardı (dnyada ikən əzabı dadardılar). Həqiqətən, (mşriklər Quran) barəsində ox dərin (başqalarını da şbhəyə salan) bir şəkk iindədirlər!  ۗ   ۚ 
Man `Amila Şāliĥāan Falinafsihi  ۖ  Wa Man 'Asā'a Fa`alayhā  ۗ  Wa Mā Rabbuka Bižallāmin Lil`abīdi 041-046. Yaxşı iş grənin xeyiri znə, pislik edənin də zərəri znə olar. (Ya Peyğəmbər!) Sənin Rəbbin (haqsız yerə) bəndələrə zlm edən deyildir!  ۖ   ۗ 
'Ilayhi Yuraddu `Ilmu As-Sā`ati  ۚ  Wa Mā Takhruju Min Thamarātin Min 'Akmāmihā Wa Mā Taĥmilu Min 'Unthá Wa Lā Tađa`u 'Illā Bi`ilmihi  ۚ  Wa Yawma Yunādīhim 'Ayna Shurakā'ī Qālū 'Ādhannāka Mā Minnā Min Shahīdin 041-047. O saatı (qiyamətin nə vaxt qopacağını) bilmək yalnız Ona aiddir. O bilmədən he bir meyvə qabığından (tumurcuğundan) ıxmaz, he bir qadın hamilə olmaz və bari-həmlini yerə qoymaz. (Allah) onlara (mşriklərə məzəmmət və istehza ilə): "Şəriklərim haradadır? - deyəcəyi gn, onlar: "(Ey Rəbbimiz!) Biz Sənə ərz etdik ki, aramızda (Sənin şərikin olduğuna şəhadət verə biləcək) he bir şahid yoxdur!" - deyə cavab verəcəklər.  ۚ   ۚ 
Wa Đalla `Anhum Mā Kānū Yad`ūna Min Qablu  ۖ  Wa Žannū Mā Lahum Min Maĥīşin 041-048. ncə (dnyada) ibadət etdikləri (btlər) onlardan qeyb olacaq və onlar zləri n qaıb can qurtarmağa bir yer olmadığını yəqin edəcəklər.  ۖ 
Lā Yas'amu Al-'Insānu Min Du`ā'i Al-Khayri Wa 'In Massahu Ash-Sharru Faya'ūsun Qanūţun 041-049. (Kafir, nankor) insan (Allahdan znə) yaxşılıq diləməkdən usanmaz. Əgər ona bir pislik z versə, mdsizliyə qapılıb məyus olar.
Wa La'in 'Adhaqnāhu Raĥmatan Minnā Min Ba`di Đarrā'a Massat/hu Layaqūlanna Hādhā Lī Wa Mā 'Ažunnu As-Sā`ata Qā'imatan Wa La'in Ruji`tu 'Ilá Rabbī 'Inna Lī `Indahu Lalĥusná  ۚ  Falanunabbi'anna Al-Ladhīna Kafarū Bimā `Amilū Wa Lanudhīqannahum Min `Adhābin Ghalīžin 041-050. Başına gələn msibətdən sonra dərgahımızdan ona bir mərhəmət əta etsək (dadızdırsaq), mtləq: "Bu elə mənim haqqımdır. Qiyamətin (qiyamət saatının) qopacağını gman etmirəm. Doğrudan da, əgər Rəbbimin hzuruna qaytarılıb gətirilsəm, Onun dərgahında məni ən gzəl nemət (Cənnət) gzləyir!" - deyər. Biz kafir olanlara (dnyada) nə etdiklərini mtləq (bir-bir) xəbər verəcək və szsz ki, onlara şiddətli bir əzab daddıracağıq.  ۚ 
Wa 'Idhā 'An`amnā `Alá Al-'Insāni 'A`rađa Wa Na'á Bijānibihi Wa 'Idhā Massahu Ash-Sharru Fadhū Du`ā'in `Arīđin 041-051. (Kafir, naşkr) insana nemət bəxş etdiyimiz zaman (imandan) z dndərər, (haqdan) uzaqlaşıb yan gəzər. Ona bir pislik z verdikdə isə (Rəbbinə) uzun-uzadı dua edər (yaxşı gndə Allahı unudar, dar gndə dərhal Ona yalvarar).
Qul 'Ara'aytum 'In Kāna Min `Indi Al-Lahi Thumma Kafartum Bihi Man 'Ađallu Mimman Huwa Fī Shiqāqin Ba`īdin 041-052. (Ya Peyğəmbər! O kafirlərə) de: "Bir syləyin grək, əgər (bu Quran) Allah dərgahındandırsa və sonra siz də onu inkar edibsinizsə, (sizin kimi haqdan) uzaq bir nifaq (ədavət) iində olan kəsdən (haqq yolu) daha ox azmış kim ola bilər?!
Sanurīhim 'Āyātinā Fī Al-'Āfāqi Wa Fī 'Anfusihim Ĥattá Yatabayyana Lahum 'Annahu Al-Ĥaqqu  ۗ  'Awalam Yakfi Birabbika 'Annahu `Alá Kulli Shay'in Shahīdun 041-053. Onun (Quranın) haqq olduğu onlara (mşriklərə) bəlli olsun deyə, Biz z qdrət nişanələrimizi onlara həm xarici aləmdə (fqlərdə, kainatda, gylərin və yerin ətrafında), həm də onların z daxilində mtləq gstərəcəyik. (Ya Peyğəmbər!) Məgər Rəbbinin hər şeyə şahid olması (sənin dediklərinin doğruluğuna) kifayət deyilmi?!  ۗ 
'Alā 'Innahum Fī Miryatin Min Liqā'i Rabbihim  ۗ  'Alā 'Innahu Bikulli Shay'in Muĥīţun 041-054. (Ya Peyğəmbər!) Bil ki, onlar z Rəbbi ilə qarşılaşacaqları (qiyamət gn dirilib haqq-hesab n Allahın hzurunda duracaqları) barədə şəkk-şbhə iindədirlər. Və yenə bil ki, O (z elmi və qdrəti ilə) hər şeyi ehtiva edəndir!  ۗ 
Next Sūrah