40) Sūrat Ghāfir

Printed format

40)

Ĥā-Mīm 040-001. Ha, Mim! -
Tanzīlu Al-Kitābi Mina Al-Lahi Al-`Azīzi Al-`Alīmi 040-002. Kitabın (Quranın) nazil edilməsi yenilməz qvvət sahibi olan, (hər şeyi) bilən Allahdandır-
Ghāfiri Adh-Dhanbi Wa Qābili At-Tawbi Shadīdi Al-`Iqābi Dhī Aţ-Ţawli  ۖ  Lā 'Ilāha 'Illā Huwa  ۖ  'Ilayhi Al-Maşīru 040-003. Gnahları bağışlayan, tvbələri qəbul edən, cəzası şiddətli, kərəmi byk olan (Allahdandır)! Ondan başqa he bir tanrı yoxdur. Axır dnş də Onadır!  ۖ  ~  ۖ 
Mā Yujādilu Fī 'Āyāti Al-Lahi 'Illā Al-Ladhīna Kafarū Falā Yaghrurka Taqallubuhum Al-Bilādi 040-004. Allahın ayələri barəsində ancaq kafirlər mbahisə edər. (Ya Peyğəmbər!) Onların (indi) şəhərlərdə gəzib-dolaşmaları (ticarətdən byk mənfəət əldə etmələri, cah-calal iində yaşamaları) səni aldatmasın! (Son mənzilləri mtləq Cəhənnəmdir!)
Kadhdhabat Qablahum Qawmu Nūĥin Wa Al-'Aĥzābu Min Ba`dihim  ۖ  Wa Hammat Kullu 'Ummatin Birasūlihim Liya'khudhūhu  ۖ  Wa Jādalū Bil-Bāţili Liyudĥiđū Bihi Al-Ĥaqqa Fa'akhadhtuhum  ۖ  Fakayfa Kāna `Iqābi 040-005. Onlardan əvvəl Nuh qvm, sonrakı (kafir) firqələr də (Ad, Səmud tayfaları və başqaları peyğəmbərlərini) təkzib etmiş, hər mmət z peyğəmbərlərini yaxalamağa (tutub ldrməyə) cəhd gstərmiş və haqqı yalana ıxartmaq məqsədilə boş szlərlə mbahisə aparmışdılar. Buna grə də Mən onları əzabla yaxaladım. (Ya Peyğəmbər! Bir grəydin) Mənim cəzam necə oldu!  ۖ   ۖ   ۖ 
Wa Kadhalika Ĥaqqat Kalimatu Rabbika `Alá Al-Ladhīna Kafarū 'Annahum 'Aşĥābu An-Nāri 040-006. Kfr edənlərin cəhənnəmlik oduna dair sənin Rəbbinin sz (hkm) belə gerəkləşdi!
Al-Ladhīna Yaĥmilūna Al-`Arsha Wa Man Ĥawlahu Yusabbiĥūna Biĥamdi Rabbihim Wa Yu'uminūna Bihi Wa Yastaghfirūna Lilladhīna 'Āmanū Rabbanā Wasi`ta Kulla Shay'in Raĥmatan Wa `Ilmāanghfir Lilladhīna Tābū Wa Attaba`ū Sabīlaka Wa Qihim `Adhāba Al-Jaĥīmi 040-007. Ərşi daşıyanlar və onun ətrafında olanlar (mələklər) z Rəbbini həmd-səna ilə təqdis edir, Ona (qəlbən) inanır və mminlərin bağışlanmasını diləyərək belə deyirlər: "Ey Rəbbimiz! Sənin rəhmin və elmin hər şeyi ehtiva etmişdir. Artıq tvbə edib Sənin yolunla gedənləri bağışla, onları cəhənnəm əzabından qoru!
Rabbanā Wa 'Adkhilhum Jannāti `Adnin Allatī Wa`adtahum Wa Man Şalaĥa Min 'Ābā'ihim Wa 'Azwājihim Wa Dhurrīyātihim  ۚ  'Innaka 'Anta Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu 040-008. Ey Rəbbimiz! Onları da, atalarından, zvcələrindən və nəsillərindən əməlisaleh olanları da zlərinə vəd buyurduğun Ədn cənətlərinə daxil et. Şbhəsiz ki, Sən yenilməz qvvət, hikmət sahibisən!  ۚ 
Wa Qihimu As-Sayyi'āti  ۚ  Wa Man Taqī As-Sayyi'āti Yawma'idhin Faqad Raĥimtahu  ۚ  Wa Dhalika Huwa Al-Fawzu Al-`Ažīmu 040-009. Onları pisliklərdən (tvbədən qabaq etdikləri pis əməllərinin cəzasından) qoru. O gn (qiyamət gn) pisliklərdən kimi qorusan, şbhəsiz ki, ona rəhm etmiş olursan. Ən byk qurtuluş (uğur) budur!"  ۚ   ۚ 
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Yunādawna Lamaqtu Al-Lahi 'Akbaru Min Maqtikum 'Anfusakum 'Idh Tud`awna 'Ilá Al-'Īmāni Fatakfurūna 040-010. Kfr edənlərə (qiyamət gn Cəhənnəmə daxil olduqda) belə mraciət ediləcəkdir: "Allahın nifrəti sizin (dnyadakı pis əməllərinizə grə bu gn) znzə (və ya bir-birinizə) olan nifrətinizdən daha bykdr. nki siz imana dəvət olunduğunuz zaman z kfrnzdə davam edib dururdunuz!"
Qālū Rabbanā 'Amattanā Athnatayni Wa 'Aĥyaytanā Athnatayni Fā`tarafnā Bidhunūbinā Fahal 'Ilá Khurūjin Min Sabīlin 040-011. Onlar deyəcəklər: "Ey Rəbbimiz! Sən bizi iki dəfə ldrb, iki dəfə diriltdin (əvvəlcə atalarımızın belində l vəziyyətində olduğumuz ikən bizi dnyaya gətirdin. Bir mddət dnyada yaşatdıqdan sonra ldrdn və indi, qiyamət gn yenidən diriltdin). Biz z gnahlarımızı etiraf etdik. İndi (buradan) ıxmağa bir yol varmıdır?"
Dhālikum Bi'annahu 'Idhā Du`iya Al-Lahu Waĥdahu Kafartum  ۖ  Wa 'In Yushrak Bihi Tu'uminū  ۚ  Fālĥukmu Lillahi Al-`Alīyi Al-Kabīri 040-012. (Onlara belə cavab veriləcəkdir: ) "Bu (əzab) ona grədir ki, (dnyada) yalnız Allah ağırıldığı (Allahdan başqa he bir tanrı yoxdur deyildiyi) zaman inkar edir, Ona şərik qoşulduqda isə inanırdınız. İndi isə hkm (hər şeydən) uca, byk olan Allahındır!" ~  ۖ   ۚ 
Huwa Al-Ladhī Yurīkum 'Āyātihi Wa Yunazzilu Lakum Mina As-Samā'i Rizqāan  ۚ  Wa Mā Yatadhakkaru 'Illā Man Yunību 040-013. Sizə ayələrini (mczələrini, dəlillərini) gstərən, gydən ruzi (hər şeyi gyərdən yağış) endirən məhz Odur. (Bu ayələrdən) ancaq (tvbə edib Rəbbinə) dnən (Ona şərik qoşmaqdan imtina edən) kimsə ibrət alar!  ۚ 
d Al-Laha Mukhlişīna Lahu Ad-Dīna Wa Law Kariha Al-Kāfirūna 040-014. (Ey mminlər!) Kafirlərə xoş gəlməsə də, Allaha dini yalnız Ona aid edərək (ixlasla) ibadət edin!
Rafī`u Ad-Darajāti Dhū Al-`Arshi Yulqī Ar-Rūĥa Min 'Amrihi `Alá Man Yashā'u Min `Ibādihi Liyundhira Yawma At-Talāqi 040-015. Dərəcələri yksəldən (mələklərin, peyğəmbərlərin, vliyaların və mminlərin mərtəbələrini ucaldan, yaxud hər şeydən uca), ərşin sahibi Allah z əmrindən olan vəhyi bəndələrindən istədiyinə nazil edir ki, (o, insanları) grş gn (yer və gy əhlinin, ibadət edənlə ibadət olunanın, zalımla məzlumun bir-birilə grşəcəyi, ruhla bədənin qovuşacağı qiyamət gn) ilə qorxutsun!
Yawma Humrizūna  ۖ  Lā Yakhfá `Alá Al-Lahi Minhum Shay'un  ۚ  Limani Al-Mulku Al-Yawma  ۖ  Lillahi Al-Wāĥidi Al-Qahhāri 040-016. Elə bir gn ki, onlar (btn insanlar qəbirlərindən) ıxacaq, onların he bir şeyi Allahdan gizli qalmayacaqdır. (Allah buyuracaq: ) "Bu gn hkm kimindir?" (He kəsin qımıldanmağa belə crəti atmadığından Allah z cavab verəcəkdir: ) "Bir olan (he bir şəriki, bənzəri olmayan), (qdrətilə hər şeyə) qalib olan Allahındır!"  ۖ   ۚ   ۖ 
Al-Yawma Tujzá Kullu Nafsin Bimā Kasabat  ۚ  Lā Žulma Al-Yawma  ۚ  'Inna Al-Laha Sarī`u Al-Ĥisābi 040-017. Bu gn hər kəs z əməlinə grə cəzalandırılacaqdır. Bu gn he bir zlm (haqsızlıq) ola bilməz. Allah tez haqq-hesab əkəndir!  ۚ   ۚ 
Wa 'Andhirhum Yawma Al-'Āzifati 'Idhi Al-Qulūbu Ladá Al-Ĥanājiri Kāžimīna  ۚ  Mā Lilžžālimīna Min Ĥamīmin Wa Lā Shafī`in Yuţā`u 040-018. (Ya Peyğəmbər!) Onları (hvldən) rəklərin ağıza gələcəyi (udquna belə biməyəcəkləri və ya rəkləri qəm-qssə ilə dolacağı) yaxın gnlə (qiyamət gn ilə) qorxut. (O gn) zalımların nə bir dostu, nə də sz keən bir şəfaətisi olar!  ۚ 
Ya`lamu Khā'inata Al-'A`yuni Wa Mā Tukh Aş-Şudūru 040-019. Allah gzlərin xəyanətini (xain gzləri) və rəklərin gizlətdiyini biləndir!
Wa Allāhu Yaqđī  ۖ  Bil-Ĥaqqi Wa Al-Ladhīna Yad`ūna Min Dūnihi Lā Yaqđūna  ۗ  Bishay'in 'Inna Al-Laha Huwa As-Samī`u Al-Başīru 040-020. Allah (qiyamət gn) ədalətlə hkm edər. Ondan (Allahdan) başqa ibadət etdikləri (btlər) isə he bir şey hkm edə bilməzlər. Həqiqətən, Allah (hər şeyi) eşidəndir, grəndir!  ۖ   ۗ 
'Awa Lam Yasīrū Fī Al-'Arđi Fayanžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Ladhīna Kānū Min  ۚ  Qablihim Kānū Hum 'Ashadda Minhum Qūwatan Wa 'Āthārāan Al-'Arđi Fa'akhadhahumu Al-Lahu Bidhunūbihim Wa Mā Kāna Lahum Mini Al-Lahi Min Wāqin 040-021. Məgər onlar (mşriklər) yer zn dolaşıb zlərindən əvvəlkilərin axırının necə olduğunu grmrlərmi? Onlar bunlardan daha qvvətli, yer zndə daha ox iz qoyub getmiş kəslər idi. Allah onları gnahlarından dolayı yox etdi. Onları Allahdan (Allahın əzabından) qoruyan bir kimsə tapılmadı.  ۚ 
Dhālika Bi'annahum Kānat Ta'tīhim Rusuluhum Bil-Bayyināti Fakafarū Fa'akhadhahumu Al-Lahu  ۚ  'Innahu Qawīyun Shadīdu Al-`Iqābi 040-022. Bu (əzab) ona grə idi ki, peyğəmbərləri onlara aıq-aydın mczələr gətirmiş, onlar isə (peyğəmbərləri) inkar etmişdilər. Buna grə də Allah onları məhv etdi. Həqiqətən, Allah qvvətlidir, cəzası şiddətlidir!  ۚ 
Wa Laqad 'Arsalnā Mūsá Bi'āyātinā Wa Sulţānin Mubīnin 040-023. Həqiqətən, Biz Musanı ayələrimizlə və aıq-aydın bir dəlillə gndərdik.
'Ilá Fir`awna Wa Hāmāna Wa Qārūna Faqālū Sāĥirun Kadhdhābun 040-024. Fironun, (onun vəziri) Hamanın və Qarunun yanına. Onlar isə: "Bu sehrbazdır, yalanıdır!" - dedilər.
Falammā Jā'ahum Bil-Ĥaqqi Min `Indinā Qālū Aqtulū 'Abnā'a Al-Ladhīna 'Āmanū Ma`ahu Wa Astaĥyū Nisā'ahum  ۚ  Wa Mā Kaydu Al-Kāfirīna 'Illā Fī Đalālin 040-025. (Musa) onların yanına dərgahımızdan haqq ilə (həqiqi dinlə, mczələrlə) gəldikdə onlar: "Onunla birlikdə iman gətirənlərin (yəhudilərin) oğlanlarını ldrn, qadınlarını (qızlarını) isə diri saxlayın!" - dedilər. Kafirlərin hiyləsi ancaq boşa ıxar.  ۚ 
Wa Qāla Fir`awnu Dharūnī 'Aqtul Mūsá Wa Līad`u Rabbahu  ۖ  'Innī 'Akhāfu 'An Yubaddila Dīnakum 'Aw 'An Yužhira Fī Al-'Arđi Al-Fasāda 040-026. Firon dedi: "Buraxın məni Musanı ldrm, qoy o da Rəbbini (kməyə) ağırsın. Doğrusu, mən onun sizin dininizi dəyişdirəcəyindən və yer zndə fitnə-fəsad trədəcəyindən qorxuram". ~  ۖ 
Wa Qāla Mūsá 'Innī `Udhtu Birabbī Wa Rabbikum Min Kulli Mutakabbirin Lā Yu'uminu Biyawmi Al-Ĥisābi 040-027. Musa dedi: "Mən haqq-hesab gnnə inanmayan hər bir təkəbbr sahibindən həm mənim Rəbbim, həm də sizin Rəbbiniz olan Allaha pənah aparıram!"
Wa Qāla Rajulun Mu'uminun Min 'Āli Fir`awna Yaktumu 'Īmānahu 'Ataqtulūna Rajulāan 'An Yaqūla Rabbiya Al-Lahu Wa Qad Jā'akum Bil-Bayyināti Min Rabbikum  ۖ  Wa 'In Yaku Kādhibāan Fa`alayhi Kadhibuhu  ۖ  Wa 'In Yaku Şādiqāan Yuşibkum Ba`đu Al-Ladhī Ya`idukum  ۖ  'Inna Al-Laha Lā Yahdī Man Huwa Musrifun Kadhdhābun 040-028. Firon ailəsindən olub imanını gizli saxlayan bir kişi dedi: "Məgər siz bir adamı: "Rəbbim Allahdır!" - deməyinə grə ldrəcəksiniz?! Halbuki o, Rəbbinizdən sizə aıq-aşkar mczələr gətirmişdir. Əgər o, yalan deyirsə, ancaq z əleyhinədir (zərərinədir); yox, əgər doğru danışırsa, onun qorxutduğu əzabın bir qismi sizə toxunar. Şbhəsiz ki, Allah (Ona şərik qoşmaqla, bhtan atmaqla) həddi aşanı, yalanını doğru yola mvəffəq etməz. ~  ۖ   ۖ   ۖ 
Yā Qawmi Lakumu Al-Mulku Al-Yawma Žāhirīna Fī Al-'Arđi Faman Yanşurunā Min Ba'si Al-Lahi 'In Jā'anā  ۚ  Qāla Fir`awnu Mā 'Urīkum 'Illā Mā 'Ará Wa Mā 'Ahdīkum 'Illā Sabīla Ar-Rashādi 040-029. Ey qvmm! Bu gn hkm sizindir. Yer zndə (Misir torpağında İsrail oğullarına) qalib olanlar da sizsiniz. Əgər bizə Allahın əzabı gəlsə, ona qarşı kim bizə kmək edə bilər?!" Firon dedi: "Mən sizə ancaq mnasib grdym rəyimi bildirirəm, mən sizə ancaq doğru yolu gstərirəm (Musanı ldrməkdən başqa ayrı arə yoxdur)!"  ۚ 
Wa Qāla Al-Ladhī 'Āmana Yā Qawmi 'Innī 'Akhāfu `Alaykum Mithla Yawmi Al-'Aĥzābi 040-030. O mmin adam dedi: "Ey qvmm! Mən sizə (kafir) firqələrə gəlmiş olan bir gnn gəlməsindən qorxuram!
Mithla Da'bi Qawmi Nūĥin Wa `Ādin Wa Thamūda Wa Al-Ladhīna Min Ba`dihim  ۚ  Wa Mā Al-Lahu Yurīdu Žulmāan Lil`ibādi 040-031. Nuh, Ad, Səmud qvmnn və onlardan sonra gələnlərin cəzası kimi bir cəza verilməsindən (ehtiyat edirəm). Allah z bəndələrinə əsla zlm etmək istəməz! (Allah z qullarına onlar gnah etmədən cəza verməz, gnahı olanları da cəzasız buraxmaz!)  ۚ 
Wa Yāqawmi 'Innī 'Akhāfu `Alaykum Yawma At-Tanādi 040-032. Ey qvmm! Mən sizə z verəcək vaveyla gnndən qorxuram!
Yawma Tuwallūna Mudbirīna Mā Lakum Mina Al-Lahi Min `Āşimin  ۗ  Wa Man Yuđlili Al-Lahu Famā Lahu Min Hādin 040-033. (Qorxudan) z evirib qaacağınız gn sizi Allahdan (Allahın əzabından) qoruyan tapılmaz. Allahın yoldan etdiyi kimsəyə də yol gstərən olmaz!"  ۗ 
Wa Laqad Jā'akum Yūsufu Min Qablu Bil-Bayyināti Famā ZiltumShakkin Mimmā Jā'akum Bihi  ۖ  Ĥattá 'Idhā Halaka Qultum Lan Yab`atha Al-Lahu Min Ba`dihi Rasūlāan  ۚ  Kadhālika Yuđillu Al-Lahu Man Huwa Musrifun Murtābun 040-034. And olsun ki, daha ncə Yusif sizə aıq-aşkar dəlillər(mczələr) gətirmişdi. Siz onun gətirdiklərinə şəkk edib dururdunuz. Nəhayət, (Yusif) vəfat etdikdə: "Allah ondan sonra əsla peyğəmbər gndərməyəcəkdir!" - dediniz. Allah (kfr etməklə) həddi aşan, şəkk iində olan kimsəni belə yoldan azdırar!  ۖ   ۚ 
Al-Ladhīna Yujādilūna Fī 'Āyāti Al-Lahi Bighayri Sulţānin 'Atāhum  ۖ  Kabura Maqtāan `Inda Al-Lahi Wa `Inda Al-Ladhīna 'Āmanū  ۚ  Kadhālika Yaţba`u Al-Lahu `Alá Kulli Qalbi Mutakabbirin Jabbārin 040-035. O kəslər ki, (Rəbbindən) zlərinə he bir dəlil gəlmədən Allahın ayələri barəsində mbahisə edərlər. Bu həm Allah, həm də iman gətirənlər yanında (onlara qarşı) nifrət artırar. Allah hər təkəbbr sahibinin, zalımin rəyini (təkəbbr, zlm sahibi olan hər bir qəlbi) belə mhrləyər!  ۖ   ۚ 
Wa Qāla Fir`awnu Yā Hāmānu Abni Lī Şarĥāan La`allī 'Ablughu Al-'Asbāba 040-036. Firon (istehza ilə) dedi: "Ey Haman! Mənim n bir uca qəsr tik ki, bəlkə, yollara yetişim -
'Asbāba As-Samāwāti Fa'aţţali`a 'Ilá 'Ilahi Mūsá Wa 'Innī La'ažunnuhu Kādhibāan  ۚ  Wa Kadhalika Zuyyina Lifir`awna Sū'u `Amalihi Wa Şudda `Ani As-Sabīli  ۚ  Wa Mā Kaydu Fir`awna 'Illā Fī Tabābin 040-037. Gylərin yollarına (yetişim) və Musanın Allahını grm (Ona vaqif olum). Doğrusu, mən onu yalanı sayıram!" Firona pis əməli beləcə yaxşı gstərildi. O, (haqq) yoldan ıxarıldı. Fironun hiyləsi ancaq boşa ıxdı. (Firon xeyli xərc əkib uca bir bina tikdirdi. Musanı təkzib etmək n crbəcr vasitələrə əl atdı, lakin bunların hamısı hədər getdi. O, Musaya he bir şey edə bilmədi).  ۚ   ۚ 
Wa Qāla Al-Ladhī 'Āmana Yā Qawmi Attabi`ūnī 'Ahdikum Sabīla Ar-Rashādi 040-038. O mmin adam dedi: "Ey qvmm! Mənim ardımca gəlin, sizi doğru yola ıxardım!
Yā Qawmi 'Innamā Hadhihi Al-Ĥayā Atu Ad-Dunyā Matā`un Wa 'Inna Al-'Ākhirata Hiya Dāru Al-Qarāri 040-039. Ey qvmm! Bu dnya həyatı keici bir şeydir (fanidir), axirət isə əbədi yurddur!
Man `Amila Sayyi'atan Falā Yujzá 'Illā Mithlahā  ۖ  Wa Man `Amila Şāliĥāan Min Dhakarin 'Aw 'Unthá Wa Huwa Mu'uminun Fa'ūlā'ika Yadkhulūna Al-Jannata Yurzaqūna Fīhā Bighayri Ĥisābin 040-040. Hər kəs bir pislik etsə, o ancaq pisliyi qədər cəza alar. Amma hər kişi, yaxud qadın mmin ikən bir yaxşılıq etsə, belələri Cənnətə daxil olub saysız-hesabsız ruziyə atar!  ۖ 
Wa Yāqawmi Mā Lī 'Ad`ūkum 'Ilá An-Najāati Wa Tad`ūnanī 'Ilá An-Nāri 040-041. Ey qvmm! Bu nə işdir! Mən sizi nicata dəvət etdiyim halda, siz məni Cəhənnəmə (cəhənnəm oduna) dəvət edirsiniz!
Tad`ūnanī Li'kfura Bil-Lahi Wa 'Ushrika Bihi Mā Laysa Lī Bihi `Ilmun Wa 'Anā 'Ad`ūkum 'Ilá Al-`Azīzi Al-Ghaffāri 040-042. Siz məni Allahı inkar etməyə, bilmədiyim bir şeyi Ona şərik qoşmağa ağırdığınız halda, mən sizi (hər şeyə qalib) yenilməz qvvət sahibi olan, ox bağışlayan Allaha (ibadət etməyə) ağırıram!
Lā Jarama 'Annamā Tad`ūnanī 'Ilayhi Laysa Lahu Da`watun Ad-Dunyā Wa Lā Fī Al-'Ākhirati Wa 'Anna Maraddanā 'Ilá Al-Lahi Wa 'Anna Al-Musrifīna Hum 'Aşĥābu An-Nāri 040-043. Şbhəsiz ki, sizin məni (sitayiş etməyə) ağırdıqlarınızın (dilsiz-ağılsız btlərin) nə dnyada, nə də axirətdə (bir kəsi) ağırmaq qabiliyyəti (ibadət olunmağa haqqı) yoxdur. Bizim axır dnşmz isə Allahadır. (Rəbbinə şərik qoşmaqla, kfr etməklə) həddi aşanlar, szsz ki, cəhənnəmlikdirlər!
Fasatadhkurūna Mā 'Aqūlu Lakum  ۚ  Wa 'Ufawwiđu 'Amrī 'Ilá Al-Lahi  ۚ  'Inna Al-Laha Başīrun Bil-`Ibādi 040-044. (Allahın əzabını grdkdə) sizə dediklərimi mtləq xatırlayacaqsınız. Mən z işimi Allaha həvalə edirəm. Həqiqətən, Allah bəndələrini grəndir!"  ۚ   ۚ 
Fawaqāhu Al-Lahu Sayyi'āti Mā Makarū  ۖ  Wa Ĥāqa Bi'āli Fir`awna Sū'u Al-`Adhābi 040-045. Beləliklə, Allah onu (o mmin şəxsi) onların qurduğu hiylələrin şərindən qorudu. Firon əhlini isə şiddətli əzab sardı (suya qərq oldular).  ۖ 
An-Nāru Yu`rađūna `Alayhā Ghudūwāan Wa `Ashīyāan  ۖ  Wa Yawma Taqūmu As-Sā`atu 'Adkhilū 'Āla Fir`awna 'Ashadda Al-`Adhābi 040-046. Onlar (lən gndən qiyamətə qədər qəbir evində) səhər-axşam (gndə iki dəfə) odda yandırılarlar. Qiyamət qopduğu gn isə (deyiləcəkdir): "Firon əhlini ən şiddətli əzaba salın!"  ۖ 
Wa 'Idh Yataĥājjūna Fī An-Nāri Fayaqūlu Ađ-Đu`afā'u Lilladhīna Astakbarū 'Innā Kunnā Lakum Taba`āan Fahal 'Antum Mughnūna `Annā Naşībāan Mina An-Nāri 040-047. O zaman onlar od iində bir-birilə ənə-boğaz olacaq, acizlər (tabe olanlar) təkəbbr gstərənlərə (z başılarına) deyəcəklər: "Biz (dnyada) sizə tabe idik. İndi siz cəhənnəm odunun (azacıq da olsa) bir hissəsini bizdən dəf edə bilərsinizmi?!"
Qāla Al-Ladhīna Astakbarū 'Innā Kullun Fīhā 'Inna Al-Laha Qad Ĥakama Bayna Al-`Ibādi 040-048. Təkəbbr gstərənlər deyəcəklər: "Biz hamımız oradayıq (cəhənnəm odundayıq). Allah artıq z bəndələri arasında (lazımi) hkmn vermişdir! (Buna he bir arə yoxdur!)"
Wa Qāla Al-Ladhīna Fī An-Nāri Likhazanati Jahannama Ad`ū Rabbakum Yukhaffif `Annā Yawmāan Mina Al-`Adhābi 040-049. Od iində olanlar cəhənnəm gzətilərinə deyəcəklər: "Rəbbinizə dua edin ki, he olmasa, bircə gn əzabımızı ynglləşdirsin!"
Qālū 'Awa Lam Taku Ta'tīkum Rusulukum  ۖ  Bil-Bayyināti Qālū  ۚ  Balá Qālū  ۗ  Fād`ū Wa Mā Du`ā'u Al-Kāfirīna 'Illā Fī Đalālin 040-050. (Cəhənnəm gzətiləri) deyəcəklər: "Məgər sizə z peyğəmbərləriniz aıq-aşkar mczələr gətirməmişdilər?" Onlar: "Bəli (gətirmişdilər)!" - deyə cavab verəcəklər. (Cəhənnəm gzətiləri onlara: ) "Elə isə znz dua edin!" - deyəcəklər. Kafirlərin duası isə boş şeydir (he vaxt qəbul olunmaz).  ۖ   ۚ   ۗ 
'Innā Lananşuru Rusulanā Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Fī Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Yawma Yaqūmu Al-'Ash/hādu 040-051. Şbhəsiz ki, Biz z peyğəmbərlərimizə və iman gətirənlərə həm dnyada, həm də şahidlərin şəhadət verəcəyi gndə (qiyamət gnndə) yardım edəcəyik!
Yawma Lā Yanfa`u Až-Žālimīna Ma`dhiratuhum  ۖ  Wa Lahumu Al-La`natu Wa Lahum Sū'u Ad-Dāri 040-052. Elə bir gn ki, zalımlara zrxahlıqları he bir fayda verməyəcəkdir. (O gn) onları lənət və axirət yurdunun pis əzabı gzləyir.  ۖ 
Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Al-Hudá Wa 'Awrathnā Banī 'Isrā'īla Al-Kitāba 040-053. And olsun ki, Biz Musaya doğru yolu gstərən rəhbər (Tvrat) verdik və İsrail oğullarını kitaba varis etdik!
Hudáan Wa Dhikrá Li'wlī Al-'Albābi 040-054. Ağıl sahiblərinə hidayət və yd-nəsihət olsun deyə!
Fāşbir 'Inna Wa`da Al-Lahi Ĥaqqun Wa Astaghfir Lidhanbika Wa Sabbiĥ Biĥamdi Rabbika Bil-`Ashīyi Wa Al-'Ibkāri 040-055. (Ya Peyğəmbər! Allahın əmrinə, mşriklərin əziyyətinə) səbr et. Allahın (sənə və mminlərə verdiyi zəfər) vədi haqdır. (mmətinin sənin znə aid etdiyin) gnahının bağışlanmasını dilə. Axşam-səhər Rəbbini həmd-səna ilə təqdis et! (Daim Allahı zikr et və ya gndə beş vaxt namaz qıl!)
'Inna Al-Ladhīna Yujādilūna Fī 'Āyāti Al-Lahi Bighayri Sulţānin 'Atāhum  ۙ  'In Fī Şudūrihim 'Illā Kibrun Mā Hum Bibālighīhi  ۚ  Fāsta`idh Bil-Lahi  ۖ  'Innahu Huwa As-Samī`u Al-Başīru 040-056. Şbhəsiz ki, (Rəbbindən) zlərinə bir dəlil gəlmədən Allahın ayələri barəsində mbahisə edənlərin rəyində ancaq bir təkəbbr (byklk iddiası, sənə qarşı həsəd) vardır. Onlar he vaxt Ona (byklyə, peyğəmbərlik dərəcəsinə) atmayacaqlar. Sən Allaha pənah apar. Həqiqətən, O, (hər şeyi) eşidəndir, grəndir!  ۙ   ۚ   ۖ 
Lakhalqu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi 'Akbaru Min Khalqi An-Nāsi Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Ya`lamūna 040-057. Doğrudan da, gylərin və yerin yaradılışı insanların yaradılışından daha byk şeydir. Lakin insanların oxu (bunu) bilməz!
Wa Mā Yastawī Al-'A`má Wa Al-Başīru Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Wa Lā Al-Musī'u  ۚ  Qalīlāan Mā Tatadhakkarūna 040-058. Korla grən, iman gətirib yaxşı əməllər edənlərlə pislik edən eyni olmaz. Nə az dşnrsnz!  ۚ 
'Inna As-Sā`ata La'ātiyatun Lā Rayba Fīhā Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Yu'uminūna 040-059. O, saat (qiyamət gn) mtləq gələcəkdir, ona he bir şəkk-şbhə yoxdur. Lakin insanların oxu (buna) inanmaz!
Wa Qāla Rabbukum Ad`ūnī 'Astajib Lakum  ۚ  'Inna Al-Ladhīna Yastakbirūna `An `Ibādatī Sayadkhulūna Jahannama Dākhirīna 040-060. Rəbbiniz buyurdu: "Mənə dua edin, Mən də sizin dualarınızı qəbul edim! (Məni ağırın, harayınıza yetişərəm, yaxud yalnız Mənə ibadət edin, sizi mkafatlandıraram!) Mənə ibadət etməyi təkəbbrlərinə sağışdırmayanlar Cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər!  ۚ 
Al-Lahu Al-Ladhī Ja`ala Lakumu Al-Layla Litaskunū Fīhi Wa An-Nahāra Mubşirāan  ۚ  'Inna Al-Laha Ladhū Fađlin `Alá An-Nāsi Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Yashkurūna 040-061. Sizin dincəlməyiniz n gecəni (qaranlıq) və (ruzi qazanmağınız, əlləşib vuruşmağınız n) gndz işıqlı yaradan Allahdır. Allah insanlara ltfkardır, lakin insanların oxu (Onun ltfnə) şkr etməz!  ۚ 
Dhalikumu Al-Lahu Rabbukum Khāliqu Kulli Shay'in Lā 'Ilāha 'Illā Huwa  ۖ  Fa'annā Tu'ufakūna 040-062. Bu sizin Rəbbiniz, hər şeyin xaliqi olan Allahdır. Ondan başqa he bir tanrı yoxudur! Siz necə (aldanılıb haqdan) dndərilirsiniz? (Ondan necə dnrsnz?) ~  ۖ 
Kadhālika Yu'ufaku Al-Ladhīna Kānū Bi'āyāti Al-Lahi Yajĥadūna 040-063. Yalnız Allahın ayələrini inkar edənlər (haqdan) belə dndərilərlər!
Al-Lahu Al-Ladhī Ja`ala Lakumu Al-'Arđa Qarārāan Wa As-Samā'a Binā'an Wa Şawwarakum Fa'aĥsana Şuwarakum Wa Razaqakum Mina Aţ-Ţayyibāti  ۚ  Dhalikumu Al-Lahu Rabbukum  ۖ  Fatabāraka Al-Lahu Rabbu Al-`Ālamīna 040-064. Sizin n yeri məskən, gy tavan edən, sizə surət verən, surətlərinizi gzəlləşdirən, sizə təmiz (pak) nemətlərdən ruzi verən Allahdır! Bu sizin Rəbbiniz olan Allahdır. Aləmlərin Rəbbi olan Allah nə qədər ucadır (nə qədər uludur)! (Ucalardan ucadır, xeyir-bərəkəti bol və daimidir!)  ۚ   ۖ 
Huwa Al-Ĥayyu Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Fād`ūhu Mukhlişīna Lahu Ad-Dīna  ۗ  Al-Ĥamdu Lillahi Rabbi Al-`Ālamīna 040-065. Əbədi (həmişə diri) olan ancaq Odur. Ondan başqa he bir tanrı yoxdur. (Allaha) dini yalnız Ona məxsus edərək (he bir şərik qoşmadan) ibadət edin! Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun! ~  ۗ 
Qul 'Innī Nuhītu 'An 'A`buda Al-Ladhīna Tad`ūna Min Dūni Al-Lahi Lammā Jā'aniya Al-Bayyinātu Min Rabbī Wa 'Umirtu 'An 'Uslima Lirabbi Al-`Ālamīna 040-066. (Ya Peyğəmbər!) De: "Rəbbimdən mənə aıq-aşkar dəlillər gəldiyi zaman sizin Allahdan qeyri tapındıqlarınıza (btlərə) ibadət etmək mənə qadağan olunmuş, ancaq aləmlərin Rəbbinə təslim olmaq buyurulmuşdur!"
Huwa Al-Ladhī Khalaqakum Min Turābin Thumma Min Nuţfatin Thumma Min `Alaqatin Thumma Yukhrijukum Ţiflāan Thumma Litablughū 'Ashuddakum Thumma Litakūnū Shuyūkhāan  ۚ  Wa Minkum Man Yutawaffá Min Qablu  ۖ  Wa Litablughū 'Ajalāan Musammáan Wa La`allakum Ta`qilūna 040-067. Sizi (atanız Adəmi) torpaqdan, sonra ntfədən, sonra laxtalanmış qandan yaradan, sonra (analarınızın bətnindən) uşaq olaraq ıxardan, sonra kamillik ağına atasınız, daha sonra qocalasınız deyə yaşadan Odur. İərinizdə daha əvvəl (gənclik, ahıllıq, qocalıq ağlarına yetişmədən) ldrlənlər də var. (Btn bunlar) məyyən bir vaxta (mrnzn sonuna) yetişəsiniz və bəlkə, (Allahın vəhdaniyyətini) dşnb anlayasınız deyə edilir.  ۚ   ۖ 
Huwa Al-Ladhī Yuĥyī Wa Yumītu  ۖ  Fa'idhā Qađá 'Amrāan Fa'innamā Yaqūlu Lahu Kun Fayakūnu 040-068. Dirildən də, ldrən də Odur. O, bir işi qərara aldıqda (bir şeyi yaratmaq istədikdə) ona ancaq: "Ol!" - deyər, o da dərhal olar.  ۖ 
'Alam Tará 'Ilá Al-Ladhīna Yujādilūna Fī 'Āyāti Al-Lahi 'Anná Yuşrafūna 040-069. (Ya Peyğəmbər!) Allahın ayələri barəsində mbahisə edənləri grmrsənmi? Onlar necə də (haqdan) dndərilirlər!
Al-Ladhīna Kadhdhabū Bil-Kitābi Wa Bimā 'Arsalnā Bihi Rusulanā  ۖ  Fasawfa Ya`lamūna 040-070. Kitabı (Quranı) və peyğəmbərlərimizə gndərdiklərimizi (vəhyi, mczələri və hkmləri) yalan hesab edənlər (bu hərəkətlərindən dolayı hansı cəzalara məruz qalacaqlarını) mtləq biləcəklər!  ۖ 
'Idhi Al-'Aghlālu Fī 'A`nāqihim Wa As-Salāsilu Yusĥabūna 040-071. O zaman ki, boyunlarında halqalar və zəncirlər olduğu halda srklənəcəklər
Al-Ĥamīmi Thumma Fī An-Nāri Yusjarūna 040-072. Cəhənnəmə (qaynar suya) tərəf, sonra odda yandırılacaqlar,
Thumma Qīla Lahum 'Ayna Mā Kuntum Tushrikūna 040-073. Sonra da onlara belə deyiləcəkdir: "Haradadır şərik qoşub ibadət etdikləriniz -
Min Dūni Al-Lahi  ۖ  Qālū Đallū `Annā Bal Lam Nakun Nad`ū Min Qablu Shay'āan  ۚ  Kadhālika Yuđillu Al-Lahu Al-Kāfirīna 040-074. Allahdan qeyri?!" (Mşriklər) deyəcəklər: "Onlar bizdən qeyb oldular. Xeyr, biz əslində ncə (dnyada) he nəyə ibadət etmirdik!" Allah (haqq yoldan) kafirləri belə azdırar!  ۖ   ۚ 
Dhālikum Bimā Kuntum Tafraĥūna Fī Al-'Arđi Bighayri Al-Ĥaqqi Wa Bimā Kuntum Tamraĥūna 040-075. (Onlara belə deyiləcəkdir: ) "Bu (əzab) sizin yer zndə nahaq yerə sevinməyinizə və təkəbbrlənməyinizə grədir!
Adkhulū 'Abwāba Jahannama Khālidīna Fīhā  ۖ  Fabi'sa Math Al-Mutakabbirīna 040-076. Girin cəhənnəmin qapılarına (təbəqələrinə) orada əbədi qalmaq n!" Təkəbbrllərin sığınacağı necə də pisdir!  ۖ 
Fāşbir 'Inna Wa`da Al-Lahi Ĥaqqun  ۚ  Fa'immā Nuriyannaka Ba`đa Al-Ladhī Na`iduhum 'Aw Natawaffayannaka Fa'ilaynā Yurja`ūna 040-077. (Ya Peyğəmbər! Mşriklərin əziyyətlərinə) səbr et. Allahın (sənə və mminlərə verdiyi zəfər) vədi haqdır. Ya onlara vəd etdiyimizin (əzabın) bir qismini (diri ikən) sənə gstərəcək, ya da səni z dərgahımıza aparacağıq. Onlar Bizim hzurumuza qaytarılıb gətiriləcəklər! (Qiyamət gn dnyadakı əməllərinə grə şiddətli əzaba dar olacaqlar!)  ۚ 
Wa Laqad 'Arsalnā Rusulāan Min Qablika Minhum Man Qaşaşnā `Alayka Wa Minhum Man Lam Naqşuş `Alayka  ۗ  Wa Mā Kāna Lirasūlin 'An Ya'tiya Bi'āyatin 'Illā Bi'idhni Al-Lahi  ۚ  Fa'idhā Jā'a 'Amru Al-Lahi Quđiya Bil-Ĥaqqi Wa Khasira Hunālika Al-Mubţilūna 040-078. Biz səndən əvvəl də peyğəmbərlər gndərmişdik. Onlardan kimisi haqqında sənə xəbər vermiş, kimisi haqqında xəbər verməmişik. He bir peyğmbər Allahın izni olmadan bir mczə gətirə bilməz. Allahın (kafirlərə əzab verilməsi barədə) əmri gəldikdə (peyğəmbərlər və onları təkzib edənlər arasında) ədalətlə hkm olunar. Yalan danışanlar (batil syləyənlər) elə oradaca ziyana uğrayarlar.  ۗ   ۚ 
Al-Lahu Al-Ladhī Ja`ala Lakumu Al-'An`ām Litarkabū Minhā Wa Minhā Ta'kulūna 040-079. Sizin n minməyə heyvanlar yaradan Allahdır. Onlardan yedikləriniz də var.
Wa Lakum Fīhā Manāfi`u Wa Litablughū `Alayhā Ĥājatan Fī Şudūrikum Wa `Alayhā Wa `Alá Al-Fulki Tuĥmalūna 040-080. Sizin n onlardan daha neə-neə mənfəətlər vardır (dərilərindən adır qurur, yunlarından paltar, yorğan-dşək dzəldirsiniz). rəyinizdən keən bir arzuya onları minməklə yetişirsiniz (onları minib istədiyiniz yerə gedirsiniz). (Quruda bir yerdən başqa yerə) onların stndə, (suda isə) gəmilərdə daşınırsınız.
Wa Yurīkum 'Āyātihi Fa'ayya 'Āyāti Al-Lahi Tunkirūna 040-081. O isə z ayələrini (qdrət nişanələrini) gstərir. Allahın ayələrinin hansını inkar edə bilərsiniz?!
'Afalam Yasīrū Fī Al-'Arđi Fayanžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Ladhīna Min Qablihim  ۚ  Kānū 'Akthara Minhum Wa 'Ashadda Qūwatan Wa 'Āthārāan Al-'Arđi Famā 'Aghná `Anhum Mā Kānū Yaksibūna 040-082. Məgər onlar (mşriklər) yer zn dolaşıb zlərindən əvvəlkilərin axırının necə olduğunu grmrlərmi? Onlar (sayca) bunlardan daha ox, daha qvvətli, yer zndə daha ox iz qoymuş kimsələr idi. Qazandıqları (dnya malı) onlara bir fayda vermədi (Allahın əzabını onlardan dəf edə bilmədi).  ۚ 
Falammā Jā'at/hum Rusuluhum Bil-Bayyināti Fariĥū Bimā `Indahum Mina Al-`Ilmi Wa Ĥāqa Bihim Mā Kānū Bihi Yastahzi'ūn 040-083. Peyğəmbərləri onlara aıq-aşkar mczələr gətirdikdə zlərində olan elmə sevindilər, onlara (kafirlərə) isə məsxərəyə qoyduqları əzab yetişdi. (Və ya: peyğəmbərləri onlara aıq-aşkar mczələrlə gəldikləri zaman onlar z biliklərinə - batil əqidə və fəlsəfələrinə, ticarətdən mənfəət əldə edə bilmək bacarıqlarına - qrrələndilər. Kafirləri istehza etdikləri əzab sardı).
Falammā Ra'aw Ba'sanā Qālū 'Āmannā Bil-Lahi Waĥdahu Wa Kafarnā Bimā Kunnā Bihi Mushrikīna 040-084. Onlar əzabımızı grdkdə dedilər: "Biz yalnız Allaha iman gətirdik, (Rəbbimizə) qoşduğumuz şərikləri (btləri) isə inkar etdik!"
Falam Yaku Yanfa`uhum 'Īmānuhum Lammā Ra'aw Ba'sanā  ۖ  Sunnata Al-Lahi Allatī Qad Khalat Fī `Ibādihi  ۖ  Wa Khasira Hunālika Al-Kāfirūna 040-085. Amma əzabımızı grdkləri zaman iman gətirmələri - Allahın z bəndələri barəsində ncə olub-kemiş (tətbiq edilmiş) adətinə (qayda-qanununa) mvafiq olaraq he bir fayda vermədi. (Əzab gəlməmişdən əvvəl iman gətirmək lazımdır, əzabı grdkdə gətirilən imanın he bir faydası olmaz). Kafirlər elə oradaca ziyana uğradılar (məhv oldular).  ۖ   ۖ 
Next Sūrah