39) Sūrat Az-Zumar

Printed format

39)

Tanzīlu Al-Kitābi Mina Al-Lahi Al-`Azīzi Al-Ĥakīmi 039-001. Kitabın (Quranın) nazil edilməsi yenilməz qvvət, hikmət sahibi Allah tərəfindəndir!
'Innā 'Anzalnā 'Ilayka Al-Kitāba Bil-Ĥaqqi Fā`budi Al-Laha Mukhlişāan Lahu Ad-Dīna 039-002. (Ya Peyğəmbər!) Biz Kitabı sənə haqq olaraq nazil etdik. Buna grə sən də dini məhz Allaha aid edərək yalnız Ona ibadət et! (Btpərəstlər kimi Ona şərik qoşma. Allaha ixlasla tapın!)
'Alā Lillahi Ad-Dīnu Al-Khālişu Wa  ۚ  Al-Ladhīna Attakhadhū Min Dūnihi 'Awliyā'a Mā Na`buduhum 'Illā Liyuqarribūnā 'Ilá Al-Lahi Zulfá 'Inna Al-Laha Yaĥkumu Baynahum Fī Mā Hum Fīhi Yakhtalifūna  ۗ  'Inna Al-Laha Lā Yahdī Man Huwa Kādhibun Kaffārun 039-003. Bil ki, xalis din (sırf ibadət, təmiz itaət) ancaq Allaha məxsusdur. Allahı qoyub (btləri) zlərinə dost tutanlar: "Biz onlara yalnız bizi Allaha yaxınlaşdırmaq n ibadət edirik!" (deyirlər). Şbhəsiz ki, Allah ixtilafda olduqları məsələlər barəsində (qiyamət gn) onların arasında hkm edəcəkdir. Allah yalanı, nankor olan kimsəni doğru yola mvəffəq etməz!  ۚ  ~  ۗ 
Law 'Arāda Al-Lahu 'An Yattakhidha Waladāan Lāşţafá Mimmā Yakhluqu Mā Yashā'u  ۚ  Subĥānahu  ۖ  Huwa Al-Lahu Al-Wāĥidu Al-Qahhāru 039-004. Əgər Allah znə vlad gtrmək istəsəydi, yaratdıqlarından istədiyini (z də ən mkəmməlini) seərdi. O, pakdır, mqəddəsdir! (Allaha vlad gtrmək yaraşmaz. Btn kainat Allahın qdrət əsəri ola-ola Onun vlada nə ehtiyacı vardır?!) O, bir olan, (hər şeyi) qəhr edən (hər şeyə gc yetən) Allahdır!  ۚ   ۖ 
Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Bil-Ĥaqqi  ۖ  Yukawwiru Al-Layla `Alá An-Nahāri Wa Yukawwiru An-Nahāra `Alá Al-Layli  ۖ  Wa Sakhkhara Ash-Shamsa Wa Al-Qamara  ۖ  Kullun Yajrī Li'jalin Musammáan  ۗ  'Alā Huwa Al-`Azīzu Al-Ghaffāru 039-005. (Allah) gyləri və yeri haqq olaraq (hikmətlə) yaratdı. O, gecəni gndzə, gndz də gecəyə qatar (gah gndz, gah da gecəni uzadar). O gnəşi və ayı ram (bəndələrinin mənafeyinə tabe) etdi. Onların hər biri məyyən bir mddətədək (qiyamət gnnə qədər) hərəkət edər. Agah olun ki, O, yenilməz qvvət sahibidir, (gnahları) ox bağışlayandır!  ۖ   ۖ   ۖ   ۗ 
Khalaqakum Min Nafsin Wāĥidatin Thumma Ja`ala Minhā Zawjahā Wa 'Anzala Lakum Mina Al-'An`ām Thamāniyata 'Azwājin  ۚ  Yakhluqukum Fī Buţūni 'Ummahātikum Khalqāan Min Ba`di Khalqin Fī Žulumātin Thalāthin  ۚ  Dhalikumu Al-Lahu Rabbukum Lahu Al-Mulku  ۖ  Lā 'Ilāha 'Illā Huwa  ۖ  Fa'anná Tuşrafūna 039-006. Allah sizi tək bir nəfərdən (Adəmdən) xəlq etdi. Sonra onun zndən həmtayını (Həvvanı) yaratdı. O, (dəvə, inək, qoyun və kei kimi) heyvanlardan (erkək və dişi olmaqla) səkkiz cift (baş) əmələ gətirdi. O sizi analarınızın bətnində zlmət (pərdə, uşaqlıq və qarın) iində yaranışdan-yaranışa salaraq yaradır (ntfəni laxtalanmış qana, laxtalanmış qanı bir para ətə, əti smyə evirir, sonra smy ətlə rtb insan şəklinə salır). Bu sizin Rəbbiniz olan Allahdır, hkm Onundur, Ondan başqa he bir tanrı yoxdur. Elə isə (Allaha ibadət etmək əvəzinə btlərə tapınmaqla haqqdan) necə dndərilirsiniz? (İmandan necə dnrsnz?)  ۚ   ۚ   ۖ  ~  ۖ 
'In Takfurū Fa'inna Al-Laha Ghanīyun `Ankum  ۖ  Wa Lā Yarđá Li`ibādihi Al-Kufra  ۖ  Wa 'In Tashkurū Yarđahu Lakum  ۗ  Wa Lā Taziru Wāziratun Wizra 'Ukhrá  ۗ  Thumma 'Ilá Rabbikum Marji`ukum Fayunabbi'ukum Bimā Kuntum Ta`malūna  ۚ  'Innahu `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri 039-007. Əgər kfr etsəniz (Allahın nemətlərini dansanız, bunun zərəri Allaha yox, ancaq sizin znzə olar). nki Allah sizə (sizin ibadətinizə) əsla mhtac deyildir. Amma bəndələrinin kfr etməsi Ona xoş getməz. Əgər (Allahın nemətlərinə) şkr etsəniz, sizin bu şkrnz Ona xoş gələr. He bir gnahlar başqasının gnahını daşımaz (hərə z gnahına cavabdehdir). Sonra Rəbbinizin hzuruna qayıdacaqsınız. O sizə (dnyada) nə etdiklərinizi (bir-bir) xəbər verəcəkdir. Həqiqətən, Allah rəklərdə olanları biləndir!  ۖ   ۖ   ۗ   ۗ   ۚ 
Wa 'Idhā Massa Al-'Insāna Đurrun Da`ā Rabbahu Munībāan 'Ilayhi Thumma 'Idhā Khawwalahu Ni`matan Minhu Nasiya Mā Kāna Yad`ū 'Ilayhi Min Qablu Wa Ja`ala Lillahi 'Andādāan Liyuđilla `An Sabīlihi  ۚ  Qul Tamatta` Bikufrika Qalīlāan  ۖ  'Innaka Min 'Aşĥābi An-Nāri 039-008. İnsana bir zərər toxunduqda tvbə edərək Rəbbinə yalvarar. Sonra (Allah z) dərgahından ona bir nemət əta etsə, əvvəlcə kimə dua etmiş olduğunu unudar və (xalqı) Allah yolundan (islam dinindən) ıxartmaq n Ona şəriklər qoşar. (Ey Peyğəmbər! Ona) De: "Hələ kfrnlə bir mddət dvran sr. Şbhəsiz ki, sən cəhənnəm əhlindənsən!"  ۚ   ۖ 
'Amman Huwa Qānitun 'Ānā'a Al-Layli Sājidāan Wa Qā'imāan Yaĥdharu Al-'Ākhirata Wa Yarjū Raĥmata Rabbihi  ۗ  Qul Hal Yastawī Al-Ladhīna Ya`lamūna Wa Al-Ladhīna Lā Ya`lamūna  ۗ  'Innamā Yatadhakkaru 'Ū Al-'Albābi 039-009. Məgər axirətdən qorxan, Rəbbinə (Allahın mərhəmətinə) mid bəsləyən, gah səcdəyə qapanıb, gah da ayaq stə durub gecə saatlarını ibadət iində keirən (mti bəndə kafirlə bildirmi)?! De: "He bilənlərlə bilməyənlər (alimlə cahil) eyni ola bilərmi?! (Allahın ayələrindən, dəlillərindən) yalnız ağıl sahibləri ibrət alar!"  ۗ   ۗ 
Qul Yā `Ibādi Al-Ladhīna 'Āmanū Attaqū Rabbakum  ۚ  Lilladhīna 'Aĥsanū Fī Hadhihi Ad-Dunyā Ĥasanatun  ۗ  Wa 'Arđu Al-Lahi Wāsi`atun  ۗ  'Innamā Yuwaffá Aş-Şābirūna 'Ajrahum Bighayri Ĥisābin 039-010. (Ya Peyğəmbər! Mənim adımdan qullarıma) de: "Ey Mənim iman gətirən bəndələrim! Rəbbinizdən qorxun. Bu dnyada yaxşılıq edənlərə (axirətdə) yaxşılıq (Cənnət) vardır. Allahın yeri genişdir (sizə bir ətinlik z versə, başqa lkələrə hicrət edə bilərsiniz). Yalnız (dnyada Allah yolunda ətinliklərə) səbr edənlərə (axirətdə) saysız-hesabsız mkafat veriləcəkdir!"  ۚ   ۗ   ۗ 
Qul 'Innī 'Umirtu 'An 'A`buda Al-Laha Mukhlişāan Lahu Ad-Dīna 039-011. De: "Mənə dini (itaəti) məhz Allaha məxsus edərək yalnız Ona ibadət etmək əmr olunmuşdur!
Wa 'Umirtu Li'n 'Akūna 'Awwala Al-Muslimīna 039-012. Mənə (bu mmətdən) ilk msəlman olmaq buyurulmuşdur!"
Qul 'Innī 'Akhāfu 'In `Aşaytu Rabbī `Adhāba Yawmin `Ažīmin 039-013. De: "Əgər Rəbbimə asi olsam. . , doğrusu, byk gnn (mdhiş gnn, qiyamətin) əzabından qorxuram!"
Quli Al-Laha 'A`budu Mukhlişāan Lahu Dīni 039-014. De: "Mən Allaha dinimi (ibadət və itaətimi) yalnız Ona məxsus edərək (he bir şərik qoşmadan) tapınıram!
Fā`budū Mā Shi'tum Min Dūnihi  ۗ  Qul 'Inna Al-Khāsirīna Al-Ladhīna Khasirū 'Anfusahum Wa 'Ahlīhim Yawma Al-Qiyāmati  ۗ  'Alā Dhālika Huwa Al-Khusrānu Al-Mubīnu 039-015. Siz də Ondan başqa istədiyinizə ibadət edin!" De: "Əsl ziyan əkənlər (axirəti əldən verənlər) qiyamət gn zlərini və ailələrini (zlərinə bağlı olanları) ziyana uğradanlardır. Bax, aıq-aşkar ziyan budur!"  ۗ   ۗ 
Lahum Min Fawqihim Žulalun Mina An-Nāri Wa Min Taĥtihim Žulalun  ۚ  Dhālika Yukhawwifu Al-Lahu Bihi `Ibādahu  ۚ  Yā `Ibādi Fa Attaqūni 039-016. Onların stlərində və altlarında oddan sipər (klgəlik) vardır. Allah z bəndələrini bununla (bu əzabla) qorxudur. Ey bəndələrim! Məndən qorxun!  ۚ   ۚ 
Wa Al-Ladhīna Ajtanabū Aţ-Ţāghūta 'An Ya`budūhā Wa 'Anābū 'Ilá Al-Lahi Lahumu  ۚ  Al-Bushrá Fabashshir `Ibādi 039-017. Tağuta (Şeytana, btlərə) ibadət etməkdən əkinib tvbə edərək Allaha tərəf qayıdanları mjdə gzləyir. (Ya Peyğəmbər!) Bəndələrimə (Cənnətlə) mjdə ver!  ۚ 
Al-Ladhīna Yastami`ūna Al-Qawla Fayattabi`ūna 'Aĥsanahu  ۚ  'Ūlā'ika Al-Ladhīna Hadāhumu Al-Lahu  ۖ  Wa 'Ūlā'ika Hum 'Ū Al-'Albābi 039-018. O kəslər ki, sz (yd-nəsihəti) dinləyib onun ən gzəlinə (dzgnnə) uyarlar. Onlar Allahın doğru yola ynəltdiyi kimsələrdir. Ağıl sahibləri də elə onlardır! ~  ۚ   ۖ 
'Afaman Ĥaqqa `Alayhi Kalimatu Al-`Adhābi 'Afa'anta Tunqidhu Man An-Nāri 039-019. (Ya Peyğəmbər!) Məgər sən haqqında (lvhi-məhfuzda) əzab sz (hkm) vacib olmuş kimsəni (qoruya bilərsənmi)?! Məgər sən Cəhənnəmdə olanı qurtara bilərsənmi?!
Lakini Al-Ladhīna Attaqaw Rabbahum Lahum Ghurafun Min Fawqihā Ghurafun Mabnīyatun Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru  ۖ  Wa`da Al-Lahi  ۖ  Lā Yukhlifu Al-Lahu Al-Mī`ād 039-020. Lakin Rəbbindən qorxanları (Cənnətdə) bir-birinin stndə tikilmiş otaqlar (behiştin yksək məqamları) gzləyir. Onların altından aylar axar. Bu, Allahın vədidir. Allah vədə xilaf ıxmaz!  ۖ   ۖ 
'Alam Tará 'Anna Al-Laha 'Anzala Mina As-Samā'i Mā'an Fasalakahu Yanābī`a Fī Al-'Arđi Thumma Yukhriju Bihi Zar`āan Mukhtalifāan 'Alwānuhu Thumma Yahīju Fatarāhu Muşfarrāan Thumma Yaj`aluhu Ĥuţāmāan  ۚ  'Inna Fī Dhālika Ladhikrá Li'wlī Al-'Albābi 039-021. (Ya Peyğəmbər!) Məgər Allahın gydən yağış yağdırdığını, onu yer zndəki bulaqlara axıtdığını, sonra onunla nvbənv əkin yetişdirdiyini grmrsənmi?! Sonra o (əkin) quruyar, sən onu saralmış grərsən. Sonra da (Allah) onu r-pə dndərər. Həqiqətən, bunda ağıl sahibləri n ibrətlər vardır!  ۚ 
'Afaman Sharaĥa Al-Lahu Şadrahu Lil'islāmi Fahuwa `Alá Nūrin Min Rabbihi  ۚ  Fawaylun Lilqāsiyati Qulūbuhum Min Dhikri Al-Lahi  ۚ  'Ūlā'ika Fī Đalālin Mubīnin 039-022. Məgər Allahın kksn (qəlbini) islam n amaqla Rəbbindən nur zərində olan kəs (qəlbi mhrlənmiş kimsə kimi ola bilərmi)?! [Və ya: Məgər Allahın kksn (qəlbini) islam n adığı kəs Rəbbindən bir nur zərində deyilmi?!] Elə isə vay qəlbləri Allahın zikrinə (Qurana) qarşı sərt olanların halına! Onlar (haqq-yoldan) aıq-aydın azmışlar.  ۚ   ۚ 
Al-Lahu Nazzala 'Aĥsana Al-Ĥadīthi Kitābāan Mutashābihāan Mathāniya Taqsha`irru Minhu Julūdu Al-Ladhīna Yakhshawna Rabbahum Thumma Talīnu Julūduhum Wa Qulūbuhum 'Ilá Dhikri Al-Lahi  ۚ  Dhālika Hudá Al-Lahi Yahdī Bihi Man Yashā'u  ۚ  Wa Man Yuđlili Al-Lahu Famā Lahu Min Hādin 039-023. Allah szn ən gzəlini (Quranı, ayələri) bir-birinə bənzər, (xəbərləri və hekayətləri, əmrləri və qadağanları, vədləri və təhdidləri) təkrarlanan bir kitab şəklində nazil etdi. Ondan (Quranın təhdidlərindən) Rəbbindən qorxanların tkləri biz-biz olar. Allahın zikrindən (yd-nəsihətlərindən, vədlərindən) sonra rəkləri yerinə gəlib qorxuları gedər. Bu (Quran) Allahın hidayətidir. Onunla istədiyini doğru yola ynəldər. Allahın (kfr edəcəyini əzəldən bildiyi n) yoldan ıxartdığı kimsəyə isə he bir yol gstərən olmaz!  ۚ   ۚ 
'Afaman Yattaqī Biwajhihi Sū'a Al-`Adhābi Yawma Al-Qiyāmati  ۚ  Wa Qīla Lilžžālimīna Dhūqū Mā Kuntum Taksibūna 039-024. Məgər qiyamət gn (əli bağlı olduğu n) şiddətli əzabdan z ilə qorunan (yaxud cəhənnəm oduna zstə atılan kəs əzabdan əmin olan və ya Cənnətə daxil olan kimsə kimi ola bilərmi)?! Zalımlara (kafirlərə): "Etdiyiniz əməllərin cəzasını dadın!" - deyilər.  ۚ 
Kadhdhaba Al-Ladhīna Min Qablihim Fa'atāhumu Al-`Adhābu Min Ĥaythu Lā Yash`urūna 039-025. Onlardan (Məkkə mşriklərindən) əvvəlkilər də (peyğəmbərləri) təkzib etmişdilər. Buna grə də he zləri bilmədikləri yerdən onlara əzab gəlmişdi.
Fa'adhāqahumu Al-Lahu Al-Khizya Fī Al-Ĥayāati Ad-Dunyā  ۖ  Wa La`adhābu Al-'Ākhirati 'Akbaru  ۚ  Law Kānū Ya`lamūna 039-026. Allah rsvayılığı onlara dnyada daddırdı. Axirət əzabı isə daha şiddətlidir. Kaş biləydilər!  ۖ   ۚ 
Wa Laqad Đarabnā Lilnnāsi Fī Hādhā Al-Qur'āni Min Kulli Mathalin La`allahum Yatadhakkarūna 039-027. Biz bu Quranda insanlar n hər r məsəl əkdik ki, bəlkə, yd-nəsihət qəbul etsinlər!
Qur'ānāan `Arabīyāan Ghayra Dhī `Iwajin La`allahum Yattaqūna 039-028. Biz (onlara) nqsansız-qsursuz (he bir əyri-yrly, dolaşıqlığı olmayan) ərəbcə bir Quran nazil etdik ki, Allahdan qorxub pis əməllərdən əkinsinlər.
Đaraba Al-Lahu Mathalāan Rajulāan Fīhi Shurakā'u Mutashākisūna Wa Rajulāan Salamāan Lirajulin Hal Yastawiyāni Mathalāan  ۚ  Al-Ĥamdu Lillahi  ۚ  Bal 'Aktharuhum Lā Ya`lamūna 039-029. Allah (mşriklərlə mvəhhid mminlər barəsində) bir məsəl əkir: "Bir adamın (klənin) bir-biri ilə əkişən (pis xasiyyətli) bir neə şərikli ağası var (hərəsi onu haqqı atan qədər işlədir). Başqa bir adamın da yalnız bir ağası var (təkcə ona xidmət edir). Onların hər ikisi vəziyyətcə eyni ola bilərmi?! Həmd (şkr və tərif) ancaq Allaha məxsusdur, lakin onların (mşriklərin) əksəriyyəti (bu həqiqəti) bilməz!  ۚ   ۚ 
'Innaka Mayyitun Wa 'Innahum Mayyitūna 039-030. (Ya Peyğəmbər!) Şbhəsiz ki, sən də ləcəksən, onlar da ləcəklər!
Thumma 'Innakum Yawma Al-Qiyāmati `Inda Rabbikum Takhtaşimūna 039-031. Sonra siz qiyamət gn Rəbbinizin hzurunda mbahisə edəcəksiniz.
Faman 'Ažlamu Mimman Kadhaba `Alá Al-Lahi Wa Kadhdhaba Biş-Şidqi 'Idh Jā'ahu  ۚ  'Alaysa Fī Jahannama Mathwáan Lilkāfirīna 039-032. Allaha qarşı yalan uydurub syləyən (Allaha vlad isnad edən, Onun şərikləri olduğunu deyən), znə gələn həqiqəti (Quranı, peyğəmbəri) təkzib edən kimsədən daha zalım kim ola bilər? Məgər Cəhənnəmdə kafirlər n yer yoxdur?! (Əlbəttə, vardır!) ~  ۚ 
Wa Al-Ladhī Jā'a Biş-Şidqi Wa Şaddaqa  ۙ  Bihi 'Ūlā'ika Humu Al-Muttaqūna 039-033. Haqqı (Quranı) gətirən və onu təsdiq edənlər (Peyğəmbər və mminlər) isə əsl mttəqilərdir. ~  ۙ 
Lahum Mā Yashā'ūna `Inda Rabbihim  ۚ  Dhālika Jazā'u Al-Muĥsinīna 039-034. Onlar n Rəbbinin dərgahında dilədikləri hər şey vardır. Yaxşı işlər grənlərin mkafatı budur!  ۚ 
Liyukaffira Al-Lahu `Anhum 'Aswa'a Al-Ladhī `Amilū Wa Yajziyahum 'Ajrahum Bi'aĥsani Al-Ladhī Kānū Ya`malūna 039-035. Allah (bununla) onların etdikləri ən pis işlərin stn rtəcək və grdkləri ən yaxşı işlərə grə onları mkafatlandıracaqdır (yaxud etdikləri əməllərin ən gzəl mkafatını verəcəkdir).
'Alaysa Al-Lahu Bikāfin `Abdahu  ۖ  Wa Yukhawwifūnaka Bial-Ladhīna Min Dūnihi  ۚ  Wa Man Yuđlili Al-Lahu Famā Lahu Min Hādin 039-036. (Ya Peyğəmbər!) Məgər Allah z bəndəsinə kifayət deyilmi?! Onlar (mşriklər) isə səni Ondan qeyriləri (z btləri, tanrıları) ilə qorxudurlar. Allahın yoldan ıxartdığı kimsəyə he kəs yol gstərə bilməz.  ۖ   ۚ 
Wa Man Yahdi Al-Lahu Famā Lahu Min Muđillin  ۗ  'Alaysa Al-Lahu Bi`azīzin Dhī Antiqāmin 039-037. Allahın doğru yola saldığı kimsəni də he kəs yoldan ıxarda bilməz. Məgər Allah (mlkndə hər şeyə qalib olan) yenilməz qvvət sahibi, intiqam sahibi deyilmi?!  ۗ 
Wa La'in Sa'altahum Man Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Layaqūlunna Al-Lahu  ۚ  Qul 'Afara'aytum Mā Tad`ūna Min Dūni Al-Lahi 'In 'Arādaniya Al-Lahu Biđurrin Hal Hunna Kāshifātu Đurrihi 'Aw 'Arādanī Biraĥmatin Hal Hunna Mumsikātu Raĥmatihi  ۚ  Qul Ĥasbiya Al-Lahu  ۖ  `Alayhi Yatawakkalu Al-Mutawakkilūna 039-038. Həqiqətən, əgər onlardan: "Gyləri və yeri kim yaratmışdır?!" - deyə soruşsan, mtləq: "Allah!" - deyə cavab verəcəklər. (Ya Peyğəmbər!) De: "Elə isə bir syləyin grək, əgər Allah mənə bir zərər toxundurmaq (sıxıntı vermək) istəsə, sizin Allahdan qeyri ibadət etdikləriniz (btlər, tanrılar) Onun zərərini aradan qaldıra bilərlərmi?! Yaxud: "Əgər Allah mənə bir mərhəmət əta etmək istəsə, onlar Onun mərhəmətinə mane ola bilərlərmi?!" De: "Mənə təkcə Allah kifayət edər. Təvəkkl edənlər yalnız Ona təvəkkl edərlər!"  ۚ  ~  ۚ   ۖ 
Qul Yā Qawmi A`malū `Alá Makānatikum 'Innī `Āmilun  ۖ  Fasawfa Ta`lamūna 039-039. De: "Ey qvmm! Siz znzə uyğun tərzdə işinizi grn, mən də zmə mnasib şəkildə işimi grəcəyəm (və ya siz əlinizdən gələni edin, mən də əlimdən gələni edəcəyəm). Siz mtləq biləcəksiniz ki,  ۖ 
Man Ya'tīhi `Adhābun Yukhzīhi Wa Yaĥillu `Alayhi `Adhābun Muqīmun 039-040. Rsvayı əzab kimə gələcək, kim həmişəlik əzaba dar olacaqdır!"
'Innā 'Anzalnā `Alayka Al-Kitāba Lilnnāsi Bil-Ĥaqqi  ۖ  Famani Ahtadá Falinafsihi  ۖ  Wa Man Đalla Fa'innamā Yađillu `Alayhā  ۖ  Wa Mā 'Anta `Alayhim Biwakīlin 039-041. (Ya Peyğəmbər!) Biz Kitabı (Quranı) insanlar n sənə haqq olaraq nazil etdik. Kim doğru yolda olsa, z n (z xeyrinə) olar. Kim (haqq yoldan) ıxsa, zərəri znə yetişər. Sən onlara vəkil deyirsən!  ۖ   ۖ   ۖ 
Al-Lahu Yatawaffá Al-'Anfusa Ĥīna Mawtihā Wa A-Atī Lam Tamut Fī Manāmihā  ۖ  Fayumsiku Allatī Qađá `Alayhā Al-Mawta Wa Yursilu Al-'Ukhrá 'Ilá 'Ajalin Musammáan  ۚ  'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yatafakkarūna 039-042. Allah (əcəli atan kimsələrin) canlarını (ruhlarını) onlar ldy zaman, lməyənlərin (hələ əcəli atmayanların) canlarını isə yuxuda alar (nki yuxu da lm kimi bir şeydir, yuxu zamanı ruh bədəni tərk edər). lmnə hkm olunmuş kimsələrin canlarını (ruhlar aləmində) saxlayar (onların ruhu bir daha bədənlərinə qayıtmaz, beləliklə də bədən lb gedər). Digər (lmnə hkm olunmamış) kimsələrin canlarını isə məyyən bir mddətədək (əcəlləri gəlib atıncaya qədər yuxudan oyandıqda bədənlərinə) qaytarar. Həqiqətən, bunda dşnən bir qvm n (Allahın hər şeyə qadir olmasına, qiyamət gn lləri dirildəcəyinə dəlalət edən) əlamətlər vardır!  ۖ   ۚ 
'Ami Attakhadhū Min Dūni Al-Lahi Shufa`ā'a  ۚ  Qul 'Awalaw Kānū Lā Yamlikūna Shay'āan Wa Lā Ya`qilūna 039-043. Yoxsa onlar (mşriklər) Allahdan qeyrilərini (btləri) şəfaəti etdilər? (Ya Peyğəmbər!) De: "Onlar he bir şeyə malik olmadıqları və he bir şey qanmadıqları halda (şəfaətmi edəcəklər)?!"  ۚ 
Qul Lillahi Ash-Shafā`atu Jamī`āan  ۖ  Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۖ  Thumma 'Ilayhi Turja`ūna 039-044. De: "Btn şəfaət yalnız Allaha məxsusdur. Gylərin və yerin hkm Onun əlindədir. Sonra siz (qiyamət gn) Onun hzuruna qaytarılacaqsınız!"  ۖ   ۖ 
Wa 'Idhā Dhukira Al-Lahu Waĥdahu Ashma'azzat Qulūbu Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati  ۖ  Wa 'Idhā Dhukira Al-Ladhīna Min Dūnihi 'Idhā Hum Yastabshirūna 039-045. Allah tək olaraq anıldığı (la ilahə illallah deyildiyi) zaman axirətə inanmayanların qəlbləri nifrətlə dolar. Ondan (Allahdan) başqaları (btlər, tanrılar) yad edildiyi zaman isə onları dərhal sevinc bryər.  ۖ  ~
Quli Al-Lahumma Fāţira As-Samāwāti Wa Al-'Arđi `Ālima Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati 'Anta Taĥkumu Bayna `Ibādika Fī Mā Kānū Fīhi Yakhtalifūna 039-046. De: "Ey gyləri və yeri yoxdan yaradan, ey gizlini və aşkarı bilən Allah! Bəndələrin arasında ixtilafda olduqları (məsələlər) barəsində Sən hkm edəcəksən!"
Wa Law 'Anna Lilladhīna Žalamū Mā Fī Al-'Arđi Jamī`āan Wa Mithlahu Ma`ahu Lāftadaw Bihi Min Sū'i Al-`Adhābi Yawma Al-Qiyāmati  ۚ  Wa Badā Lahum Mina Al-Lahi Mā Lam Yakūnū Yaĥtasibūna 039-047. Yer zndə nə (sərvət) varsa, hamısı, stəlik bir o qədər də kafirlərin olmuş olsaydı, mtləq onun qiyamət gnnn pis əzabından qurtarmaq n fidyə verərdilər (lakin onlardan fidyə qəbul olunmaz). Və (o zaman) Allahdan onlara gman etmədikləri (gzləmədikləri əzab) grnəcəkdir.  ۚ 
Wa Badā Lahum Sayyi'ātu Mā Kasabū Wa Ĥāqa Bihim Mā Kānū Bihi Yastahzi'ūn 039-048. Onlara (dnyada) etdikləri pis əməllərin cəzası (pis nəticəsi) grnəcək və istehza etdikləri (əzab) onları saracaqdır!
Fa'idhā Massa Al-'Insāna Đurrun Da`ānā Thumma 'Idhā Khawwalnāhu Ni`matan Minnā Qāla 'Innamā 'Ūtītuhu `Alá `Ilmin  ۚ  Bal Hiya Fitnatun Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Ya`lamūna 039-049. İnsana bir zərər toxunduğu (sıxıntı z verdiyi) zaman Bizə dua edər. Sonra dərgahımızdan ona bir nemət əta etdikdə: "Bu mənə yalnız biliyimə (ticarətdən, qazanc işlərindən başım ıxdığına) grə verilmişdir!" - deyər. Xeyr, bu bir imtahandır, lakin onların (insanların) əksəriyyəti (cahilliyi zndən bunu) bilməz!  ۚ 
Qad Qālahā Al-Ladhīna Min Qablihim Famā 'Aghná `Anhum Mā Kānū Yaksibūna 039-050. Şbhəsiz ki, bu sz onlardan (Məkkə mşriklərindən) əvvəlkilər (kemiş mmətlər) də demişdilər. Lakin qazandıqları (dnya malı) onlara he bir fayda vermədi (əzabı onlardan dəf edə bilmədi).
Fa'aşābahum Sayyi'ātu Mā Kasabū Wa  ۚ  Al-Ladhīna Žalamū Min Hā'uulā' Sayuşībuhum Sayyi'ātu Mā Kasabū Wa Mā Hum Bimu`jizīna 039-051. Onlar etdikləri pis əməllərin cəzasına dar oldular. Bunların (Məkkə mşriklərinin) zlm edənləri də qazandıqları gnahların cəzasına dar olacaqlar. Onlar (Allahı) aciz buraxan deyillər (qaıb canlarını əzabımızdan qurtara bilməzlər).  ۚ 
'Awalam Ya`lamū 'Anna Al-Laha Yabsuţu Ar-Rizqa Liman Yashā'u Wa Yaqdiru  ۚ  'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yu'uminūna 039-052. Məgər onlar hələ də bilmirlərmi ki, Allah istədiyinin ruzisini artırar, (istədiyininkini də) azaldar. Həqiqətən, bunda iman gətirən bir qvm n ibrətlər vardır!  ۚ 
Qul Yā `Ibādī Al-Ladhīna 'Asrafū `Alá 'Anfusihim Lā Taqnaţū Min Raĥmati Al-Lahi  ۚ  'Inna Al-Laha Yaghfiru Adh-Dhunūba Jamī`āan  ۚ  'Innahu Huwa Al-Ghafūru Ar-Raĥīmu 039-053. (Ya Peyğəmbər! Mənim adımdan qullarıma) de: "Ey Mənim (gnah trətməklə) zlərinə zlm etməkdə həddi aşmış bəndələrim! Allahın rəhmindən midsiz olmayın. Allah (tvbə etdikdə) btn gnahları bağışlayar. Həqiqətən, O bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۚ   ۚ 
Wa 'Anībū 'Ilá Rabbikum Wa 'Aslimū Lahu Min Qabli 'An Ya'tiyakumu Al-`Adhābu Thumma Lā Tunşarūna 039-054. (Tvbə edib) Rəbbinizə dnn. Əzab sizə gəlməmişdən əvvəl Ona təslim olun. Sonra sizə he bir kmək olunmaz!
Wa Attabi`ū 'Aĥsana Mā 'Unzila 'Ilaykum Min Rabbikum Min Qabli 'An Ya'tiyakumu Al-`Adhābu Baghtatan Wa 'Antum Lā Tash`urūna 039-055. Qəfil əzab znz də bilmədən başınızın stn almamışdan əvvəl Rəbbinizdən sizə nazil edilmiş ən gzəl szə (Qurana) tabe olun!
'An Taqūla Nafsun Yā Ĥasratā `Alá Mā Farraţtu Fī Janbi Al-Lahi Wa 'In Kuntu Lamina As-Sākhirīna 039-056. (Elə edin ki, sonradan) bir kəs: "Allaha itaət barəsində etdiyim təqsirlərə grə vay halıma! Həqiqətən, mən (Allahın hkmlərinə, Qurana, Peyğəmbərə və mminlərə) istehza edirdim!" - deməsin.
'Aw Taqūla Law 'Anna Al-Laha Hadānī Lakuntu Mina Al-Muttaqīna 039-057. Yaxud: "Əgər Allah məni doğru yola ynəltsəydi, mən mtləq mttəqilərdən olardım!" - syləməsin.
'Aw Taqūla Ĥīna Tará Al-`Adhāba Law 'Anna Lī Karratan Fa'akūna Mina Al-Muĥsinīna 039-058. Və ya əzabı grdy zaman: "Kaş bir dəfə də (dnyaya) qayıda biləydim; yaxşı işlər grənlərdən olardım!" - deməsin!
Balá Qad Jā'atka 'Āyātī Fakadhdhabta Bihā Wa Astakbarta Wa Kunta Mina Al-Kāfirīna 039-059. (Onun bu szlərinin cavabında Allah belə buyurar: ) "Xeyr, Mənim ayələrim sənə gəlmişdi, amma sən onları yalan saydın, (iman gətirməyə) təkəbbr gstərdin və kafirlərdən olsun!"
Wa Yawma Al-Qiyāmati Tará Al-Ladhīna Kadhabū `Alá Al-Lahi Wujūhuhum Muswaddatun  ۚ  'Alaysa Fī Jahannama Mathwáan Lilmutakabbirīna 039-060. (Ya Peyğəmbər!) Qiyamət gn Allaha qarşı yalan uydurub syləyənlərin zlərini qapqara grərsən. Məgər təkəbbr gstərənlər n Cəhənnəmdə yer yoxdur?! (Əlbəttə vardır!)  ۚ 
Wa Yunajjī Al-Lahu Al-Ladhīna Attaqaw Bimafāzatihim Lā Yamassuhumu As-Sū'u Wa Lā Hum Yaĥzanūna 039-061. Allah mttəqilərə imanlarına (fəzilətlərinə, dnyada qazandıqları uğurlara) grə nicat verər. Onlara pislik (cəhənnəm əzabı) toxunmaz və onlar qəm-qssə də grməzlər.
Al-Lahu Khāliqu Kulli Shay'in  ۖ  Wa Huwa `Alá Kulli Shay'in Wa Kīlun 039-062. Allah hər şeyin xaliqidir. O, hər şeyə vəkildir!  ۖ 
Lahu Maqālīdu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa  ۗ  Al-Ladhīna Kafarū Bi'āyāti Al-Lahi 'Ūlā'ika Humu Al-Khāsirūna 039-063. Gylərin və yerin aarları (ixtiyarı) Onun əlindədir. Allahın ayələrini inkar edənlər - məhz onlar ziyana uğrayanlardır!  ۗ 
Qul 'Afaghayra Al-Lahi Ta'murūnnī 'A`budu 'Ayyuhā Al-Jāhilūna 039-064. De: "Ey cahillər! (Btn bunlardan sonra) mənə Allahdan başqasınamı ibadət etməyi əmr edirsiniz?"
Wa Laqad 'Ūĥiya 'Ilayka Wa 'Ilá Al-Ladhīna Min Qablika La'in 'Ashrakta Layaĥbaţanna `Amaluka Wa Latakūnanna Mina Al-Khāsirīna 039-065. (Ya Rəsulum!) Sənə və səndən əvvəlkilərə (kemiş peyğəmbərlərə) belə vəhy olunmuşdur: "Əgər (Allaha) şərik qoşsan, btn əməlin pua ıxacaq və mtləq ziyan əkənlərdən olacaqsan!
Bali Al-Laha Fā`bud Wa Kun Mina Ash-Shākirīna 039-066. Xeyr, yalnız Allaha ibadət et və (Onun nemətlərinə) şkr edənlərdən ol!"
Wa Mā Qadarū Al-Laha Ĥaqqa Qadrihi Wa Al-'Arđu Jamī`āan Qabđatuhu Yawma Al-Qiyāmati Wa As-Samāwātu Maţwīyātun Biyamīnihi  ۚ  Subĥānahu Wa Ta`ālá `Ammā Yushrikūna 039-067. (Mşriklər) Allahı lazımınca qiymətləndirmədilər (uca tutmadılar). Halbuki qiyamət gn yer btnlklə Onun ovcunun iində olacaq, gylər isə Onun sağ əli ilə bkləcəkdir (yerin də, gyn də hkm ancaq Allahın əlindədir, btn kainat Allahın qdrətinə tabedir). (Allah mşriklərin Ona) aid etdikləri sifətlərdən tamamilə uzaq və ucadır!  ۚ 
Wa Nufikha Fī Aş-Şūri Faşa`iqa Man As-Samāwāti Wa Man Al-'Arđi 'Illā Man Shā'a Al-Lahu  ۖ  Thumma Nufikha Fīhi 'Ukhrá Fa'idhā Hum Qiyāmun Yanžurūna 039-068. Sur (birinci dəfə) alınacaq, Allahın gylərdə və yerdə olan istədiyi kimsələrdən (Cəbrail, Mikail, Əzrail və İsrafildən, yaxud ərşi daşıyan mələklərdən və ya msəlman şəhidlərindən) başqa, dərhal hamı yıxılıb ləcək. Sonra bir daha alınan kimi onlar (qəbirlərindən) qalxıb (Allahın əmrinə) mntəzir olacaqlar!  ۖ  ~
Wa 'Ashraqati Al-'Arđu Binūri Rabbihā Wa Wuđi`a Al-Kitābu Wa Jī'a Bin-Nabīyīna Wa Ash-Shuhadā'i Wa Quđiya Baynahum Bil-Ĥaqqi Wa Hum Lā Yužlamūna 039-069. Yer z Rəbbinin nuru ilə işıqlanacaq, kitab (ortaya) qoyulacaq (hərənin əməl dəftəri z əlinə veriləcəkdir), peyğəmbərlər və şahidlər (əməlisaleh insanlar və ya mələklər araya) gətiriləcək, onlar (bəndələr) arasında ədalətlə hkm olunacaq və onlara haqsızlıq edilməyəcəkdir!
Wa Wuffiyat Kullu Nafsin Mā `Amilat Wa Huwa 'A`lamu Bimā Yaf`alūna 039-070. Hər kəs z əməlinin cəzası (əvəzi) veriləcəkdir! Allah onların nə etdiklərini ən yaxşı biləndir!
Wa Sīqa Al-Ladhīna Kafarū 'Ilá Jahannama Zumarāan  ۖ  Ĥattá 'Idhā Jā'ūhā Futiĥat 'Abwābuhā Wa Qāla Lahum Khazanatuhā 'Alam Ya'tikum Rusulun Minkum Yatlūna `Alaykum 'Āyāti Rabbikum Wa Yundhirūnakum Liqā'a Yawmikumdhā  ۚ  Qālū Balá Wa Lakin Ĥaqqat Kalimatu Al-`Adhābi `Alá Al-Kāfirīna 039-071. Kafirlər dəstə-dəstə Cəhənnəmə srklənəcəklər. Nəhayət, ora atınca onun qapıları aılacaq və cəhənnəm gzətiləri onlara deyəcəklər: "Məgər sizə z iərinizdən Rəbbinizin ayələrini oxuyan, sizi bu gnnzə qovuşacağınızla qorxudan peyğəmbərlər gəlməmişdi?" Onlar isə: "Bəli (gəlmişdi), lakin əzab sz (əzab hkm biz) kafirlər barəsində vacib oldu!" - deyə cavab verəcəklər.  ۖ   ۚ 
Qīla Adkhulū 'Abwāba Jahannama Khālidīna Fīhā  ۖ  Fabi'sa Math Al-Mutakabbirīna 039-072. (Onlara) belə deyiləcək: "Girin Cəhənnəmin qapılarına (təbəqələrinə) orada əbədi qalmaq n!" (İman gətirməyə) təkəbbr gstərənlərin məskəni necə də pisdir!  ۖ 
Wa Sīqa Al-Ladhīna Attaqaw Rabbahum 'Ilá Al-Jannati Zumarāan  ۖ  Ĥattá 'Idhā Jā'ūhā Wa Futiĥat 'Abwābuhā Wa Qāla Lahum Khazanatuhā Salāmun `Alaykum Ţibtumdkhulūhā Khālidīna 039-073. Rəbbindən qorxanlar da dəstə-dəstə Cənnətə gətiriləcəklər. Nəhayət, ora atınca onun qapıları aılacaq və (cənnət) gzətiləri (onlara): "Salam əleykum! (Sizə salam olsun!) Xoş gəldiniz! Əbədi qalacağınız Cənnətə daxil olun!" - deyəcəklər.  ۖ 
Wa Qālū Al-Ĥamdu Lillahi Al-Ladhī Şadaqanā Wa`dahu Wa 'Awrathanā Al-'Arđa Natabawwa'u Mina Al-Jannati Ĥaythu Nashā'u  ۖ  Fani`ma 'Ajru Al-`Āmilīna 039-074. Onlar isə: "Bizə verdiyi vədini yerinə yetirmiş və bizi bu yerə varis etmiş Allaha həmd olsun! Biz Cənnətin istədiyimiz yerində sakin oluruq. (Dnyada yaxşı) əməllər edənlərin mkafatı necə də gzəldir!" - deyəcəklər.  ۖ 
Wa Tará Al-Malā'ikata Ĥāffīna Min Ĥawli Al-`Arshi Yusabbiĥūna Biĥamdi Rabbihim  ۖ  Wa Quđiya Baynahum Bil-Ĥaqqi Wa Qīla Al-Ĥamdu Lillahi Rabbi Al-`Ālamīna 039-075. (Ya Peyğəmbər!) Mələkləri də ərşi (hər tərəfdən) əhatə edərək Rəbbini həmd-səna ilə təqdis edən grəcəksən. Onların (btn məxluqatın) arasında ədalətlə hkm olunacaq (mminlər Cənnətə, kafirlər Cəhənnəmə gedəcək) və (mələklərlə mminlər tərəfindən bir ağızdan): "Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun!" - deyiləcəkdir!  ۖ 
Next Sūrah