38) Sūrat Şād

Printed format

38)

Şād Wa Al-Qur'āni Dhī Adh-Dhikri 038-001. Sad! (Şanlı-şərəfli) yd-nəsihətlə dolu Qurana and olsun!
Bali Al-Ladhīna Kafarū Fī `Izzatin Wa Shiqāqin 038-002. (Məkkə kafirlərinin iman gətirməmələri he də, onların dediyi kimi, şəkk-şbhə zndən deyildir). Doğrusu, o kafirlər qrur və nifaq iindədirlər. (İman gətirməyi zlərinə sığışdırmır. Muhəmməd əleyhissəlama qarşı ıxıb onunla ədavət aparırlar).
Kam 'Ahlaknā Min Qablihim Min Qarnin Fanādaw Walāta Ĥīna Manāşin 038-003. Biz onlardan əvvəl neə-neə nəsilləri məhv etdik. Onlar fəryad edib kmək diləyirdilər, lakin artıq (əzabdan) qaıb can qurtarmaq vaxtı deyildi.
Wa `Ajibū 'An Jā'ahum Mundhirun Minhum  ۖ  Wa Qāla Al-Kāfirūna Hādhā Sāĥirun Kadhdhābun 038-004. Onlar z iərilərindən zlərinə (Allahın əzabı ilə) qorxudan bir peyğəmbər gəlməsinə təəccb etdilər və kafirlər belə dedilər: "Bu, yalanı bir sehrbazdır!  ۖ 
'Aja`ala Al-'Ālihata 'Ilahāan Wāĥidāan  ۖ  'Inna Hādhā Lashay'un `Ujābun 038-005. Əcaba, o, (Allahdan başqa he bir tanrı yoxdur deməklə) tanrıların hamısını bir tanrımı edir? Bu, doğrudan da, ox təəcbl bir şeydir.  ۖ 
Wa Anţalaqa Al-Mala'u Minhum 'Ani Amshū Wa Aşbirū `Alá 'Ālihatikum  ۖ  'Inna Hādhā Lashay'un Yurādu 038-006. Onların əyanları (toplandıqları məclisdən) ıxıb gedərək (bir-birinə) belə dedilər: "Gedin z tanrılarınıza (ibadətdə) mhkəm (səbatlı) olun. (Bizdən) istənilən şey budur (tvhiddir).  ۖ 
Mā Sami`nā Bihadhā Fī Al-Millati Al-'Ākhirati 'In Hādhā 'Illā Akhtilāqun 038-007. Biz bunu (Muhəmmədin dediklərini) sonuncu dində (xapərəstlikdə) də eşitməmişik. Bu ancaq bir uydurmadır.
'A'uunzila `Alayhi Adh-Dhikru Min Bayninā  ۚ  Bal HumShakkin Min Dhikrī  ۖ  Bal Lammā Yadhūqū `Adhābi 038-008. Məgər Quran aramızdan onamı nazil olmuşdur?! (Halbuki o, yaşca bizdən kiik, z də kasıbdır)". Doğrusu, onlar Mənim Quranım barədə şəkk-şbhə iindədirlər. Doğrusu, onlar hələ Mənim əzabımı dadmamışlar!  ۚ   ۖ 
'Am `Indahum Khazā'inu Raĥmati Rabbika Al-`Azīzi Al-Wahhābi 038-009. Yoxsa (ya Peyğəmbər!) Sənin yenilməz qvvət, kərəm sahibi olan Rəhbinin rəhmət xəzinələri onlara məxsusdur?!
'Am Lahum Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā  ۖ  Falyartaqū Fī Al-'Asbābi 038-010. Yaxud gylərin, yerin və onların arasında olan hər şeyin ixtiyarı onların əlindədir?! Elə isə qoy iplərdən yapışıb (gyə) qalxsınlar! (Kainatın hkmn z əllərinə alıb onu idarə etsinlər. İstədiklərinə peyğəmbərlik verib ona vəhy gndərsinlər!)  ۖ 
Jundun Mā Hunālika Mahzūmun Mina Al-'Aĥzābi 038-011. Onlar (mşriklər) burada (yaxın zamanlarda baş verəcək Bədr vuruşunda, yaxud Məkkənin fəthində) mxtəlif firqələrdən ibarət məğlubiyyətə uğrayacaq bir ordudurlar.
Kadhdhabat Qablahum Qawmu Nūĥin Wa `Ādun Wa Fir`awnu Dhū Al-'Awtādi 038-012. Onlardan əvvəl Nuh qvm, Ad və sarsılmaz səltənət (mhtəşəm binalar və ya hndr qayalar, dar ağacları) sahibi Firan da (peyğəmbərləri) təkzib etmişdi.
Wa Thamūdu Wa Qawmu Lūţin Wa 'Aşĥābu Al-'Aykati  ۚ  'Ūlā'ika Al-'Aĥzābu 038-013. Eləcə də Səmud, Lut qvm, Əykə əhli (Şeyb tayfası) - bu firqələrin  ۚ 
'In Kullun 'Illā Kadhdhaba Ar-Rusula Faĥaqqa `Iqābi 038-014. Hər biri peyğəmbərləri ancaq yalanı saymışdı. Buna grə də əzabım (onlara) vacib oldu.
Wa Mā Yanžuru Hā'uulā' 'Illā Şayĥatan Wāĥidatan Mā Lahā Min Fawāqin 038-015. Bunlar (Məkkə mşrikləri) yalnız bir dəhşətli (tkrpədici) səsə (İsrafilin suru bircə dəfə frməsinə) bənddirlər. (Surun alınması vaxtı gəlib atdıqda isə) o, bir an belə gecikməz!
Wa Qālū Rabbanā `Ajjil Lanā Qiţţanā Qabla Yawmi Al-Ĥisābi 038-016. Onlar (istehza ilə): "Ey Rəbbimiz! Tez ol, bizim payımızı (əməl dəftərimizi, yaxud xeyirdən, şərdən payımıza nə dşəcəksə) haqq-hesab (qiyamət) gn gəlməmişdən əvvəl ver!" - dedilər.
Aşbir `Alá Mā Yaqūlūna Wa Adhkur `Abdanā Dāwūda Dhā Al-'Aydi  ۖ  'Innahu 'Awwābun 038-017. (Ya Peyğəmbər!) Onların dediklərinə səbr et və qvvətli bəndəmiz Davudu yadına sal! nki o, daim Allaha sığınan bir kimsə idi. (Davud byk qdrət, mhtəşəm səltənət sahibi olmasına baxmayaraq gnaşırı oruc tutar, gecələri durub namaz qılar, dnya malına, naz-nemətinə aludə olmayıb yalnız Allah rizasını qazanmaq diləyərdi).  ۖ  ~
'Innā Sakhkharnā Al-Jibāla Ma`ahu Yusabbiĥna Bil-`Ashīyi Wa Al-'Ishrāqi 038-018. Biz dağları ona ram etmişdik. Onlar axşam-səhər onunla birlikdə (Allahı) təqdis edib şəninə təriflər deyərdilər.
Wa Aţ-Ţayra  ۖ  Maĥshūratan Kullun Lahu 'Awwābun 038-019. Biz quşları da toplu halda (onun ixtiyarına vermişdik), hamısı ona tərəf ynəlməkdə idi.  ۖ  ~
Wa Shadadnā Mulkahu Wa 'Ātaynāhu Al-Ĥikmata Wa Faşla Al-Khābi 038-020. Biz onun mlkn (səltənətini) mhkəmləndirmiş, ona hikmət (peyğəmbərlik) və (haqla batili ayırd edib) dzgn hkm vermək qabiliyyəti bəxş etmişdik. (Davud ox mşkl məsələləri asanlıqla həll edər, ədalətli hkm ıxarardı).
Wa Hal 'Atāka Naba'u Al-Khaşmi 'Idh Tasawwarū Al-Miĥrāba 038-021. (Ya Peyğəmbər!) Sənə (Davudun padşahlığı vaxtı) dava edənlərin xəbəri gəlib atdımı? O zaman onlar (Davuda məxsus) məbədə (ibadət vaxtı ora daxil olmaq qadağan edildiyi n) divardan aşıb gəlmişdilər.
'Idh Dakhalū `Alá Dāwūda Fafazi`a Minhum  ۖ  Qālū Lā Takhaf  ۖ  Khaşmāni Baghá Ba`đunā `Alá Ba`đin Fāĥkum Baynanā Bil-Ĥaqqi Wa Lā Tushţiţ Wa Ahdinā 'Ilá Sawā'i Aş-Şirāţi 038-022. Onlar Davudun yanına gəlikdə (Davud) onlardan (məbədə qapıdan deyil, divardan aşıb daxil olduqları n) qorxdu. Onlar dedilər: "Qorxma, biz bir-birimizə haqsızlıq etmiş iki iddiaıyıq. Aramızda ədalətlə hkm et, haqqı tapdalama (he birimizin tərəfini saxlama) və bizə doğru yolu gstər!"  ۖ   ۖ 
'Inna Hādhā 'Akhī Lahu Tis`un Wa Tis`ūna Na`jatan Wa Liya Na`jatun Wāĥidatun Faqāla 'Akfilnīhā Wa `Azzanī Fī Al-Khābi 038-023. (Onlardan biri dedi: ) "Bu mənim (din) qardaşımdır. Onun doxsan doqquz dişi qoyunu, mənim isə bircə dişi qoyunum vardır (yaxud onun doxsan doqquz zvcəsi, mənim isə bircə zvcəm var). Belə bir vəziyyətdə: "Onu mənə ver! (Məni ona sahib et!)" - dedi və (dildən pərgar olduğu n) mbahisədə məni məğlub etdi".
Qāla Laqad Žalamaka Bisu'uāli Na`jatika 'Ilá Ni`ājihi  ۖ  Wa 'Inna Kathīrāan Mina Al-Khulaţā'i Layabghī Ba`đuhum `Alá Ba`đin 'Illā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Wa Qalīlun Mā Hum  ۗ  Wa Žanna Dāwūdu 'Annamā Fatannāhu Fāstaghfara Rabbahu Wa Kharra Rāki`āan Wa 'Anāba 038-024. (Bu szləri eşidən Davud o biri iddiaı ağzını amağa macal tapmamış) dedi: "O sənin bircə qoyununu z qoyunlarına qatmaq istəməklə, şbhəsiz ki, sənə zlm etmişdir. Doğrudan da, şəriklərin oxu bir-birinə haqsızlıq edər. Yalnız iman gətirib yaxşı işlər grənlərdən savayı! Onlar da (təəssf ki) ox azdırlar!" (İddiaılar bir-birinə baxıb gldkdən, yaxud ıxıb getdikdən sonra) Davud (bu işdən şbhəyə dşərək) Bizim onu imtahana əkdiyimizi gman etdi. O dərhal Rəbbindən z bağışlanmasını dilədi və dizi stə dşb səcdəyə qapanaraq tvbə etdi.  ۖ   ۗ 
Faghafarnā Lahu Dhālika  ۖ  Wa 'Inna Lahu `Indanā Lazulfá Wa Ĥusna Ma'ābin 038-025. Biz bunu (o biri iddiaını dinləməyərək onu zlmkar adlandırmasını və ya belə bir səhv zənnə dşməsini) ona bağışladıq. Həqiqətən, o, (qiyamət gn) dərgahımıza yaxın olacaq və onun qayıdıb gələcəyi yer də gzəl olacaqdır (yaxud onu dnyada oxlu nemət, axirətdə isə gzəl sığınacaq - Cənnət gzləyir).  ۖ 
Yā Dāwūdu 'Innā Ja`alnāka Khalīfatan Al-'Arđi Fāĥkum Bayna An-Nāsi Bil-Ĥaqqi Wa Lā Tattabi`i Al-Hawá Fayuđillaka `An Sabīli Al-Lahi  ۚ  'Inna Al-Ladhīna Yađillūna `An Sabīli Al-Lahi Lahum `Adhābun Shadīdun Bimā Nasū Yawma Al-Ĥisābi 038-026. Ya Davud! Biz səni yer zndə xəlifə (və ya əvvəlki peyğəmbərlərə xələf) etdik. Buna grə də insanlar arasında ədalətlə hkm et, nəfsdən gələn istəklərə uyma, yoxsa onlar səni Allah yolundan sapdırar. Şbhəsiz ki, Allah yolundan sapanları haqq-hesab gnn unutduqları n şiddətli bir əzab gzləyir!  ۚ 
Wa Mā Khalaq As-Samā'a Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā Bāţilāan  ۚ  Dhālika Žannu Al-Ladhīna Kafarū  ۚ  Fawaylun Lilladhīna Kafarū Mina An-Nāri 038-027. Biz gy, yeri və onların arasında olanları (btn məxluqatı) boş-boşuna yaratmadıq. Bu, kafirlərin zənnidir. Vay cəhənnəm odunda yanacaq kafirlərin halına!  ۚ   ۚ 
'Am Naj`alu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Kālmufsidīna Fī Al-'Arđi 'Am Naj`alu Al-Muttaqīna Kālfujjāri 038-028. Yoxsa Biz iman gətirib yaxşı işlər grənləri yer zndə fitnə-fəsad trədənlərlə eyni tutacağıq?! Yaxud Allahdan qorxub pis əməllərdən əkinənləri gnahkarlara tay edəcəyik?!
Kitābun 'Anzalnāhu 'Ilayka Mubārakun Liyaddabbarū 'Āyātihi Wa Liyatadhakkara 'Ū Al-'Albābi 038-029. (Ya Peyğəmbər! Bu Quran) sənə nazil etdiyimiz mbarək (xeyir-bərəkətli) bir Kitabdır ki, (insanlar) onun ayələrini dşnb dərk etsinlər və ağıl sahibləri də (ondan) ibrət alsınlar! ~
Wa Wahabnā Lidāwūda Sulaymāna  ۚ  Ni`ma Al-`Abdu  ۖ  'Innahu 'Awwābun 038-030. Biz Davuda Sleymanı bəxş etdik. Nə gzəl bəndə! O, daim Allaha sığınan bir kimsə idi. (Onun rizasını qazanmaq diləyirdi).  ۚ   ۖ  ~
'Idh `Uriđa `Alayhi Bil-`Ashīyi Aş-Şāfinātu Al-Jiyādu 038-031. (Bir gn) axşamst ona cins (bir ayağını dırnağı stnə qoyub, ayağı stndə duran), apar atlar gstərildiyi zaman
Faqāla 'Innī 'Aĥbabtu Ĥubba Al-Khayri `An Dhikri Rabbī Ĥattá Tawārat Bil-Ĥijābi 038-032. O dedi: "Mən gzəlliyi (bu atları) Rəbbimin zikrindən (Tvratdan) dolayı sevirəm (nki Allahın dinini qvvətləndirmək n bir cihad vasitəsi kimi onların tərifi Tvratda mvcuddur). Nəhayət, (o atlar Sleymanın gzndən) qeyb olub gizləndi. (Və ya: bu atlara olan məhəbbəti məni Rəbbimin zikrindən yayındırdı. O qədər onlara tamaşa etdim ki, ikindi namazı qıla bilmədim)".
Ruddūhā `Alayya  ۖ  Faţafiqa Masĥāan Bis-Sūqi Wa Al-'A`nāqi 038-033. (Sleyman dedi: ) "Onları (atları) mənə qaytarın!" (Atlar qaytarılıb gətirildikdən sonra) onların qılarını və boyunlarını sığallamağa başladı. (Yaxud onu ibadətdən yayındırdıqları n onları qurban kəsib fəqir-fqəraya payladı).  ۖ 
Wa Laqad Fatannā Sulaymāna Wa 'Alqaynā `Alá Kursīyihi Jasadāan Thumma 'Anāba 038-034. And olsun ki, Biz Sleymanı (etdiyi bir xəta zndən) imtahana əkdik. Taxtının stnə (ruhsuz) bir cəsəd atdıq (və ya: taxtının stnə bir cin oturtduq). Sonra o (peşman olub tvbə etdi və yenidən z mlknə, z taxtına) qayıtdı.
Qāla Rabbi Aghfir Lī Wa Hab Lī Mulkāan Lā Yanbaghī Li'ĥadin Min Ba`dī  ۖ  'Innaka 'Anta Al-Wahhābu 038-035. (Sleyman dua edib) dedi: "Ey Rəbbim! Məni bağışla və mənə elə bir mlk (səltənət) ver ki, məndən sonra (o crəsinə) he kəs nail ola bilməsin. Həqiqətən, Sən byk ehsan (kərəm) sahibisən! (Allah Sleymanın duasını qəbul buyurdu. Ona həm peyğəmbərlik, həm də padşahlıq əta etdi).  ۖ 
Fasakhkharnā Lahu Ar-Rīĥa Tajrī Bi'amrihi Rukhā'an Ĥaythu 'Aşāba 038-036. Biz kləyi ona ram etdik. Klək onun əmri ilə istədiyi yerə rahatca gedirdi.
Wa Ash-Shayāţīna Kulla Bannā'in Wa Ghawwāşin 038-037. (Biz) şeytanlardan olan hər bir bənnanı və qəvvası,
Wa 'Ākharīna Muqarranīna Fī Al-'Aşfādi 038-038. Eləcə də başqalarını (digər şeytanları) zəncirlənmiş halda (onun ixtiyarına verdik)
dhā `Aţā'uunā Fāmnun 'Aw 'Amsik Bighayri Ĥisābin 038-039. (Və ona belə buyurduq: ) "Bu Bizim ehsanımızdır, (ondan kimə istəsən) ver, yaxud (saxlayıb) vermə! O, saysız-hesabsızdır (səndən bu nemətlər barəsində haqq-hesab tələb olunmayacaqdır)".
Wa 'Inna Lahu `Indanā Lazulfá Wa Ĥusna Ma'ābin 038-040. Həqiqətən, o, (qiyamət gn) dərgahımıza yaxın olacaq və onun qayıdıb gələcəyi yer də gzəl olacaqdır (yaxud onun n dnyada oxlu nemət, axirətdə isə gzəl sığınacaq - Cənnət vardır).
Wa Adhkur `Abdanā 'Ayyūba 'Idh Nādá Rabbahu 'Annī Massanī Ash-Shayţānu Binuşbin Wa `Adhābin 038-041. (Ya Peyğəmbər!) bəndəmiz Əyyubu da yad et! Bir zaman o z Rəbbinə mraciətlə belə demişdi: "Şeytan mənə bəla və əzab toxundurmuşdur!" ~
Arkuđ Birijlika  ۖ  Hādhā Mughtasalunridun Wa Sharābun 038-042. (Ona belə buyurduq: ) "Ayağınla (yerə) vur! Bu, (yerdən ıxan bulaq) yuyunacaq və iiləcək sərin (sudur)!" (Əyyub o su ilə qsl edib ondan iən kimi btn xəstəlikləri getdi).  ۖ 
Wa Wahabnā Lahu 'Ahlahu Wa Mithlahum Ma`ahum Raĥmatan Minnā Wa Dhikrá Li'wlī Al-'Albābi 038-043. Dərgahımızdan bir mərhəmət və ağıl sahiblərinə bir ibrət olsun deyə, ona ailəsini və stəlik bir o qədər də (oğul-uşaq) bağışladıq. ~
Wa Khudh Biyadika Đighthāan Fāđrib Bihi Wa Lā Taĥnath  ۗ  'Innā Wa Jadnāhu Şābirāan  ۚ  Ni`ma Al-`Abdu  ۖ  'Innahu 'Awwābun 038-044. (Əyyub xəstə olduğu zaman vrəti bir iş dalınca harasa getmiş, yubanıb ox gec gəlmişdi. Bundan hirslənən Əyyub sağaldıqdan sonra ona yz ubuq vuracağına and imişdi. Əyyubun z andına əməl etməsi, həm də zvcəsinin cəsasının ynglləşdirilməsi n ona belə buyurduq: ) "Əlinə (yz yaş və ya quru ubuqdan ibarət) bir dəstə gtr və onunla (vrətini) vur. Andını pozma. Biz onu (msibətlərə) səbr edən grdk. Nə gzəl bəndə! O, (daim Allaha) sığınan bir kimsə idi.  ۗ   ۚ   ۖ  ~
Wa Adhkur `Ibādanā 'Ibrāhīma Wa 'Isĥāqa Wa Ya`qūba 'Ū Al-'Aydī Wa Al-'Abşāri 038-045. (Ya Rəsulum!) Qvvət və bəsirət sahibi olan bəndələrimiz İbrahimi, İshaqı və Yəqubu da yad et!
'Innā 'Akhlaşnāhum Bikhālişatin Dhikrá Ad-Dāri 038-046. Biz yurdu (axirət yurdunu) anmaq xislətini onlara məxsus elədik. (Onlar naz-nemətə, şan-şhrətə uymayıb mrlərini Allaha ibadət və itaət iində keirdər, dnyalarından daha ox axirətləri haqında dşnərdilər).
Wa 'Innahum `Indanā Lamina Al-Muşţafayna Al-'Akhyāri 038-047. Şbhəsiz ki, onlar dərgahımızdan seilmiş ən yaxşı kimsələrdəndirlər!
Wa Adhkur 'Ismā`īla Wa Al-Yasa`a Wa Dhā Al-Kifli  ۖ  Wa Kullun Mina Al-'Akhyāri 038-048. (Ya Peyğəmbər!) İsmaili, (İlyasın əmisi oğlu) əl-Yəsəi və Zl-Kifli də xatırla! Onların hamısı seilmiş, ən yaxşı kimsələrdəndir!  ۖ 
dhā Dhikrun  ۚ  Wa 'Inna Lilmuttaqīna Laĥusna Ma'ābin 038-049. Bu, (onları təriflə, minnətdarlıqla) yada salmaqdır (yaxud bu Quran sənin zn və mmətin n bir yd-nəsihətdir). Allahdan qorxub pis əməllərdən əkinənləri gzəl bir qayıdış yeri (Cənnət) gzləyir!  ۚ 
Jannāti `Adnin Mufattaĥatan Lahumu Al-'Abwābu 038-050. Qapıları onlar n (taybatay) aılmış Ədn cənnətləri!
Muttaki'īna Fīhā Yad`ūna Fīhā Bifākihatin Kathīratin Wa Sharābin 038-051. Onlar orada (taxtlara) sykənib crbəcr meyvələr və ikilər (cənnət ikiləri) istəyəcəklər.
Wa `Indahum Qāşirātu Aţ-Ţarfi 'Atrābun 038-052. Onların yanında gzlərini (yalnız ərlərinə) dikmiş həmyaşıdlar (hamısı otuz yaşında zvcələr) olacaqdır.
dhā Mā Tū`adūna Liyawmi Al-Ĥisābi 038-053. Haqq-hesab gn n (axirətdə) vəd olunduğunuz (nemətlər) bunlardır.
'Inna Hādhā Larizqunā Mā Lahu Min Nafādin 038-054. Bu, əlbəttə, Bizim ruzimizdir. O bitməz-tkənməzdir.
dhā  ۚ  Wa 'Inna Lilţţāghīna Lasharra Ma'ābin 038-055. Bu belə! Şbhəsiz ki, azğınları (Allaha asi olanları) da ox pis qayıdış yeri -  ۚ 
Jahannama Yaşlawnahā Fabi'sa Al-Mihādu 038-056. Cəhənnəm (gzləyir). Onlar ora vasil olacaqlar. O necə də pis bir məskəndir!
dhā Falyadhūqūhu Ĥamīmun Wa Ghassāqun 038-057. Bu, qaynar su və irindir. Qoy onu dadsınlar!
Wa 'Ākharu Min Shaklihi 'Azwājun 038-058. (Cəhənnəmdə) ona bənzər daha başqa-başqa (əzablar) vardır. ~
dhā Fawjun Muqtaĥimun Ma`akum  ۖ  Lā Marĥabāan Bihim  ۚ  'Innahum Şālū An-Nāri 038-059. (Mələklər kafirlərin dnyadakı başılarına onlara tabe olanları gstərib deyəcəklər: ) "Bu sizinlə birlikdə (Cəhənnəmə) daxil olan dəstədir. (Başılar deyəcəklər: ) "Onlar rahatlıq z grməsinlər! (Onlara salam olmasın!) Onlar Cəhənnəmə daxil olanlardır!"  ۖ   ۚ 
Qālū Bal 'Antum Lā Marĥabāan Bikum  ۖ  'Antum Qaddamtumūhu Lanā  ۖ  Fabi'sa Al-Qarāru 038-060. (Tabe olanlar da z başılarına) belə deyəcəklər: "Xeyr, siz elə znz rahatlıq z grməyəsiniz! (Sizin znzə salam olmasın!) Bunu bizim n siz hazırladınız (bu əzaba, kfrə bizi siz uğratdınız). Bir baxın (bu Cəhənnəm) necə də pis məskəndir!  ۖ   ۖ 
Qālū Rabbanā Man Qaddama Lanā Hādhā Fazid/hu `Adhābāan Đi`fāan An-Nāri 038-061. Onlar deyəcəklər: "Ey Rəbbimiz! Buna (bu əzaba) bizi kim uğradıbsa, onun əzabını Cəhənnəmdə ikiqat elə!"
Wa Qālū Mā Lanā Lā Nará Rijālāan Kunnā Na`udduhum Mina Al-'Ashrār 038-062. (Azğınlar, Allaha asi olanlar bir-birinə) deyəcəklər: "(Dnyada) pis adamlar saydığımız kəsləri (yoxsul mminləri) niyə burda grmrk?
'Āttakhadhnāhum Sikhrīyāan 'Amghat `Anhumu Al-'Abşāru 038-063. Biz onları məsxərəyə qoyurduq. Yoxsa onlar (burada olduqları halda) gzə dəymirlər?!"
'Inna Dhālika Laĥaqqun Takhāşumu 'Ahli An-Nāri 038-064. Şbhəsiz ki, bu - cəhənnəm əhlinin bir-biri ilə bu cr əkişməsi (ənə-boğaz olması) bir həqiqətdir!
Qul 'Innamā 'Anā Mundhirun  ۖ  Wa Mā Min 'Ilahin 'Illā Al-Lahu Al-Wāĥidu Al-Qahhāru 038-065. (Ya Rəsulum!) De: "Mən yalnız (sizi Allahın əzabı ilə) qorxudan bir peyğəmbərəm. Bir olan, (hər şeyi) qəhr edən Allahdan başqa he bir tanrı yoxdur!  ۖ  ~
Rabbu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā Al-`Azīzu Al-Ghaffāru 038-066. O, gylərin, yerin və onların arasında olanların (btn məxluqatın) Rəbbidir! O, yenilməz qvvət sahibidir, ox bağışlayandır.
Qul Huwa Naba'un `Ažīmun 038-067. De: "O (Quran Allah dərgahından nazil olan) ox byk xəbərdir!
'Antum `Anhu Mu`rūna 038-068. Siz isə ondan z dndərirsiniz!
Mā Kāna Liya Min `Ilmin Bil-Mala'i Al-'A`lá 'Idh Yakhtaşimūna 038-069. (Mələklər Adəmin yaradılması barədə Allahla) mbahisə apararkən mənim yuxarı aləmdən he bir xəbərim yox idi.
'In Yūĥá 'Ilayya 'Illā 'Annamā 'Anā Nadhīrun Mubīnun 038-070. (Btn onlar) mənə ancaq (sizi Allahın əzabı ilə) qorxudan bir peyğəmbər olduğum n bir vəhy olunur!"
'Idh Qāla Rabbuka Lilmalā'ikati 'Innī Khāliqun Basharāan Min Ţīnin 038-071. (Ya Peyğəmbər!) Xatırla ki, o zaman sənin Rəbbin mələklərə belə demişdi: "Mən palıqdan bir insan (Adəmi) yaradacağam.
Fa'idhā Sawwaytuhu Wa Nafakhtu Fīhi Min Rūĥī Faqa`ū Lahu Sājidīna 038-072. Mən onu tamamlayıb (insan şəklinə salıb) z ruhumdan (zmn yaratdığı ruhdan) frən (can verən) kimi ona (hrmət əlaməti olaraq) səcdə edin!"
Fasajada Al-Malā'ikatu Kulluhum 'Ajma`ūna 038-073. Buna grə də mələklərin hamısı birlikdə (Adəmə) səcdə etdi;
'Illā 'Iblīsa Astakbara Wa Kāna Mina Al-Kāfirīna 038-074. Yalnız İblisdən başqa! O (səcdə etməyə) təkəbbr gstərdi və kafirlərdən oldu.
Qāla Yā 'Iblīsu Mā Mana`aka 'An Tasjuda Limā Khalaqtu Biyadayya  ۖ  'Āstakbarta 'Am Kunta Mina Al-`Ālīna 038-075. (Allah) buyurdu: "Ey İblis! Sənə mənim z əlimlə yaratdığıma səcdə etməyə nə mane oldu? Təkəbbr gstərdin, yoxsa zn yuxarı tutdun?"  ۖ 
Qāla 'Anā Khayrun Minhu  ۖ  Khalaqtanī Min Nārin Wa Khalaqtahu Min Ţīnin 038-076. (İblis) dedi: "Mən ondan daha yaxşıyam (daha stn, daha şərəfliyəm). nki Sən məni oddan, onu isə palıqdan yaratmısan!"  ۖ 
Qāla Fākhruj Minhā Fa'innaka Rajīmun 038-077. (Allah) buyurdu: "ıx ordan (Cənnətdən). Sən (Mənim rəhmətimdən, dərgahımdan) qovulmuşun birisən!
Wa 'Inna `Alayka La`natī 'Ilá Yawmi Ad-Dīni 038-078. Qiyamət gnnə qədər Mənim lənətim sənin stndən əskik olmasın!"
Qāla Rabbi Fa'anžirnī 'Ilá Yawmi Yub`athūna 038-079. (İblis) dedi: "Ey Rəbbim! Qiyamət gnnə qədər mənə mhlət ver!"
Qāla Fa'innaka Mina Al-Munžarīna 038-080. (Allah) buyurdu: "Sən mhlət verilənlərdənsən,
'Ilá Yawmi Al-Waqti Al-Ma`lūmi 038-081. (Dərgahımda) vaxtı məlum olan gnə (qiyamətə) qədər!"
Qāla Fabi`izzatika La'ughwiyannahum 'Ajma`īna 038-082. (İblis) dedi: "Sənin izzətinə-qdrətinə and olsun ki, onların (Adəm vladının) hamısını (haqq yoldan) azdıracağam;
'Illā `Ibādaka Minhumu Al-Mukhlaşīna 038-083. Yalnız Sənin sadiq bəndələrindən başqa!
Qāla Fālĥaqqu Wa Al-Ĥaqqa 'Aqūlu 038-084. (Allah) buyurdu, "Həqiqətən, doğru deyirəm,
La'amla'anna Jahannama Minka Wa Mimman Tabi`aka Minhum 'Ajma`īna 038-085. And olsun ki, Mən Cəhənnəmi səninlə (sənin cinsindən olanlarla) və sənə uyanların hamısı ilə dolduracağam!"
Qul Mā 'As'alukum `Alayhi Min 'Ajrin Wa Mā 'Anā Mina Al-Mutakallifīna 038-086. (Ya Peyğəmbər!) De: "Mən buna (risaləti, Allahın hkmlərini təbliğ etməyə) grə sizdən he bir əcr (mkafat) istəmirəm. Və mən zmdən bir şey uydurub deyənlərdən də deyiləm! (Allahdan mənə nə vəhy olunursa, yalnız onu sizə atdırıram. Bu Quran mənim szm deyil, Allah kəlamıdır!)
'In Huwa 'Illā Dhikrun Lil`ālamīna 038-087. Bu (Quran) aləmlərə (həm insanlara, həm də cinlərə) ancaq bir yd-nəsihətdir!
Wa Lata`lamunna Naba'ahu Ba`da Ĥīnin 038-088. Siz onun verdiyi xəbəri (Quranda deyilənlərin doğru olduğunu) bir mddətdən (ləndən, yaxud qiyamət qopandan) sonra mtləq biləcəksiniz!"
Next Sūrah