37) Sūrat Aş-Şāffāt

Printed format

37)

Wa Aş-Şāffāti Şaffāan 037-001. And olsun (Rəbbinə ibadət n səmada) səf-səf duranlara (mələklərə);
Fālzzājirāti Zajan 037-002. (Buludları) qovduqca qovanlara (yaxud şeytanların pis əməllərinə mane olanlara, insanlara gnah işlər grməyi qadağan edənlərə)
Fālttāliyāti Dhikrāan 037-003. Və Quran oxuyanlara!
'Inna 'Ilahakum Lawāĥidun 037-004. Həqiqətən, sizin Allahınız birdir!
Rabbu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā Wa Rabbu Al-Mashāriqi 037-005. O, gylərin, yerin və onların arasında olanların (btn məxluqatın) Rəbbidir. Məşriqlərin (şərqin və qərbin - gnəşin, ayın və ulduzların doğub batdığı yerlərin) də Rəbbi Odur.
'Innā Zayyannā As-Samā'a Ad-Dunyā Bizīnatin Al-Kawākib 037-006. Biz (sizə) ən yaxın olan gy zn (dnya səmasını) ulduzlarla bəzədik. (Gnəş, ay və ulduzlar başqa-başqa gylərdə olduqları halda, siz onların hamısını znzlə mqayisədə ən yaxın bir yerdə, sanki başınızın stndə grrsnz).
Wa Ĥifžāan Min Kulli Shayţāninridin 037-007. (Biz həm də gy) itaətdən ıxmış hər bir şeytandan qoruduq.
Lā Yassamma`ūna 'Ilá Al-Mala'i Al-'A`lá Wa Yuqdhafūna Min Kulli Jānibin 037-008. Onlar ali bəzmə (yuxarı aləmə, mələklər aləminin shbətlərinə) qulaq asa bilməz və hər tərəfdən (axan ulduzlar vasitəsilə) qovulub atılar.
Duĥūrāan  ۖ  Wa Lahum `Adhābun Wa Aşibun 037-009. (Səmadan) kənar edilərlər. Onları daimi bir əzab gyləyir!  ۖ 
'Illā Man Khaţifa Al-Khaţfata Fa'atba`ahu Shihābun Thāqibāun 037-010. Ancaq (şeytanlar iərisində mələklərin shbətlərindən bir sz, bir xəbəri) ırpışdıran (oğrun-oğrun yrənən) olsa, onu da dərhal yandırıb-yaxan bir ulduz (hər şeyi dəlib keən bir məşəl) təqib edər.
Fāstaftihim 'Ahum 'Ashaddu Khalqāan 'Am Man Khalaqnā  ۚ  'Innā Khalaqnāhum Min Ţīnin Lāzibin 037-011. İndi (ya Peyğəmbər, bu mşriklərdən) soruş: onları yaratmaq ətindir, yoxsa Bizim (başqa) yaratdıqlarımızı? [Və ya: xilqətcə onlar gcldrlər, yoxsa Bizim (başqa) yaratdıqlarımız?] Axı Biz onları (insanların babası Adəmi) yapışqan (kimi) bir palıqdan yaratdıq.  ۚ 
Bal `Ajibta Wa Yaskharūna 037-012. Bəli, sən onlara (mşriklərin Allahın qdrət əlamətlərini grdkləri halda qiyamətə inanmamalarına) təəcblənirsən, onlar isə (sənin bu inamına) istehza edirlər.
Wa 'Idhā Dhukkirū Lā Yadhkurūna 037-013. Onlara (Quranla Allahın dəlilləri ilə) yd-nəsihət verildikdə dşnb ibrət almazlar.
Wa 'Idhā Ra'aw 'Āyatan Yastaskhirūna 037-014. Bir mczə grdkdə isə ona istehza edərlər.
Wa Qālū 'In Hādhā 'Illā Siĥrun Mubīnun 037-015. Və belə deyərlər: "Bu ancaq aıq-aşkar bir sehrdir.
'A'idhā Mitnā Wa Kunnā Turābāan Wa `Ižāmāan 'A'innā Lamabthūna 037-016. Məgər biz ldkdən, torpaq və srsmk olduqdan sonra dirildiləcəyikmi?!
'Awa'ābā'uunā Al-'Awwalūna 037-017. Eləcə də (bizdən) əvvəlki atalarımız (dirildiləcəklərmi)?!"
Qul Na`am Wa 'Antumkhirūna 037-018. (Ya Peyğəmbər!) De: "Bəli, z də zəlil (xar) olaraq (dirildiləcəksiniz).
Fa'innamā Hiya Zajratun Wāĥidatun Fa'idhā Hum Yanžurūna 037-019. O yalnız dəhşətli bir səsdən (İsrafilin suru ikinci dəfə frməsindən) ibarətdir. Onlar dərhal (dirilib başlarına gətirilən msibətlərə) baxacaqlar.
Wa Qālū Yā Waylanā Hādhā Yawmu Ad-Dīni 037-020. Və deyəcəklər: "Vay halımıza! Bu, haqq-hesab (cəza) gndr!"
dhā Yawmu Al-Faşli Al-Ladhī Kuntum Bihi Tukadhdhibūna 037-021. (Mələklər isə onlara belə deyəcəklər): "Bu (dnyada) yalan hesab etdiyiniz (haqq ilə batili, mminlə kafiri) ayırd etmə gndr!"
Aĥshurū Al-Ladhīna Žalamū Wa 'Azwājahum Wa Mā Kānū Ya`budūna 037-022. (Allah mələklərə belə buyuracaqdır: ) "Yığın bir yerə zlm (kfr) edənləri, onların həmtaylarını və ibadət etdiklərini -
Min Dūni Al-Lahi Fāhdūhum 'Ilá Şirāţi Al-Jaĥīmi 037-023. Allahdan qeyri! Onlara Cəhənnəm yolunu gstərin!
Wa Qifūhum  ۖ  'Innahum Mas'ūlūna 037-024. Onları tutub saxlayın, nki sorğu-sual olunacaqlar!"  ۖ 
Mā Lakum Lā Tanāşarūna 037-025. (Mələklər istehza ilə onlara deyəcəklər: ) "Sizə nə olub ki, (bu gn dnyadakı kimi) bir-birinizə kmək edə bilmirsiniz?"
Bal Humu Al-Yawma Mustaslimūna 037-026. Bəli, onlar bu gn (Allahın əmrinə) təslim olmuşlar!
Wa 'Aqbala Ba`đuhum `Alá Ba`đin Yatasā'alūna 037-027. Onların bir qismi (tabe olanlar) digəri (z başıları) ilə ənə-boğaz olmağa başlayacaq.
Qālū 'Innakum Kuntum Ta'tūnanā `Ani Al-Yamīni 037-028. (Tabe olanlar z başılarına) deyəcəklər: "Siz bizim yanımıza (znzn haqlı olduğunuz barədə) and-amanla (bizim bərəkətli və uğurlu saydığımız sağ tərəfdən) gəlirdiniz. (Əslində isə bizi haqq yoldan azdırmısınız)".
Qālū Bal Lam Takūnū Mu'uminīna 037-029. (Başıları) deyəcəklər: "Xeyr, siz (Allahın vəhdaniyyətinə) inanmırdınız.
Wa Mā Kāna Lanā `Alaykum Min Sulţānin  ۖ  Bal Kuntum Qawmāan Ţāghīna 037-030. Və bizim sizin zərinizdə he bir hkmmz də yox idi. Xeyr, siz (znz) azğın (gnah etməkdə həddi aşmış) bir qvm idiniz.  ۖ 
Faĥaqqa `Alaynā Qawlu Rabbinā  ۖ  'Innā Ladhā'iqūna 037-031. Buna grə də Rəbbimizin sz (əzab vədəsi) bizim barəmizdə gerəkləşdi. Biz mtləq (əzabı) dadacağıq!  ۖ 
Fa'aghwaynākum 'Innā Kunnā Ghāwīna 037-032. Biz sizi yoldan ıxartdıq, nki biz zmz yoldan ıxmış kimsələr idik!"
Fa'innahum Yawma'idhin Al-`Adhābi Mushtarikūna 037-033. O gn hamısı əzaba (cəhənnəm oduna yanmağa) şərik olacaqlar.
'Innā Kadhālika Naf`alu Bil-Mujrimīna 037-034. Həqiqətən, Biz gnahkarlarla belə rəftar edirik.
'Innahum Kānū 'Idhā Qīla Lahum Lā 'Ilāha 'Illā Al-Lahu Yastakbirūna 037-035. Onlara: "Allahdan başqa he bir tanrı yoxdur!" - deyildiyi zaman təkəbbr gstərirdilər. ~
Wa Yaqūlūna 'A'innā Latārikū 'Ālihatinā Lishā`irin Majnūnin 037-036. Və: Biz he divanə bir şairdən tr tanrılarımızı tərk edərikmi?!" - deyirdilər.
Bal Jā'a Bil-Ĥaqqi Wa Şaddaqa Al-Mursalīna 037-037. Xeyr, o, haqla (Quranla) gəldi və (zndən əvvəlki) peyğəmbərləri təsdiq etdi.
'Innakum Ladhā'iqū Al-`Adhābi Al-'Alīmi 037-038. Siz (mşriklər) şiddətli əzabı mtləq dadacaqsınız!
Wa Mā Tujzawna 'Illā Mā Kuntum Ta`malūna 037-039. Siz ancaq etdiyiniz əməllərin cəzasını alacaqsınız.
'Illā `Ibāda Al-Lahi Al-Mukhlaşīna 037-040. Allahın mxlis bəndələri isə mstəsnadırlar (onlara cəza verilməyəcəkdir).
'Ūlā'ika Lahum Rizqun Ma`lūmun 037-041. Məhz onlar n məlum bir ruzi vardır.
Fawākihu  ۖ  Wa Hum Mukramūna 037-042. (Onlar n) nvbənv meyvələr vardır. Onlar hrmətə (şərəfə) nail olacaqlar -  ۖ 
Fī Jannāti An-Na`īmi 037-043. Nəim cənnətlərində.
`Alá Sururin Mutaqābilīna 037-044. Onlar taxtlar stndə bir-biri ilə zbəz əyləşəcəklər.
Yuţāfu `Alayhim Bika'sin Min Ma`īnin 037-045. Onlar n (cənnət saqiləri tərəfindən adamı kefləndirməyən, behiştdə ay kimi axan) məin (şərab) dolu piyalələr dolandırılacaqdır.
Bayđā'a Ladhdhatin Lilshshāribīna 037-046. Ağappaq, z də iənlərə ləzzət verən (bir məin).
Lā Fīhā Ghawlun Wa Lā Hum `Anhā Yunzafūna 037-047. Onun iində (dnyadakı şərabdan fərqli olaraq) ağlı başdan ıxaran (başağrısı, sstlk verən) he bir şey yoxdur. Onlar ondan məst də olmazlar.
Wa `Indahum Qāşirātu Aţ-Ţarfi `Īnun 037-048. Onların yanında gzəl (irigzl), baxışları (yalnız ərlərinə) dikilmiş zvcələr olacaqdır.
Ka'annahunna Bayđun Maknūnun 037-049. Onlar, sanki rtl (bağlı, he bir əl dəyməmiş, qabığı iində təzə-təzə qalmış, ağappaq) yumurtadırlar (yaxud sədəf iində gizlənmiş incidirlər).
Fa'aqbala Ba`đuhum `Alá Ba`đin Yatasā'alūna 037-050. Onlar bir-biri ilə (dnyada grdkləri barədə) sorğu-suala (sz-shbətə) başlayacaqlar.
Qāla Qā'ilun Minhum 'Innī Kāna Lī Qarīnun 037-051. Onlardan biri belə deyəcək: "Mənim bir yoldaşım var idi.
Yaqūlu 'A'innaka Lamina Al-Muşaddiqīna 037-052. O deyirdi: "Sən, doğrudan da, inanmırsan ki,
'A'idhā Mitnā Wa Kunnā Turābāan Wa `Ižāmāan 'A'innā Lamadīnūna 037-053. Biz ldkdən, torpaq və sr-smk olduqdan sonra (dirildilib) sorğu-sual olunacağıq (və əməllərimizə grə cəzalandırılacağıq)?"
Qāla Hal 'Antum Muţţali`ūna 037-054. (Sonra həmin şəxs Cənnətdəki yoldaşlarına) deyəcək: "Siz (indi onun nə halda olduğunu) bilirsinizmi?" (Onlar: "Xeyr", - deyə cavab verəcəklər).
Fāţţala`a Fara'āhu Fī Sawā'i Al-Jaĥīmi 037-055. O z baxıb onu (yoldaşını) Cəhənnəmin ortasında grəcək
Qāla Ta-Allāhi 'In Kidta Laturdīni 037-056. Və (ona z tutub) deyəcəkdir: "Allaha and olsun ki, sən az qala məni (yoldan ıxardıb) məhv edəcəkdin!
Wa Lawlā Ni`matu Rabbī Lakuntu Mina Al-Muĥđarīna 037-057. Əgər Rəbbimin ltf olmasaydı, mən də (Cəhənnəmə) gətirilənlərdən olardım!
'Afamā Naĥnu Bimayyitīna 037-058. Biz artıq lməyəcəyik, elə deyilmi?
'Illā Mawtatanā Al-'Ūlá Wa Mā Naĥnu Bimu`adhdhabīna 037-059. (Dnyadakı) ilk lmmz istisna olmaqla! Biz, əzad da grməyəcəyik!"
'Inna Hādhā Lahuwa Al-Fawzu Al-`Ažīmu 037-060. Həqiqətən, bu, byk qurtuluşdur (uğurdur)!
Limithli Hādhā Falya`mali Al-`Āmilūna 037-061. Qoy (dnyada) alışanlar bunun n (belə bir əbədi səadət uğrunda) alışsınlar!
'Adhalika Khayrun Nuzulāan 'Am Shajaratu Az-Zaqqūmi 037-062. (Ey insanlar!) Qonaq olmağa (ziyafət n) bu (Cənnət) yaxşıdır, yoxsa (Cəhənnəmdəki pis qorxulu, meyvəsi zəhər kimi acı) zəqqum ağacı?
'Innā Ja`alnāhā Fitnatan Lilžžālimīna 037-063. Biz onu zalımlar (cəhənnəm istisində he bir ağac bitməz deyən kafirlər) n bir bəla (dərd) etdik.
'Innahā Shajaratun Takhruju Fī 'Aşli Al-Jaĥīmi 037-064. O elə bir ağacdır ki, Cəhənnəmin lap dibindən (cəhənnəm odunun iindən) ıxar.
Ţal`uhā Ka'annahu Ru'ūsu Ash-Shayāţīni 037-065. Onun meyvəsi şeytanların başı kimidir (olduqca irkin və əcaibdir).
Fa'innahum La'ākilūna Minhā Famāli'ūna Minhā Al-Buţūna 037-066. Onlar (cəhənnəm əhli) ondan yeyəcək və qarınlarını onunla dolduracaqlar.
Thumma 'Inna Lahum `Alayhā Lashawbāan Min Ĥamīmin 037-067. Sonra onlar n (iməyə) qaynar su ilə qatışmış irin vardır.
Thumma 'Inna Marji`ahum La'ilá Al-Jaĥīmi 037-068. Daha sonra onların qayıdacaqları yer mtləq yenə Cəhənnəmdir!
'Innahum 'Alfaw 'Ābā'ahum Đāllīna 037-069. nki onlar atalarını (dnyada haqq yoldan) azmış grdlər.
Fahum `Alá 'Āthārihim Yuhra`ūna 037-070. Bununla belə yyrə-yyrə onların ardınca dşb getdilər.
Wa Laqad Đalla Qablahum 'Aktharu Al-'Awwalīna 037-071. Həqiqətən, onlardan (Məkkə mşriklərindən) əvvəlkilərin (kemiş mmətlərin) əksəriyyəti (haqq yoldan) azmışdı.
Wa Laqad 'Arsalnā Fīhim Mundhirīna 037-072. And olsun ki, Biz onlara (Allahın əzabı ilə) qorxudan peyğəmbərlər gndərmişdik.
nžur Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Mundharīna 037-073. (Ya Rəsulum!) Bir gr o qorxudulanların (lakin dz yola gəlməyənlərin) axırı necə oldu!
'Illā `Ibāda Al-Lahi Al-Mukhlaşīna 037-074. Yalnız Allahın sadiq bəndələrindən başqa! (Onlara he bir əzab verilmədi).
Wa Laqad Nādānā Nūĥun Falani`ma Al-Mujībūna 037-075. Həqiqətən, Nuh (z tayfasının məhv edilməsi barədə) Bizə dua etmiş, onun duası necə də gzəl qəbul olunmuşdu!
Wa Najjaynāhu Wa 'Ahlahu Mina Al-Karbi Al-`Ažīmi 037-076. Biz (Nuh qvmn suda boğub) onu və ailəsini byk fəlakətdən qurtardıq.
Wa Ja`alnā Dhurrīyatahu Humu Al-Bāqīna 037-077. Məhz onun nəslini (qiyamətə qədər yer zndə) baqi etdik.
Wa Taraknā `Alayhi Fī Al-'Ākhirīna 037-078. Sonralar gələnlər iərisində onun n (yaxşı ad, gzəl xatirə) qoyduq.
Salāmun `Alá Nūĥin Al-`Ālamīna 037-079. (Onu belə yad edirlər: ) "Btn aləmlər (bəşər əhli) iərisində Nuha salam olsun!"
'Innā Kadhālika Naj Al-Muĥsinīna 037-080. Həqiqətən, Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mkafatlandırırıq!
'Innahu Min `Ibādinā Al-Mu'uminīna 037-081. Şbhəsiz ki, o Bizim mmin bəndələrimizdən idi!
Thumma 'Aghraq Al-'Ākharīna 037-082. Sonra başqalarını (Nuha iman gətirməyənləri) suda boğduq.
Wa 'Inna Min Shī`atihi La'ibrāhīma 037-083. Həqiqətən, İbrahim də onun yolu ilə gedənlərdən (Nuhun firqəsindən) idi.
'Idh Jā'a Rabbahu Biqalbin Salīmin 037-084. O zaman o z Rəbbinin hzuruna tərtəmiz bir qəlblə gəlmişdi.
'Idh Qāla Li'abīhi Wa Qawmihi Mādhā Ta`budūna 037-085. Həmin vaxt o, atasına və tayfasına belə demişdi: "Siz nəyə ibadət edirsiniz?
'A'ifkāan 'Ālihatan Dūna Al-Lahi Turīdūna 037-086. Allahı qoyub yalanı tanrılarımı istəyirsiniz?
Famā Žannukum Birabbi Al-`Ālamīna 037-087. Aləmlərin Rəbbi barəsində zənniniz nədir?" (Onun ruzisini yeyib btlərə tapınırsınız? Məgər bunun cəzasını əkməyəcəksiniz?!)
Fanažara Nažratan An-Nujūmi 037-088. (İbrahim) ulduzlara bir nəzər saldı.
Faqāla 'Innī Saqīmun 037-089. Və (ətrafındakıları zndən uzaqlaşdıqmaq məqsədilə) dedi: "Mən xəstəyəm!"
Fatawallaw `Anhu Mudbirīna 037-090. (İbrahimin yanındakılar xəstəliyin onlara yoluxmasından qorxaraq, həm də o gn qeyd edəcəkləri bayrama tələsərək) ondan z evirib getdilər.
Farāgha 'Ilá 'Ālihatihim Faqāla 'Alā Ta'kulūna 037-091. (İbrahim) xəlvətcə onların tanrılarının yanına gedib (istehza ilə) dedi: "Məgər (yanınızda olan bu təamları) yeməyəcəksiniz?
Mā Lakum Lā Tanţiqūna 037-092. Sizə nə olub ki, danışmırsınız?"
Farāgha `Alayhim Đarbāan Bil-Yamīni 037-093. Sonra btlərin stnə yyrb sağ əli ilə onlara mhkəm bir zərbə endirdi.
Fa'aqbalū 'Ilayhi Yaziffūna 037-094. (Bundan xəbər tutan tayfası) yyrə-yyrə onun yanına gəldi.
Qāla 'Ata`budūna Mā Tanĥitūna 037-095. (İbrahim onlara) dedi: "Siz znz yonub dzəltdiyiniz şeylərəmi ibadət edirsiniz?
Wa Allāhu Khalaqakum Wa Mā Ta`malūna 037-096. Halbuki sizə də, sizin dzəltdiklərinizi də Allah yaratmışdır!"
Qālū Abnū Lahu Bunyānāan Fa'alqūhu Fī Al-Jaĥīmi 037-097. Onlar dedilər: "Bunun (İbrahim) n bir bina tikin, (iərisini odunla doldurub) zn də oda atın!"
Fa'arādū Bihi Kaydāan Faja`alnāhumu Al-'Asfalīna 037-098. Onlar onun n belə bir hiyə qurmaq istədilər, Biz isə onları ox səfil (zəlil) bir vəziyyətə saldıq. (Hiylələri baş tutmadı, İbrahimə he bir şey edə bilmədilər).
Wa Qāla 'Innī Dhāhibun 'Ilá Rabbī Sayahdīni 037-099. (İbrahim oddan xilas olduqdan sonra) dedi: "Mən Rəbbimə doğru (Allahın mənə buyurduğu yerə - Şama tərəf) gedirəm. O mənə doğru yolu mtləq gstərəcəkdir!"
Rabbi Hab Lī Mina Aş-Şāliĥīna 037-100. (İbrahim mqəddəs torpağa yetişdikdən sonra dua edib) dedi: "Ey Rəbbim! Mənə salehlərdən olan (bir vlad) bəxş et!"
Fabashsharnāhu Bighulāmin Ĥalīmin 037-101. Biz də ona həlim xasiyyətli bir oğlan uşağı (İsmail) ilə mjdə verdik.
Falammā Balagha Ma`ahu As-Sa`ya Qāla Yā Bunayya 'Innī 'Ará Fī Al-Manāmi 'Annī 'Adhbaĥuka Fānžur Mādhā Tará  ۚ  Qāla Yā 'Abati Af`al Mā Tu'umaru  ۖ  Satajidunī 'In Shā'a Al-Lahu Mina Aş-Şābirīna 037-102. O, yyrb qamaq (atasına kmək edə bilmək) ağına (on yaşına) atdıqda (İbrahim) dedi: "Oğlum! Yuxuda grdm ki, səni qurban kəsirəm. Bax gr (bu barədə) nə fikirləşirsən!" O dedi: "Atacan! Sənə nə əmr olunursa, onu da et. İnşallah, mənim səbirlilərdən olduğumu grəcəksən!"  ۚ   ۖ 
Falammā 'Aslamā Wa Tallahu Liljabīni 037-103. Onların hər ikisi (Allahın əmrinə) təslim olduğu və (İbrahim İsmaili qurban kəsmək n) zstə yerə yıxdığı zaman
Wa Nādaynāhu 'An Yā 'Ibrāhīmu 037-104. Biz ona belə xitab etdik: "Ya İbrahim! ~
Qad Şaddaqta Ar-Ru'uyā  ۚ  'Innā Kadhālika Naj Al-Muĥsinīna 037-105. Artıq sən ryanın dzgnlyn (Allah tərəfindən olduğunu) təsdiq etdin!" (Sənə yuxuda nə əmr olunmuşdusa, onu yerinə yetirdin. Allah sənə ltf edərək oğlunun yerinə bir qo kəsməyi buyurur). Biz yaxşı iş grənləri belə mkafatlandırırıq.  ۚ 
'Inna Hādhā Lahuwa Al-Balā'u Al-Mubīnu 037-106. Şbhəsiz ki, bu, aıq-aydın bir imtahan idi.
Wa Fadaynāhu Bidhibĥin `Ažīmin 037-107. Biz ona byk bir qurbanlıq (Habilin qurbanlıq qounu) əvəz verdik.
Wa Taraknā `Alayhi Fī Al-'Ākhirīna 037-108. Sonradan gələnlər arasında onun n (yaxşı ad, gzəl xatirə) qoyduq.
Salāmun `Alá 'Ibrāhīma 037-109. (Onu belə yad edirlər: ) "İbrahimə salam olsun!"
Kadhālika Naj Al-Muĥsinīna 037-110. Həqiqətən, Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mkafatlandırırıq!
'Innahu Min `Ibādinā Al-Mu'uminīna 037-111. Şbhəsiz ki, o Bizim mmin bəndələrimizdən idi!
Wa Bashsharnāhu Bi'isĥāqa Nabīyāan Mina Aş-Şāliĥīna 037-112. Ona salehlərdən olan İshaqın peyğəmbər olacağı ilə mjdə verdik.
Wa Bāraknā `Alayhi Wa `Alá 'Isĥāqa  ۚ  Wa Min Dhurrīyatihimā Muĥsinun Wa Žālimun Linafsihi Mubīnun 037-113. Biz ona İshaqa (peyğəmbərliklə, vlad oxluğu ilə) bərəkət verdik. Onların hər ikisinin nəslindən yaxşı işlər grən də var, aıq-aşkar znə zlm edən də!  ۚ 
Wa Laqad Manannā `Alá Mūsá Wa Hārūna 037-114. Biz Musa və Haruna da nemət (peyğəmbərlik) bəxş etdik.
Wa Najjaynāhumā Wa Qawmahumā Mina Al-Karbi Al-`Ažīmi 037-115. Onların hər ikisini byk fəlakətdən (Fironun əsarətindən, yaxud suda boğulmaqdan) qurtardıq.
Wa Naşarnāhum Fakānū Humu Al-Ghālibīna 037-116. Onlara yardım etdik və onlar (dşmənə) qalib gəldilər.
Wa 'Ātaynāhumā Al-Kitāba Al-Mustabīna 037-117. Onların hər ikisinə (hkmləri) aıq-aydın o kitabı (Tvratı) verdik.
Wa Hadaynāhumā Aş-Şirāţa Al-Mustaqīma 037-118. Onların hər ikisini doğru yola mvəffəq etdik.
Wa Taraknā `Alayhimā Fī Al-'Ākhirīna 037-119. Sonradan gələnlər iərisində onların hər ikisi n (yaxşı ad, gzəl xatirə) qoyduq.
Salāmun `Alá Mūsá Wa Hārūna 037-120. (Onları belə yad edirlər: ) "Musaya və Haruna salam olsun!"
'Innā Kadhālika Naj Al-Muĥsinīna 037-121. Həqiqətən, Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mkafatlandırırıq!
'Innahumā Min `Ibādinā Al-Mu'uminīna 037-122. Şbhəsiz ki, onların hər ikisi Bizim mmin bəndələrimizdən idi.
Wa 'Inna 'Ilyāsa Lamina Al-Mursalīna 037-123. Həqiqətən, İlyas da (Bizim tərəfimizdən gndərilmiş) peyğəmbərlərdəndir!
'Idh Qāla Liqawmihi 'Alā Tattaqūna 037-124. Bir zaman o z tayfasına belə demişdi: "Məgər (btlərə ibadət etməklə) Allahdan qorxmursunuz? ~
'Atad`ūna Ba`lāan Wa Tadharūna 'Aĥsana Al-Khāliqīna 037-125. Məgər siz yaradanların ən yaxşısını (Allahı) qoyub Bələ (Bəl adlı btə) ibadət edirsiniz?
Al-Laha Rabbakum Wa Rabba 'Ābā'ikumu Al-'Awwalīna 037-126. Həm sizin Rəbbiniz, həm də (sizdən) əvvəlki atalarınızın (babalarınızın) Rəbbi olan Allahımı (tərk edirsiniz)?"
Fakadhdhabūhu Fa'innahum Lamuĥđarūna 037-127. Lakin onlar onu təkzib etdilər, buna grə də (qiyamət gn Cəhənnəmə) gətiriləcəklər.
'Illā `Ibāda Al-Lahi Al-Mukhlaşīna 037-128. Yalnız Allahın mxlis bəndələrindən başqa!
Wa Taraknā `Alayhi Fī Al-'Ākhirīna 037-129. Sonradan gələnlər arasında onun n (yaxşı ad, gzəl xatirə) qoyduq.
Salāmun `Alá 'Il Yā -Sīn 037-130. (Onu belə yad edirlər: ) "İlyasinə (İlyasa) salam olsun!" -
'Innā Kadhālika Naj Al-Muĥsinīna 037-131. Həqiqətən, Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mkafatlandırırıq!
'Innahu Min `Ibādinā Al-Mu'uminīna 037-132. Şbhəsiz ki, o Bizim mmin bəndələrimizdən idi!
Wa 'Inna Lūţāan Lamina Al-Mursalīna 037-133. Həqiqətən, Lut da peyğəmbərlərdəndir!
'Idh Najjaynāhu Wa 'Ahlahu 'Ajma`īna 037-134. (Ya Rəsulum!) Yadına sal ki, Biz o vaxt (Lut tayfasına msibət z verdiyi zaman) onu və btn ailəsini xilas etdik. ~
'Illā `Ajūzāan Al-Ghābirīna 037-135. Yalnız əzab iində qalanlar arasında olan qoca qarıdan (Lutun vrətindən) başqa!
Thumma Dammarnā Al-'Ākharīna 037-136. Sonra isə başqalarını (iman gətirməyənləri) yox etdik.
Wa 'Innakum Latamurrūna `Alayhim Muşbiĥīna 037-137. Siz (Şama getdiyiniz zaman) səhər vaxtı onların yurdundan keirsiniz;
Wa Bil-Layli  ۗ  'Afalā Ta`qilūna 037-138. Eləcə də axşam vaxtı. Məgər bir dşnb-daşınmırsınız?  ۗ 
Wa 'Inna Yūnis Lamina Al-Mursalīna 037-139. Həqiqətən, Yunis də (Bizim təfəfimizdən gndərilmiş) peyğəmbərlərdəndir!
'Idh 'Abaqa 'Ilá Al-Fulki Al-Mashĥūni 037-140. (Ya Peyğəmbər!) Yadına sal ki, bir zaman o, (qvmnn kfr zndən yk və adamla) dolu bir gəmiyə qamışdı.
Fasāhama Fakāna Mina Al-Mudĥađīna 037-141. (Gəmidə olanlar) pşk atmış və (pşk ona dşdy n) məğlub edilənlərdən olmuşdu. (Yunis gəmiyə mindiyi zaman gəmi yerindən tərpənməmiş, buna grə də sərnişinlər: "Yəqin ki, iərimizdə ağasından qamış klə vardır", - demişdilər. Klənin kim olduğunu bilmək n pşk atılmış və o, Yunisə dşmşd. Yunis zn dənizə atmağa məcbur olmuşdu).
Fāltaqamahu Al-Ĥūtu Wa Huwa Mulīmun 037-142. (Yunis Allahın izni olmadan qvmn tərk edib getdiyinə grə) zn qınayarkən (dənizə atılarkən) balıq onu udmuşdu.
Falawlā 'Annahu Kāna Mina Al-Musabbiĥīna 037-143. Əgər o, (Allahı) ox təqdis edənlərdən (namaz qılanlardan) olmasaydı,
Lalabitha Fī Baţnihi 'Ilá Yawmi Yub`athūna 037-144. Yəqin ki, balığın qarnında qiyamət gnnə qədər qalardı. ~
Fanabadhnāhu Bil-`Arā'i Wa Huwa Saqīmun 037-145. Nəhayət, o, xəstə olduğu halda onu boş bir yerə (sahilə) atdıq.
Wa 'Anbatnā `Alayhi Shajaratan Min Yaqţīnin 037-146. Və (başı) stndə (ona klgə salmaq n) iri yarpaqlı bir ağac (yaxud qabaq tağı) bitirdik.
Wa 'Arsalnāhu 'Ilá Miā'ati 'Alfin 'Aw Yazīdūna 037-147. Biz onu yz min nəfərə və daha ox kimsəyə peyğəmbər gndərdik. ~
Fa'āmanū Famatta`nāhum 'Ilá Ĥīnin 037-148. Nəhayət, onlar ona (Yunisə) iman gətirdilər və Biz də onlara məyyən vaxtadək (mrlərinin axırına kimi) gn-gzəran verdik.
Fāstaftihim 'Alirabbika Al-Banātu Wa Lahumu Al-Banūna 037-149. (Ya Peyğəmbər! İndi o mşriklərdən) soruş: "Deməli, qızlar sənin Rəbbinin, oğlanlar isə onların zlərinindir, eləmi?"
'Am Khalaq Al-Malā'ikata 'Ināthāan Wa Hum Shāhidūna 037-150. Yoxsa Biz mələkləri dişi yaratmışıq və onlar da (buna) şahid olublar?!
'Alā 'Innahum Min 'Ifkihim Layaqūlūna 037-151. Xəbərin olsun ki, onlar z yalanları zndən mtləq belə deyəcəklər:
Walada Al-Lahu Wa 'Innahum Lakādhibūna 037-152. Allah vlad trətmişdir (mələklər Onun qızlarıdır). Onlar, həqiqətən, yalanıdırlar!
'Āşţafá Al-Banāti `Alá Al-Banīna 037-153. Məgər Allah (mələkləri znə vlad gtrməklə) qızları oğlanlardan stnm tutmuşdur?!
Mā Lakum Kayfa Taĥkumūna 037-154. Sizə nə olmuşdur, necə mhakimə yrdrsnz?
'Afalā Tadhakkarūn 037-155. He dşnrsnz?!
'Am Lakum Sulţānun Mubīnun 037-156. Yoxsa sizin aıq-aşkar bir dəliliniz vardır?!
Fa'tū Bikitābikum 'In Kuntum Şādiqīna 037-157. Əgər doğru danışırsınızsa, kitabınızı gətirin!
Wa Ja`alū Baynahu Wa Bayna Al-Jinnati Nasabāan  ۚ  Wa Laqad `Alimati Al-Jinnatu 'Innahum Lamuĥđarūna 037-158. (Mşriklərə həm də zlərindən) Onunla (Allahla) cinlər (pərilər, yaxud mələklər) arasında bir qohumluq əlaqəsi icad etdilər. Həqiqətən, cinlər onların (bu sz deyənlərin qiyamət gn Cəhənnəmə) gətiriləcəyini bilirlər.  ۚ 
Subĥāna Al-Lahi `Ammā Yaşifūna 037-159. Allah (mşriklərin) Ona aid etdikləri sifətlərdən təmamilə uzaqdır!
'Illā `Ibāda Al-Lahi Al-Mukhlaşīna 037-160. Allahın mslis (mmin) bəndələri isə istisnadır.
Fa'innakum Wa Mā Ta`budūna 037-161. (Ey Mşriklər!) Nə siz, nə də ibadət etdikləriniz
Mā 'Antum `Alayhi Bifātinīna 037-162. He kəsi tovlayıb yoldan ıxara bilməzsiniz;
'Illā Man Huwa Şālī Al-Jaĥīmi 037-163. Yalnız Cəhənnəmə girəcək kimsədən başqa!
Wa Mā Minnā 'Illā Lahu Maqāmun Ma`lūmun 037-164. (Cəbrail Peyğəmbər əleyhissəlama belə dedi: ) "Bizdən (mələklərdən) elə birisi yoxdur ki, onun (səmada Allaha ibadət n) məyyən bir yeri olmasın!
Wa 'Innā Lanaĥnu Aş-Şāffūna 037-165. Həqiqətən, biz səf-səf dururuq.
Wa 'Innā Lanaĥnu Al-Musabbiĥūna 037-166. Və (Allahı) təqdis edib şəninə təriflər deyirik.
Wa 'In Kānū Layaqūlūna 037-167. (Məkkə mşrikləri) təkidlə belə deyirdilər:
Law 'Anna `Indanā Dhikrāan Mina Al-'Awwalīna 037-168. Əgər bizdə əvvəlkilərin kitablarından biri olsa idi,')
Lakunnā `Ibāda Al-Lahi Al-Mukhlaşīna 037-169. Biz də mtləq Allahın mxlis bəndələri olardıq!"
Fakafarū Bihi  ۖ  Fasawfa Ya`lamūna 037-170. Amma onu (Quranı) inkar etdilər. Onlar (kfrlərinin aqibətini) mtləq biləcəklər.  ۖ 
Wa Laqad Sabaqat Kalimatunā Li`ibādinā Al-Mursalīn 037-171. And olsun ki, peyğəmbər bəndələrimiz haqqında əvvəlcədən (lvhi-məhfuzda) bu szmz deyilmişdi:
'Innahum Lahumu Al-Manşūrūna 037-172. Onlar mtləq qalib gələcəklər.')
Wa 'Inna Jundanā Lahumu Al-Ghālibūna 037-173. Bizim əsgərlərimiz (mminlər) labd olaraq (kafirlərə) zəfər alacaqlar!"
Fatawalla `Anhum Ĥattá Ĥīnin 037-174. (Ya Peyğəmbər!) Sən bir mddət (Bədr vuruşuna, yaxud Məkkənin fəthinədək) onlardan z evir!
Wa 'Abşirhum Fasawfa Yubşirūna 037-175. Və (kənardan) onlara bax! Onlar mtləq (kfrlərinin aqibətini) grəcəklər!
'Afabi`adhābinā Yasta`jilūna 037-176. Onlar əzabımızın tezliklə gəlməsini istəyirlər?
Fa'idhā Nazala Bisāĥatihim Fasā'a Şabāĥu Al-Mundharīna 037-177. (O əzab) onlara yetişdikdə (evlərində ikən başlarının stn aldıqda) qorxudulanların (lakin yola gəlməyənlərin) sabahı necə də pis olacaq!
Wa Tawalla `Anhum Ĥattá Ĥīnin 037-178. (Ya Peyğəmbər!) Sən onlardan bir mddət z evir!
Wa 'Abşir Fasawfa Yubşirūna 037-179. Və (kənardan) onlara bax! Onlar mtləq (kfrlərinin aqibətini) grəcəklər!
Subĥāna Rabbika Rabbi Al-`Izzati `Ammā Yaşifūna 037-180. Sənin Rəbbin - yenilməz qvvət sahibi (mlkndə hər şeyə qalib) olan Rəbbin (mşriklərin) Ona aid etdikləri sifətlərdən tamamilə uzaqdır!
Wa Salāmun `Alá Al-Mursalīna 037-181. Peyğəmbərlərə salam olsun!
Wa Al-Ĥamdu Lillahi Rabbi Al-`Ālamīna 037-182. Aləmlərin Rəbbi olan Allaha həmd olsun!
Next Sūrah