36) Sūrat Yā -Sīn

Printed format

36) -

Yā -Sīn 036-001. Ya, Sin! -
Wa Al-Qur'āni Al-Ĥakīmi 036-002. (Ya Rəsulum!) Hikmətlə dolu Qurana and olsun ki,
'Innaka Lamina Al-Mursalīna 036-003. Sən, həqiqətən, (Allah tərəfindən gndərilmiş, şəriət sahibi olan) peyğəmbərlərdənsən!
`Alá Şirāţin Mustaqīmin 036-004. Dz yoldasan! (Doğru yol zrə gndərilən peyğəmbərlərdənsən. Allahın əsl tvhid dini olan islam dinindənsən. Bu yolu tutub gedən haqqa yetişər).
Tanzīla Al-`Azīzi Ar-Raĥīmi 036-005. Bu Quran (mlkndə) yenilməz qvvət sahibi, (bəndələrinə) mərhəmətli olan (Allah) tərəfindən nazil edilmişdir ki,
Litundhira Qawmāan Mā 'Undhira 'Ābā'uuhum Fahum Ghāfilūna 036-006. (Onunla Cahiliyyət dvrndə) ataları (Allahın əzabı ilə) qorxudulmamış və (Allahın hkmlərindən, imandan, tvhiddən) qafil olan bir tayfanı xəbərdar edib qorxudasan!
Laqad Ĥaqqa Al-Qawlu `Alá 'Aktharihim Fahum Lā Yu'uminūna 036-007. And olsun ki, onların əksəriyyəti barəsində o sz (əzəldən buyurduğumuz əzab hkm) gerək olmuşdur, nki onlar (Allaha və Peyğəmbərinə) iman gətirməzlər. (Biz onların iman gətirməyəcəklərini z əzəli elmimizlə bilib lvhi-məhfuzda təsbit etmişik).
'Innā Ja`alnā Fī 'A`nāqihim 'Aghlālāan Fahiya 'Ilá Al-'Adhqāni Fahum Muqmaĥūna 036-008. Biz onların boyunlarına dəmir həlqələr (zəncir) keirtmişik. (O həlqələr) onların lap ənələrinə dirənmişdir. Buna grə də başları yuxarı qalxmış, gzləri aşağı dikilmişdir. (Kafirlərin əlləri zəncirlə boyunlarına bağlandığı n başlarını yuxarı qaldırmağa, gzlərini də aşağı dikməyə məcbur olmuşlar. Onlar boyunlarını bir tərəfə dndərmək, əllərini sağa-sola tərpətmək, ətrafa nəzər salmaq, hətta ayaqlarının altını grmək iqtidarında belə deyillər. Beləliklə, kafirlər nə haqqı grər, nə də ona boyun əyərlər).
Wa Ja`alnā Min Bayni 'Aydīhim Saddāan Wa Min Khalfihim Saddāan Fa'aghshaynāhum Fahum Lā Yubşirūna 036-009. Biz onların nlərinə və arxalarına sədd əkib (gzlərini) bağlamışıq. Buna grə də (Allahın qdrətinə dəlalət edən əlamətləri) grmrlər. (Kafirlərin qəlb gz kor edilmiş, btn iman yolları zlərinə bağlanmışdır. Onlar zahirən grsələr də, mənən kordurlar).
Wa Sawā'un `Alayhim 'A'andhartahum 'Am Lam Tundhirhum Lā Yu'uminūna 036-010. (Ya Peyğəmbər!) Sən onları qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar n birdir: iman gətirməzlər!
'Innamā Tundhiru Mani Attaba`a Adh-Dhikra Wa Khashiya Ar-Raĥmana Bil-Ghaybi  ۖ  Fabashshirhu Bimaghfiratin Wa 'Ajrin Karīmin 036-011. Sən ancaq Qurana tabe olub, Rəhmandan (Onu) grmədən qorxan kimsəni qorxuda bilərsən. Beləsinə (axirətdə) bağışlanacağı və ox gzəl bir mkafata (Cənnətə) nail olacağı ilə mjdə ver!  ۖ 
'Innā Naĥnu Nuĥyi Al-Mawtá Wa Naktubu Mā Qaddamū Wa 'Āthārahum  ۚ  Wa Kulla Shay'in 'Ĥşaynāhu Fī 'Imāmin Mubīnin 036-012. Həqiqətən, lləri dirildən, onların (dnyada) nə etmiş olduqlarını və qoyub getdiklərini yazan Bizik. Biz hər şeyi hesaba alıb aıq-aydın Kitabda (lvhi-məhfuzda) təsbit etmişik.  ۚ 
Wa Ađrib Lahum Mathalāan 'Aşĥāba Al-Qaryati 'Idh Jā'ahā Al-Mursalūna 036-013. (Ya Peyğəmbər!) Sən onlara o şəhər əhlini (antakiyalıları) misal ək! O zaman ki, onlara elilər gəlmişdi.
'Idh 'Arsalnā 'Ilayhimu Athnayni Fakadhdhabūhumā Fa`azzaznā Bithālithin Faqālū 'Innā 'Ilaykum Mursalūna 036-014. O zaman onlara iki eli gndərmişdik, amma onlar ikisini də təkzib etmişdilər. Biz də (o iki elini) ncs ilə qvvətləndirmişdik. Onlar dedilər: "Həqiqətən, biz sizə gndərilmiş elilərik!"
Qālū Mā 'Antum 'Illā Basharun Mithlunā Wa Mā 'Anzala Ar-Raĥmānu Min Shay'in 'In 'Antum 'Illā Takdhibūna 036-015. (Antakiyalılar: ) "Siz də bizim kimi ancaq adi bir insansınız. (He bir şeydə bizdən stn deyilsiniz. Əgər peyğəmbər olsaydınız, mələk qiyafəsində gələrdiniz). Rəhman (sizə) he bir şey (kitab, mczə) nazil etməmişdir. Siz sadəcə olaraq yalan danışırsınız!" - dedilər.
Qālū Rabbunā Ya`lamu 'Innā 'Ilaykum Lamursalūna 036-016. (Elilər) dedilər: "Rəbbimiz bizim, doğrudan da, sizə gndərilmiş elilər olduğumuzu bilir.
Wa Mā `Alaynā 'Illā Al-Balāghu Al-Mubīnu 036-017. Bizim vəzifəmiz yalnız (Allahın hkmlərini, peyğəmbərliyi) aıq-aşkar təbliğ etməkdir!"
Qālū 'Innā Taţayyarnā Bikum  ۖ  La'in Lam Tantahū Lanarjumannakum Wa Layamassannakum Minnā `Adhābun 'Alīmun 036-018. (Antakiyalılar) dedilər: "Biz sizdə bir nəhslik grdk. (Sizin ucbatınızdan bizi bədbəxtlik basdı, bizə uğursuzluq z verdi. Gəlişinizlə aramıza nifaq dşd, yurdumuzun bərəkəti əkildi, yağışımız kəsildi). Həqiqətən, əgər (Allahın eliləri olmaq iddianızdan) əl əkməsəniz, sizi mtləq daşqalaq edəcəyik və bizdən sizə mtləq bir şiddətli əzab toxunacaqdır".  ۖ 
Qālū Ţā'irukum Ma`akum  ۚ  'A'in Dhukkirtum  ۚ  Bal 'Antum Qawmun Musrifūna 036-019. (Elilər) dedilər: "Sizin nəhsliyiniz (uğursuzluğunuz) z ucbatınızdandır (z kfrnz zndəndir). Məgər sizə yd-nəsihət verildikdə (onu uğursuzluğa, nəhsliyəmi yozursunuz)! Xeyr, siz (gnah etməkdə) həddi aşan bir camaatsınız!"  ۚ   ۚ 
Wa Jā'a Min 'Aqşá Al-Madīnati Rajulun Yas`á Qāla Yā Qawmi Attabi`ū Al-Mursalīna 036-020. Şəhərin (Antakiyanın) ən ucqar tərəfindən (abid) bir kişi (Həbib Həccar) aparaq gəlib dedi: "Ey qvmm! Elilərə tabe olun!
Attabi`ū Man Lā Yas'alukum 'Ajrāan Wa Hum Muhtadūna 036-021. Sizdən (haqqa dəvət mqabilində) he bir muzd (mkafat) istəməyən və zləri də doğru yolda olan kəslərin ardınca gedin!
Wa Mā Liya Lā 'A`budu Al-Ladhī Faţaranī Wa 'Ilayhi Turja`ūna 036-022. (Antakiyalılar Həbib Həccardan: - Sən bu elilərə tabe olmusanmı? - deyə soruşduqda o dedi: ) "Axı mən niyə məni yaradana ibadət etməməliyəm?! Siz də (qiyamət gn) Onun hzuruna qaytarılacaqsınız!
'A'attakhidhu Min Dūnihi 'Ālihatan 'In Yuridni Ar-Raĥmānu Biđurrin Lā Tughni `Annī Shafā`atuhum Shay'āan Wa Lā Yunqidhūni 036-023. Mən he Ondan qeyri tanrılarmı qəbul edərəm?! Əgər Rəhman mənə bir zərər yetirmək istəsə, onların şəfaəti mənə he bir fayda verməz və onlar məni (Allahın əzabından) xilas edə bilməzlər.
'Innī 'Idhāan Lafī Đalālin Mubīnin 036-024. Belə olacağı təqdirdə mən (haqq yoldan) aıq-aşkar azmış olaram.
'Innī 'Āmantu Birabbikum Fāsma`ūni 036-025. (Ey Antakiya əhli, yaxud siz ey elilər!) Həqiqətən, mən sizin Rəbbinizə iman gətirdim. Məni eşitdin! (İman gətirməyimə şahid olun!)"
Qīla Adkhuli Al-Jannata  ۖ  Qāla Yā Layta Qawmī Ya`lamūna 036-026. (Antakiyalılar bu sz eşidən kimi Həbib Həccarı daşqalaq edib ldrdlər). Ona (şəhid olduğu n Allah dərgahından): "Cənnətə daxil ol! - deyildi. (Həbib Həccar Cənnətə daxil olub oradakı nemətləri, hrmət-izzəti grdkdən sonra) dedi: "Kaş qvmm biləydi ki,  ۖ 
Bimā Ghafara Lī Rabbī Wa Ja`alanī Mina Al-Mukramīna 036-027. Rəbbim məni niyə bağışladı və nəyə grə hrmət sahiblərindən etdi!"
Wa Mā 'Anzalnā `Alá Qawmihi Min Ba`dihi Min Jundin Mina As-Samā'i Wa Mā Kunnā Munzilīna 036-028. Ondan (Həbib Həccardan) sonra tayfasının stnə gydən he bir qoşun gndərmədik və he gndərən də deyildik.
'In Kānat 'Illā Şayĥatan Wāĥidatan Fa'idhā Hum Khāmidūna 036-029. (Onların cəzası) ancaq dəhşətli (tkrpədici) bir səs (Cəbrailin qışqırtısı) oldu. Dərhal məhv olub (şam kimi snb) getdilər.
Yā Ĥasratan `Alá Al-`Ibādi  ۚ  Mā Ya'tīhim Min Rasūlin 'Illā Kānū Bihi Yastahzi'ūn 036-030. Vay bu bəndələrin halına! Onlara elə bir peyğəmbər gəlməz ki, ona istehza etməsinlər! (Buna grə də əzaba dar olarlar).  ۚ 
'Alam Yaraw Kam 'Ahlaknā Qablahum Mina Al-Qurūni 'Annahum 'Ilayhim Lā Yarji`ūna 036-031. Məgər onlar (Məkkə mşrikləri) zlərindən əvvəl neə-neə nəsilləri məhv etdiyimizi və həmin nəsillərin bir daha onların yanına qayıtmadığını grmrlərmi?
Wa 'In Kullun Lammā Jamī`un Ladaynā Muĥđarūna 036-032. Hamı, (bəlli) hamı (qiyamət gn) Bizim hzurumuza gətiriləcəkdir!
Wa 'Āyatun Lahumu Al-'Arđu Al-Maytatu 'Aĥyaynāhā Wa 'Akhrajnā Minhā Ĥabbāan Faminhu Ya'kulūna 036-033. l torpaq onlar n (qiyamət gn lləri dirildəcəyimizə) bir dəlildir. Biz onu (yağışla) dirildir, oradan (arpa, buğda, dy və s. kimi) dənələr ıxardırıq, onlar da ondan yeyirlər.
Wa Ja`alnā Fīhā Jannātin Min Nakhīlin Wa 'A`nābin Wa Fajjarnā Fīhā Mina Al-`Uyūni 036-034. Biz orada xurma və zm bağları əmələ gətirir, bulaqlar qaynadırıq ki,
Liya'kulū Min Thamarihi Wa Mā `Amilat/hu 'Aydīhim  ۖ  'Afalā Yashkurūna 036-035. Onların meyvələrindən və z əlləri ilə becərdiklərindən (yaxud becərmədiklərindən) yesinlər. Hələ də şkr etməzlər?  ۖ 
Subĥāna Al-Ladhī Khalaqa Al-'Azwāja Kullahā Mimmā Tunbitu Al-'Arđu Wa Min 'Anfusihim Wa Mimmā Lā Ya`lamūna 036-036. Yerin yetişdirdiklərindən, onların (insanların) zlərindən və bilmədiklərindən (erkək və dişi olmaqla) ctlər yaradan Allah pakdır, mqəddəsdir! (Eyibsiz və nqsansızdır!)
Wa 'Āyatun Lahumu Al-Laylu Naslakhu Minhu An-Nahāra Fa'idhā Hum Mužlimūna 036-037. Gecə də onlar n (qdrətimizə) bir dəlildir. Biz gndz ondan sıyırıb ıxardan kimi onlar zlmət iində olarlar.
Wa Ash-Shamsu Tajrī Limustaqarrin  ۚ  Lahā Dhālika Taqdīru Al-`Azīzi Al-`Alīmi 036-038. Gnəş də (qdrət əlamətlərimizdən biri kimi) z n məyyən olunmuş yerdə seyr edən. Bu, yenilməz qvvət sahibi olan, (hər şeyi) bilən Allahın təqdiridir (əzəli hkmdr).  ۚ 
Wa Al-Qamara Qaddarnāhu Manāzila Ĥattá `Āda Kāl`urjūni Al-Qadīmi 036-039. Biz ay n mənzillər məyyən etdik. Nəhayət, o (həmin mənzilləri başa vurduqdan sonra) dnb xurma ağacının qurumuş əyri budağı kimi (hilal şəklində) olar.
Ash-Shamsu Yanbaghī Lahā 'An Tudrika Al-Qamara Wa Lā Al-Laylu Sābiqu An-Nahāri  ۚ  Wa Kullun Fī Falakin Yasbaĥūna 036-040. Nə gnəş aya atar (yetişər), nə də gecə gndz tə bilər. (Gnəş, ay və ulduzların) hər biri (znə məxsus) bir gydə (z hədəqəsində, z dairəsində) zər.  ۚ 
Wa 'Āyatun Lahum 'Annā Ĥamalnā Dhurrīyatahum Al-Fulki Al-Mashĥūni 036-041. vladlarını (yaxud Nuhun tufanı vaxtı ulu babalarını mxtəlif yklərlə) dolu gəmiyə mindirməyimiz (sonra dənizdə istədikləri yerə getmələri) də onlar n (qdrətimizə) bir dəlildir.
Wa Khalaqnā Lahum Min Mithlihi Mā Yarkabūna 036-042. Onlar n bunun kimi (başqa) minik vasitələri də yaratdıq.
Wa 'In Nasha' Nughriqhum Falā Şarīkha Lahum Wa Lā Hum Yunqadhūna 036-043. Əgər istəsək, onları suya qərq edərik. Nə bir dadlarına atan olar, nə də nicat taparlar.
'Illā Raĥmatan Minnā Wa Matā`āan 'Ilá Ĥīnin 036-044. Yalnız Bizdən bir mərhəmət olaraq və bir qədər (əcəlləri atanadək) dolanıb keinmələri n (onları xilas edərik).
Wa 'Idhā Qīla Lahumu Attaqū Mā Bayna 'Aydīkum Wa Mā Khalfakum La`allakum Turĥamūna 036-045. Onlara (mşriklərə): "nnzdə və arxanızda olandan (dnya və axirət əzabından) qorxun ki, bəlkə, rəhm olunasınız!" - deyildikdə (dnb gedər, yd-nəsihətə qulaq asmazlar).
Wa Mā Ta'tīhim Min 'Āyatin Min 'Āyāti Rabbihim 'Illā Kānū `Anhā Mu`rīna 036-046. Onlara Rəbbinin ayələrindən elə birisi gəlməz ki, ondan z evirməsinlər!
Wa 'Idhā Qīla Lahum 'Anfiqū Mimmā Razaqakumu Al-Lahu Qāla Al-Ladhīna Kafarū Lilladhīna 'Āmanū 'Anuţ`imu Man Law Yashā'u Al-Lahu 'Aţ`amahu 'In 'Antum 'Illā Fī Đalālin Mubīnin 036-047. Onlara: "Allahın sizə verdiyi ruzidən (ehtiyacı olanlara) sərf edin!" - deyildiyi zaman, kafirlər mminlərə: "Allahın istədiyi təqdirdə z yedirə biləcəyi kimsəni bizmi yedirdəcəyik?!" - deyərlər. Siz (bu etiqadınızla) sadəcə olaraq (haqq yoldan) aıq-aşkar azmısınız. ~
Wa Yaqūlūna Matá Hādhā Al-Wa`du 'In Kuntum Şādiqīna 036-048. Onlar: "Əgər doğru syləyirsinizsə, (bir xəbər verin grək) bu vəd (qiyamət gn) nə vaxt yerinə yetəcək?" - deyərlər.
Mā Yanžurūna 'Illā Şayĥatan Wāĥidatan Ta'khudhuhum Wa Hum Yakhişşimūna 036-049. Onlar (kədə, bazarda) bir-biri ilə ənə-boğaz olarkən zlərini saracaq yalnız bir dəhşətli (tkrpədici) səsə (İsrafilin surunun birinci dəfə alınmasına) bənddirlər.
Falā Yastaţī`ūna Tawşiyatan Wa Lā 'Ilá 'Ahlihim Yarji`ūna 036-050. Artıq nə bir vəsiyyət etməyə iqtidarları olar, nə də ailələrinin yanına qayıda bilərlər!
Wa Nufikha Fī Aş-Şūri Fa'idhā Hum Mina Al-'Ajthi 'Ilá Rabbihim Yansilūna 036-051. Sur (ikinci dəfə) alınan kimi (qiyamət gn) qəbirlərindən qalxıb srətlə Rəbbinin hzuruna axışacaqlar.
Qālū Yā Waylanā Man Ba`athanā Min Marqadinā  ۜ  H ۗ  ādhā Mā Wa`ada Ar-Raĥmānu Wa Şadaqa Al-Mursalūna 036-052. Onlar deyəcəklər: "Vay halımıza! Bizi yatdığımız yerdən (qəbir evindən) kim qaldırdı? (Onlara belə deyiləcək: ) "Bu, Rəhmanın məxluqata buyurduğu vəddir (qiyamət gndr). Peyğəmbərlər doğru deyirlərmiş!"  ۜ   ۗ 
'In Kānat 'Illā Şayĥatan Wāĥidatan Fa'idhā Hum Jamī`un Ladaynā Muĥđarūna 036-053. Yalnız bir dəhşətli səs qopan (İsrafilin axırıncı dəfə surunu alan) kimi onlar hamısı (haqq-hesab n) qarşımızda hazır duracaqlar.
Fālyawma Lā Tužlamu Nafsun Shay'āan Wa Lā Tujzawna 'Illā Mā Kuntum Ta`malūna 036-054. Bu gn he kəsə he bir haqsızlıq edilməyəkdir. Siz ancaq etdiyiniz əməllərin cəzasını əkəcəksiniz!
'Inna 'Aşĥāba Al-Jannati Al-Yawma Fī Shughulin Fākihūna 036-055. Cənnət əhli bu gn keflə (əyləncə ilə) məşğuldur.
Hum Wa 'Azwājuhum Fī Žilālin `Alá Al-'Arā'iki Muttaki'ūna 036-056. Onlar (mmin kişilər) və zvcələri klgəliklərdə (yumşaq) taxtlara sykənmişlər.
Lahum Fīhā Fākihatun Wa Lahum Mā Yadda`ūna 036-057. Orada onlar n (hər cr) meyvə və istədikləri hər şey vardır.
Salāmun Qawlāan Min Rabbin Raĥīmin 036-058. Rəhmli Rəbbdən (onlara) "salam" deyiləcəkdir.
Wa Amtāzū Al-Yawma 'Ayyuhā Al-Mujrimūna 036-059. (Kafirlər Cəhənnəmə varid edilərək onlara belə deyiləcək: ) "Ey gnahkarlar! Bu gn (mminlərdən) ayrılın!"
'Alam 'A`had 'Ilaykum Yā Banī 'Ādama 'An Lā Ta`budū Ash-Shayţāna  ۖ  'Innahu Lakum `Adūwun Mubīnun 036-060. Ey Adəm vladı! Məgər Mən sizdən əhd almadımmı ki, Şeytana ibadət etməyin, o sizin aıq-aşkar dşməninizdir,  ۖ 
Wa 'Ani A`budūnī  ۚ  Hādhā Şirāţun Mustaqīmun 036-061. Və (sizə buyurmadımmı ki) Mənə ibadət edin, doğru yol budur?!  ۚ 
Wa Laqad 'Ađalla Minkum Jibillāan Kathīrāan  ۖ  'Afalam Takūnū Ta`qilūna 036-062. Həqiqətən, (Şeytan) iərinizdən oxlarını yoldan ıxartdı. Məgər ağlınız kəsmirdi?  ۖ 
Hadhihi Jahannamu Allatī Kuntum Tū`adūna 036-063. Bu sizə vəd olunan Cəhənnəmdir!
Aşlawhā Al-Yawma Bimā Kuntum Takfurūna 036-064. Kafir olduğunuza grə bu gn girin ora, yanın!
Al-Yawma Nakhtimu `Alá 'Afwāhihim Wa Tukallimunā 'Aydīhim Wa Tash/hadu 'Arjuluhum Bimā Kānū Yaksibūna 036-065. Bu gn (Allaha and olsun ki, biz mşrik, kafir deyildik - dediklərinə grə) onların ağızlarını mhrləyirik. Etdikləri əməllər (qazandıqları gnahlar) barəsində onların əlləri Bizimlə danışar, ayaqları isə şəhadət verər.
Wa Law Nashā'u Laţamasnā `Alá 'A`yunihim Fāstabaqū Aş-Şirāţa Fa'anná Yubşirūna 036-066. Əgər istəsəydik, (dnyada) gzlərini bsbtn kor edərdik (onları zahiri gzdən də məhrum edərdik) və onda onlar (adət etdikləri) yolda bir-birini tməyə alışardılar (və ya doğru yolu tapmaq n bir-biri ilə tşərdilər, ora-bura vurnuxardılar). Amma (belə bir vəziyyətdə yolu) necə grə bilərdilər? (Lakin Biz onları dnyada belə bir korluğa mbtəla etmədik. Onlar Allahın qdrət əlamətlərini grr, bununla belə z pis yollarını tutub gedirdilər. Beləliklə, onlar iman gətirmədilər ki, gətirmədilər).
Wa Law Nashā'u Lamasakhnāhum `Alá Makānatihim Famā Astaţā`ū Muđīyāan Wa Lā Yarji`ūna 036-067. Əgər istəsəydik, onları lap yerlərindəcə elə bir kkə (elə bir şəklə) salardıq ki, nə irəli, nə də geri gedə bilərdilər. (Kafirləri topal edər, meymuna, donuza, daşa dndərərdik. Və ya onları evlərinin iində həlak edərdik, he tərpənə də bilməzdilər).
Wa Man Nu`ammirhu Nunakkis/hu Fī Al-Khalqi  ۖ  'Afalā Ya`qilūna 036-068. Hər kəsə uzun mr versək, onu xilqətcə dəyişib tərsinə evirərik, başqa şəklə salarıq (qvvəsini alar, gznn nurunu aparar, hafizəsini zəiflədib bildiklərini unutdurar, zn də uşaq kimi edərik). Məgər (kafirlər btn bunları grdkdən sonra Allahın hər şeyə qadir olduğunu) dərk etməzlərmi?  ۖ 
Wa Mā `Allamnāhu Ash-Shi`ra Wa Mā Yanbaghī Lahu  ۚ  'In Huwa 'Illā Dhikrun Wa Qur'ānun Mubīnun 036-069. Biz ona (Muhəmməd əleyhissəlama) şer yrətmədik və bu ona he yaraşmaz da (lazım da deyildir). Ona vəhy olunan ancaq yd-nəsihət və (haqla batili ayırd edən) aıq-aşkar Qurandır ki, ~  ۚ 
Liyundhira Man Kāna Ĥayyāan Wa Yaĥiqqa Al-Qawlu `Alá Al-Kāfirīna 036-070. Onunla diri olanları (ağıl və bəsirət sahiblərini) qorxutsun və o deyilən sz (əzəldən buyurduğumuz əzab hkm) kafirlər barəsində gerək olsun.
'Awalam Yaraw 'Annā Khalaqnā Lahum Mimmā `Amilat 'Aydīnā 'An`āmāan Fahum Lahā Mālikūna 036-071. Məgər (Məkkə mşrikləri) Bizim z əllərimizlə (z qdrətimizlə) onlar n davarlar yaratdığımızı və zlərinin də onlara sahib olduqlarını grmrlərmi?!
Wa Dhallalnāhā Lahum Faminhā Rakūbuhum Wa Minhā Ya'kulūna 036-072. Bunları (bu davarları) onların ixtiyarına verdik. Onlardan mindikləri də var, ətini yedikləri də.
Wa Lahum Fīhā Manāfi`u Wa Mashāribu  ۖ  'Afalā Yashkurūna 036-073. Onların (o heyvanlarda başqa-başqa) mənfəətləri və iəcəkləri (sdləri) də var. Hələ də şkr etməzlərmi?  ۖ 
Wa Attakhadhū Min Dūni Al-Lahi 'Ālihatan La`allahum Yunşarūna 036-074. (Mşriklər) bəlkə, zlərinə bir yardım oluna deyə, Allahdan başqa tanrılar (btlər) qəbul etdilər.
Lā Yastaţī`ūna Naşrahum Wa Hum Lahum Jundun Muĥđarūna 036-075. (O btlər) onlara he bir kmək edə bilməzlər. Onlar zləri isə btlər n (onları başqalarından qoruyan) hazır əsgərlərdir.
Falā Yaĥzunka Qawluhum  ۘ  'Innā Na`lamu Mā Yusirrūna Wa Mā Yu`linūna 036-076. (Ya Rəsulum!) Onların (sən peyğəmbər deyilsən, şairsən) sz səni kədərləndirməsin. Biz onların gizlində də, aşkarda da nə etdiklərini bilirik.  ۘ 
'Awalam Yara Al-'Insānu 'Annā Khalaqnāhu Min Nuţfatin Fa'idhā Huwa Khīmun Mubīnun 036-077. Məgər insan (As ibn Vail, yaxud beyy ibn Xələf) onu ntfədən yaratdığımızı grmədimi ki, birdən-birə (Rəbbinə) aıq bir dşmən kəsilərək,
Wa Đaraba Lanā Mathalāan Wa Nasiya Khalqahu  ۖ  Qāla Man Yuĥyī Al-`Ižāma Wa Hiya Ramīmun 036-078. z yaradılışını unudub: "rmş smkləri kim dirildə bilər?!" - deyə, hələ Bizə bir məsəl də əkdi.  ۖ 
Qul Yuĥyīhā Al-Ladhī 'Ansha'ahā 'Awwala Marratin  ۖ  Wa Huwa Bikulli Khalqin `Alīmun 036-079. (Ya Peyğəmbər!) De: "Onları ilk dəfə yoxdan yaradan dirildəcəkdir. O, hər bir məxluqu (yaradılışından əvvəl də, sonra da) ox gzəl tanıyandır!  ۖ 
Al-Ladhī Ja`ala Lakum Mina Ash-Shajari Al-'Akhđari Nārāan Fa'idhā 'Antum Minhu Tūqidūna 036-080. O yaradan ki, sizin n yaşıl ağacdan (Ərəbistanda bitən mərx və ifar ağaclarından) od əmələ gətirdi. Budur, siz indi ondan (o iki ağacı bir-birinə srtməklə) od yandırırsınız".
'Awalaysa Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Biqādirin `Alá 'An Yakhluqa Mithlahum  ۚ  Balá Wa Huwa Al-Khallāqu Al-`Alīmu 036-081. Məgər gyləri və yeri yaradan (bir daha) onlar kimisini yaratmağa qadir deyilmi?! Əlbəttə (qadirdir). (Hər şeyi) yaradan, (hər şeyi) bilən Odur!  ۚ 
'Innamā 'Amruhu 'Idhā 'Arāda Shay'āan 'An Yaqūla Lahu Kun Fayakūnu 036-082. Bir şeyi (yaratmaq) istədiyi zaman (Allahın) buyurduğu ona ancaq: "Ol!" deməkdir. O da dərhal olar. ~
Fasubĥāna Al-Ladhī Biyadihi Malakūtu Kulli Shay'in Wa 'Ilayhi Turja`ūna 036-083. Hər şeyin hkm (ixtiyarı) əlində olan (Allah) pakdır, mqəddəsdir. Siz də (qiyamət gn dirilib) Onun hzuruna qaytarılacaqsınız!
Next Sūrah