35) Sūrat Fāţir

Printed format

35)

Al-Ĥamdu Lillahi Fāţiri As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Jā`ili Al-Malā'ikati Rusulāan 'Ūlī 'Ajniĥatin Mathná Wa Thulātha Wa Rubā`a Yazīdu Fī Al-Khalqi Mā Yashā'u 'Inna Al-Laha `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 035-001. Gyləri və yeri yoxdan yaradan, ikiqanadlı, qanadlı və drdqanadlı mələkləri (peyğəmbərlərə) eli edən Allaha həmd olsun! (Allah) məxluqatda istədiyini artırar. Həqiqətən, Allah hər şeyə qadirdir!
Mā Yaftaĥi Al-Lahu Lilnnāsi Min Raĥmatin Falā Mumsika Lahā  ۖ  Wa Mā Yumsik Falā Mursila Lahu Min Ba`dihi  ۚ  Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu 035-002. Allahın insanlara əta etdiyi mərhəmətə (verdiyi nemətə, ruziyə) he kəs mane ola bilməz. Onun vermədiyi bir şeyi də zndən başqa he kəs gndərə (verə) bilməz. O, yenilməz qvvət sahibi, hikmət sahibidir!  ۖ   ۚ 
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Adhkurū Ni`mata Al-Lahi `Alaykum  ۚ  Hal Min Khāliqin Ghayru Al-Lahi Yarzuqukum Mina As-Samā'i Wa Al-'Arđi  ۚ  Lā 'Ilāha 'Illā Huwa  ۖ  Fa'anná Tu'ufakūna 035-003. Ey insanlar! Allahın sizə olan nemətini yada salın. Allahdan başqa sizə gylərdən və yerdən ruzi verən bir xaliq varmı?! Ondan başqa he bir tanrı yoxdur. Elə isə necə (aldanıb haqdan) dndərilirsiniz?  ۚ   ۚ  ~  ۖ 
Wa 'In Yukadhdhibūka Faqad Kudhdhibat Rusulun Min Qablika  ۚ  Wa 'Ilá Al-Lahi Turja`u Al-'Umūru 035-004. Əgər (bu mşriklər) səni təkzib etsələr (he rəyini sıxma). Səndən əvvəl də peyğəmbərlər təkzib olunmuşdu. Btn işlər (axırda) ancaq Allaha qayıdacaqdır (qaytarılacaqdır)! (Təkzib edənlərə cəza veriləcək, təkzib olunanlara isə yardım gstəriləcəkdir!)  ۚ 
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu 'Inna Wa`da Al-Lahi Ĥaqqun  ۖ  Falā Taghurrannakumu Al-Ĥayā Atu  ۖ  Ad-Dunyā Wa Lā Yaghurrannakum Bil-Lahi Al-Gharūru 035-005. Ey insanlar! Şbhəsiz ki, Allahın (qiyamət barəsindəki) vədi haqdır. Dnya həyatı sizi aldatmasın. O tovlayan (Şeytan) da sizi tovlayıb yoldan ıxartmasın!  ۖ   ۖ 
'Inna Ash-Shayţāna Lakum `Adūwun Fa Attakhidhūhu `Adūwāan  ۚ  'Innamā Yad`ū Ĥizbahu Liyakūnū Min 'Aşĥābi As-Sa`īri 035-006. Həqiqətən, Şeytan sizin dşməninizdir, onu (znzə) dşmən tutun. O znə uyanları cəhənnəm əhli olmağa ağırır.  ۚ 
Al-Ladhīna Kafarū Lahum `Adhābun Shadīdun Wa  ۖ  Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lahum Maghfiratun Wa 'Ajrun Kabīrun 035-007. Kafir olanları şiddətli əzab, iman gətirib yaxşı işlər grənləri isə bağışlanma və byk bir mkafat (Cənnət) gzləyir!  ۖ 
'Afaman Zuyyina Lahu Sū'u `Amalihi Fara'āhu Ĥasanāan  ۖ  Fa'inna Al-Laha Yuđillu Man Yashā'u Wa Yahdī Man Yashā'u  ۖ  Falā Tadh/hab Nafsuka `Alayhim Ĥasarātin  ۚ  'Inna Al-Laha `Alīmun Bimā Yaşna`ūna 035-008. Pis əməli (Şeytan tərəfindən) znə yaxşı gstərilib onu yaxşı grən (Allahın doğru yola ynəltdiyi kimsəyə bənzəyirmi?!) Şbhəsiz ki, Allah istədiyini zəlalətə, istədiyini də doğru yola salar. (Ya Peyğəmbər!) Artıq onlara (Məkkə mşriklərinin haqq yoldan azmalarına) grə zn zb həlak etmə. Həqiqətən, Allah onların nə etdiklərini biləndir!  ۖ   ۖ   ۚ 
Wa Allāhu Al-Ladhī 'Arsala Ar-Riyāĥa Fatuthīru Saĥābāan Fasuqnāhu 'Ilá Baladin Mayyitin Fa'aĥyaynā Bihi Al-'Arđa Ba`da  ۚ  Mawtihā Kadhālika An-Nushūru 035-009. Buludları hərəkətə gətirən kləkləri Allahdır gndərən! Biz (o buludları) quru (l) bir məmləkətə tərəf qovub, ldkdən sonra torpağı onunla dirildirik. (lləri) diriltmək də belədir! ~  ۚ 
Man Kāna Yurīdu Al-`Izzata Falillāhi Al-`Izzatu Jamī`āan  ۚ  'Ilayhi Yaş`adu Al-Kalimu Aţ-Ţayyibu Wa Al-`Amalu Aş-Şāliĥu Yarfa`uhu Wa  ۚ  Al-Ladhīna Yamkurūna As-Sayyi'āti Lahum `Adhābun Shadīdun  ۖ  Wa Makru 'Ūlā'ika Huwa Yabūru 035-010. Hər kəs (dnyada) izzət-qdrət (şərəf-şan) istəsə, (bilsin ki, dnyada da, axirətdə də) btn izzət-qdrət (şərəf-şan) ancaq Allaha məxsusdur. (Buna yalnız Allaha itaət və ibadət etməklə nail olmaq mmkndr). Pak sz (tvhid kəlməsi, zikr, həmd-səna) Ona tərəf yksələr və pak sz də (Allah dərgahına) yaxşı əməl qaldırar. (Allah pak sz eşidəndir, saleh əməli də qəbul edər). Pis əməllər edənləri şiddətli bir əzab gzləyir. Onların qurduqları hiylələr boşa ıxar.  ۚ   ۚ   ۖ 
Wa Allāhu Khalaqakum Min Turābin Thumma Min Nuţfatin Thumma Ja`alakum  ۚ  'Azwājāan Wa Mā Taĥmilu Min 'Unthá Wa Lā Tađa`u 'Illā  ۚ  Bi`ilmihi Wa Mā Yu`ammaru Min Mu`ammarin Wa Lā Yunqaşu Min `Umurihi 'Illā Fī  ۚ  Kitābin 'Inna Dhālika `Alá Al-Lahi Yasīrun 035-011. Allah sizi (atanız Adəmi) torpaqdan, sonra ntfədən xəlq etmiş, sonra da sizi (kişi və qadın olmaqla) ct-ct yaratmışdır. O bilmədən he bir qadın hamilə olmaz və bari-həmlini yerə qoymaz. mr sahibi olan birinin uzun mr srməsi də, onun (yaxud başqa birinin) mrnn qısaldılması da ancaq kitabda (lvhi-məhfuzda) yazılmışdır. Həqiqətən, bu, Allah n ox asandır.  ۚ   ۚ  ~  ۚ 
Wa Mā Yastawī Al-Baĥrāni Hādhā `Adhbun Furātun Sā'ighun Sharābuhu Wa Hadhā Milĥun 'Ujājun  ۖ  Wa Min Kullin Ta'kulūna Laĥmāan Ţarīyāan Wa Tastakhrijūna Ĥilyatan Talbasūnahā  ۖ  Wa Tará Al-Fulka Fīhi Mawākhira Litabtaghū Min Fađlihi Wa La`allakum Tashkurūna 035-012. İki dəniz eyni deyildir. Birinin suyu ox şirin, dadlı və iməyə rahat (boğazdan rahat keən), digərininki isə həddindən artıq şor və acıdır. Onların hər birindən təzə ət (balıq) yeyir, taxdığınız (inci və mərcan kimi) bəzəklər ıxardırsınız. Onun (Allahın) ltfndən (nemətindən) ruzi diləyib axtarmağınız (ticarət etməyiniz) n gəmilərin də orada (suyu) yara-yara zdyn grrsən. (Btn bunlara grə), bəlkə, (Allaha) şkr edəsiniz.  ۖ   ۖ 
Yūliju Al-Layla Fī An-Nahāri Wa Yūliju An-Nahāra Fī Al-Layli Wa Sakhkhara Ash-Shamsa Wa Al-Qamara Kullun Yajrī Li'jalin Musammáan  ۚ  Dhalikumu Al-Lahu Rabbukum Lahu Al-Mulku Wa  ۚ  Al-Ladhīna Tad`ūna Min Dūnihi Mā Yamlikūna Min Qiţmīrin 035-013. (Allah) gecəni gndzə, gzdz də gecəyə qatar. O, gnəşi və ayı ram (z əmrinə, sizin mənafeyinizə tabe) etmişdir. Onların hər biri (z hədəqəsində, z dairəsində) məyyən mddətədək (qiyamət gnnə qədər) dvr (hərəkət) edər. Bu sizin Rəbbiniz olan Allahdır, hkm Onundur. Sizin Ondan qeyri ibadət etdikləriniz bir əyirdək qabığına belə sahib deyillər.  ۚ   ۚ 
'In Tad`ūhum Lā Yasma`ū Du`ā'akum Wa Law Sami`ū Mā Astajābū Lakum  ۖ  Wa Yawma Al-Qiyāmati Yakfurūna Bishirkikum  ۚ  Wa Lā Yunabbi'uka Mithlu Khabīrin 035-014. Əgər siz onları ağırsanız (dua etsəniz), onlar sizin ağırışınızı eşitməzlər; eşitsələr də cavab verə bilməzlər (nki Allah onlara nitq qabiliyyəti verməmişdir). zləri də qiyamət gn sizin (Onları Allaha) şərik qoşduğunuzu (onlara bt kimi ibadət etdiyinizi) danacaqlar. (Ya Peyğəmbər!) He kəs sənə hər şeydən xəbərdar olan (Allah) kimi xəbər verə bilməz!  ۖ   ۚ 
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu 'Antumu Al-Fuqarā'u 'Ilá Al-Lahi Wa  ۖ  Allāhu Huwa Al-Ghanīyu Al-Ĥamīdu 035-015. Ey insanlar! Siz Allaha mhtacsınız. Allah isə (he nəyə, o cmlədən sizin ibadətinizə) mhtac deyildir. O (hər cr) şkrə (tərifə) layiqdir! (Onun btn işləri bəyəniləndir!)  ۖ 
'In Yasha' Yudh/hibkum Wa Ya'ti Bikhalqin Jadīdin 035-016. Əgər istəsə, sizi yox edib (yerinizə) başqa bir məxluq gətirər.
Wa Mā Dhālika `Alá Al-Lahi Bi`azīzin 035-017. Bu, Allah n ətin deyildir!
Wa Lā Taziru Wāziratun Wizra 'Ukhrá  ۚ  Wa 'In Tad`u Muthqalatun 'Ilá Ĥimlihā Lā Yuĥmal Minhu Shay'un Wa Law Kāna Dhā Qurbá  ۗ  'Innamā Tundhiru Al-Ladhīna Yakhshawna Rabbahum Bil-Ghaybi Wa 'Aqāmū Aş-Şalāata  ۚ  Wa Man Tazakká Fa'innamā Yatazakká Linafsihi  ۚ  Wa 'Ilá Al-Lahi Al-Maşīru 035-018. He bir gnahkar başqasının gnahını daşımaz. Gnah yk ağır olan kimsə ykn daşımaq n (başqa birisini kməyə) ağırsa və (ağırılan adam onun) yaxın qohumu olsa belə, o ykdən bir şey daşınmaz. (Ya Peyğəmbər!) Sən ancaq Rəbbindən (Onun əzabını) grmədikləri halda qorxanları və (vaxtlı-vaxtında) namaz qılanları qorxudub xəbərdar edirsən. Her kəs (gnahlardan, kfrdən) təmizlənsə, z n təmizlənmiş olar (savabı znə yetişər). Axır dnş ancaq Allahadır!  ۚ   ۗ   ۚ   ۚ 
Wa Mā Yastawī Al-'A`má Wa Al-Başīru 035-019. Kor ilə grən eyni olaz.
Wa Lā Až-Žulumātu Wa Lā An-Nūr 035-020. Zlmətlə nur da (eyni deyildir)!
Wa Lā Až-Žillu Wa Lā Al-Ĥarūru 035-021. Klgə (sərin) ilə isti (eyni olmaz).
Wa Mā Yastawī Al-'Aĥyā'u Wa Lā Al-'Amwātu  ۚ  'Inna Al-Laha Yusmi`u Man Yashā'u  ۖ  Wa Mā 'Anta Bimusmi`in Man Al-Qubūri 035-022. Dirilərlə llər də eyni deyillər! (Btn bunlar kimi kafirlə mmin, kfrlə iman, Cəhənnəmlə Cənnət, batillə haqq da eyni olmazlar!) Şbhəsiz ki, Allah dilədiyinə (ayələrini) eşitdirər. Sən isə (ya Peyğəmbər!) qəbirlərdə olanlara (haqqı) eşitdirən deyilsən!  ۚ   ۖ 
'In 'Anta 'Illā Nadhīrun 035-023. Sən ancaq (mşrikləri, kafirləri Allahın əzabı ilə) qorxudan bir peyğəmbərsən!
'Innā 'Arsalnāka Bil-Ĥaqqi Bashīrāan Wa Nadhīrāan  ۚ  Wa 'In Min 'Ummatin 'Illā Khalā Fīhā Nadhīrun 035-024. Doğrudan da, Biz səni haqla (Quranla) mjdə verən və qorxudan bir peyğəmbər olaraq gndərdik. Elə bir mmət yoxdur ki, onun iindən (kafirləri Allahın əzabı ilə) qorxudan (xəbərdar edən) bir peyğəmbər (yaxud alim) gəlib-getməsin!  ۚ 
Wa 'In Yukadhdhibūka Faqad Kadhdhaba Al-Ladhīna Min Qablihim Jā'at/hum Rusuluhum Bil-Bayyināti Wa Biz-Zuburi Wa Bil-Kitābi Al-Munīri 035-025. Əgər onlar (Məkkə mşrikləri) səni yalanı saysalar (he rəyini qısma). Onlardan əvvəlkilər də (z peyğəmbərlərini) yalanı hesab etmişdilər. Halbuki peyğəmbərləri onlara aıq-aşkar mczələr, səhifələr və (Tvrat, İncil kimi) nurani kitab gətirmişdilər.
Thumma 'Akhadhtu Al-Ladhīna Kafarū  ۖ  Fakayfa Kāna Nakīri 035-026. Sonra Mən o kfr edənləri (əzabla) yaxaladım. (Ya Peyğəmbər! Bir grəydin) Mənim onları inkar etməyim (nemətimi nifrətə evirərək cəzalandırmağım) necə oldu!  ۖ 
'Alam Tará 'Anna Al-Laha 'Anzala Mina As-Samā'i Mā'an Fa'akhrajnā Bihi Thamarātin Mukhtalifāan 'Alwānuhā  ۚ  Wa Mina Al-Jibāli Judadun Bīđun Wa Ĥumrun Mukhtalifun 'Alwānuhā Wa Gharābību Sūdun 035-027. (Ya Peyğəmbər!) Məgər Allahın gydən bir yağmur yağdırdığını grmrsənmi?! Sonra Biz onunla nvbənv meyvələr yetişdirdik və dağlarda mxtəlif rəngli - ağ, qırmızı, tnd qara yollar (yaxud tnd qara qayalar) peyda etdik.  ۚ 
Wa Mina An-Nāsi Wa Ad-Dawābbi Wa Al-'An`ām Mukhtalifun 'Alwānuhu Kadhālika  ۗ  'Innamā Yakhshá Al-Laha Min `Ibādihi Al-`Ulamā'u  ۗ  'Inna Al-Laha `Azīzun Ghafūrun 035-028. İnsanların, (yer zndə gəzən) heyvanların və davarların da bu cr mxtəlif rəngləri vardır. Allahdan z bəndələri iərisində ancaq alimlər qorxar. (Onlar elm sahibi olduqları n Allahın vəhdaniyyətini, heybət və əzəmətini daha yaxşı başa dşr və Ondan daha ox qorxurlar). Həqiqətən, Allah yenilməz qvvət sahibidir, (mminləri) bağışlayandır!  ۗ   ۗ 
'Inna Al-Ladhīna Yatlūna Kitāba Al-Lahi Wa 'Aqāmū Aş-Şalāata Wa 'Anfaqū Mimmā Razaqnāhum Sirrāan Wa `Alāniyatan Yarjūna Tijāratan Lan Tabūra 035-029. Allahın Kitabını oxuyan, namaz qılan, zlərinə verdiyimiz ruzilərdən (Allah yolunda) gizli və aşkar xərcləyənlər kasad olmayacaq bir ticarət (savab) umarlar ki,
Liyuwaffiyahum 'Ujūrahum Wa Yazīdahum Min Fađlihi  ۚ  'Innahu Ghafūrun Shakūrun 035-030. (Allah) onlara (əməllərinin) mkafatlarını versin və z ltfndən (kərəmindən) onlara artırsın! Həqiqətən, (Allah) bağışlayandır, qədirbiləndir! (Bəndələrinə Ona etdikləri şkr mqabilində bol nemət əta edər). ~  ۚ 
Wa Al-Ladhī 'Awĥaynā 'Ilayka Mina Al-Kitābi Huwa Al-Ĥaqqu Muşaddiqāan Limā Bayna  ۗ  Yadayhi 'Inna Al-Laha Bi`ibādihi Lakhabīrun Başīrun 035-031. (Ya Peyğəmbər!) Sənə zndən əvvəlkiləri təsdiqləyici olaraq vəhy etdiyimiz Kitab (Quran) haqdır. Həqiqətən, Allah bəndələrindən xəbərdardır, (hər, şeyi) grəndir!  ۗ 
Thumma 'Awrath Al-Kitāba Al-Ladhīna Aşţafaynā Min `Ibādinā  ۖ  Faminhum Žālimun Linafsihi Wa Minhum Muqtaşidun Wa Minhum Sābiqun Bil-Khayrāti Bi'idhni Al-Lahi  ۚ  Dhālika Huwa Al-Fađlu Al-Kabīru 035-032. Sonra Kitabı bəndələrimizdən sediklərimizə (Muhəmməd mmətinə) miras verdik. Onlardan kimisi znə zlm edər (pis əməlləri yaxşı əmələrdən ox olar), kimisi mtədil (pis əməlləri ilə yaxşı əməlləri bərabər) olar, kimisi də Allahın izni ilə yaxşı işlərdə (başqalarını tb) irəli keər (yaxşı əməlləri pis əməllərindən ox olar). Bu (Kitaba varis olmaq) byk ltfdr!  ۖ   ۚ 
Jannātu `Adnin Yadkhulūnahā Yuĥallawna Fīhā Min 'Asāwira Min Dhahabin Wa Lu'ulu'uāan  ۖ  Wa Libāsuhum Fīhā Ĥarīrun 035-033. Onlar Ədn cənnətlərinə daxil olacaq, orada altun bilərziklər və incilərlə bəzənəcəklər. Libasları da ipəkdən olacaqdır.  ۖ 
Wa Qālū Al-Ĥamdu Lillahi Al-Ladhī 'Adh/haba `Annā Al-Ĥazana  ۖ  'Inna Rabbanā Laghafūrun Shakūrun 035-034. Onlar deyəcəklər: "Qəm-qssəni bizdən uzaq edən Allaha həmd olsun. Həqiqətən, Rəbbimiz bağışlayandır, qədirbiləndir!  ۖ 
Al-Ladhī 'Aĥallanā Dāra Al-Muqāmati Min Fađlihi Lā Yamassunā Fīhā Naşabun Wa Lā Yamassunā Fīhā Lughūbun 035-035. Elə bir Rəbb ki, z ltf (kərəmi) ilə bizi (əbədi qalacağımız) iqamətgahda yerləşdirdi. Orada bizə nə bir yorğunluq z verəcək, nə bir məşəqqət (əziyyət) toxunacaqdır!"
Wa Al-Ladhīna Kafarū Lahum Nāru Jahannama Lā Yuqđá `Alayhim Fayamūtū Wa Lā Yukhaffafu `Anhum Min  ۚ  `Adhābihā Kadhālika Najzī Kulla Kafūrin 035-036. Kafir olanları cəhənnəm odu gzləyir. Orada nə onların lmnə hkm olunar ki, lb canlarını qurtarsın, nə də əzabları ynglləşər. Biz hər bir kafiri belə cəzalandırırıq!  ۚ 
Wa Hum Yaşţarikhūna Fīhā Rabbanā 'Akhrijnā Na`mal Şāliĥāan Ghayra Al-Ladhī Kunnā Na`malu  ۚ  'Awalam Nu`ammirkum Mā Yatadhakkaru Fīhi Man Tadhakkara Wa Jā'akumu An-Nadhīru  ۖ  Fadhūqū Famā Lilžžālimīna Min Naşīr 035-037. Onlar orada fəryad edib deyəcəklər: "Ey Rəbbimiz! Bizi buradan ıxart ki, saleh əməllər edək. O əməlləri yox ki (dnyada) edirik!" (Onlara belə deyəcəyik: ) "Məgər orada sizə yd-nəsihət qəbul edəcək kimsənin yd-nəsihət qəbul edə biləcəyi (dşnəcək kimsənin dşnəcəyi) qədər mr vermədikmi?! Hələ sizə (siz kafirləri Allahın əzabı ilə) qorxudan peyğəmbər də gəlmişdi. Dadın (cəhənnəm əzabını)! Zalımların imdadına atan olmaz!"  ۚ   ۖ 
'Inna Al-Laha `Ālimu Ghaybi As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۚ  'Innahu `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri 035-038. Şbhəsiz ki, Allah gylərin və yerin qeybini (gzə grnməyən sirlərini) bilir. O, rəklərdə olanları da biləndir!  ۚ 
Huwa Al-Ladhī Ja`alakum Khalā'ifa Fī Al-'Arđi  ۚ  Faman Kafara Fa`alayhi Kufruhu  ۖ  Wa Lā Yazīdu Al-Kāfirīna Kufruhum `Inda Rabbihim 'Illā Maqtāan  ۖ  Wa Lā Yazīdu Al-Kāfirīna Kufruhum 'Illā Khasārāan 035-039. Sizi yer znn varisləri edən (bir-birinizin yerinə gətirən) Odur. Kfr edənin kfr z əleyhinə olar (zərərini z əkər). Kafirlərin kfr Rəbbi yanında onlara qəzəbdən başqa bir şey artırmaz. Kafirlərin kfr (axirətdə) onların ancaq ziyanını artırar!  ۚ   ۖ   ۖ 
Qul 'Ara'aytum Shurakā'akumu Al-Ladhīna Tad`ūna Min Dūni Al-Lahi 'Arūnī Mādhā Khalaqū Mina Al-'Arđi 'Am Lahum Shirkun As-Samāwāti 'Am 'Ātaynāhum Kitābāan Fahum `Alá Bayyinatin Minhu  ۚ  Bal 'In Ya`idu Až-Žālimūna Ba`đuhum Ba`đāan 'Illā Ghurūrāan 035-040. (Ya Rəsulum! Məkkə mşriklərinə) de: "Mənə bir gstərin (deyin) grm, Allahdan başqa ibadət etdikləriniz yer zndə (yaxud yerdən və yerə bənzər şeylərdən) nəyi yaradıblar? Yoxsa onların gylərdə (Allahla) bir şərikliyi var? Yaxud onlara (ilahi) bir kitab vermişik və (Allaha şərik qoşmaq barəsində) oradakı bir dəlilə istinad edirlər?! Xeyr, o zalımlar (btlərin onlar n şəfaət edəcəyi haqda) bir-birinə ancaq yalan vəd verirlər.  ۚ 
'Inna Al-Laha Yumsiku As-Samāwāti Wa Al-'Arđa 'An Tazūlā  ۚ  Wa La'in Zālatā 'In 'Amsakahumā Min 'Aĥadin Min Ba`dihi  ۚ  'Innahu Kāna Ĥalīmāan Ghafūrāan 035-041. Həqiqətən, Allah gyləri və yeri zaval tapmasınlar (z mehvərindən ıxmasınlar) deyə, tutub saxlayır. Əgər z mehvərindən ıxsalar, Ondan başqa onları he kəs tutub saxlaya bilməz. Doğrudan da, (Allah) həlimdir, bağışlayandır! (Bəndələrinə cəza verməkdə tələsməz, tvbə edənləri əfv edər).  ۚ  ~  ۚ 
Wa 'Aqsamū Bil-Lahi Jahda 'Aymānihim La'in Jā'ahum Nadhīrun Layakūnunna 'Ahdá Min 'Iĥdá Al-'Umami  ۖ  Falammā Jā'ahum Nadhīrun Mā Zādahum 'Illā Nufūrāan 035-042. (Məkkə mşrikləri) zlərinə (Allahın əzabı ilə) qorxudan bir peyğəmbər gələcəyi təqdirdə (yəhudi, xapərəst və başqaları kimi) hər hansı mmətdən daha artıq doğru yolda olacaqları barədə Allaha ox mhkəm and imişdilər. Amma onlara belə bir peyğəmbər (Muhəmməd əleyhissəlam) gəldikdə bu ancaq onların nifrətini artırdı (haqq yoldan daha da uzaqlaşdılar).  ۖ 
Astikbārāan Al-'Arđi Wa Makra As-Sayyi'i  ۚ  Wa Lā Yaĥīqu Al-Makru As-Sayyi'u 'Illā Bi'ahlihi  ۚ  Fahal Yanžurūna 'Illā Sunnata Al-'Awwalīna  ۚ  Falan Tajida Lisunnati Al-Lahi Tabdīlāan  ۖ  Wa Lan Tajida Lisunnati Al-Lahi Taĥwīlāan 035-043. (Bu isə onların) yer zndə təkəbbr gstərmələri (iman gətirməyi zlərinə sığışdırmamaları) və pis əməlləri ucbatından idi. Pis əməl (qərəzli hiylə) ancaq onun z sahibinin başında atlayar. Məgər onlar Allahın adəti (qayda-qanunu) zrə (zlərindən) əvvəlkilərin dar olduqları msibətlərimi (həmin msibətlərin onların z başlarına da gəlməsinimi) gzləyirlər? (ya Peyğəmbər!) Sən Allahın qoyduğu qayda-qanunda he bir dəyişiklik tapmazsan!  ۚ   ۚ   ۚ   ۖ 
'Awalam Yasīrū Fī Al-'Arđi Fayanžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Ladhīna Min Qablihim Wa Kānū 'Ashadda Minhum Qūwatan  ۚ  Wa Mā Kāna Al-Lahu Liyu`jizahu Min Shay'in As-Samāwāti Wa Lā Fī Al-'Arđi  ۚ  'Innahu Kāna `Alīmāan Qadīrāan 035-044. Məgər onlar yer zndə dolaşıb zlərindən əvvəlkilərin axırının necə olduğunu grmrlərmi? Halbuki onlar bunlardan daha qvvətli idilər. Gylərdə və yerdə Allahı aciz edə biləcək he bir şey yoxdur. Həqiqətən, O (hər şeyi) biləndir, (hər şeyə) qadirdir!  ۚ   ۚ 
Wa Law Yu'uākhidhu Al-Lahu An-Nāsa Bimā Kasabū Mā Taraka `Alá Žahrihā Min Dābbatin Wa Lakin Yu'uakhkhiruhum 'Ilá 'Ajalin Musammáan  ۖ  Fa'idhā Jā'a 'Ajaluhum Fa'inna Al-Laha Kāna Bi`ibādihi Başīrāan 035-045. Əgər Allah insanları etdikləri gnahlara grə cəzalandırsaydı, (Yer) zndə bir nəfəri belə (sağ) qoymazdı. Lakin Allah onları (onların cəzasını) məyyən bir vaxta (qiyamət gnnə) qədər gecikdirər. Nəhayət, onların vaxtı gəlib atdıqda (həmin mddət yetişib qiyamət qopduqda hamını yenidən dirildərək hərəyə z əməli mqabilində cəza, yaxud mkafat verər). nki Allah z bəndələrini grəndir!  ۖ 
Next Sūrah