34) Sūrat Saba'

Printed format

34)

Al-Ĥamdu Lillahi Al-Ladhī Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Wa Lahu Al-Ĥamdu Fī Al-'Ākhirati Wa Huwa Al-Ĥakīmu Al-Khabīru 034-001. Gylərdə və yerdə nə varsa, hamısının sahibi olan Allaha həmd olsun! Axirətdə də həmd Ona məxsusdur. O, hikmət sahibidir, (bəndələrinin btn əməllərindən) xəbərdardır!
Ya`lamu Mā Yaliju Fī Al-'Arđi Wa Mā Yakhruju Minhā Wa Mā Yanzilu Mina As-Samā'i Wa Mā Ya`ruju Fīhā  ۚ  Wa Huwa Ar-Raĥīmu Al-Ghafūru 034-002. Yerə daxil olanı da, (yerdən) ıxanı da, gydən enəni də, (gyə) qalxanı da O bilir. (Allahdan he nə gizli qalmaz). O, rəhm edəndir, bağışlayandır!  ۚ 
Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū Lā Ta'tīnā As-Sā`atu  ۖ  Qul Balá Wa Rabbī Lata'tiyannakum `Ālimi Al-Ghaybi  ۖ  Lā Ya`zubu `Anhu Mithqālu Dharratin As-Samāwāti Wa Lā Fī Al-'Arđi Wa Lā 'Aşgharu Min Dhālika Wa Lā 'Akbaru 'Illā Fī Kitābin Mubīnin 034-003. (Ayələrimizi) inkar edənlər: "Qiyamət bizə gəlməyəcəkdir!" - dedilər. (Ya Peyğəmbər! Sən onlara) de: "Xeyr, qeybi bilən Rəbbimə and olsun ki, qiyamət sizə gələcəkdir. Nə gylərdə, nə də yerdə zərrə qədər bir şey Ondan gizli qalmaz. Bundan kiik, yaxud byk elə bir şey yoxdur ki, aıq-aydın kitabda (lvhi-məhfuzda) olmasın!"  ۖ   ۖ 
Liyajziya Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti  ۚ  'Ūlā'ika Lahum Maghfiratun Wa Rizqun Karīmun 034-004. (Btn bunlar ona grədir ki, Allah) iman gətirib yaxşı işlər grənləri mkafatlandırsın. Məhz onları bağışlanma və tkənməz (gzəl, minnətsiz) ruzi gzləyir!  ۚ 
Wa Al-Ladhīna Sa`aw Fī 'Āyātinā Mu`ājizīna 'Ūlā'ika Lahum `Adhābun Min Rijzin 'Alīmun 034-005. Ayələrimizi batil (aciz) etmək (Bizi aciz buraxmaq) n cəhd gstərənlər isə şiddətli, iyrənc bir əzaba dar olacaqlar.
Wa Yará Al-Ladhīna 'Ū Al-`Ilma Al-Ladhī 'Unzila 'Ilayka Min Rabbika Huwa Al-Ĥaqqa Wa Yahdī 'Ilá Şirāţi Al-`Azīzi Al-Ĥamīdi 034-006. (Kitab əhlindən Abdullah ibn Salam kimi) elm verilmiş kimsələr Rəbbindən sənə nazil edilənin (Quranın) haqq olduğunu və onun (mminlərə) yenilməz qvvət sahibi, (hər cr) şkrə (tərifə) layiq olan Allahın yolunu gstərdiyini grrlər.
Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū Hal Nadullukum `Alá Rajulin Yunabbi'ukum 'Idhā Muzziqtum Kulla Mumazzaqin 'Innakum Lafī Khalqin Jadīdin 034-007. Kafirlər (z aralarında Peyğəmbər əleyhissəlama istehza edərək bir-birinə) dedilər: "Sizə siz para-para olub dağılandan (ryb torpağa qarışandan) sonra yenidən yaradılacağınızı (dirildiləcəyinizi) xəbər verən bir adam gstərəkmi?
'Āftará `Alá Al-Lahi Kadhibāan 'Am Bihi Jinnatun  ۗ  Bali Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati Fī Al-`Adhābi Wa Ađ-Đalāli Al-Ba`īdi 034-008. Grəsən, o, Allaha qarşı zndən yalan uydurur, yoxsa bir dəliliyi var?" Xeyr, axirətə inanmayanlar zləri əzab iində, (haqdan) uzaq bir zəlalət iindədirlər. (Onlara axirətdə şiddətli əzab veriləcəkdir, nki dnyada haqq yoldan ox azmışlar).  ۗ 
'Afalam Yaraw 'Ilá Mā Bayna 'Aydīhim Wa Mā Khalfahum Mina As-Samā'i Wa Al-'Arđi  ۚ  'In Nasha' Nakhsif Bihimu Al-'Arđa 'Aw Nusqiţ `Alayhim Kisafāan Mina As-Samā'i  ۚ  'Inna Fī Dhālika La'āyatan Likulli `Abdin Munībin 034-009. Məgər onlar başlarının stndəki gy və ayaqlarının altındakı yeri grmrlərmi? (Yer və gy onları elə əhatə etmişdir ki, bu dairədən he yerə ıxıb qaa bilməzlər). Əgər istəsək, onları yerə batırar, yaxud gyn bir parasını onların başına endirərik. Şbhəsiz ki, bunda tvbə edib (Allaha tərəf) dnən hər bir bəndə n ibrət vardır!  ۚ   ۚ 
Wa Laqad 'Ātaynā Dāwūda Minnā Fađlāan  ۖ  Yā Jibālu 'Awwibī Ma`ahu Wa Aţ-Ţayra  ۖ  Wa 'Alannā Lahu Al-Ĥadīda 034-010. Həqiqətən, Biz Davuda z dərgahımızdan bir ltf bəxş edib: "Siz ey dağlar, siz ey quşlar! Onunla (Davudla) birlikdə Allahı təqdis edib şəninə təriflə deyin!" - deyə buyurduq və dəmiri onun (onun əlindən) yumşaltdıq. (Davud dəmiri əritmədən əlində mum kimi yumşaldıb istədiyi şeyi ondan dzəldərdi).  ۖ   ۖ 
'Ani A`mal Sābighātin Wa Qaddir Fī As-Sardi  ۖ  Wa A`malū Şāliĥāan  ۖ  'Innī Bimā Ta`malūna Başīrun 034-011. (Biz Davuda belə buyurduq: ) "Geniş, uzun (insanın bədənini rtən) zirehlər dzəlt, (onları) toxuduğun zaman lyə riayət et! (Zirehin həlqələri bir-birinə uyğun gəlsin, biri byk, biri kiik olmasın!) Və (siz də ey Davud ailəsi!) yaxşı işlər grn. Həqiqətən, Mən sizin etdiyiniz əməlləri grrəm!"  ۖ   ۖ 
Wa Lisulaymāna Ar-Rīĥa Ghudūwuhā Shahrun Wa Rawāĥuhā Shahrun  ۖ  Wa 'Asalnā Lahu `Ayna Al-Qiţri  ۖ  Wa Mina Al-Jinni Man Ya`malu Bayna Yadayhi Bi'idhni Rabbihi  ۖ  Wa Man Yazigh Minhum `An 'Amrinā Nudhiqhu Min `Adhābi As-Sa`īri 034-012. Sleymana da kləyi ram etdik. O (klək) səhərdən gnortaya qədər bir aylıq yol, gnortadan axşama qədər də bir aylıq yol gedirdi (bir gndə iki aylıq məsafəni qət edirdi). Onun n mis mədənini sel kimi əridib axıtdıq. (Davud dəmiri əlində yumşaldıb istədiyini dzəltdiyi kimi, Sleyman da misdən istədiyini dzəldirdi). Cinlərin bir qismi Rəbbinin izni ilə onun yanında işləyirdi. Onlardan hər kəs (Sleymana itaət etməyib) əmrimizdən ıxırdısa, ona cəhənnəm odunun əzabından daddırırdıq.  ۖ   ۖ   ۖ 
Ya`malūna Lahu Mā Yashā'u Min Maĥārība Wa Tamāthīla Wa Jifānin Kāljawābi Wa Qudūrin Rāsiyātin  ۚ  A`malū 'Āla Dāwūda Shukrāan  ۚ  Wa Qalīlun Min `Ibādiya Ash-Shakūru 034-013. Onun (Sleyman) n nə istəsə - məbədlər (uca qəsrlər), heykəllər, (min nəfərdən ibarət qonağın və qoşunun birlikdə oturub yeyə biləcəyi) byk hovuzlara bənzər anaqlar və yerindən tərpənməyən iri qazanlar dzəldirdilər. Siz, ey Davud ailəsi! (Allaha) şkranlıqla itaət edin! (Bu nemətə şkr edin!) Bəndələrimdən (nemətlərimə) şkr edəni azdır!  ۚ   ۚ 
Falammā Qađaynā `Alayhi Al-Mawta Mā Dallahum `Alá Mawtihi 'Illā Dābbatu Al-'Arđi Ta'kulu Minsa'atahu  ۖ  Falammā Kharra Tabayyanati Al-Jinnu 'An Law Kānū Ya`lamūna Al-Ghayba Mā Labithū Fī Al-`Adhābi Al-Muhīni 034-014. Sonra (Sleymanın) lmn hkm etdiyimiz zaman onun ldyn onlara (cinlərə) ancaq (Sleymanın) əsasını yeyən bir ağac qurdu xəbər verdi. (Sleymanın əlini dayayıb durduğu əsa sınandan sonra) o (lmş vəziyyətdə) yerə yıxıldıqda cinlərə bəlli oldu ki, əgər onlar qeybi bilsəydilər, alaldıcı əzab (məşəqqətli iş) iində qalmazdılar. ~  ۖ 
Laqad Kāna Lisaba'iin Fī Maskanihim 'Āyatun  ۖ  Jannatāni `An Yamīnin Wa Shimālin  ۖ  Kulū Min Rizqi Rabbikum Wa Ashkurū Lahu  ۚ  Baldatun Ţayyibatun Wa Rabbun Ghafūrun 034-015. Səba (tayfasının) yurdunda (qdrətimizə dəlalət edən) bir nişanə var idi. (Orada) sağdan və soldan (dağla əhatə olunmuş) iki bağa var idi. (Səba əhlinə belə buyurulmuşdu: ) "Rəbbinizin ruzisindən yeyin və Ona şkr edin. (Yurdunuz) gzəl bir diyar, (Rəbbiniz də) bağışlayan bir Rəbbdir!"  ۖ   ۖ   ۚ 
Fa'a`rađū Fa'arsalnā `Alayhim Sayla Al-`Arimi Wa Baddalnāhum Bijannatayhim Jannatayni Dhawātá 'Ukulin Khamţin Wa 'Athlin Wa Shay'in Min Sidrin Qalīlin 034-016. Lakin onlar (itaətimizdən) z dndərdilər, Biz də stlərinə Ərim (bəndinin) selini gndərdik. (Bunun nəticəsində yurdlarını su basdı). Onların iki (gzəl) bağasını (tikanlı) acı meyvəli, (iərisində) yulğun ağacları və bir az da sidr ağacı olan iki bağaya evirdik.
Dhālika Jazaynāhum Bimā Kafarū  ۖ  Wa Hal Nujāzī 'Illā Al-Kafūra 034-017. Onları nankorluqlarına grə belə cəzalandırdıq. Biz he nankordan başqasına cəzamı verərik?  ۖ 
Wa Ja`alnā Baynahum Wa Bayna Al-Qurá Allatī Bāraknā Fīhā Quráan Žāhiratan Wa Qaddarnā Fīhā As-Sayra  ۖ  Sīrū Fīhā Layāliya Wa 'Ayyāmāan 'Āminīna 034-018. Onların (Səba əhlinin) yurdu ilə bərəkət verdiyimiz məmləkətlət (Şam və Urdun) arasında bir-birinə bitişik (abad) qəsəbələr inşa etmiş, orada gediş-gəliş yaratmışdıq (belə ki, səfər zamanı yolular o qəsəbələrin birində istirahət edir, axşam isə digərində yatıb dincəlirdilər). (Onlara belə demişdik: ) "Gecələri-gndzləri (istədiyiniz vaxt) orada arxayın gəzib-dolanın!"  ۖ 
Faqālū Rabbanā Bā`id Bayna 'Asfārinā Wa Žalamū 'Anfusahum Faja`alnāhum 'Aĥādītha Wa Mazzaqnāhum Kulla Mumazzaqin  ۚ  'Inna Fī Dhālika La'āyātin Likulli Şabbārin Shakūrin 034-019. Lakin onlar: "Ey Rəbbimiz! Səfərlərimizin arasını (məsafəni) uzaq et!" - dedilər və z-zlərinə zlm etdilər. Biz onları pərən-pərən salıb dillərdə dastan etdik. (Onlardan Qəssan qəbiləsi Şama, Əzd qəbiləsi Omana, Xzaə qəbiləsi Təhaməyə, Hzeymə qəbiləsi İraqa, vs və Xəzrəc qəbilələri isə Mədinəyə kd. Onlar barəsində "Səba əhli kimi pərən-pərən dşdlər" məsələsi əkilməyə başlandı). Həqiqətən, bunda (ətinliklərə) səbir, (nemətlərə) ox şkr edən hər bir kəs n ibrətlər vardır!  ۚ 
Wa Laqad Şaddaqa `Alayhim 'Iblīsu Žannahu Fa Attaba`ūhu 'Illā Farīqāan Mina Al-Mu'uminīna 034-020. İblisin onlar haqqındakı zənni dz ıxdı. (İərilərindən) bir dəstə mmin istisna olmaqla, hamısı ona uydu. ~
Wa Mā Kāna Lahu `Alayhim Min Sulţānin 'Illā Lina`lama Man Yu'uminu Bil-'Ākhirati Mimman Huwa Minhā Fī Shakkin  ۗ  Wa Rabbuka `Alá Kulli Shay'in Ĥafīžun 034-021. Əslində (İblisin) onlar zərində he bir hkm yoxdur. Lakin Biz axirətə inananla ona şəkk edəni ayırd edib bilmək n (İblisə bu imkanı verdik). Sənin Rəbbin hər şeyi hifz edəndir! (Mminlərin və kafirlərin əməllərini mhafizə edər, qiyamət gn hərəyə z əməlinin cəzasını verər).  ۗ 
Qul Ad Al-Ladhīna Za`amtum Min Dūni Al-Lahi  ۖ  Lā Yamlikūna Mithqāla Dharratin As-Samāwāti Wa Lā Fī Al-'Arđi Wa Mā Lahum Fīhimā Min Shirkin Wa Mā Lahu Minhum Min Žahīrin 034-022. (Ya Peyğəmbər! Mşriklərə) de: "Allahdan başqa tanrı zənn etdiklərinizi (kməyə) ağırın". Onlar gylərdə və yerdə zərrə qədər bir şeyə sahib deyillər. Nə onların bunlarda (gylərdə və yerdə) bir şərikliyi var, nə də (Allahın) onlardan bir kməkisi var!  ۖ 
Wa Lā Tanfa`u Ash-Shafā`atu `Indahu 'Illā Liman 'Adhina Lahu  ۚ  Ĥattá 'Idhā Fuzzi`a `An Qulūbihim Qālū Mādhā Qāla Rabbukum  ۖ  Qālū Al-Ĥaqqa  ۖ  Wa Huwa Al-`Alīyu Al-Kabīru 034-023. Onun hzurunda, izin verdiyi kimsələr istisna olamaqla, he kəsin şəfaəti fayda verməz. (Elə isə hansı ağılla btlər sizi Allaha yaxınlaşdıracaq, sizin n Allahdan şəfaət diləyəcəklər deyə, onlara ibadət edirsiniz?) Nəhayət, (bəzi mhtərəm zatlara şəfaət etməyə izin verildiyinə grə məhşərə gətirilənlərin) rəklərindən o (mdhiş) qorxu ıxınca onlar (şəfaət edəcək kəslərdən, yaxud mələklərdən sevinclə): "Rəbbiniz nə buyurdu?" - deyə soruşar, o biriləri də: "Haqqı (buyurdu)! (Şəfaətə izin verdi). O, (hər şeydən) ucadır, (hər şeydən) bykdr!" - deyə cavab verərlər. ~  ۚ   ۖ   ۖ 
Qul Man Yarzuqukum Mina As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۖ  Quli Al-Lahu  ۖ  Wa 'Innā 'Aw 'Īyākum La`alá Hudáan 'Aw Fī Đalālin Mubīnin 034-024. (Ya Peyğəmbər! Mşriklərə) de: "Gylərdə və yerdən sizə ruzi verən kimdir?" (Əgər onlar sənə: "Bilmirik",- deyə cavab versələr) de: "Allahdır! Elə isə doğru yolda olan, yaxud (haqq yoldan) aıq-aydın azan bizik, yoxsa siz?"  ۖ   ۖ 
Qul Lā Tus'alūna `Ammā 'Ajramnā Wa Lā Nus'alu `Ammā Ta`malūna 034-025. De: "Siz bizim etdiyimiz gnahlar barəsində sorğu-sual olunmayacaqsınız, biz də sizin etdiyiniz gnahlar barəsində sorğu-sual olunmayacağıq!
Qul Yajma`u Baynanā Rabbunā Thumma Yaftaĥu Baynanā Bil-Ĥaqqi Wa Huwa Al-Fattāĥu Al-`Alīmu 034-026. De: "Rəbbimiz (qiyamət gn) bizi (bir yerə) toplayacaq və aramızda ədalətlə hkm edəcəkdir. (Haqq olanlar Cənnətə, nahaq olanlar isə Cəhənnəmə gedəcəklər). Ədalətlə hkm edən (mşklləri aan), (nə hkm etdiyini) bilən ancaq Odur!"
Qul 'Arūniya Al-Ladhīna 'Alĥaqtum Bihi Shurakā'a  ۖ  Kallā  ۚ  Bal Huwa Al-Lahu Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu 034-027. De: "Ona qoşduğunuz şərikləri bir mənə gstərin. Xeyr (he kəs Ona şərik ola bilməz). Yenilməz qvvət, hikmət sahibi ancaq O (bir olan) Allahdır!"  ۖ   ۚ 
Wa Mā 'Arsalnāka 'Illā Kāffatan Lilnnāsi Bashīrāan Wa Nadhīrāan Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Ya`lamūna 034-028. (Ya Rəsulum!) Biz səni (təkcə z qvmnə deyil) btn insanlara (mminlərə Cənnətlə) mjdə verdən, (kafirləri isə Cəhənnəm əzabı ilə) qorxudan bir peyğəmbər olaraq gndərdik. Lakin insanların (Məkkə mşriklərinin) əksəriyyəti (bunu) bilməz!
Wa Yaqūlūna Matá Hādhā Al-Wa`du 'In Kuntum Şādiqīna 034-029. Onlar (Məkkə mşrikləri): "Əgər doğru danışırsınızsa, (bir xəbər verin grək) bu vəd (əzab vədəsi) nə vaxt yerinə yetəcəkdir?" - deyə soruşarlar.
Qul Lakum Mī`ādu Yawmin Lā Tasta'khirūna `Anhu Sā`atan Wa Lā Tastaqdimūna 034-030. (Onlara) belə de: "Sizə vəd olunmuş bir gn (qiyamət gn) vardır ki, ondan bircə saat belə nə geri qalar, nə də irəli keə bilərsiniz!"
Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū Lan Nu'umina Bihadhā Al-Qur'āni Wa Lā Bial-Ladhī Bayna Yadayhi  ۗ  Wa Law Tará 'Idhi Až-Žālimūna Mawqūfūna `Inda Rabbihim Yarji`u Ba`đuhum 'Ilá Ba`đin Al-Qawla Yaqūlu Al-Ladhīna Astuđ`ifū Lilladhīna Astakbarū Lawlā 'Antum Lakunnā Mu'uminīna 034-031. (Kitab əhlinin mminləri məkkəlilərə: "Biz sizin peyğəmbərinizin vəsflərini z kitablarımızda grmşk",- sylədikləri zaman) kafir olanlar dedilər: "Biz nə bu Qurana, nə də ondan əvvəlkilərə (Tvrata və İncilə) inanırıq!" (Ya Rəsulum!) Kaş sən o zalımları (haqq-hesab n) Rəbbinin hzurunda saxlanılıb bir-birinə sz qaytardıqları (bir-birini təqsirləndirib məzəmmət etdikləri) və acizlərin (dnyada) zlərini yuxarı tutanlara (tabe olanların z rəislərinə): "Əgər siz olmasaydınız, biz mtləq mmin olardıq!" - dedikləri zaman grəydin.  ۗ 
Qāla Al-Ladhīna Astakbarū Lilladhīna Astuđ`ifū 'Anaĥnu Şadadnākum `Ani Al-Hudá Ba`da 'Idh Jā'akum  ۖ  Bal Kuntum Mujrimīna 034-032. (Dnyada) zlərini yuxarı tutanlar da acizlərə belə cavab verərlər: "Əcaba, sizə doğru yol gstərən rəhbər gəldikdən sonra sizi ondan bizmi dndərdik? Xeyr, siz znz gnahkar idiniz (knll surətdə kfr qəbul etdiniz)"  ۖ 
Wa Qāla Al-Ladhīna Astuđ`ifū Lilladhīna Astakbarū Bal Makru Al-Layli Wa An-Nahāri 'Idh Ta'murūnanā 'An Nakfura Bil-Lahi Wa Naj`ala Lahu 'Andādāan  ۚ  Wa 'Asarrū An-Nadāmata Lammā Ra'aw Al-`Adhāba Wa Ja`alnā Al-'Aghlāla Fī 'A`nāqi Al-Ladhīna Kafarū  ۚ  Hal Yujzawna 'Illā Mā Kānū Ya`malūna 034-033. Acizlər zlərini yuxarı tutanlara deyərlər: "Xeyr bəs gecə-gndz qurduğunuz hiylələr? O zaman ki, bizə Allahı danmağı və Ona şəriklər qoşmağı əmr edirdiniz". Onlar əzabı grdkdə iin-iin peşman olarlar. Kfr edənlərin boyunlarına zəncir vurarıq. Onlar ancaq (dnyada) etdikləri əməllərin cəzasını əkərlər. ~  ۚ   ۚ 
Wa Mā 'Arsalnā Fī Qaryatin Min Nadhīrin 'Illā Qāla Mutrafūhā 'Innā Bimā 'Ursiltum Bihi Kāfirūna 034-034. Biz hər hansı bir məmləkətə (kafirləri Allahın əzabı ilə) qorxudan bir peyğəmbər gndərdikdə, onun naz-nemət iində yaşayan zəngin başıları ancaq: "Biz sizinlə gndərilənləri (Allahın hkmlərini, risaləti, mczələri) inkar edirik!" - dedilər.
Wa Qālū Naĥnu 'Aktharu 'Amwālāan Wa 'Awlādāan Wa Mā Naĥnu Bimu`adhdhabīna 034-035. Onlar: "Bizim mal-dvlətimiz və vladımız (iman gətirən bu yoxsullarınkından) daha oxdur və bizə əzab da verilməyəcəkdir (əgər Allah bizdən razı olamsaydı, bol ruzi verməzdi)" - dedilər.
Qul 'Inna Rabbī Yabsuţu Ar-Rizqa Liman Yashā'u Wa Yaqdiru Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Ya`lamūna 034-036. (Ya Peyğəmbər!) De: "Rəbbim istədiyinin ruzisini artırar və (istədiyininkini də) azaldar. Lakin insanların əksəriyyəti (bunu) bilməz!"
Wa Mā 'Amwālukum Wa Lā 'Awlādukum Bi-Atī Tuqarribukum `Indanā Zulfá 'Illā Man 'Āmana Wa `Amila Şāliĥāan Fa'ūlā'ika Lahum Jazā'u Ađ-Đi`fi Bimā `Amilū Wa Hum Al-Ghurufāti 'Āminūna 034-037. Sizi bizə yaxınlaşdıran nə var-dvlətiniz, nə də oğul-uşağınızdır. Yalnız iman gətirib yaxşı işlər grənlərin (dnyadakı) əməllərinə grə mkafatları qat-qat (birə-on) artıq olacaq və onlar cənnət otaqlarından (Cənnətin yksək məqamlarında) əmin-amanlıq iində yaşayacaqlar.
Wa Al-Ladhīna Yas`awna Fī 'Āyātinā Mu`ājizīna 'Ūlā'ika Fī Al-`Adhābi Muĥđarūna 034-038. (Bizi) aciz buraxacaqlarını sanaraq ayələrimizi batil etmək n cəhd gstərənlər isə (qiyamət gn) gətirilib əzaba dar ediləcəklər.
Qul 'Inna Rabbī Yabsuţu Ar-Rizqa Liman Yashā'u Min `Ibādihi Wa Yaqdiru Lahu  ۚ  Wa Mā 'Anfaqtum Min Shay'in Fahuwa Yukhlifuhu  ۖ  Wa Huwa Khayru Ar-Rāziqīna 034-039. (Ya Peyğəmbər!) De: "Həqiqətən, Rəbbim bəndələrindən istədiyinin ruzisini bol edər, (istədiyininkini də) azaldar. (Allah yolunda) nə xərclərsiniz, Allah onun əvəzini verər. O, ruzi verənlərin ən yaxşısıdır!"  ۚ   ۖ 
Wa Yawma Yaĥshuruhum Jamī`āan Thumma Yaqūlu Lilmalā'ikati 'Ahā'uulā' 'Īyākum Kānū Ya`budūna 034-040. O gn (qiyamət gn Allah) onları (mşrikləri, kafirləri) bir yerə yığacaq, sonra da mələklərə belə deyəcək: "Bunlar sizəmi ibadət edirdilər?"
Qālū Subĥānaka 'Anta Walīyunā Min Dūnihim  ۖ  Bal Kānū Ya`budūna Al-Jinna  ۖ  'Aktharuhum Bihim Mu'uminūna 034-041. (Mələklər: ) "Sən paksan, mqəddəssən. Bizin ixtiyar sahibimiz onlar deyil, Sənsən! Xeyr, onlar (bizə yox) cinlərə (şeytanlara) ibadət edirdilər. (Mşriklərin, kafirlərin) əksəriyyəti onlara (cinlərə) iman gətirmişdi", - deyə cavab verəcəklər.  ۖ   ۖ 
Fālyawma Lā Yamliku Ba`đukum Liba`đin Naf`āan Wa Lā Đarrāan Wa Naqūlu Lilladhīna Žalamū Dhūqū `Adhāba An-Nāri Allatī Kuntum Bihā Tukadhdhibūn 034-042. Bu gn bir-birinizə nə bir xeyir (fayda) nə də bir zərər verə bilərsiniz. Zalımlara da: "Dadın (dnyada) yalan hesab etdiyiniz cəhənnəm odunun əzabını!" - deyəcəyik.
Wa 'Idhā Tutlá `Alayhim 'Āyātunā Bayyinātin Qālū Mā Hādhā 'Illā Rajulun Yurīdu 'An Yaşuddakum `Ammā Kāna Ya`budu 'Ābā'uukum Wa Qālū Mā Hādhā 'Illā 'Ifkun Muftaráan  ۚ  Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū Lilĥaqqi Lammā Jā'ahum 'In Hādhā 'Illā Siĥrun Mubīnun 034-043. Ayələrimiz onlara (mşriklərə) aıq-aşkar olaraq oxunduğu zaman: "Bu ancaq sizi atalarınızın ibadət etdiklərindən (btlərdən) dndərmək istəyən bir adamdır!" deyər, (Quran haqında isə: ) "Bu, uydurma yalandan başqa bir şey deyildir!" syləyərlər. Kafir olanlara haqq (Quran) gəldikdə onun barəsində: "Bu yalnız aıq-aşkar bir sehrdir!" - deyərlər.  ۚ 
Wa Mā 'Ātaynāhum Min Kutubin Yadrusūnahā  ۖ  Wa Mā 'Arsalnā 'Ilayhim Qablaka Min Nadhīrin 034-044. Halbuki (Ya Rəsulum!) Biz onlara oxuyacaqları bir kitab verməmiş və səndən əvvəl də zlərinə (Allahın əzabı ilə) qorxudan bir peyğəmbər gndərməmişdik.  ۖ 
Wa Kadhdhaba Al-Ladhīna Min Qablihim Wa Mā Balaghū Mi`shāra Mā 'Ātaynāhum Fakadhdhabū Rusulī  ۖ  Fakayfa Kāna Nakīri 034-045. Onlardan (Məkkə mşriklərindən) əvvəlkilər də (z peyğəmbərlərini) təkzib etmişdilər. Bunlar (Məkkə əhli) onlara verdiklərimizin (mal-dvlətin, qdrətin, mrn) onda birinə belə nail olmamışlar. Amma onlar Mənim Peyğəmbərimi yalanı saydılar. (Ya Rəsulum! Bir grəydin) Mənim (onları) inkar etməyim necə oldu! (Peyğəmbərləri inkar etdikləri n Mən də o kafirləri inkar edib onlara olan nemətimi nifrətlə əvəz etdim, hamısını məhv edib yer zn onlardan bsbtn təmizlədim. Bu, Məkkə mşriklərinə bir ibrət dərsi olmalıdır!)  ۖ 
Qul 'Innamā 'A`ižukum Biwāĥidatin  ۖ  'An Taqūmū Lillahi Mathná Wa Furādá Thumma Tatafakkarū  ۚ  Mā Bişāĥibikum Min Jinnatin  ۚ  'In Huwa 'Illā Nadhīrun Lakum Bayna Yaday `Adhābin Shadīdin 034-046. (Ya Peyğəmbər! Bu mşriklərə) de: "Mən sizə ancaq bir yd verəcəyəm. Allah xatirinə (məni dinlədikdən sonra məclisimdən) iki-iki, bir-bir durun (durub gedin), sonra da bir dərindən dşnn, (grəcəksiniz ki) sizin yoldaşınızda (Muhəmməd əleyhissəlamda) he bir divanəlik əsəri yoxdur. O yalnız qarşıdakı şiddətli əzabla (dar olacağınız axirət əzabı ilə) sizi qorxudan (xəbərdar edən) bir peyğəmbərdir!"  ۖ   ۚ   ۚ 
Qul Mā Sa'altukum Min 'Ajrin Fahuwa Lakum  ۖ  'In 'Ajriya 'Illā `Alá Al-Lahi  ۖ  Wa Huwa `Alá Kulli Shay'in Shahīdun 034-047. De: "Mən (bunun mqabilində) sizdən he bir muzd (mkafat) istəmirəm, o sizin olsun. Mənim mkafatım ancaq Allaha aiddir. O, hər şeyə şahiddir!"  ۖ   ۖ 
Qul 'Inna Rabbī Yaqdhifu Bil-Ĥaqqi `Allāmu Al-Ghuyūbi 034-048. De: "Rəbbim haqqı (vəhyi və risaləti z peyğəmbərlərinə) nazil edər. O, qeybi ən yaxşı biləndir!"
Qul Jā'a Al-Ĥaqqu Wa Mā Yubdi'u Al-Bāţilu Wa Mā Yu`īdu 034-049. De: "Haqq (islam dini) gəldi. Batil (kfr, şirk) bir də nə gzə grnər (nə ortaya bir şey ıxarar), nə də geri qayıdar!" (Haqq gələn kimi batil bilmərrə yox oldu, nki o zlyndə pudur!)
Qul 'In Đalaltu Fa'innamā 'Ađillu `Alá Nafsī  ۖ  Wa 'Ini Ahtadaytu Fabimā Yūĥī 'Ilayya Rabbī  ۚ  'Innahu Samī`un Qarībun 034-050. De: "Əgər mən (haqq yoldan) azsam, bunun zərəri (gnahı) ancaq mənə olar. Yox, əgər doğru yolla getsəm, bu da Rəbbimin mənə vəhy etdiyi (Quran) sayəsindədir. Həqiqətən, O (kimin nə dediyini) eşidəndir, (dua edən bəndələrinə) yaxındır.  ۖ   ۚ 
Wa Law Tará 'Idh Fazi`ū Falā Fawta Wa 'Ukhidhū Min Makānin Qarībin 034-051. (Ya Peyğəmbər!) Sən onları (mşrikləri) bir qorxduqları zaman grəydin! (Nə qəribə mənzərə!) Artıq qaıb can qurtarmağa he bir imkan yox, zləri də (Cəhənnəmə) yaxın bir yerdə (qəbir evində, yaxud Bədr vuruşunda) yaxalanmışlar.
Wa Qālū 'Āmannā Bihi Wa 'Anná Lahumu At-Tanāwushu Min Makānin Ba`īdin 034-052. Onlar: "Ona (Qurana və ya Muhəmməd əleyhissəlama) inandıq!" - deyirlər. Amma (axirət kimi) uzaq bir yerdən əlləri (imana, tvbəyə) necə ata bilər?! (Axirət aləminə getdikdən sonra he kəsin əli imana, tvbəyə yetişməz, nki axirətdən qayıdıb bir də dnyaya gəlmək mmkn deyildir. İman və tvbə yeri yalnız yaşadığınız dnyadır!)
Wa Qad Kafarū Bihi Min Qablu  ۖ  Wa Yaqdhifūna Bil-Ghaybi Min Makānin Ba`īdin 034-053. Halbuki onlar bundan əvvəl onu (Allah kəlamını, yaxud Peyğəmbəri) inkar etmişdilər və uzaq bir yerdən qeybə (qaranlığa daş) atırdılar (qeybə dair bilmədikləri şeylər barəsində danışırdılar).  ۖ 
Wa Ĥīla Baynahum Wa Bayna Mā Yashtahūna Kamā Fu`ila Bi'ashyā`ihim Min Qablu  ۚ  'Innahum Kānū Fī Shakkin Murībin 034-054. Artıq onlarla istədikləri şey (iman və tvbə) arasında əngəl trədilmişdir. (Bir də dnyaya qayıdıb tvbə və iman sahibləri olmaları qeyri-mmkndr). Daha ncə zlərinə bənzər kəslər (kafirlər) barəsində də belə edilmişdir. nki onlar da (axirət əzabı barəsində) dərin bir şəkk iində idilər.  ۚ 
Next Sūrah