33) Sūrat Al-'Aĥzāb

Printed format

33)

Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu Attaqi Al-Laha Wa Lā Tuţi`i Al-Kāfirīna Wa Al-Munāfiqīna 'Inna Al-Laha Kāna `Alīmāan Ĥakīmāan 033-001. Ya Peyğəmbər! Allahdan qorx, kafirlərə və mnafiqlərə itaət etmə. Həqiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!
Wa Attabi` Mā Yūĥá 'Ilayka Min Rabbika  ۚ  'Inna Al-Laha Kāna Bimā Ta`malūna Khabīrāan 033-002. Rəbbindən sənə vəhy olunana (Qurana) tabe ol. Allah, şbhəsiz ki, nə etdiklərinizdən xəbərdardır!  ۚ 
Wa Tawakkal `Alá Al-Lahi  ۚ  Wa Kafá Bil-Lahi Wa Kīlāan 033-003. Allaha təvəkkl et. Allahın (btn işlərdə sənə) vəkil olması kifayət edər!  ۚ 
Mā Ja`ala Al-Lahu Lirajulin Min Qalbayni Fī Jawfihi  ۚ  Wa Mā Ja`ala 'Azwājakumu Al-Lā'ī Tužāhirūna Minhunna 'Ummahātikum  ۚ  Wa Mā Ja`ala 'Ad`iyā'akum 'Abnā'akum  ۚ  Dhālikum Qawlukum Bi'afwāhikum Wa  ۖ  Allāhu Yaqūlu Al-Ĥaqqa Wa Huwa Yahdī As-Sabīla 033-004. Allah bir adamın sinəsinəndə (daxilində) iki rək yaratmamışdır. (Eləcə də iki Allah ola bilməz). Allah nə zihar etdiyiniz (arxasını ananızın arxasına oxşadaraq yaxınlıq etmədiyiniz, talağını verdiyiniz) zvcələrinizi sizə doğma ana, nə də oğulluğa gtrdklərinizi sizə doğma oğul etmişdir. (Onlar əslində z atalarının oğullarıdır). Bunlar sizin dediyiniz boş (mənasız) szlərdir. Allah doğru deyir və (bəndələrini) doğru yola gətirir!  ۚ   ۚ   ۚ   ۖ 
Ad`ūhum Li'abā'ihim Huwa 'Aqsaţu `Inda Al-Lahi  ۚ  Fa'in Lam Ta`lamū 'Ābā'ahum Fa'ikhwānukum Ad-Dīni Wa Mawālīkum  ۚ  Wa Laysa `Alaykum Junāĥun Fīmā 'Akhţa'tum Bihi Wa Lakin Mā Ta`ammadat Qulūbukum  ۚ  Wa Kāna Al-Lahu Ghafūrāan Raĥīmāan 033-005. Onları (əsil-nəsəbləri bilinsin deyə) z atalarının adları ilə ağırın. Bu, Allah yanında daha dzgndr (daha ədalətlidir). Atalarının kim olduğunu bilməsəniz, onlar sizin din qardaşlarınız və yaxınlarınızdır (əmioğlanlarınız və ya azad klələrinizdir; onları qardaşım, əmioğlum, dostum deyə ağırın). Etdiyiniz səhvlərə (məsələn, birinin atasını bilmədən səhv saldığınıza) grə sizə gnah yoxdur. Lakin (qadağan olunduqdan sonra) qəsdən etdiyiniz işlərdən tr gnah vardır. Allah (bəndələrini) bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۚ   ۚ   ۚ 
An-Nabīyu 'Awlá Bil-Mu'uminīna Min 'Anfusihim  ۖ  Wa 'Azwājuhu 'Ummahātuhum  ۗ  Wa 'Ū Al-'Arĥāmi Ba`đuhum 'Awlá Biba`đin Fī Kitābi Al-Lahi Mina Al-Mu'uminīna Wa Al-Muhājirīna 'Illā 'An Taf`alū 'Ilá 'Awliyā'ikum Ma`rūfāan  ۚ  Kāna Dhālika Fī Al-Kitābi Masţūrāan 033-006. Peyğəmbər mminlərə onların zlərindən daha yaxındır. (Mminlər peyğəmbəri zlərindən ox sevməli, onun hər bir əmrini szsz yerinə yetirməlidirlər). Onun vrətləri (mminlərin) analarıdır (he kəs onlarla evlənə bilməz). Qohumlar (bir-birinə vərəsə olmaq baxımından) Allahın Kitabında mminlərdən və mhacirlərdən daha yaxındırlar. Amma (qohum olmayan) dostlarınıza (vəsiyyətlə) bir yaxşılıq edə (bir irs qoya) bilərsiniz. Bu (hkm) kitabda (lvhi-məhfuzda) yazılmışdır. (İslamın ilk dvrlərində sizə qardaş olanların, birlikdə Mədinəyə hicrət edənlərin bir-birinə vərəsə olmaq ixtiyarı var idi. Sonralar bu hkm ləğv edilib varislər məsələsində stnlk qohumlara verildi. Qohum olmayan mminlərin bir-birinə vərəsə olması isə yalnız vəsiyyət yolu ilə mmkn hesab edildi).  ۖ  ~  ۗ   ۚ 
Wa 'Idh 'Akhadhnā Mina An-Nabīyīna Mīthāqahum Wa Minka Wa Min Nūĥin Wa 'Ibrāhīma Wa Mūsá Wa `Īsá Abni Maryama  ۖ  Wa 'Akhadhnā Minhumthāqāan Ghalīžāan 033-007. (Ya Rəsulum!) Xatırla ki, Biz bir zaman peyğəmbərlərdən əhd almışdıq: səndən də, Nuhdan da, İbrahimdən də, Musadan da, Məryəm oğlu İsadan da! Biz onlardan mhkəm bir əhd almışdıq ki,  ۖ 
Liyas'ala Aş-Şādiqīna `An Şidqihim  ۚ  Wa 'A`adda Lilkāfirīna `Adhābāan 'Alīmāan 033-008. (Allah bununla) doğru danışanlardan (peyğəmbərlərdən) doğruluqlarını (risaləti təbliğ edib-etmədiklərini, mmətlərinin onlara iman gətirib-gətirmədiklərini) xəbər alsın və kafirlərdən tr şiddətli bir əzab hazırlasın!  ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Adhkurū Ni`mata Al-Lahi `Alaykum 'Idh Jā'atkum Junūdun Fa'arsalnā `Alayhim Rīĥāan Wa Junūdāan Lam Tarawhā  ۚ  Wa Kāna Al-Lahu Bimā Ta`malūna Başīrāan 033-009. Ey iman gətirənlər! (Xəndək, yaxud Əhzab vuruşunda Qreyş, Qətəfan və yəhudilərin Bəni-Nəzir qəbilələrindən təşkil olunmuş) ordular sizin stnzə gəldiyi zaman Allahın sizə olan nemətini yada salın. O vaxt Biz onların stnə klək və sizin grmədiyiniz (mələklərdən ibarət) qoşun gndərmişdik. Allah o zaman sizin nə etdiyinizi grrd.  ۚ 
'Idh Jā'ūkum Min Fawqikum Wa Min 'Asfala Minkum Wa 'Idhghati Al-'Abşāru Wa Balaghati Al-Qulūbu Al-Ĥanājira Wa Tažunnūna Bil-Lahi Až-Žunūna 033-010. O zaman onlar stnzə həm yuxarı, həm də aşağı tərəfdən (vadinin st və alt tərəfindən) hcum etmiş və (qorxudan) gznz hədəqəsindən ıxıb rəyiniz ağzınıza gəlmişdi. Allah barəsində də mxtəlif fikirlərə dşmşdnz. (Mminlər Allahın z vədinə doğru olduğuna inanır, mnafiqlər isə etiqadı zəif olanlar isə Muhəmməd əleyhissəlamın bu bəladan xilas ola bilməyəcəyini gman edirdilər).
Hunālika Abtuliya Al-Mu'uminūna Wa Zulzilū Zilzālāan Shadīdāan 033-011. Məhz onda (Xəndək vuruşunda) mminlər imtahana əkilmiş (kimin həqiqi mmin, kimin mnafiq olduğu bəlli olmuş) və mhkəm sarsılmışdılar.
Wa 'Idh Yaqūlu Al-Munāfiqūna Wa Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Marađun Mā Wa`adanā Al-Lahu Wa Rasūluhu 'Illā Ghurūrāan 033-012. O zaman mnafiqlər və qəlblərində mərəz (şəkk) olanlar: "Allah və Onun peyğəmbəri bizə yalan vəd etmişdir. (Biz zəfər ala bilməyəcəyik)" - deyirdilər. ~
Wa 'Idh Qālat Ţā'ifatun Minhum Yā 'Ahla Yathriba Lā Muqāma Lakum Fārji`ū  ۚ  Wa Yasta'dhinu Farīqun Minhumu An-Nabīya Yaqūlūna 'Inna Buyūtanā `Awratun Wa Mā Hiya Bi`awratin  ۖ  'In Yurīdūna 'Illā Firārāan 033-013. O zaman onlardan bir tayfa: "Ey Yəsrib (Mədinə) əhli. (Burada) sizin n duracaq bir yer yoxdur, (evinizə) qayıdın!" - demişdi. Başqa bir dəstə isə: "Evlərimiz aıqdır (kimsəsizdir, oğru girməsindən qorxuruq)" - deyə (geri qayıtmaq n) Peyğəmbərdən izin istəyirdi. Həqiqətdə evləri aıq (kimsəsiz) deyildi. Onlar ancaq (dyşdən) qamaq istəyirdilər.  ۚ   ۖ 
Wa Law Dukhilat `Alayhim Min 'Aqţārihā Thumma Su'ilū Al-Fitnata La'ātawhā Wa Mā Talabbathū Bihā 'Illā Yasīrāan 033-014. Əgər (Mədinənin) hər tərəfindən stlərinə yyrlb (cumulub) onlardan fitnə trətmək (imandan dnmək, yenidən mşrikliyə qayıtmaq) istənilsəydi, szsz ki, dərhal onu edər və bunda (bu işdə) azacıq da olsa yubanmazdılar.
Wa Laqad Kānū `Āhadū Al-Laha Min Qablu Lā Yuwallūna Al-'Adbāra  ۚ  Wa Kāna `Ahdu Al-Lahi Mas'ūan 033-015. Halbuki bundan əvvəl (hd vuruşundan sonra) bir daha (dşməndən) z evirib qamayacaqları barədə Allaha sz vermişdilər. Allaha verilən əhd barəsində (qiyamət gn) mtləq sorğu-sual olunacaqdır!  ۚ 
Qul Lan Yanfa`akumu Al-Firāru 'In Farartum Mina Al-Mawti 'Awi Al-Qatli Wa 'Idhāan Lā Tumatta`ūna 'Illā Qalīlāan 033-016. (Ya Peyğəmbər! Bu mnafiqlərə) de: "Əgər lməkdən, yaxud ldrlməkdən (qorxub) qaarsınızsa, qamaq sizə he bir fayda verməz. (Qasanız belə, dnyada) ancaq az bir mddət dolanıb-keinərsiniz. (Alnınıza nə yazılmışsa, o da olacaq. Qasanız da, qamasanız da əcəliniz atan kimi ləcəksiniz. Allahın əzəli hkmn dəyişdirmək olmaz!)
Qul Man Dhā Al-Ladhī Ya`şimukum Mina Al-Lahi 'In 'Arāda Bikum Sū'āan 'Aw 'Arāda Bikum Raĥmatan  ۚ  Wa Lā Yajidūna Lahum Min Dūni Al-Lahi Walīyāan Wa Lā Naşīrāan 033-017. De: "Əgər Allah sizə bir pislik, yaxud bir yaxşılıq (mərhəmət) diləsə, Allahın sizin haqqınızda grəcəyi bu işə kim mane ola bilər?! Onlar (mnafiqlər) zləri n Allahdan başqa nə bir hami, nə də bir mədədkar tapa bilərlər.  ۚ 
Qad Ya`lamu Al-Lahu Al-Mu`awwiqīna Minkum Wa Al-Qā'ilīna Li'ikhwānihim Halumma 'Ilaynā  ۖ  Wa Lā Ya'tūna Al-Ba'sa 'Illā Qalīlāan 033-018. Şbhəsiz ki, Allah iərinizdən (cihada getməyinizə) mane olanları da, qardaşlarına: "Bizə tərəf gəlin! (Muhəmmədə qoşulub əbəs yerə znz həlak etməyin!)" - deyənləri də tanıyır. Dyşə onların ancaq azı gələr,  ۖ 
'Ashiĥĥatan `Alaykum  ۖ  Fa'idhā Jā'a Al-Khawfu Ra'aytahum Yanžurūna 'Ilayka Tadūru 'A`yunuhum Kālladhī Yughshá `Alayhi Mina Al-Mawti  ۖ  Fa'idhā Dhahaba Al-Khawfu Salaqūkum Bi'alsinatin Ĥidādin 'Ashiĥĥatan `Alá Al-Khayri  ۚ  'Ūlā'ika Lam Yu'uminū Fa'aĥbaţa Al-Lahu 'A`mālahum  ۚ  Wa Kāna Dhālika `Alá Al-Lahi Yasīrāan 033-019. (Gəldikdə də xəsislik gstərib kməklərini) sizdən əsirgəyərlər. (Ya Rəsulum!) Onlara qorxu z verdikdə can stə olan (lm xofundan bayılan) adam kimi gzləri (o tərəf-bu tərəfə) dolana-dolana sənə baxdıqlarını grərsən. Qorxu canlarından ıxınca qənimətdə (mminlər əldə etdiyi qənimətin blnməsində) xəsislik edib acı dilləri ilə sizi sancarlar. Onlar iman gətirməmişlər. Buna grə də Allah onların əməllərini pua ıxartmışdır. Bu, Allah n asandır!  ۖ   ۖ   ۚ   ۚ 
Yaĥsabūna Al-'Aĥzāba Lam Yadh/habū  ۖ  Wa 'In Ya'ti Al-'Aĥzābu Yawaddū Law 'Annahum Bādūna Fī Al-'A`rābi Yas'alūna `An 'Anbā'ikum  ۖ  Wa Law Kānū Fīkum Mā Qātalū 'Illā Qalīlāan 033-020. (Mnafiqlər qorxularından Xəndək mharibəsində mələklərin pərən-pərən saldığı dşmən) dəstələrinin ıxıb getmədiklərini zənn edirlər. O dəstələrin bir də qayıdıb gələcəyi təqdirdə onlar (qorxularından) ldə bədəvilər arasında olmaq istərdilər ki, (gəlib-gedəndən) sizə dair xəbərləri soruşub yrənsinlər. (Əgər mminlər zəfər alıbsa, qənimətə şərik ıxsınlar, yox, əgər kafirlər qalib gəliblərsə, onlara qoşulsunlar). Əgər aranızda olsaydılar, ox az (z də yalandan) dyşərdilər.  ۖ   ۖ 
Laqad Kāna Lakum Fī Rasūli Al-Lahi 'Uswatun Ĥasanatun Liman Kāna Yarjū Al-Laha Wa Al-Yawma Al-'Ākhira Wa Dhakara Al-Laha Kathīrāan 033-021. Həqiqətən, Allahın Rəsulu Allaha, qiyamət gnnə mid bəsləyənlər (Allahdan, qiyamət gnndən qorxanlar) və Allahı ox zikr edənlər n gzəl rnəkdir!
Wa Lammā Ra'á Al-Mu'uminūna Al-'Aĥzāba Qālū Hādhā Mā Wa`adanā Al-Lahu Wa Rasūluhu Wa Şadaqa Al-Lahu Wa Rasūluhu  ۚ  Wa Mā Zādahum 'Illā 'Īmānāan Wa Taslīmāan 033-022. Mminlər (mttəfiqlərin) ordu hissələrini grdkdə dedilər: "Bu, Allahın və Peyğəmbərinin bizə olan (zəfər) vədidir. (Biz bununla imtahana əkilirik. Əgər bu imtahandan yaxşı ıxsaq, zəfər alacağıq, nki Allah və Peyğəmbəri həqiqi mminlərə kafirlər zərində qalib olmağı vəd etmişlər). Allah və Peyğəmbəri dz buyurmuşlar!" Bu (vəziyyət) onların yalnız (Allaha) imanını və itaətini artırdı.  ۚ 
Mina Al-Mu'uminīna Rijālun Şadaqū Mā `Āhadū Al-Laha `Alayhi  ۖ  Faminhum Man Qađá Naĥbahu Wa Minhum Man Yantažiru  ۖ  Wa Mā Baddalū Tabdīlāan 033-023. Mminlər iərilərisində elələri də vardır ki, Allaha etdikləri əhdə sadiq olarlar. Onlardan kimisi (bu yolda) şəhid olmuş, kimisi də (şəhid olmasını) gzləyir. Onlar (verdikləri sz) əsla dəyişməzlər ki,  ۖ   ۖ 
Liyajziya Al-Lahu Aş-Şādiqīna Bişidqihim Wa Yu`adhdhiba Al-Munāfiqīna 'In Shā'a 'Aw Yatūba `Alayhim  ۚ  'Inna Al-Laha Kāna Ghafūrāan Raĥīmāan 033-024. Allah (bununla) doğruları doğruluqlarına grə mkafatlandırsın, mnafiqlərə də istəsə əzab versin, yaxud onların tvbələrini qəbul buyursun. Həqiqətən, Allah (bəndələrini) bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۚ 
Waradda Al-Lahu Al-Ladhīna Kafarū Bighayžihim Lam Yanālū Khayrāan  ۚ  Wa Kafá Al-Lahu Al-Mu'uminīna Al-Qitāla  ۚ  Wa Kāna Al-Lahu Qawīyāan `Azīzāan 033-025. Allah kafirləri qəzəbli olduqları (məqsədlərinə atmadıqları) halda geri oturtdu. Onlar he bir xeyir (qənimət) əldə edə bilmədilər. Dyşdə (zəfər almağa) Allah mminlərə kifayət etdi. Allah yenilməz qvvət sahibi, qdrət sahibidir!  ۚ   ۚ 
Wa 'Anzala Al-Ladhīna Žāharūhum Min 'Ahli Al-Kitābi Min Şayāşīhim Wa Qadhafa Fī Qulūbihimu Ar-Ru`ba Farīqāan Taqtulūna Wa Ta'sirūna Farīqāan 033-026. Allah kitab əhlindən onlara (kafirlərə) kmək edənlərin rəklərinə qorxu salıb onları z qalalarından endirdi. Siz onların bir qismini ldrr, bir qismini də əsir alırdınız.
Wa 'Awrathakum 'Arđahum Wa Diyārahum Wa 'Amwālahum Wa 'Arđāan Lam Taţa'ūhā  ۚ  Wa Kāna Al-Lahu `Alá Kulli Shay'in Qadīrāan 033-027. (Allah) sizə onların yerlərinə, yurdlarına və mallarına, stəlik də ayağınız dəyməyən bir yerə (Xeybərə) varis etdi. Allah hər şeyə qadirdir!  ۚ 
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu Qul Li'zwājika 'In Kuntunna Turidna Al-Ĥayā Ata Ad-Dunyā Wa Zīnatahā Fata`ālayna 'Umatti`kunna Wa 'Usarriĥkunna Sarāĥāan Jamīlāan 033-028. Ya Peyğəmbər! (Artıq xərclik və pal-paltar istəyən) zvcələrinə belə de: "Əgər siz dnya həyatını və onun dəbdəbəsini istəyirsinizsə, gəlin sizə talaq haqqınızı verim və (sonra da) gzəl bir tərzdə (Allahın buyurduğu qayda zrə) boşayım!
Wa 'In Kuntunna Turidna Al-Laha Wa Rasūlahu Wa Ad-Dāra Al-'Ākhirata Fa'inna Al-Laha 'A`adda Lilmuĥsināti Minkunna 'Ajrāan `Ažīmāan 033-029. Yox, əgər Allahı, Onun Rəsulunu və axirət yurdunu istəyirsinizsə, (bilin ki) Allah iərinizdən yaxşı işlər grənlər n byk bir mkafat (Cənnət) hazırlamışdır. (Peyğəmbər əleyhissəlamın xanımları dnya nemətlərindən vaz keib axirət yurdunu daha stn tutdular).
Yā Nisā'a An-Nabīyi Man Ya'ti Minkunna Bifāĥishatin Mubayyinatin Yuđā`af Lahā Al-`Adhābu Đi`fayni  ۚ  Wa Kāna Dhālika `Alá Al-Lahi Yasīrāan 033-030. Siz ey Peyğəmbərin zvcələri! Sizdən hansı biriniz aıq-aşkar bir irkin (gnah) iş grsə, onun əzabı ikiqat olar. Bu, Allah n asandır!  ۚ 
Wa Man Yaqnut Minkunna Lillahi Wa Rasūlihi Wa Ta`mal Şāliĥāan Nu'utihā 'Ajrahā Marratayni Wa 'A`tadnā Lahā Rizqāan Karīmāan 033-031. Sizdən hər kim Allaha və Rəsuluna itaət edib yaxşı işlər grsə, onun mkafatını ikiqat (başqa qadınların mkafatlarından iki dəfə artıq) verərik. Biz onun n (Cənnətdə) tkənməz (gzəl, minnətsiz) ruzi hazırlamışıq.
Yā Nisā'a An-Nabīyi Lastunna Ka'aĥadin Mina An-Nisā'  ۚ  'Ini Attaqaytunna Falā Takhđa`na Bil-Qawli Fayaţma`a Al-Ladhī Fī Qalbihi Marađun Wa Qulna Qawlāan Ma`rūfāan 033-032. Siz ey Peyğəmbərin zvcələri! Allahdan qorxacağınız təqdirdə siz (başqa) qadınların he biri kimi deyilsiniz. (Sizin qədir-qiymətiniz, məqamınız daha yksəkdir. Allahdan qorxsanız, daha şərəfli olarsınız). Buna grə də (yad kişilərə) yumşaq (əzilə-əzilə) danışmayın, yoxsa qəlbində mərəz (şəkk, nifaq və gnah mərəzi) olan tamaha (zgə təmənnaya) dşər. (Danışdığınız zaman) gzəl danışın! (Allahın buyurduğu kimi, yaxud qəbul olunmuş qayda zrə gzəl, ciddi bir sz deyin!)  ۚ 
Wa Qarna Fī Buyūtikunna Wa Lā Tabarrajna Tabarruja Al-Jāhilīyati Al-'Ūlá  ۖ  Wa 'Aqimna Aş-Şalāata Wa 'Ātīna Az-Zakāata Wa 'Aţi`na Al-Laha Wa Rasūlahu  ۚ  'Innamā Yurīdu Al-Lahu Liyudh/hiba `Ankumu Ar-Rijsa 'Ahla Al-Bayti Wa Yuţahhirakum Taţhīrāan 033-033. Evlərinizdə qərar tutun. İlkin Cahiliyyat dvrndəki kimi aıq-saıq olmayın. (Bər-bəzəyinizi taxaraq evdən ıxıb znz, gzəlliyinizi yad kişilərə gstərməyin!) Namaz qılın, zəkat verin, Allaha və Rəsuluna itaət edin. Ey əhli-beyt! Allah sizdən irkinliyi (gnahı) yox etmək və sizi tərtəmiz (pak) etmək istər!  ۖ  ~  ۚ 
Wa Adhkurna Mā Yutlá Fī Buyūtikunna Min 'Āyāti Al-Lahi Wa Al-Ĥikmati  ۚ  'Inna Al-Laha Kāna Laţīfāan Khabīrāan 033-034. Allahın evlərinizdə oxunan ayələrini (Quranı) və hikməti (Peyğəmbərin qoyduğu qayda-qanunu) xatırlayın. Allah (mminlərə) ltfkardır, (bəndələrinin btn əməllərindən) xəbərdardır!"  ۚ 
'Inna Al-Muslimīna Wa Al-Muslimāti Wa Al-Mu'uminīna Wa Al-Mu'umināti Wa Al-Qānitīna Wa Al-Qānitāti Wa Aş-Şādiqīna Wa Aş-Şādiqāti Wa Aş-Şābirīna Wa Aş-Şābirāti Wa Al-Khāshi`īna Wa Al-Khāshi`āti Wa Al-Mutaşaddiqīna Wa Al-Mutaşaddiqāti Wa Aş-Şā'imīna Wa Aş-Şā'imāti Wa Al-Ĥāfižīna Furūjahum Wa Al-Ĥāfižāti Wa Adh-Dhākirīna Al-Laha Kathīrāan Wa Adh-Dhākirāti 'A`adda Al-Lahu Lahum Maghfiratan Wa 'Ajrāan `Ažīmāan 033-035. Həqiqətən, Allah məhz msəlman kişilər və qadınlar, mmin kişilər və qadınlar, (Allaha) mti kişilər və qadınlar, doğru danışan kişilər və qadınlar, səbirli kişilər və qadınlar, təvazkar (yalnız Allah qarşısında kiilən) kişilər və qadınlar, sədəqə verən, oruc tutan kişilər və qadınlar, ayıb (vrət) yerlərini (zinadan) qoruyub saxlayan kişilər və qadınlar və Allahı ox zikr edən kişilər və qadınlar n (axirətdə) məğfirət (bağışlanma) və byk bir mkafat (Cənnət) hazırlamışdır!
Wa Mā Kāna Limu'uminin Wa Lā Mu'uminatin 'Idhā Qađá Al-Lahu Wa Rasūluhu 'Amrāan 'An Yakūna Lahumu Al-Khiyaratu Min 'Amrihim  ۗ  Wa Man Ya`şi Al-Laha Wa Rasūlahu Faqad Đalla Đalālāan Mubīnāan 033-036. Allah və Peyğəmbəri bir işi hkm etdiyi zaman he bir mmin kişiyə və qadına z işlərində başqa yol semək (z ixtiyarları ilə ayrı cr hərəkət etmək) yaraşmaz. Allaha və Onun Peyğəmbərinə asi olan kəs, şbhəsiz ki, (haqq yoldan) aıq-aydın azmışdır! ~  ۗ 
Wa 'Idh Taqūlu Lilladhī 'An`ama Al-Lahu `Alayhi Wa 'An`amta `Alayhi 'Amsik `Alayka Zawjaka Wa Attaqi Al-Laha Wa Tukhfī Fī Nafsika Mā Al-Lahu Mubdīhi Wa Takhshá An-Nāsa Wa Allāhu 'Aĥaqqu 'An Takhshāhu  ۖ  Falammā Qađá Zaydun Minhā Waţarāan Zawwajnākahā Likay Lā Yakūna `Alá Al-Mu'uminīna Ĥarajun Fī 'Azwāji 'Ad`iyā'ihim 'Idhā Qađaw Minhunna Waţarāan  ۚ  Wa Kāna 'Amru Al-Lahi Maf`ūlāan 033-037. (Ya Peyğəmbər!) Xatırla ki, bir zaman Allahın (islam dininə ynəltməklə) nemət verdiyi və sənin znn (kləlikdən azad etməklə) nemət verdiyi şəxsə (Zeyd ibn Harisəyə): "Zvzəni (Zeynəb bint Cəhşi) saxla (boşama), Allahdan qorx!" - deyir, Allahın aşkar etdiyi şeyi (Zeynəbin boşanacağı təqdirdə onu almağın haqda sənə nazil olan vəhyi) rəyində gizli saxlayır və adamlardan (onların Peyğəmbər oğulluğunun boşadığı vrətlə evlənir, - deyəcəklərindən) qorxurdun. Halbuki əslində sənin qorxmalı olduğuna ən ox layiq Allahdır. Zeyd zvcəsi ilə əlaqəsini kəsdikdə (Zeynəbi boşadıqda) səni onunla evləndirdik ki, oğulluqları vrətlərini boşadıqları zaman onlarla evlənməkdə mminlərə he bir ətinlik (gnah) olmasın! (Bu işdən mminlərə he bir gnah gəlmədiyini bildirmək n belə bir vrətlə birinci səni evləndirib btn msəlmanlara nmunə etdik). Allahın hkm mtləq yerinə yetər!  ۖ   ۚ 
Mā Kāna `Alá An-Nabīyi Min Ĥarajin Fīmā Farađa Al-Lahu Lahu  ۖ  Sunnata Al-Lahi Fī Al-Ladhīna Khalaw Min Qablu  ۚ  Wa Kāna 'Amru Al-Lahi Qadarāan Maqdūrāan 033-038. Allahın Peyğəmbərə vacib (halal) buyurduğu bir şeydə (Zeynəblə evlənməkdə) ona he bir gnah yoxdur. Daha ncə gəlib-getmiş (Davud, Sleyman və başqaları kimi) peyğəmbərlər barəsində də Allahın qayda-qanunu (snnəsi) belədir. Allahın əmri əzəli hkmdr! (O, mtləq yerinə yetməlidir!)  ۖ   ۚ 
Al-Ladhīna Yuballighūna Risālāti Al-Lahi Wa Yakhshawnahu Wa Lā Yakhshawna 'Aĥadāan 'Illā Al-Laha  ۗ  Wa Kafá Bil-Lahi Ĥasībāan 033-039. O Peyğəmbərlər ki, Allahın hkmlərini (onlara verdiyi risaləti) təbliğ edər, (risaləti tərk etməkdə) Ondan əkinər və Allahdan baqa he kəsdən qorxmazlar. Allah z haqq-hesab əkməyə kifayətdir.  ۗ 
Mā Kāna Muĥammadun 'Abā 'Aĥadin Min Rijālikum Wa Lakin Rasūla Al-Lahi Wa Khātama An-Nabīyīna  ۗ  Wa Kāna Al-Lahu Bikulli Shay'in `Alīmāan 033-040. Muhəmməd aranızdakı kişilərdən he birinin atası deyildir. (Oğul odur ki, kişinin z belindən əmələ gələ!) Lakin o, Allahın Rəsulu (elisi) və peyğəmbərlərin sonuncusudur. Allah hər şeyi biləndir!  ۗ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Adhkurū Al-Laha Dhikrāan Kathīrāan 033-041. Ey iman gətirənlər! Allahı ox zikr edin!
Wa Sabbiĥūhu Bukratan Wa 'Aşīlāan 033-042. Onu səhər-axşam təqdis edib şəninə təriflər deyin! (Sbh, gnorta, ikindi, axşam və gecə namazlarını qılın!)
Huwa Al-Ladhī Yuşallī `Alaykum Wa Malā'ikatuhu Liyukhrijakum Mina Až-Žulumāti 'Ilá An-Nūri  ۚ  Wa Kāna Bil-Mu'uminīna Raĥīmāan 033-043. Sizi zlmətdən nura ıxartmaq n mələkləri ilə birlikdə sizə mərhəmət bəxş edən Odur. (Və ya: mələkləri də Ondan sizin bağışlanmağınızı dilərlər!). Allah mminlərə rəhm edəndir!  ۚ 
Taĥīyatuhum Yawma Yalqawnahu Salāmun  ۚ  Wa 'A`adda Lahum 'Ajrāan Karīmāan 033-044. (Mminlərin) Ona qovuşacaqlarını gn (Cənnətdə bir-birinə) xeyir-duaları (və ya Allahın onlara verəcəyi xeyir-dua) "salam"dır! (Allah) onlar n ox qiymətli (tkənməz, gzəl) mkafat hazırlamışdır.  ۚ 
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu 'Innā 'Arsalnāka Shāhidāan Wa Mubashshirāan Wa Nadhīrāan 033-045. Ya Peyğəmbər! Həqiqətən, Biz səni (mmətinə) bir şahid, bir mjdəi və bir qorxudan kimi gndərdik!
Wa Dā`īāan 'Ilá Al-Lahi Bi'idhnihi Wa Sirājāan Munīrāan 033-046. (Biz səni) Allahın izni ilə Ona tərəf ağıran və nurlu bir ıraq olaraq gndərdik!
Wa Bashshiri Al-Mu'uminīna Bi'anna Lahum Mina Al-Lahi Fađlāan Kabīrāan 033-047. Mminlərə Allah tərəfindən byk bir mkafat (Cənnət) bəxş ediləcəyi ilə mjdə ver!
Wa Lā Tuţi`i Al-Kāfirīna Wa Al-Munāfiqīna Wa Da` 'Adhāhum Wa Tawakkal `Alá Al-Lahi  ۚ  Wa Kafá Bil-Lahi Wa Kīlāan 033-048. Kafirlərə və mnafiqlərə itaət etmə. Onların (sənə olan) əziyyətlərinə əhəmiyyət vermə, Allaha bel bağla. Allahın sənə vəkil olması kifayət edər.  ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Nakaĥtumu Al-Mu'umināti Thumma Ţallaqtumūhunna Min Qabli 'An Tamassūhunna Famā Lakum `Alayhinna Min `Iddatin Ta`taddūnahā  ۖ  Famatti`ūhunna Wa Sarriĥūhunna Sarāĥāan Jamīlāan 033-049. Ey iman gətirənlər! Əgər mmin qadınlarla evlənib onlara toxunmadan əvvəl talaqlarını versəniz, artıq onlar n sizə gzləmə mddəti saymağa ehtiyac yoxdur. (Onları evlərinizdə saxlayıb gzləmə mddətini başa vurmağa məcbur etməyin. Aranızda yaxınlıq olmadığı n nə vaxt istəsələr, o vaxt da başqasına ərə gedə bilərlər). Belə olduqda onlara bir şey (mehrin yarısını və ya bir az mal) verib gzəl tərzdə sərbəst buraxın!  ۖ 
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu 'Innā 'Aĥlalnā Laka 'Azwājaka Al-Lātī 'Ātayta 'Ujūrahunna Wa Mā Malakat Yamīnuka Mimmā 'Afā'a Al-Lahu `Alayka Wa Banāti `Ammika Wa Banāti `Ammātika Wa Banāti Khālika Wa Banāti Khālātika Al-Lātī Hājarna Ma`aka Wa Amra'atan Mu'uminatan 'In Wahabat Nafsahā Lilnnabīyi 'In 'Arāda An-Nabīyu 'An Yastankiĥahā Khālişatan Laka Min Dūni Al-Mu'uminīna  ۗ  Qad `Alimnā Mā Farađnā `Alayhim Fī 'Azwājihim Wa Mā Malakat 'Aymānuhum Likaylā Yakūna `Alayka Ĥarajun  ۗ  Wa Kāna Al-Lahu Ghafūrāan Raĥīmāan 033-050. Ya Peyğəmbər! Mehrlərini verdiyin zvcələrini, Allahın sənə qənimət olaraq verdiklərindən sahib olduğun cariyələri, səninlə birlikdə (Mədinəyə) hicrət etmiş əmin qızlarını, bibilərinin qızlarını, dayın qızlarını, xalalarının qızlarını və bir də Peyğəmbər onunla evlənmək istədiyi təqdirdə zn (mehrsiz) Peyğəmbərə bağışlayan hər hansı bir mmin qadını - digər mminlərə deyil, yalnız sənə məxsus olmaq zrə - sənin n halal etdik. Onların zvcələri və sahib olduqları cariyələr barəsində ("Nisa" surəsində) nə hkm etdiyimizi (onlara hansı qadınları halal buyurduğumuzu və bu məsələdə onları Peyğəmbərlə bir tutmamağımızın hikmətini), əlbəttə, bilirik. (Ya Rəsulum!) Sənə (evlənməkdə) bir ətinlik olmasın deyə (bu buyurduqlarımızı sənə halal etdik). Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۗ   ۗ 
Turjī Man Tashā'u Minhunna Wa Tu'uwī 'Ilayka Man Tashā'u  ۖ  Wa Mani Abtaghayta Mimman `Azalta Falā Junāĥa `Alayka  ۚ  Dhālika 'Adná 'An Taqarra 'A`yunuhunna Wa Lā Yaĥzanna Wa Yarđayna Bimā 'Ātaytahunna Kulluhunna Wa  ۚ  Allāhu Ya`lamu Mā Fī Qulūbikum  ۚ  Wa Kāna Al-Lahu `Alīmāan Ĥalīmāan 033-051. (Ya Rəsulum!) Onlardan (zvcələrindən) istədiyini (istədiyinin səninlə gecələmək nvbəsini) təxirə salar, istədiyini də (gecəni onunla keirmək n) z yanına ala bilərsən. (Bir mddət zndən) ayırdığın (nvbəsini təxirə saldığın, yaxud rici talaqla boşadığın) vrətlərindən də istədiyini (yenidən) z yanına qaytarmaqdan sənə he bir gnah gəlməz. Onların gzlərinin aydın olması (sevinmələri), kədərlənməmələri və sənin onlara verdiklərindən razı qalmaları n ən mnasib olanı budur. Allah qəlblərinizdə olanları (kimin daha ox kimə meyl etdiyini) bilir. Allah (hər şeyi) biləndir, həlimdir! (Bəndələrinə cəza verməkdə tələsməz!)  ۖ   ۚ   ۚ   ۚ 
Lā Yaĥillu Laka An-Nisā' Min Ba`du Wa Lā 'An Tabaddala Bihinna Min 'Azwājin Wa Law 'A`jabaka Ĥusnuhunna 'Illā Mā Malakat Yamīnuka  ۗ  Wa Kāna Al-Lahu `Alá Kulli Shay'in Raqībāan 033-052. Bundan sonra (bu vrətlərindən əlavə) sənə (başqa) qadınlar halal olmaz. Bunları, gzəllikləri xoşuna gəlsə də, başqa qadınlarla dəyişmək olmaz. Sahib olduğunuz cariyələr isə istisnadır. Allah hər şeyə nəzarət edəndir!  ۗ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tadkhulū Buyūta An-Nabīyi 'Illā 'An Yu'udhana Lakum 'Ilá Ţa`āmin Ghayra Nāžirīna 'Ināhu Wa Lakin 'Idhā Du`ītumdkhulū Fa'idhā Ţa`imtumntashirū Wa Lā Musta'nisīna Liĥadīthin  ۚ  'Inna Dhālikum Kāna Yu'udhī An-Nabīya Fayastaĥyi Minkum Wa  ۖ  Allāhu Lā Yastaĥyi Mina Al-Ĥaqqi  ۚ  Wa 'Idhā Sa'altumūhunna Matā`āan Fās'alūhunna Min Warā'i Ĥijābin  ۚ  Dhālikum 'Aţharu Liqulūbikum Wa Qulūbihinna  ۚ  Wa Mā Kāna Lakum 'An Tu'udhū Rasūla Al-Lahi Wa Lā 'An Tankiĥū 'Azwājahu Min Ba`dihi 'Abadāan  ۚ  'Inna Dhālikum Kāna `Inda Al-Lahi `Ažīmāan 033-053. Ey iman gətirənlər! Peyğəmbərin evlərinə sizə yeməyə icazə verilmədən (yeməyə dəvət olumadan) girib onun bişməsini gzləməyin. Lakin dəvət olunduqda gedin və (yeməyinizi) yedikdən sonra (orada bir-birinizlə) shbətə qapılmayıb dağılın. Bu (sizin ox oturmağınız), Peyğəmbərə əziyyət verir, amma o sizdən (bunu sizə deməkdən) utanırdı. Lakin Allah doğru szdən əkinməz. Onlardan (Peyğəmbərin zvcələrindən) bir şey soruşduqda, pərdə arxasından soruşun (evlərinə daxil olmayın). Bu həm sizin, həm də onların rəklərinə daha ox təmizlik bəxş edər. Sizə Allahın Peyğəmbərini incitmək, zndən sonra onun zvcələri ilə evlənmək əsla yaraşmaz. Həqiqətən, bu, Allah yanında byk gnahdır!  ۚ   ۖ   ۚ   ۚ   ۚ  ~  ۚ 
'In TubShay'āan 'Aw Tukhfūhu Fa'inna Al-Laha Kāna Bikulli Shay'in `Alīmāan 033-054. Əgər bir şeyi (Peyğəmbərin zvcələri ilə evlənmək arzusunu) aıq bildirsəniz, yaxud onu (qəlbinizdə) gizli saxlasanız, (fərqi yoxdur) Allah hər şeyi biləndir! (Sizin btn aşkar və gizli əməlləriniz, hətta rəyinizdən keən ani fikir və duyğular belə Allaha məlumdur!)
Lā Junāĥa `Alayhinna Fī 'Ābā'ihinna Wa Lā 'Abnā'ihinna Wa Lā 'Ikhwānihinna Wa Lā 'Abnā'i 'Ikhwānihinna Wa Lā 'Abnā'i 'Akhawātihinna Wa Lā Nisā'ihinna Wa Lā Mā Malakat 'Aymānuhunna  ۗ  Wa Attaqīna Al-Laha  ۚ  'Inna Al-Laha Kāna `Alá Kulli Shay'in Shahīdāan 033-055. Onlara (Peyğəmbərin və mminlərin vrətlərinə) ataları, oğulları, qardaşları, qardaşlarının oğulları, bacılarının oğulları, z (msəlman) qadınları, sahib olduqları klə və cariyələr barədə (onlara grnmək, onlarla shbət etmək xsusunda) he bir gnah yoxdur. (Siz ey qadınlar!) Allahdan qorxun! (Onun sizə buyurduqlarına əməl edin!) Şbhəsiz ki, Allah hər şeyə şahiddir!  ۗ   ۚ 
'Inna Al-Laha Wa Malā'ikatahu Yuşallūna `Alá An-Nabīyi  ۚ  Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Şallū `Alayhi Wa Sallimū Taslīmāan 033-056. Həqiqətən, Allah və Onun mələkləri Peyğəmbərə salavat gndərirlər (xeyir-dua verirlər). Ey iman gətirənlər! Siz də ona salavat gndərib (onun n salavat deyib) layiqincə salamlayın! (Allahmmə səlli əla Muhəmmədin və ali Muhəmməd; əssəlamu əleykə əyyuhənnəbi və rəhmətullahi və bərəkətuhu-deyin!)  ۚ 
'Inna Al-Ladhīna Yu'udhūna Al-Laha Wa Rasūlahu La`anahumu Al-Lahu Fī Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati Wa 'A`adda Lahum `Adhābāan Muhīnāan 033-057. Allahı və Onun Peyğəmbərini incidənlərə Allah dnyada və axirətdə lənət eləmiş (z rəhmətindən qovmuş) və onlar n həqarətli bir əzab hazırlamışdır!
Wa Al-Ladhīna Yu'udhūna Al-Mu'uminīna Wa Al-Mu'umināti Bighayri Mā Aktasabū Faqadi Aĥtamalū Buhtānāan Wa 'Ithmāan Mubīnāan 033-058. Mmin kişiləri və qadınları etmədikləri bir işdən (gnahdan) tr incidənlər, şbhəsiz ki, z zərlərinə bhtan və aıq-aydın bir gnah gtrmşlər!
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu Qul Li'zwājika Wa Banātika Wa Nisā'i Al-Mu'uminīna Yudnīna `Alayhinna Min Jalābībihinna  ۚ  Dhālika 'Adná 'An Yu`rafna Falā Yu'udhayna  ۗ  Wa Kāna Al-Lahu Ghafūrāan Raĥīmāan 033-059. Ya Peyğəmbər! Zvcələrinə, qızlarına və mminlərin vrətlərinə de ki, (evdən ıxdıqda cariyələrə oxşamasınlar deyə, bədənlərini başdan-ayağa gizlədən) rtklərini rtsnlər. Bu onların tanınması (cariyə deyil, azad qadın olduqlarının bilinməsi) və onlara əziyyət verilməməsi n daha mnasibdir. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۚ   ۗ 
La'in Lam Yantahi Al-Munāfiqūna Wa Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Marađun Wa Al-Murjifūna Fī Al-Madīnati Lanughriyannaka Bihim Thumma Lā Yujāwirūnaka Fīhā 'Illā Qalīlāan 033-060. Əgər mnafiqlər, qəlblərində mərəz (zinakarlıq, pozğunluq mərəzi) olanlar və Mədinədə qəsdən yalan şayiələr yayanlar (bu pis əməllərinə) son qoymasalar, şbhəsiz ki, səni onların stnə qaldırarıq. Sonra onlar səninlə ancaq az bir mddət orada qonşu ola bilərlər.
Mal`ūnīna  ۖ  'Aynamā Thuqifū 'Ukhidhū Wa Quttilū Taqtīlāan 033-061. (Onlar) məlunlar kimi (tezliklə şəhərdən qovular), harada ələ kesələr, mtləq tutulub ldrlərlər.  ۖ 
Sunnata Al-Lahi Fī Al-Ladhīna Khalaw Min Qablu  ۖ  Wa Lan Tajida Lisunnati Al-Lahi Tabdīlāan 033-062. Allahın (onlardan) ncə gəlib-getmişlər (mnafiqlər) haqqında qayda-qanunu belədir. Sən Allahın qoyduğu qayda-qanunda əsla dəyişiklik grməzsən!  ۖ 
Yas'aluka An-Nāsu `Ani As-Sā`ati  ۖ  Qul 'Innamā `Ilmuhā `Inda Al-Lahi  ۚ  Wa Mā Yudrīka La`alla As-Sā`ata Takūnu Qarībāan 033-063. Camaat (Məkkə əhli) səndən o saat (qiyamətin nə vaxt qopacağı) barədə soruşar. (Ya Peyğəmbər!) De: "Onu ancaq Allah bilər!" Nə bilirsən, bəlkə də, o saat (qiyamət) yaxındır).  ۖ   ۚ 
'Inna Al-Laha La`ana Al-Kāfirīna Wa 'A`adda Lahum Sa`īrāan 033-064. Şbhəsiz ki, Allah kafirlərə lənət eləmiş və onlar n yanar od hazırlamışdır.
Khālidīna Fīhā 'Abadāan  ۖ  Lā Yajidūna Walīyāan Wa Lā Naşīrāan 033-065. Onlar orada əbədi qalacaqlar, (zlərinə) nə bir hami, nə də bir mədədkar tapa biləcəklər.  ۖ 
Yawma Tuqallabu Wujūhuhum An-Nāri Yaqūlūna Yā Laytanā 'Aţa`nā Al-Laha Wa 'Aţa`nā Ar-Rasūlā 033-066. zləri odda (o tərəf-bu tərəfə) evrildiyi (haldan-hala dşdy) gn onlar: "Kaş Allaha mti olaydıq, Peyğəmbərə itaət edəydik!" - deyəcəklər.
Wa Qālū Rabbanā 'Innā 'Aţa`nā Sādatanā Wa Kubarā'anā Fa'ađallūnā As-Sabīlā 033-067. Onlar deyəcəklər: "Ey Rəbbimiz! Biz ağalarımıza, byklərimizə itaət etdik, onlarsa bizi haqq yoldan azdırdılar.
Rabbanā 'Ātihim Đi`fayni Mina Al-`Adhābi Wa Al-`Anhum La`nāan Kabīrāan 033-068. Ey Rəbbimiz! Onlara ikiqat əzab ver, onları byk bir lənətə (əzaba) dar elə!"
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Takūnū Kālladhīna 'Ādhaw Mūsá Fabarra'ahu Al-Lahu Mimmā Qālū  ۚ  Wa Kāna `Inda Al-Lahi Wajīhāan 033-069. Ey iman gətirənlər! Musaya əziyyət verən kəslər kimi olmayın. Allah (Musanı) onların dediklərindən (bhtanlarından) təmizə ıxartdı. O, Allah yanında ox hrmətli (qədir-qiymətli) idi.  ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Attaqū Al-Laha Wa Qūlū Qawlāan Sadīdāan 033-070. Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və doğru sz syləyin!
Yuşliĥ Lakum 'A`mālakum Wa Yaghfir Lakum Dhunūbakum  ۗ  Wa Man Yuţi`i Al-Laha Wa Rasūlahu Faqad Fāza Fawzāan `Ažīmāan 033-071. (Əgər belə etsəniz, Allah) əməllərinizi islah edər və gnahlarınızı bağışlayar. Hər kəs Allaha və Peyğəmbərinə itaət etsə, byk bir səadətə (Cənnətə) nail olar.  ۗ 
'Innā `Arađnā Al-'Amānata `Alá As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Al-Jibāli Fa'abayna 'An Yaĥmilnahā Wa 'Ashfaqna Minhā Wa Ĥamalahā Al-'Insānu  ۖ  'Innahu Kāna Žalūmāan Jahūlāan 033-072. Biz əmanəti (Allaha itaət və ibadəti, şəri hkmləri yerinə yetirməyi) gylərə, yerə və dağlara təklif etdik. Onlar ona yklənməkdən (gtrb zləri ilə daşımaqdan) qorxub əkindilər. Ona insan ykləndi. Həqiqətən, o ox zalım, ox cahildir. (İnsan bu ağır əmanəti gtrməklə znə zlm etdi və cahilliyi zndən onun ətinliyini, ağır nəticəsini bilmədi).  ۖ 
Liyu`adhdhiba Al-Lahu Al-Munāfiqīna Wa Al-Munāfiqāti Wa Al-Mushrikīna Wa Al-Mushrikāti Wa Yatūba Al-Lahu `Alá Al-Mu'uminīna Wa Al-Mu'umināti  ۗ  Wa Kāna Al-Lahu Ghafūrāan Raĥīmāan 033-073. Allah mnafiq kişiləri və qadınları, mşrik kişiləri və qadınları əzaba uğratsın, mmin kişilərin və qadınların da tvbələrini qəbul buyursun deyə (əmanəti z razılığı ilə Adəm vladına tapşırdı). Allah (mminləri) bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۗ 
Next Sūrah