32) Sūrat As-Sajdah

Printed format

32)

'Alif-Lām-Mīm 032-001. Əlif, Lam, Mim! --
Tanzīlu Al-Kitābi Lā Rayba Fīhi Min Rabbi Al-`Ālamīna 032-002. Kitabın (Quranın) aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilməsində he bir şəkk-şbhə yoxdur!
'Am Yaqūlūna Aftarāhu  ۚ  Bal Huwa Al-Ĥaqqu Min Rabbika Litundhira Qawmāan Mā 'Atāhum Min Nadhīrin Min Qablika La`allahum Yahtadūna 032-003. Yoxsa (mşriklər): "(Muhəmməd) onu zndən uydurmuşdur!" - deyirlər. Xeyr, o səndən əvvəl peyğəmbər gndərilməmiş bir qvm (Allahın əzabı ilə) qorxutmağın n Rəbbindən (nazil) olan bir haqdır. Bəlkə, doğru yola ynələlər!  ۚ 
Al-Lahu Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā Fī Sittati 'Ayyāmin Thumma Astawá `Alá Al-`Arshi  ۖ  Mā Lakum Min Dūnihi Min Wa Līyin Wa Lā Shafī`in  ۚ  'Afalā Tatadhakkarūna 032-004. Gyləri, yeri və onların arasındakıları altı gndə xəlq edən, sonra ərşi yaradıb hkm altına alan (ərşdə bərqərar olan) Allahdır. Sizin Ondan başqa he bir haminiz və şəfaət (əzabı dəf) edəniniz yoxdur. Məgər yd-nəsihət qəbul etməyəcəksiniz?  ۖ   ۚ 
Yudabbiru Al-'Amra Mina As-Samā'i 'Ilá Al-'Arđi Thumma Ya`ruju 'Ilayhi Fī Yawmin Kāna Miqdāruhu 'Alfa Sanatin Mimmā Ta`uddūna 032-005. O, gydən yerə qədər olan btn işləri idarə edir. Sonra (həmin işlər) sizin saydığınızın (dnya ilinin) min ilinə bərabər olan bir gndə (qiyamət gnndə) Ona doğru (Allahın dərgahına) yksələr. ~
Dhālika `Ālimu Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu 032-006. O, qeybi də, aşkarı da biləndir, yenilməz qvvət sahibi, mərhəmət sahibidir!
Al-Ladhī 'Aĥsana Kulla Shay'in Khalaqahu  ۖ  Wa Bada'a Khalqa Al-'Insāni Min Ţīnin 032-007. O, yaratdığı hər şeyi gzəl yaratdı, insanı (Adəmi) yaratmağa palıqdan başladı.  ۖ 
Thumma Ja`ala Naslahu Min Sulālatin Min Mā'in Mahīnin 032-008. Sonra onun nəslini ntfədən - bir qətrə zəif (dəyərsiz) sudan əmələ gətirdi.
Thumma Sawwāhu Wa Nafakha Fīhi Min Rūĥihi  ۖ  Wa Ja`ala Lakumu As-Sam`a Wa Al-'Abşāra Wa Al-'Af'idata  ۚ  Qalīlāan Mā Tashkurūna 032-009. Sonra onu dzəldib insan şəklinə saldı və ona z ruhundan (znn yaratdığı ruhdan) frd (həyat verdi). O sizə gz, qulaq və rək verdi. Siz (bu nemətlərə) az şkr edirsiniz!  ۖ   ۚ 
Wa Qālū 'A'idhā Đalalnā Fī Al-'Arđi 'A'innā Lafī Khalqin Jadīdin  ۚ  Bal Hum Biliqā'i Rabbihim Kāfirūna 032-010. (Axirətə inanmayanlar) dedilər: "Məgər biz torpağa qarışıb yox olandan sonra yenidənmi yaradılacağıq?" Bəli, onlar Rəbbi ilə qarşılaşacaqlarını (qiyamət gn dirilib haqq-hesab n Allahın hzurunda duracaqlarını) inkar edən kəslərdir!  ۚ 
Qul Yatawaffākum Malaku Al-Mawti Al-Ladhī Wukkila Bikum Thumma 'Ilá Rabbikum Turja`ūna 032-011. (Ya Rəsulum!) De: "Sizə mvəkkil olan lm mələyi (Əzrail) canınızı alacaqdır. Sonra da (qiyamət gn) Rəbbinizin hzuruna qaytarılacaqsınız!"
Wa Law Tará 'Idhi Al-Mujrimūna Nākisū Ru'ūsihim `Inda Rabbihim Rabbanā 'Abşarnā Wa Sami`nā Fārji`nā Na`mal Şāliĥāan 'Innā Mūqinūna 032-012. (Ya Rəsulum!) Kaş gnahları z Rəbbinin hzurunda (gnahlarından utanaraq) başlarını aşağı dikib: "Ey Rəbbimiz! (Dnyada yalan hesab etdiyimiz qiyaməti və onun əzabını) grdk, (peyğəmbərlərin doğru dediklərini, haqq olduqlarını Səndən) eşitdik. İndi bizi (dnyaya) qaytar ki, yaxşı iş grək. Biz (Sənin vəhdaniyyətinə) tam yəqinliklə inandıq!" - deyəndə grəydin!
Wa Law Shi'nā La'ātaynā Kulla Nafsin Hudāhā Wa Lakin Ĥaqqa Al-Qawlu Minnī La'amla'anna Jahannama Mina Al-Jinnati Wa An-Nāsi 'Ajma`īna 032-013. Əgər Biz istəsəydik, hər kəsi doğru yola salardıq (imana mvəffəq edərdik). Lakin Mən: "Cəhənnəmi mtləq btn (gnahkar) cinlər və insanlarla dolduracağam!" szn gerək olaraq demişəm! (Bizim bu hkmmz labddr. Bu szn, bu hkmn doğruluğunu sbut etmək n əzəldən gnahkar, kafir, yaxud mşrik olacağını bildiyimiz şəxsi doğru yola salmadıq. nki həmin şəxs Bizim ona bəxş etdiyimiz ağılla yaxşını pisdən ayırıb doğru yolu z tutmalı idi. Dində he bir məcburiyyət yoxdur!)
Fadhūqū Bimā Nasītum Liqā'a Yawmikumdhā 'Innā Nasīnākum  ۖ  Wa Dhūqū `Adhāba Al-Khuldi Bimā Kuntum Ta`malūna 032-014. (Kafirlər Cəhənnəmə girdikdə Allah onlara belə buyurar: ) "Bu gnə yetişəcəyinizi unutduğunuza grə indi dadın (əzabı)! Biz də sizi unutduq. (Cəhənnəmdə kməksiz buraxdır). Etdiyiniz əməllərin cəzası olaraq dadın əbədi əzabı!"  ۖ 
'Innamā Yu'uminu Bi'āyātinā Al-Ladhīna 'Idhā Dhukkirū Bihā Kharrū Sujjadāan Wa Sabbaĥū Biĥamdi Rabbihim Wa Hum Lā Yastakbirūna 032-015. Bizim ayələrimizə ancaq ayələrimizlə yd-nəsihət olunduqları zaman səcdəyə qapananlar və təkəbbr gstərməyərək Rəbbini həmd-səna ilə təqdis edənlər iman gətirərlər.
Tatajāfá Junūbuhum `Ani Al-Mađāji`i Yad`ūna Rabbahum Khawfāan Wa Ţama`āan Wa Mimmā Razaqnāhum Yunfiqūna 032-016. Onlar ibadət n yataqlarından qalxar (gecələr az yatar), qorxu və mid iində (Allahın əzabından qorxaraq, mərhəmətinə mid bəsləyərək) Rəbbinə dua edər və onlara verdiyimiz ruzilərdən (ehtiyacı olanlara) sərf edərlər.
Falā Ta`lamu Nafsun Mā 'Ukhfiya Lahum Min Qurrati 'A`yunin Jazā'an Bimā Kānū Ya`malūna 032-017. Etdikləri əməllərin mkafatı olaraq (Allah dərgahında) onlar (mminlər) n gz oxşayan (onları sevindirəcək) nə cr nemətlər gizlənib saxlandığını he kəs bilməz!
'Afaman Kāna Mu'umināan Kaman Kāna Fāsiqāan  ۚ  Lā Yastawūna 032-018. Məgər mmin kimsə ilə (Allahın itaətindən ıxmış) fasiq eynidirmi?! Əlbəttə, onlar eyni ola bilməzlər!  ۚ 
'Ammā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Falahum Jannātu Al-Ma'wá Nuzulāan Bimā Kānū Ya`malūna 032-019. İman gətirib yaxşı işlər grənləri etdikləri əməllər mqabilində qonaq qalacaqları (sakin olacaqları) Məva cənnətləri gzləyir. (Onlar orada Allahın əbədi qonaqları olacaqlar).
Wa 'Ammā Al-Ladhīna Fasaqū Fama'wāhumu An-Nāru  ۖ  Kullamā 'Arādū 'An Yakhrujū Minhā 'U`īdū Fīhā Wa Qīla Lahum Dhūqū `Adhāba An-Nāri Al-Ladhī Kuntum Bihi Tukadhdhibūna 032-020. Fasiqlərə gəldikdə isə, onların məskəni cəhənnəm odudur. Onlar hər dəfə oddan ıxmaq istədikdə yenə ora qaytarılacaq və onlara: "Dadın yalan hesab etdiyiniz cəhənnəm odunun əzabını!" - deyiləcəkdir.  ۖ 
Wa Lanudhīqannahum Mina Al-`Adhābi Al-'Adná Dūna Al-`Adhābi Al-'Akbari La`allahum Yarji`ūna 032-021. Biz ən byk əzabdan (axirət əzabından) əvvəl onlara mtləq dnya əzabından daddıracağıq. Bəlkə, (tvbə edib dz yola) qayıdalar!
Wa Man 'Ažlamu Mimman Dhukkira Bi'āyāti Rabbihi Thumma 'A`rađa `Anhā  ۚ  'Innā Mina Al-Mujrimīna Muntaqimūna 032-022. Rəbbinin ayələri ilə yd-nəsihət verildikdən sonra onlardan z dndərən kəsdən daha zalım kim ola bilər?! Biz, şbhəsiz ki, onlardan intiqam alacağıq!  ۚ 
Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba Falā Takun Fī Miryatin Min Liqā'ihi  ۖ  Wa Ja`alnāhu Hudáan Libanī 'Isrā'īla 032-023. Biz Musaya kitab (Tvrat) vermişdik. (Ya Rəsulum!) Sən onunla (Musa ilə) grşəcəyinə şbhə etmə. (Peyğəmbər əleyhissəlam merac gecəsi Musa ilə grşb danışmışdı). Biz onu (Tvratı, yaxud Musanı) İsrail oğullarına doğru yol gstərən bir rəhbər etmişdik.  ۖ 
Wa Ja`alnā Minhum 'A'immatan Yahdūna Bi'amrinā Lammā Şabarū  ۖ  Wa Kānū Bi'āyātinā Yūqinūna 032-024. (ətinliklərə) səbr etdikləri və ayələrimizə rəkdən inandıqları n Biz onlardan (İsrail oğullarından) əmrimizlə (insanlara) haqq yolu gstərən rəhbərlər təyin etmişdik.  ۖ 
'Inna Rabbaka Huwa Yafşilu Baynahum Yawma Al-Qiyāmati Fīmā Kānū Fīhi Yakhtalifūna 032-025. (Ya Rəsulum!) Həqiqətən, sənin Rəbbin onların (mminlərlə kafirlərin) arasında qiyamət gn ixtilafda olduqları (dini) məsələlər barədə hkm verəcəkdir!
'Awalam Yahdi Lahum Kam 'Ahlaknā Min Qablihim Mina Al-Qurūni Yamshūna Fī Masākinihim  ۚ  'Inna Fī Dhālika La'āyātin  ۖ  'Afalā Yasma`ūna 032-026. Məgər onlar indi yurdlarında gəzib-dolaşdıqları zlərindən əvvəlki neə-neə nəsilləri (peyğəmbərlərini yalanı saydıqlarından tr) məhv etdiyimizi grmrlərmi? Həqiqətən, bunda (Məkkə mşrikləri n) ibrətlər vardır. Məgər (haqqa) qulaq asmayacaqlar?  ۚ   ۖ 
'Awalam Yaraw 'Annā Nasūqu Al-Mā'a 'Ilá Al-'Arđi Al-Juruzi Fanukhriju Bihi Zar`āan Ta'kulu Minhu 'An`āmuhum Wa 'Anfusuhum  ۖ  'Afalā Yubşirūna 032-027. Məgər grmrlərmi ki, Biz quru yerə su gndərib onunla heyvanlarının və zlərinin yedikləri əkinlər (bitkilər, meyvələr) yetişdiririk? Məgər (btn bunları z gzləri ilə) grmrlər?  ۖ 
Wa Yaqūlūna Matá Hādhā Al-Fatĥu 'In Kuntum Şādiqīna 032-028. Onlar: "Əgər doğru danışanlardansınızsa, (bir xəbər verin grək) bu fəth (Məkkənin fəthi, Bədr vuruşu, yaxud qiyamət gn) nə vaxt olacaqdır? - deyə soruşarlar.
Qul Yawma Al-Fatĥi Lā Yanfa`u Al-Ladhīna Kafarū 'Īmānuhum Wa Lā Hum Yunžarūna 032-029. (Ya Rəsulum!) De: "Fəth gn kafirlərlə (sonrakı) imanı he bir fayda verməz və onlara (tvbə etmək n) mhlət də verilməz!"
Fa'a`riđ `Anhum Wa Antažir 'Innahum Muntažirūna 032-030. (Ya Rəsulum!) Artıq onlardan z evir və (Allahın onlara əzab verəcəyi gn) gzlə. Doğrusu, onlar da (sənin lmn, başına bir iş gələcəyini və ya sənə qələbə alacaqlarını) gzləyirlər! (Lakin onlar sənə he bir şey edə bilməzlər. Sən mtləq zəfər alacaqsan, nki Allah səninlədir!)
Next Sūrah