31) Sūrat Luqn

Printed format

31)

'Alif-Lām-Mīm 031-001. Əlif, Lam, Mim! --
Tilka 'Āyātu Al-Kitābi Al-Ĥakīmi 031-002. Bu hikmətli Kitabın (Quranın) ayələridir.
Hudáan Wa Raĥmatan Lilmuĥsinīna 031-003. (O Quran) yaxşı əməllər edənlərə bir hidayət (doğru yolu gstərən rəhbər) və rəhmətdir.
Al-Ladhīna Yuqīmūna Aş-Şalāata Wa Yu'utūna Az-Zakāata Wa Hum Bil-'Ākhirati Hum Yūqinūna 031-004. O kəslər ki, namaz qılar, zəkat verər və axirətə tam yəqinliklə inanarlar.
'Ūlā'ika `Alá Hudáan Min Rabbihim  ۖ  Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Mufliĥūna 031-005. Onlar z Rəbbi tərəfindən (gstərilmiş) doğru yoldadırlar. Nicat tapanlar da (axirət əzabından qurtarıb savaba yetişənlər də) onlardır!  ۖ 
Wa Mina An-Nāsi Man Yashtarī Lahwa Al-Ĥadīthi Liyuđilla `An Sabīli Al-Lahi Bighayri `Ilmin Wa Yattakhidhahā Huzūan  ۚ  'Ūla'ika Lahum `Adhābun Muhīnun 031-006. İnsanlar iərisində eləsi də vardır ki, nadanlığı zndən (tutduğu işin gnahını anlamadan xalqı) Allah yolundan (islam dinindən) dndərmək və bu minvalla onu məsxərəyə qoymaq n mənasız (oyun-oyuncaq) szləri satın alarlar. Məhz belələrini alaldıcı bir əzab gzləyir.  ۚ 
Wa 'Idhā Tutlá `Alayhi 'Āyātunā Wallá Mustakbirāan Ka'an Lam Yasma`hā Ka'anna Fī 'Udhunayhi Waqrāan Fabashshirhu  ۖ  Bi`adhābin 'Alīmin 031-007. Və ayələrimiz ona oxunduğu zaman onları eşitmirmiş, qulaqlarında ağırlıq (karlıq) varmış kimi təkəbbrlə arxasını evirər. (Ya Rəsulum!) Sən də ona şiddətli bir əzabla (axirətdə cəhənnəm odunda yanacağı ilə) mjdə ver!  ۖ 
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lahum Jannātu An-Na`īmi 031-008. İman gətirib yaxşı işlər grənləri Nəim cənnətləri gzləyir.
Khālidīna Fīhā  ۖ  Wa`da Al-Lahi Ĥaqqāan  ۚ  Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu 031-009. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allahın (mminlərə verdiyi cənnət) vədi haqdır. O, yenilməz qvvət, hikmət sahibidir!  ۖ   ۚ 
Khalaqa As-Samāwāti Bighayri `Amadin Tarawnahā  ۖ  Wa 'Alqá Fī Al-'Arđi Rawāsiya 'An Tamīda Bikum Wa Baththa Fīhā Min Kulli Dābbatin  ۚ  Wa 'Anzalnā Mina As-Samā'i Mā'an Fa'anbatnā Fīhā Min Kulli Zawjin Karīmin 031-010. Allah grdynz gyləri dirəksiz yaratmış (yaxud O, gyləri grə bildiyiniz bir dirək olmadan xəlq etmiş), sizi yırğalamasın (atıb-tutmasın) deyə, yerdə mhkəm durmuş dağlar bərqərar etmiş və ora (yer znə) crbəcr heyvanlar səpələmişdir. Biz gydən yağış yağdırdıq və (onunla) yerdə nvbənv gzəl (bitkilər, meyvələr) yetişdirdik.  ۖ   ۚ 
dhā Khalqu Al-Lahi Fa'arūnī Mādhā Khalaqa Al-Ladhīna Min Dūnihi  ۚ  Bali Až-Žālimūna Fī Đalālin Mubīnin 031-011. Bu (grdkləriniz) Allahın yaratdıqlarıdır. İndi siz də Mənə (Allahdan) başqalarının nə yaratdığını gstərin. Xeyr, zalımlar (mşriklər) aıq-aşkar əyri yoldadırlar (haqq yoldan azmışlar).  ۚ 
Wa Laqad 'Ātaynā Luqmāna Al-Ĥikmata 'Ani Ashkur Lillahi  ۚ  Wa Man Yashkur Fa'innamā Yashkuru Linafsihi  ۖ  Wa Man Kafara Fa'inna Al-Laha Ghanīyun Ĥamīdun 031-012. Həqiqətən, Loğmana: "Allaha şkr et!" (deyə) hikmət verdik. Kim (Allahın nemətlərinə) şkr etsə, z n şkr edər. Kim nankor olsa, (bilsin ki) Allah onun şkrnə mhtac deyildir, (zlyndə) şkrə (tərifə) layiqdir! (Onun btn işləri bəyəniləndir!)  ۚ   ۖ 
Wa 'Idh Qāla Luqmānu Liābnihi Wa Huwa Ya`ižuhu Yā Bunayya Lā Tushrik Bil-Lahi  ۖ  'Inna Ash-Shirka Lažulmun `Ažīmun 031-013. (Ya Rəsulum!) Yadında olsun ki, bir zaman Loğman z oğluna nəsihət edərək belə demişdi: "Oğlum! Allaha şərik qoşma. Doğrudan da, Allaha şərik qoşmaq byk zlmdr! (Ağır gnahdır!)"  ۖ 
Wa Waşşaynā Al-'Insāna Biwālidayhi Ĥamalat/hu 'Ummuhu Wahnāan `Alá Wahnin Wa Fişāluhu Fī `Āmayni 'Ani Ashkur Lī Wa Liwālidayka 'Ilayya Al-Maşīru 031-014. Biz insana ata-anasına (yaxşılıq etməyi, valideyninə yaxşı baxmağı, onlarla gzəl davranmağı) tvsiyə etdik. Anası onu (bətnində) ox zəif bir halda daşımışdı. (Uşağın sddən) kəsilməsi isə iki il ərzində olur. (Biz insana buyurduq: ) "Mənə və ata-anana şkr et. Axır dnş Mənədir!
Wa 'In Jāhadāka `Alá 'An Tushrika Bī Mā Laysa Laka Bihi `Ilmun Falā Tuţi`humā  ۖ  Wa Şāĥibhumā Fī Ad-Dunyā Ma`rūfāan  ۖ  Wa Attabi` Sabīla Man 'Anāba 'Ilayya  ۚ  Thumma 'Ilayya Marji`ukum Fa'unabbi'ukum Bimā Kuntum Ta`malūna 031-015. Əgər (ata-anan) bilmədiyin bir şeyi Mənə şərik qoşmağına cəhd gstərsələr, (bu işdə) onlara itaət etmə. (Qalan) dnya işlərində onlarla gzəl kein (onlara itaət et). Tvbə edib Mənə tərəf dnənlərin (islamı qəbul edənlərin) yolunu tut. Sonra (qiyamət gn) Mənim hzuruma qayıdacaqsınız. Mən də (dnyada) nə etdiklərinizi (bir-bir) sizə xəbər verəcəyəm!"  ۖ   ۖ   ۚ 
Yā Bunayya 'Innahā 'In Takun Mithqāla Ĥabbatin Min Khardalin Fatakun Fī Şakhratin 'Aw Fī As-Samāwāti 'Aw Fī Al-'Arđi Ya'ti Bihā Al-Lahu  ۚ  'Inna Al-Laha Laţīfun Khabīrun 031-016. (Loğman yd-nəsihətinə davam edərək) dedi: "Oğlum, (dnyada grdyn hər hansı yaxşı, yaxud pis iş) bir xardal dənəsi ağırlığında olsa da, bir qayanın (daşın) iində, yaxud gylərdə və ya yerin təkində olsa da, Allah onu (qiyamət gn) ortaya gətirər (onun haqq-hesabını əkər). Həqiqətən, Allah lətifdir (btn incə, nazik işləri biləndir; ltfkardır), (hər şeydən) xəbərdardır!  ۚ 
Yā Bunayya 'Aqimi Aş-Şalāata Wa 'Mur Bil-Ma`rūfi Wa Anha `Ani Al-Munkari Wa Aşbir `Alá Mā 'Aşābaka  ۖ  'Inna Dhālika Min `Azmi Al-'Umūri 031-017. Oğlum! Namaz qıl, (insanlara) yaxşı işlər grməyi əmr et, pis işləri qadağan elə. (Bu yolda) sənə z verəcək msibətlərə dz. Həqiqətən, bu (dediklərim) vacib əməllərdəndir!  ۖ 
Wa Lā Tuşa``ir Khaddaka Lilnnāsi Wa Lā Tamshi Fī Al-'Arđi Maraĥāan  ۖ  'Inna Al-Laha Lā Yuĥibbu Kulla Mukhtālin Fakhūrin 031-018. Adamlardan təkəbbrlə z evirmə, yer zndə lovğa-lovğa gəzib dolanma. Həqiqətən, Allah he bir zndən razını, lovğalanıb fəxr edəni sevməz!  ۖ 
qşid Fī Mashyika Wa Aghđuđ Min Şawtika  ۚ  'Inna 'Ankara Al-'Aşwāti Laşawtu Al-Ĥamīri 031-019. Yerişində mvazinət gzlə (nə ox yeyin, nə də ox asta get) və (danışında) səsini qaldırma. nki ən irkin səs uzunqulaq səsidir!  ۚ 
'Alam Taraw 'Anna Al-Laha Sakhkhara Lakum Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Wa 'Asbagha `Alaykum Ni`amahu Žāhiratan Wa Bāţinatan  ۗ  Wa Mina An-Nāsi Man Yujādilu Fī Al-Lahi Bighayri `Ilmin Wa Lā Hudáan Wa Lā Kitābin Munīrin 031-020. (Ey İnsanlar!) Məgər Allahın gylərdə və yerdə olanları (gnəşi, ayı, ulduzları və buludları; meyvələri, bitkiləri, dənizləri, ayları və glləri) sizə ram etdiyini (sizin istifadənizə verdiyini), aşkar (grmə, eşitmə, sağlamlıq) və gizli (əql, şur, fəhm, elm və i. a.) nemətləri sizə bolluca ehsan etdiyini grmrsnzm? İnsanlar iərisində eləsi də vardır ki, nə bir elmi, nə bir doğru yol gstərən rəhbəri, nə də bir nurani (ilahi) kitabı olmadan Allah barəsində mbahisə edər.  ۗ 
Wa 'Idhā Qīla Lahumu Attabi`ū Mā 'Anzala Al-Lahu Qālū Bal Nattabi`u Mā Wajadnā `Alayhi 'Ābā'anā  ۚ  'Awalaw Kāna Ash-Shayţānu Yad`ūhum 'Ilá `Adhābi As-Sa`īri 031-021. Onlara (Məkkə əhlinə): "Allahın nazil etdiyinə (Qurana) tabe olun!" deyildikdə, onlar: "Xeyr, biz atalarımızın getdiyi yolla (ibadət etdiyi dinə) tabe olacağıq!" - deyə cavab verərlər. Bəs Şeytan onları cəhənnəm odunun əzabına ağırırsa necə? (Yenədəmi həmin yolla gedəcəklər?)  ۚ 
Wa Man Yuslim Wajhahu 'Ilá Al-Lahi Wa Huwa Muĥsinun Faqadi Astamsaka Bil-`Urwati Al-Wuthqá Wa 'Ilá  ۗ  Al-Lahi `Āqibatu Al-'Umūri 031-022. Kim yaxşı əməl sahibi olub zn (səmimi-qəlbdən) Allaha təslim edərsə, o artıq ən mhkəm ipdən (dəstəkdən - Qurandan, imandan) yapışmış olur. Btn işlərin axırı Allaha gəlib ıxacaqdır! (Buyuruq Allahındır!) ~  ۗ 
Wa Man Kafara Falā Yaĥzunka Kufruhu  ۚ  'Ilaynā Marji`uhum Fanunabbi'uhum Bimā `Amilū  ۚ  'Inna Al-Laha `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri 031-023. Kim kfr etsə, onun kfr (ya Rəsulum) səni kədərləndirməsin. Onlar Bizim hzurumuza qayıdacaqlar. Biz də onlara (dnyada) nələr etdiklərini xəbər verəcəyik. Həqiqətən, Allah rəklərdə olanları biləndir! ~  ۚ   ۚ 
Numatti`uhum Qalīlāan Thumma Nađţarruhum 'Ilá `Adhābin Ghalīžin 031-024. Biz onlara bir qədər gn-gzəran (bir az dnya malı) verəcək, sonra da (axirətdə) ağır bir əzaba dar edəcəyik!
Wa La'in Sa'altahum Man Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Layaqūlunna Al-Lahu  ۚ  Quli Al-Ĥamdu Lillahi  ۚ  Bal 'Aktharuhum Lā Ya`lamūna 031-025. (Ya Rəsulum!) Həqiqətən, əgər sən (mşriklərdən): "Gyləri və yeri kim yaratmışdır?" - deyə soruşsan, onlar mtləq: "Allah!" - deyə cavab verəcəklər. De: "Həmd olsun Allaha!" Lakin onların əksəriyyəti (həmd-sənanın kimə məxsus olduğunu) bilməz!  ۚ   ۚ 
Lillahi Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۚ  'Inna Al-Laha Huwa Al-Ghanīyu Al-Ĥamīdu 031-026. Gylərdə və yerdə nə varsa, Allahındır. Allah (bəndələrinin, o cmlədən mşriklərin ibadətinə) mhtac deyildir və (zlyndə hər cr) şkrə (tərifə) layiqdir! (Onun btn işləri bəyəniləndir!)  ۚ 
Wa Law 'Annamā Fī Al-'Arđi Min Shajaratin 'Aqlāmun Wa Al-Baĥru Yamudduhu Min Ba`dihi Sab`atu 'Abĥurin Mā Nafidat Kalimātu Al-Lahi  ۗ  'Inna Al-Laha `Azīzun Ĥakīmun 031-027. Əgər yer zndəki btn ağaclar qələm, dərya da arxasından yeddi dərya qatılaraq (mrəkkəb) olsaydı, yenə də Allahın szləri (yazmaqla) tkənməzdi. Həqiqətən, Allah yenilməz qdrət, hikmət sahibidir!  ۗ 
Khalqukum Wa Lā Ba`thukum 'Illā Kanafsin Wāĥidatin  ۗ  'Inna Al-Laha Samī`un Başīrun 031-028. (Ey insanlar!) Sizi (yoxdan) yaratmaq və (qiyamət gn) diriltmək (Allah n) ancaq bir nəfəri yaratmaq və diriltmək kimidir. Həqiqətən, Allah (hər şeyi) eşidəndir, grəndir!  ۗ 
'Alam Tará 'Anna Al-Laha Yūliju Al-Layla Fī An-Nahāri Wa Yūliju An-Nahāra Fī Al-Layli Wa Sakhkhara Ash-Shamsa Wa Al-Qamara Kullun Yajrī 'Ilá 'Ajalin Musammáan Wa 'Anna Al-Laha Bimā Ta`malūna Khabīrun 031-029. (Ya Rəsulum!) Məgər Allahın gecəni gndzə, gndz də gecəyə qatdığını (gah gndz, gah da gecəni uzatdığını), gnəşi və ayı ram (sizin mənafeyinizə tabe) etdiyini grmrsənmi? Onların hər biri (z hədəqəsində, dairəsində) məyyən mddətədək (qiyamət gnnə qədər) dvr edər. Həqiqətən, Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır!
Dhālika Bi'anna Al-Laha Huwa Al-Ĥaqqu Wa 'Anna Mā Yad`ūna Min Dūnihi Al-Bāţilu Wa 'Anna Al-Laha Huwa Al-`Alīyu Al-Kabīru 031-030. Bu (deyilənlər) ona grədir ki, Allah haqq, (mşriklərin) Ondan qeyri ibadət etdikləri isə batildir. Həqiqətən, Allah (hər şeydən) ucadır, (hər şeydən) bykdr!
'Alam Tará 'Anna Al-Fulka Tajrī Fī Al-Baĥri Bini`mati Al-Lahi Liyuriyakum Min 'Āyātihi  ۚ  'Inna Fī Dhālika La'āyātin Likulli Şabbārin Shakūrin 031-031. (Ya Rəsulum!) Sizə z qdrət əlamətlərindən bəzisini gstərsin deyə, gəmilərin dənizdə Allahın ltf ilə zdyn grmrsənmi? Həqiqətən, bunda (əziyyətlərə) səbr, (Allahın nemətlərinə) ox şkr edən hər kəs n ibrətlər vardır! ~  ۚ 
Wa 'Idhā Ghashiyahum Mawjun Kālžžulali Da`aw Al-Laha Mukhlişīna Lahu Ad-Dīna Falammā Najjāhum 'Ilá Al-Barri Faminhum Muqtaşidun  ۚ  Wa Mā Yajĥadu Bi'āyātinā 'Illā Kullu Khattārin Kafūrin 031-032. (Kafirləri) ətrafına klgə salan uca dağlar (yaxud qara buludlar) kimi dalğalar brdy zaman onlar dini (ibadəti) Allaha məxsus edərək yalnız Ona dua edərlər. Allah onları sağ-salamat quruya ıxartdıqda iərilərindən bəziləri (kfrlə iman arasında) orta mvqe tutar. (Bəziləri isə z kfrndə qalar). Bizim ayələrimizi yalnız ox xain, nankor olanlar danarlar!  ۚ 
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Attaqū Rabbakum Wa Akhshaw Yawmāan Lā Yajzī Wa A-Dun `An Waladihi Wa Lā Mawlūdun Huwa Jāzin `An Wa A-Dihi Shay'āan  ۚ  'Inna Wa`da Al-Lahi Ĥaqqun  ۖ  Falā Taghurrannakumu Al-Ĥayā Atu Ad-Dunyā Wa Lā Yaghurrannakum Bil-Lahi Al-Gharūru 031-033. Ey insanlar! Rəbbinizdən qorxun. Atanın oğula, oğulun da ataya he bir şeylə kara gələ bilməyəcəyi bir gndən həzər edin. Allahın vədi, şbhəsiz ki, haqdır. (Qiyamət gn mtləq gələcəkdir). Ehtiyatlı olun ki, dnya həyatı sizi aldatmasın. Şeytan sizi Allaha arxayın edib (Allah z bəndələrinə mehribandır, onların hamısını bağışlayacaq, gnahlarından keəcək deyə) tovlamasın!  ۚ   ۖ 
'Inna Al-Laha `Indahu `Ilmu As-Sā`ati Wa Yunazzilu Al-Ghaytha Wa Ya`lamu Mā Fī Al-'Arĥāmi  ۖ  Wa Mā Tadrī Nafsundhā Taksibu Ghadāan  ۖ  Wa Mā Tadrī Nafsun Bi'ayyi 'Arđin Tamūtu  ۚ  'Inna Al-Laha `Alīmun Khabīrun 031-034. Həqiqətən, o saatı (qiyamətin qopacağı vaxtı) ancaq Allah bilir. Yağışı (istədiyi vaxt) gydən O yağdırır, bətnlərdə olanı (doğulacaq uşağın oğlan, yaxud qız, xəstə və ya sağlam, xoşbəxt və ya bədbəxt, yaxşı və ya pis əməl sahibi olacağını) O bilir. He kəs səhər nə kəsb edəcəyini (savab, yaxud gnah qazanacağını), he kəs harada ləcəyini bilməz. Allah isə, şbhəsiz ki, (hər şeyi) biləndir, (hər şeydən) xəbərdardır!  ۖ   ۖ   ۚ 
Next Sūrah