30) Sūrat Ar-Rūm

Printed format

30)

'Alif-Lām-Mīm 030-001. Əlif, Lam, Mim! --
Ghulibati Ar-Rūmu 030-002. Rumlular (bizanslılar iranlılara) məğlub oldular.
Fī 'Adná Al-'Arđi Wa Hum Min Ba`di Ghalabihim Sayaghlibūna 030-003. (Ərəbistana) ən yaxın bir yerdə (Şamda və ya Urdunda). Lakin onlar (bu) məğlubiyyətlərindən sonra qalib gələcəklər.
Fī Biđ`i Sinīna  ۗ  Lillahi Al-'Amru Min Qablu Wa Min Ba`du  ۚ  Wa Yawma'idhin Yafraĥu Al-Mu'uminūna 030-004. Bir neə ilin iində ( illə doqquz, yaxud on il arasında). Əvvəl də, sonra da hkm Allahındır. O gn mminlər sevinəcəklər;  ۗ   ۚ 
Binaşri Al-Lahi  ۚ  Yanşuru Man Yashā'u  ۖ  Wa Huwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu 030-005. Allahın kməyi ilə. (Allah) istədiyinə kmək edər. O, yenilməz qvvət sahibi, mərhəmət sahibidir!  ۚ   ۖ 
Wa`da Al-Lahi  ۖ  Lā Yukhlifu Al-Lahu Wa`dahu Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Ya`lamūna 030-006. (Bu zəfəri Kitab əhlinə) Allah vəd etdi. Allah z vədinə xilaf ıxmaz. Lakin insanların oxu (mşriklər bunu) bilməzlər!  ۖ 
Ya`lamūna Žāhirāan Mina Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Hum `Ani Al-'Ākhirati Hum Ghāfilūna 030-007. Onlar dnya həyatının zahirini (ticarət və əkinilik işlərini, məişət məsələlərini) bilirlər, axirətdən isə xəbərsizdirlər.
'Awalam Yatafakkarū Fī 'Anfusihim  ۗ  Mā Khalaqa Al-Lahu As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā 'Illā Bil-Ĥaqqi Wa 'Ajalin Musammáan  ۗ  Wa 'Inna Kathīrāan Mina An-Nāsi Biliqā'i Rabbihim Lakāfirūna 030-008. Məgər onlar z-zlklərində Allahın gyləri, yeri və onların arasındakıları ancaq haqq-ədalətlə və məyyən bir mddət n yaratdığını dşnmrlərmi? Həqiqətən, insanların oxu Rəbbi ilə qarşılaşacağını (qiyamət gn dirilib haqq-hesab n Allahın hzurunda duracağını) inkar edir.  ۗ   ۗ 
'Awalam Yasīrū Fī Al-'Arđi Fayanžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Ladhīna Min Qablihim  ۚ  Kānū 'Ashadda Minhum Qūwatan Wa 'Athārū Al-'Arđa Wa `Amarūhā 'Akthara Mimmā `Amarūhā Wa Jā'at/hum Rusuluhum Bil-Bayyināti  ۖ  Famā Kāna Al-Lahu Liyažlimahum Wa Lakin Kānū 'Anfusahum Yažlimūna 030-009. Məgər onlar yer zn gəzib zlərindən əvvəlkilərin aqibətinin necə olduğunu grmrlərmi? Onlar (Ad, Səmud tayfaları) bunlardan daha qvvətli idilər. Onlar (əkinilik məqsədilə) torpağı qazıb altını stnə evirmiş və yer zn bunlardan daha ox adab etmişdilər. Peyğəmbərləri onlara aıq-aşkar mczələr gətirmişdilər. Allah onlara zlm etmirdi, onlar zləri zlərinə zlm edirdilər.  ۚ   ۖ 
Thumma Kāna `Āqibata Al-Ladhīna 'Asā'ū As-Sū'á 'An Kadhdhabū Bi'āyāti Al-Lahi Wa Kānū Bihā Yastahzi'ūn 030-010. Sonra da Allahın ayələrini yalan hesab edib onları məsxərəyə qoymaqla pislik edənlərin aqibəti lap pis oldu!
Al-Lahu Yabda'u Al-Khalqa Thumma Yu`īduhu Thumma 'Ilayhi Turja`ūna 030-011. Allah məxluqatı əvvəlcə (yoxdan) yaradır, (ləndən) sonra yenidən dirildir. Sonra da siz (qiyamət gn) Onun hzuruna qaytarılacaqsınız.
Wa Yawma Taqūmu As-Sā`atu Yublisu Al-Mujrimūna 030-012. Qiyamət qopacağı gn gnahkarlar mat-məətəl qalacaqlar. (zlərini təmizə ıxarmaq n he bir dəlil, sbut gətirə bilməyəcəklər).
Wa Lam Yakun Lahum Min Shurakā'ihim Shufa`ā'u Wa Kānū Bishurakā'ihim Kāfirīna 030-013. (Allaha qoşduqları) şəriklərindən onlar n şəfaət edəcək kimsələr olmayacaq. Onlar z şəriklərini inkar edəcəklər.
Wa Yawma Taqūmu As-Sā`atu Yawma'idhin Yatafarraqūna 030-014. Qiyamət qopacağı gn - məhz o gn (mminlərlə kafirlər bir-birindən) ayrılacaqlar.
Fa'ammā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Fahum Fī Rawđatin Yuĥbarūna 030-015. İman gətirib yaxşı işlər grənlər cənnət bağalarının birində sevinc iində qalacaqlar.
Wa 'Ammā Al-Ladhīna Kafarū Wa Kadhdhabū Bi'āyātinā Wa Liqā'i Al-'Ākhirati Fa'ūlā'ika Fī Al-`Adhābi Muĥđarūna 030-016. Kafir olub ayələrimizi və axirətə qovuşacaqlarını (qiyamət gn dirilib haqq-hesab n hzurumuzda duracaqlarını) inkar edənlər isə əzab verilmək n hazırlanacaqlar (gətiriləcəklər).
Fasubĥāna Al-Lahi Ĥīna Tumsūna Wa Ĥīna Tuşbiĥūna 030-017. Elə isə axşam-səhər (axşama yetişəndə, səhərə ıxanda) Allahı təqdis edib şəninə təriflər deyin! (Axşam, gecə və sbh namazlarını qılın!)
Wa Lahu Al-Ĥamdu Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa `Ashīyāan Wa Ĥīna Tužhirūna 030-018. Gylərdə və yerdə həmd (şkr və tərif) yalnız Ona məxsusdur. Gn batanda da (gnn sonuna yetişəndə də), gndz də Onu təqdis edib şəninə təriflər deyin! (İkindi və gnorta namazlarını qılın!)
Yukhriju Al-Ĥayya Mina Al-Mayyiti Wa Yukhriju Al-Mayyita Mina Al-Ĥayyi Wa Yuĥyī Al-'Arđa Ba`da Mawtihā  ۚ  Wa Kadhalika Tukhrajūna 030-019. (Allah) ldən diri, diridən də l ıxardır, ləndən sonra torpağı dirildir. Siz də (qiyamət gn dirildilib qəbirlərinizdən) belə ıxardılacaqsınız.  ۚ 
Wa Min 'Āyātihi 'An Khalaqakum Min Turābin Thumma 'Idhā 'Antum Basharun Tantashirūna 030-020. Sizi (atanız Adəmi) torpaqdan yaratması, sonra da sizin (hərənizin) bir insan olub yer znə yayılmağınız Onun qdrət əlamətlərindəndir. ~
Wa Min 'Āyātihi 'An Khalaqa Lakum Min 'Anfusikum 'Azwājāan Litaskunū 'Ilayhā Wa Ja`ala Baynakum Mawaddatan Wa Raĥmatan  ۚ  'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yatafakkarūna 030-021. Sizin n onlarla nsiyyət edəsiniz deyə, z cinsinizdən zvcələr xəlq etməsi, aranızda (dostluq) sevgi və mərhəmət yaratması da Onun qdrət əlamətlərindəndir. Həqiqətən, bunda (bu yaradılışda) dşnən bir qvm n ibrətlər vardır! ~  ۚ 
Wa Min 'Āyātihi Khalqu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Akhtilāfu 'Alsinatikum Wa 'Alwānikum  ۚ  'Inna Fī Dhālika La'āyātin Lil`ālimīna 030-022. Gylərin və yerin yaradılışı, dillərinizin və rənglərinizin mxtəlifliyi də Onun qdrət əlamətlərindəndir. Şbhəsiz ki, bunda bilənlər (ağıl və elm sahibləri) n (Allahın vəhdaniyyətinə, Onun hər şeyə qadir olmasına dəlalət edən) nişanələr vardır!  ۚ 
Wa Min 'Āyātihi Manāmukum Bil-Layli Wa An-Nahāri Wa Abtighā'uukum Min Fađlihi  ۚ  'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yasma`ūna 030-023. Gecə və gndz yatıb dincəlməyiniz (gecə istirahət etməyiniz, gndz əlləşib alışmağınız), nemətindən ruzi (qismətinizi) axtarmanız da Onun qdrət əlamətlərindəndir. Həqiqətən, (yd-nəsihət) eşidənlər n bunda ibrətlər vardır! ~  ۚ 
Wa Min 'Āyātihi Yurīkumu Al-Barqa Khawfāan Wa Ţama`āan Wa Yunazzilu Mina As-Samā'i Mā'an Fayuĥyī Bihi Al-'Arđa Ba`da Mawtihā  ۚ  'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Ya`qilūna 030-024. Sizə həm qorxu, həm də mid verən (sizi vurmasından qorxduğunuz, dalınca isə yağış yağmasına mid bəslədiyiniz) ildırımı gstərməsi, gydən yağmur endirib ləndən sonra (onunla) torpağı diriltməsi də Onun qdrət əlamətlərindəndir. Şbhəsiz ki, bunda ağılla dşnən bir qvm n ibrətlər vardır.  ۚ 
Wa Min 'Āyātihi 'An Taqūma As-Samā'u Wa Al-'Arđu Bi'amrihi  ۚ  Thumma 'Idhā Da`ākum Da`watan Mina Al-'Arđi 'Idhā 'Antum Takhrujūna 030-025. Gyn və yerin Onun əmrində durması, sonra sizi bircə dəfə (İsrafilin suru bir dəfə frməsi ilə) ağıran kimi dərhal yerdən (qəbirlərinizdən dirilib) ıxmağınız da Onun qdrət əlamətlərindəndir. ~  ۚ 
Wa Lahu Man As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۖ  Kullun Lahu Qānitūna 030-026. Gylərdə və yerdə kim (nə) varsa, Onundur. (Mələklər, cinlər və insanlar Allahın bəndələridir). Hamısı Ona boyun əyər!  ۖ 
Wa Huwa Al-Ladhī Yabda'u Al-Khalqa Thumma Yu`īduhu Wa Huwa 'Ahwanu `Alayhi  ۚ  Wa Lahu Al-Mathalu Al-'A`lá Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۚ  Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu 030-027. Məxluqatı əvvəlcə yoxdan var edən, sonra da (qiyamət gn) yenidən dirildəcək Odur. Bu (iş) Onun n ox asandır. Gylərdə və yerdə olan ən yksək sifət (Allahdan başqa he bir tanrı olmaması, vəhdaniyyət sifəti) yalnız Ona məxsusdur. O, yenilməz qvvət sahibi, hikmət sahibidir! (Allahın sifətləri nə gydəkilərin, nə də yerdəkilərin sifətlərinə bənzəyər. Allah onların hamısından ucadır).  ۚ   ۚ 
Đaraba Lakum Mathalāan Min 'Anfusikum  ۖ  Hal Lakum Min Mā Malakat 'Aymānukum Min Shurakā'a Fī Mā Razaqnākum Fa'antum Fīhi Sawā'un Takhāfūnahum Kakhīfatikum 'Anfusakum  ۚ  Kadhālika Nufaşşilu Al-'Āyāti Liqawmin Ya`qilūna 030-028. (Allah) sizə znzdən bir məsəl əkər. Sahib olduğunuz klələr iərisində sizə verdiyimiz mal-dvlətə sizinlə bərabər ortaq olan, znzdən (znz kimi azad adamların haqqına toxunmaqdan) əkindiyiniz kimi, o klələrdən də əkindiyiniz şərikləriniz varmı? (Siz buna razı olarsınızmı? Əlbəttə, yox! Elə isə bəs Allaha z aciz bəndələrini, btləri şərik qoşmağa necə razı olursunuz?) Biz ayələri ağılla dşnən bir qvm n belə ətraflı izah edirik.  ۖ   ۚ 
Bal Attaba`a Al-Ladhīna Žalamū 'Ahwā'ahum Bighayri `Ilmin  ۖ  Faman Yahdī Man 'Ađalla Al-Lahu  ۖ  Wa Mā Lahum Min Nāşirīna 030-029. Lakin (zlərinə) zlm edənlər (kafirlər) nadanlıqla nəfslərinin istəklərinə uydular. Allahın (kfr edəcəklərini əzəldən bildiyi n) yoldan ıxartdıqlarını doğru yola (islam dininə) kim sala bilər? Onlara kmək edə bilən kəslər də olmaz!  ۖ   ۖ 
Fa'aqim Wajhaka Lilddīni Ĥanīfāan Fiţrata  ۚ  Al-Lahi Allatī Faţara An-Nāsa `Alayhā Lā  ۚ  Tabdīla Likhalqi Al-Lahi Dhālika  ۚ  Ad-Dīnu Al-Qayyimu Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Ya`lamūna 030-030. (Ya Rəsulum! mmətinlə birlikdə) batildən haqqa tapınaraq (pak bir mvəhhid, xalis təkallahlı kimi) zn Allahın fitri olaraq insanlara verdiyi dinə (islama) tərəf tut. Allahın dinini (Onun yaratdığı tvhid dini olan islamı) he vəchlə dəyişdirmək olmaz. Doğru din budur, lakin insanların əksəriyyəti (haqq dininin islam olduğunu) bilməz. (Allah btn insanları xilqətcə msəlman - təkallahlı yaratmışdır, lakin ata-anaları onları başqa dinlərə svq etmiş, yaxud onlar yaşa dolduqda z nadanlıqları zndən batil dinlərə - btpərəstliyə uymuşlar).  ۚ   ۚ   ۚ 
Munībīna 'Ilayhi Wa Attaqūhu Wa 'Aqīmū Aş-Şalāata Wa Lā Takūnū Mina Al-Mushrikīna 030-031. (Ya Rəsulum! Sən və mmətin) tvbə edərək Ona tərəf dnn. Ondan (Allahın əzabından) qorxun, namaz qılın və mşriklərdən olmayın!
Mina Al-Ladhīna Farraqū Dīnahum Wa Kānū Shiya`āan  ۖ  Kullu Ĥizbin Bimā Ladayhim Farūna 030-032. O kəslərdən ki, z dinini paralayıb firqə-firqə oldular (bəzisi btlərə, bəzisi gnəşə və aya, bəzisi ulduzlara səcdə etməyə başladılar). Hər bir firqə z dininə (z dininin haqq olduğuna) sevinər.  ۖ 
Wa 'Idhā Massa An-Nāsa Đurrun Da`aw Rabbahum Munībīna 'Ilayhi Thumma 'Idhā 'Adhāqahum Minhu Raĥmatan 'Idhā Farīqun Minhum Birabbihim Yushrikūna 030-033. İnsanlara bir ziyan toxunduğu zaman Rəbbinə tərəf dnb Ona tvbə edərlər. Sonra (Allah) z mərhəmətindən onlara daddıran (onları mhnətdən qurtaran) kimi iərilərindən bir qismi Rəbbinə şərik qoşar.
Liyakfurū Bimā 'Ātaynāhum  ۚ  Fatamatta`ū Fasawfa Ta`lamūna 030-034. Bizim onlara verdiyimiz nemətləri inkar etsinlər deyə (şirkə, kfrə dşərlər). İndi (bir az dnyada) əylənib kefə baxın. (Cəhənnəm əzabının necə şiddətli olduğunu) mtləq biləcəksiniz!  ۚ 
'Am 'Anzalnā `Alayhim Sulţānāan Fahuwa Yatakallamu Bimā Kānū Bihi Yushrikūna 030-035. Yoxsa Biz (mşriklərə Allaha) şərik qoşmaqlarını syləyən (təsdiq edən) bir dəlil (kitab) gndərdik?!
Wa 'Idhā 'Adhaq An-Nāsa Raĥmatan Fariĥū Bihā  ۖ  Wa 'In Tuşibhum Sayyi'atun Bimā Qaddamat 'Aydīhim 'Idhā Hum Yaqnaţūna 030-036. İnsanlara bir mərhəmət (firavan həyat, sağlamlıq, cah-calal) daddırdığımız zaman ona sevinərlər. Onları z əlləri ilə etdikləri əməllərə (qazandıqları gnahlara) grə bir msibətə dar etdikdə isə dərhal məyus olarlar (hər şeydən midlərini zərlər).  ۖ 
'Awalam Yaraw 'Anna Al-Laha Yabsuţu Ar-Rizqa Liman Yashā'u Wa Yaqdiru  ۚ  'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yu'uminūna 030-037. Məgər onlar Allahın istədiyi kimsənin ruzisini bol etdiyini və (istədiyininkini də) azaltdığını grmrlərmi?! Həqiqətən, bunda iman gətirən bir tayfa n ibrətlər vardır!  ۚ 
Fa'āti Dhā Al-Qurbá Ĥaqqahu Wa Al-Miskīna Wa Abna As-Sabīli  ۚ  Dhālika Khayrun Lilladhīna Yurīdūna Wajha Al-Lahi Wa 'Ūlā'ika  ۖ  Humu Al-Mufliĥūna 030-038. (Ya Rəsulum!) Yaxın qohuma, yoxsula (miskinə), (pulu qurtarıb yolda qalan) msafirə (Allahın vacib buyurduğu) haqqını ver. Allah rizasını (Allahın camalını) diləyənlər n bu daha xeyirlidir. (Axirətdə) nicat tapanlar (mətləbinə yetişənlər) məhz onlardır!  ۚ   ۖ 
Wa Mā 'Ātaytum Min Ribāan Liyarbuwā Fī 'Amwāli An-Nāsi Falā Yarbū `Inda Al-Lahi  ۖ  Wa Mā 'Ātaytum Min Zakāatin Turīdūna Wajha Al-Lahi Fa'ūlā'ika Humu Al-Muđ`ifūna 030-039. (Sərvətinizin) xalqın mal-dvləti hesabına artması n sələmlə (faizlə) verdiyiniz malın Allah yanında he bir bərəkəti (artımı) olmaz. Allah rizasını diləyərək verdiyiniz sədəqə (zəkat) isə belə deyildir. Bunu edənlər (dnyada mallarının bərəkətini, axirətdə isə z mkafatlarını) qat-qat artıranlardır!  ۖ 
Al-Lahu Al-Ladhī Khalaqakum Thumma Razaqakum Thumma Yumītukum Thumma Yuĥyīkum  ۖ  Hal Min Shurakā'ikum Man Yaf`alu Min Dhālikum Min Shay'in  ۚ  Subĥānahu Wa Ta`ālá `Ammā Yushrikūna 030-040. Sizi (yoxdan) yaradan, sonra sizə ruzi verən, sizi ldrən və daha sonra (qiyamət gn) dirildəcək məhz Allahdır. Şərikləriniz iərisində bunlardan he olmasa birini edə biləni varmı? (Allah) pakdır, mqəddəsdir. (Allah mşriklərin) Ona şərik qoşduqlarından (btlərdən) ucadır!  ۖ   ۚ 
Žahara Al-Fasādu Fī Al-Barri Wa Al-Baĥri Bimā Kasabat 'Aydī An-Nāsi Liyudhīqahum Ba`đa Al-Ladhī `Amilū La`allahum Yarji`ūna 030-041. İnsanların z əlləri ilə etdikləri (pis əməllər, gnahlar) zndən quruda və suda fəsad (pozuntu) əmələ gələr (bəzi yerlərdə quraqlıq, qıtlıq olar, bəzilərində zərərli yağışlar yağar, zəlzələ baş verər, dənizlərdə gəmilər batar) ki, Allah (bununla) onlara etdiklərinin bir qismini (etdikləri bəzi gnahların cəzasını) daddırsın və bəlkə, onlar (tvbə edib pis yoldan) qayıtsınlar.
Qul Sīrū Fī Al-'Arđi Fānžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Ladhīna Min Qablu  ۚ  Kāna 'Aktharuhum Mushrikīna 030-042. (Ya Rəsulum! Məkkə əhlinə) de: "Yer zn gəzib-dolaşın və (sizdən) əvvəlkilərin axırının necə olduğuna baxın. Onların əksəriyyəti mşrik idi.  ۚ 
Fa'aqim Wajhaka Lilddīni Al-Qayyimi Min Qabli 'An Ya'tiya Yawmun Lā Maradda Lahu Mina Al-Lahi Yawma'idhin  ۖ  Yaşşadda`ūna 030-043. (Ya Rəsulum!) Allah tərəfindən qarşısıalınmaz gn (qiyamət gn) gəlməmişdən əvvəl zn dzgn dinə (islama doğru) evir. O gn insanlar (haqq-hesab əkildikdən sonra) blk-blk (iki dəstə) olarlar. (Mminlər Cənnətə, gnahkarlar isə Cəhənnəmə gedərlər).  ۖ 
Man Kafara Fa`alayhi Kufruhu  ۖ  Wa Man `Amila Şāliĥāan Fali'anfusihim Yamhadūna 030-044. Kfr edənin kfr z əleyhinə olar (qazandığı gnaha grə Cəhənnəmə atılar). Yaxşı iş grənlər isə zləri n (Cənnətdə) rahat mənzillər hazırlamış olarlar ki,  ۖ 
Liyajziya Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Min Fađlihi  ۚ  'Innahu Lā Yuĥibbu Al-Kāfirīna 030-045. (Allah) iman gətirib saleh əməl edənlərə z ltfndən (z kərəmindən) mkafat versin. Şbhəsiz ki, (Allah) kafirləri sevməz! ~  ۚ 
Wa Min 'Āyātihi 'An Yursila Ar-Riyāĥa Mubashshirātin Wa Liyudhīqakum Min Raĥmatihi Wa Litajriya Al-Fulku Bi'amrihi Wa Litabtaghū Min Fađlihi Wa La`allakum Tashkurūna 030-046. Həqiqətən, kləkləri mjdəi olaraq gndərməsi, sizə z mərhəmətindən daddırması (yağış verməsi), əmri ilə gəmilərin zməsi, nemətindən ruzi axtarmanız Onun qdrət əlamətlərindəndir. Bəlkə, (Allahın nemətlərinə) şkr edəsiniz! ~
Wa Laqad 'Arsalnā Min Qablika Rusulāan 'Ilá Qawmihim Fajā'ūhum Bil-Bayyināti Fāntaqamnā Mina Al-Ladhīna 'Ajramū  ۖ  Wa Kāna Ĥaqqāan `Alaynā Naşru Al-Mu'uminīna 030-047. (Ya Rəsulum!) Biz səndən əvvəl də onların tayfalarına (neə-neə) peyğəmbərlər gndərmişdik. (Peyğəmbərlər) onlara aıq-aşkar mczələr gətirmişdilər. Biz (peyğəmbərləri təkzib edən) gnahkarlardan intiqam aldıq. Mminlərə kmək etmək Bizə vacibdir! (Biz z vədimizə əməl edərək mminlərə yardım etməliyik!)  ۖ 
Al-Lahu Al-Ladhī Yursilu Ar-Riyāĥa Fatuthīru Saĥābāan Fayabsuţuhu Fī As-Samā'i Kayfa Yashā'u Wa Yaj`aluhu Kisafāan Fatará Al-Wadqa Yakhruju Min Khilālihi  ۖ  Fa'idhā 'Aşāba Bihi Man Yashā'u Min `Ibādihi 'Idhā Hum Yastabshirūna 030-048. Buludları hərəkətə gətirən kləkləri gndərib onları gy zndə istədiyi kimi yayan və topa-topa edən Allahdır. Artıq buludların arasından yağış ıxdığını grrsən. Onu (yağışı) bəndələrindən istədiyinə verən kimi onlar sevinərlər.  ۖ  ~
Wa 'In Kānū Min Qabli 'An Yunazzala `Alayhim Min Qablihi Lamublisīna 030-049. Hərənd ki stlərinə (yağış) endirilməzdən (yağış yağmamışdan) əvvəl (ondan) midlərini zmşdlər.
nžur 'Ilá 'Āthāri Raĥmati Al-Lahi Kayfa Yuĥyī Al-'Arđa Ba`da Mawtihā  ۚ  'Inna Dhālika Lamuĥyī Al-Mawtá  ۖ  Wa Huwa `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 030-050. (Ya Rəsulum!) Sən Allahın rəhmətinin (yağışının) əsər-əlamətinə bax ki, torpağı ldkdən sonra necə dirildir. Doğrudan da, O, lləri dirildəndir. O (Allah) hər şeyə qadirdir!  ۚ   ۖ 
Wa La'in 'Arsalnā Rīĥāan Fara'awhu Muşfarrāan Lažallū Min Ba`dihi Yakfurūna 030-051. Əgər Biz (onların əkinlərinin stnə) bir yel əsdirsək və (o yel nəticəsində əkinlərin) saralıb-solduğunu grsələr, bundan sonra mtləq nankor olmağa başlayarlar.
Fa'innaka Lā Tusmi`u Al-Mawtá Wa Lā Tusmi`u Aş-Şumma Ad-Du`ā'a 'Idhā Wa Llaw Mudbirīna 030-052. Şbhəsiz ki, sən (haqqa) ağırışı nə llərə bildirə bilərsən, nə də dnb gedən karlara eşitdirə bilərsən!
Wa Mā 'Anta Bihādī Al-`Umyi `An Đalālatihim  ۖ  'In Tusmi`u 'Illā Man Yu'uminu Bi'āyātinā Fahum Muslimūn 030-053. Sən korları da dşdkləri əyri yoldan qurtarıb dz yola gətirə bilməzsən. Sən (haqqı) yalnız ayələrimizə inananlara eşitdirə bilərsən. Məhz onlar msəlmandırlar! (Allaha rəkdən inanıb Ona can-başla itaət edərlər!)  ۖ 
Al-Lahu Al-Ladhī Khalaqakum Min Đa`fin Thumma Ja`ala Min Ba`di Đa`fin Qūwatan Thumma Ja`ala Min Ba`di Qūwatin Đa`fāan Wa Shaybatan  ۚ  Yakhluqu Mā Yashā'u  ۖ  Wa Huwa Al-`Alīmu Al-Qadīru 030-054. Sizi zəif bir şeydən (ntfədən, bir qətrə sudan) yaradan, gcszlkdən (krpəlikdən) sonra qvvətli (cavan) edən, qvvətli olduqdan sonra (yenidən) taqətsiz (və qoca) edən Allahdır. O, istədiyini yaradır. O, (hər şeyi) biləndir, (hər şeyə) qadirdir!  ۚ   ۖ 
Wa Yawma Taqūmu As-Sā`atu Yuqsimu Al-Mujrimūna Mā Labithū Ghayra Sā`atin  ۚ  Kadhālika Kānū Yu'ufakūna 030-055. Qiyamət qopacağı gn (saat) gnahkarlar (qəbirlərində və dnyada) bir saatdan artıq qalmadıqlarına and iərlər. Onlar (axirətdə belə yalan danışdıqları kimi, dnyada da batilə uyub haqdan) belə dndərilirdilər (yoldan ıxardılırdılar).  ۚ 
Wa Qāla Al-Ladhīna 'Ū Al-`Ilma Wa Al-'Īmāna Laqad Labithtum Fī Kitābi Al-Lahi 'Ilá Yawmi Al-Ba`thi  ۖ  Fahadhā Yawmu Al-Ba`thi Wa Lakinnakum Kuntum Lā Ta`lamūna 030-056. Elm və iman sahibləri isə belə deyərlər: "Siz (qəbirlərinizdə) Allahın Kitabında (əzəli elmində yazılmış) olan qiyamət gnnə qədər qaldınız. Bu, (hamının dirildiyi) qiyamət gndr, lakin siz (onun haqq olduğunu) bilmirdiniz!"  ۖ 
Fayawma'idhin Lā Yanfa`u Al-Ladhīna Žalamū Ma`dhiratuhum Wa Lā Hum Yusta`tabūna 030-057. O gn zalımlara zrləri he bir fayda verməz və onların tvbə etmələri (Allah rizasını diləmələri) də istənilməz!
Wa Laqad Đarabnā Lilnnāsi Fī Hādhā Al-Qur'āni Min Kulli Mathalin  ۚ  Wa La'in Ji'tahum Bi'āyatin Layaqūlanna Al-Ladhīna Kafarū 'In 'Antum 'Illā Mubţilūna 030-058. Biz bu Quranda insanlar n hər r məsəl əkdik. (Ya Rəsulum!) Həqiqətən, sən onlara (Musanın yədi-beyzası, əsası kimi) hər hansı bir mczə gətirsən belə, onlar mtləq: "Siz (Peyğəmbər və ona iman gətirənlər) yalanısınız!" - deyəcəklər.  ۚ 
Kadhālika Yaţba`u Al-Lahu `Alá Qulūbi Al-Ladhīna Lā Ya`lamūna 030-059. Allah (haqqı) bilməyənlərin qəlblərini belə mhrləyər!
Fāşbir 'Inna Wa`da Al-Lahi Ĥaqqun  ۖ  Wa Lā Yastakhiffannaka Al-Ladhīna Lā Yūqinūna 030-060. (Ya Rəsulum!) Sən (ətinliklərə, əziyyətlərə) səbr et. Şbhəsiz ki, Allahın (sənə verdiyi zəfər) vədi haqdır. Qoy (axirətə) qəti inanmayanlar səni etinasızlığa svq etməsinlər. (Səni yngl hesab edib yerindən oynatmasınlar, səbirsizliyə, səbatsızlığa svq edərək z fikrindən və amalından dndərib risaləti təbliğ etməkdən daşındıra bilməsinlər!)  ۖ 
Next Sūrah