29) Sūrat Al-`Ankabūt

Printed format

29)

'Alif-Lām-Mīm 029-001. Əlif, Lam, Mim! --
'Aĥasiba An-Nāsu 'An Yutrakū 'An Yaqūlū 'Āmannā Wa Hum Lā Yuftanūna 029-002. İnsanlar (mminlər) yalnız: "İman gətirdik!" - demələrilə onlardan əl əkilib imtahan olunmayacaqlarınımı sanırlar? (Xeyr, iman gətirmək şəhadət kəlməsini təkcə dillə demək deyildir. Biz onları yeri gəldikcə malları, vladları və canları ilə sınayacağıq ki, hansının həqiqi, hansının yalanı mmin olduğunu ayırd edib bilək!)
Wa Laqad Fatannā Al-Ladhīna Min Qablihim  ۖ  Falaya`lamanna Al-Lahu Al-Ladhīna Şadaqū Wa Laya`lamanna Al-Kādhibīna 029-003. Biz onlardan əvvəlkiləri (kemiş mmətləri) də imtahana əkmişdik. Şbhəsiz ki, Allah dz danışanları da (həqiqi iman sahiblərini də), yalanıları da ox gzəl tanıyar!  ۖ 
'Am Ĥasiba Al-Ladhīna Ya`malūna As-Sayyi'āti 'An Yasbiqūnā  ۚ  Sā'a Mā Yaĥkumūna 029-004. Yoxsa pis əməllər edənlər əzabımızdan sovuşa biləcəklərini gman edirlər? Onlar necə də pis mhakimə yrdrlər!  ۚ 
Man Kāna Yarjū Liqā'a Al-Lahi Fa'inna 'Ajala Al-Lahi La'ātin  ۚ  Wa Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu 029-005. Hər kəs Allahla qarşılaşacağına (qiyamət gn dirilib Allahın hzurunda duracağına) mid edirsə, (ona hazırlaşsın və bilsin ki) Allahın (haqq-hesab n) məyyən etdiyi vaxt mtləq gələcəkdir. Allah (hər şeyi) eşidəndir, biləndir!  ۚ 
Wa Man Jāhada Fa'innamā Yujāhidu Linafsihi  ۚ  'Inna Al-Laha Laghanīyun `Ani Al-`Ālamīna 029-006. (Allah yolunda, haqq uğrunda) cihad edən ancaq z n cihad edər (cihadın savabı onun znə yetişər). Allah aləmlərə (mələklərə, insanlara və cinlərə) əsla mhtac deyildir. (Onların ibadətlərinin Allaha nə bir xeyri, nə də bir zərəri var. Etdiklərin əməllərin savabı da, gnahı da yalnız zlərinə aiddir). ~  ۚ 
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lanukaffiranna `Anhum Sayyi'ātihim Wa Lanajziyannahum 'Aĥsana Al-Ladhī Kānū Ya`malūna 029-007. İman gətirib yaxşı işlər grənlərin (əvvəlki) gnahlarının stn rtər və onlara (dnyada) etdikləri əməllərdən daha gzəl (on qat artıq) mkafat verərik. (Və ya: grdkləri ən yaxşı əməllərə grə onları mkafatlandırarıq).
Wa Waşşaynā Al-'Insāna Biwālidayhi Ĥusnāan  ۖ  Wa 'In Jāhadāka Litushrika Bī Mā Laysa Laka Bihi `Ilmun Falā Tuţi`humā  ۚ  'Ilayya Marji`ukum Fa'unabbi'ukum Bimā Kuntum Ta`malūna 029-008. Biz insana ata-anasına yaxşılıq etməyi (onlarla gzəl davranmağı) tvsiyə etdik. (Ey insan!) Əgər (valideynlərin) bilmədiyin bir şeyi Mənə şərik qoşmağına cəhd gstərsələr, onlara itaət etmə. Hamınız (qiyamət gn) Mənim hzuruma qayıdacaqsınız. Mən də (dnyada) nə etdiklərinizi sizə bir-bir xəbər verəcəyəm!  ۖ   ۚ 
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lanudkhilannahum Aş-Şāliĥīna 029-009. İman gətirib yaxşı işlər grənləri salehlər zmrəsinə daxil edəcəyik! (Onlar Cənnətin yksək təbəqələrində sakin olacaqlar!)
Wa Mina An-Nāsi Man Yaqūlu 'Āmannā Bil-Lahi Fa'idhā 'Ūdhiya Fī Al-Lahi Ja`ala Fitnata An-Nāsi Ka`adhābi Al-Lahi Wa La'in Jā'a Naşrun Min Rabbika Layaqūlunna 'Innā Kunnā Ma`akum  ۚ  'Awalaysa Al-Lahu Bi'a`lama Bimā Fī Şudūri Al-`Ālamīna 029-010. Adamlar arasında elələri də vardır ki, "Biz Allaha iman gətirdik!" - deyər, Allah yolunda bir əziyyət grdkdə isə insanların (kafirlərin) fitnəsini Allahın əzabı kimi qəbul edərlər. Əgər Rəbbindən (mminlərə) bir zəfər gəlsə, mtləq: "Biz də sizinləyik!" - deyərlər. Məgər Allah məxluqatın (mələklərin, insanların və cinlərin) rəklərində olanları (imanı, kfr və nifaqı) bilmirmi?!  ۚ 
Wa Laya`lamanna Al-Lahu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Laya`lamanna Al-Munāfiqīna 029-011. Şbhəsiz ki, Allah iman gətirənləri də, mnafiqləri də ox gzəl tanıyandır!
Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū Lilladhīna 'Āmanū Attabi`ū Sabīlanā Wa Lnaĥmil Khaţāyākum Wa Mā Hum Biĥāmilīna Min Khaţāyāhum Min Shay'in  ۖ  'Innahum Lakādhibūna 029-012. Kafir olanlar iman gətirənlərə dedilər: "Bizim yolumuza (dinimizə) tabe olun. Gnahlarınızı z boynumuza gtrərik". Halbuki onların (iman gətirənlərin) he bir gnahını z boyunlarına gtrməzlər. Onlar, həqiqətən, yalanıdırlar!  ۖ 
Wa Layaĥmilunna 'Athqālahum Wa 'Athqālāan Ma`a 'Athqālihim  ۖ  Wa Layus'alunna Yawma Al-Qiyāmati `Ammā Kānū Yaftarūna 029-013. Şbhəsiz ki, onlar həm z gnahlarına, həm də z gnahları ilə yanaşı, daha neə-neə gnahlarla (yoldan ıxartdıqları kimsələrin gnahlarına) yklənəcəklər. Qiyamət gn onlar uydurduqları yalanlara grə mtləq sorğu-sual olunacaqlar!  ۖ 
Wa Laqad 'Arsalnā Nūĥāan 'Ilá Qawmihi Falabitha Fīhim 'Alfa Sanatin 'Illā Khamsīna `Āmāan Fa'akhadhahumu Aţ-Ţūfānu Wa Hum Žālimūn 029-014. Biz Nuhu z tayfasına (peyğəmbər) gndərdik. Nuh onların arasında min ildən əlli əskik (doqquz yz əlli il) qaldı. Onlar zlm edərkən tufan onları yaxaladı.
Fa'anjaynāhu Wa 'Aşĥāba As-Safīnati Wa Ja`alnāhā 'Āyatan Lil`ālamīna 029-015. Biz onu (Nuhu) və onunla birlikdə gəmidə olanları (tufan bəlasından) qurtardıq və bunu (bu hadisəni) aləmlərə (insanlara, sonrakı nəsillərə) bir ibrət etdik.
Wa 'Ibrāhīma 'Idh Qāla Liqawmihi A`budū Al-Laha Wa Attaqūhu  ۖ  Dhālikum Khayrun Lakum 'In Kuntum Ta`lamūna 029-016. (Ya Rəsulum!) İbrahimi də (yad et)! Bir zaman o z tayfasına belə demişdi: "Allaha ibadət edin və Ondan qorxun. He bilirsiniz bu sizin n nə qədər xeyirlidir?!  ۖ 
'Innamā Ta`budūna Min Dūni Al-Lahi 'Awthānāan Wa Takhluqūna 'Ifkāan  ۚ  'Inna Al-Ladhīna Ta`budūna Min Dūni Al-Lahi Lā Yamlikūna Lakum Rizqāanbtaghū `Inda Al-Lahi Ar-Rizqa Wa A`budūhu Wa Ashkurū Lahu  ۖ  'Ilayhi Turja`ūna 029-017. Siz Allahı qoyub ancaq btlərə ibadət edir, (onlara tanrı deməklə) yalan uydurursunuz. Sizin Allahdan başqa ibadət etdikləriniz sizə ruzi verməyə qadir deyillər. Ruzini Allahdan diləyin. Ona tapının, Ona şkr edin. Siz (qiyamət gn) Onun hzuruna qaytarılacaqsınız!"  ۚ  ~  ۖ 
Wa 'In Tukadhdhibū Faqad Kadhdhaba 'Umamun Min Qablikum  ۖ  Wa Mā `Alá Ar-Rasūli 'Illā Al-Balāghu Al-Mubīnu 029-018. (Ey Məkkə əhli!) Əgər (məni) təkzib etsəniz, (bilin ki) sizdən əvvəlki mmətlər də (z peyğəmbərlərini) təkzib etmişdilər. Peyğəmbərin vəzifəsi ancaq (dini, Allahın hkmlərini, risalətini) aıq-aşkar təbliğ etməkdir!  ۖ 
'Awalam Yaraw Kayfa Yubdi'u Al-Lahu Al-Khalqa Thumma Yu`īduhu  ۚ  'Inna Dhālika `Alá Al-Lahi Yasīrun 029-019. Məgər onlar (kafirlər) Allahın məxluqatı əvvəlcə (yoxdan) necə yaratdığını, sonra da onu (qiyamət gn) yenidən dirildəcəyini bilmirlərmi? Həqiqətən, bu, Allah n asandır! (Allah insanı əvvəlcə ntfədən, sonra laxtalanmış qandan, daha sonra bir bir para ətdən yaradır. İnsan anadan olandan sonra mrnn uşaqlıq, yeniyetməlik, yetkinlik, ahıllıq, qocalıq ağlarını yaşayır və nəhayət, lr. Allah btn məxluqatı yoxdan yaratdığı kimi, qiyamət gn onları yenidən dirildəcəkdir!) ~  ۚ 
Qul Sīrū Fī Al-'Arđi Fānžurū Kayfa Bada'a Al-Khalqa  ۚ  Thumma Al-Lahu Yunshi'u An-Nash'ata Al-'Ākhirata  ۚ  'Inna Al-Laha `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 029-020. (Ya Rəsulum!) De: "Yer zn gəzib (Allahın) məxluqatı (ilk əvvəldən) nə cr yaratdığına baxın. Sonra da Allah axirət həyatını yaradacaqdır. (Birinci yaradılışdan sonra ikinci yaradılış gələcəkdir). Allah hər şeyə qadirdir!  ۚ   ۚ 
Yu`adhdhibu Man Yashā'u Wa Yarĥamu Man Yashā'u  ۖ  Wa 'Ilayhi Tuqlabūna 029-021. (Allah) istədiyinə əzab verər, istədiyini də bağışlayar. Siz (qiyamət gn) məhz Onun hzuruna qaytarılacaqsınız!  ۖ 
Wa Mā 'Antum Bimu`jizīna Fī Al-'Arđi Wa Lā Fī As-Samā'i  ۖ  Wa Mā Lakum Min Dūni Al-Lahi Min Wa Līyin Wa Lā Naşīrin 029-022. Siz nə yerdə, nə də gydə (Allahı) aciz buraxa bilməzsiniz! (Yerdə də olsanız, gyə də ıxsanız Allahın əzabından qaıb canınızı qurtara bilməzsiniz!) Allahdan başqa sizin nə bir haminiz, nə də bir mədədkarınız var!"  ۖ 
Wa Al-Ladhīna Kafarū Bi'āyāti Al-Lahi Wa Liqā'ihi 'Ūlā'ika Ya'isū Min Raĥmatī Wa 'Ūlā'ika Lahum `Adhābun 'Alīmun 029-023. Allahın ayələrini və Onunla qarşılaşacaqlarını (qiyamət gn dirilib haqq-hesab n hzurunda duracaqlarını) inkar edənlər Mənim mərhəmətimdən midlərini zənlərdir. Onları ağrılı-acılı bir əzab gzləyir. ~
Famā Kāna Jawāba Qawmihi 'Illā 'An Qālū Aqtulūhu 'Aw Ĥarriqūhu Fa'anjāhu Al-Lahu Mina An-Nāri  ۚ  'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yu'uminūna 029-024. Tayfasının (İbrahimin szlərinə) cavabı: "Onu ldrn, yaxud da yandırın!" - deməkdən başqa bir şey olmadı. Amma Allah onu oddan xilas etdi. Həqiqətən, bunda iman gətirən bir tayfa n ibrətlər vardır! ~ ~  ۚ 
Wa Qāla 'Innamā Attakhadhtum Min Dūni Al-Lahi 'Awthānāan Mawaddata Baynikum Al-Ĥayāati Ad-Dunyā  ۖ  Thumma Yawma Al-Qiyāmati Yakfuru Ba`đukum Biba`đin Wa Yal`anu Ba`đukum Ba`đāan Wa Ma'wākumu An-Nāru Wa Mā Lakum Min Nāşirīna 029-025. (İbrahim onlara) dedi: "Sizin Allahı qoyub btləri tanrı qəbul etməyiniz yalnız dnyada (dolanıb keinmək xatirinə) aranızda olan dostluğa (məhəbbətə) grədir. Sonra da qiyamət gn bir-birinizi inkar edəcək, bir-birinizə lənət oxuyacaqsınız. Məskəniniz cəhənnəm odu olacaq, znzə də (Allahın əzabından qurtarmağa) kmək edən kimsələr tapılmayacaqdır!"  ۖ 
Fa'āmana Lahu Lūţun  ۘ  Wa Qāla 'Innī Muhājirun 'Ilá Rabbī  ۖ  'Innahu Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu 029-026. Bunda sonra Lut (hamıdan əvvəl İbrahimə) iman gətirdi (onun peyğəmbərliyini təsdiq etdi). (İbrahim) dedi: "Mən (qvmm tərk edib) Rəbbimin əmr etdiyi yerə (Kufənin Kusa kəndindən Hərrana, oradan da Fələstinə) hicrət edəcəyəm. Həqiqətən, yenilməz qvvət sahibi, hikmət sahibi Odur!"  ۘ   ۖ 
Wa Wahabnā Lahu 'Isĥāqa Wa Ya`qūba Wa Ja`alnā Fī Dhurrīyatihi An-Nubūwata Wa Al-Kitāba Wa 'Ātaynāhu 'Ajrahu Fī Ad-Dunyā  ۖ  Wa 'Innahu Fī Al-'Ākhirati Lamina Aş-Şāliĥīn 029-027. Biz ona (İbrahimə) İshaqı və Yəqubu bəxş etdik, peyğəmbərliyi və kitabı onun nəslinə əta etdik, dnyada onun mkafatını verdik. O, axirətdə də mtləq (yksək dərəcələrə layiq) salehlərdən olacaqdır! ~ ~  ۖ 
Wa Lūţāan 'Idh Qāla Liqawmihi 'Innakum Lata'tūna Al-Fāĥishata Mā Sabaqakum Bihā Min 'Aĥadin Mina Al-`Ālamīna 029-028. (Ya Rəsulum!) Lutu da (yad et)! Bir zaman o z qvmnə demişdi: "Doğrudanmı siz znzdən əvvəl aləmlərdən (bəşər əhlindən, ins və cindən) he kəsin etmədiyi iyrənc bir işi grrsnz? ~
'A'innakum Lata'tūna Ar-Rijāla Wa Taqţa`ūna As-Sabīla Wa Ta'tūna Fī Nādīkumu Al-Munkara  ۖ  Famā Kāna Jawāba Qawmihi 'Illā 'An Qālū A'tinā Bi`adhābi Al-Lahi 'In Kunta Mina Aş-Şādiqīna 029-029. Həqiqətən siz (şəhvətlə) kişilərə yaxınlaşır, (msafirlərin namusuna toxunmaq, mallarını əllərindən almaq n) yol kəsir və məclislərinizdə (bir-birinizlə) irkin iş grrsnz?" Tayfasının (Lutun szlərinə) cavabı ancaq: "Əgər doğru danışanlardansansa, bizə Allahın əzabını gətir!" - deməkdən ibarət oldu.  ۖ  ~
Qāla Rabbi Anşurnī `Alá Al-Qawmi Al-Mufsidīna 029-030. (Lut: ) "Ey Rəbbim! Fitnə-fəsad trədən qvmə qarşı mənə yardım et!" - dedi.
Wa Lammā Jā'at Rusulunā 'Ibrāhīma Bil-Bushrá Qālū 'Innā Muhlikū 'Ahli Hadhihi Al-Qaryati  ۖ  'Inna 'Ahlahā Kānū Žālimīna 029-031. Elilərimiz (mələklər) İbrahimə (İshaqın, sonra da Yəqubun doğulacağı barədə) mjdə gətirdikləri zaman: "Biz bu məmləkət əhlini məhv edəcəyik, nki onlar zalımdirlar (Allaha asi olmaqla, onun peyğəmbərini təkzib etməklə, irkin işlər grməklə zləri-zlərinə zlm edirlər)", dedilər.  ۖ 
Qāla 'Inna Fīhā Lūţāan  ۚ  Qālū Naĥnu 'A`lamu Biman Fīhā  ۖ  Lanunajjiyannahu Wa 'Ahlahu 'Illā Amra'atahu Kānat Mina Al-Ghābirīn 029-032. (İbrahim) dedi: "Orada (onların iində Allahın mmin bəndəsi) Lut da var!" Onlar: "Biz orada kimin olduğunu (hamıdan) yaxşı bilirik. Biz onu və ailəsini mtləq xilas edəcəyik. Yalnız vrətindən başqa. O (əzab iində) qalanlardan olacaq!" - deyə cavab verdilər.  ۚ   ۖ  ~
Wa Lammā 'An Jā'at Rusulunā Lūţāan Sī'a Bihim Wa Đāqa Bihim Dhar`āan Wa Qālū Lā Takhaf Wa Lā Taĥzan  ۖ  'Innā Munajjūka Wa 'Ahlaka 'Illā Amra'ataka Kānat Mina Al-Ghābirīna 029-033. Elilərimiz Lutun yanına gəldikdə (Lut) onlara grə kədərləndi və rəyi qısıldı. (Mələklər Lutun yanına cavan, qəşəng oğlanlar qiyafəsində gəldikləri n o z tayfasının onlara pislik yetirəcəyindən qorxub məyus oldu). Onlar dedilər: "Qorxma və kədərlənmə. Biz səni və ailəni xilas edəcəyik. Yalnız vrətindən başqa. O (əzab iində) qalanlardan olacaq!  ۖ 
'Innā Munzilūna `Alá 'Ahli Hadhihi Al-Qaryati Rijzāan Mina As-Samā'i Bimā Kānū Yafsuqūna 029-034. Biz etdikləri pozğunluğa (gnahlara) grə bu məmləkət əhlinin başı stnə gydən bir əzab endirəcəyik!"
Wa Laqad Taraknā Minhā 'Āyatan Bayyinatan Liqawmin Ya`qilūna 029-035. Həqiqətən, Biz dərindən dşnən bir qvm n (baxıb ibrət aslsınlar deyə) o məmləkətdən aıq-aydın bir nişanə (xarabalıq) qoyduq.
Wa 'Ilá Madyana 'Akhāhum Shu`aybāan Faqāla Yā Qawmi A`budū Al-Laha Wa Arjū Al-Yawma Al-'Ākhira Wa Lā Ta`thaw Fī Al-'Arđi Mufsidīn 029-036. Mədyənə də qardaşları Şeybi (peyğəmbər gndərdik). O dedi: "Ey qvmm! Allaha ibadət edin! Qiyamət gnnə inanın! (Dnyada ibadət etməklə qiyamət gnnə mid bəsləyib savab işlər grn. Onun əzabından qorxun!) Yer zndə fitnə-fəsad trətməyin!"
Fakadhdhabūhu Fa'akhadhat/humu Ar-Rajfatu Fa'aşbaĥū Fī Dārihimthimīna 029-037. Amma (mədyənlilər) onu təkzib etdilər. Buna grə də onları (dəhşətli) bir sarsıntı (zəlzələ) brd. Onlar dizstə kb evlərində qaldılar (hamısı həlak oldu).
Wa `Ādāan Wa Thamūda Wa Qad Tabayyana Lakum Min Masākinihim  ۖ  Wa Zayyana Lahumu Ash-Shayţānu 'A`mālahum Faşaddahum `Ani As-Sabīli Wa Kānū Mustabşirīna 029-038. Biz Adı və Səmudu da məhv etdik. (Ey Məkkə əhli! Onların başlarına nələr gətirdiyimiz xaraba qalmış) məskənlərindən sizə bəllidir. Şeytan (irikn) əməllərini onlara gzəl gstərib gzləri grə-grə onları haqq yoldan ıxartdı.  ۖ 
Wa Qārūna Wa Fir`awna Wa Hāmāna  ۖ  Wa Laqad Jā'ahum Mūsá Bil-Bayyināti Fāstakbarū Fī Al-'Arđi Wa Mā Kānū Sābiqīna 029-039. Biz Qarunu da, Fironu da, Hamanı da (məhv etdik). Musa onların yanına aıq-aydın dəlillərlə gəldi. Lakin onlar yer zndə (Misirdə) təkəbbrlk etdilər və (buna grə də əzabımızdan) sovuşa bilmədilər!  ۖ 
Fakullāan 'Akhadhnā Bidhanbihi  ۖ  Faminhum Man 'Arsalnā `Alayhi Ĥāşibāan Wa Minhum Man 'Akhadhat/hu Aş-Şayĥatu Wa Minhum Man Khasafnā Bihi Al-'Arđa Wa Minhum Man 'Aghraqnā  ۚ  Wa Mā Kāna Al-Lahu Liyažlimahum Wa Lakin Kānū 'Anfusahum Yažlimūna 029-040. Biz onların hər birini z gnahı ilə yaxaladıq (hərəyə z gnahına grə cəza verdik). Kiminin başı stnə (qasırğa ilə) qızmar daş yağdırdıq, kimini dəhşətli (tkrpədici) səs yaxaladı, kimini yerə gmdk, kimini də suya qərq etdik. Allah onlara zlm etmirdi, onlar zləri zlərinə zlm edirdilər.  ۖ   ۚ 
Mathalu Al-Ladhīna Attakhadhū Min Dūni Al-Lahi 'Awliyā'a Kamathali Al-`Ankabūti Attakhadhat Baytāan  ۖ  Wa 'Inna 'Awhana Al-Buyūti Labaytu Al-`Ankabūti  ۖ  Law Kānū Ya`lamūna 029-041. Allahdan başqa zlərinə dost (hami) qəbul edənlər znə yuva qurmuş hrməyə bənzəyirlər. Evlərin ən zəifi isə, şbhəsiz ki, hrmək yuvasıdır. Kaş biləydilər! (Hrmək toru mhkəm olmayıb adicə bir yel nəticəsində dağıldığı kimi, onların bu dostlarının da he bir etibarı yoxdur. Bərk ayaqda onları qoyub qaarlar).  ۖ   ۖ 
'Inna Al-Laha Ya`lamu Mā Yad`ūna Min Dūnihi Min Shay'in  ۚ  Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu 029-042. Şbhəsiz ki, Allah onların Allahı qoyub nəyə ibadət etdiklərini bilir. O, yenilməz qvvət sahibi, hikmət sahibidir!  ۚ 
Wa Tilka Al-'Amthālu Nađribuhā Lilnnāsi  ۖ  Wa Mā Ya`qiluhā 'Illā Al-`Ālimūna 029-043. Biz bu məsəlləri insanlar n əkirik. Onları yalnız (haqqı) bilənlər anlayarlar.  ۖ 
Khalaqa Al-Lahu As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Bil-Ĥaqqi  ۚ  'Inna Fī Dhālika La'āyatan Lilmu'uminīna 029-044. Allah gyləri və yeri haqq olara (lazımınca) yaratdmışdır. Həqiqətən, bunda (bu yaradılışda) mminlər n bir ibrət vardır!  ۚ 
Atlu Mā 'Ūĥiya 'Ilayka Mina Al-Kitābi Wa 'Aqimu Aş-Şalāata  ۖ  'Inna Aş-Şalāata Tanhá `Ani Al-Faĥshā'i Wa Al-Munkari  ۗ  Wa Ladhikru Al-Lahi 'Akbaru Wa  ۗ  Allāhu Ya`lamu Mā Taşna`ūna 029-045. (Ya Rəsulum!) Quranda sənə vəhy olunanı oxu və (vaxtı-vaxtında) namaz qıl. Həqiqətən, namaz (insanı) irkin və pis əməllərdən əkindirər. Allahı zikr etmək (Allahın calalını və əzəmətini həmişə, hər yerdə yada salmaq), şbhəsiz ki, (savab etibarilə btn başqa ibadətlərdən) daha bykdr. Allah nə etdiklərinizi (btn yaxşı və pis əməllərinizi) bilir!  ۖ   ۗ   ۗ 
Wa Lā Tujādilū 'Ahla Al-Kitābi 'Illā Bi-Atī Hiya 'Aĥsanu 'Illā Al-Ladhīna Žalamū Minhum  ۖ  Wa Qūlū 'Āmannā Bial-Ladhī 'Unzila 'Ilaynā Wa 'Unzila 'Ilaykum Wa 'Ilahunā Wa 'Ilahukum Wāĥidun Wa Naĥnu Lahu Muslimūna 029-046. Kitab əhlinin zlm edənləri (cizyə verməyənləri, sizinlə vuruşmaq istəyənləri) istisna olmaqla, onlarla ən gzəl tərzdə mcadilə edin! (Onlarla xoş rəftar edib rəklərini ələ alın və znzdən incitməyin. Onların kobudluğuna nəzakətlə, qəzəblərinə soyuqqanlıqla cavab verin. Nalayiq işlər grdkdə nəsihət edib dz yola ağırın. Yox, əgər stnzə silah qaldırsalar, siz də silahlanıb onlarla vuruşun və onları təslim olmağa, cizyə verməyə məcbur edin!) Və (onlarla shbət etdikdə) belə deyin: "Biz həm zmzə nazil olana (Qurana), həm də sizə nazil olana (Tvrata və İncilə) inanırıq. Bizim də Allahımız, sizin də Allahınız birdir. Biz yalnız ona təslim olanlarıq!"  ۖ 
Wa Kadhalika 'Anzalnā 'Ilayka Al-Kitāba  ۚ  Fa-Al-Ladhīna 'Ātaynāhumu Al-Kitāba Yu'uminūna Bihi  ۖ  Wa Min Hā'uulā' Man Yu'uminu Bihi  ۚ  Wa Mā Yajĥadu Bi'āyātinā 'Illā Al-Kāfirūna 029-047. (Səndən əvvəlki peyğəmbərlərə necə kitab nazil etmişdiksə) Quranı da sənə belə nazil etdik. (Abdullah ibn Salam kimi) kitab (Tvrat) verdiyimiz şəxslər ona (Qurana) inanırlar. Bunlardan (Məkkə camaatından) da inananlar var. Bizim ayələrimizi yalnız kafirlər inkar edərlər!  ۚ   ۖ   ۚ 
Wa Mā Kunta Tatlū Min Qablihi Min Kitābin Wa Lā Takhuţţuhu Biyamīnika  ۖ  'Idhāan Lārtāba Al-Mubţilūna 029-048. (Ya Rəsulum!) Sən bundan (bu Qurandan) əvvəl nə bir kitab oxumusan, nə də onu əlinlə yazmısan. Əgər belə olsaydı, onda batilə uyanlar (onun barəsində) şəkk-şbhəyə dşərdilər (Onu hardansa oxuyub yrənmişdir, deyərdilər).  ۖ 
Bal Huwa 'Āyātun Bayyinātun Fī Şudūri Al-Ladhīna 'Ū Al-`Ilma  ۚ  Wa Mā Yajĥadu Bi'āyātinā 'Illā Až-Žālimūna 029-049. Xeyr, bu (Quran) elm verilmiş kəslərin sinələrində (əzbər) olan aıq-aydın ayələrdir. (Və ya: sənin yazıb oxumaqla məşğul olmadığını kitab əhlindən olan elm sahibləri z rəklərində aıq-aşkar bilirlər). Bizin ayələrimizi yalnız zalımlar (kafirlər) inkar edərlər.  ۚ 
Wa Qālū Lawlā 'Unzila `Alayhi 'Āyātun Min Rabbihi  ۖ  Qul 'Innamā Al-'Āyātu `Inda Al-Lahi Wa 'Innamā 'Anā Nadhīrun Mubīnun 029-050. (Mşriklər: ) "Bəs nə n Rəbbindən ona (başqa peyğəmbərlər kimi) mczə nazil olmadı?" - dedilər. (Ya Rəsulum!) De: "Mczələr ancaq Allahın əlindədir. Mən isə sadəcə olaraq (insanları Allahın əzabı ilə) aıq-aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm!"  ۖ 
'Awalam Yakfihim 'Annā 'Anzalnā `Alayka Al-Kitāba Yutlá `Alayhim  ۚ  'Inna Fī Dhālika Laraĥmatan Wa Dhikrá Liqawmin Yu'uminūna 029-051. Məgər (mşriklər) oxunmaqda olan Kitabı sənə nazil etməyimiz onlara kifayət etmədimi? Həqiqətən, bunda iman gətirən bir tayfa n həm mərhəmət, həm də yd-nəsihət (ibrət) vardır!  ۚ 
Qul Kafá Bil-Lahi Baynī Wa Baynakum Shahīdāan  ۖ  Ya`lamu Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa  ۗ  Al-Ladhīna 'Āmanū Bil-Bāţili Wa Kafarū Bil-Lahi 'Ūlā'ika Humu Al-Khāsirūna 029-052. De: "Mənimlə sizin aranızda Allahın şahid olması kifayət edər. O, gylərdə və yerdə nə olduğunu bilir. Batilə inanıb Allahı inkar edənlər, şbhəsiz ki, ziyana uğrayanlardır!"  ۖ   ۗ 
Wa Yasta`jilūnaka Bil-`Adhābi  ۚ  Wa Lawlā 'Ajalun Musammáan Lajā'ahumu Al-`Adhābu Wa Laya'tiyannahum Baghtatan Wa Hum Lā Yash`urūna 029-053. (Mşriklər istehza ilə) səni tələsdirib əzabın tez gəlməsini istəyirlər. Əgər (bunun n) əvvəlcədən məyyən edilmiş bir vaxt olmasaydı, szsz ki, əzab onlara gələrdi. Şbhəsiz ki, (əzab) onlara qəflətən, zləri də hiss etmədən gələcəkdir.  ۚ 
Yasta`jilūnaka Bil-`Adhābi Wa 'Inna Jahannama Lamuĥīţatun Bil-Kāfirīna 029-054. Onlar səndən əzabın tez gəlməsini istəyirlər. Həqiqətən, Cəhənnəm kafirləri qaplayacaqdır!
Yawma Yaghshāhumu Al-`Adhābu Min Fawqihim Wa Min Taĥti 'Arjulihim Wa Yaqūlu Dhūqū Mā Kuntum Ta`malūna 029-055. O gn əzab onları başlarının stndən, ayaqlarının altından saracaqdır. (Allah) onlara: "Etdiyiniz əməllərin cəzasını dadın!" - deyə buyuracaqdır.
Yā `Ibādiya Al-Ladhīna 'Āmanū 'Inna 'Arđī Wāsi`atun Fa'īyāya Fā`budūni 029-056. Ey iman gətirən bəndələrim! (Əgər hər hansı bir yerdə islamiyyətə grə sizi incidib əziyyət verirlərsə, orada sizi lm təhlkəsi gzləyirsə, yaxud dini vəzifələrinizi lazımınca yerinə yetirə bilmirsinizsə, başqa şəhərlərə və lkələrə hicrət edə bilərsiniz. Mən oralarda da sizə ruzi verərəm). Şbhəsiz ki, Mənim yerim genişdir. Buna grə də yalnız Mənə ibadət edin!
Kullu Nafsin Dhā'iqatu Al-Mawti  ۖ  Thumma 'Ilaynā Turja`ūna 029-057. Hər bir kəs (hər bir canlı) lm dadacaqdır. Sonra da (qiyamət gn) hzurumuza qaytarılacaqsınız!  ۖ 
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lanubawwi'annahum Mina Al-Jannati Ghurafāan Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna  ۚ  Fīhā Ni`ma 'Ajru Al-`Āmilīna 029-058. İman gətirib yaxşı işlər grənləri (ağacları) altından aylar axan cənnət guşələrində (Cənnətin yksək məqamlarında) sakin edəcəyik. Onlar orada əbədi qalacaqlar. (Yaxşı əməllər) edənlərin mkafatı necə də gzəldir!  ۚ 
Al-Ladhīna Şabarū Wa `Alá Rabbihim Yatawakkalūna 029-059. O kəslər ki, səbr edər və yalnız Rəbbinə bel bağlayarlar!
Wa Ka'ayyin Min Dābbatin Lā Taĥmilu Rizqahā Al-Lahu Yarzuquhā Wa 'Īyākum  ۚ  Wa Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu 029-060. (Yer zndə zəiflikləri ucbatından) ruzisini daşıya (əldə edə) bilməyən neə-neə canlılar vardır. Onların da, sizin də ruzinizi Allah verir. O, (hər şeyi) eşidəndir, biləndir. (Sizə dininizə grə bir məşəqqət z verdiyi zaman məişət ətinliklərindən qorxub başqa lkələrə hicrət etməkdən əkinməyin. Allah orada da ruzinizi verəcəkdir. O sizi he vaxt darda qoymaz!)  ۚ 
Wa La'in Sa'altahum Man Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Sakhkhara Ash-Shamsa Wa Al-Qamara Layaqūlunna Al-Lahu  ۖ  Fa'annā Yu'ufakūna 029-061. (Ya Rəsulum!) Həqiqətən, əgər (Məkkə mşriklərindən): "Gyləri və yeri kim yaratmış, gnəşi və ayı kim ram (z əmrinə, insanların mənafeyinə kim tabe) etmişdir?" - deyə soruşsan, onlar mtləq: "Allah!" - deyə cavab verəcəklər. Elə isə onlar (tvhiddən, yalnız Allaha ibadət etməkdən) niyə dndərilirlər?  ۖ 
Al-Lahu Yabsuţu Ar-Rizqa Liman Yashā'u Min `Ibādihi Wa Yaqdiru Lahu  ۚ  'Inna Al-Laha Bikulli Shay'in `Alīmun 029-062. Allah z bəndələrindən istədiyinin ruzisini artırar da, azaldar da. Allah hər şeyi (yerli-yerində) biləndir! ~  ۚ 
Wa La'in Sa'altahum Man Nazzala Mina As-Samā'i Mā'an Fa'aĥyā Bihi Al-'Arđa Min Ba`di Mawtihā Layaqūlunna Al-Lahu  ۚ  Quli Al-Ĥamdu Lillahi  ۚ  Bal 'Aktharuhum Lā Ya`qilūna 029-063. Həqiqətən, əgər sən (Məkkə mşriklərindən): "Gydən yağmur endirib quruduqdan sonra onunla yerə təzədən can verən kimdir?" - deyə soruşsan, onlar mtləq: "Allahdır!" - deyə cavab verəcəklər. De: "Həmd olsun Allaha!" Lakin onların əksəriyyəti dərindən dşnməz! (Mşriklərin xeyirlərilə zərərlərini bir-birindən ayırmağa ağlı atmır. Onlar cəhalətləri zndən belə gman edirlər ki, btlər onları haqq olan Allaha yaxınlaşdırır).  ۚ   ۚ 
Wa Mā Hadhihi Al-Ĥayāatu Ad-Dunyā 'Illā Lahwun Wa La`ibun  ۚ  Wa 'Inna Ad-Dāra Al-'Ākhirata Lahiya Al-Ĥayawānu  ۚ  Law Kānū Ya`lamūna 029-064. Bu dnya həyatı oyun-oyuncaqdan, əyləncədən başqa bir şey deyildir. Axirət yurdu isə, şbhəsiz ki, əbədi həyatdır. Kaş biləydilər! (Əgər bilsəydilər, axirəti dnyaya dəyişməzdilər).  ۚ   ۚ 
Fa'idhā Rakibū Fī Al-Fulki Da`aw Al-Laha Mukhlişīna Lahu Ad-Dīna Falammā Najjāhum 'Ilá Al-Barri 'Idhā Hum Yushrikūna 029-065. (Mşriklər) gəmiyə mindikləri zaman (dəryada batacaqlarından qorxub) dini (ibadəti) yalnız Ona məxsus edərək (ixlasla) Allaha dua edərlər. Allah onları sağ-salamat quruya ıxaran kimi, yenə də (Ona) şərik qoşarlar.
Liyakfurū Bimā 'Ātaynāhum Wa Liyatamatta`ū  ۖ  Fasawfa Ya`lamūna 029-066. Onlara verdiyimiz neməti inkar etsinlər və (dnyada istədikləri kimi) kef əkib zvz alsınlar deyə (rsxət verərik). Onlar (z əməllərinin ağır nəticəsini) mtləq biləcəklər!  ۖ 
'Awalam Yaraw 'Annā Ja`alnā Ĥaramāan 'Āmināan Wa Yutakhaţţafu An-Nāsu Min Ĥawlihim  ۚ  'Afabiālbāţili Yu'uminūna Wa Bini`mati Al-Lahi Yakfurūna 029-067. Məgər (mşriklər) ətraflarındakı (başqa şəhərlərdəki) adamlar qamarlanıb gtrldy (əsir alındığı, ldrldy, qarət edildiyi) halda, (iərisində yaşadıqları Məkkəni) onlar n mqəddəs, qorxusuz-xətərsiz bir yer etdiyimizi grmrlərmi? İndi batiləmi inanırlar? Allahın nemətinimi danırlar?  ۚ 
Wa Man 'Ažlamu Mimmani Aftará `Alá Al-Lahi Kadhibāan 'Aw Kadhdhaba Bil-Ĥaqqi Lammā Jā'ahu  ۚ  'Alaysa Fī Jahannama Mathwáan Lilkāfirīna 029-068. Allaha qarşı yalan uydurub dzəldən (Allaha şərik qoşan), znə haqq (Quran və peyğəmbər) gəldikdə onu təkzib edən kəsdən daha zalım kim ola bilər?! Məgər kafirlər n Cəhənnəmdə yer yoxdur? (Əlbəttə, vardır! Niyə bunu dərk etmirlər?) ~  ۚ 
Wa Al-Ladhīna Jāhadū Fīnā Lanahdiyannahum  ۚ  Subulanā Wa 'Inna Al-Laha Lama`a Al-Muĥsinīna 029-069. Bizim uğrumuzda cihad edənləri z yollarımıza (Bizə tərəf gətirib ıxardan behişt yollarına) qovuşduracağıq. Şbhəsiz ki, Allah yaxşı əməllər edənlərlədir! (Allah həmişə savab işlər grb cihad edən mminlərin tərəfində durar!)  ۚ 
Next Sūrah