28) Sūrat Al-Qaşaş

Printed format

28)

Ţā-Sīn-Mīm 028-001. Ta, Sin, Mim! --
Tilka 'Āyātu Al-Kitābi Al-Mubīni 028-002. Bu, (haqqı batildən ayıran, mczələri, hkmləri) aıq-aydın Kitabın ayələridir!
Natlū `Alayka Min Naba'i Mūsá Wa Fir`awna Bil-Ĥaqqi Liqawmin Yu'uminūna 028-003. Biz inanan bir tayfa n sənə Musanın və Fironun hekayətindən (bir qismini) olduğu kimi syləyəcəyik.
'Inna Fir`awna `Alā Fī Al-'Arđi Wa Ja`ala 'Ahlahā Shiya`āan Yastađ`ifu Ţā'ifatan Minhum Yudhabbiĥu 'Abnā'ahum Wa Yastaĥyī Nisā'ahum  ۚ  'Innahu Kāna Mina Al-Mufsidīna 028-004. Həqiqətən, Firon yer zndə (Misirdə) baş qaldırıb onun əhalisini zmrələrə blmşd. (Firon) onların arasında olan bir tayfanı (İsrail oğullarını) gcsz (aciz) grb onların (yeni doğulan) oğlan uşaqlarını ldrr, qızlarını isə sağ buraxırdı. O, həqiqətən, (yer zndə) fitnə-fəsad trədənlərdən idi!  ۚ 
Wa Nurīdu 'An Namunna `Alá Al-Ladhīna Astuđ`ifū Fī Al-'Arđi Wa Naj`alahum 'A'immatan Wa Naj`alahumu Al-Wārithīna 028-005. Bis isə istəyirdik ki, o yerdə zəif dşb əzilənlərə (İsrail oğullarına) mərhəmət gstərək, onları (xeyirxah işlərdə) ndə gedənlər və (Fironun mlknə) varislər edək.
Wa Numakkina Lahum Al-'Arđi Wa Nuriya Fir`awna Wa Hāmāna Wa Junūdahumā Minhum Mā Kānū Yaĥdharūna 028-006. Və onları yer zndə (Misirdə, Şamda) yerləşdirib mhkəmləndirək, Firona, (vəziri) Hamana və ordularına onların qorxub əkindikləri şeyi (İsrail oğullarından birinin əli ilə məhv edilib hakimiyyətlərinə son qoyulmasını) gstərək.
Wa 'Awĥaynā 'Ilá 'Ummi Mūsá 'An 'Arđi`īhi  ۖ  Fa'idhā Khifti `Alayhi Fa'alqīhi Fī Al-Yammi Wa Lā Takhāfī Wa Lā Taĥzanī  ۖ  'Innā Rāddūhu 'Ilayki Wa Jā`ilūhu Mina Al-Mursalīna 028-007. Biz Musanın anasına (ilham yolu ilə, yaxud ryada): "Onu (Musanı) əmizdir; elə ki ondan tr qorxdun, onu dəryaya (Nil ayına) at. (Uşağın suda boğulacağından) qorxma və (ayrılığına da) kədərlənmə. Biz onu sənə qaytaracaq, zn də (şəriət sahibi olan) peyğəmbərlərdən edəcəyik!" - deyə bildirdik.  ۖ   ۖ  ~
Fāltaqaţahu 'Ālu Fir`awna Liyakūna Lahum `Adūwāan Wa Ĥazanāan  ۗ  'Inna Fir`awna Wa Hāmāna Wa Junūdahumā Kānū Khāţi'īna 028-008. (Musa doğulduqdan sonra anası bir mddət onu əmizdirdi, sonra mamaanın onun oğlu olduğunu Firona xəbər verəcəyindən qorxaraq krpəsini bir sandığa qoyub Allaha dua edərək Nil ayına atdı. Bu zaman Firon zvcəsi ilə oturub Nilə tamaşa edirdi. Suyun zndə bir sandığın zdyn grən Firon xidmətilərə onu tutub gətirməyi əmr etdi). Fironun adamları axırda zlərinə dşmən kəsiləcək və başlarına bəla olacaq Musanı (iində olduğu sandıqla birlikdə) gtrb gəldilər. Həqiqətən, Firon, Haman və onların əsgərləri (kfr etdiklərinə, məsum uşaqları ldrdklərinə grə) gnahkar idilər.  ۗ 
Wa Qālat Amra'atu Fir`awna Qurratu `Aynin Lī Wa Laka  ۖ  Lā Taqtulūhu `Asá 'An Yanfa`anā 'Aw Nattakhidhahu Waladāan Wa Hum Lā Yash`urūna 028-009. Fironun qadını (Asiyə) dedi: "Bu uşaq mənim də, sənin də gz bəbəyimiz (gzaydınlığımız, gzmzə sevinc olsun). Onu ldrməyin. Ola bilsin ki, (o byyəndə) bizə bir fayda verər, yaxud da onu oğulluğa gtrərik!" Onlar (işin nə yerdə olduğunu, bu uşağın əlində həlak olacaqlarını) bilmirdilər.  ۖ 
Wa 'Aşbaĥa Fu'uādu 'Ummi Mūsá Fārighāan  ۖ  'In Kādat Latubdī Bihi Lawlā 'An Rabaţnā `Alá Qalbihā Litakūna Mina Al-Mu'uminīna 028-010. (Oğlunun Fironun əlinə dşdyn bildikdən sonra) Musanın anasının rəyi bomboş (sevimli balasının fikrindən başqa hər şeydən xali) olmuşdu. Əgər (Allahın vədinə) inananlardan olsun deyə, rəyinə səbir (səbat) əta etməsəydik, az qala onu (saraya gətirilmiş krpənin znk olduğunu) bruzə verəcəkdi. (Dəhşətindən və ya sevincindən: "Bu uşaq mənimdir!" - deyəcəkdi).  ۖ 
Wa Qālat Li'khtihi Quşşīhi  ۖ  Fabaşurat Bihi `An Junubin Wa Hum Lā Yash`urūna 028-011. O, (Musanın Məryəm, yaxud Glsm adlı) bacısına: "Onun dalınca get! (Əhvalatdan xəbər tut!)" - dedi. O da (saraya yol tapıb Fironun adamları onun kim olduğunu) hiss etmədən uzaqdan-uzağa (Musanı) grd.  ۖ 
Wa Ĥarramnā `Alayhi Al-Marāđi`a Min Qablu Faqālat Hal 'Adullukum `Alá 'Ahli Baytin Yakfulūnahu Lakum Wa Hum Lahu Nāşiĥūna 028-012. Bundan (anası saraya gəlməmişdən) qabaq Biz ona (Musaya) sd analarını (zgə qadınların dşn əmməyi) qadağan etmişdik. (Musanın bacısı Firon əhlinə) belə dedi: "Sizin n o uşağa sd verməyi (ona baxmağı) təmin edəcək, həm də ona qarşı xeyirxah olacaq (onunla yaxşı davranacaq) bir ailəni (ev əhlini) sizə nişan verimmi?"
Faradadnāhu 'Ilá 'Ummihi Kay Taqarra `Aynuhā Wa Lā Taĥzana Wa Lita`lama 'Anna Wa`da Al-Lahi Ĥaqqun Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Ya`lamūna 028-013. Beləliklə, gz aydın olsun, (oğlunun ayrılığına) kədərlənməsin və Allahın vədinin haqq olduğunu bilsin deyə, (Musanı) anasına qaytardıq. Lakin onların (insanların, yaxud Firon əhlinin) əksəriyyəti (Allahın vədinin doğru olduğunu) bilməz! ~
Wa Lammā Balagha 'Ashuddahu Wa Astawá 'Ātaynāhu Ĥukmāan Wa `Ilmāan  ۚ  Wa Kadhalika Naj Al-Muĥsinīna 028-014. (Musa) yetkinləşib kamilləşəndə (otuz-qırx yaşlarına atanda) ona hikmət və elm (şəriət elmi) verdik. Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mkafatlandırırıq!  ۚ 
Wa Dakhala Al-Madīnata `Alá Ĥīni Ghaflatin Min 'Ahlihā Fawajada Fīhā Rajulayni Yaqtatilāni Hādhā Min Shī`atihi Wa Hadhā Min `Adūwihi  ۖ  Fāstaghāthahu Al-Ladhī Min Shī`atihi `Alá Al-Ladhī Min `Adūwihi Fawakazahu Mūsá Faqađá `Alayhi  ۖ  Qāla Hādhā Min `Amali Ash-Shayţāni  ۖ  'Innahu `Adūwun Muđillun Mubīnun 028-015. (Musa) şəhərə əhalisi xəbərsizkən (gnorta istirahət vaxtı) girdi. Orada iki nəfərin vuruşduğunu grd. Onlardan biri z adamlarından (yəhudilərdən), digəri isə dşmənlərindən (qibtilərdən) idi. (Musanın) adamlarından olan kəs dşməninə qarşı ondan imdad istədi. Musa onu (əli, yaxud əsası ilə) vurub ldrd və dedi: "Bu, Şeytan əməlindəndir. Həqiqətən, o, aıq-aşkar bir dşməndir, (insanı haqq yoldan) azdırandır!"  ۖ   ۖ   ۖ 
Qāla Rabbi 'Innī Žalamtu Nafsī Fāghfir Lī Faghafara Lahu  ۚ  'Innahu Huwa Al-Ghafūru Ar-Raĥīmu 028-016. (Musa) dedi: "Ey Rəbbim! Şbhəsiz ki, mən (bu qibtini vurub ldrməklə) zm-zmə zlm etdim. Buna grə məni bağışla!" (Allah Musanı) bağışladı. Həqiqətən, O, (bəndələrini) bağışlayandır, rəhm edəndir! ~  ۚ 
Qāla Rabbi Bimā 'An`amta `Alayya Falan 'Akūna Žahīrāan Lilmujrimīna 028-017. (Musa) dedi: "Ey Rəbbim! Mənə bəxş etdiyin nemət haqqı (gnahımı bağışlamağına and iirəm ki) mən əsla gnahkarlara arxa olamayacağam!"
Fa'aşbaĥa Fī Al-Madīnati Khā'ifāan Yataraqqabu Fa'idhā Al-Ladhī Astanşarahu Bil-'Amsi Yastaşrikhuhu  ۚ  Qāla Lahu Mūsá 'Innaka Laghawīyun Mubīnun 028-018. Beləliklə, (Musa qibtini ldrdyndən) qorxaraq səhəri şəhərdə nigaranlıq iində qarşıladı. (Bir də nə grsə yaxşıdır!) Dnən ondan imdad diləyən kəs (bu gn də başqa bir qibti ilə vuruşaraq) fəryad əkib yenə onu kməyə ağırdı. Musa ona dedi: "Sən (gndə biri ilə vuruşduğun n), doğrudan da, aıq-aşkar bir azğınsan!"  ۚ 
Falammā 'An 'Arāda 'An Yabţisha Bial-Ladhī Huwa `Adūwun Lahumā Qāla Yā Mūsá 'Aturīdu 'An Taqtulanī Kamā Qatalta Nafsāan Bil-'Amsi  ۖ  'In Turīdu 'Illā 'An Takūna Jabbārāan Al-'Arđi Wa Mā Turīdu 'An Takūna Mina Al-Muşliĥīna 028-019. (Musa) onların hər ikisinin (həm znn, həm də onu kməyə səsləyən yəhudinin) dşməni (olan bu ikinci qibtini) yaxalamaq istədikdə (həmin yəhudi Musanın ona hcum etmək istədiyini zənn edərək) dedi: "Ya Musa! Sən dnən birini vurub ldrdyn kimi, mənidəmi ldrmək istəyirsən? Sən yer zndə (Misir torpağında) ancaq bir zalım olmaq istəyirsən! Sən xeyirxahlıq (insanları islah) edənlərdən olmaq istəmirsən!"  ۖ 
Wa Jā'a Rajulun Min 'Aqşá Al-Madīnati Yas`á Qāla Yā Mūsá 'Inna Al-Mala'a Ya'tamirūna Bika Liyaqtulūka Fākhruj 'Innī Laka Mina An-Nāşiĥīna 028-020. (Yəhudinin bu szndən sonra dnən ldrlən qibtinin qatilinin Musa olduğu btn Misir xalqına bəlli oldu. Bu xəbər Firona atdıqda o, Musadan qisas almaq istədi). Şəhərin kənarından (Fironun şəhərin ucqarında yerləşən sarayından) bir nəfər aparaq gəlib dedi: "Ya Musa! Əyan-əşraf səni ldrmək barəsində məsləhət-məşvərət edirlər. Elə bu saat (şəhərdən) ıx get. Mən, həqiqətən, sənin xeyirxahlarındanam!"
Fakharaja Minhā Khā'ifāan Yataraqqabu  ۖ  Qāla Rabbi Najjinī Mina Al-Qawmi Až-Žālimīna 028-021. (Musa) qorxu iində (ətrafına) gz qoya-qoya oradan (şəhərdən) ıxıb: "Ey Rəbbim! Məni bu zalım tayfanın əlindən qurtar!" - dedi.  ۖ 
Wa Lammā Tawajjaha Tilqā'a Madyana Qāla `Asá Rabbī 'An Yahdiyanī Sawā'a As-Sabīl 028-022. O, Mədyən tərəfə ynəldiyi zaman dedi: "Ola bilsin ki, Rəbbim mənə (Mədyənə aparıb ıxaran) doğru yolu gstərsin!"
Wa Lammā Warada Mā'a Madyana Wajada `Alayhi 'Ummatan Mina An-Nāsi Yasqūna Wa Wajada Min Dūnihimu Amra'tayni Tadhūdāni  ۖ  Qāla Mā Khaţbukumā  ۖ  Qālatā Lā Nasqī Ĥattá Yuşdira Ar-Ri`ā'u  ۖ  Wa 'Abūnā Shaykhun Kabīrun 028-023. (Musa) Mədyən kənarındakı bir quyuya atanda onun başında (heyvanlarını sulayan) bir dəstə adam və onlardan başqa (qoyunlarını zgə heyvanlara qarışmasın deyə) geri əkən iki qadın (qız) grb dedi: "Sizə nə olub (dərdiniz nədir)?" Onlar: "obanlar (heyvanlarını) sulayıb getməmiş biz (qoyunlarımıza) su vermirik. Atamız da ixtiyar bir qocadır (buna grə qoyunları sulamağa biz gətiririk)", - deyə cavab verdilər.  ۖ   ۖ   ۖ 
Fasaqá Lahumā Thumma Tawallá 'Ilá Až-Žilli Faqāla Rabbi 'Innī Limā 'Anzalta 'Ilayya Min Khayrin Faqīrun 028-024. (Musa) onlar n (yaxınlıqdakı başqa bir quyudan su əkib qoyunlarını) suladı, sonra da klgəyə əkilib dedi: "Ey Rəbbim! Mən Sənin mənə nazil edəcəyin xeyirə mhtacam!" (Musa yeddi gn idi ki, ldəki otlardan başqa yeməyə bir şey tapmırdı. Buna grə də Allahdan yemək n bir ruzi dilədi).
Fajā'at/hu 'Iĥdāhumā Tamshī `Alá Astiĥyā'in Qālat 'Inna 'Abī Yad`ūka Liyajziyaka 'Ajra Mā Saqayta Lanā  ۚ  Falammā Jā'ahu Wa Qaşşa `Alayhi Al-Qaşaşa Qāla Lā Takhaf  ۖ  Najawta Mina Al-Qawmi Až-Žālimīna 028-025. Sonra (o iki qadından, qızdan) biri utana-utana (Musanın) yanına gəlib dedi: "Atam qoyunlarımızı sulamağının haqqını verməkdən tr səni ağırır!" (Musa grdy işin mqabilində he bir muzd, mkafat almamaq n rəyində and idi). (Musa qocanın) yanına gəldikdə başına gələnləri (Fironla olan əhvalatı) ona sylədi. O kişi (Şeyb peyğəmbər) dedi: "Qorxma, artıq zalım tayfanın əlindən qurtarmısan!"  ۚ   ۖ 
Qālat 'Iĥdāhumā Yā 'Abati Asta'jirhu  ۖ  'Inna Khayra Mani Asta'jarta Al-Qawīyu Al-'Amīnu 028-026. (O iki qızın) biri dedi: "Atacan! Onu muzdla (oban) tut, nki bu gcl, etibarlı adam (indiyə qədər) muzdla tutduqlarının ən yaxşısıdır!"  ۖ 
Qāla 'Innī 'Urīdu 'An 'Unkiĥaka 'Iĥdá Abnatayya Hātayni `Alá 'An Ta'juranī Thamāniyata Ĥijajin  ۖ  Fa'in 'Atmamta `Ashrāan Famin `Indika  ۖ  Wa Mā 'Urīdu 'An 'Ashuqqa `Alayka  ۚ  Satajidunī 'In Shā'a Al-Lahu Mina Aş-Şāliĥīna 028-027. (Şeyb) dedi: "Səkkiz il mənə xidmət etmək (qoyunlarımı otarmaq) şərti ilə qızlarımın birini sənə ərə verərəm. Əgər sən (həmin mddəti) tamamlayıb on ilə atdırsan, bu, artıq sənin tərəfindən (olan bir ltfdr). Mən (on il mddətinə şərt kəsməklə) sənə əziyyət vermək istəmirəm. İnşallah, mənim saleh (əhdə vəfa edən) kəslərdən olduğumu grəcəksən!"  ۖ   ۖ   ۚ 
Qāla Dhālika Baynī Wa Baynaka  ۖ  'Ayyamā Al-'Ajalayni Qađaytu Falā `Udwāna `Alayya Wa  ۖ  Allāhu `Alá Mā Naqūlu Wa Kīlun 028-028. (Musa) dedi: "Bu (dediyin) mənimlə sənin aranda (olan bir təəhhddr, onu pozmaq olmaz). Bu iki mddətdən hansını yerinə yetirməkdən mənə qarşı he bir zor ola bilməz. (İstəsəm səkkiz, istəsəm on il xidmət edərəm. Bundan artıq işləməyimi tələb etməyə haqqın yoxdur). Allah da dediyimizə şahiddir (vəkildir)!"  ۖ   ۖ 
Falammā Qađá Mūsá Al-'Ajala Wa Sāra Bi'ahlihi 'Ānasa Min Jānibi Aţūri Nārāan Qāla Li'hlihi Amkuthū 'Innī 'Ānastu Nārāan La`allī 'Ātīkum Minhā Bikhabarin 'Aw Jadhwatin Mina An-Nāri La`allakum Taşţalūna 028-029. Musa (onillik xidmət) mddətini başa vurub ailəsi ilə birlikdə (Misirə tərəf) yola ıxdığı zaman Tur dağı tərəfdə bir od grd. O, ailəsinə dedi: "Siz (mən qayıdanadək burada) durun. Mən bir od grdm. Bəlkə, gedib ondan sizə bir xəbər, yaxud bir gz gətirim ki, qızınasınız!"
Falammā 'Atāhā Nūdī Min Shāţi'i Al-Wādī Al-'Aymani Fī Al-Buq`ati Al-Mubārakati Mina Ash-Shajarati 'An Yā Mūsá 'Innī 'Anā Al-Lahu Rabbu Al-`Ālamīna 028-030. (Musa) odun yanına gəlib atdıqda vadinin sağ tərəfində olan mbarək (bərəkətli) yerdəki ağacdan belə bir nida gəldi: "Ya Musa! Aləmlərin Rəbbi olan Allah Mənəm!
Wa 'An 'Alqi `Aşāka  ۖ  Falammā Ra'āhā Tahtazzu Ka'annahā Jānnun Wallá Mudbirāan Wa Lam Yu`aqqib  ۚ  Yā Mūsá 'Aqbil Wa Lā Takhaf  ۖ  'Innaka Mina Al-'Āminīna 028-031. Əsanı (yerə) at!" (Musa əsanı yerə atdı). O əsanın ilan kimi qıvrıldığını grdkdə dnb qadı, he dala da baxmadı. (Biz ona belə buyurduq: ) "Ya Musa! Bəri gəl, qorxma! Sən əmin-amanlıq iindəsən!  ۖ   ۚ   ۖ 
Asluk Yadaka Fī Jaybika Takhruj Bayđā'a Min Ghayri Sū'in Wa Ađmum 'Ilayka Janāĥaka Mina Ar-Rahbi  ۖ  Fadhānika Burhānāni Min Rabbika 'Ilá Fir`awna Wa Mala'ihi  ۚ  'Innahum Kānū Qawmāan Fāsiqīna 028-032. Əlini qoynuna qoy ki, əlin (oradan) eyibsiz-qsursuz, ağappaq (parlaq bir nur kimi) ıxsın. Əlini (qanadını) znə tərəf ək (yenidən qoynuna qoy) ki, (ilanın, yaxud əlinin parıltısının səni brdy) vahimə əkilib getsin. Bu, Firona və onun əyanlarına qarşı sənin Rəbbindən olan iki mczədir. Onlar, həqiqətən, (Allahın itaətindən ıxmış) fasiq bir tayfadırlar!" (Musa birinci dəfə əlini qoynuna qoyub ıxartdıqda o, baxanlara bir nur kəsilib gzlərini qamaşdırar, onları qorxuya salar, ikinci dəfə qoyub ıxartdıqda isə adi halına dşərdi).  ۖ  ~  ۚ 
Qāla Rabbi 'Innī Qataltu Minhum Nafsāan Fa'akhāfu 'An Yaqtulūni 028-033. (Musa) dedi: "Ey Rəbbim! Mən onlardan bir nəfəri ldrmşəm, qorxuram ki, onlar da məni ldrərlər.
Wa 'Akhī Hārūnu Huwa 'Afşaĥu Minnī Lisānāan Fa'arsilhu Ma`iya Rid'āan Yuşaddiqunī  ۖ  'Innī 'Akhāfu 'An Yukadhdhibūni 028-034. Qardaşım Harunun dili mənimkindən daha bəlağətlidir. Onu da mənimlə dediklərimi (Firon əhlinə izah edib) təsdiqləyəcək bir kməki gndər. Onların məni yalanı hesab edəcəklərindən qorxuram!"  ۖ 
Qāla Sanashuddu `Ađudaka Bi'akhīka Wa Naj`alu Lakumā Sulţānāan Falā Yaşilūna 'Ilaykumā  ۚ  Bi'āyātinā 'Antumā Wa Mani Attaba`akumā Al-Ghālibūna 028-035. (Allah) buyurdu: "Sənin arxanı qardaşınla mhkəmləndirəcək, ikinizə də dəlil (mczə və qdrət) verəcəyik. Onlar ayələrimiz sayəsində sizə he bir pislik edə bilməyəcəklər. Siz də, sizə (iman gətirib) tabe olanlar da (Firona və əyanlarına) mtləq qalib gələcəksiniz!"  ۚ 
Falammā Jā'ahum Mūsá Bi'āyātinā Bayyinātin Qālū Mā Hādhā 'Illā Siĥrun Muftaráan Wa Mā Sami`nā Bihadhā Fī 'Ābā'inā Al-'Awwalīna 028-036. Musa aıq-aşkar ayələrimizlə (Firon əhlinin) yanına gəldikdə onlar: "Bu (sənin tərəfindən) uydurulmuş sehrdən başqa bir şey deyildir. Biz z ulu babalarımızdan bu barədə (sizin təbliğ etdiyiniz din, risalət haqqında) he bir şey eşitməmişik!" - dedilər.
Wa Qāla Mūsá Rabbī 'A`lamu Biman Jā'a Bil-Hudá Min `Indihi Wa Man Takūnu Lahu `Āqibatu Ad-Dāri  ۖ  'Innahu Lā Yufliĥu Až-Žālimūna 028-037. Musa dedi: "Rəbbim z dərgahından kimin hidayətlə (doğru yola rəhbərliklə) gəldiyini və axirət yurdunun (gzəl aqibətinin) kimə nəsib olacağını daha yaxşı bilir. Həqiqətən, zalımlar nicat tapmazlar! (Muradlarına yetişməzlər!)  ۖ 
Wa Qāla Fir`awnu Yā 'Ayyuhā Al-Mala'u Mā `Alimtu Lakum Min 'Ilahin Ghayrī Fa'awqid Lī Yā Hāmānu `Alá Aţīni Fāj`al Lī Şarĥāan La`allī 'Aţţali`u 'Ilá 'Ilahi Mūsá Wa 'Innī La'ažunnuhu Mina Al-Kādhibīna 028-038. Firon (istehza ilə) dedi: "Ey əyanlar! Mən sizin n zmdən başqa bir tanrı olduğunu bilmirəm. Ey Haman! Mənim n od qalayıb palıqdan kərpic bişir və bir qllə tikdir ki, (ora qalxıb) bəlkə, Musanın tanrısına tamaşa edim. Axı mən onu, həqiqətən, yalanı sayıram!
Wa Astakbara Huwa Wa Junūduhu Fī Al-'Arđi Bighayri Al-Ĥaqqi Wa Žannū 'Annahum 'Ilaynā Lā Yurja`ūna 028-039. (Firon) və əsgərləri yer zndə nahaq yerə təkəbbr gstərdilər və elə gman etdilər ki, (ləndən sonra bir də dirlib) hzurumuza qaytarılmaycaqlar!
Fa'akhadhnāhu Wa Junūdahu Fanabadhnāhum Al-Yammi  ۖ  Fānžur Kayfa Kāna `Āqibatu Až-Žālimīna 028-040. Buna grə də onu və əsgərlərini tutub dənizə atdıq. (Ya Rəsulum!) Bir gr zalımların axırı necə oldu!  ۖ 
Wa Ja`alnāhum 'A'immatan Yad`ūna 'Ilá An-Nāri  ۖ  Wa Yawma Al-Qiyāmati Lā Yunşarūna 028-041. Biz onları (dnyada insanları) cəhənnəm oduna (kfrə, şirkə) ağıran rəhbərlər etdik. Qiyamət gn onlara (Allahın əzabından qurtarmaq n) he bir kmək edilməyəcəkdir!  ۖ 
Wa 'Atba`nāhum Fī Hadhihi Ad-Dunyā La`natan  ۖ  Wa Yawma Al-Qiyāmati Hum Mina Al-Maqbūĥīna 028-042. Bu dnyada onlara lənət damğası vurduq (hamı onlara lənət oxuyar), qiyamət gn isə onlar irkin (iyrənc, Allahın rəhmətindən kənar edilmiş) kimsələr olacaqlar.  ۖ 
Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba Min Ba`di Mā 'Ahlaknā Al-Qurūna Al-'Ūlá Başā'ira Lilnnāsi Wa Hudáan Wa Raĥmatan La`allahum Yatadhakkarūna 028-043. Əvvəlki nəsilləri məhv etdikdən sonra insanlara (İsrail oğullarına) bir nur, doğru yolu gstərən rəhbər və rəhmət olaraq Musaya Kitab verdik ki, bəlkə, (onun vasitəsilə) yd-nəsihət qəbul etsinlər.
Wa Mā Kunta Bijānibi Al-Gharbīyi 'Idh Qađaynā 'Ilá Mūsá Al-'Amra Wa Mā Kunta Mina Ash-Shāhidīn 028-044. (Ya Rəsulum!) Biz Musaya vəhy etdiyimiz (peyğəmbərlik bəxş edib Firon əhlinin yanına getməsini buyurduğumuz) zaman sən (Tur dağının) qərb tərəfində (Musanı gzləyənlər arasında) deyildin. Sən (buna) şahid olanlardan da deyildin! (Sənin yəhudilərə və ərəb mşriklərinə bu xəbərləri doğru syləməyin yalnız Allahdan nazil olan vəhylərdir!)
Wa Lakinnā 'Ansha'nā Qurūnāan Fataţāwala `Alayhimu Al-`Umuru  ۚ  Wa Mā Kunta Thāwīāan Fī 'Ahli Madyana Tatlū `Alayhim 'Āyātinā Wa Lakinnā Kunnā Mursilīna 028-045. Lakin Biz (Musadan sonra) neə-neə nəsillər yaratdıq. Onlar uzun mr srdlər. (Vəhy kəsildi; bir ox xəbərlər unudulub getdi, şəriət təhrif olundu). Sən ayələrimizi onlara oxuyarkən Mədyən əhli arasında deyildin. (Sən Mədyəndə deyildin ki, onların əhvalını bilib Məkkə əhlinə xəbər verəsən. Buna grə də onlar sənin bu xəbərləri Mədyən camaatından yrəndiyini deyə bilməzlər). Lakin Biz (bu əhvalatları onlara olduğu kimi xəbər vermək n səni) peyğəmbər gndərdik. [Və ya: Ancaq (bu xəbərləri sənə) gndərən Bizik].  ۚ 
Wa Mā Kunta Bijānibi Aţūri 'Idh Nādaynā Wa Lakin Raĥmatan Min Rabbika Litundhira Qawmāan Mā 'Atāhum Min Nadhīrin Min Qablika La`allahum Yatadhakkarūna 028-046. Və Biz (Musaya) xitab etdiyimiz (Tvratı verdiyimiz) zaman da sən Tur dağının yanında deyildin. Lakin səndən əvvəl zlərinə peyğəmbər gəlməmiş bir tayfanı (Allahın əzabı ilə) qorxudasan deyə, Rəbbindən bir mərhəmət olaraq (sənə bunları yrədib onlara peyğəmbər gndərdik). Bəlkə, yd-nəsihət qəbul etsinlər!
Wa Lawlā 'An Tuşībahum Muşībatun Bimā Qaddamat 'Aydīhim Fayaqūlū Rabbanā Lawlā 'Arsalta 'Ilaynā Rasūlāan Fanattabi`a 'Āyātika Wa Nakūna Mina Al-Mu'uminīna 028-047. z əlləri ilə etdikləri əməlləri (qazandıqları gnahları) zndən onlara bir msibət z verincə: "Ey Rəbbimiz! Barı, bizə bir peyğəmbər gndərəydin ki, biz də Sənin ayələrinə uyub mminlərdən olaydıq!" - deməsəydilər, səni onlara peyğəmbər gndərməzdik. (Onların bəhanəsini kəsmək n belə etdik).
Falammā Jā'ahumu Al-Ĥaqqu Min `Indinā Qālū Lawlā 'Ūtiya Mithla Mā 'Ūtiya Mūsá  ۚ  'Awalam Yakfurū Bimā 'Ūtiya Mūsá Min Qablu  ۖ  Qālū Siĥrāni Tažāharā Wa Qālū 'Innā Bikullin Kāfirūna 028-048. Dərgahımızdan onlara (mşriklərə) haqq (Quran və Peyğəmbər) gəldikdə onlar: "Musaya verilən (mczələr) nə n eynilə ona da verilmədi?" - dedilər. Məgər onlar daha ncə Musaya verilənləri danıb: "İki sehr (Tvrat və Quran) bir-birilə kməkləşdi və biz (iki sehrbazın - Musanın və Muhəmmədin) hər birini inkar etdik!" - deməmişdilərmi?  ۚ   ۖ 
Qul Fa'tū Bikitābin Min `Indi Al-Lahi Huwa 'Ahdá Minhumā 'Attabi`hu 'In Kuntum Şādiqīna 028-049. (Ya Rəsulum!) De: "Əgər doğru deyirsinizsə, Allahın dərgahından bu ikisindən (Qurandan və Tvratdan) daha doğru yol gstərən bir kitab gətirin, mən də ona tabe olum!"
Fa'in Lam Yastajībū Laka Fā`lam 'Annamā Yattabi`ūna 'Ahwā'ahum  ۚ  Wa Man 'Ađallu Mimmani Attaba`a Hawāhu Bighayri Hudáan Mina Al-Lahi  ۚ  'Inna Al-Laha Lā Yahdī Al-Qawma Až-Žālimīna 028-050. Əgər sənə (sənin bu təklifinə) cavab verməsələr, bil ki, onlar z nəfslərinə uymuşlar. Allahdan bir dəlil (hidayət) olmayınca z nəfsinə uyandan (Rəbbinə şərik qoşandan, kfr edəndən) haqq yolu daha ox azmış kim ola bilər?! Allah zalım tayfanı doğru yolda mvəffəq etməz!  ۚ   ۚ 
Wa Laqad Waşşalnā Lahumu Al-Qawla La`allahum Yatadhakkarūna 028-051. Həqiqətən, Biz sz (Quranı, kemişlərə aid xəbərləri) onlar n bir-birinin ardınca (mfəssəl) izah etdik ki, bəlkə, yd-nəsihət qəbul etsinlər. (Bunlardan ibrət alıb iman gətirsinlər!)
Al-Ladhīna 'Ātaynāhumu Al-Kitāba Min Qablihi Hum Bihi Yu'uminūna 028-052. (Qurandan) əvvəl kitab vermiş olduğumuz kəslər (mmin yəhudi və xapərəstlər) ona inanırlar.
Wa 'Idhā Yutlá `Alayhim Qālū 'Āmannā Bihi 'Innahu Al-Ĥaqqu Min Rabbinā 'Innā Kunnā Min Qablihi Muslimīna 028-053. Onlara (Quran) oxunduğu zaman: "Biz ona inandıq. Doğrudan da, Rəbbimizdən (nazil olmuş) haqdır. Biz ondan əvvəl də msəlman (təkallahlı, Allahın vəhdaniyyətini qəbul edib yalnız Ona itaət və ibadət edən kəslər) idik!" - deyirlər. ~
'Ūlā'ika Yu'utawna 'Ajrahum Marratayni Bimā Şabarū Wa Yadra'ūna Bil-Ĥasanati As-Sayyi'ata Wa Mimmā Razaqnāhum Yunfiqūna 028-054. (İki kitaba - Tvrata və Qurana inandıqları n mşriklərin grdkləri əzab-əziyyətə) səbr etdiklərinə grə onlara iki dəfə mkafat veriləcəkdir. Onlar pisliyi yaxşılıqla dəf edər və zlərinə verdiyimiz ruzidən (ehtiyacı olanlara) sərf edərlər.
Wa 'Idhā Sami`ū Al-Laghwa 'A`rađū `Anhu Wa Qālū Lanā 'A`mālunā Wa Lakum 'A`mālukum Salāmun `Alaykum Lā Nabtaghī Al-Jāhilīna 028-055. Onlar boş (yersiz) bir sz eşitdikləri zaman ondan z evirib: "Bizim əməllərimiz bizə, sizin əməlləriniz də sizə aiddir. (Hərə z əməlinə cavabdehdir). Sizə salam olsun! (Salamat qalın. Bizimki bizdə, sizinki də sizdə!) Biz cahilləri (cahillərlə yoldaşlıq etmək, onların sz-shbətinə qulaq asmaq, sonra da onlarla ənə-boğaz olmaq) istəmirik!" - deyirlər.
'Innaka Lā Tahdī Man 'Aĥbabta Wa Lakinna Al-Laha Yahdī Man Yashā'u  ۚ  Wa Huwa 'A`lamu Bil-Muhtadīna 028-056. (Ya Rəsulum!) Şbhəsiz ki, sən istədiyini doğru yola ynəldə bilməzsən. Amma Allah dilədiyini doğru yola salar. Doğru yolda olacaq kəsləri (z əzəli elmi ilə) daha yaxşı O bilir! (Və buna grə də onları haqq yola mvəffəq edir!)  ۚ 
Wa Qālū 'In Nattabi`i Al-Hudá Ma`aka Nutakhaţţaf Min 'Arđinā  ۚ  'Awalam Numakkin Lahum Ĥaramāan 'Āmināan Yujbá 'Ilayhi Thamarātu Kulli Shay'in Rizqāan Min Ladunnā Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Ya`lamūna 028-057. (Qreyşlilər) dedilər: "Əgər biz səninlə bilikdə haqq yolu (islam dinini) tutub getsək, (əksəriyyəti təşkil edən mşriklərin əli ilə) yurdumuzdan tezliklə didərgin salınarıq". Məgər Biz onları zmzdən bir ruzi olaraq hər yerin meyvəsinin (hər cr meyvənin) daşınıb gətirildiyi, (daxilində Kəbə yerləşən) qorxusuz-xətərsiz (mqəddəs) bir yerdə (Məkkədə) sakin etmədikmi? Lakin onların əksəriyyəti (Allahın onlara bəxş etdiyi bu nemətin qədrini) bilməz!  ۚ 
Wa Kam 'Ahlaknā Min Qaryatin Baţirat Ma`īshatahā  ۖ  Fatilka Masākinuhum Lam Tuskan Min Ba`dihim 'Illā Qalīlāan  ۖ  Wa Kunnā Naĥnu Al-Wārithīna 028-058. Biz xoş gzəranına naşkr olub qrrələnən neə-neə məmləkəti (məmləkət əhlini) həlak etdik. Bu onların zlərindən sonra yalnız az bir hissəsi məskun olan (bomboş, xaraba qalmış) yurdlarıdır. Onlara Biz varis olduq.  ۖ   ۖ 
Wa Mā Kāna Rabbuka Muhlika Al-Qurá Ĥattá Yab`atha Fī 'Ummihā Rasūlāan Yatlū `Alayhim 'Āyātinā  ۚ  Wa Mā Kunnā Muhlikī Al-Qurá 'Illā Wa 'Ahluhā Žālimūna 028-059. (Ya Rəsulum!) Sənin Rəbbin mərkəzlərinə (ən byk şəhərlərinə) ayələrimizi oxuyan bir peyğəmbər gndərməmiş məmləkətləri məhv etmədi. Biz yalnız əhalisi zalım olan məmləkətləri yox etdik!  ۚ 
Wa Mā 'Ūtītum Min Shay'in Famatā`u Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Zīnatuhā  ۚ  Wa Mā `Inda Al-Lahi Khayrun Wa 'Abqá  ۚ  'Afalā Ta`qilūna 028-060. Sizə verilən hər hansı bir şey (dvlət, vlad, xoş gzəran) ancaq bu fani dnyanın malı və bərbəzəyidir. Allah yanında olan (nemətlər) isə daha yaxşı və daha baqidir (əbədidir). Məgər ağıla gəlməzsiniz?! (Fani dnya malını axirətin əbədi nemətlərindən stn tutursunuz!)  ۚ   ۚ 
'Afaman Wa`adnāhu Wa`dāan Ĥasanāan Fahuwa Lāqīhi Kaman Matta`nāhu Matā`a Al-Ĥayāati Ad-DunThumma Huwa Yawma Al-Qiyāmati Mina Al-Muĥđarīna 028-061. Məgər verdiyimiz gzəl bir vədə (Cənnətə) qovuşan kimsə, (əvvəlcə) fani dnya malı bəxş etdiyimiz, sonra da qiyamət gn (cəhənnəm oduna) gətiriləcək kimsə ilə eyni ola bilərmi?!
Wa Yawma Yunādīhim Fayaqūlu 'Ayna Shurakā'iya Al-Ladhīna Kuntum Taz`umūna 028-062. (Allah) həmin gn onlara xitab edib belə buyuracaqdır: "Mənim şəriklərim olduqlarını iddia etdikləriniz (btlər, tanrılar) haradadırlar?!
Qāla Al-Ladhīna Ĥaqqa `Alayhimu Al-Qawlu Rabbanā Hā'uulā' Al-Ladhīna 'Aghwaynā 'Aghwaynāhum Kamā Ghawaynā  ۖ  Tabarra'nā 'Ilayka  ۖ  Mā Kānū 'Īyānā Ya`budūna 028-063. Haqlarında hkm (vəd etdiyimiz əzab) vacib olanlar (şeytanlar və mşriklərin rəisləri) deyəcəklər: "Ey Rəbbimiz! Bunlar bizim (haqq yoldan) azdırdığımız kimsələrdir. zmz nə cr azmışdıqsa, onları da elə azdırdıq. Biz onlardan uzaqlaşıb (onlarla əlaqəmizi kəsib) Sənə tərəf gəldik. Əslində onlar bizə ibadət etmirdilər (yalnız z nəfslərinə uyurdular).  ۖ   ۖ 
Wa Qīla AdShurakā'akum Fada`awhum Falam Yastajībū Lahum Wa Ra'aw Al-`Adhāba  ۚ  Law 'Annahum Kānū Yahtadūna 028-064. (Mşriklərə) belə deyiləcək: "Şəriklərinizi ağırın!" (Mşriklər) ortaqlarını ağıracaq, lakin onlar (mşriklərə) cavab verməyəcəklər. Onlar mtləq əzabı grəcəklər. Əgər onlar (dnyada) doğru yola gəlmiş olsaydılar (axirətdə əzab grməzdilər).  ۚ 
Wa Yawma Yunādīhim Fayaqūlu Mādhā 'Ajabtumu Al-Mursalīna 028-065. (Allah) həmin gn onlara xitab edib belə buyuracaqdır: "Peyğəmbərlərə nə cavab verdiniz?"
Fa`amiyat `Alayhimu Al-'Anbā'u Yawma'idhin Fahum Lā Yatasā'alūna 028-066. O gn (canlarını qurtaracaq) xəbərlər (cavablar) onlardan gizli qalacaqdır (btn bəhanələri kəsiləcəkdir). Onlar (qiyamətin heybətindən) bir-birindən hal-əhval belə tuta bilməyəcəklər. (Hər kəs z hayında olacaqdır).
Fa'ammā Man Tāba Wa 'Āmana Wa `Amila Şāliĥāan Fa`asá 'An Yakūna Mina Al-Mufliĥīna 028-067. Tvbə edərək iman gətirib yaxşı işlər grənlərə gəldikdə isə, onların nicat tapmaları mmkndr.
Wa Rabbuka Yakhluqu Mā Yashā'u Wa Yakhtāru  ۗ  Mā Kāna Lahumu Al-Khiyaratu  ۚ  Subĥāna Al-Lahi Wa Ta`ālá `Ammā Yushrikūna 028-068. Rəbbin istədiyini yaradar və (istədiyini də peyğəmbər) seər. Onların (bəndələrin istədiklərini etməyə) he bir ixtiyarı yoxdur. Allah pakdır, mqəddəsdir və (mşriklərin) Ona şərik qoşduqlarından (btlərdən) ucadır! (Allah eyibsizdir, nqsansızdır. O, hamıdan uludur!)  ۗ   ۚ 
Wa Rabbuka Ya`lamu Mā Tukinnu Şudūruhum Wa Mā Yu`linūna 028-069. Sənin Rəbbin onların rəklərinin gizli saxladığı və zlərinin də aşkar etdiyi hər şeyi (qəlblərinin sirlərini və aıq-aşkar əməllərini) bilir.
Wa Huwa Al-Lahu Lā 'Ilāha 'Illā Huwa  ۖ  Lahu Al-Ĥamdu Fī Al-'Ūlá Wa Al-'Ākhirati  ۖ  Wa Lahu Al-Ĥukmu Wa 'Ilayhi Turja`ūna 028-070. Odur Allah. Ondan başqa he bir tanrı yoxdur. Dnyada da, axirətdə də həmd-səna Ona məxsusdur. Hkm Onundur. Siz Onun hzuruna qaytarılacaqsınız! ~  ۖ   ۖ 
Qul 'Ara'aytum 'In Ja`ala Al-Lahu `Alaykumu Al-Layla Sarmadāan 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati Man 'Ilahun Ghayru Al-Lahi Ya'tīkum Biđiyā'in  ۖ  'Afalā Tasma`ūna 028-071. (Ya Rəsulum!) De: "Bir deyin grək, əgər Allah gecəni qiyamətə qədər stnzə uzatsaydı, (haqq olan) Allahdan başqa hansı tanrı sizə bir işıq gətirə bilərdi?! Məgər (yd-nəsihət) eşitmirsinizmi?"  ۖ 
Qul 'Ara'aytum 'In Ja`ala Al-Lahu `Alaykumu An-Nahāra Sarmadāan 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati Man 'Ilahun Ghayru Al-Lahi Ya'tīkum Bilaylin Taskunūna Fīhi  ۖ  'Afalā Tubşirūna 028-072. De: "Bir deyin grək, əgər Allah gndz qiyamətə qədər stnzə uzatsaydı, (haqq olan) Allahdan başqa hansı tanrı istirahət etdiyiniz gecəni sizə gətirə bilərdi?! Məgər (gecə ilə gndzn bir-birinin əvəz etməsinin Allahdan sizə bir ltf olmasını) grmrsnzm?" ~  ۖ 
Wa Min Raĥmatihi Ja`ala Lakumu Al-Layla Wa An-Nahāra Litaskunū Fīhi Wa Litabtaghū Min Fađlihi Wa La`allakum Tashkurūna 028-073. (Allah) z mərhəmətindən dolayı sizi n gecəni (qaranlıq) və gndz (işıq) yaratdı ki, (gecəni) dincələsiniz, (gndz isə) Onun ltfndən ruzi diləyib axtarasınız. Bəlkə, (bu nemətə grə Allaha) şkr edəsiniz!
Wa Yawma Yunādīhim Fayaqūlu 'Ayna Shurakā'iya Al-Ladhīna Kuntum Taz`umūna 028-074. O gn (qiyamət gn Allah mşriklərə) mraciət edib belə buyuracaqdır: "Şəriklərim olduqlarını iddia etdikləriniz (btlər, tanrılar) haradadırlar?"
Wa Naza`nā Min Kulli 'Ummatin Shahīdāan Faqulnā Hātū Burhānakum Fa`alimū 'Anna Al-Ĥaqqa Lillahi Wa Đalla `Anhum Mā Kānū Yaftarūna 028-075. (O gn) hər mmətdən (z peyğəmbərləri olmaqla) bir şahid ıxardacaq və (mşriklərə): "(Allah şərik qoşmağınızın lzumu barədə) tutarlı dəlilinizi gətirin!" - deyəcəyik. Onlar haqqın yalnız Allaha məxsus olduğunu biləcəklər. Uydurub dzəltdikləri (btlər) isə qeyb olacaqlar! (Onları qoyub qaacaqlar!)
'Inna Qārūna Kāna Min Qawmi Mūsá Fabaghá `Alayhim  ۖ  Wa 'Ātaynāhu Mina Al-Kunūzi Mā 'Inna Mafātiĥahu Latanū'u Bil-`Uşbati 'Ū Al-Qūwati 'Idh Qāla Lahu Qawmuhu Lā Tafraĥ  ۖ  'Inna Al-Laha Lā Yuĥibbu Al-Farīna 028-076. Həqiqətən, Qarun Musa qvmndən (Musanın əmisi oğlu) idi. Onlara (İsrail oğullarına) qarşı (zlm etməkdə, Musanın znə ağ olmaqda və zn yuxarı tutmaqda) həddini aşmışdı. Biz ona aarlarını bir dəstə gcl adamın zorla daşıya biləcəyi xəzinələr vermişdik. Qvm ona belə dedi: "(Malına qrrələnib) sevinmə. Şbhəsiz ki, Allah (malına qrrələnib) sevinənləri sevməz!  ۖ   ۖ 
Wa Abtaghi Fīmā 'Ātāka Al-Lahu Ad-Dāra Al-'Ākhirata  ۖ  Wa Lā Tansa Naşībaka Mina Ad-Dunyā  ۖ  Wa 'Aĥsin Kamā 'Aĥsana Al-Lahu 'Ilayka  ۖ  Wa Lā Tabghi Al-Fasāda Fī Al-'Arđi  ۖ  'Inna Al-Laha Lā Yuĥibbu Al-Mufsidīna 028-077. Allahın sənə verdiyindən znə axirət qazan (malını Allah yolunda sərf et). Dnyadakı nəsibini də unutma. (O maldan qismətinin ancaq bir kəfən olduğunu bil. Pulunu mənasız yerə sağa-sola səpələmə; səhhətinin, sərvətinin, gəncliyinin qədrini bil. Sabah səni Allahın əzabından qurtara biləcək yaxşı əməllər et). Allah sənə (sərvət verməklə) yaxşılıq etdiyi kimi, sən də (varından yoxsullara, qohum-əqrabaya xərcləməklə) yaxşılıq et. Yer zndə fitnə-fəsad trətməyə cəhd gstərmə. Həqiqətən, Allah fitnə-fəsad trədənləri sevməz!"  ۖ   ۖ   ۖ   ۖ 
Qāla 'Innamā 'Ūtītuhu `Alá `Ilmin `Indī  ۚ  'Awalam Ya`lam 'Anna Al-Laha Qad 'Ahlaka Min Qablihi Mina Al-Qurūni Man Huwa 'Ashaddu Minhu Qūwatan Wa 'Aktharu Jam`āan  ۚ  Wa Lā Yus'alu `An Dhunūbihimu Al-Mujrimūna 028-078. (Qarun) dedi: "Bu (var-dvlət) mənə yalnız məndə olan elm (Tvratı gzəl bilmək, yaxud əlkimyaya yaxşı bələd olmaq, ticarətdən baş ıxartmaq) sayəsində verilmişdir. Məgər o (Qarun) Allahın ondan əvvəl zndən daha qvvətli və daha varlı olan neə-neə kəsləri məhv etdiyini bilmirdimi? Gnahkarlar z gnahları barəsində sorğu-sual olunmazlar. (Onların gnahkar olduqları zlərindən bilinər və buna grə də he bir sorğu-sual edilmədən cəhənnəm oduna atılarlar).  ۚ   ۚ 
Fakharaja `Alá Qawmihi Fī Zīnatihi  ۖ  Qāla Al-Ladhīna Yurīdūna Al-Ĥayāata Ad-Dunyā Yālayta Lanā Mithla Mā 'Ūtiya Qārūnu 'Innahu Ladhū Ĥažžin `Ažīmin 028-079. (Bir gn Qarun) faxir libas geyib zinəti (ehtişamı) iində (drd min vəznəli-uxalı əyanın, qızıl-gmş yəhərli atların mşayiətilə) qvmnn qarşısına ıxdı. Dnyaya həris olanlar dedilər: "Kaş ki, Qaruna verilən (dvlət) bizə də veriləydi. Həqiqətən, o, byk bəxt (qismət) sahibidir!"  ۖ 
Wa Qāla Al-Ladhīna 'Ū Al-`Ilma Waylakum Thawābu Al-Lahi Khayrun Liman 'Āmana Wa `Amila Şāliĥāan Wa Lā Yulaqqāhā 'Illā Aş-Şābirūna 028-080. (Axirət barəsində) elm verilmiş kəslər isə belə dedilər: "Vay halınıza! (Ay yazıqlar!) İman gətirib yaxşı əməl edən kimsə n Allahın mkafatı (təmənnasında olduğunuz var-dvlətdən, dəbdəbədən) daha yaxşıdır. Buna (bu nemətə) yalnız səbr edənlər (Allaha itaət və ibadət etməyi fani dnya malından stn tutanlar, həyatın ətinliklərinə dzənlər) qovuşarlar!"
Fakhasafnā Bihi Wa Bidārihi Al-'Arđa Famā Kāna Lahu Min Fi'atin Yanşurūnahu Min Dūni Al-Lahi Wa Mā Kāna Mina Al-Muntaşirīna 028-081. Nəhayət, (Musanın duasını qəbul buyurub bir zəlzələ nəticəsində) onu (Qarunu) sarayı ilə birlikdə yerə gmdk. Allaha qarşı ona yardım edə biləcək (Allahın əzabından onu qurtaracaq) bir camaat da yox idi. O z də znə he bir kmək edə bilmədi. (Bu qədər cah-calalın, dəbdəbənin mqabilində nə z, nə də başqası Allahın əzabını ondan dəf etməyə qadir olmadı. Allahın əzab vermək istədiyi bir kimsəni Allahın zndən başqa o əzabdan he kəs qurtara bilməz!)
Wa 'Aşbaĥa Al-Ladhīna Tamannaw Makānahu Bil-'Amsi Yaqūlūna Wayka'anna Al-Laha Yabsuţu Ar-Rizqa Liman Yashā'u Min `Ibādihi Wa Yaqdiru  ۖ  Lawlā 'An Manna Al-Lahu `Alaynā Lakhasafa Binā  ۖ  Wayka'annahu Lā Yufliĥu Al-Kāfirūna 028-082. Dnən (dnyada) onun (Qarunun) yerində olmaq istəyənlər ertəsi gn səhər belə deyirdilər: "Vay (biz he bilməmişik)! Sən demə, Allah z bəndələrindən istədiyinin ruzisini artırarmış da, azaldarmış da! Əgər Allah bizə ltf etməsəydi, yəqin ki, bizi də yerə gmərdi. Sən demə, kafirlər nicat tapmayacaqlarmış!"  ۖ   ۖ 
Tilka Ad-Dāru Al-'Ākhiratu Naj`aluhā Lilladhīna Lā Yurīdūna `Ulūwāan Al-'Arđi Wa Lā Fasādāan Wa  ۚ  Al-`Āqibatu Lilmuttaqīna 028-083. Biz bu axirət yurdunu yer zndə təkəbbrlk etməyənlərə və fitnə-fəsad trətməyənlərə qismət edərik. (Ən gzəl) aqibət ancaq Allahdan qorxub pis əməllərdən əkinənlərindir!  ۚ 
Man Jā'a Bil-Ĥasanati Falahu Khayrun Minhā  ۖ  Wa Man Jā'a Bis-Sayyi'ati Falā Yuj Al-Ladhīna `Amilū As-Sayyi'āti 'Illā Mā Kānū Ya`malūna 028-084. Hər kəs (Rəbbinin hzuruna) yaxşı əməllə (səmimi-qəlbdən imanla) gəlsə, ona bundan (əməlindən) daha yaxşısı verilər (Cənnətə nail olar). Hər kəs pis əməllə gəlsə, (bilsin ki) pis əməllər edənlərə ancaq əməllərinin cəzası verilər! (Cəzaları pislikləri qədər olar, onlara he bir haqsızlıq edilməz!)  ۖ 
'Inna Al-Ladhī Farađa `Alayka Al-Qur'āna Larādduka 'Ilá Ma`ādin  ۚ  Qul Rabbī 'A`lamu Man Jā'a Bil-Hudá Wa Man Huwa Fī Đalālin Mubīnin 028-085. (Ya Rəsulum!) Quranı (oxumağı və təbliğ etməyi, yaxud hkmlərinə əməl etməyi) sənə vacib buyuran (Allah) qayıdacağın yerə (hicrət edərək ıxdığın Məkkəyə) səni yenə də qaytaracaqdır. De: "Rəbbim hidayətlə (doğru yolu gstərən rəhbərlə) gələni də (yaxud doğru yolda olanı da), haqq yoldan aıq-aşkar azanı da (hamıdan) yaxşı tanıyır!"  ۚ 
Wa Mā Kunta Tarjū 'An Yulqá 'Ilayka Al-Kitābu 'Illā Raĥmatan Min Rabbika  ۖ  Falā Takūnanna Žahīrāan Lilkāfirīna 028-086. Sən Quranın sənin znə nazil olacağına mid etmirdin. Ancaq o, Rəbbindən bir mərhəmət olaraq sənə gndərildi. Buna grə də he vaxt kafirlərə arxa olma! (Kafirlər Peyğəmbər əleyhissəlama crbəcr vədlər verməklə onu z atalarının dininə dəvət edirdilər. O isə kafirlərin bu vədini Allahın kməyi ilə həmişə rədd edirdi).  ۖ 
Wa Lā Yaşuddunnaka `An 'Āyāti Al-Lahi Ba`da 'Idh 'Unzilat 'Ilayka  ۖ  Wa Ad`u 'Ilá Rabbika  ۖ  Wa Lā Takūnanna Mina Al-Mushrikīna 028-087. (Ya Rəsulum!) Allahın ayələri sənə nazil edildikdən sonra ehtiyatlı ol ki, (kafirlər) səni (onları təbliğ etməkdən) əkindirə bilməsinlər. (İnsanları) Rəbbinə (ibadətə) dəvət et və əsla mşriklərdən olma!  ۖ   ۖ 
Wa Lā Tad`u Ma`a Al-Lahi 'Ilahāan 'Ākhara  ۘ  Lā 'Ilāha 'Illā Huwa  ۚ  Kullu Shay'in Hālikun 'Illā Wajhahu Lahu  ۚ  Al-Ĥukmu Wa 'Ilayhi Turja`ūna 028-088. Və Allahla yanaşı başqa he bir tanrıya ibadət etmə. Allahdan başqa he bir tanrı yoxdur. Allahdan başqa hər şey məhvə məhkumdur. Hkm Onundur. Siz (qiyamət gn) məhz Onun hzuruna qaytarılacaqsınız! (Peyğəmbər əleyhissəlam n icrası əsla mmkn olmayan bu şeyləri ona qadağan etmək və tez-tez xatırlatmaq əslində mşriklərin və kafirlərin əllərini ondan zmələri və mənasız təkliflərlə onu narahat etməmələri ndr).  ۘ  ~  ۚ   ۚ 
Next Sūrah