27) Sūrat An-Naml

Printed format

27)

Ţā-Sīn Tilka 'Āyātu Al-Qur'āni Wa Kitābin Mubīnin 027-001. Ta, Sin! Bu, Quranın və (haqqı batildən ayıran) aıq-aydın bir Kitabın ayələridir! -
Hudáan Wa Bushrá Lilmu'uminīna 027-002. Mminlərə (doğru yol gstərən) rəhbər və (Cənnətlə) mjdədir.
Al-Ladhīna Yuqīmūna Aş-Şalāata Wa Yu'utūna Az-Zakāata Wa Hum Bil-'Ākhirati Hum Yūqinūna 027-003. O kəslər ki, (vaxtlı-vaxtında, lazımınca) namaz aılır, zəkat verir və axirətə mhkəm inanırlar.
'Inna Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati Zayyannā Lahum 'A`mālahum Fahum Ya`mahūna 027-004. Həqiqətən, axirətə inanmayanların (pis) əməllərini zlərinə yaxşı gstərdik. Onlar (z azğınlıqları iərisində) şaşqın bir vəziyyətdədirlər.
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Lahum Sū'u Al-`Adhābi Wa Hum Al-'Ākhirati Humu Al-'Akhsarūna 027-005. Onları (dnyada) ox pis əzab gzləyir, (imanı kfrə dəyişdirməklərinə grə) axirətdə ən byk ziyana uğrayacaq kəslər də onlardır!
Wa 'Innaka Latulaqqá Al-Qur'āna Min Ladun Ĥakīmin `Alīmin 027-006. (Ya Rəsulum!) Həqiqətən, Quran sənə hikmət sahibi olan, (hər şeyi) bilən Allah tərəfindən təlqin (vəhy təlim) olunur.
'Idh Qāla Mūsá Li'hlihi 'Innī 'Ānastu Nārāan Sa'ātīkum Minhā Bikhabarin 'Aw 'Ātīkum Bishihābin Qabasin La`allakum Taşţalūna 027-007. Bir zaman Musa (Mədyəndən Misirə gedərkən) ailəsinə demişdi: "Mən bir od grdm, (siz burada durun) mən də gedib ondan sizə bir xəbər, yaxud bir gz gətirim ki, qızınasınız". ~
Falammā Jā'ahā Nūdiya 'Anrika Man An-Nāri Wa Man Ĥawlahā Wa Subĥāna Al-Lahi Rabbi Al-`Ālamīna 027-008. Musa (alovun) yanına atdıqda belə bir nida gəldi: "Alovun yanında olan (Musa) və ətrafında olanlar (mələklər və ya peyğəmbərlər) mbarək kimsələrdir (bərəkətlidirlər). Aləmlərin Rəbbi olan Allah pakdır, mqəddəsdir! (Btn eyib və nqsanlardan kənardır!)
Yā Mūsá 'Innahu 'Anā Al-Lahu Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu 027-009. Ya Musa! Yenilməz qvvət, hikmət sahibi olan Allah Mənəm! ~
Wa 'Alqi `Aşāka  ۚ  Falammā Ra'āhā Tahtazzu Ka'annahā Jānnun Wallá Mudbirāan Wa Lam Yu`aqqib  ۚ  Yā Mūsá Lā Takhaf 'Innī Lā Yakhāfu Ladayya Al-Mursalūna 027-010. Əsanı (yerə) at! (Musa əsanı yerə atdı). O, (əsanın) ilan kimi qıvrıldığını grdkdə dnb qadı, he dala da baxmadı. (Biz ona belə buyurduq: ) "Ya Musa, qorxma! Peyğəmbərlər Mənim hzurumda qorxmazlar.  ۚ   ۚ 
'Illā Man Žalama Thumma Baddala Ĥusnāan Ba`da Sū'in Fa'innī Ghafūrun Raĥīmun 027-011. Yalnız (gnah etməklə znə) zlm eləyən (qorxmalıdır). Lakin (pislik etdikdən) sonra tvbə ilə pisliyi yaxşılığa evirən kəs (bilsin ki, Mən beləsini) bağışlayanam, rəhm edənəm!
Wa 'Adkhil Yadaka Fī Jaybika Takhruj Bayđā'a Min Ghayri Sū'in  ۖ  Fī Tis`i 'Āyātin 'Ilá Fir`awna Wa Qawmihi  ۚ  'Innahum Kānū Qawmāan Fāsiqīna 027-012. Əlini qoynuna (kynəyinin yaxasına, yaxud qoltuğunun altına) qoy ki, Firona və onun tayfasına gndərilən doqquz mczədən biri olaraq eyibsiz-qsursuz ağappaq (parlaq bir nur kimi) ıxsın. Həqiqətən, onlar (Allahın itaətindən ıxmiş) fasiq bir camaatdır!"  ۖ  ~  ۚ 
Falammā Jā'at/hum 'Āyātunā Mubşiratan Qālū Hādhā Siĥrun Mubīnun 027-013. Mczələrimiz aşkar şəkildə gəlib onlara atdıqda: "Bu, aıq-aydın bir sehrdir!" - dedilər.
Wa Jaĥadū Bihā Wa Astayqanat/hā 'Anfusuhum Žulmāan Wa `Ulūwāan  ۚ  Fānžur Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Mufsidīna 027-014. (Mczələrimizin) həqiqiliyinə daxilən mhkəm əmin olduqları halda, haqsız yerə və təkəbbr zndən onları inkar etdilər. (Ya Rəsulum!) Bir gr fitnə-fəsad trədənlərin axırı necə oldu!  ۚ 
Wa Laqad 'Ātaynā Dāwūda Wa Sulaymāna `Ilmāan  ۖ  Wa Qālā Al-Ĥamdu Lillahi Al-Ladhī Fađđalanā `Alá Kathīrin Min `Ibādihi Al-Mu'uminīna 027-015. Biz Davuda və Sleymana elm (insanlar arasında mbahisəli məsələləri həll edib ədalətli hkm ıxartmaq, quşların dilini bilmək və i. a.) verdik. Onlar dedilər: "Bizi z mmin bəndələrinin oxundan stn tutan Allaha həmd olsun!"  ۖ 
Wa Waritha Sulaymānu Dāwūda  ۖ  Wa Qāla Yā 'Ayyuhā An-Nāsu `Ullimnā Manţiqa Aţ-Ţayri Wa 'Ūtīnā Min Kulli Shay'in  ۖ  'Inna Hādhā Lahuwa Al-Fađlu Al-Mubīnu 027-016. Sleyman Davuda (peyğəmbərlikdə, elmdə və mlkdə) vərəsə oldu və dedi: "Ey insanlar! Bizə quş dili yrədildi və (peyğəmbərlərə, padşahlara nəsib olan) hər şeydən verildi. Bu, həqiqətən aıq-aşkar bir ltfdr!"  ۖ   ۖ 
Wa Ĥushira Lisulaymāna Junūduhu Mina Al-Jinni Wa Al-'Insi Wa Aţ-Ţayri Fahum Yūza`ūna 027-017. (Bir gn) Sleymanın cinlərdən, insanlardan və quşlardan ibarət qoşunu toplandı. Onlar cərgə-cərgə dzlb (nizamla) gedirdilər.
Ĥattá 'Idhā 'Ataw `Alá Wādī An-Namli Qālat Namlatun Yā 'Ayyuhā An-Namlu Adkhulū Masākinakum Lā Yaĥţimannakum Sulaymānu Wa Junūduhu Wa Hum Lā Yash`urūna 027-018. Nəhayət, onlar (Taifdəki, yaxud Şamdakı) qarışqa vadisinə gəlib atdıqda bir qarışqa (qarışqaların padşahı) dedi: "Ey qarışqalar! Yuvalarınıza girin ki, Sleyman və ordusu zləri də bilmədən sizi (ayaqları altında) basıb əzməsinlər!"
Fatabassama Đāĥikāan Min Qawlihā Wa Qāla Rabbi 'Awzi`nī 'An 'Ashkura Ni`mataka Allatī 'An`amta `Alayya Wa `Alá Wa A-Dayya Wa 'An 'A`mala Şāliĥāan Tarđāhu Wa 'Adkhilnī Biraĥmatika Fī `Ibādika Aş-Şāliĥīna 027-019. (Sleyman qarışqanın) bu szndən glmsəyib dedi: "Ey Rəbbim! Mənə mənim zmə və ata-anama ehsan buyurduğun nemətə şkr etmək, Sənin razı qalacağın yaxşı iş grmək n ilham (qvvət) ver! Və məni z mərhəmətinə saleh bəndələrinin zmrəsinə daxil et!"
Wa Tafaqqada Aţ-Ţayra Faqāla Mā Lī Lā 'Ará Al-Hud/huda 'Am Kāna Mina Al-Ghā'ibīna 027-020. Sonra (Sleyman) quşları yoxlayıb dedi: "(Torpaq altında suyun harada olduğunu bilən) Hdhd (şanapipiyi) niyə grmrəm? Yoxsa o burada yoxdur?
La'u`adhdhibannahu `Adhābāan Shadīdāan 'Aw La'adhbaĥannahu 'Aw Laya'tiyanī Bisulţānin Mubīnin 027-021. And olsun ki, ona şiddətli bir əzab verər, ya da tutub kəsərəm (boğazını zərəm). Yaxud da o (zrl səbəbə grə burada olmaması n) aşkar bir dəlil gətirsin!" ~
Famakatha Ghayra Ba`īdin Faqāla 'Aĥaţtu Bimā Lam Tuĥiţ Bihi Wa Ji'tuka Min Saba'iin Binaba'iin Yaqīnin 027-022. Bir azdan (Hdhd) gəlib dedi: "Sənin bilmədiyin bir şeyi yrəndim. Sənə Səbadan doğru bir xəbər gətirmişəm.
'Innī Wa Jadttu Amra'atan Tamlikuhum Wa 'Ūtiyat Min Kulli Shay'in Wa Lahā `Arshun `Ažīmun 027-023. Mən onlara (Səba əhlinə) padşahlıq edən bir qadın grdm. Ona (dnyada şahlara lazım olan) hər şey verrilmişdir. Onun ox byk (əzəmətli) bir taxtı vardır.
Wa Jadtuhā Wa Qawmahā Yasjudūna Lilshshamsi Min Dūni Al-Lahi Wa Zayyana Lahumu Ash-Shayţānu 'A`mālahum Faşaddahum `Ani As-Sabīli Fahum Lā Yahtadūna 027-024. Mən onun və tayfasının Allahı qoyub gnəşə sitayiş etdiklərini grdm. Şeytan (irkin) əməllərini onlara gzəl gstərmiş, onları (doğru) yoldan sapdırmışdır. Buna grə də haqq yolunu tapa bilmirlər.
'Allā Yasjudū Lillahi Al-Ladhī Yukhriju Al-Khab'a Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Ya`lamu Mā Tukhfūna Wa Mā Tu`linūna 027-025. Gylərdə və yerdə pnhan olanı (yağışı, bitkiləri) aşkara ıxardan, onların gizlində və aşkarda etdikləri hər şeyi bilən Allaha səcdə etməsinlər deyə (Şeytan belə etmişdir).
Al-Lahu Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Rabbu Al-`Arshi Al-`Ažīmi 027-026. O byk ərşin Rəbbi (sahibi) olan Allahdan başqa he bir tanrı yoxdur!" ~
Qāla Sananžuru 'Aşadaqta 'Am Kunta Mina Al-Kādhibīna 027-027. (Sleyman Hdhdə) dedi: "Baxaq grək doğru deyirsən, yoxsa yalanısan!
Adh/hab Bikitābī Hādhā Fa'alqih 'Ilayhim Thumma Tawalla `Anhumnžur Mādhā Yarji`ūna 027-028. Mənim bu məktubumu aparıb (gydən) onlara at, sonra yaxın bir yerə əkilib dur, bax gr nə cavab verəcəklər!"
Qālat Yā 'Ayyuhā Al-Mala'u 'Innī 'Ulqiya 'Ilayya Kitābun Karīmun 027-029. (Səba hkmdarı Bəlqis Sleymanın məktubunu alıb oxuyandan sonra) dedi: "Ey əyanlar! Mənə ox hrmətli bir məktub gndərildi (atıldı).
'Innahu Min Sulaymāna Wa 'Innahu Bismi Al-Lahi Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīmi 027-030. O məktub Sleymandandır və o "bismillahir-rəhmanır-rəhim"lədir (bismillahla başlanır).
'Allā Ta`lū `Alayya Wa 'Tūnī Muslimīna 027-031. (Məzmunu belədir: ) "Mənə qarşı təkəbbr gstərməyin və yanıma mti (msəlman) olaraq gəlin! (Mənim dəvətimə saymazlıqla yanaşmayın. Allaha təslim olaraq yanıma gəlin)".
Qālat Yā 'Ayyuhā Al-Mala'u 'Aftūnī Fī 'Amrī Mā Kuntu Qāţi`atan 'Amrāan Ĥattá Tash/hadūni 027-032. (Bəlqis) dedi: "Ey əyanlar! Bu iş barəsində mənə rəyinizi bildirin. Mən sizinlə məsləhətləşməmiş he bir iş grən (hkm verən) deyiləm!"
Qālū Naĥnu 'Ūlū Qūwatin Wa 'Ūlū Ba'sin Shadīdin Wa Al-'Amru 'Ilayki Fānžurī Mādhā Ta'murīna 027-033. Onlar dedilər: "Biz byk bir qvvət və qdrət sahibiyik. (Gcl ordumuz, sursatımız, hərb alətlərimiz var. zmz də təcrbəli, mahir dyşlərik). Hkm sənindir. Nə əmr edəcəyinə zn bax (fikirləş)!"
Qālat 'Inna Al-Mulūka 'Idhā Dakhalū Qaryatan 'Afsadūhā Wa Ja`alū 'A`izzata 'Ahlihā 'Adhillatan  ۖ  Wa Kadhalika Yaf`alūna 027-034. (Bəlqis) dedi: Hkmdarlar bir lkəyə (zorla) girdikləri zaman onu xarabazara evirər, xalqının byklərini də zəlil (qul, əsir) edərlər. Onlar məhz belə hərəkət edərlər. (Hkmdarların adəti, davranışı belədir).  ۖ 
Wa 'Innī Mursilatun 'Ilayhim Bihadīyatin Fanāžiratun Bima Yarji`u Al-Mursalūna 027-035. Mən onlara bir hədiyyə gndərəcəyəm; grm elilər nə ilə qayıdacaqlar! (Əgər Sleyman peyğəmbərdirsə, onu rədd edər; yox, əgər ancaq bir padşahdırsa, qəbul edər).
Falammā Jā'a Sulaymāna Qāla 'Atumiddūnani Bimālin Famā 'Ātāniya Al-Lahu Khayrun Mimmā 'Ātākum Bal 'Antum Bihadīyatikum Tafraĥūna 027-036. (Elibaşı Bəlqisin gndərdiyi hədiyyə ilə) Sleymanın yanına gəldikdə o dedi: "Siz mənə mal-dvlətləmi yardım edirsiniz? Allahın mənə verdiyi (peyğəmbərlik, səltənət) sizə verdiyindən (dnya malından) daha yaxşıdır. Amma siz (dnyanın bərbəzəyinə aldanıb) z hədiyyələrinizlə sevinirsiniz.
Arji` 'Ilayhim Falana'tiyannahum Bijunūdin Lā Qibala Lahum Bihā Wa Lanukhrijannahum Minhā 'Adhillatan Wa Hum Şāghirūna 027-037. Durma, onların (Səba əhlinin) yanına qayıt! And olsun ki, (əgər mti olaraq yanıma gəlməsələr) gcləri atmayacaq bir ordu ilə stlərinə gedib onları z yurdundan zəlil və xar vəziyyətdə ıxardarıq!"
Qāla Yā 'Ayyuhā Al-Mala'u 'Ayyukum Ya'tīnī Bi`arshihā Qabla 'An Ya'tūnī Muslimīna 027-038. (Sleyman) dedi: "Ey əyanlar! Onlar mti vəziyətdə (msəlman olaraq) yanıma gəlməmiş hansınız onun (Bəlqisin) taxtını mənə gətirə bilər?"
Qāla `Ifrytun Mina Al-Jinni 'Anā 'Ātīka Bihi Qabla 'An Taqūma Min Maqāmika  ۖ  Wa 'Innī `Alayhi Laqawīyun 'Amīnun 027-039. Cinlərdən olan (ox qvvətli və nəhəng) bir ifrit dedi: "Sən yerindən (taxtından) qalxmamış mən onu sənə gətirərəm. Mən bu işi grməyə ox qvvətliyəm, etibarlıyam! (Mənim Bəlqisin taxtını gtrb gətirməyə gcm atar. Mən taxtın zərində olan qızıl-gmşə, ləl-cəvahirata əlimi belə vurmaram, onlardan he bir şey gtrmərəm!)"  ۖ 
Qāla Al-Ladhī `Indahu `Ilmun Mina Al-Kitābi 'Anā 'Ātīka Bihi Qabla 'An Yartadda 'Ilayka Ţarfuka  ۚ  Falammā Ra'āhu Mustaqirrāan `Indahu Qāla Hādhā Min Fađli Rabbī Liyabluwanī 'A'ashkuru 'Am 'Akfuru  ۖ  Wa Man Shakara Fa'innamā Yashkuru Linafsihi  ۖ  Wa Man Kafara Fa'inna Rabbī Ghanīyun Karīmun 027-040. (Sleyman taxtın daha tez gətirilməsini istədi). Kitabdan (Allahın kitabından, yaxud lvhi-məhfuzdan) bir qədər xəbəri olan birisi (Cəbrail, yaxud Xızır və ya Sleymanın ox ağıllı və tədbirli vəziri Asəf ibn Bərxiya) dedi: "Mən onu sənə bir gz qırpımında (gzn yumub aınca) gətirərəm!" (Sleyman) onu (taxtı) yanında hazır durmuş grncə dedi: "Bu, Rəbbimin ltfndəndir (mərhəmətindəndir). Məni imtahana əkməyi ndr ki, grək (Onun nemətinə) şkr edəcəyəm, yoxsa nankor olacağam! Kim (Rəbbimin nemətinə) şkr etsə, yalnız z n (z xeyrinə) şkr edər; kim nankor olsa, (bilsin ki) həqiqətən, Rəbbim (onun şkrnə) mhtac deyildir, kərəm sahibidir!" (Allah dnyada qədirbilənə də, nankora da, mminə də, kafirə də lazımınca ruzi və gn-gzəran verər, nki O, tkənməz mərhəmət sahibidir!)  ۚ   ۖ   ۖ 
Qāla Nakkirū Lahā `Arshahā Nanžur 'Atahtadī 'Am Takūnu Mina Al-Ladhīna Lā Yahtadūna 027-041. (Sleyman) dedi: "(Bəlqəsin) taxtını tanımaz hala salın, grək onu tanıyacaq, ya yox?!"
Falammā Jā'at Qīla 'Ahakadhā `Arshuki  ۖ  Qālat Ka'annahu Huwa  ۚ  Wa 'Ūtīnā Al-`Ilma Min Qablihā Wa Kunnā Muslimīna 027-042. (Bəlqis) gəldikdə ona: "Taxtın bu crdrm?" - deyildi. O da: "Sanki odur!" - deyə cavab verdi. (Sleyman qadının dərin zəka sahibi olduğunu grncə dedi: ) "Bizə ondan daha ncə (tvhid haqqında) elm verilmiş və biz (ondan daha qabaq Allaha) mti (msəlman) olmuşuq!"  ۖ   ۚ 
Wa Şaddahā Mā Kānat Ta`budu Min Dūni Al-Lahi  ۖ  'Innahā Kānat Min Qawmin Kāfirīna 027-043. (Sleyman) ona Allahdan başqasına (gnəşə, aya) ibadət etməyi qadağan etdi. (Yaxud Allahdan başqasına tapınması o qadına Allaha ibadət etməyə mane olmuşdu). nki o, kafir bir tayfadan idi.  ۖ 
Qīla Lahā Adkhulī Aş-Şarĥa  ۖ  Falammā Ra'at/hu Ĥasibat/hu Lujjatan Wa Kashafat `An Sāqayhā  ۚ  Qāla 'Innahu Şarĥun Mumarradun Min Qawārīra  ۗ  Qālat Rabbi 'Innī Žalamtu Nafsī Wa 'Aslamtu Ma`a Sulaymāna Lillahi Rabbi Al-`Ālamīna 027-044. (Bəlqəsin əqlini, zəkasını yoxlamaq məqsədilə) ona belə deyildi: "Saraya daxil ol!" (Sleymanın sarayı bllurdan tikildiyi və altına su buraxıldığı n Bəlqis) sarayı grdkdə onu dərin bir glməə hesab etdi və (paltarı islanmasın deyə) atəyini qaldırdı (baldırlarını adı). O (Sleyman): "Bu (su deyil) bllurdan tikilmiş (şəffaf) bir saraydır!" - dedi. (Bəlqis) dedi: "Ey Rəbbim! Mən (gnəşə sitayiş etməklə) zmə zlm etmişdim. Mən artıq Sleymanla (Sleymanın sayəsində) aləmlərin Rəbbi olan Allaha təslim oldum!"  ۖ   ۚ   ۗ 
Wa Laqad 'Arsalnā 'Ilá Thamūda 'Akhāhum Şāliĥāan 'Ani A`budū Al-Laha Fa'idhā Hum Farīqāni Yakhtaşimūna 027-045. Biz Səmud tayfasına - Allaha ibadət edin deyə, qardaşları Salehi (peyğəmbər) gndərdik. (Saleh z tayfasının yanına gələn kimi) onlar bir-biri ilə əkişən (dşmənilik edən) iki firqəyə (mminlərə və kafirlərə) ayrıldılar.
Qāla Yā Qawmi Lima Tasta`jilūna Bis-Sayyi'ati Qabla Al-Ĥasanati  ۖ  Lawlā Tastaghfirūna Al-Laha La`allakum Turĥamūna 027-046. (Saleh) dedi: "Ey qvmm! Siz nə n yaxşılıqdan qabaq pisliyə tələsirsiniz? (Tvbədən qabaq əzabı, mərhəmətdən ncə zlm istəyirsiniz?) Nə n Allahdan bağışlanmağınızı diləmirsiniz ki, bəlkə, rəhm olunasınız?"  ۖ 
Qālū Aţţayyarnā Bika Wa Biman Ma`aka  ۚ  Qāla Ţā'irukum `Inda Al-Lahi  ۖ  Bal 'Antum Qawmun Tuftanūna 027-047. Onlar dedilər: "Bizə sənin və yanında olanların ucbatından uğursuzluq z verdi. (Ayağınız bizə dşmədiyi b pis gnə qaldıq, crbəcr msibətlərə dar olduq). (Saleh) dedi: "Sizin uğursuzluğunuz Allahdandır. Bəlkə də, (itaət edib-etməyəcəyinizi bilmək n Allah tərəfindən) imtahan olunursunuz.  ۚ   ۖ 
Wa Kāna Fī Al-Madīnati Tis`atu Rahţin Yufsidūna Fī Al-'Arđi Wa Lā Yuşliĥūna 027-048. (Səmud tayfasının yaşadığı Hirc adlı) şəhərdə doqquz kişi var idi ki, yer zndə fitnə-fəsad trədər, əsla yaxşı bir iş grməzlər.
Qālū Taqāsamū Bil-Lahi Lanubayyitannahu Wa 'Ahlahu Thumma Lanaqūlanna Liwalīyihi Mā Shahidnā Mahlika 'Ahlihi Wa 'Innā Laşādiqūna 027-049. Onlar z aralarında Allaha and iib belə dedilər: "Biz gecə ona və ailəsinə (yaxud ona iman gətirənlərə) hcum edib (hamısını) ldrəcək, sonra da onun (qanını almaq istəyən) qəyyumuna deyəcəyik ki, biz onun ailəsinin (kimlər tərəfindən) ldrldyn grməmişik (ldrldy yerdə olmamışıq) və biz, həqiqətən, doğru danışırıq!"
Wa Makarū Makrāan Wa Makarnā Makrāan Wa Hum Lā Yash`urūna 027-050. Onlar bir hiylə qurdular. Biz isə zləri də bilmədən (gzlənilməyən bir əzabla) hiylələrinin cəzasını verdik.
nžur Kayfa Kāna `Āqibatu Makrihim 'Annā Dammarnāhum Wa Qawmahum 'Ajma`īna 027-051. (Ya Rəsulum!) Bir gr onların hiylələrinin axırı necə oldu. Biz onların (doqquz kişinin) zlərini də, tayfalarını da bsbtn yox etdik.
Fatilka Buyūtuhum Khāwiyatan Bimā Žalamū  ۗ  'Inna Fī Dhālika La'āyatan Liqawmin Ya`lamūna 027-052. Bu, zlmləri zndən onların bomboş (viran) qalmış evləridir. Həqiqətən, bunda (qdrətimizi) anlayıb bilən bir qvm n ibrət vardır!  ۗ 
Wa 'Anjaynā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Kānū Yattaqūna 027-053. İman gətirib (Allaha şərik qoşmaqdan, Ona asi olmaqdan) qorxanları isə xilas etdik!
Wa Lūţāan 'Idh Qāla Liqawmihi 'Ata'tūna Al-Fāĥishata Wa 'Antum Tubşirūna 027-054. Lutu da (peyğəmbər gndərdik). O zaman (Lut) z tayfasına demişdi: "Gznz grə-grə irkin işləmi məşğul olursunuz? (Etdiyiniz əməlin qəbahətini, gnahını başa dşə-dşə hələ də ona davam edirsiniz!) ~
'A'innakum Lata'tūna Ar-Rijāla Shahwatan Min Dūni An-Nisā'  ۚ  Bal 'Antum Qawmun Tajhalūna 027-055. Siz qadınları qoyub şəhvətlə erkəklərin yanınamı (stnəmi) gedirsiniz? Həqiqətən, siz cahil bir tayfasınız!"  ۚ 
Famā Kāna Jawāba Qawmihi 'Illā 'An Qālū 'Akhrijū 'Āla Lūţin Min Qaryatikum  ۖ  'Innahum 'Unāsun Yataţahharūna 027-056. (Lut) tayfasının cavabı yalnız: "Lutun ailəsini yurdunuzdan qovub ıxardın. nki onlar (bizim grdymz işlərdən) təmiz qalmaq istəyən insanlardır!" - deməkləri olmuşdu. ~  ۖ 
Fa'anjaynāhu Wa 'Ahlahu 'Illā Amra'atahu Qaddarnāhā Mina Al-Ghābirīna 027-057. Buna grə də Biz onu və ailəsini xilas etdik, yalnız vrətini (əzab iində) qalanlardan olmasını təqdir etdik. (Canında nə olduğunu bildiyimiz n onun barəsində əzəldən belə hkm verdik). ~
Wa 'Amţarnā `Alayhim Maţarāan  ۖ  Fasā'a Maţaru Al-Mundharīna 027-058. Onların stnə (qızmar daşdan) bir yağış yağdırdıq. (Peyğəmbərlər vaxitəsilə Allahın əzabından) qorxudulanların yağışı nə yaman imiş!  ۖ 
Quli Al-Ĥamdu Lillahi Wa Salāmun `Alá `Ibādihi Al-Ladhīna Aşţafá  ۗ  'Āālllahu Khayrun 'Ammā Yushrikūna 027-059. (Ya Rəsulum!) De: "Həmd olsun Allaha! Salam olsun (Allahın peyğəmbər) sediyi bəndələrinə! (Ey Məkkə əhli!) Allah yaxşıdır, yoxsa (mşriklərin) Ona şərik qoşduqları (btlər)?!  ۗ 
'Amman Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa 'Anzala Lakum Mina As-Samā'i Mā'an Fa'anbatnā Bihi Ĥadā'iqa Dhāta Bahjatin Mā Kāna Lakum 'An Tunbitū Shajarahā  ۗ  'A'ilahun Ma`a Al-Lahi  ۚ  Bal Hum Qawmun Ya`dilūna 027-060. (Btlər yaxşıdır) yoxsa gyləri və yeri yaradan, sizin n gydən yağmur endirən kimsə?! Sonra Biz o yağmurla sizin n gzəl bağalar yetişdirdik. (Əgər Allahın yaratdığı və yerə endirdiyi su olmasaydı) siz (o bağaların) ağaclarını gyərdə bilməzdiniz. Məgər Allahla yanaşı başqa bir tanrımı var?! Lakin (mşriklər btlərini Allaha) bərabər tutan bir tayfadırlar! (Yaxud onlar qəsdən haqq yoldan yayınan bir qvmdrlər!)  ۗ   ۚ 
'Amman Ja`ala Al-'Arđa Qarārāan Wa Ja`ala Khilālahā 'Anhārāan Wa Ja`ala Lahā Rawāsiya Wa Ja`ala Bayna Al-Baĥrayni Ĥājizāan  ۗ  'A'ilahun Ma`a Al-Lahi  ۚ  Bal 'Aktharuhum Lā Ya`lamūna 027-061. (Btlər yaxşıdır) yoxsa yeri (sizin n) məskən yaradıb ortasında aylar axıdan, zərində (titrəməsin deyə) mhkəm durmuş dağlar bərqərar edən və (şirin və şor suları bir-birinə qarışmasın deyə) iki dənizin arasında maneə qoyan kimsə?! Məgər Allahla yanaşı başqa bir tanrımı var?! Lakin (mşriklərin) əksəriyyəti (Allahın vəhdaniyyətini, Onun nə qədər əzəmətli olduğunu) bilmirlər!  ۗ   ۚ 
'Amman Yujību Al-Muđţarra 'Idhā Da`āhu Wa Yakshifu As-Sū'a Wa Yaj`alukum Khulafā'a Al-'Arđi  ۗ  'A'ilahun Ma`a Al-Lahi  ۚ  Qalīlāan Mā Tadhakkarūna 027-062. (Btlər yaxşıdır) yaxud əli hər yerdən zlb darda qalan birisi Ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran, (sizdən) şəri sovuşduran, sizi yer znn varisləri edən kimsə? Məgər Allahla yanaşı başqa bir tanrımı var? Siz nə az dşnb danışırsınız?  ۗ   ۚ 
'Amman Yahdīkum Fī Žulumāti Al-Barri Wa Al-Baĥri Wa Man Yursilu Ar-Riyāĥa Bushrāan Bayna Yaday Raĥmatihi  ۗ  'A'ilahun Ma`a Al-Lahi  ۚ  Ta`ālá Al-Lahu `Ammā Yushrikūna 027-063. Yaxud qurunun və suyun (səhranın və dənizin) zlmətlərində sizə doğru yol gstərən, kləkləri z rəhməti (yağışı) nndə bir mjdəi olaraq gndərən kimsə?! Məgər Allahla yanaşı başqa bir tanrımı var?! Allah (mşriklərin) Ona şərik qoşduqlarından (btlərdən) ucadır! ~  ۗ   ۚ 
'Amman Yabda'u Al-Khalqa Thumma Yu`īduhu Wa Man Yarzuqukum Mina As-Samā'i Wa Al-'Arđi  ۗ  'A'ilahun Ma`a Al-Lahi  ۚ  Qul Hātū Burhānakum 'In Kuntum Şādiqīna 027-064. Yaxud (məxluqatı) ncə yaradan (ldkdən) sonra (qiyamət gn) onu yenidən dirildən, sizə gydən (yağışla), yerdən (nvbənv bitkilərlə, meyvələrlə) ruzi verən kimsə?! Məgər Allahla yanaşı başqa tanrımı var?" De: "(Ey mşriklər!) Əgər (Allahın şərikləri olduğunu) doğru deyirsinizsə, dəlilinizi gətirin!"  ۗ   ۚ 
Qul Lā Ya`lamu Man As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Al-Ghayba 'Illā Al-Lahu  ۚ  Wa Mā Yash`urūna 'Ayyāna Yub`athūna 027-065. (Ya Rəsulum!) De: "Allahdan başqa gylərdə və yerdə olan he kəs qeybi bilməz! Onlar yenidən nə vaxt diriləcəklərini də bilməzlər!  ۚ 
Bal Addāraka `Ilmuhum Al-'Ākhirati  ۚ  Bal HumShakkin Minhā  ۖ  Bal Hum Minhā `Amūna 027-066. Xeyr, onların (mşriklərin) elmi axirəti qavrayıb dərk edə bilməz. Xeyr, onlar (axirət) barəsində şəkk-şbhə iindədirlər. Xeyr, onlar ona qarşı kordurlar!" (Mşriklər axirətə inanmadıqları halda, nə n onun barəsində sual verirlər?! Məgər onların elmi belə bir sual verməyə kifayətdirmi?! Və ya mşriklər axirət haqqında yalnız qəbirlərindən ıxardılıb dirildiləcəkləri zaman biləcəklər ki, bu da onlara he bir fayda verməyəcəkdir!)  ۚ   ۖ 
Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū 'A'idhā Kunnā Turābāan Wa 'Ābā'uunā 'A'innā Lamukhrajūna 027-067. Kafirlər dedilər: "Məgər bizlər və atalarımız torpaq olduqdan sonra (dirildilib qəbirlərimizdən) ıxardılacağıq?
Laqad Wu`idnā Hādhā Naĥnu Wa 'Ābā'uunā Min Qablu 'In Hādhā 'Illā 'Asāţīru Al-'Awwalīna 027-068. Həqiqətən, bu (dirilmə) bizə vəd olunduğu kimi, ncə atalarımıza da (vəd olunmuşdu). Bu, qədimlərin əfsanələrindən (yalan szlərindən) başqa bir şey deyildir!"
Qul Sīrū Fī Al-'Arđi Fānžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Mujrimīna 027-069. (Ya Rəsulum!) De: "Yer zn gəzib-dolaşın, gnahkarların axırının necə olduğuna bir baxın!"
Wa Lā Taĥzan `Alayhim Wa Lā Takun Fī Đayqin Mimmā Yamkurūna 027-070. (Ya Peyğəmbərim!) Onlardan (kafirlərin təkzib etmələrindən) tr kədərlənmə və (sənə qarşı) qurduqlarına (hiylələrə) grə də rəyini qısma!
Wa Yaqūlūna Matá Hādhā Al-Wa`du 'In Kuntum Şādiqīna 027-071. Onlar: Əgər doğru danışırsınızsa, (deyin grək) bu vəd (bizi qorxutduğunuz əzab vədəsi) nə vaxt yerinə yetəcəkdir?" - deyə soruşarlar.
Qul `Asá 'An Yakūna Radifa Lakum Ba`đu Al-Ladhī Tasta`jilūna 027-072. De: "Tez-tələsik istədiyiniz (əzabın) bir hissəsi, bəlkə də, artıq sizə gəlib atmaq zərədir!" (Mşriklər onlara vəd olunan əzabın bir hissəsini hd vuruşunda daddılar, qalanını isə Cəhənnəmdə dadacaqlar!)
Wa 'Inna Rabbaka Ladhū Fađlin `Alá An-Nāsi Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Yashkurūna 027-073. (Ya Rəsulum!) Həqiqətən, sənin Rəbbin insanlara mərhəmətlidir, lakin onların əksəriyyəti (Allahın bu mərhəmətinə) şkr etməz.
Wa 'Inna Rabbaka Laya`lamu Mā Tukinnu Şudūruhum Wa Mā Yu`linūna 027-074. Şbhəsiz ki, sənin Rəbbin onların rəklərinin gizli saxladığı və zlərinin aşkar etdikləri hər şeyi (qəlblərin sirlərini və aıq-aşkar əməllərini) bilir.
Wa Mā Min Ghā'ibatin As-Samā'i Wa Al-'Arđi 'Illā Fī Kitābin Mubīnin 027-075. Gylərdə və yerdə (he kəsin bilmədiyi) elə bir gizli şey yoxdur ki, aıq-aydın Kitabda (lvhi-məhfuzda) olmasın!
'Inna Hādhā Al-Qur'āna Yaquşşu `Alá Banī 'Isrā'īla 'Akthara Al-Ladhī Hum Fīhi Yakhtalifūna 027-076. Həqiqətən, bu Quran İsrail oğullarına ixtilafda olduqları şeylərin əksəriyyətini anladıb xəbər verir.
Wa 'Innahu Lahudáan Wa Raĥmatun Lilmu'uminīna 027-077. Və şbhəsiz ki, o mminlərə bir hidayət (doğru yolu gstərən rəhbər) və mərhəmətdir.
'Inna Rabbaka Yaqđī Baynahum Biĥukmihi  ۚ  Wa Huwa Al-`Azīzu Al-`Alīmu 027-078. Həqiqətən, sənin Rəbbin onların (dini məsələlərdə ixtilafda olanların) arasında z hkmn (ədalətlə) verəcəkdir. O, (hər şeyə) qalib olandır, (hər şeyi) biləndir!  ۚ 
Fatawakkal `Alá Al-Lahi  ۖ  'Innaka `Alá Al-Ĥaqqi Al-Mubīni 027-079. (Ya Rəsulum!) Sən ancaq Allaha təvəkkl et, nki sən aıq-aydın həqiqi dindəsən (haqq yoldasan).  ۖ 
'Innaka Lā Tusmi`u Al-Mawtá Wa Lā Tusmi`u Aş-Şumma Ad-Du`ā'a 'Idhā Wa Llaw Mudbirīna 027-080. Şbhəsiz ki, sən nə llərə (haqqı) başa sala bilər, nə də dnb gedən karlara (haqqa) ağırışı eşitdirə bilərsən!
Wa Mā 'Anta Bihādī Al-`Umyi `An Đalālatihim  ۖ  'In Tusmi`u 'Illā Man Yu'uminu Bi'āyātinā Fahum Muslimūna 027-081. Sən o korları dşdkləri əyri yoldan dz yola gətirə bilməzsən. Sən (haqqı) yalnız ayələrimizə inananlara eşitdirə bilərsən. Məhz onlar msəlmandırlar. (Allaha rəkdən inanıb Ona canla-başla itaət edərlər).  ۖ 
Wa 'Idhā Waqa`a Al-Qawlu `Alayhim 'Akhrajnā Lahum Dābbatan Mina Al-'Arđi Tukallimuhum 'Anna An-Nāsa Kānū Bi'āyātinā Lā Yūqinūna 027-082. Onlara deyilən sz yerinə yetdiyi (qiyamət yaxınlaşdığı) zaman onlar n yerdən (mminlərlə kafirləri xsusi nişanla bir-birlərindən ayıran) bir heyvan ıxardarıq ki, onlarla danışıb (Bizim adımızdan): "İnsanlar ayələrimizə inanmırdılar!" - deyər.
Wa Yawma Naĥshuru Min Kulli 'Ummatin Fawjāan Mimman Yukadhdhibu Bi'āyātinā Fahum Yūza`ūna 027-083. O gn hər mmətdən ayələrimizi təkzib edənləri dəstə-dəstə yığarıq. Sonra onlar (bir yerə cəm edilib məhşərə) srklənərlər.
Ĥattá 'Idhā Jā'ū Qāla 'Akadhdhabtum Bi'āyātī Wa Lam Tuĥīţū Bihā `Ilmāan 'Ammādhā Kuntum Ta`malūna 027-084. Onlar (haqq-hesab yerinə) gəlib atdıqda (Allah) buyurar: "Ayələrimizi anlamadığınız (bilmədiyiniz) halda, onları yalanmı hesab edirdiniz? Yaxud siz (dnyada) nə edirdiniz? (O nə iş idi ki, grrdnz?)"
Wa Waqa`a Al-Qawlu `Alayhim Bimā Žalamū Fahum Lā Yanţiqūna 027-085. Etdikləri zlm (kfr) zndən onlara deyilən sz yerinə yetər (vəd olunduqları əzab, msibət başlarına gələr). Onlar he danışa da bilməzlər!
'Alam Yaraw 'Annā Ja`alnā Al-Layla Liyaskunū Fīhi Wa An-Nahāra Mubşirāan  ۚ  'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yu'uminūna 027-086. Məgər gecəni onların istirahəti n (qaranlıq) yaratdığımızı, gndz isə (işlərini grmək, ruzi qazanmaq n) işıqlı etdiyimizi grmrlərmi? İman gətirən bir tayfa n bunda (Allahın vəhdaniyyətinə, qdrətinə dəlalət edən) əlamətlər vardır.  ۚ 
Wa Yawma Yunfakhu Fī Aş-Şūri Fafazi`a Man As-Samāwāti Wa Man Al-'Arđi 'Illā Man Shā'a Al-Lahu  ۚ  Wa Kullun 'Atawhu Dākhirīna 027-087. Sur alınacağı gn Allahın istədiklərindən (məhrəm mələklərdən, yaxud Allahın yanında həmişə diri olan şəhidlərdən) başqa, gylərdə və yerdə olanlar (btn məxluqat) dəhşətli bir qorxuya dşər və onların hamısı Onun hzuruna mti (zəlil) vəziyyətdə gələr.  ۚ 
Wa Tará Al-Jibāla Taĥsabuhā Jāmidatan Wa Hiya Tamurru Marra As-Saĥābi  ۚ  Şun`a Al-Lahi Al-Ladhī 'Atqana Kulla Shay'in  ۚ  'Innahu Khabīrun Bimā Taf`alūna 027-088. (O gn) dağlara baxıb onları donmuş (hərəkətsiz durmuş) zənn edərsən, halbuki onlar bulud kediyi kimi keib gedərlər. Bu, hər şeyi bacarıqla (yerli-yerində) edən Allahın grdy işdir. Həqiqətən, O, etdiyiniz (btn) əməllərdən xəbərdardır!  ۚ   ۚ 
Man Jā'a Bil-Ĥasanati Falahu Khayrun Minhā Wa Hum Min Faza`in Yawma'idhin 'Āminūna 027-089. Hər kəs (Rəbbinin hzuruna) yaxşı əməllə (tvhid kəlməsi ilə, səmimi-qəlbdən imanla) gəlsə, onu (bu əməlin) mqabilində daha yaxşı bir mkafat (Cənnət) gzləyir. Belələri o gn (qiyamət gn) dəhşətli qorxudan da əmin olarlar.
Wa Man Jā'a Bis-Sayyi'ati Fakubbat Wujūhuhum An-Nāri Hal Tujzawna 'Illā Mā Kuntum Ta`malūna 027-090. (Rəbbinin hzuruna) pis əməllə gələnlər isə cəhənnəm oduna zstə atılarlar. (Mələklər onlara belə deyərlər: ) "Bu, yalnız (dnyadakı pis) əməllərinizin cəzasıdır! (Sizə artıq he bir şey edilmir!)"
'Innamā 'Umirtu 'An 'A`buda Rabba Hadhihi Al-Baldati Al-Ladhī Ĥarramahā Wa Lahu Kullu Shay'in  ۖ  Wa 'Umirtu 'An 'Akūna Mina Al-Muslimīna 027-091. (Ya Rəsulum! De: ) "Mənə ancaq bu şəhərin (Məkkənin) Rəbbinə ibadət etmək əmr olumuşdur. Elə bir şəhər ki, (Rəbbim) onu mqəddəs tutmuşdur. (Orada qan tkmək, bir kəsə zlm etmək qadağan olunmuşdur. Başqa yerdə halal olan şeylər orada haram buyurulmuşdur). Hər şey yalnız Onundur. Mənə msəlman (Allaha təslim) olmaq əmr edilmişdir!  ۖ 
Wa 'An 'Atluwa Al-Qur'āna  ۖ  Famani Ahtadá Fa'innamā Yahtadī Linafsihi  ۖ  Wa Man Đalla Faqul 'Innamā 'Anā Mina Al-Mundhirīna 027-092. Və mənə Quran oxumaq (buyurulmuşdur)!" Hər kəs doğru yolda olsa, yalnız z (z xeyri) n doğru yolda olmuş olar. Hər kəs doğru yoldan ıxsa, (ona) de: "Mən yalnız (insanları Allahın əzabı ilə) qorxudan peyğəmbərlərdənəm!" (Mənim vəzifəm ancaq dini təbliğ etməkdir. Hə kəsi iman gətirməyə məcbur edən deyiləm!)  ۖ   ۖ 
Wa Quli Al-Ĥamdu Lillahi Sayurīkum 'Āyātihi Fata`rifūnahā  ۚ  Wa Mā Rabbuka Bighāfilin `Ammā Ta`malūna 027-093. Və de: "Həmd olsun Allaha! O z ayələrini (qdrət nişanələrini) sizə gstərəcək, siz də onları grb tanıyacaqsınız. Rəbbin etdiyiniz əməllərdən (Məkkə mşrikləri və kafirlərin grdy işlərdən) əsla xəbərsiz deyildir!"  ۚ 
Next Sūrah