26) Sūrat Ash-Shu`arā'

Printed format

26)

Ţā-Sīn-Mīm 026-001. Ta, Sin, Mim! --
Tilka 'Āyātu Al-Kitābi Al-Mubīni 026-002. Bunlar (haqqı batildən ayıran, mczələri, hkmləri) aıq-aydın Kitabın ayələridir.
La`allaka Bākhi`un Nafsaka 'Allā Yakūnū Mu'uminīna 026-003. (Ya Rəsulum! Məkkə mşrikləri) iman gətirməyəcəklər deyə, bəlkə, zn həlak edəsən?! (zn həlakmı edəcəksən?)
'In Nasha' Nunazzil `Alayhim Mina As-Samā'i 'Āyatan Fažallat 'A`nāquhum Lahā Khāđi`īna 026-004. Əgər istəsək, gydən onlara bir ayə (dəlil) gndərərik, onlar da ona (səssiz-səmirsiz) boyun əyib durarlar.
Wa Mā Ya'tīhim Min Dhikrin Mina Ar-Raĥmāni Muĥdathin 'Illā Kānū `Anhu Mu`rīna 026-005. Onlara Rəhmandan (rəhmli olan Allahdan) elə bir yd-nəsihət (xəbərdarlıq) gəlməz ki, ondan z dndərməsinlər.
Faqad Kadhdhabū Fasaya'tīhim 'Anbā'u Mā Kānū Bihi Yastahzi'ūn 026-006. Onlar (Quranı) yalan hesab etdilər. Onların istehza etdiklərinin (Quranın mşriklərə veriləcək əzab barəsindəki) xəbərləri gəlib onlara atacaqdır. (Qiyamət gn, yaxud Bədr dyşndə bsbtn məyus olacaqlar).
'Awalam Yaraw 'Ilá Al-'Arđi Kam 'Anbatnā Fīhā Min Kulli Zawjin Karīmin 026-007. Məgər onlar yer znə baxıb orada nvbənv gzəl (bitkilər və meyvələr) yetişdirdiyimizi grmrlərmi?
'Inna Fī Dhālika La'āyatan  ۖ  Wa Mā Kāna 'Aktharuhum Mu'uminīna 026-008. Şbhəsiz ki, bunda (Quranı və Peyğəmbəri təkzib edənlər n Allahın vəhdaniyyətinə, qdrətinə dəlalət edən) bir əlamət vardır. Lakin onların əksəriyyəti iman gətirməzlər.  ۖ 
Wa 'Inna Rabbaka Lahuwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu 026-009. Həqiqətən, Rəbbin yenilməz qvvət, mərhəmət sahibidir! (Kafirlərdən intiqam alar, tvbə edən bəndələrini bağışlayar!)
Wa 'Idh Nādá Rabbuka Mūsá 'Ani A'ti Al-Qawma Až-Žālimīna 026-010. (Ya Rəsulum!) Yadına gətir ki, bir zaman Rəbbin Musaya belə buyurmuşdu: "Get o zalım tayfanın yanına -
Qawma Fir`awna  ۚ  'Alā Yattaqūna 026-011. Firon tayfasının yanına (və onlara de ki, Məni qoyub başqalarına ibadət etməkdən, İsrail vladlarına əziyyət verməkdən) məgər qorxmurlar?"  ۚ 
Qāla Rabbi 'Innī 'Akhāfu 'An Yukadhdhibūni 026-012. (Musa) dedi: "Ey Rəbbim! Onların məni yalanı sayacaqlarından qorxuram!
Wa Yađīqu Şadrī Wa Lā Yanţaliqu Lisānī Fa'arsil 'Ilá Hārūna 026-013. rəyim sıxılır, dilim də aılmır. Buna grə Haruna da (peyğəmbərlik) ver! (Cəbraili ona gndərib nbvvət bəxş et!)
Wa Lahum `Alayya Dhanbun Fa'akhāfu 'An Yaqtulūni 026-014. (Bir qibtini ldrdymə grə) onların qarşısında boynumda bir gnah da var. Bunun n məni ldrəcəklərindən qorxuram".
Qāla Kallā  ۖ  Fādh/habā Bi'āyātinā  ۖ  'Innā Ma`akum Mustami`ūna 026-015. (Allah) buyurdu: "Xeyr! (Firon səni əsla ldrə bilməz!) Hər ikiniz mczələrinizlə (Fironun yanına) gedin. Şbhəsiz ki, Biz də sizinlə birlikdə (Firon tayfasının nə dediyini) eşidəcəyik!  ۖ   ۖ 
Fa'tiyā Fir`awna Faqūlā 'Innā Rasūlu Rabbi Al-`Ālamīna 026-016. Fironun yanına gedib belə deyin: "Biz aləmlərin Rəbbinin peyğəmbərləriyik!
'An 'Arsil Ma`anā Banī 'Isrā'īla 026-017. İsrail oğullarını bizimlə birlikdə (Şama) gndər!" (onlara əzab-əziyyət vermə!)
Qāla 'Alam Nurabbika Fīnā Walīdāan Wa Labithta Fīnā Min `Umurika Sinīna 026-018. (Musa Harunla Fironun yanına gedib bu szləri deyəndən sonra Firon onu tanıyıb) dedi: "Biz səni krpə uşaqkən yanımıza alıb bytmədikmi? Sən illərcə yanımızda qalmadınmı?
Wa Fa`alta Fa`lataka Allatī Fa`alta Wa 'Anta Mina Al-Kāfirīna 026-019. Axırda elədiyini də elədin (bir qibtini vurub ldrdn). Sən nankorun birisən!"
Qāla Fa`altuhā 'Idhāan Wa 'Anā Mina Ađ-Đāllīn 026-020. (Musa) dedi: "Mən onu edərkən cahillərdən idim. (Mənə hələ peyğəmbərlik bəxş edilməmiş, Tvrat nazil olmamışdı).
Fafarartu Minkum Lammā Khiftukum Fawahaba Lī Rabbī Ĥukmāan Wa Ja`alanī Mina Al-Mursalīna 026-021. Buna grə də sizdən qorxub qadım. Sonra Rəbbim mənə hikmət (peyğəmbərlik) ehsan buyurdu və məni şəriət sahibi olan peyğəmbərlərdən etdi.
Wa Tilka Ni`matun Tamunnuhā `Alayya 'An `Abbadta Banī 'Isrā'īla 026-022. Boynuma minnət qoyduğun bu nemət də (məni sərbəst buraxıb) İsrail oğullarını (znə) qul etdiyinə grədir. (İsrail vladını klə etdiyin halda, məni z yanına alıb bytdyn başımamı qaxırsan?)"
Qāla Fir`awnu Wa Mā Rabbu Al-`Ālamīna 026-023. Firon dedi: "Aləmlərin Rəbbi nədir? (Nə cr şeydir?)"
Qāla Rabbu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā  ۖ  'In Kuntum Mūqinīna 026-024. (Musa: ) "Əgər yəqin inanacaqsınızsa, (bilin ki) O, gylərin, yerin və onlar arasında olanların (btn məxluqatın) Rəbbidir!" - deyə cavab verdi.  ۖ 
Qāla Liman Ĥawlahu 'Alā Tastami`ūna 026-025. (Firon) ətrafındakılara: "Eşitdinizmi?" - dedi. (Musanın cavabı mənim sualıma uyğun gəlmir. Mən ondan aləmlərin Rəbbinin mahiyyəti, keyfiyyəti və cinsi barəsində soruşuram, o isə mənə Onun sifətləri, əməlləri haqqında cavab verir). ~
Qāla Rabbukum Wa Rabbu 'Ābā'ikumu Al-'Awwalīna 026-026. (Musa) dedi: "O sizin də, ulu babalarınızın (kemiş atalarınızın) da Rəbbidir!"
Qāla 'Inna Rasūlakumu Al-Ladhī 'Ursila 'Ilaykum Lamajnūnun 026-027. (Firon ətrafındakılara: ) "Sizə gndərilmiş peyğəmbər, şbhəsiz ki, divanədir!" - dedi.
Qāla Rabbu Al-Mashriqi Wa Al-Maghribi Wa Mā Baynahumā  ۖ  'In Kuntum Ta`qilūna 026-028. (Musa) dedi: "Əgər (ağıllı-başlı) dşnə bilirsinizsə, (anlayın ki) O, şərqin, qərbin və onların ikisinin arasında olanların Rəbbidir!"  ۖ 
Qāla La'ini Attakhadhta 'Ilahāan Ghayrī La'aj`alannaka Mina Al-Masjūnīna 026-029. (Firon: ) "Əgər məndən başqa tanrı qəbul etsən, səni mtləq dustaq edəcəyəm!" - dedi.
Qāla 'Awalaw Ji'tuka Bishay'in Mubīnin 026-030. (Musa) dedi: "Əgər sənə (dediklərimin doğru olduğunu sbut edəcək) aıq-aşkar bir şey (dəlil) gətirsəm necə?"
Qāla Fa'ti Bihi 'In Kunta Mina Aş-Şādiqīna 026-031. (Firon) "Əgər doğru deyirsənsə, di onu gətir!" - dedi. ~
Fa'alqá `Aşāhu Fa'idhā Hiya Thu`bānun Mubīnun 026-032. (Musa) əsasını (yerə) atan kimi, o dərhal aıq-aşkar bir əjdaha oldu.
Wa Naza`a Yadahu Fa'idhā Hiya Bayđā'u Lilnnāžirīna 026-033. Sonra əlini (qoltuğunun altından, yaxud qoynundan) ıxarar-ıxartmaz o, baxanlara ağappaq grnd (parlar bir nur kəsildi).
Qāla Lilmala'i Ĥawlahu 'Inna Hādhā Lasāĥirun `Alīmun 026-034. (Firon) ətrafındakılara dedi: "Şbhəsiz ki, bu, ox bilikli bir sehrbazdır! ~
Yurīdu 'An Yukhrijakum Min 'Arđikum Bisiĥrihi Famādhā Ta'murūna 026-035. O z sehri ilə sizi (qorxudub) yurdunuzdan ıxartmaq istəyir. Nə buyurursunuz? (Nə edək?)"
Qālū 'Arjihi Wa 'Akhāhu Wa Ab`ath Al-Madā'ini Ĥāshirīna 026-036. Onlar dedilər: "Onu və qardaşını bir qədər gizlət və şəhərlərə də adamlar (yığanlar) gndər ki,
Ya'tūka Bikulli Saĥĥārin `Alīmin 026-037. Btn bilikli (bacarıqlı) sehrbazları (toplayıb) sənin yanına gətirsinlər!"
Fajumi`a As-Saĥaratu Limīqāti Yawmin Ma`lūmin 026-038. Nəhayət, sehrbazlar məlum bir gnn məyyən vaxtında (bayram gn gnorta ağı) yığıldılar.
Wa Qīla Lilnnāsi Hal 'Antum Mujtami`ūna 026-039. (Fironun xidmətiləri tərəfindən camaata) deyildi: "Siz də yığılırsınızmı?
La`allanā Nattabi`u As-Saĥarata 'In Kānū Humu Al-Ghālibīna 026-040. Əgər sehrbazlar (Musaya) stn gəlsələr, gman ki, biz də onlara tabe olarıq!"
Falammā Jā'a As-Saĥaratu Qālū Lifir`awna 'A'inna Lanā La'ajrāan 'In Kunnā Naĥnu Al-Ghālibīna 026-041. Sehrbazlar gələn kimi Firona dedilər: "Əgər biz (Musaya) qalib gəlsək, yəqin ki, bizə bir muzd (mkafat) veriləcək, elə deyilmi?"
Qāla Na`am Wa 'Innakum 'Idhāan Lamina Al-Muqarrabīna 026-042. (Firon) dedi: "Bəli! Və stəlik siz (mənə) yaxın adamlar olacaqsınız!"
Qāla Lahum Mūsá 'Alqū Mā 'Antum Mulqūna 026-043. Musa onlara dedi: "(Sehr alətlərinizdən yerə) nə atacaqsınız, atın!"
Fa'alqaw Ĥibālahum Wa `Işīyahum Wa Qālū Bi`izzati Fir`awna 'Innā Lanaĥnu Al-Ghālibūna 026-044. Onlar iplərini və əsalarını yerə atıb: "Fironun şan-şvkətinə (qdrətinə) and olsun ki, biz stn gələcəyik!" - dedilər.
Fa'alqá Mūsá `Aşāhu Fa'idhā Hiya Talqafu Mā Ya'fikūna 026-045. Bundan sonra Musa da əsasını (yerə) atdı. (Əsa) dərhal (bir əjdaha olub) onların hoqqabazlıqla dzəltdiyi şeyləri uddu.
Fa'ulqiya As-Saĥaratu Sājidīna 026-046. Sehrbazlar (bunu grən kimi) səcdəyə qapandılar.
Qālū 'Āmannā Birabbi Al-`Ālamīna 026-047. Və dedilər: "Biz iman gətirdik aləmlərin Rəbbinə!
Rabbi Mūsá Wa Hārūna 026-048. Musanın və Harunun Rəbbinə!"
Qāla 'Āmantum Lahu Qabla 'An 'Ādhana Lakum  ۖ  'Innahu Lakabīrukumu Al-Ladhī `Allamakumu As-Siĥra Falasawfa Ta`lamūna  ۚ  La'uqaţţi`anna 'Aydiyakum Wa 'Arjulakum Min Khilāfin Wa La'uşallibannakum 'Ajma`īna 026-049. (Firon) dedi: "Mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman gətirdiniz, nki o, həqiqətdə sizə sehr yrətmiş olan byynzdr. (He eybi yoxdur. Əzabımın nə olduğunu) szsz ki, biləcəksiniz. Mtləq əl-ayağınızı arpaz kəsdirib hamınızı armıxa əkdirəcəyəm!"  ۖ   ۚ 
Qālū Lā Đayra  ۖ  'Innā 'Ilá Rabbinā Munqalibūna 026-050. (İman gətirmiş sehrbazlar) dedilər: "Zərəri yoxdur, biz z Rəbbimizə tərəf (Allahın hzuruna) dnəcəyik!  ۖ 
'Innā Naţma`u 'An Yaghfira Lanā Rabbunā Khaţāyānā 'An Kunnā 'Awwala Al-Mu'uminīna 026-051. Biz (sənə tabe olan, yaxud zəmanə əhli iində Musaya və onun təbliğ etdiyi dinə) ilk iman gətirənlər olduğumuza grə Rəbbimizin xətalarımızı bağışlayacağına mid edirik!"
Wa 'Awĥaynā 'Ilá Mūsá 'An 'Asri Bi`ibādī 'Innakum Muttaba`ūna 026-052. (Sonra) Musaya belə vəhy etdik: "Qullarımla birlikdə (Misiri tərk edib) gecə yola ıx. Siz, şbhəsiz ki, (Fironun ordusu tərəfindən) təqib ediləcəksiniz!"
Fa'arsala Fir`awnu Fī Al-Madā'ini Ĥāshirīna 026-053. Firon şəhərlərə (əsgər) yığanlar gndərdi.
'Inna Hā'uulā' Lashirdhimatun Qalīlūna 026-054. (O, belə deyirdi: ) "Şbhəsiz ki, bunlar (İsrail vladı) kiik bir tayfadır!
Wa 'Innahum Lanā Laghā'ižūna 026-055. Onlar (bəzək şeylərimizi gtrməklə, Misiri atıb getməklə) bizi qəzəbləndirmişlər. (Və ya: İsrail oğullarına ox əziyyət verdiyimizə grə onlar bizə qarşı qəzəblidirlər).
Wa 'Innā Lajamī`un Ĥādhirūna 026-056. Biz isə qvvətli (yaxşı silahlanmış, yaxud ayıq-sayıq, işimizi bilən) bir camaatıq!"
Fa'akhrajnāhum Min Jannātin Wa `Uyūnin 026-057. Nəhayət, Biz onları (Fironu və tayfasını) bağlardan və bulaqlardan ıxartdıq.
Wa Kunūzin Wa Maqāmin Karīmin 026-058. Xəzinələrdən və (Nil ətrafındakı) gzəl (bərəkət dolu) yerdən kənar etdik.
Kadhālika Wa 'Awrathnāhā Banī 'Isrā'īla 026-059. (O yerlərdən onları) beləcə ıxartdıq və İsrail oğullarını oralara varis etdik.
Fa'atba`ūhum Mushriqīna 026-060. (Firon və əsgərləri) gnəş doğduqda onların (İsrail oğullarının) arxasınca dşdlər.
Falammā Tarā'á Al-Jam`āni Qāla 'Aşĥābu Mūsá 'Innā Lamudrakūna 026-061. İki dəstə (tayfa) bir-biri ilə qarşılaşdığı zaman Musanın camaatı dedi: "(İşimiz bitdi!) Artıq yaxalandıq!"
Qāla Kallā  ۖ  'Inna Ma`iya Rabbī Sayahdīni 026-062. (Musa) dedi: "Xeyr, Rəbbim mənimlədir. O, mtləq mənə yol gstərəcəkdir!"  ۖ 
Fa'awĥaynā 'Ilá Mūsá 'Ani Ađrib Bi`aşāka Al-Baĥra  ۖ  Fānfalaqa Fakāna Kullu Firqin Kālţţawdi Al-`Ažīmi 026-063. Onda Musaya belə vəhy etdik: "Əsanla dənizə vur!" (Musa əsasını dənizə vuran kimi) o dərhal yarıldı (İsrail oğullarının soyuna mvafiq olaraq on iki hisəyə blnd) və hər hissə byk (uca) bir dağ kimi oldu.  ۖ 
Wa 'Azlafnā Thamma Al-'Ākharīna 026-064. O biriləri (Firon əhlini) də ora yaxınlaşdırdıq (dəniz sahilinə topladıq).
Wa 'Anjaynā Mūsá Wa Man Ma`ahu 'Ajma`īna 026-065. Musa və onunla birlikdə olanların hamısını xilas etdik. ~
Thumma 'Aghraq Al-'Ākharīna 026-066. O biriləri (Firon tayfasını) isə suya qərq etdik.
'Inna Fī Dhālika La'āyatan  ۖ  Wa Mā Kāna 'Aktharuhum Mu'uminīna 026-067. Şbhəsiz ki, bunda (Musanın bu hekayətində) bir ibrət vardır. Lakin onların (Firon tayfasının, qədim Misir əhalisinin, yaxud Məkkə mşriklərinin) əksəriyyəti iman gətirmədi.  ۖ 
Wa 'Inna Rabbaka Lahuwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu 026-068. (Ya Rəsulum!) Həqiqətən, sənin Rəbbin yenilməz qvvət, mərhəmət sahibidir! (Kafirlərdən intiqam alar, tbvə edən bəndələrini bağışlayar!)
Wa Atlu `Alayhim Naba'a 'Ibrāhīma 026-069. (Ya Rəsulum!) Onlara İbrahimin hekayətini sylə!
'Idh Qāla Li'abīhi Wa Qawmihi Mā Ta`budūna 026-070. O zaman ki, o z atasına və tayfasına demişdi: "Nəyə ibadət edirsiniz?"
Qālū Na`budu 'Aşnāmāan Fanažallu Lahā `Ākifīna 026-071. Onlar: "Btlərə ibadət edir və onlara tapınmaqda davam edirik!" - deyə cavab vermişdilər.
Qāla Hal Yasma`ūnakum 'Idh Tad`ūna 026-072. (İbrahim) demişdi: "Onları ağırdığınız (dua etdiyiniz) zaman sizi eşidirlərmi?
'Aw Yanfa`ūnakum 'Aw Yađurrūna 026-073. Yaxud sizə bir xeyir və ya zərər verə bilirlərmi?"
Qālū Bal Wajadnā 'Ābā'anā Kadhālika Yaf`alūna 026-074. Onlar: "Xeyr, ancaq biz z atalarımızın belə (ibadət) etdiklərini grdk!" - deyə cavab vermişdilər.
Qāla 'Afara'aytum Mā Kuntum Ta`budūna 026-075. (İbrahim) demişdi: "İndi nəyə ibadət etdiyinizi grrsnzm?-
'Antum Wa 'Ābā'uukumu Al-'Aqdamūna 026-076. Sizin və ulu babalarınızın?
Fa'innahum `Adūwun Lī 'Illā Rabba Al-`Ālamīna 026-077. Aləmlərin Rəbbi istisna olmaqla, onlar (sizin btləriniz) mənim dşmənimdir.
Al-Ladhī Khalaqanī Fahuwa Yahdīni 026-078. Məni yaradan və məni doğru yola ynəldən Odur!
Wa Al-Ladhī Huwa Yuţ`imunī Wa Yasqīni 026-079. Məni yedirdən də, iirdən də Odur!
Wa 'Idhā Mariđtu Fahuwa Yashfīni 026-080. Xəstələndiyim zaman mənə yalnız O, şəfa verir.
Wa Al-Ladhī Yumītunī Thumma Yuĥyīni 026-081. Məni ldrəcək, sonra (yenidən) dirildəcək Odur.
Wa Al-Ladhī 'Aţma`u 'An Yaghfira Lī Khī'atī Yawma Ad-Dīni 026-082. Və qiyamət gn xətamı bağışlayacağına mid etdiyim də Odur!
Rabbi Hab Lī Ĥukmāan Wa 'Alĥiqnī Biş-Şāliĥīna 026-083. Ey Rəbbim! Mənə hikmət (peyğəmbərlik, elm) bəxş et və məni (Sənin rizanı qazanmış) salehlərlə (yaxşılar zmrəsinə) qovuşdur!
Wa Aj`al Lī Lisāna Şidqin Al-'Ākhirīna 026-084. Sonra gələnlər arasında mənə yaxşı ad qismət elə! (Gələcək nəsillər məni həmişə yad etsinlər, xatirimi əziz tutub adımı hrmətlə əksinlər!)
Wa Aj`alnī Min Warathati Jannati An-Na`īmi 026-085. Məni Nəim cənnətlərinin varislərindən et!
Wa Aghfir Li'abī 'Innahu Kāna Mina Ađ-Đāllīna 026-086. Atamı bağışla! Şbhəsiz ki, o, (haqq yolu) azanlardan oldu!
Wa Lā Tukhzinī Yawma Yub`athūna 026-087. (İnsanların qəbirlərindən ıxardılıb) dirildəcəyi gn (qiyamət gn) məni zəlil (rsvay) etmə!
Yawma Lā Yanfa`u Mālun Wa Lā Banūna 026-088. O gn ki, nə mal-dvlət, nə də vlad bir fayda verər!
'Illā Man 'Atá Al-Laha Biqalbin Salīmin 026-089. Ancaq sağlam (təmiz, daxilində şəkk-şbhəyə, kfrə, şirkə və nifaqa yer olmayan) bir qəlblə Allahın hzuruna gələn kimsədən (mminlərdən) başqa!"
Wa 'Uzlifati Al-Jannatu Lilmuttaqīna 026-090. (O gn) Cənnət Allahdan qorxub pis əməllərdən əkinənlərə yaxınlaşdırılar.
Wa Burrizati Al-Jaĥīmu Lilghāwīna 026-091. Cəhənnəm də azğınlara gstərilər.
Wa Qīla Lahum 'Ayna Mā Kuntum Ta`budūna 026-092. Və onlara belə deyərlər: "İbadət etdikləriniz (btlər) haradadır?
Min Dūni Al-Lahi Hal Yanşurūnakum 'Aw Yantaşirūna 026-093. Allahdan başqa (ibadət etdikləriniz?). Onlar sizə kmək edə bilərlərmi? Yaxud zlərinə bir kməkləri atarmı?"
Fakubkibū Fīhā Hum Wa Al-Ghāwūna 026-094. Onlar (mşriklər) və azğınlar (zqoylu st-stə) oraya (Cəhənnəmə) atılarlar!
Wa Junūdu 'Iblīsa 'Ajma`ūna 026-095. İblisin btn əsgərləri də (ora srklənib salınarlar).
Qālū Wa Hum Fīhā Yakhtaşimūna 026-096. Onlar orada (z btləri və rəisləri ilə) ənə-boğaz olub deyərlər:
Ta-Allāhi 'In Kunnā Lafī Đalālin Mubīnin 026-097. Allaha and olsun ki, biz (haqq yoldan) aıq-aydın azmışdıq!')
'Idh Nusawwīkum Birabbi Al-`Ālamīna 026-098. nki biz sizi (siz btləri) aləmlərin Rəbbi ilə bərabər tuturduq.
Wa Mā 'Ađallanā 'Illā Al-Mujrimūna 026-099. Bizi yalnız gnahkarlar azdırdı.
Famā Lanā Min Shāfi`īna 026-100. İndi artıq nə şəfaət edən kimsələrimiz,
Wa Lā Şadīqin Ĥamīmin 026-101. Nə də bir mehriban dostumuz var!
Falaw 'Anna Lanā Karratan Fanakūna Mina Al-Mu'uminīna 026-102. Kaş bir də (dnyaya) dnə biləydik; mminlərdən olardıq!"
'Inna Fī Dhālika La'āyatan  ۖ  Wa Mā Kāna 'Aktharuhum Mu'uminīna 026-103. Həqiqətən, bunda (İbrahimin bu hekayətində) bir ibrət vardır. Halbuki onların (İbrahim qvmnn, yaxud bu əhvalata qulaq asanların) əksəriyyəti iman gətirmədi.  ۖ 
Wa 'Inna Rabbaka Lahuwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu 026-104. Həqiqətən, sənin Rəbbin yenilməz qvvət, mərhəmət sahibidir! (Kafirlərdən intiqam alar, tvbə edən bəndələrini bağışlayar!)
Kadhdhabat Qawmu Nūĥin Al-Mursalīna 026-105. Nuh tayfası peyğəmbərləri təkzib etdi. (Onlar Nuhu yalanı saydılar. Bir peyğəmbəri təkzib etmək btn peyğəmbərləri təkzib etmək deməkdir).
'Idh Qāla Lahum 'Akhūhum Nūĥun 'Alā Tattaqūna 026-106. O zaman ki, qardaşları Nuh onlara dedi: "Məgər (kfr etməyinizə grə) qorxmursunuz?
'Innī Lakum Rasūlun 'Amīnun 026-107. Şbhəsiz ki, mən sizin n etibar olunası (bel bağlanılası) bir peyğəmbərəm! (Vədimə xilaf ıxmaz, əmanətə xəyanət etmərəm!)
Fāttaqū Al-Laha Wa 'Aţī`ūni 026-108. Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin!
Wa Mā 'As'alukum `Alayhi Min 'Ajrin  ۖ  'In 'Ajrī 'Illā `Alá Rabbi Al-`Ālamīna 026-109. Mən bunun (dini, risaləti təbliğ etməyin) mqabilində sizdən he bir muzd (əvəz) istəmirəm. Mənim mkafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir!  ۖ 
Fāttaqū Al-Laha Wa 'Aţī`ūni 026-110. Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin!"
Qālū 'Anu'uminu Laka Wa Attaba`aka Al-'Ardhalūna 026-111. Onlar: "Sənə ən rəzil (səfil, yoxsul) adamlar tabe olmuşkən, biz sənə imanmı gətirəcəyik?" - dedilər.
Qāla Wa Mā `Ilmī Bimā Kānū Ya`malūna 026-112. (Nuh) dedi: "Mən onların nə etdiklərini (daxilən nə cr olduqlarını) bilmirəm!
'In Ĥisābuhum 'Illā `Alá Rabbī  ۖ  Law Tash`urūna 026-113. Əgər başa dşrsnzsə, (bilin ki) onların haqq-hesabı (imanlarının zahiri, yaxud daxili olduğu, rəkdən iman gətirib-gətirmədikləri) yalnız Rəbbimə aiddir! (Mən ancaq zahirə baxıram!)  ۖ 
Wa Mā 'Anā Biţāridi Al-Mu'uminīna 026-114. Və mən iman gətirənləri qovan da deyiləm!
'In 'Anā 'Illā Nadhīrun Mubīnun 026-115. Mən yalnız (gnahkarları Allahın əzabı ilə) aıq-aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm!"
Qālū La'in Lam Tantahi Yā Nūĥu Latakūnanna Mina Al-Marjūmīna 026-116. Onlar dedilər: "Ey Nuh! Əgər (dediyin szlərdən və btlərimizi təhqir etməkdən) əl əkməsən, mtləq daşqalaq ediləcəksən!"
Qāla Rabbi 'Inna Qawmī Kadhdhabūni 026-117. (Nuh) dedi: "Ey Rəbbim! Həqiqətən, qvmm məni təkzib etdi.
Fāftaĥ Baynī Wa Baynahum Fatĥāan Wa Najjinī Wa Man Ma`ī Mina Al-Mu'uminīna 026-118. Artıq mənimlə onlar arasında Sən hkm ver, məni və mənimlə birlikdə olan mminləri (bu əzabdan) qurtar!
Fa'anjaynāhu Wa Man Ma`ahu Fī Al-Fulki Al-Mashĥūni 026-119. Buna grə də Biz onu (Nuhu) və onunla birlikdə ykl gəmidə olanları xilas etdik.
Thumma 'Aghraqnā Ba`du Al-Bāqīna 026-120. Sonra yerdə qalanları suda boğduq!
'Inna Fī Dhālika La'āyatan  ۖ  Wa Mā Kāna 'Aktharuhum Mu'uminīna 026-121. Şbhəsiz ki, bunda (Nuhun bu hekayətində) bir ibrət vardır. Halbuki onların (Nuh tayfasının, yaxud bu hekayətə qulaq asanların) əksəriyyəti iman gətirmədi.  ۖ 
Wa 'Inna Rabbaka Lahuwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu 026-122. Həqiqətən, sənin Rəbbin yenilməz qvvət sahibi, mərhəmət sahibidir! (Kafirlərdən intiqam alar, tvbə edən bəndələrini bağışlayar!)
Kadhdhabat `Ādun Al-Mursalīna 026-123. Ad taydası da peyğəmbərləri təkzib etdi.
'Idh Qāla Lahum 'Akhūhum Hūdun 'Alā Tattaqūna 026-124. O zaman ki, qardaşları Hud onlara dedi: "Məgər (kfr etməyinizə, peyğəmbərləri yalanı saymağınıza grə Allahın əzabından) qorxmursunuz?
'Innī Lakum Rasūlun 'Amīnun 026-125. Şbhəsiz ki, mən sizin n etibar olunası (bel bağlanılası) bir peyğəmbərəm!
Fāttaqū Al-Laha Wa 'Aţī`ūni 026-126. Allahdan qorxun və mənə itaət edin!
Wa Mā 'As'alukum `Alayhi Min 'Ajrin  ۖ  'In 'Ajrī 'Illā `Alá Rabbi Al-`Ālamīna 026-127. Mən bunun (dini, risaləti təbliğ etməyin) mqabilində sizdən he bir muzd (əvəz) istəmirəm. Mənim mkafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir!  ۖ 
'Atabnūna Bikulli Rī`in 'Āyatan Ta`bathūna 026-128. Doğrudanmı siz hər təpədə bir kşk (əlamət) qurub (gəlib-gedənləri məsxərəyə qoyaraq) əylənirsiniz?
Wa Tattakhidhūna Maşāni`a La`allakum Takhludūna 026-129. Sanki (dnyada) əbədi qalacaqsınız deyə (yeraltı) su hvzələri (qalalar, yaxud qəsrlər) tikirsiniz!
Wa 'Idhā Baţashtum Baţashtum Jabbārīna 026-130. Və (birini) yaxaladıqda da zalımlar kimi yaxalayırsınız! (Onun vəhşicəsinə dyb ldrrsnz!)
Fāttaqū Al-Laha Wa 'Aţī`ūni 026-131. Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin!
Wa Attaqū Al-Ladhī 'Amaddakum Bimā Ta`lamūna 026-132. Qorxun o kəsdən ki, anlayıb bildiyiniz şeyləri (nemətləri) sizə əta etdi!
'Amaddakum Bi'an`āmin Wa Banīna 026-133. Sizə heyvanat, oğul-uşaq,
Wa Jannātin Wa `Uyūnin 026-134. Bağlar və eşmələr verdi!
'Innī 'Akhāfu `Alaykum `Adhāba Yawmin `Ažīmin 026-135. Mən byk gnn (qiyamət gnnn) sizə z verəcək əzabından qorxuram!"
Qālū Sawā'un `Alaynā 'Awa`ažta 'Am Lam Takun Mina Al-Wā`ižīna 026-136. Onlar dedilər: "Bizə yd-nəsihət versən də, verməsən də, bizim n eynidir (dinimizdən dnən deyilik).
'In Hādhā 'Illā Khuluqu Al-'Awwalīna 026-137. Bu (bizdən) əvvəlkilərin adətindən (grdkləri işlərdən) başqa bir şey deyildir! (Yaxud bizə dediyin bu szlər qədimlərin uydurmalarından başqa bir şey deyildir!)
Wa Mā Naĥnu Bimu`adhdhabīna 026-138. Və biz əzaba da dar olmayacağıq!"
Fakadhdhabūhu Fa'ahlaknāhum  ۗ  'Inna Fī Dhālika La'āyatan  ۖ  Wa Mā Kāna 'Aktharuhum Mu'uminīna 026-139. Onu (Hudu) yalanı saydılar. Biz də onları məhv etdik. Şbhəsiz ki, bunda (Hudun bu hekayətində) bir ibrət vardır. Halbuki onların əksəriyyəti iman gətirmədi.  ۗ   ۖ 
Wa 'Inna Rabbaka Lahuwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu 026-140. Həqiqətən, sənin Rəbbin yenilməz qvvət, mərhəmət sahibidir! (Kafirlərdən intiqam alar, tvbə edən bəndələrini bağışlayar!)
Kadhdhabat Thamūdu Al-Mursalīna 026-141. Səmud tayfası da peyğəmbərləri təkzib etdi.
'Idh Qāla Lahum 'Akhūhum Şāliĥun 'Alā Tattaqūna 026-142. O vaxt ki, qardaşları Saleh onlara dedi: "Məgər (kfr etdiyinizə, peyğəmbərləri yalanı hesab etdiyinizə grə Allahın əzabından) qorxmursunuz?
'Innī Lakum Rasūlun 'Amīnun 026-143. Şbhəsiz ki, mən sizin n etibar olunası (bel bağlanılası) bir peyğəmbərəm! (Vədimə xilaf ıxmaz, əmanətə xəyanət etmərəm!)
Fāttaqū Al-Laha Wa 'Aţī`ūni 026-144. Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin!
Wa Mā 'As'alukum `Alayhi Min 'Ajrin  ۖ  'In 'Ajriya 'Illā `Alá Rabbi Al-`Ālamīna 026-145. Mən bunun (Allahın hkmlərini, risaləti təbliğ etməyin) mqabilində sizdən he bir muzd (əvəz) istəmirəm. Mənim mkafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir!  ۖ 
'Atutrakūna Fī Mā Hāhunā 'Āminīna 026-146. Məgər siz elə burada onların iində arxayınlıqla qalacaqsınız?
Fī Jannātin Wa `Uyūnin 026-147. Bağlar və eşmələr iində,
Wa Zurū`in Wa Nakhlin Ţal`uhā Hađīmun 026-148. Əkinlər və lətif iəkli (gzəl meyvəli) xurmalıqlar iində (xatircəmlikdə mr srəcəksiniz)?
Wa Tanĥitūna Mina Al-Jibāli Buyūtāanrihīna 026-149. Dağlardan (sanki dnyada əbədi yaşayacaqsınız deyə, znzə) məharətlə (və ya təkəbbrlə) evlər yonub dzəldəcəksiniz?
Fāttaqū Al-Laha Wa 'Aţī`ūni 026-150. Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin!
Wa Lā Tuţī`ū 'Amra Al-Musrifīna 026-151. (Gnah etməklə) həddi aşanların əmrinə tabe olmayın (onlara boyun əyməyin)!
Al-Ladhīna Yufsidūna Fī Al-'Arđi Wa Lā Yuşliĥūna 026-152. O kəslər ki, yer zndə fitnə-fəsad trədər və (pis işlərdən, gnah əməllərdən əl əkib zlərini) islah etməzlər!
Qālū 'Innamā 'Anta Mina Al-Musaĥĥarīna 026-153. Onlar dedilər: "Həqiqətən, sən (əməlli başlı) ovsunlanmışlardansan! (Divanənin birisən! Sən hardan peyğəmbər oldun?)
Mā 'Anta 'Illā Basharun Mithlunā Fa'ti Bi'āyatin 'In Kunta Mina Aş-Şādiqīna 026-154. Sən də bizim kimi ancaq adi bir insansan! Əgər doğru danışanlardansansa (həqiqi peyğəmbərsənsə), bizə (Allahdan) bir mczə gətir!"
Qāla Hadhihi Nāqatun Lahā Shirbun Wa Lakum Shirbu Yawmin Ma`lūmin 026-155. (Saleh) dedi: "Bu, (Allahın mczəsi olan) dişi (maya) bir dəvədir. Su imək nvbəsi bir gn onun, bir gn sizindir! (Bir gn eşmədən o, su isin, bir gn də siz iin. Bir-birinizə mane olmayın!)
Wa Lā Tamassūhā Bisū'in Faya'khudhakum `Adhābu Yawmin `Ažīmin 026-156. Ona he bir pislik etməyin, yoxsa byk gnn (qiyamət gnn) əzabı sizi yaxalayar!"
Fa`aqarūhā Fa'aşbaĥū Nādimīna 026-157. Amma onlar (dəvəni) tutub kəsdilər, sonra da (əzab qorxusu ilə) peşman oldular.
Fa'akhadhahumu Al-`Adhābu  ۗ  'Inna Fī Dhālika La'āyatan  ۖ  Wa Mā Kāna 'Aktharuhum Mu'uminīna 026-158. Artıq əzab onları yaxaladı (hamısı məhv oldu). Şbhəsiz ki, bunda (Salehin bu hekayətində) bir ibrət vardır. Halbuki onların əksəriyyəti iman gətirmədi.  ۗ   ۖ 
Wa 'Inna Rabbaka Lahuwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu 026-159. Həqiqətən, sənin Rəbbin yenilməz qvvət, mərhəmət sahibidir! (Kafirlərdən intiqam alar, tvbə edən bəndələrini bağışlayar!)
Kadhdhabat Qawmu Lūţin Al-Mursalīna 026-160. Lut tayfası da peyğəmbərləri təkzib etdi.
'Idh Qāla Lahum 'Akhūhum Lūţun 'Alā Tattaqūna 026-161. O zaman ki, qardaşları Lut onlara dedi: "Məgər (kfr etdiyinizə, peyğəmbərləri yalanı saydığınıza grə Allahın əzabından) qorxmursunuz?
'Innī Lakum Rasūlun 'Amīnun 026-162. Şbhəsiz ki, mən sizin n etibar olunası (bel bağlanılası) bir peyğəmbərəm! (Vədimə xilaf ıxmaz, əmanətə xəyanət etmərəm!)
Fāttaqū Al-Laha Wa 'Aţī`ūni 026-163. Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin!
Wa Mā 'As'alukum `Alayhi Min 'Ajrin  ۖ  'In 'Ajriya 'Illā `Alá Rabbi Al-`Ālamīna 026-164. Mən bunun (Allahın hkmlərini, risaləti təbliğ etməyin) mqabilində sizdən he bir muzd (əvəz) istəmirəm. Mənim mkafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir!  ۖ 
'Ata'tūna Adh-Dhukrāna Mina Al-`Ālamīna 026-165. Doğrudanmı siz bəşər vladından yalnız erkəklərlə yaxınlıq edirsiniz?
Wa Tadharūna Mā Khalaqa Lakum Rabbukum Min 'Azwājikum  ۚ  Bal 'Antum Qawmun `Ādūna 026-166. Və Rəbbinizin sizin n yaratdığı qadınlarınızı tərk edirsiniz? Siz (gnah etməklə) həddi aşan bir camaatsınız!"  ۚ 
Qālū La'in Lam Tantahi Yā Lūţu Latakūnanna Mina Al-Mukhrajīna 026-167. Onlar dedilər: "Ey Lut! Əgər (bu szlərinə, bizi danlamağa) son qoymasan, (z yurdundan) mtləq qovulacaqsan!"
Qāla 'Innī Li`amalikum Mina Al-Qālīna 026-168. (Lut) dedi: "Həqiqətən, mən sizin əməlinizə nifrət edənlərdənəm!
Rabbi Najjinī Wa 'Ahlī Mimmā Ya`malūna 026-169. Ey Rəbbim! Məni və ailəmi bunların grdy (pis) işdən (onların bəd əməllərinin cəzasından) qurtar!"
Fanajjaynāhu Wa 'Ahlahu 'Ajma`īna 026-170. Artıq Lutu və btn ailəsini (əzabdan) xilas etdik. ~
'Illā `Ajūzāan Al-Ghābirīna 026-171. Ancaq geridə qalan bir qadın (Lutun gnahkar vrəti) istisna olmaqla!
Thumma Dammarnā Al-'Ākharīna 026-172. Sonra da o biriləri məhv edib kkn kəsdik.
Wa 'Amţarnā `Alayhim Maţarāan  ۖ  Fasā'a Maţaru Al-Mundharīna 026-173. Onların stnə (qızmar daşdan) bir yağış yağdırdıq. (Peyğəmbər tərəfindən Allahın əzabı ilə) qorxudulanların yağışı nə yaman yağışdır!  ۖ 
'Inna Fī Dhālika La'āyatan  ۖ  Wa Mā Kāna 'Aktharuhum Mu'uminīna 026-174. Şbhəsiz ki, bunda (Lutun bu hekayətində) bir ibrət vardır. Halbuki onların əksəriyyəti iman gətirmədi.  ۖ 
Wa 'Inna Rabbaka Lahuwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu 026-175. Həqiqətən, sənin Rəbbin yenilməz qvvət, mərhəmət sahibidir! (Kafirlərdən intiqam alar, tvbə edən bəndələrini bağışlayar!)
Kadhdhaba 'Aşĥābu Al-'Aykati Al-Mursalīna 026-176. Əykə əhli də peyğəmbərləri təkzib etdi.
'Idh Qāla Lahum Shu`aybun 'Alā Tattaqūna 026-177. O zaman ki, Şeyb onlara dedi: "Məgər (kfr etdiyinizə, peyğəmbərləri yalanı saydığınıza grə Allahın əzabından) qorxmursunuz?
'Innī Lakum Rasūlun 'Amīnun 026-178. Şbhəsiz ki, mən sizin n etibar olunası (bel bağlanılası) bir peyğəmbərəm! (Vədimə xilaf ıxmaz, əmanətə xəyanət etmərəm!)
Fāttaqū Al-Laha Wa 'Aţī`ūni 026-179. Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin!
Wa Mā 'As'alukum `Alayhi Min 'Ajrin  ۖ  'In 'Ajriya 'Illā `Alá Rabbi Al-`Ālamīna 026-180. Mən bunun (Allahın hkmlərini, risaləti təbliğ etməyin) mqabilində sizdən he bir muzd (əvəz) istəmirəm. Mənim mkafatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir!  ۖ 
'Awfū Al-Kayla Wa Lā Takūnū Mina Al-Mukhsirīna 026-181. ldə dz olun, (onu) əskildənlərdən olmayın!
Wa Zinū Bil-Qisţāsi Al-Mustaqīmi 026-182. Dz tərəzi ilə əkin!
Wa Lā Tabkhasū An-Nāsa 'Ashyā'ahum Wa Lā Ta`thaw Fī Al-'Arđi Mufsidīna 026-183. İnsanların haqqını azaltmayın! (Camaatın malını əskiltməyin. Kimin haqqı nədirsə, onu da verin!) Yer zndə fitnə-fəsad trətməyin!
Wa Attaqū Al-Ladhī Khalaqakum Wa Al-Jibillata Al-'Awwalīna 026-184. Və sizi də, sizdən əvvəlki nəsilləri də yaradandan qorxun!"
Qālū 'Innamā 'Anta Mina Al-Musaĥĥarīna 026-185. Onlar dedilər: "Həqiqətən, sən (əməlli-başlı) ovsunlanmışlardansan! (Divanənin birisən! Sən hara, peyğəmbərlik hara?)
Wa Mā 'Anta 'Illā Basharun Mithlunā Wa 'In Nažunnuka Lamina Al-Kādhibīna 026-186. Sən də bizim kimi adi bir insansan! Bizə elə gəlir ki, sən yalanının birisən!
Fa'asqiţ `Alaynā Kisafāan Mina As-Samā'i 'In Kunta Mina Aş-Şādiqīna 026-187. Əgər, doğru danışanlardansansa (həqiqi peyğəmbərsənsə), gyn bir parasını stmzə endir!"
Qāla Rabbī 'A`lamu Bimā Ta`malūna 026-188. (Şeyb) dedi: "Sizin nələr etdiyinizi Rəbbim daha yaxşı bilir!"
Fakadhdhabūhu Fa'akhadhahum `Adhābu Yawmi Až-Žullati  ۚ  'Innahu Kāna `Adhāba Yawmin `Ažīmin 026-189. Nəhayət, onu (Şeybi) təkzib etdilər və buna grə də buludlu gnn (qızmar gnəşdən sonra peyda olan qara buludun) əzabı onları yaxaladı. Həqiqətən, o, byk (mdhiş) bir gnn əzabı idi.  ۚ 
'Inna Fī Dhālika La'āyatan  ۖ  Wa Mā Kāna 'Aktharuhum Mu'uminīna 026-190. Şbhəsiz ki, bunda (Şeybin bu hekayətində) bir ibrət vardır. Halbuki onların əksəriyyəti iman gətirmədi.  ۖ 
Wa 'Inna Rabbaka Lahuwa Al-`Azīzu Ar-Raĥīmu 026-191. Həqiqətən, sənin Rəbbin yenilməz qvvət, mərhəmət sahibidir! (Kafirlərdən intiqam alar, tvbə edən bəndələrini bağışlayar!)
Wa 'Innahu Latanzīlu Rabbi Al-`Ālamīna 026-192. Şbhəsiz ki, bu (Quran) aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmişdir!
Nazala Bihi Ar-Rūĥu Al-'Amīnu 026-193. Onu Cəbrail (Ruhuləmin) endirdi:
`Alá Qalbika Litakūna Mina Al-Mundhirīna 026-194. (Gnahkarları Allahın əzabı ilə) qorxudan (xəbərdar edən) peyğəmbərlərdən olasan deyə, sənin qəlbinə (nazil etdi);
Bilisānin `Arabīyin Mubīnin 026-195. z də aıq-aydın ərəb dilinə.
Wa 'Innahu Lafī Zuburi Al-'Awwalīna 026-196. Həqiqətən, o (Quranın nazil olacağı xəbəri, mənası və hkmləri; Peyğəmbərin vəsfi), əvvəlkilərin (kemiş peyğəmbərlərin) kitablarından mvcuddur.
'Awalam Yakun Lahum 'Āyatan 'An Ya`lamahu `Ulamā'u Banī 'Isrā'īla 026-197. Məgər İsrail vladı alimlərinin (Quranın ilahi kitab, sənin həqiqi peyğəmbər olduğunu) bilmələri onlar (bu kafirlər) n bir dəlil (sbut) deyilmi?
Wa Law Nazzalnāhu `Alá Ba`đi Al-'A`jamīna 026-198. Əgər onu ərəb olmayanlardan (ərəbcə bilməyənlərdən) birinə (bəzisinə) nazil etsəydik;
Faqara'ahu `Alayhim Mā Kānū Bihi Mu'uminīna 026-199. Və o (Quranı) onlara (Məkkə mşriklərinə və kafirlərə) oxusaydı, (bu şəxs ərəb dilini yaxşı bilmir, qeyri-ərəbə tabe olmaq, onun ardınca getmək bizə ayıbdır deyə) ona iman gətirməzdilər.
Kadhālika Salaknāhu Fī Qulūbi Al-Mujrimīna 026-200. Biz (kfr, inadkarlığı) gnahkarların qəlbinə belə salarıq.
Lā Yu'uminūna Bihi Ĥattá Yaraw Al-`Adhāba Al-'Alīma 026-201. Onlar şiddətli əzabı grməyənədək (Qurana) inanmazlar.
Faya'tiyahum Baghtatan Wa Hum Lā Yash`urūna 026-202. (Əzab) onlara qəflətən, zləri də hiss etmədən gələr.
Fayaqūlū Hal Naĥnu Munžarūna 026-203. O zaman onlar deyərlər: "Əcaba, (tvbə etmək, iman gətirmək n) bizə mhlət veriləcəkmi?"
'Afabi`adhābinā Yasta`jilūna 026-204. İndi (gnahkarlar) əzabımızın (dnyada onlara) tezmi gəlməsini istəyirlər?
'Afara'ayta 'In Matta`nāhum Sinīna 026-205. (Ya Rəsulum! Grrsənmi, əgər Biz onlara (kafirlərə) illərcə nemət (gn-gzəran) versək,
Thumma Jā'ahum Mā Kānū Yū`adūna 026-206. Sonra vəd (təhdid) olunduqları (əzab) onlara yetişsə,
Mā 'Aghná `Anhum Mā Kānū Yumatta`ūna 026-207. Onlara verilmiş olan nemətlər (əzabımızı) onlardan dəf edə bilməz. (He bir şey onlara veriləcək əzabı geri qaytara bilməz. Əksinə, firavan həyat, bol nemət onların gnahlarını, cinayətlərini daha da artırar).
Wa Mā 'Ahlaknā Min Qaryatin 'Illā Lahā Mundhirūna 026-208. Biz he bir məmləkəti ora peyğəmbər gndərmədən məhv etmədik!
Dhikrá Wa Mā Kunnā Žālimīna 026-209. (Peyğəmbərləri) yd-nəsihət vermək n (gndərdik). Biz zalım deyilik!
Wa Mā Tanazzalat Bihi Ash-Shayāţīnu 026-210. (Quranı) əsla şeytanlar endirmədi.
Wa Mā Yanbaghī Lahum Wa Mā Yastaţī`ūna 026-211. Bu onlara layiq deyildir. Onlar (bunu) he bacara da bilməzlər!
'Innahum `Ani As-Sam`i Lama`zūlūna 026-212. Axı onlara (vəhy eşitmək, mələklərin shbətinə qulaq asmaq) qadağan edilmişdir.
Falā Tad`u Ma`a Al-Lahi 'Ilahāan 'Ākhara Fatakūna Mina Al-Mu`adhdhabīna 026-213. Elə isə əkin, Allahla yanaşı başqa bir tanrıya ibadət etmə, yoxsa əzaba dar edilənlərdən olarsan!
Wa 'Andhir `Ashīrataka Al-'Aqrabīna 026-214. Və ən yaxşın qohumlarını qorxut!
Wa Akhfiđ Janāĥaka Limani Attaba`aka Mina Al-Mu'uminīna 026-215. Sənə tabe olan mminləri qanadın altına al! (Onlarla yumşaq davran, nəzakətlə rəftar et, kməklərinə at!)
Fa'in `Aşawka Faqul 'Innī Barī'un Mimmā Ta`malūna 026-216. Əgər (yaxın qohumların, əşirətin) sənə qarşı ıxsalar, onlara belə de: "Şbhəsiz ki, mən sizin əməllərinizdən uzağam!"
Wa Tawakkal `Alá Al-`Azīzi Ar-Raĥīmi 026-217. Və yenilməz qvvət sahibinə, mərhəmət sahibidə təvəkkl et!
Al-Ladhī Yarāka Ĥīna Taqūmu 026-218. O Allah ki, səni namaza duranda da grr,
Wa Taqallubaka Fī As-Sājidīna 026-219. Səcdə edənlər iində dolananda da.
'Innahu Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu 026-220. Həqiqətən, (hər şeyi) eşidən, bilən Odur!
Hal 'Unabbi'ukum `Alá Man Tanazzalu Ash-Shayāţīnu 026-221. (Ey mşriklər!) Şeytanların kimə nazil olduqlarını sizə xəbər verimmi?
Tanazzalu `Alá Kulli 'Affākin 'Athīmin 026-222. Onlar hər bir yalanıya, gnahkara nazil olarlar.
Yulqūna As-Sam`a Wa 'Aktharuhumdhibūna 026-223. (Şeytanlar mələklərdən oğrun-oğrun) eşitdikləri (adda-budda) szləri onlara təlqin edərlər. (Yaxud kahinlər şeytanların uydurmalarına qulaq asarlar). Onların əksəriyyəti yalanıdır!
Wa Ash-Shu`arā'u Yattabi`uhumu Al-Ghāwūna 026-224. (Mşrik və kafir) şairlərə gəlincə, onlara yalnız azğınlar uyar!
'Alam Tará 'Annahum Fī Kulli Wādin Yahīmūna 026-225. Məgər grmrsənmi ki, onlar hər bir vadidə sərgərdan gəzib-dolaşırlar? (Hər tərəfə meyl edir, birini yalandan mədh, digərini isə əbəs yerə həcv edirlər!)
Wa 'Annahum Yaqūlūna Mā Lā Yaf`alūna 026-226. Və onlar etmədikləri şeyləri deyirlər! (Onların dediklərinin əksəriyyəti yalandır!)
'Illā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Wa Dhakarū Al-Laha Kathīrāan Wa Antaşarū Min Ba`di Mā Žulimū  ۗ  Wa Saya`lamu Al-Ladhīna Žalamū 'Ayya Munqalabin Yanqalibūna 026-227. Ancaq iman gətirib yaxşı işlər grən, Allahı ox zikr edən və zlmə uğradıqdan sonra intiqamını alanlardan başqa! Zlm edənlər isə (ləndən sonra) hansı dnşə dnəcəklərini (hara qayıdacaqlarını, aqibətlərinin necə olacağını, hansı inqilabla sarsılacaqlarını) mtləq biləcəklər!  ۗ 
Next Sūrah