25) Sūrat Al-Furqān

Printed format

25)

Tabāraka Al-Ladhī Nazzala Al-Furqāna `Alá `Abdihi Liyakūna Lil`ālamīna Nadhīrāan 025-001. Aləmləri (insanları və cinləri Allahın əzabı ilə) qorxutmaq n (haqqı batildən ayıran) Quranı z bəndəsinə (Muhəmmədə) nazil edən Allah nə qədər (uca, nə qədər) uludur! (Ucalardan ucadır; əzəli və əbədidir, xeyir-bərəkəti bol və daimidir!)
Al-Ladhī Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Lam Yattakhidh Waladāan Wa Lam Yakun Lahu Sharīkun Al-Mulki Wa Khalaqa Kulla Shay'in Faqaddarahu Taqdīrāan 025-002. O Allah ki, gylərin və yerin hkm (səltənəti) Onundur. O (znə) he bir vlad gtrməmişdir; mlkndə he bir şəriki yoxdur. O, hər şeyi yaratmış və onu (onun nə cr olacağını) təqdir (əzəldən məyyən) etmişdir.
Wa Attakhadhū Min Dūnihi 'Ālihatan Lā Yakhluqūna Shay'āan Wa Hum Yukhlaqūna Wa Lā Yamlikūna Li'nfusihim Đarrāan Wa Lā Naf`āan Wa Lā Yamlikūna Mawtāan Wa Lā Ĥayāatan Wa Lā Nushūrāan 025-003. (Mşriklər isə) Onu qoyub he bir şey yarada bilməyən, əksinə, zləri yaradılan, zlərinə nə bir zərər, nə də bir xeyir verə bilən, diriltməyə, ldrməyə, həyat verməyə və (ləndən sonra qiyamət gn) yenidən diriltməyə gcləri atmayanları (btləri) zlərinə tanrılar qəbul etdilər.
Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū 'In Hādhā 'Illā 'Ifkun Aftarāhu Wa 'A`ānahu `Alayhi Qawmun 'Ākharūna  ۖ  Faqad Jā'ū Žulmāan Wa Zūrāan 025-004. Kafir olanlar: "Bu (Quran) onun (Muhəmmədin) uydurmasından başqa bir şey deyildir. Ona bu işdə başqa bir tayfa (yəhudilər) kmək etmişdir!" - deyərək (zləri bu batil iddiaları ilə) zlmə (kfrə) və bhtana yuvarlandılar.  ۖ 
Wa Qālū 'Asāţīru Al-'Awwalīna Aktatabahā Fahiya Tumlá `Alayhi Bukratan Wa 'Aşīlāan 025-005. Onlar həminin: "Bu, qədimlərin əfsanələridir (yalan szlərdir). O (Muhəmməd) onları (yəhudilərə) yazdırtmışdır; (əzbərlənməsi n) səhər-axşam (Muhəmmədin) znə oxunur", - dedilər.
Qul 'Anzalahu Al-Ladhī Ya`lamu As-Sirra Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۚ  'Innahu Kāna Ghafūrāan Raĥīmāan 025-006. (Ya Rəsulum!) De: "Onu (Quranı) gylərin və yerin sirrini bilən (Allah) nazil etmişdir. Həqiqətən, O, (mminləri) bağışlayandır, rəhm edəndir!"  ۚ 
Wa Qālū Māli Hādhā Ar-Rasūli Ya'kulu Aţ-Ţa`āma Wa Yamshī Fī Al-'Aswāqi  ۙ  Lawlā 'Unzila 'Ilayhi Malakun Fayakūna Ma`ahu Nadhīrāan 025-007. (Mşriklər) dedilər: "Bu necə peyğəmbərdir ki, yemək yeyir, bazarları gəzib dolaşır? Məgər ona z ilə birlikdə (insanları Allahın əzabı ilə) qorxudan (və onun həqiqi peyğəmbər olduğunu təsdiq edən) bir mələk gndərilməli deyilmi?  ۙ 
'Aw Yulqá 'Ilayhi Kanzun 'Aw Takūnu Lahu Jannatun Ya'kulu Minhā  ۚ  Wa Qāla Až-Žālimūna 'In Tattabi`ūna 'Illā Rajulāan Masĥūrāan 025-008. Yaxud ona (ruzi qazanmaqdan tr bazarları dolaşmasın deyə gydən) bir xəzinə endirməli və ya ondan (onun meyvəsindən) yeyib dolanmaq n bir bağı olmalı deyildimi?" Zalımlar (mşriklər mminlərə) dedilər: "Siz ancaq ovsunlanmış (buna grə də ağlını itirmiş) bir adama tabe olursunuz!"  ۚ 
Anžur Kayfa Đarabū Laka Al-'Amthāla Fađallū Falā Yastaţī`ūna Sabīlāan 025-009. (Ya Rəsulum!) Bir gr sənin barəndə necə məsəllər əkdilər! (Səni divanəyə bənzətdilər, peyğəmbərliyinin həqiqi olduduğunu təsdiq etmək n gydən mələk endirilməsini tələb etdilər!) Artıq (doğru yoldan) azdılar və bir daha (haqqa) yol tapa bilməzlər!
Tabāraka Al-Ladhī 'In Shā'a Ja`ala Laka Khayrāan Min Dhālika Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Wa Yaj`al Laka Quşūrāan 025-010. (Ya Rəsulum!) Əgər istəsə, sənə ondan (mşriklərin dediklərindən) daha yaxşısını - (ağacları) altından aylar axan cənnətlər verə bilən, sənin n qəsrlər yarada bilən Allah nə qədər (uca, nə qədər) uludur!
Bal Kadhdhabū Bis-Sā`ati  ۖ  Wa 'A`tadnā Liman Kadhdhaba Bis-Sā`ati Sa`īrāan 025-011. Lakin onlar (təkcə səni deyil) o saatı da (qiyaməti də) yalan saydılar. Biz də o saatı (qiyaməti) yalan hesab edənlər n (Cəhənnəmdə) şiddətli bir atəş hazırladıq.  ۖ 
'Idhā Ra'at/hum Min Makānin Ba`īdin Sami`ū Lahā Taghayyužāan Wa Zafīrāan 025-012. O (atəş) onları uzaqdan grncə (kafirlər) onun qəzəblə qaynamasını və uğultusunu eşidərlər.
Wa 'Idhā 'Ulqū Minhā Makānāan Đayyiqāan Muqarranīna Da`aw Hunālika Thubūrāan 025-013. Onlar əlləri boyunlarına bağlı vəziyyətdə o atəşdən dar bir yerə atıldıqları zaman (Dnyada Allaha asi olduqlarına grə zlərinə bəd dua edib) lm diləyərlər.
Lā Tad Al-Yawma Thubūrāan Wāĥidāan Wa AdThubūrāan Kathīrāan 025-014. (Onlara istehza ilə deyilər: ) "Bu gn znzə bir lm diləməyin, ox lm diləyin!" (Belə bir gndə bir dəfə vaveyla deməkdən, bir dəfə znə lm istəməkdən he nə ıxmaz. Allahın əzabı intəhasız və dəhşətli olduğu n dəfələrlə vaveyla deyib, dəfələrlə znzə lm diləməlisiniz!)
Qul 'Adhalika Khayrun 'Am Jannatu Al-Khuldi Allatī Wu`ida Al-Muttaqūna  ۚ  Kānat Lahum Jazā'an Wa Maşīrāan 025-015. (Ya Rəsulum!) Onlara de: "Bu (cəhənnəm odu) yaxşıdır, yoxsa Allahdan qorxub pis əməllərdən əkinənlərə bir mkafat və sığınacaq olaraq vəd edilən Xld cənnəti?"  ۚ 
Lahum Fīhā Mā Yashā'ūna Khālidīna  ۚ  Kāna `Alá Rabbika Wa`dāan Mas'ūan 025-016. Onlar n orada istədikləri hər şey vardır. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu, (bəndələr tərəfindən) sənin Rəbbindən (yerinə yetirilməsi) istənilən bir vəddir. (Bəndələr z yaxşı əməlləri mqabilində Allahın onlara Cənnət qismət etməsini diləmiş, Allah da onlara bu barədə verdiyi vədi yerinə yetirmişdir).  ۚ 
Wa Yawma Yaĥshuruhum Wa Mā Ya`budūna Min Dūni Al-Lahi Fayaqūlu 'A'antum 'Ađlaltum `Ibādī Hā'uulā' 'Am Hum Đallū As-Sabīla 025-017. (Allah mşrikləri) və onların Allahdan qeyri ibadət etdiklərini (btləri) məhşərə toplayacağı gn (qiyamət gn) belə buyuracaqdır: "Mənim bu bəndələrimi (haqq yoldan) siz (btlər) ıxartdınız, yoxsa onlar zləri yoldan ıxdılar?"
Qālū Subĥānaka Mā Kāna Yanbaghī Lanā 'An Nattakhidha Min Dūnika Min 'Awliyā'a Wa Lakin Matta`tahum Wa 'Ābā'ahum Ĥattá Nasū Adh-Dhikra Wa Kānū Qawmāan Būrāan 025-018. (Btlər) deyəcəklər: "Sən paksan, mqəddəssən! Səni qoyub (zmzə) başqa dostlar (hamilər) qəbul etmək bizə yaraşmaz. Lakin sən onlara və atalarına o qədər nemət verdin ki, hətta (Sənin yd-nəsihətini, Quranı) xatırlamağı belə unutdular və (buna grə də) məhvə məhkum edilmiş bir tayfa oldular!"
Faqad Kadhdhabūkum Bimā Taqūlūna Famā Tastaţī`ūna Şarfāan Wa Lā Naşrāan  ۚ  Wa Man Yažlim Minkum Nudhiqhu `Adhābāan Kabīrāan 025-019. (Allah buyuracaqdır: ) "(Ey mşriklər, sizin tanrılarınız) dediklərinizi təkzib etdilər. Artıq nə əzabı (znzdən) sovuşdurar, nə də (znzə) bir kmək edə bilərsiniz. Sizdən zlm edənlərə (Allaha şərik qoşanlara) şiddətli bir əzab daddıracağıq".  ۚ 
Wa Mā 'Arsalnā Qablaka Mina Al-Mursalīna 'Illā 'Innahum Laya'kulūna Aţ-Ţa`āma Wa Yamshūna Fī Al-'Aswāqi  ۗ  Wa Ja`alnā Ba`đakum Liba`đin Fitnatan 'Ataşbirūna  ۗ  Wa Kāna Rabbuka Başīrāan 025-020. (Ya Rəsulum!) Səndən əvvəl gndərdiyimiz peyğəmbərlər də, şbhəsiz ki, yemək yeyər, (ruzi qazanmaq n) bazarları gəzib dolaşardılar. Sizin bir qisminizi digərinizə sınaq vasitəsi etdik ki, grək (mhnətlərə) dzə biləcəksinizmi? (Birinizi varlı, digərinizi kasıb, birinizi sağlam, digərinizi xəstə, zəif etdik ki, hansınızın daha səbirli, daha dzml olduğunu, Allahın z əzəli hkm ilə ona verdiyi qismətə razı olub-olmadığını bilək). Sənin Rəbbin (ətinliklərə səbr edənləri və onlardan qorxanları) grəndir!  ۗ   ۗ 
Wa Qāla Al-Ladhīna Lā Yarjūna Liqā'anā Lawlā 'Unzila `Alaynā Al-Malā'ikatu 'Aw Nará Rabbanā  ۗ  Laqadi Astakbarū Fī 'Anfusihim Wa `Ataw `Utūwāan Kabīrāan 025-021. Bizimlə qarşılaşacaqlarına mid etməyənlər (qiyamət gn dirilib haqq-hesab n hzurumuzda duracaqlarında qorxmayanlar): "Bizə (Muhəmmədin həqiqi peyğəmbər olduğunu təsdiq edən) mələklər endirilməli, yaxud biz (onun doğru danışıb-danışmadığını bilmək n) Rəbbimizi grməli idi!" - dedilər. Həqiqətən, onlar zləri barəsində təkəbbrə qapıldılar və (Allahı bilavasitə grmək, onunla danışmaq istəməyə crət etməklə) azğınlaşıb həddi ox aşdılar.  ۗ 
Yawma Yarawna Al-Malā'ikata Lā Bushrá Yawma'idhin Lilmujrimīna Wa Yaqūlūna Ĥijrāan Maĥjūrāan 025-022. Mələkləri grəcəkləri gn - həmin gn gnahkarlara (Cənnətlə) he bir mjdə olmaz. (Mələklər onlara: ) "(Sizə şad xəbər eşitmək) haramdır!" - deyərlər.
Wa Qadimnā 'Ilá Mā `Amilū Min `Amalin Faja`alnāhu Habā'an Manthūrāan 025-023. Onların etdikləri hər hansı bir (yaxşı) əməli Biz qəsdən (havadan uan) dağınıq zərrələrə (toz dənələrinə) dndərərik! (Onların qohum-əqrabaya, yoxsullara gstərdikləri kməyin, qonağa, qəribə etdikləri hrmətin və dnyada grdkləri digər yaxşı işlərin zərrə qədər qiyməti olmaz!)
'Aşĥābu Al-Jannati Yawma'idhin Khayrun Mustaqarrāan Wa 'Aĥsanu Maqīlāan 025-024. O gn cənnət əhlinin qalacağı yer daha yaxşı, istirahət edəcəyi yer daha gzəl olacaqdır!
Wa Yawma Tashaqqaqu As-Samā'u Bil-Ghamāmi Wa Nuzzila Al-Malā'ikatu Tanzīlāan 025-025. Gyn (yeddi qat səmanın yuxarısından enən ağ) buludla paralanacağı, mələklərin blk-blk (yerə) endirələcəyi gn -
Al-Mulku Yawma'idhin Al-Ĥaqqu Lilrraĥmani  ۚ  Wa Kāna Yawmāan `Alá Al-Kāfirīna `Asīrāan 025-026. O gn həqiqi hkmranlıq (mlk) ancaq Rəhmana məxsusdur; o, kafirlər n isə ətin bir gn olacaqdır.  ۚ 
Wa Yawma Ya`ađđu Až-Žālimu `Alá Yadayhi Yaqūlu Yā Laytanī Attakhadhtu Ma`a Ar-Rasūli Sabīlāan 025-027. O gn zalım (kfrə dşməklə znə zlm edən peşmanılıqdan) əllərini eynəyib deyəcəkdir: "Kaş ki, mən Peyğəmbər vasitəsilə (zmə) doğru bir yol turardım;
Yā Waylatī Laytanī Lam 'Attakhidh Fulānāan Khalīlāan 025-028. Vay halıma! Kaş filankəsi zmə dost etməyəydim;
Laqad 'Ađallanī `Ani Adh-Dhikri Ba`da 'Idh Jā'anī  ۗ  Wa Kāna Ash-Shayţānu Lil'insāni Khadhūlāan 025-029. And olsun ki, Quran mənə gəldikdən sonra məni ondan (Qurana iman gətirməkdən) o sapdırdı. Şeytan insanı (yoldan ıxartdıqdan, bəlaya saldıqdan sonra) yalqız buraxar (zəlil, rsvay edər).  ۗ 
Wa Qāla Ar-Rasūlu Yā Rabbi 'Inna Qawmī Attakhadhū Hādhā Al-Qur'āna Mahjūrāan 025-030. Peyğəmbər də "Ey Rəbbim! Həqiqətən, qvmm bu Quranı tərk etmişdi!" - deyəcək.
Wa Kadhalika Ja`alnā Likulli Nabīyin `Adūwāan Mina Al-Mujrimīna  ۗ  Wa Kafá Birabbika Hādīāan Wa Naşīrāan 025-031. (Ya Rəsulum! Bu Məkkə mşriklərini sənə dşmən etdiyimiz kimi) eləcə də (səndən əvvəl) hər peyğəmbər n gnahkarlardan bir dşmən etmişdik. Rəbbinin sənə bir rəhbər, bir mədədkar olması kifayət edər!  ۗ 
Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū Lawlā Nuzzila `Alayhi Al-Qur'ānu Jumlatan Wāĥidatan  ۚ  Kadhālika Linuthabbita Bihi Fu'uādaka  ۖ  Wa Rattalnāhu Tartīlāan 025-032. Kafirlər: "Quran ona (Muhəmmədə) btv (birdəfəlik) endirilməli idi!" - dedilər. (Ya Rəsulum!) Sənin rəyinə səbat (qətiyyət) vermək n Biz onu ayə-ayə (tədricə) nazil etdik. (Quranın az-az endirilib, ağır-ağır oxunması onun əzbərlənməsini və mənalarının anlaşılmasını asanlaşdırır).  ۚ   ۖ 
Wa Lā Ya'tūnaka Bimathalin 'Illā Ji'nāka Bil-Ĥaqqi Wa 'Aĥsana Tafsīrāan 025-033. (Ya Rəsulum! Mşriklər) sənin yanına gəlib elə bir məsəl əkməzlər ki, Biz sənə (onun) doğrusunu və (onların gətirdikləri misallardan) izahatca daha yaxşısını gətirməyək.
Al-Ladhīna Yuĥsharūna `Alá Wujūhihim 'Ilá Jahannama 'Ūlā'ika Sharrun Makānāan Wa 'Ađallu Sabīlāan 025-034. Onlar (qiyamət gn) Cəhənnəmə zstə srklənib gətiriləcək kəslərdir. Onlar ən pis yerdə olan, ən ox yoldan azan kimsələrdir.
Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba Wa Ja`alnā Ma`ahu 'Akhāhu Hārūna Wazīrāan 025-035. Həqiqətən, Biz Musaya kitab (Tvrat) verdik və qardaşı Harunu da ona vəzir (kməki) etdik. ~
Faqulnā Adh/habā 'Ilá Al-Qawmi Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā Fadammarnāhum Tadmīrāan 025-036. Və (onlara) dedik: "Ayələrimizi yalan hesab etmiş bir tayfanın (Firon əhlinin) yanına gedin!" Sonra Biz onları (suda batırmaqla) bsbtn məhv etdik.
Wa Qawma Nūĥin Lammā Kadhdhabū Ar-Rusula 'Aghraqnāhum Wa Ja`alnāhum Lilnnāsi 'Āyatan  ۖ  Wa 'A`tadnā Lilžžālimīna `Adhābāan 'Alīmāan 025-037. Biz Nuh qvmn də peyğəmbərlərimizi təkzib etdikləri vaxt suda boğduq və onları insanlar n bir ibrət dərsi etdik. Biz zalımlar n də şiddətli bir əzab hazırlamışıq.  ۖ 
Wa `Ādāan Wa Thamūda Wa 'Aşĥāba Ar-Rassi Wa Qurūnāan Bayna Dhālika Kathīrāan 025-038. Biz Adı da, Səmudu da, (Şeybin) Rəss əhlini də, həminin onların arasında olan bir ox nəsilləri də (yerlə yeksan etdik).
Wa Kullāan Đarabnā Lahu Al-'Amthāla  ۖ  Wa Kullāan Tabbarnā Tatbīrāan 025-039. Biz onların hər biri n crbəcr məsəllər əkdik, (amma yd-nəsihətlərimizə qulaq asmadıqlarına grə) onları yerli-dibli yox etdik.  ۖ 
Wa Laqad 'Ataw `Alá Al-Qaryati Allatī 'Umţirat Maţara As-Saw'i  ۚ  'Afalam Yakūnū Yarawnahā  ۚ  Bal Kānū Lā Yarjūna Nushūrāan 025-040. (Qreyş mşrikləri ticarət n Şama gedərkən) fəlakət yağışı yağmış şəhərə (vaxtilə Lut tayfasının yaşadığı Sədum şəhərinə) gəlib atmışdılar. Məgər onu (o şəhərin başına nələr gəldiyini) grmədilərmi? Xeyr, onlar ldkdən sonra yenidən dirilməyə inanmırlar. (zlərindən əvvəlki kafirlərin başlarına gətirdiyimiz msibətlərdən ibrət almayan Məkkə mşrikləri hələ də qiyamət barəsində şəkk-şbhə iindədirlər).  ۚ   ۚ 
Wa 'Idhā R'awka 'In Yattakhidhūnaka 'Illā Huzūan 'Ahadhā Al-Ladhī Ba`atha Al-Lahu Rasūlāan 025-041. (Ya Rəsulum!) Onlar səni grdkdə ancaq məsxərəyə qoyur (və belə deyirlər): "Allahın peyğəmbər gndərdiyi şəxs budurmu?
'In Kāda Layuđillunā `An 'Ālihatinā Lawlā 'An Şabarnā `Alayhā  ۚ  Wa Sawfa Ya`lamūna Ĥīna Yarawna Al-`Adhāba Man 'Ađallu Sabīlāan 025-042. Əgər biz (btpərəstliyimizdə) səbir (səbat) gstərməsəydik, az qala bizi tanrılarımıza tapınmaqdan sapdırmışdı". Onlar əzabı (qiyamət əzabını) grdkdə haqq yoldan kimin daha ox azdığını biləcəklər.  ۚ 
'Ara'ayta Mani Attakhadha 'Ilahahu Hawāhu 'Afa'anta Takūnu `Alayhi Wa Kīlāan 025-043. (Ya Rəsulum!) Nəfsini znə tanrı edəni grdnm? Onun vəkili (zamini) sənmi olacaqsan? (Onu bəd əməllərdən sənmi əkindirib saxlayacaqsan? O z haqqı axtarıb tapmalı, ona qail olmalıdır!) ~
'Am Taĥsabu 'Anna 'Aktharahum Yasma`ūna 'Aw Ya`qilūna  ۚ  'In Hum 'Illā Kāl'an`ām  ۖ  Bal Hum 'Ađallu Sabīlāan 025-044. Yoxsa elə gman edirsən ki, onların əksəriyyəti (sən deyən sz) eşidəcək və ya (ağıllı-başlı) fikirləşəcək? Onlar heyvan kimidirlər, bəlkə, ondan daha ox zəlalət yolundadırlar. (Heyvan heyvanlığı ilə z mənfəətini bilib ona zərər gətirən bir işi grməz. Bunlar isə nə xeyirlərini, nə də zərərlərini anlayarlar).  ۚ   ۖ 
'Alam Tará 'Ilá Rabbika Kayfa Madda Až-Žilla Wa Law Shā'a Laja`alahu Sākināan Thumma Ja`alnā Ash-Shamsa `Alayhi Dalīlāan 025-045. Məgər Rəbbinin klgəni (gnıxandan gnbatanadək) necə uzatdığını grmrsənmi? Əgər istəsəydi, onu daim z yerində saxlayardı. Sonra Biz gnəşi (klgəyə) bir əlamət etdik. (Əgər gnəş olmasaydı, klgə bilinməzdi).
Thumma Qabađnāhu 'Ilaynā Qabđāan Yasīrāan 025-046. Sonra onu (o klgəni gnəşin yksəlməsi ilə) yavaş-yavaş zmzə tərəf əkdik. (Əgər klgəni yerə birdən salıb, birdən əksəydik, insanlar vahiməyə dşərdilər). ~
Wa Huwa Al-Ladhī Ja`ala Lakumu Al-Layla Libāsāan Wa An-Nawma Subātāan Wa Ja`ala An-Nahāra Nushūrāan 025-047. Sizin n gecəni rtk, yuxunu rahatlıq yaradan, gndz də (ruzi qazanmaqdan tr) həyat (iş, fəaliyyət vaxtı) yaradan Odur.
Wa Huwa Al-Ladhī 'Arsala Ar-Riyāĥa Bushrāan Bayna Yaday Raĥmatihi  ۚ  Wa 'Anzalnā Mina As-Samā'i Mā'an Ţahūrāan 025-048. Kləkləri rəhməti (yağışı) nndə mjdəi olaraq gndərən də Odur. Biz gydən tərtəmiz su endirdik ki,  ۚ 
Linuĥyiya Bihi Baldatan Maytāan Wa Nusqiyahu Mimmā Khalaqnā 'An`āmāan Wa 'Anāsīya Kathīrāan 025-049. Onunla l bir yerə can verək, yaratdığımız heyvanları və bir ox (btn) insanları sirab edək!
Wa Laqad Şarrafnāhu Baynahum Liyadhdhakkarū Fa'abá 'Aktharu An-Nāsi 'Illā Kufūrāan 025-050. (Zati-əqdəsimə) and olsun ki, (onlara verilən nemətləri) yada salsınlar deyə, Biz (həmin suyu) onların arasında paylaşdırdıq. Bununla belə, insanların əksəriyyəti nankorluqdan başqa bir şey etmədi (nankorluğunda dirənib qaldı).
Wa Law Shi'nā Laba`athnā Fī Kulli Qaryatin Nadhīrāan 025-051. Əgər istəsəydik, hər məmləkətə (insanları əzabımızla) qorxudan bir peyğəmbər gndərərdik. (Lakin səni, Ya Rəsulum, ən byk şərəfə nail edib btn bəşəriyyətə peyğəmbər gndərdik).
Falā Tuţi`i Al-Kāfirīna Wa Jāhid/hum Bihi Jihādāan Kabīrāan 025-052. (Ya Rəsulum!) Kafirlərə itaət etmə və onlara qarşı (Quranla) byk bir cihad et! (Var gcnlə vuruş!)
Wa Huwa Al-Ladhī Maraja Al-Baĥrayni Hādhā `Adhbun Furātun Wa Hadhā Milĥun 'Ujājun Wa Ja`ala Baynahumā Barzakhāan Wa Ĥijrāan Maĥjūrāan 025-053. Birinin suyu ox şirin, digərininki isə olduqca şor (acı) olan iki dənizi qovuşduran, aralarında (bir-birinə qarşmamaq n) maneə və keilməz sədd qoyan Odur!
Wa Huwa Al-Ladhī Khalaqa Mina Al-Mā'i Basharāan Faja`alahu Nasabāan Wa Şihrāan  ۗ  Wa Kāna Rabbuka Qadīrāan 025-054. İnsanları sudan (ntfədən) yaradan, onları (bir-biri ilə) əsl qohum (qan qohumu) və sonradan qohum edən Odur. Rəbbin (hər şeyə) qadirdir! (Birinci, ata-ana tərəfdən, ikinci isə bacı, qız tərəfdən olan qohumluqdur).  ۗ 
Wa Ya`budūna Min Dūni Al-Lahi Mā Lā Yanfa`uhum Wa Lā Yađurruhum  ۗ  Wa Kāna Al-Kāfiru `Alá Rabbihi Žahīrāan 025-055. (Belə olduğu təqdirdə mşriklər) Allahı qoyub zlərinə nə xeyir, nə də zərər verə bilənlərə (btlərə) ibadət edirlər. Kafir znn haqq olan Rəbbinə arxa evirər. (Və ya kafir z Rəbbinə qarşı Şeytana kmək edər).  ۗ 
Wa Mā 'Arsalnāka 'Illā Mubashshirāan Wa Nadhīrāan 025-056. (Ya Rəsulum!) Biz səni yalnız (mminlərə Cənnətlə) mjdə verən və (kafirləri cəhənnəm əzabı ilə) qorxudan bir peyğəmbər olaraq gndərdik.
Qul Mā 'As'alukum `Alayhi Min 'Ajrin 'Illā Man Shā'a 'An Yattakhidha 'Ilá Rabbihi Sabīlāan 025-057. De: "Mən sizdən buna (dini, peyğəmbərliyi təbliğ etməyə) grə he bir muzd (əvəz) istəmirəm, ancaq Rəbbinə tərəf doğru yol tapmaq diləyən kimsələr istəyirəm. (Mən z peyğəmbərliyimə grə sizdən he bir şey istəmirəm, lakin iman gətirmiş bir şəxs malını Allah yolunda sərf etsə, ona da mane olan deyiləm).
Wa Tawakkal `Alá Al-Ĥayyi Al-Ladhī Lā Yamūtu Wa Sabbiĥ Biĥamdihi  ۚ  Wa Kafá Bihi Bidhunūbi `Ibādihi Khabīrāan 025-058. (Ya Rəsulum!) lməz, həmişə diri olana (Allaha) bel bağla və Onu həmd-səna ilə təqdis et (və ya Onun nemətlərinə şkr edərək namaz qıl). (Allahın) z bəndələrinin gnahlarından xəbərdar olması (onları layiqincə cəzalandırmağa) kifayət edər.  ۚ 
Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā Fī Sittati 'Ayyāmin Thumma Astawá `Alá Al-`Arshi  ۚ  Ar-Raĥmānu Fās'al Bihi Khabīrāan 025-059. O, gyləri, yeri və onların arasındakıları altı gnə xəlq edən, sonra ərşi yaradıb ona hakim olan Rəhmandır. Bunu bir biləndən (Allahın zndən və ya Cəbraildən) xəbər al!  ۚ 
Wa 'Idhā Qīla Lahum Asjudū Lilrraĥmani Qālū Wa Mā Ar-Raĥmānu 'Anasjudu Limā Ta'murunā Wa Zādahum Nufūrāan 025-060. Onlara (mşriklərə): "Rəhmana (rəhmli olan Allaha) səcdə edin!" - deyildiyi zaman, onlar: "Rəhman nədir? Bizə əmr etdiyin şeyə səcdəmi edəcəyik?" - deyə cavab verərlər. Bu (səcdə əmri) onların (imana olan) nifrətini daha da artırar.
Tabāraka Al-Ladhī Ja`ala Fī As-Samā'i Burūjāan Wa Ja`ala Fīhā Sirājāan Wa Qamarāan Munīrāan 025-061. Səmada brclər yaradan, orada bir ıraq (gnəş) və nurlu ay vcuda gətirən (Allah) nə qədər (uca, nə qədər) uludur!
Wa Huwa Al-Ladhī Ja`ala Al-Layla Wa An-Nahāra Khilfatan Liman 'Arāda 'An Yadhdhakkara 'Aw 'Arāda Shukūrāan 025-062. (Allahın qdrətini həmişə) yada salmaq və (nemətlərinə) şkr etmək istəyənlər n gecəni və gndz bir-birinin ardınca gətirən də Odur!
Wa `Ibādu Ar-Raĥmāni Al-Ladhīna Yamshūna `Alá Al-'Arđi Hawnāan Wa 'Idhā Khāţabahumu Al-Jāhilūna Qālū Salāmāan 025-063. Rəhmanın (əsl) bəndələri o kəslərdir ki, onlar yer zndə təmkinlə (təvazkarlıqla) gəzər, cahillər onlara sz atdıqları (xoşlarına gəlməyən bir sz dedikləri) zaman (onları incitməmək n) salam deyərlər.
Wa Al-Ladhīna Yabītūna Lirabbihim Sujjadāan Wa Qiyāmāan 025-064. Onlar gecəni Rəbbi n səcdə və qiyam (namaz) iində keirərlər.
Wa Al-Ladhīna Yaqūlūna Rabbanā Aşrif `Annā `Adhāba  ۖ  Jahannama 'Inna `Adhābahā Kāna Gharāmāan 025-065. Və belə deyərlər: "Ey Rəbbimiz! Cəhənnəm əzabını bizdən sovuşdur. Şbhəsiz ki, onun əzabı həmişəlikdir!  ۖ 
'Innahā Sā'at Mustaqarrāan Wa Muqāmāan 025-066. Doğrudan da, o, nə pis məskən, nə pis yerdir!"
Wa Al-Ladhīna 'Idhā 'Anfaqū Lam Yusrifū Wa Lam Yaqturū Wa Kāna Bayna Dhālika Qawāmāan 025-067. Onlar (mallarını) xərclədikdə nə israfılıq, nə də xəsislik edər, bu ikisinin arasında orta bir yol tutarlar.
Wa Al-Ladhīna Lā Yad`ūna Ma`a Al-Lahi 'Ilahāan 'Ākhara Wa Lā Yaqtulūna An-Nafsa Allatī Ĥarrama Al-Lahu 'Illā Bil-Ĥaqqi Wa Lā  ۚ  Yaznūna Wa Man Yaf`al Dhālika Yalqa 'Athāmāan 025-068. Onlar Allahla yanaşı başqa bir tanrıya ibadət etməz, Allahın haram buyurduğu cana nahaq yerə qıymaz (onu ldrməz), zina etməzlər. Hər kəs bunu (bu işləri) etsə, cəzasını əkər.  ۚ 
Yuđā`af Lahu Al-`Adhābu Yawma Al-Qiyāmati Wa Yakhlud Fīhi Muhānāan 025-069. Qiyamət gn onun əzabı qat-qat olar və (o, əzab) iində zəlil olub əbədi qalar.
'Illā Man Tāba Wa 'Āmana Wa `Amila `Amalāan Şāliĥāan Fa'ūlā'ika Yubaddilu Al-Lahu Sayyi'ātihim Ĥasanātin  ۗ  Wa Kāna Al-Lahu Ghafūrāan Raĥīmāan 025-070. Ancaq tvbə edib iman gətirən və yaxşı işlər grənlərdən başqa! Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərə evirər. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۗ 
Wa Man Tāba Wa `Amila Şāliĥāan Fa'innahu Yatūbu 'Ilá Al-Lahi Matābāan 025-071. Hər kəs tvbə edib yaxşı iş grsə, o, şbhəsiz ki, Allaha tərəf yaxşı bir dnşlə (Allahın rizasını qazanmış halda) dnər.
Wa Al-Ladhīna Lā Yash/hadūna Az-Zūra Wa 'Idhā Marrū Bil-Laghwi Marrū Kirāmāan 025-072. O kəslər ki, yalan yerə şahidlik etməz, faydasız bir şeylə rastlaşdıqları (lağlağı bir shbət eşitdikləri) zaman onlardan z evirib vqarla keər (zn ləyaqətlə aparıb onlara əhəmiyyət verməz);
Wa Al-Ladhīna 'Idhā Dhukkirū Bi'āyāti Rabbihim Lam Yakhirrū `Alayhā Şummāan Wa `Umyānāan 025-073. O kəslər ki, Rəbbinin ayələri zikr olunduğu vaxt zn onlara qarşı kar və kor kimi aparmaz (əksinə, onlara cani-dildən qulaq asar);
Wa Al-Ladhīna Yaqūlūna Rabbanā Hab Lanā Min 'Azwājinā Wa Dhurrīyātinā Qurrata 'A`yunin Wa Aj`alnā Lilmuttaqīna 'Imāmāan 025-074. Və o kəslər ki: "Ey Rəbbimiz, bizə zvcələrimizdən və uşaqlarımızdan (sənə itaət eməklə bizi sevindirib) gzmzn işığı (bəbəyi) olacaq vladlar ehsan buyur və bizi mttəqilərə imam (rəhbər) et! - deyərlər.
'Ūlā'ika Yujzawna Al-Ghurfata Bimā Şabarū Wa Yulaqqawna Fīhā Taĥīyatan Wa Salāmāan 025-075. Məhz belələri (Allah yolunda btn ətinliklərə, əziyyətlərə) səbr etdiklərinə grə cənnət guşəsi (Cənnətdəki yksək məqamlardan biri) ilə mkafatlandırılacaq, orada (mələklər tərəfindən) ehtiramla, salamla qarşılanacaqlar.
Khālidīna Fīhā  ۚ  Ĥasunat Mustaqarrāan Wa Muqāmāan 025-076. Onlar orada əbədi qalacaqlar. O, nə gzəl mənzil, nə yaxşı iqamətgahdır!  ۚ 
Qul Mā Ya`ba'u Bikum Rabbī Lawlā Du`ā'uukum  ۖ  Faqad Kadhdhabtum Fasawfa Yakūnu Lizāmāan 025-077. (Ya Rəsulum, bu Məkkə mşriklərinə) de: "Əgər ibadətiniz olmasa, Rəbbimin yanında nə qədir-qiymətiniz olar? Siz (Quranı və z Peyğəmbərinizi) təkzib etdiniz. Buna grə də (nə dnyada, nə də axirətdə əzab) yaxanızdan əl əkməyəcəkdir!"  ۖ 
Next Sūrah