23) Sūrat Al-Mu'uminūna

Printed format

23)

Qad 'Aflaĥa Al-Mu'uminūna 023-001. Həqiqətən, mminlər nicat tapmışlar! (Cənnətə nail olmaqla mətləblərinə atıb əbədi səadətə qovuşmuşlar!)
Al-Ladhīna Hum Fī Şalātihim Khāshi`ūna 023-002. O kəslər ki, namazlarında (hər şeyi unudaraq ruhən və cismən yalnız Allaha) mti olub (Ona) boyun əyərlər! (Allahın qarşısında kiilərlər!)
Wa Al-Ladhīna Hum `Ani Al-Laghwi Mu`rūna 023-003. O kəslər ki, lağlağıdan (lzumsuz şeylərdən, qadağan olunmuş əməllərdən) z dndərərlər;
Wa Al-Ladhīna Hum Lilzzakāati Fā`ilūna 023-004. O kəslər ki, zakat verərlər;
Wa Al-Ladhīna Hum Lifurūjihim Ĥāfižūna 023-005. O kəslər ki, ayıb yerlərini (zinadan) qoruyub saxlayarlar;
'Illā `Alá 'Azwājihim 'W Mā Malakat 'Aymānuhum Fa'innahum Ghayru Malūmīna 023-006. Ancaq zvcələri və cariyələri istisna olmaqla. Onlar (zvcələri və cariyələri ilə grəcəkləri bu işdən tr) qınanmazlar.
Famani Abtaghá Warā'a Dhālika Fa'ūlā'ika Humu Al-`Ādūna 023-007. Bundan artığını istəyənlər (halaldan harama addayaraq) həddi aşanlardır (Allahın əmrini pozanlardır).
Wa Al-Ladhīna Hum Li'mānātihim Wa `Ahdihim Rā`ūna 023-008. O mminlər ki, əmanətlərini və əhdlərini qoruyub saxlayarlar (onlara tapşırılmış əmanətə xəyanət etməz, verdikləri sz yerinə yetirərlər);
Wa Al-Ladhīna Hum `Alá Şalawātihim Yuĥāfižūna 023-009. Namazlarına riayət edərlər (həmişə vaxtlı-vaxtında namaz qılarlar);
'Ūlā'ika Humu Al-Wārithūna 023-010. Onlardır (bilin) varis olanlar -
Al-Ladhīna Yarithūna Al-Firdawsa Hum Fīhā Khālidūna 023-011. Firdovs cənnətinə varis olanlar, orada əbədi qalanlar!
Wa Laqad Khalaq Al-'Insāna Min Sulālatin Min Ţīnin 023-012. Biz, həqiqətən, insanı tərtəmiz (szlmş) palıqdan yaratdıq. (Biz Adəmi torpaqdan, Adəm vladını isə szlmş xalis palıqdan - ntfədən xəlq etdik).
Thumma Ja`alnāhu Nuţfatan Fī Qarārin Makīnin 023-013. Sonra onu (Adəm vladını) ntfə halında mhkəm bir yerdə (ana bətnində) yerləşdirdik.
Thumma Khalaq An-Nuţfata `Alaqatan Fakhalaq Al-`Alaqata Muđghatan Fakhalaq Al-Muđghata `Ižāmāan Fakasawnā Al-`Ižāma Laĥmāan Thumma 'Ansha'nāhu Khalqāan 'Ākhara  ۚ  Fatabāraka Al-Lahu 'Aĥsanu Al-Khāliqīna 023-014. Sonra ntfəni laxtalanmış qana evirdik, sonra laxtalanmış qanı bir para ət etdik, sonra o bir para əti smklərə dndərdik, sonra smkləri ətlə rtdk və daha sonra onu bambaşqa (yeni) bir məxluqat olaraq yaratdıq. Yaradanların ən gzəli olan Allah nə qədər (uca, nə qədər) uludur!  ۚ 
Thumma 'Innakum Ba`da Dhālika Lamayyitūna 023-015. (Belə bir yaradılışdan) sonra siz mtləq ləcəksiniz!
Thumma 'Innakum Yawma Al-Qiyāmati Tub`athūna 023-016. Sonra siz qiyamət gn yenidən dirildiləcəksiniz!
Wa Laqad Khalaqnā Fawqakum Sab`a Ţarā'iqa Wa Mā Kunnā `Ani Al-Khalqi Ghāfilīna 023-017. And olsun ki, Biz sizin stnzdə yeddi yol (gy) yaratdıq. Biz (onların altındakı) məxluqatdan da xəbərsiz deyilik. (Onları qoruyub saxlayır, nə etdiklərini bilirik).
Wa 'Anzalnā Mina As-Samā'i Mā'an Biqadarin Fa'askannāhu Fī Al-'Arđi  ۖ  Wa 'Innā `Alá Dhahābin Bihi Laqādirūna 023-018. Biz gydən lazımi qədər yağmur endirdik və onu yerdə (dənizdə, ayda, gllərdə və quyularda) saxladıq. Biz, szsz ki, onu aparmağa da (yox etməyə də) qadirik!  ۖ 
Fa'ansha'nā Lakum Bihi Jannātin Min Nakhīlin Wa 'A`nābin Lakum Fīhā Fawākihu Kathīratun Wa Minhā Ta'kulūna 023-019. Sonra sizin n onunla (o su ilə) xurma və zm bağları yaratdıq. Sizin n orada bir ox meyvələr vardır ki, onlardan yeyirsiniz.
Wa Shajaratan Takhruju Min Ţūri Saynā'a Tanbutu Bid-Duhni Wa Şibghin Lil'ākilīna 023-020. (Sizin n həminin mənşə etibarilə) Sina dağından ıxan bir ağac da (yaratdıq ki), o, yeyənlər n zeytun və (rəyin stnə yaxılan, xrəyə qatılan) yağ bitirər.
Wa 'Inna Lakum Al-'An`āmi La`ibratan  ۖ  Nusqīkum Mimmā Fī Buţūnihā Wa Lakum Fīhā Manāfi`u Kathīratun Wa Minhā Ta'kulūna 023-021. Həqiqətən, heyvanlarda (ev heyvanlarında) da sizin n bir ibrət vardır. Biz onların qarınlarında olandan (sddən) sizə iirdirik. Onlarda sizin n daha bir ox mənfəətlər də vardır. (Bəzilərini minir, bəzilərinin yunundan, bəzilərinin isə tkndən istifadə edirsiniz). Həm də onlardan yeyirsiniz!  ۖ 
Wa `Alayhā Wa `Alá Al-Fulki Tuĥmalūna 023-022. Həm onların, həm də gəmilərin stndə (bir yerdən başqa yerə) daşınırsınız.
Wa Laqad 'Arsalnā Nūĥāan 'Ilá Qawmihi Faqāla Yā Qawmi A`budū Al-Laha Mā Lakum Min 'Ilahin Ghayruhu  ۖ  'Afalā Tattaqūna 023-023. Həqiqətən, Biz Nuhu z qvmnə peyğəmbər gndərdik. O belə dedi: "Ey qvmm! Allaha ibadət edin. Sizin Ondan başqa (ibadət edəcək) he bir tanrınız yoxdur. Məgər (Allahın əzabından) qorxmursunuz?" ~  ۖ 
Faqāla Al-Mala'u Al-Ladhīna Kafarū Min Qawmihi Mā Hādhā 'Illā Basharun Mithlukum Yurīdu 'An Yatafađđala `Alaykum Wa Law Shā'a Al-Lahu La'anzala Malā'ikatan Mā Sami`nā Bihadhā Fī 'Ābā'inā Al-'Awwalīna 023-024. (Nuh) qvmnn kafir başıları (tabeiliyində olanlara) dedilər: "Bu sizin kimi yalnız adi bir insandır. (Peyğəmbərlik iddiası ilə) sizə byklk etmək istəyir. Əgər Allah (Ondan başqasına ibadət etməməyimizi) istəsəydi, (bizə peyğəmbər olaraq insan deyil) mələklər gndərərdi. Biz bunu (Nuhun təbliğ etdiyi tvhidi) ulu babalarımızdan (kemiş mmətlərdən) eşitməmişik.
'In Huwa 'Illā Rajulun Bihi Jinnatun Fatarabbaşū Bihi Ĥattá Ĥīnin 023-025. Bu adamda, sadəcə olaraq, bir dəlilik var. (Ona cin toxunmuşdur). Hələ bir mddət gzləyin!" (Ya sağalıb xəstəlikdən xilas olar, bir də belə şeylər danışmaz; ya da lb gedər, canımız qurtarar).
Qāla Rabbi Anşurnī Bimā Kadhdhabūni 023-026. (Nuh onların bu szlərindən və iman gətirməyəcəklərindən məyus olub) belə dedi: "Ey Rəbbim! Onların məni yalanı hesab etməklərinə qarşı mənə kmək et!"
Fa'awĥaynā 'Ilayhi 'Ani Aşna`i Al-Fulka Bi'a`yuninā Wa Waĥyinā Fa'idhā Jā'a 'Amrunā Wa Fāra At-Tannūru  ۙ  Fāsluk Fīhā Min Kullin Zawjayni Athnayni Wa 'Ahlaka 'Illā Man Sabaqa `Alayhi Al-Qawlu Minhum  ۖ  Wa Lā Tukhāţibnī Fī Al-Ladhīna Žalamū  ۖ  'Innahum Mughraqūna 023-027. Biz (Nuha) belə vəhy etdik: "Gzlərimiz nndə (nəzarətimiz altında) və vəhyimiz zrə (sənə yrədəcəyimiz kimi) gəmini dzəlt. Nəhayət, (onları məhv etmək barəsində) əmrimiz gəldiyi və təndir qaynadığı (təndirdən və ya yer zndən, yaxud gəminin qazanından su qaynayıb daşdığı) zaman hər heyvandan biri erkək, biri dişi olmaqla bir ct, həminin əleyhinə (lmnə) əvvəlcədən hkm verilmiş kimsələr istisna olmaqla, (qalan) ailə zvlərini (və iman gətirənləri) gəmiyə mindir. Zlm (kfr) edənlər barəsində Mənə mraciət etmə (onların bağışlanmasını Məndən iltimas etmə). nki onlar suya qərq olacaqlar.  ۙ   ۖ   ۖ 
Fa'idhā Astawayta 'Anta Wa Man Ma`aka `Alá Al-Fulki Faquli Al-Ĥamdu Lillahi Al-Ladhī Najjānā Mina Al-Qawmi Až-Žālimīna 023-028. Sən yanında olanlarla birlikdə gəmiyə minən kimi: "Bizi zalım tayfanın əlindən qurtaran Allaha həmd olsun!" - de.
Wa Qul Rabbi 'Anzilnī Munzalāan Mubārakāan Wa 'Anta Khayru Al-Munzilīna 023-029. Həminin (gəmidən enəndə) belə de: "Ey Rəbbim! Məni mbarək (xeyir-bərəkətli) bir yerə endir. Sən sığınacaq verənlərin ən yaxşısısan!"
'Inna Fī Dhālika La'āyātin Wa 'In Kunnā Lamubtalīna 023-030. Şbhəsiz ki, bunda (insanlar n) ibrətlər vardır. Həqiqətən, Biz (bəla, msibət gndərməklə bəndələrimizi) imtahana əkirik!
Thumma 'Ansha'nā Min Ba`dihim Qarnāan 'Ākharīna 023-031. Onlardan sonra başqa bir nəsil (Ad tayfasını) yaratdıq.
Fa'arsalnā Fīhim Rasūlāan Minhum 'Ani A`budū Al-Laha Mā Lakum Min 'Ilahin Ghayruhu  ۖ  'Afalā Tattaqūna 023-032. Onlara zlərindən bir peyğəmbər (Hudu) gndərdik. (O, tayfasına dedi: ) "Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa (ibadət edəcək) he bir tanrınız yoxdur. Məgər (Allahın əzabından) qorxmursunuz?" ~  ۖ 
Wa Qāla Al-Mala'u Min Qawmihi Al-Ladhīna Kafarū Wa Kadhdhabū Biliqā'i Al-'Ākhirati Wa 'Atrafnāhum Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Mā Hādhā 'Illā Basharun Mithlukum Ya'kulu Mimmā Ta'kulūna Minhu Wa Yashrabu Mimmā Tashrabūna 023-033. Tayfasının kafir olan, axirətə qovuşacaqlarını (qiyamət gn dirilib haqq-hesab n Allahın hzurunda duracaqlarını) yalan hesab edən və dnyada nemət verdiyimiz əyan - əşrafı (tabeiliyində olanlara) dedi: "Bu sizin kimi ancaq adi bir insandır; yediyinizdən yeyir, idiyinizdən iir. (O nə cr peyğəmbər ola bilər?)
Wa La'in 'Aţa`tum Basharāan Mithlakum 'Innakum 'Idhāan Lakhāsirūna 023-034. Əgər siz znz kimi adi bir insana itaət etsəniz, şbhəsiz ki, ziyana uğrayarsınız. (Adi bir bəşərə aldanıb dnyada şan-şhrətinizi, ad-sanınızı itirərsiniz).
'Aya`idukum 'Annakum 'Idhā Mittum Wa Kuntum Turābāan Wa `Ižāmāan 'Annakum Mukhrajūna 023-035. O sizə lb torpaq və sr-smk olduqdan sonra (qəbirlərinizdən dirildilib) ıxarılacağınızımı vəd edir?
Hayhāta Hayhāta Limā Tū`adūna 023-036. Vəd olunduğunuz şey ox uzaqdır, ox uzaq! (Bu, qeyri-mmkndr!)
'In Hiya 'Illā Ĥayātunā Ad-Dunyā Namūtu Wa Naĥyā Wa Mā Naĥnu Bimabthīna 023-037. Bizim həyatımız yalnız bu dnyadadır. (Birimiz) lr, (birimiz) dirilirik. (Birimiz dnyaya gəlir, birimiz dnyadan gedirik). Biz (ləndən sonra bir daha) dirildiləcək deyilik!
'In Huwa 'Illā Rajulun Aftará `Alá Al-Lahi Kadhibāan Wa Mā Naĥnu Lahu Bimu'uminīna 023-038. Bu, sadəcə olaraq, Allaha iftira yaxan bir adamdır. Biz ona iman gətirən deyilik!"
Qāla Rabbi Anşurnī Bimā Kadhdhabūni 023-039. (O peyğəmbər) belə dedi: "Ey Rəbbim! Onlar məni yalanı hesab etmələrinə qarşı mənə kmək et!"
Qāla `Ammā Qalīlin Layuşbiĥunna Nādimīna 023-040. (Allah) buyurdu: "Bir azdan peşman olacaqlar!"
Fa'akhadhat/humu Aş-Şayĥatu Bil-Ĥaqqi Faja`alnāhum Ghuthā'an  ۚ  Fabu`dāan Lilqawmi Až-Žālimīna 023-041. (Bir az sonra) həqiqətən, qorxunc (tkrpədici) bir səs onları brd. Biz onları (sel stndəki) saman pnə dndərdik. Zalım (kafir) tayfa məhv (Allahın rəhmətindən uzaq) olsun!  ۚ 
Thumma 'Ansha'nā Min Ba`dihim Qurūnāan 'Ākharīna 023-042. Onlardan sonra başqa-başqa nəsillər (Saleh, Lut və Şeyb tayfalarını) yaratdıq.
Mā Tasbiqu Min 'Ummatin 'Ajalahā Wa Mā Yasta'khirūna 023-043. He bir mmət z əcəlini (lm, yaxud cəza vaxtını) nə qabaqlayar, nə də yubada bilər!
Thumma 'Arsalnā Rusulanā Tatrā  ۖ  Kulla Mā Jā'a 'Ummatan Rasūluhā Kadhdhabūhu  ۚ  Fa'atba`nā Ba`đahum Ba`đāan Wa Ja`alnāhum 'Aĥādītha  ۚ  Fabu`dāan Liqawmin Lā Yu'uminūna 023-044. Sonra bir-birinin ardınca (mmətlərə) peyğəmbərlər gndərdik. Hər mmətə z peyğəmbəri gəldikcə onu yalanı saydılar. Biz də onları bir-birinin ardınca məhv edib (izi-tozu qalmayan) əfsanələrə dndərdik. İman gətirməyən tayfa məhv (Allahın rəhmətindən uzaq) olsun!  ۖ   ۚ   ۚ 
Thumma 'Arsalnā Mūsá Wa 'Akhāhu Hārūna Bi'āyātinā Wa Sulţānin Mubīnin 023-045. Sonra Musanı və qardaşı Harunu ayələrimizlə və (vəhdaniyyətimizi sbut edən) aıq-aşkar bir dəlillə gndərdik,
'Ilá Fir`awna Wa Mala'ihi Fāstakbarū Wa Kānū Qawmāan `Ālīna 023-046. Fironun və onun əyan-əşrafının yanına. Onlar (iman gətirməyi) təkəbbrlərinə sığışdırmayıb zlərini yuxarı tutan camaat olaraq qaldılar (yaxud Misirdə hakim olduqları İsrail oğullarına əzab-əziyyət verməkdə davam etdilər).
Faqālū 'Anu'uminu Libasharayni Mithlinā Wa Qawmuhumā Lanā `Ābidūna 023-047. (Firon və əyan-əşrafı) dedilər: "Bunların tayfası bizə bir qul kimi itaət etdiyi halda, biz zmz kimi iki adi insana imanmı gətirəcəyik?"
Fakadhdhabūhumā Fakānū Mina Al-Muhlakīna 023-048. Beləliklə, onları yalanı saydılar və nəticədə məhvə dar edilənlərdən oldular.
Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba La`allahum Yahtadūna 023-049. Həqiqətən, Biz Musaya kitabı (Tvratı) verdik ki, bəlkə, (İsrail oğulları) doğru yola ynəlsinlər!
Wa Ja`alnā Abna Maryama Wa 'Ummahu 'Āyatan Wa 'Āwaynāhumā 'Ilá Rabwatin Dhāti Qarārin Wa Ma`īnin 023-050. Məryəm oğlunu (İsanı) və (bakirə) anasını (qdrətimizdən yaranmış) bir mczə etdik. Onları abad (rahat) və axar sulu uca bir yerdə yerləşdirdik.
Yā 'Ayyuhā Ar-Rusulu Kulū Mina Aţ-Ţayyibāti Wa A`malū Şāliĥāan  ۖ  'Innī Bimā Ta`malūna `Alīmun 023-051. (Mxtəlif zamanlarda ayrı-ayrı mmətlərə gndərdiyimiz peyğəmbərlərə belə buyurduq: ) "Ey peyğəmbərlər! Təmiz (halal) nemətlərdən yeyin və yaxşı işlər grn! (Vacib və knll ibadətləri həm zahirən, həm də gizli, həmişə yerinə yetirin!) Mən, həqiqətən, sizin nə etdiklərinizi bilirəm!  ۖ 
Wa 'Inna Hadhihi 'Ummatukum 'Ummatan Wāĥidatan Wa 'Anā Rabbukum Fa Attaqūni 023-052. Bu (tvhid dini islam) tək bir din olaraq sizin dininizdir, Mən də sizin Rəbbinizəm. Məndən (əzabımdan) qorxun!" ~
Fataqaţţa`ū 'Amrahum Baynahum Zuburāan  ۖ  Kullu Ĥizbin Bimā Ladayhim Farūna 023-053. Amma (mmətlər) z dinini aralarında paralayıb firqə-firqə oldular (mxtəlif məzhəblərə ayrıldılar). Hər firqə z dininə sevinir. (z dinini haqq, digər dinləri batil hesab edib bundan məmnun olur).  ۖ 
FadharhumGhamratihim Ĥattá Ĥīnin 023-054. (Ya Rəsulum!) Sən onları bir mddət (əcəlləri atana qədər) z şaşqınlıqları iində burax!
'Ayaĥsabūna 'Annamā Numidduhum Bihi Min Mālin Wa Banīna 023-055. Məgər (kafirlər) elə zənn edirlər ki, onlara (dnyada) verdiyimiz var-dvlət və vladla
Nusāri`u Lahum Al-Khayrāti  ۚ  Bal Lā Yash`urūna 023-056. Biz onların yaxşılıqlarına tələsirik? Xeyr, anlamırlar! (Kafirlərə dnyada istədiklərini verib tədriclə onları əzaba yaxınlaşdırmağımızı, az sonra qəflətən başlarının stn alacağımızı dşnmrlər!)  ۚ 
'Inna Al-Ladhīna Hum Min Khashyati Rabbihim Mushfiqūna 023-057. Həqiqətən, Rəbbinin qorxusundan tir-tir əsənlər;
Wa Al-Ladhīna Hum Bi'āyāti Rabbihim Yu'uminūna 023-058. Rəbbinin ayələrinə inanlar;
Wa Al-Ladhīna Hum Birabbihim Lā Yushrikūna 023-059. Rəbbinə şərik qoşmayanlar;
Wa Al-Ladhīna Yu'utūna Mā 'Ātaw Wa Qulūbuhum Wa Jilatun 'Annahum 'Ilá Rabbihim Rāji`ūna 023-060. rəkləri Rəbbinin hzuruna qayıdacaqlarından qorxuya dşb verməli olduqlarını (zəkatı, sədəqəni) verənlər -
'Ūlā'ika Yusāri`ūna Fī Al-Khayrāti Wa Hum Lahā Sābiqūna 023-061. Məhz onlar yaxşı işlər grməyə tələsər (bir-biri ilə yarışar) və bu işlərdə (başqalarından) ndə gedərlər.
Wa Lā Nukallifu Nafsāan 'Illā Wus`ahā  ۖ  Wa Ladaynā Kitābun Yanţiqu Bil-Ĥaqqi  ۚ  Wa Hum Lā Yužlamūn 023-062. Biz he kəsi gc atmayan işi grməyə vadar etmərik. (Hər kəsi yalnız qvvəsi atdığı qədər ykləyərik. Namazı ayaq stə qıla bilməyən oturub qıla bilər. Xəstəliyinə, zəifliyinə grə oruc tuta bilməyən orucunu yeyə bilər). Bizdə haqqı syləyən bir Kitab vardır. Onlara (haqsız yerə əsla) zlm olunmaz.  ۖ   ۚ 
Bal QulūbuhumGhamratin Min Hādhā Wa Lahum 'A`mālun Min Dūni Dhālika Hum Lahā `Āmilūna 023-063. Lakin (kafirlərin) qəlbləri bundan (Qurandan) xəbərsizdir (bu barədə cəhalət iindədir) . Onların bundan başqa (Allaha xoş getməyən) ayrı işləri də vardır ki, elə onları edib durarlar (kfr edib gnaha batarlar).
Ĥattá 'Idhā 'Akhadhnā Mutrafīhim Bil-`Adhābi 'Idhā Hum Yaj'arūna 023-064. Nəhayət, onların naz-nemət iində yaşayan başılarını əzabla yaxaladığımız zaman (Bədr vuruşu gn) fəryad edib imdad diləyərlər.
Lā Taj'arū Al-Yawma  ۖ  'Innakum Minnā Lā Tunşarūna 023-065. (Onlara belə deyirlər: ) "Yalvarıb-yaxarmayın, bu gn Bizdən sizə he bir kmək yetişməz!"  ۖ 
Qad Kānat 'Āyātī Tutlá `Alaykum Fakuntum `Alá 'A`qābikum Tankişūna 023-066. Ayələrimiz sizə oxunduğu zaman arxa evirirdiniz (onları yalan hesab edib inanmırdınız).
Mustakbirīna Bihi Sāmirāan Tahjurūna 023-067. (Kəbə əhlisiniz, sizə he bir şey olmaz, deyə iman gətirməyi) znzə sığışdırmayıb gecələr toplanaraq (Quran və Peyğəmbər barəsində) ağzınıza gələni deyirdiniz (yaxud onlardan z dndərirdiniz).
'Afalam Yaddabbarū Al-Qawla 'Am Jā'ahum Mā Lam Ya'ti 'Ābā'ahumu Al-'Awwalīna 023-068. Məgər (mşriklər) kəlam (Allah kəlamı - Quran) haqqında dşnb daşınmırlarmı? Yaxud onlara ulu babalarına (kemiş mmətlərinə) gəlməyən bir şey gəldi? (Onlar Quranın, Peyğəmbərin haqq olduğunu niyə anlamırlar? Məgər ulu babalarına İbrahim, İsmail, Musa kimi peyğəmbərlər gəlmədimi? Yaxud onlara Tvrat, Shf kimi kitablar nazil olmadımı?)
'Am Lam Ya`rifū Rasūlahum Fahum Lahu Munkirūna 023-069. Yoxsa z Peyğəmbərini tanımadılar və buna grə onu inkar edirlər?
'Am Yaqūlūna Bihi Jinnatun  ۚ  Bal Jā'ahum Bil-Ĥaqqi Wa 'Aktharuhum Lilĥaqqi Kārihūna 023-070. Yaxud: "Onda divanəlik var?" - dedilər. Xeyr, Peyğəmbər onlara haqqla (Quranla) gəldi. Lakin onların əksəriyyəti haqqı xoşlamır.  ۚ 
Wa Lawi Attaba`a Al-Ĥaqqu 'Ahwā'ahum Lafasadati As-Samāwātu Wa Al-'Arđu Wa Man Fīhinna  ۚ  Bal 'Ataynāhum Bidhikrihim Fahum `An Dhikrihim Mu`rūna 023-071. Əgər haqq (Quran) onların nəfslərinin istəklərinə tabe olsaydı (və ya Allah onların istədikləri kimi hərəkət etsəydi), gylər, yer və onlarda olanlar (btn məxluqat) korlanıb gedərdi (aləm bir-birinə qarışıb nizamı pozulardı). Xeyr, Biz (mşriklərə) onlar n yd-nəsihət (və Peyğəmbər z qvmlərindən olduğu n şərəf olan Quranı) gətirdik, onlar isə zlərinə edilən yd-nəsihətdən (və şərəflərindən) z dndərirlər.  ۚ 
'Am Tas'aluhum Kharjāan Fakharāju Rabbika Khayrun  ۖ  Wa Huwa Khayru Ar-Rāziqīna 023-072. Yoxsa (Ya Rəsulum!) sən onlardan (z peyğəmbərliyinə, haqqı təbliğ etdiyinə grə) bir muzd (crət) istəyirsən? Rəbbinin əcri (dnyada verdiyi ruzi, axirətdə verəcəyi mkafat) daha xeyirlidir. O, ruzi verənlərin ən yaxşısıdır!  ۖ 
Wa 'Innaka Latad`ūhum 'Ilá Şirāţin Mustaqīmin 023-073. Əslində sən onları doğru yola (islam dininə) dəvət edirsən!
Wa 'Inna Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati `Ani Aş-Şirāţi Lanākibūna 023-074. Axirətə inanmayanlar isə doğru yoldan sapanlardır!
Wa Law Raĥimnāhum Wa Kashafnā Mā Bihim Min Đurrin Lalajjū Fī Ţughyānihim Ya`mahūna 023-075. Əgər Biz onlara rəhm edib dşdkləri msibətdən qurtarsaq, onlar şaşqın vəziyyətdə yenə də azğınlıqlarında davam edərlər. (Məkkəyə yeddi il ərzində aclıq, qıtlıq z vermişdi. Məkkə mşrikləri Peyğəmbərin yanına gedib bu bəladan qurtarmaları n Allaha dua etməyi xahiş etmişdilər. Peyğəmbərin duasından sonra Məkkədə bolluq olmuş, camaatın gzəranı tamamilə yaxşılaşmışdı. Bunun mqabilində Peyğəmbərə iman gətirmək əvəzinə, mşriklər ona verdikləri əzab-əziyyəti daha da gcləndirmişdilər).
Wa Laqad 'Akhadhnāhum Bil-`Adhābi Famā Astakānū Lirabbihim Wa Mā Yatađarra`ūna 023-076. Biz həqiqətən, onları əzabla yaxaladıq, lakin onlar yenə z Rəbbinə itaət etmədilər, (Ona) yalvarıb-yaxarmadılar (iman gətirmədilər ki, gətirmədilər).
Ĥattá 'Idhā Fataĥnā `Alayhim Bābāan Dhā `Adhābin Shadīdin 'Idhā Hum Fīhi Mublisūna 023-077. Nəhayət, onların znə bir əzab qapısı adığımız (Bədr vuruşunun msibətinə dar etdiyimiz) zaman dərhal midsizliyə qapıldılar (dilləri-ağızları quruyub, mat-məəttəl qaldılar).
Wa Huwa Al-Ladhī 'Ansha'a Lakumu As-Sam`a Wa Al-'Abşāra Wa Al-'Af'idata  ۚ  Qalīlāan Mā Tashkurūna 023-078. Sizə qulaq, gz və rək verən Odur. Siz (Allahın nemətlərinə) ox az şkr edirsiniz.  ۚ 
Wa Huwa Al-Ladhī Dhara'akum Al-'Arđi Wa 'Ilayhi Tuĥsharūna 023-079. Sizləri yer zndə yaradıb trədən (yer znə yayıb səpələyən) Odur. Siz (qiyamət gn) Onun hzuruna cəm ediləcəksiniz.
Wa Huwa Al-Ladhī Yuĥyī Wa Yumītu Wa Lahu Akhtilāfu Al-Layli Wa An-Nahāri  ۚ  'Afalā Ta`qilūna 023-080. Dirildən də, ldrən də Odur. Gecə və gndz bir-birinin ardınca gedib-gəlməsi də Onun əmrilədir. Məgər (Allahın qdrətini, ibadətə btlərin deyil, məhz Onun layiq olduğunu) dərk etmirsiniz?  ۚ 
Bal Qālū Mithla Mā Qāla Al-'Awwalūna 023-081. Xeyr, onlar da əvvəlkilərin (kemiş mmətlərin) dedikləri kimi dedilər.
Qālū 'A'idhā Mitnā Wa Kunnā Turābāan Wa `Ižāmāan 'A'innā Lamabthūna 023-082. (Kemiş mmətlər) belə demişdilər: "Məgər biz lb torpaq və sr-smk olduqdan sonra bir də dirildiləcəyik?"
Laqad Wu`idnā Naĥnu Wa 'Ābā'uunā Hādhā Min Qablu 'In Hādhā 'Illā 'Asāţīru Al-'Awwalīna 023-083. Həqiqətən, bizə də, atalarımıza da ncə bu (dirilmə) vəd olunmuşdu. Bu, qədimlərin (kemiş mmətlərin) əfsanələrindən (uydurmalarından) başqa bir şey deyildir.
Qul Limani Al-'Arđu Wa Man Fīhā 'In Kuntum Ta`lamūna 023-084. (Ya Rəsulum! Bu mşriklərə) de: "Əgər bilirsinizsə, (bir deyin grək) bu yer və yer zndə olanlar (btn məxluqat) kimindir?"
Sayaqūlūna Lillahi  ۚ  Qul 'Afalā Tadhakkarūna 023-085. Onlar mtləq: "Allahındlr!" - deyə cavab verəcəklər. Sən də de: "Bəs elə isə (məxluqatı yaratmağa qadir olan kəsin ləndən sonra onları yenidən dirildə biləcəyini) dşnmrsnz?"  ۚ 
Qul Man Rabbu As-Samāwāti As-Sab`i Wa Rabbu Al-`Arshi Al-`Ažīmi 023-086. De: "Yeddi (qat) gyn Rəbbi, o (byk) əzəmətli ərşin Rəbbi (sahibi) kimdir?"
Sayaqūlūna Lillahi  ۚ  Qul 'Afalā Tattaqūna 023-087. (Mşriklər) mtləq: "(Bunlar) Allahındır!" - deyə cavab verəcəklər. Onda sən də de: "Bəs elə isə (Allahın əzabından) qorxmursunuz?"  ۚ 
Qul Man Biyadihi Malakūtu Kulli Shay'in Wa Huwa Yujīru Wa Lā Yujāru `Alayhi 'In Kuntum Ta`lamūn 023-088. De: "Əgər bilirsinizsə, (bir deyin grək) hər şeyin hkm əlində olan, (istədiyini) himayə edən, amma znn himayəyə ehtiyacı olmayan kimdir?"
Sayaqūlūna Lillahi  ۚ  Qul Fa'annā Tusĥarūna 023-089. Onlar mtləq: "(Bu qdrət, bu vəsflər yalnız) Allahındır!" - deyə cavab verəcəklər. Sən də de: "Bəs elə isə (Şeytana aldanıb haqqa boyun qoymaqdan, Allahın ayələrinə inanmaqdan və yalnız Ona ibadət etməkdən) nə cr (aldanılıb) dndərilirsiniz?  ۚ 
Bal 'Ataynāhum Bil-Ĥaqqi Wa 'Innahum Lakādhibūna 023-090. Xeyr, Biz onları haqqı (haqq yol olan islam dinini) gətirdik. Onlar isə, şbhəsiz ki, yalanıdırlar!
Attakhadha Al-Lahu Min Waladin Wa Mā Kāna Ma`ahu Min 'Ilahin  ۚ  'Idhāan Ladhahaba Kullu 'Ilahin Bimā Khalaqa Wa La`alā Ba`đuhum `Alá Ba`đin  ۚ  Subĥāna Al-Lahi `Ammā Yaşifūna 023-091. Allah (znə) he bir vlad gtrməmişdir. (Nə İsa Onun oğlu, nə də mələklər Onun qızlarıdır. Əksinə, onların hamısı Allahın qdrətindən yaranmış məxluqatlardır). Onunla yanaşı (ibadət ediləcək) he bir tanrı yoxdur. Əgər belə olsaydı, onda he bir tanrı əlahiddə z yaratdıqları ilə gedər, (z məxluqatını ayırıb aparar) və onların bir qismi (dnyadakı padşahlar kimi) digərinə stn olmağa alışardı. Allah mşriklərin (Ona) aid etdikləri sifətlərdən tamamilə kənardır! ~  ۚ   ۚ 
`Ālimi Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati Fata`ālá `Ammā Yushrikūna 023-092. O, qeybi də, aşkarı da bilir. Allah (mşriklərin) Ona qoşduğu şəriklərdən ox ucadır!
Qul Rabbi 'Immā Turiyannī Mā Yū`adūna 023-093. (Ya Rəsulum!) De: "Ey Rəbbim! Əgər (mşriklərə) vəd etdiyin əzabı mənə gstərəcəksənsə,
Rabbi Falā Taj`alnī Fī Al-Qawmi Až-Žālimīna 023-094. Onda məni zalım tayfanın iində qoyma, ey Rəbbim!" ("Məni də onlarla birlikdə həlak etmə. Məni razı qaldığın kəslərlə bir yerdə et!")
Wa 'Innā `Alá 'An Nuriyaka Mā Na`iduhum Laqādirūna 023-095. (Ya Rəsulum!) Biz onlara vəd etdiyimizi (əzabı) sənə gstərməyə, əlbəttə, qadirik!
Adfa` Bi-Atī Hiya 'Aĥsanu As-Sayyi'ata  ۚ  Naĥnu 'A`lamu Bimā Yaşifūna 023-096. Sən pisliyi yaxşılıqla dəf et! (Gzəl xislət sahibi olub sənə pislik edəni, əziyyət verəni əfv et!) Biz (mşriklərin Bizə) aid etdikləri sifətləri (və sənin haqqında dedikləri nalayiq szləri) daha yaxşı bilirik!  ۚ 
Wa Qul Rabbi 'A`ūdhu Bika Min Hamazāti Ash-Shayāţīni 023-097. Və de: "Ey Rəbbim! Mən şeytanların vəsvəsələrindən Sənə sığınıram!
Wa 'A`ūdhu Bika Rabbi 'An Yaĥđurūni 023-098. Onların yanımda olmalarından (işlərimə xələl qatmalarından) Sənə pənah gətirirəm, ey Rəbbim!"
Ĥattá 'Idhā Jā'a 'Aĥadahumu Al-Mawtu Qāla Rabbi Arji`ūni 023-099. Nəhayət, (mşriklərdən) birinin lm gəlib atdığı zaman o belə deyər: "Ey Rəbbim! Məni geri (dnyaya) qaytar!
La`allī 'A`malu Şāliĥāan Fīmā Taraktu  ۚ  Kallā  ۚ  'Innahā Kalimatun Huwa Qā'iluhā  ۖ  Wa Min Warā'ihim Barzakhun 'Ilá Yawmi Yub`athūna 023-100. Bəlkə, (indiyə qədər) zay etdiyim mrm mqabilində yaxşı bir iş grm! (Yaxud, bu gnə qədər tərk etdiyim imana qayıdıb saleh bir əməl edim!) Xeyr, bu onun dediyi boş (faydasız) bir szdr. Onların nndə dirilib (haqq-hesab n Allahın hzurunda) duracaqları gnə (qiyamət gnnə) qədər maneə (ldkdən sonra qiyamətədək qalacaqları bərzəx aləmi) vardır.  ۚ   ۚ   ۖ 
Fa'idhā Nufikha Fī Aş-Şūri Falā 'Ansāba Baynahum Yawma'idhin Wa Lā Yatasā'alūna 023-101. Sur alınacağı gn artıq aralarında nə qohumluq (əlaqəsi) olar, nə də onlar bir-birindən soruşub hal-əhval tutarlar. (Qiyamət gn he bir qohumluq fayda verməz, qohumlar bir-birini tanımaz; hərə z hayında olar).
Faman Thaqulat Mawāzīnuhu Fa'ūlā'ika Humu Al-Mufliĥūna 023-102. Məhz tərəziləri ağır gələnlər (dnyada yaxşı əməlləri ox olanlar) nicat taparlar.
Wa Man Khaffat Mawāzīnuhu Fa'ūlā'ika Al-Ladhīna Khasirū 'Anfusahum Fī Jahannama Khālidūna 023-103. Tərəziləri yngl gələnlər (dnyada oxlu gnah qazananlar) isə zlərinə ziyan edənlərdir. Onlar Cəhənnəmdə əbədi qalarlar.
Talfaĥu Wujūhahumu An-Nāru Wa Hum Fīhā Kāliĥūna 023-104. Cəhənnəm odu onların zn yandırar. Onlar orada (st dodaqları başlarının tən ortasına, alt dodaqları isə gbəklərinə qədər uzanaraq) dişləri ağarmış vəziyyətdə durarlar.
'Alam Takun 'Āyātī Tutlá `Alaykum Fakuntum Bihā Tukadhdhibūna 023-105. (Onlara deyilər: ) "Məgər Mənim ayələrim sizlərə oxunmurdumu? Siz isə onları yalan hesab edirsiniz!"
Qālū Rabbanā Ghalabat `Alaynā Shiqwatunā Wa Kunnā Qawmāan Đāllīna 023-106. Onlar deyərlər: "Ey Rəbbimiz! Rəzil taleyimiz (bədbəxtliyimiz) bizə qələbə aldı və biz haqq yoldan azan bir camaat olduq!
Rabbanā 'Akhrijnā Minhā Fa'in `Udnā Fa'innā Žālimūna 023-107. Ey Rəbbimiz! Bizi oradan (cəhənnəm odundan ıxart! Əgər bir də (Sənin xoşuna gəlməyən pis işlərə) qayıtsaq, şbhəsiz ki, zalım (zmz zmzə zlm etmiş) olarıq".
Qāla Akhsa'ū Fīhā Wa Lā Tukallimūni 023-108. (Allah) buyurar: "Orada zəlil (məyus) vəziyyətdə durub qalın və Mənə he bir şey deməyin! (Cəhənnəm odundan xilas edilməyinizi Məndən diləməyin!)"
'Innahu Kāna Farīqun Min `Ibādī Yaqūlūna Rabbanā 'Āmannā Fāghfir Lanā Wa Arĥamnā Wa 'Anta Khayru Ar-Rāĥimīna 023-109. nki bəndələrimdən bir zmrə (mminlər) var idi ki, onlar: "Ey Rəbbimiz! Biz (Sənə) iman gətirdik. Artıq bizi bağışla, bizə rəhm et. Sən rəhm edənlərin ən yaxşısısan!" - deyirdilər.
Fāttakhadhtumūhum Sikhrīyāan Ĥattá 'Ansawkum Dhikrī Wa Kuntum Minhum Tađĥakūna 023-110. Siz isə onları məsxərəyə qoyurdunuz. (Bu məsxərə, lağlağı başınızı o qədər qatmışdı ki) Məni yada salmağı belə sizə unutdurmuşdu. Siz (istehza ilə) onlara glrdnz.
'Innī Jazaytuhumu Al-Yawma Bimā Şabarū 'Annahum Humu Al-Fā'izūna 023-111. Həqiqətən, Mən səbr etdiklərinə grə onları mkafatlandırdım. Onlar nicat tapanlardır (uğura yetənlərdir)!"
Qāla Kam Labithtum Al-'Arđi `Adada Sinīna 023-112. (Allah qiyamət gn kafirlərə) belə buyuracaqdır: "Yer zndə neə il qaldınız?"
Qālū Labithnā Yawmāan 'Aw Ba`đa Yawmin Fās'ali Al-`Āddīna 023-113. Onlar: "Bir gn, bir gndən də az, hər halda, sayanlardan (insanların əməllərini sayan mələklərdən) soruş!" - deyə cavab verəcəklər.
Qāla 'In Labithtum 'Illā Qalīlāan  ۖ  Law 'Annakum Kuntum Ta`lamūna 023-114. Allah buyuracaq: "Əgər (həqiqəti) bilirsinizsə, siz (orada) ox az qaldınız! (Dnya həyatı axirət həyatı ilə mqayisədə olduqca qısadır).  ۖ 
'Afaĥasibtum 'Annamā Khalaqnākum `Abathāan Wa 'Annakum 'Ilaynā Lā Turja`ūna 023-115. Yoxsa sizi əbəs yerə yaratdığımızı və (qiyamət gn dirilib haqq-hesab n) hzurumuza qaytarılmayacağınızı gman edirdiniz?"
Fata`ālá Al-Lahu Al-Maliku Al-Ĥaqqu  ۖ  Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Rabbu Al-`Arshi Al-Karīmi 023-116. Həqiqi hkmdar olan Allah (hər şeydən) ucadır. Ondan başqa he bir tanrı yoxdur. O, kərim (uca, qiymətli) olan ərşin Rəbbidir! (Allahın rəhməti, xeyir-bərəkəti, peyğəmbərlərə gələn vəhy ərşdən nazil olduğu n o kərimdir).  ۖ  ~
Wa Man Yad`u Ma`a Al-Lahi 'Ilahāan 'Ākhara Lā Burhāna Lahu Bihi Fa'innamā Ĥisābuhu `Inda Rabbihi  ۚ  'Innahu Lā Yufliĥu Al-Kāfirūna 023-117. Kim Allahla yanaşı başqa bir tanrıya ibadət edərsə - bunun n isə onun he bir dəlili yoxdur - (qiyamət gn) onun cəzasını Rəbbi z verəcəkdir. Həqiqətən, kafirlər nicat tapmazlar! ~  ۚ 
Wa Qul Rabbi Aghfir Wa Arĥam Wa 'Anta Khayru Ar-Rāĥimīna 023-118. (Ya Rəsulum!) De: "Ey Rəbbim (Bizi) bağışla və rəhm et! (mmətimin gnahlarından ke, tvbəmizi qəbul buyurmaqla bizə mərhəmət əta et!) Sən rəhm edənlərin ən yaxşısısan!
Next Sūrah