22) Sūrat Al-Ĥaj

Printed format

22)

Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Attaqū Rabbakum 'Inna Zalzalata As-Sā`ati Shay'un `Ažīmun 022-001. Ey insanlar! Rəbbinizdən qorxun. (Allahın əzabından qorxub pis əməllərdən əkinin, yalnız Ona ibadət və itaət edin). Həqiqətən, qiyamət gnnn (axır saatın) zəlzələsi dəhşətli şeydir!
Yawma Tarawnahā Tadh/halu Kullu Murđi`atin `Ammā 'Arđa`at Wa Tađa`u Kullu Dhāti Ĥamlin Ĥamlahā Wa Tará An-Nāsa Sukārá Wa Mā Hum Bisukārá Wa Lakinna `Adhāba Al-Lahi Shadīdun 022-002. Onu grəcəyiniz gn hər bir əmzikli qadın əmizdirdiyi uşağını unudar, hər bir hamilə qadın bari-həmlini (vaxtından əvvəl) yerə qoyar (uşaq salar). İnsanları sərxoş grərsən, halbuki onlar sərxoş deyillər. Ancaq Allahın əzabı ox şiddətlidir!
Wa Mina An-Nāsi Man Yujādilu Fī Al-Lahi Bighayri `Ilmin Wa Yattabi`u Kulla Shayţānin Marīdin 022-003. Allah haqqında he bir şey bilmədən (elmsiz-dəlilsiz "Rəbbimiz mələklərdən znə vlad gtrmşdr" - deyə) mbahisə edən və Allaha asi olmuş hər bir şeytana uyan insanlar da vardır.
Kutiba `Alayhi 'Annahu Man Tawallāhu Fa'annahu Yuđilluhu Wa Yahdīhi 'Ilá `Adhābi As-Sa`īri 022-004. (Şeytan) haqqında əzəldən belə yazılmışdır (hkm edilmişdir): hər kəs onunla (Şeytanla) dostluq etsə, (Şeytan) onu yoldan ıxardıb cəhənnəm əzabına srkləyər. ~
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu 'In Kuntum Fī Raybin Mina Al-Ba`thi Fa'innā Khalaqnākum Min Turābin Thumma Min Nuţfatin Thumma Min `Alaqatin Thumma Min Muđghatin Mukhallaqatin Wa Ghayri Mukhallaqatin Linubayyina Lakum  ۚ  Wa Nuqirru Fī Al-'Arĥāmi Mā Nashā'u 'Ilá 'Ajalin Musammáan Thumma Nukhrijukum Ţiflāan Thumma Litablughū 'Ashuddakum  ۖ  Wa Minkum Man Yutawaffá Wa Minkum Man Yuraddu 'Ilá 'Ardhali Al-`Umuri Likaylā Ya`lama Min Ba`di `Ilmin Shay'āan  ۚ  Wa Tará Al-'Arđa Hāmidatan Fa'idhā 'Anzalnā `Alayhā Al-Mā'a Ahtazzat Wa Rabat Wa 'Anbatat Min Kulli Zawjin Bahījin 022-005. Ey insanlar! ləndən sonra yenidən diriləcəyinizə şbhəniz varsa (ilk yaradılışınızı yada salın). Həqiqətən, Biz sizi (babanız Adəmi) torpaqdan, sonra mənidən (ntfədən), sonra laxtalanmış qandan, daha sonra məyyən, tam bir şəklə dşmş (vaxtında doğulmuş) və dşməmiş (vaxtından əvvəl doğulmuş) bir para ətdən yaratdıq ki, (qdrətimizi) sizə gstərək. İstədiyimizi ana bətnində məyyən bir mddət (adətən, doqquz ay) saxlayar, sonra sizi (oradan) uşaq olaraq (doğurub) ıxardarıq. Sonra yetkinlik ağına (otuz-qırx yaşlarına) yetişəsiniz deyə (sizi bydərik). Kiminiz (bu həddə atmamış) vəfat edər, kiminiz də mrn elə bir rəzil (ən ixtiyar) ağına atdırılar ki, vaxtilə bildiyini (tamamilə unudub krpə uşaq kimi) bilməz olar. (Ey insan!) Sən yer zn qupquru grərsən. Biz ona yağmur endirdiyimiz zaman o, hərəkətə (cana) gəlib qabarar (yaxud xəmir kimi acıyar) və hər nv gzəl (meyvədən, bitkidən) bar gətirər.  ۚ   ۖ   ۚ 
Dhālika Bi'anna Al-Laha Huwa Al-Ĥaqqu Wa 'Annahu Yuĥyī Al-Mawtá Wa 'Annahu `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 022-006. Bu (insan yaradılışının mxtəlif mərhələləri, l torpağın cana gətirilməsi) ona grədir ki, Allah haqdır, lləri dirildir və O, hər şeyə qadirdir!
Wa 'Anna As-Sā`ata 'Ātiyatun Lā Rayba Fīhā Wa 'Anna Al-Laha Yab`athu Man Al-Qubūri 022-007. Bu (həm də belə bir danılmaz həqiqətə inanmağınız ndr ki) o saat (qiyamət gn) mtləq gələcəkdir, ona he bir şəkk-şbhə yoxdur və Allah qəbirlərdə olanları dirildəcəkdir!
Wa Mina An-Nāsi Man Yujādilu Fī Al-Lahi Bighayri `Ilmin Wa Lā Hudáan Wa Lā Kitābin Munīrin 022-008. İnsanlar iində (Əbu Cəhl kimi) eləsi də vardır ki, he bir şey bilmədən, haqq yolu gstərən he bir rəhbəri (yaxud tutarlı dəlili) və nurani (səmadan endirilib hkmn aıq bildirən) kitabı olmadan Allah barəsində mbahisə edər.
Thāniya `Iţfihi Liyuđilla `An Sabīli Al-Lahi  ۖ  Lahu Fī Ad-DunKhizyun  ۖ  Wa Nudhīquhu Yawma Al-Qiyāmati `Adhāba Al-Ĥarīqi 022-009. O, boynunu (təkəbbrlə sağa-sola) əyərək (insanları) Allahın yolundan ıxarmaq məqsədilə bunu edər. Onu dnyada rsvayılıq gzləyir, qiyamət gn isə ona cəhənnəm odunun əzabını daddıracağıq!  ۖ   ۖ 
Dhālika Bimā Qaddamat Yadāka Wa 'Anna Al-Laha Laysa Bižallāmin Lil`abīdi 022-010. (O zaman ona belə deyiləcək:) "Bu, (dnyada) z əllərinlə etdiyin gnahların cəzasıdır, yoxsa Allah bəndələrinə əsla zlm edən deyildir!"
Wa Mina An-Nāsi Man Ya`budu Al-Laha `Alá Ĥarfin  ۖ  Fa'in 'Aşābahu Khayrun Aţma'anna Bihi  ۖ  Wa 'In 'Aşābat/hu Fitnatun Anqalaba `Alá Wajhihi Khasira Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirata Dhālika  ۚ  Huwa Al-Khusrānu Al-Mubīnu 022-011. İnsanlardan eləsi də vardır ki, Allaha şəkklə ibadət edər. Əgər ona bir xeyir toxunsa, (dini barəsində) arxayın olar (islamdan mhkəm yapışar). Yox, əgər ona bir bəla (msibət) z versə, hrəsi dəyişər (islamdan z dndərib yenə kfrə qayıdar). Beləsi dnyanı da əldən verər, axirəti də. Aıq-aşkar ziyan budur, bu!  ۖ   ۖ   ۚ 
Yad`ū Min Dūni Al-Lahi Mā Lā Yađurruhu Wa Mā Lā Yanfa`uhu  ۚ  Dhālika Huwa Ađ-Đalālu Al-Ba`īdu 022-012. O, Allahı buraxıb znə nə zərər, nə də xeyir verən btlərə tapınar. Haqq yoldan azıb uzaq dşmək də budur!  ۚ 
Yad`ū Laman Đarruhu 'Aqrabu Min Naf`ihi  ۚ  Labi'sa Al-Mawlá Wa Labi'sa Al-`Ashīru 022-013. z də zərəri xeyirindən daha ox (Cəhənnəmə daha yaxın) olana ibadət edər. O (bt) nə pis kməki, necə də pis yoldaşdır! ~  ۚ 
'Inna Al-Laha Yudkhilu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru  ۚ  'Inna Al-Laha Yaf`alu Mā Yurīdu 022-014. Həqiqətən, Allah iman gətirib yaxşı işlər grənləri (ağacları) altından aylar axan cənnətlərə daxil edər. Allah istədiyini edər.  ۚ 
Man Kāna Yažunnu 'An Lan Yanşurahu Al-Lahu Fī Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati Falyamdud Bisababin 'Ilá As-Samā'i Thumma Liyaqţa` Falyanžur Hal Yudh/hibanna Kayduhu Mā Yaghīžu 022-015. Hər kim Allahın dnyada və axirətdə ona (z Peyğəmbərinə) kmək gstərməyəcəyini zənn edirsə, qoy gyə (evinin tavanına) bir ip uzatsın, sonra da (ipi boğazına salıb) kəssin (zn ondan assın) və grsn ki, onun bu hiyləsi qəzəbinə səbəb olan şeyi (Allahın peyğəmbərə gstərəcəyi yardımı) aradan qaldıra bilərmi? (Əlbəttə, qaldıra bilməz! Allahın z peyğəmbərinə yardım etməsini istəməyənlər, qəzəblərindən zlərini assalar da, partlayıb atlasalar da, Allah ona dnyada zəfər, axirətdə isə yksək məqamlar nəsib edəcəkdir).
Wa Kadhalika 'Anzalnāhu 'Āyātin Bayyinātin Wa 'Anna Al-Laha Yahdī Man Yurīdu 022-016. Biz (Quranı) beləcə aıq-aşkar ayələr şəklində nazil etdik. Allah dilədiyini doğru yola mvəffəq edər.
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Al-Ladhīna Hādū Wa Aş-Şābi'īna Wa An-Naşārá Wa Al-Majūsa Wa Al-Ladhīna 'Ashrakū 'Inna Al-Laha Yafşilu Baynahum Yawma Al-Qiyāmati  ۚ  'Inna Al-Laha `Alá Kulli Shay'in Shahīdun 022-017. Həqiqətən, Allah iman gətirənlər (msəlmanlar), yəhudilər, sabiilər (ulduzpərəstlər), xapərəstlər, atəşpərəstlər və mşriklər arasında qiyamət gn (haqq ilə batili ayırd edərək) hkmn verəcəkdir. Şbhəsiz ki, Allah hər şeyə şahiddir! (Onların nə etdiklərini və nəyə layiq olduqlarını ox gzəl bilir!)  ۚ 
'Alam Tará 'Anna Al-Laha Yasjudu Lahu Man As-Samāwāti Wa Man Al-'Arđi Wa Ash-Shamsu Wa Al-Qamaru Wa An-Nujūmu Wa Al-Jibālu Wa Ash-Shajaru Wa Ad-Dawābbu Wa Kathīrun Mina An-Nāsi  ۖ  Wa Kathīrun Ĥaqqa `Alayhi Al-`Adhābu  ۗ  Wa Man Yuhini Al-Lahu Famā Lahu Min Mukrimin  ۚ  'Inna Al-Laha Yaf`alu Mā Yashā'u 022-018. (Ey insan!) Məgər gylərdə və yerdə olanların (btn canlıların), Gnəşin, Ayın və ulduzların, dağların, ağacların və heyvanların, insanların bir oxunun (mminlərin) Allaha səcdə etdiyini grmrsənmi? Bir oxuna da (kafirlərə də) əzab vacib olmuşdur. Allahın alaltdığı kimsəni he kəs yksəldə (səadətə qovuşdura) bilməz. Həqiqətən, Allah dilədiyini edər!  ۖ   ۗ   ۚ 
Hadhāni Khaşmāni Akhtaşamū Fī Rabbihim  ۖ  Fa-Al-Ladhīna Kafarū Quţţi`at Lahum Thiyābun Min Nārin Yuşabbu Min Fawqi Ru'ūsihimu Al-Ĥamīmu 022-019. Rəbbi barəsində mbahisə aparan bu iki zmrə (mminlər və kafirlər bir-birinə) dşməndir. Onu inkar edənlər n atəşdən paltar biilmişdır; başlarına da qaynar su tkləcəkdir.  ۖ 
Yuşharu Bihi Mā Fī Buţūnihim Wa Al-Julūdu 022-020. O su ilə qarınlarında olanlar (bağırsaqları, ciyərləri) və dəriləri əridiləcəkdir.
Wa Lahum Maqāmi`u Min Ĥadīdin 022-021. Hələ onlar n (başlarına vurulacaq) dəmir toppuzlar da vardır.
Kullamā 'Arādū 'An Yakhrujū Minhā Min Ghammin 'U`īdū Fīhā Wa Dhūqū `Adhāba Al-Ĥarīqi 022-022. (Kafirlər) oradan - (Cəhənnəmdə dşdkləri) qəmdən qurtarmaq istədikcə, yenidən ora qaytarılar və (onlara:) "Dadın atəşin əzabını!" (deyilər).
'Inna Al-Laha Yudkhilu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Yuĥallawna Fīhā Min 'Asāwira Min Dhahabin Wa Lu'ulu'uāan  ۖ  Wa Libāsuhum Fīhā Ĥarīrun 022-023. Həqiqətən, Allah iman gətirib yaxşı işlər grənləri (ağacları) altından aylar axan cənnətlərə daxil edəcəkdir. Onlar orada altun və incilərlə bəzənəcəklər (qızıldan və mirvaridən bilərziklər taxacaqlar), orada libasları da ipəkdən olacaqdır!  ۖ 
Wa Hudū 'Ilá Aţ-Ţayyibi Mina Al-Qawli Wa Hudū 'Ilá Şirāţi Al-Ĥamīdi 022-024. Onlar (dnyada) təmiz (pak) szə (la ilahə illallaha, yaxud Qurana) mvəffəq olmuş, həm də Allahın bəyəndiyi yola (islama) ynəldilmişlər.
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Wa Yaşuddūna `An Sabīli Al-Lahi Wa Al-Masjidi Al-Ĥarāmi Al-Ladhī Ja`alnāhu Lilnnāsi Sawā'an Al-`Ākifu Fīhi Wa Al-Bādi  ۚ  Wa Man Yurid Fīhi Bi'ilĥādin Bižulmin Nudhiqhu Min `Adhābin 'Alīmin 022-025. Kafir olub (insanları) Allah yolundan, həm yerlilər, həm də gəlmələr n (qiblə, məbəd) etdiyimiz Məscidlhəramdan dndərənlərə və orada zlmə, haqsızlığa meyl etmək istəyənlərə də şiddətli əzabdan daddıracağıq!  ۚ 
Wa 'Idh Bawwa'nā Li'ibrāhīma Makāna Al-Bayti 'An Lā Tushrik Bī Shay'āan Wa Ţahhir Baytiya Lilţţā'ifīna Wa Al-Qā'imīna Wa Ar-Rukka`i As-Sujūdi 022-026. (Ya Rəsulum!) Yadına sal ki, bir zaman İbrahimə Kəbənin yerini bildirib belə buyurmuşduq: "Mənə he bir şeyi şərik qoşma, evimi təvaf edənlər, namaza duranlar, rku edən və səcdəyə qapananlar (namaz qılanlar) n (btlərdən) təmizlə!"
Wa 'Adhdhin An-Nāsi Bil-Ĥajji Ya'tūka Rijālāan Wa `Alá Kulli Đāmirin Ya'tīna Min Kulli Fajjin `Amīqin 022-027. İnsanları həccə ağır ki, onlar sənin yanına (istər) piyada və (istərsə də) hər uzaq yoldan yollanan hər r arıq (yorğun-arğın) dəvələr stndə (svari olaraq) gəlsinlər.
Liyash/hadū Manāfi`a Lahum Wa Yadhkurū Asma Al-Lahi Fī 'Ayyāmin Ma`lūmātin `Alá Mā Razaqahum Min Bahīmati Al-'An`ām  ۖ  Fakulū Minhā Wa 'Aţ`imū Al-Bā'isa Al-Faqīra 022-028. Belə ki, z mənfəətlərinin şahidi olsunlar və məlum gnlərdə Allahın onlara ruzi verdiyi (drdayaqlı) heyvanların stndə (onları qurban kəsərkən) Onun adını əksinlər (bismillah desinlər). Onlardan znz də yeyin, biarə (zavallı) yoxsullara da yedirdin!  ۖ 
Thumma Liyaqđū Tafathahum Wa Līūfū Nudhūrahum Wa Līaţţawwafū Bil-Bayti Al-`Atīqi 022-029. Sonra həcc əməllərini (dırnaq kəsmək, saını qırxmaq, yaxud qısaltmaq və s.) yerinə yetirsinlər (və ya kirlərini təmizləsinlər), nəzirlərini versinlər və (Nuhun tufanından salamat ıxmış, yaxud bəşər vladı n ilk ziyarətgah olan) qədim evi (Kəbəni) təvaf etsinlər!
Dhālika Wa Man Yu`ažžim Ĥurumāti Al-Lahi Fahuwa Khayrun Lahu `Inda Rabbihi  ۗ  Wa 'Uĥillat Lakumu Al-'An`ām 'Illā Mā Yutlá `Alaykum  ۖ  Fājtanibū Ar-Rijsa Mina Al-'Awthāni Wa Ajtanibū Qawla Az-Zūri 022-030. (Ey insanlar! Həccin sizə vacib olan əməli) budur. Və hər kəs (ihramda ikən) Allahın haram buyurduqlarına hrmət (riayət) etsə, bu, Rəbbi yanında onun n xeyirli olar. (Haram olduğu "Maidə" surəsində) sizə deyilənlərdən başqa, qalan heyvanlar (onların ətini yemək) sizə halal edilmişdir. Belə olduğu təqdirdə, murdar (başdan-ayağa murdarlıq olan) btlərdən qaın, yalan szlərdən də (Allaha şərik qoşmaqdan da) əkinin -  ۗ   ۖ 
Ĥunafā'a Lillahi Ghayra Mushrikīna Bihi  ۚ  Wa Man Yushrik Bil-Lahi Faka'annamā Kharra Mina As-Samā'i Fatakhţafuhu Aţ-Ţayru 'Aw Tahwī Bihi Ar-Rīĥu Fī Makānin Saĥīqin 022-031. Batildən haqqa dnərək yalnız Allaha təslim olduğunuz və Ona şərik qoşmadığınız halda! Allaha şərik qoşan kimsə gydən dşən, quşların onu srətlə alıb apardığı, yaxud kləyin sovurub uzaqlara atdığı bir şeyə (məxluqa) bənzər.  ۚ 
Dhālika Wa Man Yu`ažžim Sha`ā'ira Al-Lahi Fa'innahā Min Taq Al-Qulūbi 022-032. (Ey insanlar! Sizə əmr etdiyim) budur. Və hər kəs Allahın mərasiminə (həcc əməllərinə, yaxud qurbanlıq heyvanlara) hrmət etsə, bu (hrmət), şbhəsiz ki, qəlblərin təqvasındadır (Allahdan qorxmasındadır).
Lakum Fīhā Manāfi`u 'Ilá 'Ajalin Musammáan Thumma Maĥilluhā 'Ilá Al-Bayti Al-`Atīqi 022-033. Sizin n (qurbanlıq heyvanlarda) məyyən bir vaxta qədər mənfəət vardır. (Kəsilənə qədər onları minər, sdn iər, yunundan istifadə edərsiniz). Sonra onların gətirilib kəsiləcəyi yer (Mina) qədim ev (Kəbə) istiqamətindədir. (Yaxud həcc əməllərini yerinə yetirməkdə sizin n qiyamətə qədər mənfəət vardır. Həcc gnləri Kəbəyə toplanar, btn msəlmanlara lazım olan dini və dnyəvi məsələlər barəsində məsləhət-məşvərət edərsiniz).
Wa Likulli 'Ummatin Ja`alnā Mansakāan Liyadhkurū Asma Al-Lahi `Alá Mā Razaqahum Min Bahīmati Al-'An`āmi  ۗ  Fa'ilahukum 'Ilahun Wāĥidun Falahu 'Aslimū  ۗ  Wa Bashshiri Al-Mukhbitīna 022-034. Biz hər bir mmət n qurbangah (yaxud məbəd) məyyən etdik (və ya hər bir mmətə qurban kəsməyi lazım bildik) ki, Allahın onlara ruzi verdiyi (drdayaqlı) heyvanların stndə (onları kəsdikləri zaman) Allahın adını əksinlər (bismillah desinlər). Sizin tanrınız yalnız bir olan Allahdır. Yalnız Ona təslim olub itaət edin. (Ya Rəsulum!) Sən də (Allaha) itaət edənlərə (təvazkar olanlara Cənnətlə) mjdə ver!  ۗ  ~  ۗ 
Al-Ladhīna 'Idhā Dhukira Al-Lahu Wajilat Qulūbuhum Wa Aş-Şābirīna `Alá Mā 'Aşābahum Wa Al-Muqīmī Aş-Şalāati Wa Mimmā Razaqnāhum Yunfiqūna 022-035. O kəslər ki, Allahın adı əkiləndə (zikr ediləndə) qəlbləri (qorxudan) titrəyər, z verən msibətlərə səbr edər, namaz qılar və onlara verdiyimiz ruzidən (ehtiyacı olanlara) sərf edərlər.
Wa Al-Budna Ja`alnāhā Lakum Min Sha`ā'iri Al-Lahi Lakum Fīhā  ۖ  Khayrundhkurū Asma Al-Lahi `Alayhā  ۖ  Şawāffa Fa'idhā Wajabat Junūbuhā Fakulū Minhā Wa 'Aţ`imū Al-Qāni`a Wa  ۚ  Al-Mu`tarra Kadhālika Sakhkharnāhā Lakum La`allakum Tashkurūna 022-036. Biz qurbanlıq dəvələri də Allahın nişanələrindən (Onun haqq dininin əlamətlərindən) etdik. Sizin n bu qurbanlarda (dini və dnyəvi) xeyir vardır. Artıq onları ayaq stə durduqları (sol əli bağlı, sağ əli və iki ayağı aıq vəziyyətdə olduqları) halda kəsərkən stlərində Allahın adını əkin (bismillah deyin). Onlar byr stə dşən (canları ıxdığı) zaman (ətindən) znz də yeyin, (yanınızda olub utandığından) əl amayana (lakin verilənə etiraz etməyənə) və diləniyə də yedirdin. Onları (qurbanlıq heyvanları) sizə belə ram etdik ki, bəlkə, (nemətimizə) şkr edəsiniz!  ۖ   ۖ   ۚ 
Lan Yanāla Al-Laha Luĥūmuhā Wa Lā Dimā'uuhā Wa Lakin Yanāluhu At-Taqwá Minkum  ۚ  Kadhālika Sakhkharahā Lakum Litukabbirū Al-Laha `Alá Mā Hadākum  ۗ  Wa Bashshiri Al-Muĥsinīna 022-037. Onların nə əti, nə də qanı, əlbəttə, Allaha atmaz. Allaha atacaq olan yalnız sizin təqvanızdır (səmimi-qəlbdən etdiyiniz ibadətdir). Allah sizi doğru yola ynəltdiyi (sizə həccin əməllərini gstərdiyi) n Onu (layiqincə) uca tutasınız deyə, bunları sizə belə ram etdi. (Ey Muhəmməd!) Ehsan edənlərə (Cənnətlə) mjdə ver!  ۚ   ۗ 
'Inna Al-Laha Yudāfi`u `Ani Al-Ladhīna 'Āmanū  ۗ  'Inna Al-Laha Lā Yuĥibbu Kulla Khawwānin Kafūrin 022-038. Şbhəsiz ki, Allah iman gətirən kəslərdən (kafirlərin əzab-əziyyətini) dəf edər. Allah, həqiqətən, he bir xaini, nankoru sevməz!  ۗ 
'Udhina Lilladhīna Yuqātalūna Bi'annahum Žulimū  ۚ  Wa 'Inna Al-Laha `Alá Naşrihim Laqadīrun 022-039. Zlmə məruz qaldıqlarına grə vuruşanlara (kafirlərə qarşı Allah yolunda dyşməyə) izin verilmişdir. Allah onlara kmək etməyə, əlbəttə, qadirdir!  ۚ 
Al-Ladhīna 'Ukhrijū Min Diyārihim Bighayri Ĥaqqin 'Illā 'An Yaqūlū Rabbunā Al-Lahu  ۗ  Wa Lawlā Daf`u Al-Lahi An-Nāsa Ba`đahum Biba`đin Lahuddimat Şawāmi`u Wa Biya`un Wa Şalawātun Wa Masājidu Yudhkaru Fīhā Asmu Al-Lahi Kathīrāan  ۗ  Wa Layanşuranna Al-Lahu Man Yanşuruhu  ۗ  'Inna Al-Laha Laqawīyun `Azīzun 022-040. O kəslər ki, haqsız yerə, ancaq "Rəbbimiz Allahdır" - dediklərinə grə yurdlarından (Məkkədən) ıxarıldılar. Əgər Allah insanların bir qismini digər qismi ilə (mşrikləri mminlərlə) dəf etməsəydi, szsz ki, iərisində Allahın adı ox zikr olunan soməələr (rahiblərin yaşadığı monastırlar), kilsələr, məbədlər (yəhudi məbədləri) və məscidlər dağılıb gedərdi (darmadağın edilərdi). Allah Ona (z dininə) yardım edənlərə, şbhəsiz ki, yardım edər. Həqiqətən, Allah yenilməz qvvət, qdrət sahibidir!  ۗ   ۗ  ~  ۗ 
Al-Ladhīna 'In Makkannāhum Al-'Arđi 'Aqāmū Aş-Şalāata Wa 'Ātaw Az-Zakāata Wa 'Amarū Bil-Ma`rūfi Wa Nahaw `Ani Al-Munkari  ۗ  Wa Lillahi `Āqibatu Al-'Umūri 022-041. O kəslər ki, əgər onları yer zndə yerləşdirsək (onlara bir yer versək), namaz qılar, zəkat verər, (insanlara) yaxşı işlər grməyi əmr edib, pis işlər grməyi qadağan edərlər. Btn işlərin sonu (nəticəsi) Allaha aiddir. (Allah qiyamət gn əməllərinə mvafiq olaraq mminlərə mkafat, kafirlərə isə cəza verəcəkdir).  ۗ 
Wa 'In Yukadhdhibūka Faqad Kadhdhabat Qablahum Qawmu Nūĥin Wa `Ādun Wa Thamūdu 022-042. (Ya Rəsulum!) Əgər (bu mşriklər) səni təkzib edərlərsə (rəyini qısma). Səndən əvvəl Nuh, Ad və Səmud tayfası da (peyğəmbərlərini) təkzib etmişdi.
Wa Qawmu 'Ibrāhīma Wa Qawmu Lūţin 022-043. İbrahim tayfası da, Lut qvm də,
Wa 'Aşĥābu Madyana  ۖ  Wa Kudhdhiba Mūsá Fa'amlaytu Lilkāfirīna Thumma 'Akhadhtuhum  ۖ  Fakayfa Kāna Nakīri 022-044. Mədyən əhli də (peyğəmbərlərini təkzib etmişdi). Musa da (Fironun z və camaatı tərəfindən) yalanı sayılmışdı. Kafirlərə (bir qədər) mhlət verdim, sonra onları (əzabla) yaxaladım. (Bir grəydin, kfr etdiklərinə, peyğəmbərləri yalanı sayıb inkar etdiklərinə grə) Mənim onları inkar etməyim necə oldu! (Onlara verdiyim neməti msibətlə əvəz etdim!)  ۖ   ۖ 
Faka'ayyin Min Qaryatin 'Ahlaknāhā Wa Hiya Žālimatun Fahiya Khāwiyatun `Alá `Urūshihā Wa Bi'rin Mu`aţţalatin Wa Qaşrin Mashīdin 022-045. Neə-neə məmləkəti (əhalisini) zlm edərkən məhv etdik; onlar alt-st olmuşdu (evlərin tavanları kmş, divarları onların stnə yıxılmışdı). Neə-neə quyular, neə-neə mhtəşəm qəsrlər bomboş qalmışdı.
'Afalam Yasīrū Fī Al-'Arđi Fatakūna Lahum Qulūbun Ya`qilūna Bihā 'Aw 'Ādhānun Yasma`ūna Bihā  ۖ  Fa'innahā Lā Ta`má Al-'Abşāru Wa Lakin Ta`má Al-Qulūbu Allatī Fī Aş-Şudūri 022-046. Məgər onlar (peyğəmbərləri yalanı hesab edən kafirlər) yer zndə gəzib dolaşmırlarmı ki, dşnən qəlbləri (bəsirət gzləri), eşidən qulaqları olsun? Həqiqətən, gzlər kor olmaz, lakin sinələrindəki rəklər (qəlb gz) kor olar. (Kafirlər kemiş mmətlərin başına gələn msibətləri zahiri gzləri ilə grsələr də, qəlb gz ilə grb onlardan he bir ibrət almazlar).  ۖ 
Wa Yasta`jilūnaka Bil-`Adhābi Wa Lan Yukhlifa Al-Lahu Wa`dahu  ۚ  Wa 'Inna Yawmāan `Inda Rabbika Ka'alfi Sanatin Mimmā Ta`uddūna 022-047. (Ya Rəsulum!) Onlar səni tələsdirib əzabın tez gəlməsini istəyirlər. Allah z vədinə əsla xilaf ıxmaz! Rəbbinin dərgahında bir gn sizin saydığınızın (hesabladığınız vaxtın) min ili kimidir!  ۚ 
Wa Ka'ayyin Min Qaryatin 'Amlaytu Lahā Wa Hiya Žālimatun Thumma 'Akhadhtuhā Wa 'Ilayya Al-Maşīru 022-048. Neə-neə məmləkətə (məmləkət əhlinə) zlm etdikləri (kafir olduqları) halda mhlət verdim, sonra onları (əzabla) yaxaladım. Axır dnş ancaq Mənədir! (Onlar, nəhayət, Mənim hzuruma gələcək, qazandıqları gnaha grə əbədi əzaba dar olacaqlar).
Qul Yā 'Ayyuhā An-Nāsu 'Innamā 'Anā Lakum Nadhīrun Mubīnun 022-049. De: "Ey insanlar! Mən sizi yalnız aıq-aşkar bir qorxudanam (Allahın əzabı ilə aıq-aşkar qorxudan, xəbərdar edən bir peyğəmbərəm)!
Fa-Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lahum Maghfiratun Wa Rizqun Karīmun 022-050. İman gətirib yaxşı işlər grənləri (gnahlardan) bağışlanma və tkənməz (minnətsiz) ruzi gzləyir!
Wa Al-Ladhīna Sa`aw Fī 'Āyātinā Mu`ājizīna 'Ūlā'ika 'Aşĥābu Al-Jaĥīmi 022-051. Ayələrimizdən (Quranı batil etməkdən) tr səy gstərib (Peyğəmbəri) aciz etmək istəyənlərə (yaxud Peyğəmbəri məğlub etməklə xalqı imandan dndərməyə cəhd edənlərə) gəldikdə isə, məhz onlar cəhənnəmlikdirlər!
Wa Mā 'Arsalnā Min Qablika Min Rasūlin Wa Lā Nabīyin 'Illā 'Idhā Tamanná 'Alqá Ash-Shayţānu Fī 'Umnīyatihi Fayansakhu Al-Lahu Mā Yulqī Ash-Shayţānu Thumma Yuĥkimu Al-Lahu 'Āyātihi Wa  ۗ  Allāhu `Alīmun Ĥakīmun 022-052. (Ya Rəsulum!) Biz səndən əvvəl də (şəriət sahibi olan) elə bir rəsul, (şəriət sahibi olmayıb onun ardınca gedən) elə bir nəbi (peyğəmbər) gndərmədik ki, o, (hər hansı bir şeyi) arzu etdikdə Şeytan onun arzusuna (diləyinə vəsvəsə yolu ilə) bir xələl qatmasın! (Yaxud o, ayələrimizi oxumaq istədiyi zaman Şeytan onu aşdırıb oxuduğu ayə barəsində pis bir fikir təlqin etməsin!) Lakin Allah Şeytanın vəsvəsini batil (yox) edər. Sonra isə Allah z ayələrini mhkəmlədər. Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!  ۗ 
Liyaj`ala Mā Yulqī Ash-Shayţānu Fitnatan Lilladhīna Fī Qulūbihim Marađun Wa Al-Qāsiyati Qulūbuhum  ۗ  Wa 'Inna Až-Žālimīna Lafī Shiqāqin Ba`īdin 022-053. (Allah ona grə belə edir ki) Şeytanın vəsvəsəsini qəlblərində mərəz (nifaq, şəkk mərəzi) və rəkləri qatı (sərt) olanlar (mşriklər) n bır sınaq vasitəsi etsin. Şbhəsiz ki, zalımlar (mnafiqlər, mşriklər və kafirlər) haqqdan uzaq bir nifaq iindədirlər (ixtilafdadırlar).  ۗ 
Wa Liya`lama Al-Ladhīna 'Ū Al-`Ilma 'Annahu Al-Ĥaqqu Min Rabbika Fayu'uminū Bihi Fatukhbita Lahu Qulūbuhum  ۗ  Wa 'Inna Al-Laha Lahādi Al-Ladhīna 'Āmanū 'Ilá Şirāţin Mustaqīmin 022-054. Və elm verilən kəslər də bilsinlər ki, haqq (Quran) sənin Rəbbindəndir. Artıq ona inansınlar və rəkləri ondan arxayın olsun. Şbhəsiz ki, Allah iman gətirənləri doğru yola ynəldər!  ۗ 
Wa Lā Yazālu Al-Ladhīna Kafarū Fī Miryatin Minhu Ĥattá Ta'tiyahumu As-Sā`atu Baghtatan 'Aw Ya'tiyahum `Adhābu Yawmin `Aqīmin 022-055. Kafir olanlar isə qiyamət gn qəflətən başlarının stn alanadək, yaxud he bir xeyri olmayan (səmərəsiz) bir gnn (onların kkn kəsəcək Bədr vuruşunun) əzabı onlara gəlib yetişənədək (Quran barəsində) şəkk-şbhədə olmaqda davam edəcəklər.
Al-Mulku Yawma'idhin Lillahi Yaĥkumu Baynahum  ۚ  Fa-Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Fī Jannāti An-Na`īmi 022-056. O gn (qiyamt gn) hkm yalnız Allahındır. (Allah) onların (mşriklərin və mminlərin) arasında hkm edəcəkdir. İman gətirib yaxşı işlər grənlər Nəim cənnətlərində olacaqlar!  ۚ 
Wa Al-Ladhīna Kafarū Wa Kadhdhabū Bi'āyātinā Fa'ūlā'ika Lahum `Adhābun Muhīnun 022-057. Kafir olanlar, ayələrimizi yalan hesab edənlər isə rsvayedici bir əzaba dar olacaqlar!
Wa Al-Ladhīna Hājarū Fī Sabīli Al-Lahi Thumma Qutilū 'Aw Mātū Layarzuqannahumu Al-Lahu Rizqāan  ۚ  Ĥasanāan Wa 'Inna Al-Laha Lahuwa Khayru Ar-Rāziqīna 022-058. Allah yolunda hicrət edənlərə, sonra (bu yolda) ldrlənlərə, yaxud lənlərə Allah, həqiqətən, gzəl ruzi (cənnət ruzisi) verəcəkdir. Şbhəsiz ki, Allah ruzi verənlərin ən yaxşısıdır!  ۚ 
Layudkhilannahum Mudkhalāan Yarđawnahu  ۗ  Wa 'Inna Al-Laha La`alīmun Ĥalīmun 022-059. (Allah) onları razı qalacaqları (xoşhal olacaqları) bir yerə (Cənnətə) daxil edəcəkdir. Həqiqətən, Allah (hər şeyi) biləndir, (bəndələrinə qarşı) həlimdir!  ۗ 
Dhālika Wa Man `Āqaba Bimithli Mā `Ūqiba Bihi Thumma Bughiya `Alayhi Layanşurannahu Al-Lahu  ۗ  'Inna Al-Laha La`afūwun Ghafūrun 022-060. (Allahın hkm) budur. Və hər kim znə verilən cəza kimi cəza versə, sonra yenə də (mşriklərin msəlmanları Məkkədən qovduqları kimi) təcavzə məruz qalsa, şbhəsiz ki, Allah ona kmək edər. Həqiqətən, Allah (znmdafiə məqsədilə dşməndən intiqam alan mmin bəndəsini) əfv edəndir, bağışlayandır!  ۗ 
Dhālika Bi'anna Al-Laha Yūliju Al-Layla Fī An-Nahāri Wa Yūliju An-Nahāra Fī Al-Layli Wa 'Anna Al-Laha Samī`un Başīrun 022-061. Bu belədir. (Allah zalıma qarşı, zalımın zlmndən xilas olmaq n məzluma kmək edər, nki O, hər şeyə qadirdir). Necə ki, Allah gecəni gndzə, gzdz də gecəyə qatar. (Allah bəndələrinin mənafeyi naminə bəzən insanlar daha ox ruzi qazana bilsinlər deyə, gndz qısaldıb gecəni uzadar). Allah (hər şeyi) eşidəndir, grəndir!
Dhālika Bi'anna Al-Laha Huwa Al-Ĥaqqu Wa 'Anna Mā Yad`ūna Min Dūnihi Huwa Al-Bāţilu Wa 'Anna Al-Laha Huwa Al-`Alīyu Al-Kabīru 022-062. Bu belədir. nki Allah haqq, (mşriklərin) Ondan başqa ibadət etdikləri (btlər, tanrılar) isə batildir. Həqiqətən, Allah (hər şeydən) ucadır, bykdr! (Allahın allahlığı z-zlyndə mvcud olduğu n O haqq, btlərin tanrılığı z-zlyndə mvcud olmadığı n onlar batildir. Buna grə də yalnız Allaha ibadət edilməlidir!)
'Alam Tará 'Anna Al-Laha 'Anzala Mina As-Samā'i Mā'an Fatuşbiĥu Al-'Arđu Mukhđarratan  ۗ  'Inna Al-Laha Laţīfun Khabīrun 022-063. (Ya Rəsulum!) Məgər Allahın gydən yağmur endirdiyini və yer znn (onunla) yamyaşıl olduğunu grmrsənmi? Həqiqətən, Allah (gzlənilməyən yerdən ruzi yetirməklə bəndələrinə) ltfkardır, (onların hər işindən) xəbərdardır.  ۗ 
Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi  ۗ  Wa 'Inna Al-Laha Lahuwa Al-Ghanīyu Al-Ĥamīdu 022-064. Gylərdə və yerdə nə varsa, Hamısı Onundur (Onun qdrətindən yaranmış əsərdir). Həqiqətən, Allah ehtiyacsızdır, (hər r) şkrə, tərifə layiqdir! (Hər işi bəyəniləndir!)  ۗ 
'Alam Tará 'Anna Al-Laha Sakhkhara Lakum Mā Fī Al-'Arđi Wa Al-Fulka Tajrī Fī Al-Baĥri Bi'amrihi Wa Yumsiku As-Samā'a 'An Taqa`a `Alá Al-'Arđi 'Illā Bi'idhnihi  ۗ  'Inna Al-Laha Bin-Nāsi Lara'ūfun Raĥīmun 022-065. (Ya Rəsulum!) Məgər Allahın yerdə olanları (heyvanları), dənizdə Onun əmrilə zən gəmiləri sizə ram etdiyini və Onun izni olmadan yerə dşə bilməməsi n gy tutub saxladığını grmrsənmi? Həqiqətən, Allah insanlara şəfqətlidir, mərhəmətlidir! ~  ۗ 
Wa Huwa Al-Ladhī 'Aĥyākum Thumma Yumītukum Thumma Yuĥyīkum  ۗ  'Inna Al-'Insāna Lakafūrun 022-066. Sizi (əzəl başdan) dirildən, sonra (əcəliniz atanda) ldrəcək, daha sonra (qiyamət gn) yenə dirildəcək məhz Odur.  ۗ 
Likulli 'Ummatin Ja`alnā Mansakāan Hum Nāsikūhu  ۖ  Falā Yunāzi`unnaka Fī Al-'Amri  ۚ  Wa Ad`u 'Ilá Rabbika  ۖ  'Innaka La`alá Hudáan Mustaqīmin 022-067. Biz (kemişdən bəri) hər mmət n bir şəriət məyyən etdik ki, ona əməl edərlər. Elə isə (mşriklər) bu işdə (din, şəriət işində, yaxud qurbanlıqlar barəsində) səninlə mbahisə etməsinlər. (Ya Rəsulum!) Sən onları z Rəbbinə (ibadət etməyə, Onun hkmlərini yerinə yetirməyə) dəvət et. Şbhəsiz ki, sən doğru yoldasan (dindəsən).  ۖ   ۚ   ۖ 
Wa 'In Jādalūka Faquli Al-Lahu 'A`lamu Bimā Ta`malūna 022-068. (Ya Rəsulum!) Əgər (mşriklər z kəsdiyiniz qurbanların ətindən yediyiniz halda, bəs Allahın ldrdy, yəni z əcəli ilə lmş heyvanların ətini niyə yemirsiniz deyə) səninlə mbahisə etsələr, (onlara) belə cavab ver: "Allah sizin nə etdiyinizi daha yaxşı bilir!
Al-Lahu Yaĥkumu Baynakum Yawma Al-Qiyāmati Fīmā Kuntum Fīhi Takhtalifūna 022-069. İxtilafda olduğunuz məsələlər barəsində Allah qiyamət gn aranızda z hkmn verəcəkdir!"
'Alam Ta`lam 'Anna Al-Laha Ya`lamu Mā Fī As-Samā'i Wa Al-'Arđi  ۗ  'Inna Dhālika Fī Kitābin  ۚ  'Inna Dhālika `Alá Al-Lahi Yasīrun 022-070. (Ya Rəsulum!) Məgər bilmirsənmi ki, Allah gydə və yerdə nə varsa (hamısını) bilir? Həqiqətən, bu, (lvhi-məhfuz deyilən) bir kitabdadır. Şbhəsiz ki, bu (btn bunları bilmək) Allah n asandır!  ۗ   ۚ 
Wa Ya`budūna Min Dūni Al-Lahi Mā Lam Yunazzil Bihi Sulţānāan Wa Mā Laysa Lahum Bihi `Ilmun  ۗ  Wa Mā Lilžžālimīna Min Naşīrin 022-071. (Mşriklər) Allahı qoyub elə bir şeyə ibadət edərlər ki, (Allah Ona ibadət edilməsi haqda) he bir dəlil nazil etməmişdir. Və (mşriklərin) ona dair he bir biliyi də (dəlili-sbutu da) yoxdur. Zalımlara (mşriklərə) he bir yardım edən olmaz!  ۗ 
Wa 'Idhā Tutlá `Alayhim 'Āyātunā Bayyinātin Ta`rifu Fī Wujūhi Al-Ladhīna Kafarū Al-Munkara  ۖ  Yakādūna Yasţūna Bial-Ladhīna Yatlūna `Alayhim 'Āyātinā  ۗ  Qul 'Afa'unabbi'ukum Bisharrin Min Dhalikumu  ۗ  An-Nāru Wa`adahā Al-Lahu Al-Ladhīna Kafarū  ۖ  Wa Bi'sa Al-Maşīru 022-072. Ayələrimiz onlara aıq-aşkar surətdə oxunduğu zaman (yaxud aıq-aşkar ayələrimiz oxunduqda) kafir olanların hrəsində bir ikrah (nifrət) sezərsən. Onlar ayələrimizi oxuyanların stnə az qala hcum əksinlər. (Ya Rəsulum!) De: "Sizə bundan (Quran oxunduğu zaman etdiyiniz nalayiq hərəkətlərdən) daha pisini xəbər verimmi? - Cəhənnəm (odu)! Allah onu kafirlərə vəd etmişdir. O nə pis məskəndir! (Nə pis qayıdış yeridir!)"  ۖ   ۗ   ۗ   ۖ 
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Đuriba Mathalun Fāstami`ū Lahu  ۚ  'Inna Al-Ladhīna Tad`ūna Min Dūni Al-Lahi Lan Yakhluqū Dhubābāan Wa Lawi Ajtama`ū Lahu  ۖ  Wa 'In Yaslubhumu Adh-Dhubābu Shay'āan Lā Yastanqidhūhu Minhu  ۚ  Đa`ufa Aţ-Ţālibu Wa Al-Maţlūbu 022-073. Ey insanlar! Bir məsəl əkildi, ona qulaq asın! Şbhəsiz ki, Allahdan qeyri ibadət etdiyiniz btlər he bir milək də yarada bilməzlər - lap hamısı bunun n bir yerə yığışsa belə! Əgər milək onlardan (btlərin stndə olanlardan) bir şey gtrb aparsa, onu miləkdən geri ala bilməzlər. İstəyən də aciz, istənilən də! (Btlər də aciz, milək də, yaxud btlərə ibadət edən də aciz, ibadət edilən btlər də!) ~  ۚ   ۖ   ۚ 
Mā Qadarū Al-Laha Ĥaqqa Qadrihi  ۗ  'Inna Al-Laha Laqawīyun `Azīzun 022-074. (Mşriklər) Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər (uca tutmadılar). Həqiqətən, Allah yenilməz qvvət sahibi, qdrət sahibidir! ~  ۗ 
Al-Lahu Yaşţafī Mina Al-Malā'ikati Rusulāan Wa Mina An-Nāsi  ۚ  'Inna Al-Laha Samī`un Başīrun 022-075. Allah mələklərdən də elilər (peyğəmbərlər) seər, insanlardan da. Həqiqətən, Allah (hər şeyi) eşidəndir, grəndir!  ۚ 
Ya`lamu Mā Bayna 'Aydīhim Wa Mā Khalfahum  ۗ  Wa 'Ilá Al-Lahi Turja`u Al-'Umūru 022-076. (Allah) onların nlərindəkini də, arxalarındakını da (nə etdiklərini və nə edəcəklərini) bilir. Btn işlər (nəticə etibarilə axirətdə) Allaha qayıdar! (Qiyamət gn btn məxluqat z əməlləri ilə birlikdə Allahın hzurunda duracaqdır).  ۗ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Arka`ū Wa Asjudū Wa A`budū Rabbakum Wa Af`alū Al-Khayra La`allakum Tufliĥūna 022-077. Ey iman gətirənlər! (Namaz qıldıqda) rku edin, səcdəyə qapanın; Rəbbinizə ibadət edin və yaxşı işlər grn ki, nicat tapasınız! (Mətləbinizə yetişəsiniz!)
Wa Jāhidū Fī Al-Lahi Ĥaqqa Jihādihi  ۚ  Huwa Ajtabākum Wa Mā Ja`ala `Alaykum Ad-Dīni Min Ĥarajin  ۚ  Millata 'Abīkum 'Ibrāhīma  ۚ  Huwa Sammākumu Al-Muslimyna Min Qablu Wa Fī Hādhā Liyakūna Ar-Rasūlu Shahīdāan `Alaykum Wa Takūnū Shuhadā'a `Alá An-Nāsi  ۚ  Fa'aqīmū Aş-Şalāata Wa 'Ā Az-Zakāata Wa A`taşimū Bil-Lahi Huwa Mawlākum  ۖ  Fani`ma Al-Mawlá Wa Ni`ma An-Naşīru 022-078. (Ey mminlər!) Allah yolunda layiqincə cihad edin. O (z dini n) sizi sedi və dində sizin n he bir ətinlik yeri qoymadı - atanız İbrahimin dini (dinində olduğu) kimi. (Ey Muhəmməd mməti!) Allah bundan (Quran nazil olmamışdan) əvvəl də, bunda (Quranda) da sizə msəlman adını verdi ki, (qiyamət gn) Peyğəmbər (dinin təbliği, sizin ona iman gətirməyiniz, itaət etməyiniz barədə) sizə, siz də (əvvəlki peyğəmbərlərin Allahın hkmlərini z mmətlərinə atdırdıqları halda) insanlara şahid olasınız. Elə isə (vaxtlı-vaxtında) namaz qılın, zəkat verin və Allaha sığının. (Allah) sizin ixtiyar sahibinizdir. O nə yaxşı ixtiyar sahibi, necə də gzəl imdada yetəndir!  ۚ   ۚ   ۚ   ۚ   ۖ 
Next Sūrah