21) Sūrat Al-'Anbyā'

Printed format

21)

Aqtaraba Lilnnāsi Ĥisābuhum Wa HumGhaflatin Mu`rūna 021-001. İnsanların haqq-hesab vaxtı (qiyamət gn) yaxınlaşdı, onlar isə hələ də qəflət iindədirlər və (qiyamətə inanmaqdan) z dndərirlər. (Qiyamət insanlar n nə qədər uzaq isə, Allahın dərgahında bir o qədər yaxındır. Fani dnyaya, şan-şhrətə olan meyl, varlanmaq həvəsi insanların başını elə qatmışdır ki, qiyamət gn barəsində əsla fikirləşmirlər).
Mā Ya'tīhim Min Dhikrin Min Rabbihim Muĥdathin 'Illā Astama`ūhu Wa Hum Yal`abūna 021-002. Rəbbindən onlara (bir-birinin ardınca) elə bir yeni xəbərdarlıq (yd-nəsihət) gəlməz ki, onu məsxərəyə qoyub dinləməsinlər;
Lāhiyatan Qulūbuhum  ۗ  Wa 'Asarrū An-Naj Al-Ladhīna Žalamū Hal Hādhā 'Illā Basharun Mithlukum  ۖ  'Afata'tūna As-Siĥra Wa 'Antum Tubşirūna 021-003. Qəlbləri qəflət iində olaraq (ona qulaq asmasınlar). Zalımlar z aralarında gizli pııldaşıb (bir-birinə): "Bu (Muhəmməd) sizin kimi ancaq adi bir insandır. (Onun gətirdiyi Quran sehrdən, cadudan başqa bir şey deyildir). Gznz grə-grə sehrəmi uyursunuz?" - dedilər.  ۗ   ۖ 
Qāla Rabbī Ya`lamu Al-Qawla Fī As-Samā'i Wa Al-'Arđi  ۖ  Wa Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu 021-004. (Peyğəmbər Məkkə mşriklərinə) belə dedi: "Rəbbim gydə və yerdə (sylənən) hər sz bilir. O, (hər şeyi) eşidəndir, biləndir!"  ۖ 
Bal Qālū 'Ađghāthu 'Aĥlāmin Bal Aftarāhu Bal Huwa Shā`irun Falya'tinā Bi'āyatin Kamā 'Ursila Al-'Awwalūna 021-005. Onlar (mxtəlif fikirlərə dşərək) belə dedilər: "Xeyr, (bu Quran) qarmaqarışıq yuxulardır; xeyr, onu z uydurmuşdur; xeyr, o, bir şairdir. (Əgər o, həqiqi peyğəmbərdirsə, bunu sbut etmək n) qoy əvvəlki peyğəmbərlərə gndərilən mczələr kimi bizə bir mczə gətirsin!"
Mā 'Āmanat Qablahum Min Qaryatin 'Ahlaknāhā  ۖ  'Afahum Yu'uminūna 021-006. Onlardan əvvəl məhv etdiyimiz he bir məmləkət (əhli mczələrlə gəlmiş peyğəmbərlərinə) iman gətirmədi. Bunlarmı iman gətirəcəklər?  ۖ 
Wa Mā 'Arsalnā Qablaka 'Illā Rijālāan Nūĥī 'Ilayhim  ۖ  Fās'alū 'Ahla Adh-Dhikri 'In Kuntum Lā Ta`lamūna 021-007. (Ya Rəsulum! Biz səndən əvvəl də hər bir mmətə mələk deyil) ancaq kişilər (kişi peyğəmbərlər) gndərdik ki, onlara vəhy edirdik. Əgər bilmirsinizsə, zikr (kitab) əhlindən soruşun!  ۖ 
Wa Mā Ja`alnāhum Jasadāan Lā Ya'kulūna Aţ-Ţa`āma Wa Mā Kānū Khālidīna 021-008. Biz onları (peyğəmbərləri) yeməz-iməz (yemək yeməz) bir bədən yaratmadıq. Onlar (dnyada) əbədi də deyillər.
Thumma Şadaqnāhumu Al-Wa`da Fa'anjaynāhum Wa Man Nashā'u Wa 'Ahlaknā Al-Musrifīna 021-009. Sonra onlara verdiyimiz vədi yerinə yetirdik. (Peyğəmbərlərə) və istədiyimiz kəslərə (onlara iman gətirənlərə) nicat verdik, (Allaha şərik qoşmaqla, kfr etməklə) həddi aşanları isə məhv etdik.
Laqad 'Anzalnā 'Ilaykum Kitābāan Fīhi Dhikrukum  ۖ  'Afalā Ta`qilūna 021-010. Həqiqətən, sizə (Qreyş əhlinə) elə bir Kitab nazil etdik ki, o sizdən tr bir şərəfdir. (O sizin qədir-qiymətinizi yksəldər, dini və dnyəvi ehtiyaclarınızı aradan qaldırar, rəkdən inananlara behişt yolunu gstərər. Halal-haramı daim mminlərin yadına salar). Məgər dərk etmirsinizmi?  ۖ 
Wa Kam Qaşamnā Min Qaryatin Kānat Žālimatan Wa 'Ansha'nā Ba`dahā Qawmāan 'Ākharīna 021-011. Biz zalım olan (kfr edən) neə-neə məmləkəti (məmləkət əhlini) məhv etdik və onlardan sonra başqa bir qvm (camaat) yaratdıq.
Falammā 'Aĥassū Ba'sanā 'Idhā Hum Minhā Yarkuđūna 021-012. Onlar əzabımızı (onları məhv edəcəyimizi) hiss edən kimi dərhal oradan (z yurdlarından) qamağa z qoydular.
Lā Tarkuđū Wa Arji`ū 'Ilá Mā 'Utriftum Fīhi Wa Masākinikum La`allakum Tus'alūna 021-013. (Mələklər istehza ilə onlara belə dedilər: ) "Qamayın, kef əkdiyiniz yerə, məskənlərinizə qayıdın". Yəqin ki, (hara getmişdiniz; mal-dvlətiniz, cəh-cəlalınız necə oldu, deyə) sorğu-sual ediləcəksiniz!
Qālū Yā Waylanā 'Innā Kunnā Žālimīna 021-014. Onlar (nicat tapmaqdan midlərini zncə): "Vay halımıza! Biz, həqiqətən, zalım olmuşuq (Rəbbimizə kfr etməklə zmz zmzə zlm etmişik)", - dedilər.
Famā Zālat Tilka Da`wāhum Ĥattá Ja`alnāhum Ĥaşīdāan Khāmidīna 021-015. Biz onları ot kimi biənəcən (klə dndərənəcən) elə bu szləri deyib dururdular (nalə əkirdilər).
Wa Mā Khalaq As-Samā'a Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā Lā`ibīna 021-016. Biz gy, yeri və onlar arasında olanları oyun-oyuncaq yaratmadıq. (Kainat əbəs yerə deyil, Allahın qdrətinin təcəssm kimi yaradılmışdır. Buna grə də insanlar yalnız onun xaliqi Allaha ibadət etməlidirlər).
Law 'Aradnā 'An Nattakhidha Lahwan Lāttakhadhnāhu Min Ladunnā 'In Kunnā Fā`ilīna 021-017. Əgər Biz (zmzə) əyləncə etmək (arvad-uşaq dzəltmək) istəsəydik, onu mtləq z dərgahımızdan (mələklərdən, hurilərdən) edərdik. Lakin Biz (bunu) etmədik. (nki Allaha, insanlardan fərqli olaraq, əylənmək, znə vlad gtrmək, yaxud kimisə znə yoldaş etmək yaraşmaz).
Bal Naqdhifu Bil-Ĥaqqi `Alá Al-Bāţili Fayadmaghuhu Fa'idhā Huwa Zāhiqun  ۚ  Wa Lakumu Al-Waylu Mimmā Taşifūna 021-018. Xeyr, Biz batili haqla (kfr imanla) rədd edərik (haqqı batilin təpəsinə atarıq) və o da onu (batili) yox edər. (Bir də baxıb grərsiniz ki) o yox olub getmişdir. (Batil szlərlə Allaha) isnad etdiyiniz sifətlərə grə vay halınıza!  ۚ 
Wa Lahu Man As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۚ  Wa Man `Indahu Lā Yastakbirūna `An `Ibādatihi Wa Lā Yastaĥsirūna 021-019. Gylərdə və yerdə olan (btn) məxluqat Onundur (Allahın qdrət əsəridir). Onun dərgahında olanlar (rtbə və şərəf etibarilə mənən Allaha yaxın mələklər) Ona ibadət etməyə təkəbbr gstərməz və (bu ibadətdən) yorulmaq bilməzlər.  ۚ 
Yusabbiĥūna Al-Layla Wa An-Nahāra Lā Yafturūna 021-020. Onlar gecə-gndz, yorulub-usanmadan (Rəbbini) təqdis edib şəninə təriflər deyərlər.
'Am Attakhadhū 'Ālihatan Mina Al-'Arđi Hum Yunshirūna 021-021. Yoxsa (Məkkə mşrikləri) yerdən (yerdə mvcud olan daş, qızıl-gmş və s. -dən zləri n) tanrılar qəbul etdilər ki, onlar lləri dirildəcəklər? (Xeyr, Allahdan başqa he kəs (lləri) dirildib məhşərə gətirməyə qadir deyildir!)
Law Kāna Fīhimā 'Ālihatun 'Illā Al-Lahu Lafasadatā  ۚ  Fasubĥāna Al-Lahi Rabbi Al-`Arshi `Ammā Yaşifūna 021-022. Əgər (yerdə və gydə) Allahdan başqa tanrılar olsa idi, onların ikisi də (mvazinətdən ıxıb) fəsada uğrayardı. Ərşin sahibi olan Allah (mşriklərin Ona) aid etdikləri sifətlərdən tamamilə uzaqdır!  ۚ 
Lā Yus'alu `Ammā Yaf`alu Wa Hum Yus'alūna 021-023. (Allah) grdy işlər barəsində sorğu-sual olunmaz; onlar (btn bəndələr) isə (tutduqları əməllərə grə) sorğu-sual ediləcəklər.
'Am Attakhadhū Min Dūnihi 'Ālihatan  ۖ  Qul Hātū Burhānakum  ۖ  Hādhā Dhikru Man Ma`iya Wa Dhikru Man Qablī  ۗ  Bal 'Aktharuhum Lā Ya`lamūna Al-Ĥaqqa  ۖ  Fahum Mu`rūna 021-024. Yoxsa (mşriklər zləri n) Ondan (O Allahdan) başqa tanrılar qəbul etdilər? (Ya Rəsulum!) De: "(Etdiyiniz əməlin dzgnlyn sbut edən) dəlilinizi gətirin. Bu mənimlə onların (mmətimin) Kitabı (Quran), bu da məndən əvvəlkilərin kitabı (Tvrat və İncil)! Xeyr, onların əksəriyyəti haqqı bilməz və buna grə də (ondan) z dndərər!"  ۖ   ۖ   ۗ   ۖ 
Wa Mā 'Arsalnā Min Qablika Min Rasūl 'Iinillā Nūĥī 'Ilayhi 'Annahu Lā 'Ilāha 'Illā 'Anā Fā`budūni 021-025. (Ya Rəsulum!) Səndən əvvəl elə bir peyğəmbər gndərmədik ki, ona: "Məndən başqa he bir tanrı yoxdur. Buna grə də yalnız Mənə ibadət edin!" - deyə vəhy etməyək. ~
Wa Qālū Attakhadha Ar-Raĥmānu Waladāan  ۗ  Subĥānahu  ۚ  Bal `Ibādun Mukramūna 021-026. (Kafirlər: ) "Rəhman (mələklərdən znə) vlad gtrd!" - dedilər. O, pakdır, mqəddəsdir! (Belə şeylərdən tamamilə uzaqdır!) Xeyr, (mələklər Onun vladı deyil, xəlq etdiyi) mhtərəm qullardır.  ۗ   ۚ 
Lā Yasbiqūnahu Bil-Qawli Wa Hum Bi'amrihi Ya`malūna 021-027. (Mələklər) Ondan qabaq sz danışmaz, Yalnız Onun əmri ilə iş grərlər.
Ya`lamu Mā Bayna 'Aydīhim Wa Mā Khalfahum Wa Lā Yashfa`ūna 'Illā Limani Artađá Wa Hum Min Khashyatihi Mushfiqūna 021-028. (Allah) onların ndəkilərini də, arxalarındakını da (nə etdiklərini və nə edəcəklərini) bilir. Onlar yalnız (Allahın) razı olduğu (izin verdiyi) kəslərdən tr şəfaət edə bilər və Onun heybətindən qorxarlar.
Wa Man Yaqul Minhum 'Innī 'Ilahun Min Dūnihi Fadhālika Najzīhi Jahannama  ۚ  Kadhālika Naj Až-Žālimīna 021-029. (Mələklərdən) he kəs: "Mən Ondan başqa bir tanrıyam!" - desə, onu Cəhənnəmlə cəzalandırarıq. Biz zalımlara belə cəza veririk.  ۚ 
'Awalam Yará Al-Ladhīna Kafarū 'Anna As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Kānatā Ratqāan Fafataqnāhumā  ۖ  Wa Ja`alnā Mina Al-Mā'i Kulla Shay'in Ĥayyin  ۖ  'Afalā Yu'uminūna 021-030. Məgər kafir olanlar gylə yer bitişik ikən Bizim onları ayırdığımızı, hər bir canlını sudan yaratdığımızı bilmirlərmi?! Yenə də iman gətirməzlər? (Gylər ilk yaradılışda bir-birinə bitişik bir təbəqə olduğu halda, onların arası hava ilə aılıb yeddi təbəqəyə ayrılmış, yer də bir təbəqə ikən sonra yeddi təbəqəyə blnmşdr. Bu, Allahın qdrətini, əzəmətini sbut edən ən tutarlı dəlillərdəndir).  ۖ   ۖ 
Wa Ja`alnā Fī Al-'Arđi Rawāsiya 'An Tamīda Bihim Wa Ja`alnā Fīhā Fijājāan Subulāan La`allahum Yahtadūna 021-031. Yer onları silkələməsin (atıb-tutmasın) deyə, orada mhkəm (durmuş) dağlar yaratdıq; onlar (istədikləri yerə) rahat gedib ata bilsinlər deyə, orada geniş yollar əmələ gətirdik.
Wa Ja`alnā As-Samā'a Saqfāan Maĥfūžāan  ۖ  Wa Hum `An 'Āyātihā Mu`rūna 021-032. Gy (yerdən tr və onun stnə dşməsin deyə) qorunub saxlanılan bir tavan etdik. Halbuki (kafirlər) ayələrimizdən (vəhdaniyyətimizi, qdrətimizi sbut edən bu dəlillərdən) z dndərdilər.  ۖ 
Wa Huwa Al-Ladhī Khalaqa Al-Layla Wa An-Nahāra Wa Ash-Shamsa Wa Al-Qamara  ۖ  Kullun Fī Falakin Yasbaĥūna 021-033. Gecəni və gndz də, Gnəşi və Ayı da yaradan Odur. Onların (həminin ulduzların) hər biri (znə məxsus) bir gydə zr (z hədəqəsində, z dairəsində hərəkət edir).  ۖ 
Wa Mā Ja`alnā Libasharin Min Qablika Al-Khulda  ۖ  'Afa'īn Mitta Fahumu Al-Khālidūna 021-034. (Ya Rəsulum!) Səndən əvvəl də (dnyada) he bir bəşərə əbədiyyat (lməzlik) vermədik. Belə olduğu təqdirdə, sən lsən, onlar dirimi qalacaqlar?!  ۖ 
Kullu Nafsin Dhā'iqatu Al-Mawti  ۗ  Wa Nablūkum Bish-Sharri Wa Al-Khayri Fitnatan  ۖ  Wa 'Ilaynā Turja`ūna 021-035. Hər bir kəs (hər bir canlı) lm dadacaqdır. (Dzb-dzməyəcəyinizi, şkr edəcəyinizi, yaxud nankor olacağınızı) yoxlamaq məqsədilə Biz sizi şər və xeyirlə (xəstəlik, yoxsulluq, ehtiyac və sağlamlıq, var-dvlət və cah-cəlalla) imtahana əkərik. Və siz (qiyamət gn əməllərinizin əvəzini almaq n) ancaq Bizim hzurumuza qaytarılacaqsınız!  ۗ   ۖ 
Wa 'Idhā Ra'āka Al-Ladhīna Kafarū 'In Yattakhidhūnaka 'Illā Huzūan 'Ahadhā Al-Ladhī Yadhkuru 'Ālihatakum Wa Hum Bidhikri Ar-Raĥmāni Hum Kāfirūna 021-036. (Ya Rəsulum!) Kafir olanlar səni grdkləri zaman ancaq məsxərəyə qoyaraq (bir-birinə): "Sizin tanrılarınıza tənə edən bumudur?" - deyərlər. Halbuki onlar, məhz onlar Rəhmanın yd-nəsihətini (Quranı) inkar edirlər.
Khuliqa Al-'Insānu Min `Ajalin  ۚ  Sa'urīkum 'Āyātī Falā Tasta`jilūni 021-037. İnsan tələsən (hvsələsiz) yaradılmışdır. (İnsan təbiəti etibarilə hvsələsizdir, tələskəndir. Allahın əzabının tez gəlməsini istəyən mşriklər kimi). Ayələrimi (Peyğəmbərin dediyi szlərin dzgn olmasını, əzabımı tezliklə) sizə gstərəcəyəm. Hələ Məni tələsdirməyin!  ۚ 
Wa Yaqūlūna Matá Hādhā Al-Wa`du 'In Kuntum Şādiqīna 021-038. Onlar (kafirlər): "Əgər siz doğru danışırsınızsa, bu vədin (əzabın, yaxud qiyamətin) nə vaxt olacağını bildirin!" - deyirlər.
Law Ya`lamu Al-Ladhīna Kafarū Ĥīna Lā Yakuffūna `An Wujūhihimu An-Nāra Wa Lā `An Žuhūrihim Wa Lā Hum Yunşarūna 021-039. Kaş kafirlər atəşi zlərindən və arxalarından dəf edə bilməyəcəkləri və onlara he bir kmək olunmayacağı vaxtı (qiyaməti) biləydilər! (Əgər bilsəydilər, belə bir sual verməz, həm də Allahın əzabının tezliklə gəlməsini istəməzdilər).
Bal Ta'tīhim Baghtatan Fatabhatuhum Falā Yastaţī`ūna Raddahā Wa Lā Hum Yunžarūna 021-040. Xeyr, (qiyamət) onları gzlənilmədən yaxalayar və şaşırdar (mat-məbhut edər). (Kafirlər) onu əsla geri qaytara bilməzlər və onlara (tvbə, zrxahlıq n) mhlət də verilməz!
Wa Laqadi Astuhzi'a Birusulin Min Qablika Faĥāqa Bial-Ladhīna Sakhirū Minhum Mā Kānū Bihi Yastahzi'ūn 021-041. (Ya Rəsulum!) Səndən əvvəl də peyğəmbərlərə istehza edilmişdi. İstehza edənləri məsxərəyə qoyduqların şeyin z (peyğəmbərlərin onları qorxutduğu əzab) məhv etdi.
Qul Man Yakla'uukum Bil-Layli Wa An-Nahāri Mina Ar-Raĥmāni  ۗ  Bal Hum `An Dhikri Rabbihim Mu`rūna 021-042. De: "Sizi gecə (yatdığınız vaxt) və gndz (gəzib dolandığınız zaman) Rəhmandan (Rəhmanın əzabından) kim qurtara bilər?" Amma onlar Rəbbinin yd-nəsihətindən (Qurandan) z dndərdilər.  ۗ 
'Am Lahum 'Ālihatun Tamna`uhum Min Dūninā  ۚ  Lā Yastaţī`ūna Naşra 'Anfusihim Wa Lā Hum Minnā Yuşĥabūna 021-043. Yoxsa onların Bizdən başqa (əzabı) onlardan dəf edə biləcək tanrıları vardır?! Onlar (o tanrılar) he zlərinə belə yardım etməyə qadir olmaz, Bizdən də (əzabımızdan da) qoruna bilməzlər. (Və ya: Bizdən də dəstək grə bilməzlər).  ۚ 
Bal Matta`nā Hā'uulā' Wa 'Ābā'ahum Ĥattá Ţāla `Alayhimu Al-`Umuru  ۗ  'Afalā Yarawna 'Annā Na'tī Al-'Arđa Nanquşuhā Min 'Aţrāfihā  ۚ  'Afahumu Al-Ghālibūna 021-044. Doğrusu, Biz bununla (bu kafirlərə) və atalarına mrləri uzanıncaya qədər (dnyada) gn-gzəran verdik. (Onlar fani dnya malına aldanıb məğrur oldular). Məgər Bizim (onların) torpağına girib onu hər tərəfdən əskiltdiyimizi (gndən-gnə yurdlarının msəlmanların əlinə kediyini) grmrlərmi? Belə olduqda, qalib olanlar onlarmıdır?!  ۗ   ۚ 
Qul 'Innamā 'Undhirukum Bil-Waĥyi  ۚ  Wa Lā Yasma`u Aş-Şummu Ad-Du`ā'a 'Idhā Mā Yundharūna 021-045. (Ya Rəsulum!) De: "Mən sizi ancaq vəhy ilə qorxuduram". Karlar qorxudulduğu zaman ağırışı eşitməzlər!  ۚ 
Wa La'in Massat/hum Nafĥatun Min `Adhābi Rabbika Layaqūlunna Yā Waylanā 'Innā Kunnā Žālimīna 021-046. Həqiqətən, əgər Rəbbinin əzabından az bir şey onlara toxunsa, onlar mtləq: "Vay halımıza! Biz, doğrudan da, zalım olmuşuq (Allaha şərik qoşmaqla, kfr etməklə zmz zmzə zlm etmişik)" - deyəcəklər.
Wa Nađa`u Al-Mawāzīna Al-Qisţa Liyawmi Al-Qiyāmati Falā Tužlamu Nafsun Shay'āan  ۖ  Wa 'In Kāna Mithqāla Ĥabbatin Min Khardalin 'Ataynā Bihā  ۗ  Wa Kafá Binā Ĥāsibīna 021-047. Biz qiyamət gn n ədalət tərəzisi qurarıq. He kəsə əsla haqsızlıq edilməz. Bir xardal dənəsi ağırlığında olsa belə onu (hər hansı bir əməli tərəziyə) gətirərik. Haqq-hesab əkməyə Biz kifayətik.  ۖ   ۗ 
Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Wa Hārūna Al-Furqāna Wa Điyā'an Wa Dhikrāan Lilmuttaqīna 021-048. Biz Musa və Haruna Furqanı (haqqı batildən ayıran Tvratı doğru yolu gstərən) bir nur və mttəqilərdən tr yd-nəsihət olaraq vermişdik.
Al-Ladhīna Yakhshawna Rabbahum Bil-Ghaybi Wa Hum Mina As-Sā`ati Mushfiqūna 021-049. O kəslərdən tr ki, onlar z Rəbbindən Onu grmədən (yaxud Allahın axirətdə verəcəyi əzabdan) qorxar və qiyamətdən lərzəyə gələrlər.
Wa Hadhā Dhikrun Mubārakun 'Anzalnāhu  ۚ  'Afa'antum Lahu Munkirūna 021-050. Bu (Quran) nazil etdiyimiz mbarək (insanlara daim xeyir-bərəkət gətirən) bir Kitabdır. İndi siz onu inkarmı edirsiniz? ~  ۚ 
Wa Laqad 'Ātaynā 'Ibrāhīma Rushdahu Min Qablu Wa Kunnā Bihi `Ālimīna 021-051. Biz daha ncə İbrahimə də doğru yolu nəsib etmişdik (peyğəmbərlik ehsan buyurmuşduq). Biz onu (onun buna layiq olduğunu) bilirdik.
'Idh Qāla Li'abīhi Wa Qawmihi Mā Hadhihi At-Tamāthīlu Allatī 'Antum Lahā `Ākifūna 021-052. (İbrahim) atasına və tayfasına: "Sizin tapınıb durduğunuz bu heykəllər nədir?" - dediyi zaman
Qālū Wajadnā 'Ābā'anā Lahā `Ābidīna 021-053. Onlar: "Biz atalarımızı onlara ibadət edən grdk!" - deyə cavab vermişdilər.
Qāla Laqad Kuntum 'Antum Wa 'Ābā'uukum Fī Đalālin Mubīnin 021-054. (İbrahim onlara: ) "And olsun ki, siz də, atalarınız da (haqq yoldan) aıq-aşkar azmısınız!" - demişdi.
Qālū 'Aji'tanā Bil-Ĥaqqi 'Am 'Anta Mina Al-Lā`ibīna 021-055. Onlar: "Sən bizə ciddi deyirsən, yoxsa zarafat edirsən? (Sən bizə haqlamı gəldin, yoxsa oyunbazlardansan?)" - deyə soruşduqda
Qāla Bal Rabbukum Rabbu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Al-Ladhī Faţarahunna Wa 'Anā `Alá Dhālikum Mina Ash-Shāhidīna 021-056. (İbrahim) belə cavab vermişdi: "Xeyr, Rəbbiniz gylərin və yerin Rəbbidir ki, onları yaratmışdır. Mən də buna şahidlik edənlərdənəm!
Wa Tālllahi La'akīdanna 'Aşnāmakum Ba`da 'An Tuwallū Mudbirīna 021-057. Allaha and olsun ki, siz ıxıb getdikdən sonra btlərinizə bir hiyə quracağam! (Başlarına bir oyun aacağam!)"
Faja`alahum Judhādhāan 'Illā Kabīrāan Lahum La`allahum 'Ilayhi Yarji`ūna 021-058. (Onlar gedən kimi İbrahim btləri) para-para edib yalnız onların byyn saxladı ki, bəlkə, qayıdıb ona baş əkdilər. (Qoy anlasınlar ki, bu dilsiz-ağılsız btlər nəinki başqalarını, hətta zlərini belə qorumağa qadir deyillər. Buna grə də onlara ibadət etmək ən byk gnahdır).
Qālū Man Fa`ala Hādhā Bi'ālihatinā 'Innahu Lamina Až-Žālimīna 021-059. (Onlar qayıdan kimi işin nə yerdə olduğunu grb) dedilər: "Bunu tanrılarımıza kim edibsə, o, şbhəsiz ki, zalımlardandır!"
Qālū Sami`nā Fatáan Yadhkuruhum Yuqālu Lahu 'Ibrāhīmu 021-060. (Mşriklərin bəziləri:) "İbrahim deyilən bir gəncin onları pislədiyini eşitmişik!" - dedilər. ~
Qālū Fa'tū Bihi `Alá 'A`yuni An-Nāsi La`allahum Yash/hadūna 021-061. (Qalanları: ) "Bunların şahidlik edə bilmələri n onu (tapıb) camaatın gz qabağına gətirin!" - dedilər.
Qālū 'A'anta Fa`alta Hādhā Bi'ālihatinā Yā 'Ibrāhīmu 021-062. (Mşriklər İbrahimi tapıb gətirərək:) "Ya İbrahim! Tanrılarımızı sənmi bu gnə saldın?" - deyə soruşdular.
Qāla Bal Fa`alahu Kabīruhumdhā Fās'alūhum 'In Kānū Yanţiqūna 021-063. (İbrahim sındırmadığı iri bt gstərib:) "Bəlkə, onların bu byy bunu etmişdir. Əgər danışa bilirlərsə, zlərindən soruşun!" - deyə cavab verdi.
Faraja`ū 'Ilá 'Anfusihim Faqālū 'Innakum 'Antumu Až-Žālimūna 021-064. Bunun nəticəsində onlar (ağıllarını başlarına yığıb) z-zlərinə mraciətlə: "Siz, doğrudan da, zalımlarsınız (dilsiz-ağılsız, he zlərini belə qorumağa qadir olmayan btlərə tapınmaqla znz znzə zlm edirsiniz)", - dedilər.
Thumma Nukisū `Alá Ru'ūsihim Laqad `Alimta Mā Hā'uulā' Yanţiqūna 021-065. Sonra (mbahisədə aciz qaldıqlarını grb) yenə də z kfrlərinə (başlarında olan əski etiqada) qayıdaraq (İbrahimə): "Axı sən bilirsən ki, bunlar danışmırlar!" - dedilər.
Qāla 'Afata`budūna Min Dūni Al-Lahi Mā Lā Yanfa`ukum Shay'āan Wa Lā Yađurrukum 021-066. (İbrahim) dedi: "Elə isə Allahı qoyub sizə he bir xeyir və zərər verə bilməyən btlərəmi ibadət edirsiniz?
'Uffin Lakum Wa Limā Ta`budūna Min Dūni Al-Lahi  ۖ  'Afalā Ta`qilūna 021-067. Tfu sizə də, Allahdan başqa ibadət etdiyiniz btlərə də! Əcaba, (etdiyiniz əməllərin qəbahətini) anlamırsınız?"  ۖ 
Qālū Ĥarriqūhu Wa Anşurū 'Ālihatakum 'In Kuntum Fā`ilīna 021-068. (Nəmrud və ətrafındakılar z camaatına) belə dedilər: "Əgər (tapındıqlarınıza yardım gstərmək, onları xilas etmək n) bir iş grəcəksinizsə, onu (İbrahimi) yandırın və tanrılarınıza kmək edin!"
Qulnā Yā Nāru Kūnī Bardāan Wa Salāmāan `Alá 'Ibrāhīma 021-069. Biz də: "Ey atəş! İbrahimə qarşı sərin və zərərsiz ol! (Hətta soyuğun belə ona zərər yetirməsin!)" - deyə buyurduq.
Wa 'Arādū Bihi Kaydāan Faja`alnāhumu Al-'Akhsarīna 021-070. Onlar (İbrahimə) hiylə qurmaq istədilər, lakin Biz onları (crbəcr msibətlərə dar etməklə, xsusilə stlərinə ətlərini yeyib qanlarını iən həşərat gndərməklə) daha ox ziyana uğratdıq.
Wa Najjaynāhu Wa Lūţāan 'Ilá Al-'Arđi Allatī Bāraknā Fīhā Lil`ālamīna 021-071. Biz onu da (İbrahimi də), (qardaşı oğlu) Lutu da (Nəmrud tayfasının əlindən qurtarıb) aləmlər n mbarək etdiyimiz (torpağında bəşər vladına bərəkətlər verdiyimiz) yerə (Şama) qovuşdurduq.
Wa Wahabnā Lahu 'Isĥāqa Wa Ya`qūba Nāfilatan  ۖ  Wa Kullāan Ja`alnā Şāliĥīna 021-072. Biz ona (İbrahimə) İshaqı, stəlik Yəqubu da bəxş edib onların hamısını saleh kimsələr etdik. ~  ۖ 
Wa Ja`alnāhum 'A'immatan Yahdūna Bi'amrinā Wa 'Awĥaynā 'Ilayhim Fi`la Al-Khayrāti Wa 'Iqāma Aş-Şalāati Wa 'Ītā'a Az-Zakāati  ۖ  Wa Kānū Lanā `Ābidīna 021-073. Biz onları əmrimizlə (insanları) doğru yola gətirən imamlar (rəhbərlər) etdik. Biz onları xeyirli işlər grməyi, namaz qılmağı və zəkat verməyi vəhy etdik. Onlar yalnız Bizə ibadət edirdilər.  ۖ 
Wa Lūţāan 'Ātaynāhu Ĥukmāan Wa `Ilmāan Wa Najjaynāhu Mina Al-Qaryati Allatī Kānat Ta`malu Al-Khabā'itha  ۗ  'Innahum Kānū Qawma Saw'in Fāsiqīna 021-074. Biz Luta da bir hkm (hikmət, peyğəmbərlik; ətin məsələləri həll edib hkm ıxartmaq) və elm verdik, onu (əhalisi) irkin işlər grən bir məmləkətdən (ıxardıb) xilas etdik. Həqiqətən, onlar pis, fasiq (Allaha asi olan, pozğun) bir tayfa idilər.  ۗ 
Wa 'Adkhalnāhu Fī Raĥmatinā  ۖ  'Innahu Mina Aş-Şāliĥīna 021-075. Biz onu mərhəmətimizə qovuşdurduq, nki o, doğrudan da, saleh kimsələrdən idi.  ۖ 
Wa Nūĥāan 'Idh Nādá Min Qablu Fāstajabnā Lahu Fanajjaynāhu Wa 'Ahlahu Mina Al-Karbi Al-`Ažīmi 021-076. (Ya Rəsulum!) Nuhu da (yad et)! O daha ncə (z kafir mmətinin əzaba dar olması haqqında) yalvarıb dua etmişdi. Biz onun duasını qəbul buyurmuş, onu da, ailəsini də byk fəlakətdən (tufandan) qurtarmışdıq!
Wa Naşarnāhu Mina Al-Qawmi Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā  ۚ  'Innahum Kānū Qawma Saw'in Fa'aghraqnāhum 'Ajma`īna 021-077. Biz ayələrimizi yalan hesab edən bir qvmə qarşı ona yardım gstərmişdik. Onlar, həqiqətən, pis bir camaat idilər. Buna grə də Biz onların hamısını (suya) qərq etdik.  ۚ 
Wa Dāwūda Wa Sulaymāna 'Idh Yaĥkumāni Fī Al-Ĥarthi 'Idh Nafashat Fīhi Ghanamu Al-Qawmi Wa Kunnā Liĥukmihim Shāhidīna 021-078. (Ya Rəsulum!) Davudu və Sleymanı da (yad et)! O zaman ki, onlar bir tayfanın qoyunlarının girib xarab etdiyi bir əkin sahəsi haqqında hkm verirdilər və Biz də onların hkmnə şahid idik.
Fafahhamnāhā Sulaymāna  ۚ  Wa Kullāan 'Ātaynā Ĥukmāan Wa `Ilmāan  ۚ  Wa Sakhkharnā Ma`a Dāwūda Al-Jibāla Yusabbiĥna Wa Aţ-Ţayra  ۚ  Wa Kunnā Fā`ilīna 021-079. Biz onu (məsələnin hkmn) dərhal Sleymana anlatdıq. Və onların hər birinə hkm (hikmət, peyğəmbərlik) və elm (şəriəti dərindən bilmək) verdik. Biz dağları və quşları Davudla birlikdə (Allahı) təqdis edib tərifləsinlər deyə ona ram etdik. Bunları (sizə təəccbl grnsə də, lvhi-məhfuzdakı əzəli hkmmzlə) Biz etmişdik.  ۚ   ۚ   ۚ 
Wa `Allamnāhu Şan`ata Labūsin Lakum Lituĥşinakum Min Ba'sikum  ۖ  Fahal 'Antum Shākirūna 021-080. Biz (Davuda) sizi (dşmənlə) vuruşda qorumaq n zireh (toxumaq) sənətini yrətdik. (Ey Məkkə əhli! Rəbbinizin bu nemətinə) artıq şkr edərmisiniz?  ۖ 
Wa Lisulaymāna Ar-Rīĥa `Āşifatan Tajrī Bi'amrihi 'Ilá Al-'Arđi Allatī Bāraknā Fīhā  ۚ  Wa Kunnā Bikulli Shay'in `Ālimīna 021-081. Əmrilə bərəkət verdiyimiz yerə (Şama) doğru şiddətlə əsən kləyi də Sleymana Biz ram etdik. Biz hər şeyi bilənik! ~  ۚ 
Wa Mina Ash-Shayāţīni Man Yaghūşūna Lahu Wa Ya`malūna `Amalāan Dūna Dhālika  ۖ  Wa Kunnā Lahum Ĥāfižīna 021-082. Biz şeytanlardan qəvvaslıq edənləri və başqa işlər grənləri (ev tikənləri, mehrab dzəldənləri) də onun ixtiyarına verdik. Biz (Sleymanın əmrindən ıxmasınlar, grdkləri işləri təzədən korlamasınlar, fitnə-fəsad trətməsinlər deyə) onların stndə gz olurduq.  ۖ 
Wa 'Ayyūba 'Idh Nādá Rabbahu 'Annī Massanī Ađ-Đurru Wa 'Anta 'Arĥamu Ar-Rāĥimīna 021-083. (Ya Rəsulum!) Əyyubu da (yada sal)! Bir vaxt o, Rəbbinə yalvarıb dua edərək belə demişdi: "Mənə bəla z verdi (Sənə pənah gətirdim). Sən rəhmlilərin rəhmlisisən!" ~
Fāstajabnā Lahu Fakashafnā Mā Bihi Min Đurrin  ۖ  Wa 'Ātaynāhu 'Ahlahu Wa Mithlahum Ma`ahum Raĥmatan Min `Indinā Wa Dhikrá Lil`ābidīna 021-084. Biz (Əyyubun) duasını qəbul buyurduq, onu dar olduğu bəladan (xəstəlikdən və ailəsinə z vermiş msibətdən) qurtardıq. Dərgahımızdan (Əyyuba) bir rəhmət və (Allaha) ibadət edənlərə ibrət dərsi (yd-nəsihət) olsun deyə, (həlak olmuş) vladlarını qaytarıb ona verdik, stəlik bir o qədər də əlavə etdik.  ۖ  ~
Wa 'Ismā`īla Wa 'Idrīsa Wa Dhā Al-Kifli  ۖ  Kullun Mina Aş-Şābirīna 021-085. (Ya Rəsulum!) İsmaili, İdrisi və Zlkifli də (yad et)! Onların hər biri səbr edən kimsələrdən idi.  ۖ 
Wa 'Adkhalnāhum Fī Raĥmatinā  ۖ  'Innahum Mina Aş-Şāliĥīna 021-086. Biz onları mərhəmətimizə qovuşduqduq (peyğəmbər etdik). Onlar, doğrudan da, saleh bəndələrdən idilər.  ۖ 
Wa Dhā An-Nūni 'Idh Dhahaba Mughāđibāan Fažanna 'An Lan Naqdira `Alayhi Fanādá Fī Až-Žulumāti 'An Lā 'Ilāha 'Illā 'Anta Subĥānaka 'Innī Kuntu Mina Až-Žālimīna 021-087. Zn-Nunu (balıq sahibi Yunisi) da xatırla! Bir zaman o (kfr etməkdə həddi aşmış mmətinə qarşı) qəzəblənərək ıxıb getmiş və (Bizə xoş gəlməyən bu səbirsizliyinə grə) onu mhnətə dar etməyəcəyimizi (gcmz, yaxud hokmmzn ona yetməyəcəyini) gman etmişdi. Amma sonra qaranlıqlar iində (balığın qarnında; gecənin, yaxud dənizin zlmətində): "(Pərvərdigara!) Səndən başqa he bir tanrı yoxdur. Sən paksan, mqəddəssən! Mən isə, həqiqətən, zalımlardan olmuşam (əmrinə qarşı ıxaraq zmə zlm eləmişəm)",-deyib dua etmişdi. ~
Fāstajabnā Lahu Wa Najjaynāhu Mina Al-Ghammi  ۚ  Wa Kadhalika Nun Al-Mu'uminīna 021-088. Biz onun (Yunisin) duasını qəbul buyurduq və (balığın qarnından ıxartmaqla) onu qəmdən qurtardıq. Biz mminlərə belə nicat veririk!  ۚ 
Wa Zakarīyā 'Idh Nādá Rabbahu Rabbi Lā Tadharnī Fardāan Wa 'Anta Khayru Al-Wārithīna 021-089. (Ya Rəsulum!) Zəkəriyyanı da (yada sal)! Bir vaxt o: "Ey Rəbbim! Məni tək (kimsəsiz, varissiz) buraxma. Sən varislərin ən yaxşısısan! (Btn məxluqat yox olar, ancaq Sən qalarsan!)" - deyə yalvarıb Rəbbinə dua etmişdi.
Fāstajabnā Lahu Wa Wahabnā Lahu Yaĥyá Wa 'Aşlaĥnā Lahu Zawjahu  ۚ  'Innahum Kānū Yusāri`ūna Fī Al-Khayrāti Wa Yad`ūnanā Raghabāan Wa Rahabāan  ۖ  Wa Kānū Lanā Khāshi`īna 021-090. Biz (Zəkəriyyanın) duasını qəbul buyurduq, ona Yəhyanı bəxş etdik və zvcəsini (doğmağa) qabil bir hala gətirdik. Onlar xeyirli işlər grməyə tələsər (yaxşı əməllər etməkdə bir-birini tməyə alışar), mid və qorxu ilə (rəhmətimizə mid bəsləyib əzabımızdan qorxaraq) Bizə ibadət edirdilər. Onlar Bizə mti idilər. ~  ۚ   ۖ 
Wa A-Atī 'Aĥşanat Farjahā Fanafakhnā Fīhā Min Rūĥinā Wa Ja`alnāhā Wa Abnahā 'Āyatan Lil`ālamīna 021-091. (Ya Rəsulum!) İsmətini (bəkarətini) qoruyanı da (Məryəmi də yad et)! Biz z ruhumuzdan (zmzn yaratdığımız ruhdan Cəbrail vasitəsilə) ona frdk, onu və oğlunu (atasız doğulmuş İsanı) aləmlərə (mələklərə, btn insanlara və cinlərə) bir mczə etdik.
'Inna Hadhihi 'Ummatukum 'Ummatan Wāĥidatan Wa 'Anā Rabbukum Fā`budūni 021-092. (Ey insanlar!) Həqiqətən, bu (tvhid dini olan islam) tək bir din olaraq sizin dininizdir. Mən də sizin Rəbbinizəm. Buna grə də yalnız Mənə ibadət edin! ~
Wa Taqaţţa`ū 'Amrahum Baynahum  ۖ  Kullun 'Ilaynā Rāji`ūna 021-093. Amma (insanlar din barəsində) z aralarında firqələrə blnb paralandılar. Onların hamısı Bizim hzurumuza qayıdacaqlar. (Biz də mvafiq surətdə əməllərinin əvəzini verəcəyik).  ۖ 
Faman Ya`mal Mina Aş-Şāliĥāti Wa Huwa Mu'uminun Falā Kufrāna Lisa`yihi Wa 'Innā Lahu Kātibūna 021-094. Hər kim mmin ikən yaxşı işlər grsə, onun zəhməti danılmayacaqdır (mkafatı tamamilə dəniləcəkdir). Şbhəsiz ki, Biz onun n (grdy işləri mələklər vasitəsilə əməl dəftərinə) yazırıq.
Wa Ĥarāmun `Alá Qaryatin 'Ahlaknāhā 'Annahum Lā Yarji`ūna 021-095. Məhv etdiyimiz hər hansı bir məmləkət əhlinin (qiyamət qopana qədər tvbə etmək n bir də dnyaya, yaxud haqq dinə) qayıtması mmkn deyildir (haramdır).
Ĥattá 'Idhā Futiĥat Ya'jūju Wa Ma'jūju Wa Hum Min Kulli Ĥadabin Yansilūna 021-096. Nəhayət, Yəcuc-Məcc (səddinin) aılıb (dağılıb) onlar hər tərəfdən (alaq və yksək təpələrdən) srətlə (məhşərə) axışdıqları zaman;
qtaraba Al-Wa`du Al-Ĥaqqu Fa'idhā Hiya Shākhişatun 'Abşāru Al-Ladhīna Kafarū Yā Waylanā Qad Kunnā Fī Ghaflatin Min Hādhā Bal Kunnā Žālimīna 021-097. Doğru vəd (qiyamət gn) yaxınlaşdıqda kafir olanların gzləri (dəhşətdən) dərhal bərəlib: "Vay halımıza! Biz (dnyada) bundan qafil idik. Xeyr, biz zalım olmuşuq (peyğəmbərlərin dediklərinə inanmamaqla zlm etmişik)!" - deyərlər.
'Innakum Wa Mā Ta`budūna Min Dūni Al-Lahi Ĥaşabu Jahannama 'Antum Lahā Wa Aridūna 021-098. (Ey Məkkə əhli!) Siz və Allahdan qeyri ibadət etdiyiniz btlər isə cəhənnəm yanacağısınız (odunusunuz). Siz ora varid olacaqsınız!
Law Kāna Hā'uulā' 'Ālihatan Mā Waradūhā  ۖ  Wa Kullun Fīhā Khālidūna 021-099. Əgər bunlar tanrı olsaydılar, ora girməzdilər. Hamısı orada həmişəlik qalacaqlar.  ۖ 
Lahum Fīhā Zafīrun Wa Hum Fīhā Lā Yasma`ūna 021-100. Onları orada inilti (ah-nalə) gzləyir. Onlar orada (he bir xoş sz) eşitməzlər.
'Inna Al-Ladhīna Sabaqat Lahum Minnā Al-Ĥusná 'Ūlā'ika `Anhā Mub`adūna 021-101. (Yaxşı əməllərin mkafatı olaraq) ncədən zlərinə ən gzəl nemət (Cənnət, əbədi səadət) yazılmış kəslər - məhz onlar ondan (Cəhənnəmdən) uzaqlaşdırılmış olacaqlar.
Lā Yasma`ūna Ĥasīsahā  ۖ  Wa Hum Fī Mā Ashtahat 'Anfusuhum Khālidūna 021-102. Onlar (Cəhənnəmin) uğultusunu eşitməyəcəklər. Onlar (Cənnətdə) rəklərinin istədiyi (nemətlər) iində əbədi qalacaqlar.  ۖ 
Lā Yaĥzunuhumu Al-Faza`u Al-'Akbaru Wa Tatalaqqāhumu Al-Malā'ikatu Hādhā Yawmukumu Al-Ladhī Kuntum Tū`adūna 021-103. Onları ən byk qorxu (İsrafilin suru axırıncı dəfə alınıb cəhənnəmliklərin Cəhənnəmə atılması) məhzun etməyəcəkdir. Mələklər onları qarşılayıb: "Bu sizə vəd olunmuş gnnzdr!" - deyəcəklər.
Yawma Naţ As-Samā'a Kaţayyi As-Sijilli Lilkutubi  ۚ  Kamā Bada'nā 'Awwala Khalqin Nu`īduhu  ۚ  Wa`dāan `Alaynā  ۚ  'Innā Kunnā Fā`ilīna 021-104. Gy kitab səhifəsi kimi bkb qatlayacağımız gn (qiyamət gnn) yadınıza salın. (O gn insanları) ilk dəfə (yoxdan) yaratdığımız kimi qaytarıb (dirildib) əvvəlki halına salarıq. Biz yerinə yetirməli olduğumuz vədi mtləq yerinə yetirəcəyik. (Biz qiyamət gn sizi dirildib lt-ryan, anadangəlmə vəziyyətdə məhşərə gətirməyi vəd etmişdik. Biz onu mtləq edəcəyik).  ۚ   ۚ   ۚ 
Wa Laqad Katabnā Fī Az-Zabūri Min Ba`di Adh-Dhikri 'Anna Al-'Arđa Yarithuhā `Ibādiya Aş-Şāliĥūna 021-105. Biz kitabdan (Tvratdan, yaxud lvhi-məhfuzdan) sonra Zəburda da (cənnət torpağına, yer znə və ya mqəddəs) torpağa yalnız Mənim saleh bəndələrimin daxil olacağını yazmışdıq.
'Inna Fī Hādhā Labalāghāan Liqawmin `Ābidīna 021-106. Həqiqətən, bunda da (Quranda da Allaha) ibadət edən bir mmətdən tr (kifayət qədər) moizə (yd-nəsihət) vardır.
Wa Mā 'Arsalnāka 'Illā Raĥmatan Lil`ālamīna 021-107. Səni də (Ya Rəsulum!) aləmlərə (btn insanlara və cinlərə) ancaq bir rəhmət olaraq gndərdik. (Sən təkcə insanlara deyil, eyni zamanda cinlərə də peyğəmbər gndərilmisən. Btn aləmlər əhli, o cmlədən gydəki mələklər, yerdəki insanlar və cinlər sənin vcudunla şərəfə nail olurlar. Sənin sayəndə gnahkarlara mhlət verilmiş, hətta səni inkar edənlərin belə cəzası qiyamətə qədər təxirə salınmışdır. Mminlər isə sənə iman gətirməklə dnyada byk savab qazanıb axirətdə yksək dərəcələrə, əbədi səadətə nail olacaqlar).
Qul 'Innamā Yūĥá 'Ilayya 'Annamā 'Ilahukum 'Ilahun Wāĥidun  ۖ  Fahal 'Antum Muslimūna 021-108. (Mşriklərə) de ki, mənə, həqiqətən, belə vəhy olunur: "Sizin tanrınız ancaq bir olan Allahdır. Bundan sonra (Ona) itaət etməyə (msəlman olmağa) boyun qoyacaqsınızmı?"  ۖ 
Fa'in Tawallaw Faqul 'Ādhantukum `Alá Sawā'in  ۖ  Wa 'In 'Adrī 'Aqarībun 'Am Ba`īdun Mā Tū`adūna 021-109. (Ya Rəsulum!) Əgər onlar (imandan) z dndərsələr, de: "(Mənə vəhy olunanı) sizə olduğu kimi (hamıya eyni dərəcədə) bildirdim. Sizə vəd olunan şeyin (qiyamət gnnn və ya mminlərin qələbəsinin) yaxınmı, uzaqmı olduğunu bilmirəm.  ۖ 
'Innahu Ya`lamu Al-Jahra Mina Al-Qawli Wa Ya`lamu Mā Taktumūna 021-110. Şbhəsiz ki, (Allah) aşkar (ucadan) deyilən sz də, sizin gizlətdiklərinizi də bilir!
Wa 'In 'Adrī La`allahu Fitnatun Lakum Wa Matā`un 'Ilá Ĥīnin 021-111. Mən bilmirəm, bəlkə də, (cəzanızın) təxirə salınması sizi imtahana əkmək və bir mddət (əcəliniz atana qədər) sizə gn-gzəran vermək ndr".
Qāla Rabbi Aĥkum Bil-Ĥaqqi  ۗ  Wa Rabbunā Ar-Raĥmānu Al-Musta`ānu `Alá Mā Taşifūna 021-112. (Peyğəmbər) dedi: "Ey Rəbbim! (Mənimlə məni təkzib edən Məkkə mşrikləri arasında) ədalətlə hkm et. Sizin mənə aid etdiyiniz sifətlərə (dediyiniz pis szlərə) qarşı kmək dilənilməsi kimsə yalnız Rəhman olan Rəbbimizdir!"  ۗ 
Next Sūrah