20) Sūrat Ţāhā

Printed format

20)

Ţāhā 020-001. Ta, Ha!
Mā 'Anzalnā `Alayka Al-Qur'āna Litash 020-002. Biz Quranı sənə məşəqqət əkməyin n nazil etmədik! (Peyğəmbər ayaq stə, barmaqlarının ucunda durub o qədər namaz qılmışdı ki, mbarək qıları şişmişdi).
'Illā Tadhkiratan Liman Yakhshá 020-003. (Biz onu Allahın əzabından) qorxan bir kimsəyə yalnız yd-nəsihət olaraq (gndərdik).
Tanzīlāan Mimman Khalaqa Al-'Arđa Wa As-Samāwāti Al-`Ulā 020-004. O, yeri və uca gyləri yaradandan (Allahdan) nazil olmuşdur.
Ar-Raĥmānu `Alá Al-`Arshi Astawá 020-005. Rəhman ərşi yaradıb hkm altına almışdır (ərşə hakimdir).
Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā Wa Mā Taĥta Ath-Thará 020-006. Gylərdə və yerdə, onların arasında və torpağın altında (yeddi qat yerdə) nə varsa (hamısı) Onundur.
Wa 'In Tajhar Bil-Qawli Fa'innahu Ya`lamu As-Sirra Wa 'Akh 020-007. (Ey insan!) Sən (dua edərkən) səsini ucaltsanda (ucaltmasan da, he bir fərqi yoxdur). nki Allah sirri də, sirdən daha gizli olanı da (məxfini də) bilir. (Allah nəinki qəlblərin sirlərindən, hətta ani olaraq rəklərdən keən gizli niyyətlərdən də xəbərdardır. Buna grə də zn yorub uca səslə dua, yaxud zikr etmə. Əsas məsələ Allaha edilən ibadətin səmimiyyətidir).
Al-Lahu Lā 'Ilāha 'Illā Huwa  ۖ  Lahu Al-'Asmā'u Al-Ĥusná 020-008. Allahdan başqa he bir tanrı yoxdur. Ən gzəl adlar (əsmayi-hsna) yalnız Ona məxsusdur! ~  ۖ 
Wa Hal 'Atāka Ĥadīthu Mūsá 020-009. Musanın hekayəti sənə gəlib atdımı? (Yaxud Musanın əhvalatı artıq sənə gəlib atdı).
'Idh Ra'á Nārāan Faqāla Li'hlihi Amkuthū 'Innī 'Ānastu Nārāan La`allī 'Ātīkum Minhā Biqabasin 'Aw 'Ajidu `Alá An-Nāri Hudáan 020-010. (Musa Şeybi Mədyəndə qoyub anasına və qardaşına baş əkmək n zvcəsi ilə birlikdə Misirə gedərkən Tur dağının qərbində yerləşən Tuva vadisində gecə vaxtı bir uşağı dnyaya gəlmişdi. Onlar zil qaranlıq gecədə işıqsız qalıb yolu itirmişdilər). O zaman (Musa qarşıda) bir od grb ailəsinə belə demişdi: "Siz (yerinizdə) durun. Mənim gzmə bir od sataşdı. Bəlkə, ondan sizə bir gz gətirdim, yaxud odun yanında bir bələdi tapdım!"
Falammā 'Atāhā Nūdī Yā Mūsá 020-011. (Musa) odun yanına yetişdikdə belə bir nida gəldi: "Ya Musa!
'Innī 'Anā Rabbuka Fākhla` Na`layka  ۖ  'Innaka Bil-Wādi Al-Muqaddasi Ţūáan 020-012. Mən, həqiqətən, sənin Rəbbinəm. Nəleynini ıxart, nki sən mqəddəs vadidə - Tuvadasan!  ۖ 
Wa 'Anā Akhtartuka Fāstami` Limā Yūĥá 020-013. Mən səni (peyğəmbər) sedim. (Sənə) vəhy olunanı dinlə!
'Innanī 'Anā Al-Lahu Lā 'Ilāha 'Illā 'Anā Fā`budnī Wa 'Aqimi Aş-Şalāata Lidhikrī 020-014. Mən, həqiqətən, Allaham. Məndən başqa he bir tanrı yoxdur. Mənə ibadət et və Məni anmaq n namaz qıl! ~
'Inna As-Sā`ata 'Ātiyatun 'Akādu 'Ukhfīhā Litujzá Kullu Nafsin Bimā Tas`á 020-015. O saat (qiyamət saatı) mtləq gələcəkdir. Mənim onu az qala amağım gəlir ki, hər kəs etdiyi əməlin əvəzini (mkafatını, yaxud cəzasını) alsın. (Və ya: Mən onu az qala zmdən belə gizlədirəm; və ya: Mən onu zmdən başqa hamıdan gizlədirəm. Yaxud: Mən onu zorla gizlədirəm, nki qiyamətin yaxınlaşması hər addımda zn mxtəlif əlamətlərlə biruzə verir).
Falā Yaşuddannaka `Anhā Man Lā Yu'uminu Bihā Wa Attaba`a Hawāhu Fatardá 020-016. Ehtiyatlı ol ki, (qiyaməti) danıb nəfsinin istəklərinə uyan bir kəs səni ona inanmaqdan yayındırmasın, yoxsa məhv olarsan!
Wa Mā Tilka Biyamīnika Yā Mūsá 020-017. Ya Musa! Sağ əlindəki nədir?"
Qāla Hiya `Aşāya 'Atawakka'u `Alayhā Wa 'Ahushshu Bihā `Alá Ghanamī Wa Liya Fīhā Ma'āribu 'Ukh 020-018. (Musa) dedi: "O mənim əsamdır. Ona sykənir, onunla qoyunlarımı xəzəl silkələyirəm. O, başqa işlərdə də karıma gəlir!"
Qāla 'Alqihā Yā Mūsá 020-019. (Allah) buyurdu: "Ya Musa! Onu (əsanı yerə) at!"
Fa'alqāhā Fa'idhā Hiya Ĥayyatun Tas`á 020-020. (Musa əsanı yerə) atan kimi o, dərhal bir ilan (əjdaha) olub srətlə srnməyə başladı.
Qāla Khudh/hā Wa Lā Takhaf  ۖ  Sanu`īduhā Sīratahā Al-'Ū 020-021. (Allah) buyurdu: "Tut onu, qorxma. Biz onu qaytarıb əvvəlki şəklinə salacağıq!  ۖ 
Wa Ađmum Yadaka 'Ilá Janāĥika Takhruj Bayđā'a Min Ghayri Sū'in 'Āyatan 'Ukh 020-022. Əlini qoltuğunun altına qoy ki, əlin (oradan sənin peyğəmbərliyinin həqiqiliyinə dəlalət edən) başqa bir mczə olaraq eyibsiz-qsursuz, ağappaq ıxsın (gnəş şası kimi gzqamaşdırıcı şəfəq sasın).
Linuriyaka Min 'Āyātinā Al-Kub 020-023. Və Biz də (bununla) sənə ən byk mczələrimizdən (bir neəsini) gstərək.
Adh/hab 'Ilá Fir`awna 'Innahu Ţaghá 020-024. (Ya Musa! Bu mczələrlə bir peyğəmbər kimi) Fironun yanına get! O, həqiqətən, azğınlaşıb həddini aşmışdır (Allahlıq iddiasına dşmşdr)".
Qāla Rabbi Ashraĥ Lī Şadrī 020-025. (Musa) dedi: "Ey Rəbbim! (Peyğəmbərliyi yerinə yerinə yetirməyə qadir olmaq, Fironla danışmağa crət etmək və bu yolda btn məşəqqətlərə tab gətirə bilmək n) kksm aıb genişlət;
Wa Yassir Lī 'Amrī 020-026. İşimi ynglləşdir;
Wa Aĥlul `Uqdatan Min Lisānī 020-027. Dilimdəki dyn a (pəltəkliyimi gtr) ki,
Yafqahū Qawlī 020-028. Szm yaxşı anlasınlar!
Wa Aj`al Lī Wazīrāan Min 'Ahlī 020-029. Və mənə z ailəmdən bir vəzir (kməki) ver -
Hārūna 'Akhī 020-030. Qardaşım Harunu!
Ashdud Bihi 'Azrī 020-031. Onunla arxamı mhkəmləndir. ~
Wa 'Ashrik/hu Fī 'Amrī 020-032. Onu işimə ortaq et (ona da peyğəmbərlik ver) ki,
Kay Nusabbiĥaka Kathīrāan 020-033. Səni ox təqdis edib şəninə təriflər deyək.
Wa Nadhkuraka Kathīrāan 020-034. Və Səni ox zikr edək (daim yada salıb şkr-səna edək).
'Innaka Kunta Binā Başīrāan 020-035. Sən, şbhəsiz ki, Bizi grrsən!"
Qāla Qad 'Ūtīta Su'ulaka Yā Mūsá 020-036. (Allah) buyurdu: "Dilədiyin sənə verildi, ya Musa!
Wa Laqad Manannā `Alayka Marratan 'Ukh 020-037. Sənə (bundan əvvəl də) bir dəfə nemət bəxş etmişdik
'Idh 'Awĥaynā 'Ilá 'Ummika Mā Yūĥá 020-038. Anana vəhy olunacaq şeyi vəhy etdiyimiz zaman.
'Ani Aqdhifīhi Fī At-Tābūti Fāqdhifīhi Fī Al-Yammi Falyulqihi Al-Yammu Bis-Sāĥili Ya'khudh/hu `Adūwun Lī Wa`adūwun Lahu  ۚ  Wa 'Alqaytu `Alayka Maĥabbatan Minnī Wa Lituşna`a `Alá `Ayni 020-039. (O zaman ki, Mən anana buyurmuşdum: ) "(Musanı) bir sandığa qoyub aya (Nilə) at. Qoy ay onu sahilə ıxartsın və Mənə də, ona dşmən olan birisi (Firon) onu (sudan tapıb) gtrsn". (Ya Musa!) Gzmn qabağında boya-başa atdırılasan deyə, z tərəfimdən (insanların rəklərində) sənə bir sevgi yaratdım. (Mərhəmət nəzərim he vaxt stndən əskik olmadı. Elə etdim ki, Firon z, arvadı Asiyə və ətrafındakıların hamısı səni sevdi).  ۚ 
'Idh Tamshī 'Ukhtuka Fataqūlu Hal 'Adullukum `Alá Man Yakfuluhu  ۖ  Faraja`nāka 'Ilá 'Ummika Kay Taqarra `Aynuhā Wa Lā Taĥzana  ۚ  Wa Qatalta Nafsāan Fanajjaynāka Mina Al-Ghammi Wa Fatannāka Futūnāan  ۚ  Falabithta Sinīna Fī 'Ahli Madyana Thumma Ji'ta `Alá Qadarin Yā Mūsá 020-040. O zaman bacın (sənin ardınca guya yad bir adam kimi saraya) gedib (oradakılara) deyirdi: "Sizə ona baxa biləcək (sd verəcək) birisini gstərimmi?" (Onlar razılıq verdilər, anan saraya gəldi). Artıq (salamat qalmağına grə) gz aydın olsun və kədərlənməsin deyə, səni anana qaytardıq. Sən (on iki yaşında ikən tayfadan olan bir yəhudi ilə mbahisə edən) bir nəfəri (bir qibtini) vurub ldrdn. Sonra Biz səni (Mədyənə qaırtmaqla) o qəmdən qurtardıq. Biz səni bir ox sınaqlardan keirtdik (crbəcr bəlalara, mhnətlərə dar edib hamısından salamat qurtardıq). İllərlə Mədyən əhli iində (Şeybin yanında) qaldın. Sonra da məyyən olunmuş vaxta (qırx yaşına) gəlib atdın, Ya Musa!  ۖ   ۚ   ۚ 
Wa Aşţana`tuka Linafsī 020-041. Və Mən səni zmə (peyğəmbər) sedim! (Qırx yaşına atan kimi sənə peyğəmbərlik bəxş edib mczələrlə Fironun yanına gndərdim).
Adh/hab 'Anta Wa 'Akhūka Bi'āyātī Wa Lā Taniyā Fī Dhikrī 020-042. Sən və qardaşın mczələrimlə gedin və Məni zikr etməkdə zəiflik gstərməyin. (Bu sizin rəyinizə mətanət, dizinizə qvvət verər).
Adh/habā 'Ilá Fir`awna 'Innahu Ţaghá 020-043. Fironun yanına yollanın. O (allahlıq iddiasına dşməklə), həqiqətən, azğınlaşıb həddini aşmışdır.
Faqūlā Lahu Qawlāan Layyināan La`allahu Yatadhakkaru 'Aw Yakhshá 020-044. Onunla yumşaq danışın. Bəlkə, yd-nəsihət qəbul etsin, yaxud (Rəbbindən) qorxsun!"
Qālā Rabbanā 'Innanā Nakhāfu 'An Yafruţa `Alaynā 'Aw 'An Yaţghá 020-045. Onlar: "Ey Rəbbimiz! (Fironun mczə gstərməyimizə hvsələsi atmayıb) bizə şiddətli cəza verməsindən və ya azğınlaşaraq həddini aşmasından (dikbaşlıq etməsindən) qorxuruq!" - dedilər.
Qāla Lā Takhāfā  ۖ  'Innanī Ma`akumā 'Asma`u Wa 'Ará 020-046. (Allah) buyurdu: "Qorxmayın, Mən də sizinləyəm, (hər şeyi) eşidirəm və grrəm!  ۖ 
Fa'tiyāhu Faqūlā 'Innā Rasūlā Rabbika Fa'arsil Ma`anā Banī 'Isrā'īla Wa Lā Tu`adhdhibhum  ۖ  Qad Ji'nāka Bi'āyatin Min Rabbika Wa  ۖ  As-Salāmu `Alá Mani Attaba`a Al-Hudá 020-047. Onun yanına gedib deyin: "Biz ikimiz də sənin Rəbbinin peyğəmbəriyik. İsrail oğullarını bizimlə gndər (Şama getməklərinə mane olma) və onlara işgəncə vermə. Biz sənin yanına Rəbbindən dəlillə (mczə ilə) gəlmişik. Haqq yolu tutub gedənlərə salam olsun!  ۖ   ۖ 
'Innā Qad 'Ūĥiya 'Ilaynā 'Anna Al-`Adhāba `Alá Man Kadhdhaba Wa Tawallá 020-048. Bizə vəhy olundu ki, (Allahın vəhdaniyyətini və ayələrini, qiyaməti və peyğəmbərləri) yalan hesab edənləri və (haqdan) z dndərənləri (axirətdə) əzab gzləyir!"
Qāla Faman Rabbukumā Yā Mūsá 020-049. (Firon: ) "Elədə Rəbbiniz kimdir, ya Musa?" -deyə soruşdu.
Qāla Rabbunā Al-Ladhī 'A`ţá Kulla Shay'in Khalqahu Thumma Hadá 020-050. (Musa) belə cavab verdi: "Rəbbimiz hər şeyə z xilqətini verən, sonra da ona doğru yolu gstərəndir!"
Qāla Famā Bālu Al-Qurūni Al-'Ū 020-051. (Firon) soruşdu: "Bəs əvvəlki nəsillərin halı necədir?"
Qāla `Ilmuhā `Inda Rabbī Fī Kitābin  ۖ  Lā Yađillu Rabbī Wa Lā Yan 020-052. (Musa) belə cavab verdi: "Onlara dair bilik yalnız Rəbbimin dərgahında olan bir kitabdadır (lvhi-məhfuzdadır). Rəbbim (he bir şeydə) xəta etməz və (he bir şeyi) unutmaz!"  ۖ 
Al-Ladhī Ja`ala Lakumu Al-'Arđa Mahdāan Wa Salaka Lakum Fīhā Subulāan Wa 'Anzala Mina As-Samā'i Mā'an Fa'akhrajnā Bihi 'Azwājāan Min Nabātin Shattá 020-053. O (byk Allah) ki, yer zn sizin n dşəmiş (dşək etmiş), orada sizin n yollar salmış, gydən yağmur yağdırmışdır. Biz o yağmurla nvbənv bitkilərdən ctlər yetişdirmişik. ~
Kulū Wa Ar`aw 'An`āmakum  ۗ  'Inna Fī Dhālika La'āyātin Li'wlī An-Nuhá 020-054. (Onlardan nuşcanlıqla) yeyin, həm də heyvanlarınızı otarın. Həqiqətən, bunda (grdymz bu işlərdə) ağıl sahibləri n (Allahın vəhdaniyyətinə, qdrətinə dəlalət edən) əlamətlər vardır!  ۗ 
Minhā Khalaqnākum Wa Fīhā Nu`īdukum Wa Minhā Nukhrijukum Tāratan 'Ukh 020-055. Sizi (ulu babanız Adəmi) də onda (o torpaqdan) yaratdıq. Sizi (ləndən sonra) ora qaytaracaq və (qiyamət gn) bir daha oradan (dirildib) ıxardacağıq.
Wa Laqad 'Araynāhu 'Āyātinā Kullahā Fakadhdhaba Wa 'Abá 020-056. Biz, ayələrimizin (dəlillərimizin və mczələrimizin) hamısını ona (Firona) gstərdik. Lakin (Firon) onları yalan sayıb (he birini) qəbul etmədi.
Qāla 'Aji'tanā Litukhrijanā Min 'Arđinā Bisiĥrika Yā Mūsá 020-057. (Firon) dedi: "Ya Musa! Sən sehrinlə bizi z torpağımızdan (Misirdən) qovub ıxartmağa gəlmisən?
Falana'tiyannaka Bisiĥrin Mithlihi Fāj`al Baynanā Wa Baynaka Maw`idāan Lā Nukhlifuhu Naĥnu Wa Lā 'Anta Makānāan Sūáan 020-058. Elədə biz sənə eyni ilə onun kimi bir sehr gstərəcəyik. Bizimlə z aranda bir vaxt təyin et. Nə biz, nə də sən vədimizə xilaf ıxmayaq. Bu (ikimizə də) əlverişli bir yerdə olsun!" (Grək kim-kimə qalib gələcək!)
Qāla Maw`idukum Yawmu Az-Zīnati Wa 'An Yuĥshara An-Nāsu Đuĥáan 020-059. (Musa) dedi: "Sizə verilən vədə sizin bayram gnnz və camaatın (bir yerə) toplaşacağı gnorta vaxtıdır!"
Fatawallá Fir`awnu Fajama`a Kaydahu Thumma 'Atá 020-060. (Bu shbətdən sonra) Firon dnb getdi, nəhayət, btn hiylə (və sehr) vasitələrini (sehrbazlarını) yığıb (vəd olunmuş vaxtda həmin yerə) gəldi.
Qāla Lahum Mūsá Waylakum Lā Taftarū `Alá Al-Lahi Kadhibāan Fayusĥitakum Bi`adhābin  ۖ  Wa Qad Khāba Mani Aftará 020-061. Musa onlara (sehrbazlara) dedi: "(Ay yazıqlar!) Vay sizin halınıza! Allaha iftira yaxmayın, yoxsa O sizi əzabla məhv edər. (Allaha) iftira yaxan namid olar (muradına atmaz)".  ۖ 
Fatanāza`ū 'Amrahum Baynahum Wa 'Asarrū An-Naj 020-062. Onlar (bu Musa he sehrbaza oxşamır; əgər qalib gəlsək, he; yox əgər qalib gələ bilməsək, ona iman gətirərik, deyə) z aralarında z işləri barədə mbahisə edir və xəlvətcə pııldaşırdılar.
Qālū 'In Hadhāni Lasāĥirāni Yurīdāni 'An Yukhrijākum Min 'Arđikum Bisiĥrihimā Wa Yadh/habā Biţarīqatikumu Al-Muth 020-063. Onlar (uzun-uzadı mbahisədən sonra Musadan və Harundan qorxub astaca bir-birinə) dedilər: "Bu ikisi, əlbəttə, sehrbazdır. Onlar z sehrləri ilə sizi yurdunuzdan qovub ıxartmaq və sizin ən gzəl yolunuzu (dininizi, təriqətinizi) yox etmək (əyan-əşrafınızı z tərəflərinə əkmək) istəyirlər.
Fa'ajmi`ū Kaydakum Thumma A'tū Şaffāan  ۚ  Wa Qad 'Aflaĥa Al-Yawma Mani Asta`lá 020-064. Ona grə də btn hiylə (sehr) vasitələrinizi toplayın, sonra da (meydana) səf-səf gəlin. Bu gn qalib gələn nicat tapacaqdır! (Mətləbinə yetişəcəkdir!)"  ۚ 
Qālū Yā Mūsá 'Immā 'An Tulqiya Wa 'Immā 'An Nakūna 'Awwala Man 'Alqá 020-065. Onlar dedilər: "Ya Musa! (zn se). Ya sən (əvvəlcə əsanı yerə) tulla, ya da biz birinci tullayaq!
Qāla Bal 'Alqū  ۖ  Fa'idhā Ĥibāluhum Wa `Işīyuhum Yukhayyalu 'Ilayhi Min Siĥrihim 'Annahā Tas`á 020-066. O (Musa) dedi: "Xeyr, (əvvəlcə) siz tullayın!" (Sehrbazlar əllərindəkini yerə atan kimi) onların sehri zndən birdən (Musaya) elə gəldi ki, onların ipləri və dəyənəkləri hərəkətə gəlib (ilan kimi qarnı stə) srnr.  ۖ 
Fa'awjasa Fī Nafsihi Khīfatan Mūsá 020-067. Musanın canına qorxu dşd. (O qorxdu ki, camaat sehrlə mczə arasında fərq qoya bilməyib iman gətirməsin).
Qulnā Lā Takhaf 'Innaka 'Anta Al-'A`lá 020-068. Biz ona belə buyurduq: "Qorxma, stn gələcək mtləq sənsən!
Wa 'Alqi Mā Fī Yamīnika Talqaf Mā Şana`ū  ۖ  'Innamā Şana`ū Kaydu Sāĥirin  ۖ  Wa Lā Yufliĥu As-Sāĥiru Ĥaythu 'Atá 020-069. Sağ əlindəki əsanı yerə tulla, onların dzb qoşduqlarını (btn kəndirləri və dəyənəkləri bir anda) udsun. Onların dzəltdikləri sehrbaz hiyləsindən (əfsundan) başqa bir şey deyildir. Sehrbaz isə, hara gedirsə getsin, mətləbinə atmaz!"  ۖ   ۖ 
Fa'ulqiya As-Saĥaratu Sujjadāan Qālū 'Āmannā Birabbi Hārūna Wa Mūsá 020-070. (Musa əsasını yerə atan kimi o bir əjdahaya dnb sehrbazların iplərini, kəndirlərini və dəyənəklərini yerli-dibli uddu). Nəhayət, sehrbazlar: "Biz Harunun və Musanın Rəbbinə (rəbbl-aləminə) iman gətirdik!" - deyib səcdəyə qapandılar.
Qāla 'Āmantum Lahu Qabla 'An 'Ādhana Lakum  ۖ  'Innahu Lakabīrukumu Al-Ladhī `Allamakumu As-Siĥra  ۖ  Fala'uqaţţi`anna 'Aydiyakum Wa 'Arjulakum Min Khilāfin Wa La'uşallibannakum Fī Judhū`i An-Nakhli Wa Lata`lamunna 'Ayyunā 'Ashaddu `Adhābāan Wa 'Ab 020-071. O (Firon) dedi: "Mən sizə izin verməmişdən əvvəl siz ona iman gətirdiniz, nki o, əslində sizə sehr yrədən byynzdr. (He eybi yoxdur). Mən də sizin əl-ayağınızı arpaz kəsdirib xurma ağaclarının ktklərindən asacağam. Onda hansımızın (mən Fironun, yoxsa Musanın Allahının) əzabının daha şiddətli və daha srəkli olduğunu biləcəksiniz!"  ۖ   ۖ 
Qālū Lan Nu'uthiraka `Alá Mā Jā'anā Mina Al-Bayyināti Wa Al-Ladhī Faţaranā  ۖ  Fāqđi Mā 'Anta Qāđin  ۖ  'Innamā Taqđī Hadhihi Al-Ĥayāata Ad-Dun 020-072. (Sehrbazlar) dedilər: "Biz he vaxt səni bizə gələn bu aıq mczələrdən və bizi yaradandan stn tutmayacağıq. İndi nə hkm edəcəksənsə, et. Sən ancaq bu dnyada hkm edə bilərsən!  ۖ   ۖ 
'Innā 'Āmannā Birabbinā Liyaghfira Lanā Khaţāyānā Wa Mā 'Akrahtanā `Alayhi Mina As-Siĥri Wa  ۗ  Allāhu Khayrun Wa 'Ab 020-073. Biz, həqiqətən, Rəbbimizə iman gətirdik ki, O bizi gnahlarımıza və sənin bizi məcbur etdiyin sehrə (sehrlə məşğul olmağımıza) grə bağışlasın/ Allah (sən Firondan) daha xeyirli və (Onun gnahkarlara verəcəyi əzab) daha baqidir!"  ۗ 
'Innahu Man Ya'ti Rabbahu Mujrimāan Fa'inna Lahu Jahannama Lā Yamūtu Fīhā Wa Lā Yaĥyā 020-074. Kim Rəbbinin hzuruna gnahkar kimi gələrsə, onu Cəhənnəm (cəhənnəm əzabı) gzləyir. O, orada nə lər, nə də yaşayar. (Cəhənnəm əhli nə l kimi l, nə də diri kimi diridir, əbədi əzaba dar olub bir gn grməz).
Wa Man Ya'tihi Mu'umināan Qad `Amila Aş-Şāliĥāti Fa'ūlā'ika Lahumu Ad-Darajātu Al-`Ulā 020-075. Kim (Rəbbinin hzuruna) yaxşı əməllər etmiş bir mmin kimi olaraq gələrsə, belələrini ən yksək dərəcələr gzləyir -
Jannātu `Adnin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā  ۚ  Wa Dhalika Jazā'u Man Tazakká 020-076. Əbədi qalacaqları, (ağacları) altından aylar axan Ədn cənnətləri. Bu, (gnahlardan) pak olanların (təmizlənənlərin) mkafatıdır.  ۚ 
Wa Laqad 'Awĥaynā 'Ilá Mūsá 'An 'Asri Bi`ibādī Fāđrib Lahum Ţarīqāan Al-Baĥri Yabasāan Lā Takhāfu Darakāan Wa Lā Takhshá 020-077. (İzzət və cəlalıma) and olsun ki, Biz Musaya belə vəhy etdik: "Qullarımla gecə yola ıx, (əsanı suya vurmaqla) onlar n dənizdə quru bir yol a. (Fironun) sizə yetişməsindən qorxma, (suya qərq olmaqdan da) əndişəyə dşmə!"
Fa'atba`ahum Fir`awnu Bijunūdihi Faghashiyahum Mina Al-Yammi Mā Ghashiyahum 020-078. Firon z ordusu ilə onları təqib etdi, daniz də (şahə qalxan dalğaları ilə) onları (onun əsgərlərini) ulğayıb qərq etdi, z də necə!
Wa 'Ađalla Fir`awnu Qawmahu Wa Mā Hadá 020-079. Firon (mənəm sizin ən byk rəbbiniz, deyərək) z tayfasını yoldan ıxartdı və (onları) doğru yola aparmadı.
Yā Banī 'Isrā'īla Qad 'Anjaynākum Min `Adūwikum Wa Wā`adnākum Jāniba Aţūri Al-'Aymana Wa Nazzalnā `Alaykumu Al-Manna Wa As-Salwá 020-080. Ey israil oğulları! Sizi dşməninizdən (Fironun əlindən) xilas etdik. (Tvratın nazil olması n) sizə Tur dağının sağ tərəfini vəd buyurduq. Sizə (gydən) qdrət halvası və bildirin endirdik!
Kulū Min Ţayyibāti Mā Razaqnākum Wa Lā Taţghaw Fīhi Fayaĥilla `Alaykum Ghađabī  ۖ  Wa Man Yaĥlil `Alayhi Ghađabī Faqad Hawá 020-081. Sizə verdiyimiz ruzilərin təmizindən (halalından) yeyin, lakin bunda həddi aşmayın (israfılıq, xəsislik və nankorluq etməyin, ehtiyacı olana şəri qayda zrə kmək gstərin), yoxsa qəzəbimə dar olarsınız. Qəzəbimə dar olan isə mtləq uuruma dşb bədbəxt (cəhənnəmlik) olar.  ۖ 
Wa 'Innī Laghaffārun Liman Tāba Wa 'Āmana Wa `Amila Şāliĥāan Thumma Ahtadá 020-082. Şbhəsiz ki, Mən həm də tvbə edib iman gətirəni yaxşı işlər grb, sonra da doğru yolu tutanı ox bağışlayanam!
Wa Mā 'A`jalaka `An Qawmika Yā Mūsá 020-083. (Allah buyurdu: ) "Ya Musa! Səni z camaatından (Tur dağına getdiyin yetmiş kişidən) ayırıb (bu məqama) tələsdirən nə idi?"
Qāla Hum 'Ūlā'i `Alá 'Atharī Wa `Ajiltu 'Ilayka Rabbi Litarđá 020-084. (Musa) belə cavab verdi: "Onlar da arxamca gəlirlər. Ey Rəbbim! Məndən razı qalasan deyə, hzuruna tələsdim!"
Qāla Fa'innā Qad Fatannā Qawmaka Min Ba`dika Wa 'Ađallahumu As-Sāmirīyu 020-085. (Allah: ) "Səndən sonra mmətini imtahana əkdik. Samiri onları yoldan ıxartdı (buzova sitayiş etdilər)", - deyə buyurdu.
Faraja`a Mūsá 'Ilá Qawmihi Ghađbāna 'Asifāan  ۚ  Qāla Yā Qawmi 'Alam Ya`idkum Rabbukum Wa`dāan Ĥasanāan  ۚ  'Afaţāla `Alaykumu Al-`Ahdu 'Am 'Aradtum 'An Yaĥilla `Alaykum Ghađabun Min Rabbikum Fa'akhlaftum Maw`idī 020-086. Musa qəzəbli, kədərli halda camaatının yanına qayıdıb dedi: "Ey mmətim! Məgər Rəbbiniz (Tvratı nazil etmək, kemiş gnahlarınızı bağışlamaq, gydən qdrət halvası və bildirin endirmək haqqında) sizə gzəl bir vəd verməmişdimi? Yoxsa (mənim sizdən ayrılmağımdan) uzun bir mddət kedi? (Nə tez hər şeyi unudub nankor oldunuz?) Yaxud Rəbbinizdən sizə bir qəzəb gəlməsini istəyib mənə verdiyiniz vədə xilaf ıxdınız?"  ۚ   ۚ 
Qālū Mā 'Akhlafnā Maw`idaka Bimalkinā Wa Lakinnā Ĥummilnā 'Awzārāan Min Zīnati Al-Qawmi Faqadhafnāhā Fakadhalika 'Alqá As-Sāmirīyu 020-087. Onlar dedilər: "Biz sənə verdiyimiz vədə z ixtiyarımızla xilaf ıxmadıq. Amma biz (Firon) tayfasının (bir bayram gn əmanət olaraq aldığımız) zinətlərindən ibarət ağır bir yklə yklənmişdik. Onları ("əmanətə xəyanət haramdır"-deyərək gnahdan qurtulmaq məqsədilə oda) atdıq. Samiri də bizim kimi (zndə olan bəzək şeylərini oda) atdı".
Fa'akhraja Lahum `Ijlāan Jasadāan Lahu Khuwārun Faqālū Hādhā 'Ilahukum Wa 'Ilahu Mūsá Fanasiya 020-088. (Oda atılmış qızıl-gmş əridikdən sonra Samiri uxurun iində) onlara byrən bir buzov heykəli (dzəldib) ıxartdı. (Samiri və onun yoldan ıxartdığı bir neə kişi) dedilər: "(Ey İsrail oğulları!) Bu sizin tanrınızdır. Musanın da tanrısı budur, lakin unutmuşdur". (Musa heykəli itirmiş, onu axtarıb tapmaqdan tr Tur dağına getmişdir).
'Afalā Yarawna 'Allā Yarji`u 'Ilayhim Qawlāan Wa Lā Yamliku Lahum Đarrāan Wa Lā Naf`āan 020-089. (Məgər bu cansız heykələ sitayiş edənlər) buzovun onların he bir sznə cavab verə bilmədiyini və onlara nə bir zərər, nə də bir xeyir verməyə qadir olmadığını grmrdlərmi?! (Nə byk cəhalət!)
Wa Laqad Qāla Lahum Hārūnu Min Qablu Yā Qawmi 'Innamā Futintum Bihi  ۖ  Wa 'Inna Rabbakumu Ar-Raĥmānu Fa Attabi`ūnī Wa 'Aţī`ū 'Amrī 020-090. Harun isə bundan (Musa Tur dağından qayıtmamışdan) əvvəl onlara belə demişdi: "Ey mmətim! Siz bununla (hansınızın əqidəcə mhkəm, hansınızın şəkkak olduğunu ayırd etmək məqsədilə Allah tərəfindən) yalnız imtahana əkildiniz. Sizin Rəbbiniz, şbhəsiz ki, Rəhmandır. Mənə tabe olub əmrimə itaət edin!"  ۖ 
Qālū Lan Nabraĥa `Alayhi `Ākifīna Ĥattá Yarji`a 'Ilaynā Mūsá 020-091. Onlar: "Musa (Tur dağından) qayıdıb yanımıza gələnə qədər bu buzova sitayiş etməkdən əl əkməyəcəyik!" - deyə cavab vermişdilər.
Qāla Yā Hārūnu Mā Mana`aka 'Idh Ra'aytahum Đallū 020-092. (Musa mmətinin yanına qayıtdıqdan sonra) dedi: "Ya Harun! Onların (haqq yoldan) azdıqlarını grdyn zaman sənə nə mane oldu ki,
'Allā Tattabi`anī  ۖ  'Afa`aşayta 'Amrī 020-093. (Mminləri də gtrb) arxamca gəlmədin? (Mənə bu barədə he bir xəbər vermədin, yaxud mənim yolumla gedərək btə tapınanları danlayıb onlara qarşı hiddətlənmədin?) Əmrimə asimi oldun? (Allahdan başqasına ibadət edənlərlə bir yerdə yaşamağı znə nə cr rəva bildin?)"  ۖ 
Qāla Yabna'uumma Lā Ta'khudh Biliĥyatī Wa Lā Bira'sī 'Innī Khashītu  ۖ  'An Taqūla Farraqta Bayna Banī 'Isrā'īla Wa Lam Tarqub Qawlī 020-094. (Harun) belə cavab verdi: "Ey anam oğlu! Saımdan, saqqalımdan tutma. (Saqqalımı, başıma yolma). Doğrusu, sənin: "İsrail oğulları arasına ayrılıq saldın, szmə baxmadın!" - deyəcəyindən qorxdum.  ۖ 
Qāla Famā Khaţbuka Yā Sāmirīyu 020-095. (Musa: ) "Ey Samiri! Sənin (bu pis, əcaib işi grməkdə) məqsədin nə idi?" - deyə soruşdu.
Qāla Başurtu Bimā Lam Yabşurū Bihi Faqabađtu Qabđatan Min 'Athari Ar-Rasūli Fanabadhtuhā Wa Kadhalika Sawwalat Lī Nafsī 020-096. (Samiri) belə cavab verdi: "Mən (İsrail oğularının) grmədiklərini (Cəbraili) grdm (yaxud bilmədiklərini bildim). Mən o Rəsulun (Allah elisinin) ləpirindən (Cəbrailin atının ayağı dəydiyi yerdən) bir ovuc torpaq gtrdm və onu (aladakı od iində əriyən bəzək şeylərinə) atdım (o da dnb byrən bir buzov oldu). Beləcə, z nəfsim məni bu işə svq etdi". (Nəfsim bu işi mənə xoş gstərdi, mən də ona uydun).
Qāla Fādh/hab Fa'inna Laka Fī Al-Ĥayāati 'An Taqūla Lā Misāsa  ۖ  Wa 'Inna Laka Maw`idāan Lan Tukhlafahu  ۖ  Wa Anžur 'Ilá 'Ilahika Al-Ladhī Žalta `Alayhi `Ākifāan  ۖ  Lanuĥarriqannahu Thumma Lanansifannahu Fī Al-Yammi Nasfāan 020-097. (Musa) dedi: "ıx get burdan. Həyatın boyu (cəza olaraq): "Bir kəs mənə toxunmasın (mən də bir kəsə toxunmayım)!" - deməli olacaqsan. (He kəs səni dindirməyəcək, sfrəsinə buraxmayacaq, səninlə alış-veriş etməyəcək. He kəslə nsiyyət etməyib tamamailə təcrid olunmuş bir vəziyyətdə yaşayacaqsan. Dəhşət səni bryəcək). Hələ səni əsla qaıb canını qurtara bilməyəcəyin daha bir vədə (qiyamət gn) gzləyir. İndi tapınıb durduğun tanrına (btnə) bax. Biz onu yandıracaq, sonra da (kln) dənizə atacağıq!  ۖ   ۖ   ۖ 
'Innamā 'Ilahukumu Al-Lahu Al-Ladhī Lā 'Ilāha 'Illā Huwa  ۚ  Wasi`a Kulla Shay'in `Ilmāan 020-098. Sizin tanriniz ancaq O Allahdır ki, Ondan başqa he bir tanrı yoxdur. O, elm (z əzəli elmi) ilə hər şeyi ehtiva etmişdir!" ~  ۚ 
Kadhālika Naquşşu `Alayka Min 'Anbā'i Mā Qad Sabaqa  ۚ  Wa Qad 'Ātaynāka Min Ladunnā Dhikrāan 020-099. (Ya Rəsulum!) Kemişin xəbərlərinin (olub keənlərin) bir qismini sənə belə nəql edirik. Sənə z dərgahımızdan (insanların dşnb daşınması, ibrət alması n) Quran da vermişik!  ۚ 
Man 'A`rađa `Anhu Fa'innahu Yaĥmilu Yawma Al-Qiyāmati Wizrāan 020-100. Hər kəs ondan z dndərsə, şbhəsiz ki, qiyamət gn ağır bir gnaha yklənəcəkdir.
Khālidīna Fīhi  ۖ  Wa Sā'a Lahum Yawma Al-Qiyāmati Ĥiman 020-101. Belələri (o gnah yknn) altında (yk ilə birlikdə Cəhənnəm əzabında) əbədi qalacaqlar. Qiyamət gn onların daşıyacağı yk necə də pisdir!  ۖ 
Yawma Yunfakhu Fī Aş-Şūri  ۚ  Wa Naĥshuru Al-Mujrimīna Yawma'idhin Zurqāan 020-102. Surun (ikinci dəfə) alınacağı və gnahkarları (qorxudan, yaxud susuzluqadan) gzləri gm-gy gyərmiş (və ya gzləri kor olmuş, zləri qapqara qaralmış) halda məhşərə gətirəcəyimiz gn  ۚ 
Yatakhāfatūna Baynahum 'In Labithtum 'Illā `Ashan 020-103. Onlar z aralarında pııldaşıb bir-birinə: "(Dnyada) cəmi on gn qaldınız!" deyəcəklər.
Naĥnu 'A`lamu Bimā Yaqūlūna 'Idh Yaqūlu 'Amthaluhum Ţarīqatan 'In Labithtum 'Illā Yawmāan 020-104. Biz onların nə danışacaqlarını da yaxşı bilirik. Onların ən ağıllısı: "(Dnyada) cəmisi bir gn qaldınız!" - deyəcək.
Wa Yas'alūnaka `Ani Al-Jibāli Faqul Yansifuhā Rabbī Nasfāan 020-105. (Ya Rəsulum!) Səndən dağlar (qiyamət gn dağların nə cr olacağı) haqqında soruşarlar. De: "Rəbbim onları ovxalayıb havaya sovuracaq;
Fayadharuhā Qā`āan Şafşafāan 020-106. Dmdz (hamar) bir yer edəcək (he bir şey bitməyən qupquru torpaq halına salacaq);
Lā Tará Fīhā `Iwajāan Wa Lā 'Aman 020-107. Və sən orada he bir eniş-yoxuş (əyrilik, kələktrlk) grməyəcəksən!"
Yawma'idhin Yattabi`ūna Ad-Dā`ī Lā `Iwaja Lahu  ۖ  Wa Khasha`ati Al-'Aşwātu Lilrraĥmani Falā Tasma`u 'Illā Haman 020-108. O gn insanlar (qəbirlərindən qalxıb) he bir başqa tərəfə meyl etmədən carının (hamını məhşərə ağıran İsrafilin) ardınca gedəcəklər. Rəhmanın (əzəməti, heybəti) qarşısında səslər kəsiləcək, yalnız pııltı eşidəcəksən!  ۖ 
Yawma'idhin Lā Tanfa`u Ash-Shafā`atu 'Illā Man 'Adhina Lahu Ar-Raĥmānu Wa Rađiya Lahu Qawlāan 020-109. O gn Rəhmanın izin verdiyi və sz danışmağına razı olduğu kəslərdən başqa he kimin şəfaəti fayda verməz!
Ya`lamu Mā Bayna 'Aydīhim Wa Mā Khalfahum Wa Lā Yuĥīţūna Bihi `Ilmāan 020-110. (Rəbbin) onların kemişini də, gələcəyini də bilir. (Allah insanların nə etdiklərini, nə edəcəklərini, qazanacaqları savabları və gnahları, dnyada və axirətdə aqibətlərinin necə olacağını z əzəli elmi ilə bilir). Onların elmi isə Onu (Allahın zatını) əhatə edib qavraya bilməz!
Wa `Anati Al-Wujūhu Lilĥayyi Al-Qayyūmi  ۖ  Wa Qad Khāba Man Ĥamala Žulmāan 020-111. (O gn) zlər (btn insanlar) əzəli, əbədi olan (məxluqatın hər işini yoluna qoyan, onları dolandıran) Allaha təslim olub zəlil bir grkəm alar. Zlmə (gnaha) yklənən (Allaha şərik qoşan, kfr edən) ziyana dşb mətləbinə yetişməz (midsizliyə uğrayar).  ۖ 
Wa Man Ya`mal Mina Aş-Şāliĥāti Wa Huwa Mu'uminun Falā Yakhāfu Žulmāan Wa Lā Hađmāan 020-112. Mmin olub yaxşı işlər grən kəs isə nə zlmə məruz qalmaqdan, nə də (mkafatının) əskilməsindən qorxar!
Wa Kadhalika 'Anzalnāhu Qur'ānāan `Arabīyāan Wa Şarrafnā Fīhi Mina Al-Wa`īdi La`allahum Yattaqūna 'Aw Yuĥdithu Lahum Dhikrāan 020-113. (Ya Rəsulum!) Biz onu (sənə gndərilən ilahi Kitabı) ərəbcə Quran olaraq nazil etdik. Biz orada (kafirlərə əzab veriləcəyinə dair) təhdidləri (crbəcr misallarla) təkrar-təkrar izah etdik ki, bəlkə, onlar pis əməllərindən əkinsinlər, yaxud (onu yd-nəsihətlərindən) ibrət alsınlar! (Quran onlara yd-nəsihət versin!)
Fata`ālá Al-Lahu Al-Maliku Al-Ĥaqqu  ۗ  Wa Lā Ta`jal Bil-Qur'āni Min Qabli 'An Yuqđá 'Ilayka Waĥyuhu  ۖ  Wa Qul Rabbi Zidnī `Ilmāan 020-114. Həqiqi hkmdar olan Allah (hər şeydən) ucadır! (Mşriklərin Ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır!) Həm də (ey Peyğəmbərim! Cəbrail tərəfindən) sənə tamam-kamal vəhy olunmadan əvvəl Quranı oxumağa tələsmə və: "Ey Rəbbim! Mənim elmimi artır!" - de.  ۗ   ۖ 
Wa Laqad `Ahidnā 'Ilá 'Ādama Min Qablu Fanasiya Wa Lam Najid Lahu `Azmāan 020-115. Doğrusu, bundan əvvəl Adəmə də (Şeytana uymamağı) tvsiyə etmişdik. Lakin o (tvsiyəmizi) unutdu və Biz onda (əhdi qorumağa) əzm (səbat) grmədik.
Wa 'Idh Qulnā Lilmalā'ikati Asjudū Li'dama Fasajadū 'Illā 'Iblīsa 'Abá 020-116. Bir zaman mələklərə: "Adəmə (təzim, hrmət məqsədilə) səcdə edin!" - deyə buyurmuşduq. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O, (səcdədən) boyun qaırtdı.
Faqulnā Yā 'Ādamu 'Inna Hādhā `Adūwun Laka Wa Lizawjika Falā Yukhrijannakumā Mina Al-Jannati Fatash 020-117. Biz də belə dedik: "Ey Adəm! Bu (İblis) sənin də, vrətinin də dşmənidir. (Ehtiyatlı olun ki) sizi (tovlayıb) Cənnətdən ıxartmasın, yoxsa (ey Adəm!) məşəqqətə dşb bədbəxt olarsan! (Gecə-gndz əziyyət əkib z əlinin zəhməti ilə yaşamağa məcbur olarsan!)
'Inna Laka 'Allā Tajū`a Fīhā Wa Lā Ta`rá 020-118. Həqiqətən, sən orada (Cənnətdə) acmaq nədir, ılpaq olmaq nədir bilməzsən!
Wa 'Annaka Lā Tažma'u Fīhā Wa Lā Tađĥá 020-119. Sən orada susamaq nədir, gnəşin hərarətindən əziyyət əkmək nədir, onu da bilməzsən!"
Fawaswasa 'Ilayhi Ash-Shayţānu Qāla Yā 'Ādamu Hal 'Adulluka `Alá Shajarati Al-Khuldi Wa Mulkin Lā Yab 020-120. (Allahın btn bu xəbərdarlığından sonra) Şeytan ona (Adəmə) vəsvəsə edib (pııldayıb) belə dedi: "Ey Adəm! Sənə (meyvəsindən yeyəcəyin təqdirdə he vaxt lməyəcəyin və həmişə Cənnətdə yaşayacağın) əbədiyyət ağacını və khnəlib xarab olmayacaq (fənaya uğramayacaq) bir mlk gstərimmi?"
Fa'akalā Minhā Fabadat Lahumā Saw'ātuhumā Wa Ţafiqā Yakhşifāni `Alayhimā Min Waraqi Al-Jannati  ۚ  Wa `Aşá 'Ādamu Rabbahu Faghawá 020-121. (Adəm və Həvva) ondan (həmin ağacın meyvəsindən) yedilər və dərhal hər ikisinin ayıb yerləri grnd. Onlar (lt bədənlərinə) cənnət ağaclarının yarpaqlarından yapışdırmağa başladılar. Beləliklə, Adəm Rəbbinin əmrindən ıxdı, amma mətləbinə yetmədi. (Adəm Rəbbinə asi oldu və yoldan ıxdı. Qadağan olunmuş ağacın meyvəsindən yemək he də onu Cənnətdə əbədi qalmaq arzusuna atdırmadı, əksinə, Həvva ilə birlikdə yer znə endirildi).  ۚ 
Thumma Ajtabāhu Rabbuhu Fatāba `Alayhi Wa Hadá 020-122. Sonra Rəbbi (tvbə etdirməklə) onu sedi (znə yaxınlaşdırdı), tvbəsini qəbul buyurdu və doğru yola mvəffəq etdi.
Qāla Ahbiţā Minhā Jamī`āan  ۖ  Ba`đukum Liba`đin `Adūwun  ۖ  Fa'immā Ya'tiyannakum Minnī Hudáan Famani Attaba`a Hudāya Falā Yađillu Wa Lā Yash 020-123. (Allah Adəmə və Həvvaya) belə buyurdu: "Bir-birinizə (siz İblisə və nəslinə, İblis də sizə və nəslinizə) dşmən kəsilərək hamınız oradan (Cənnətdən yerə) enin. Məndən sizə doğru yolu gstərən bir rəhbər (kitab, yaxud peyğəmbər) gəldiyi zaman hər kəs Mənim haqq yolumu tutub getsə, nə (dnyada) yolunu azar, nə də (axirətdə) bədbəxt olar!  ۖ   ۖ 
Wa Man 'A`rađa `An Dhikrī Fa'inna Lahu Ma`īshatan Đankāan Wa Naĥshuruhu Yawma Al-Qiyāmati 'A`má 020-124. Hər kəs Mənim yd-nəsihətimdən (Qurandan) z dndərsə, gzəranı daralar (yaxud qəbir evində şiddətli əzaba dar olar) və Biz qiyamət gn onu məhşərə kor olaraq gətirərik!"
Qāla Rabbi Lima Ĥashartanī 'A`má Wa Qad Kuntu Başīrāan 020-125. O belə deyər: "Ey Rəbbim! Nə n məni məhşərə kor olaraq gətirdin, halbuki mən (dnyada hər şeyi) grrdm!"
Qāla Kadhālika 'Atatka 'Āyātunā Fanasītahā  ۖ  Wa Kadhalika Al-Yawma Tun 020-126. (Allah) buyurar: "Elədir, amma sənə ayələrimiz (mczələrimiz, qdrətimizə dəlalət edən əlamətlər) gəldi, sən isə (zn grməməzliyə vurub) onları unutdun (iman gətirmədin). Bu gn eləcə də sən unudulacaqsan!"  ۖ 
Wa Kadhalika Najzī Man 'Asrafa Wa Lam Yu'umin Bi'āyāti Rabbihi  ۚ  Wa La`adhābu Al-'Ākhirati 'Ashaddu Wa 'Ab 020-127. Biz (Allaha şərik qoşmaqla, kfr etməklə) həddi aşanları və Rəbbinin ayələrinə iman gətirməyənləri də belə cəzalandırırıq. Axirət əzabı isə, şbhəsiz ki, daha şiddətli, daha srəklidir!  ۚ 
'Afalam Yahdi Lahum Kam 'Ahlaknā Qablahum Mina Al-Qurūni Yamshūna Fī Masākinihim  ۗ  'Inna Fī Dhālika La'āyātin Li'wlī An-Nuhá 020-128. Məgər (kafirlərə) bəlli olmadımı ki, Biz onlardan əvvəl (indi) məskənlərində gəzib dolandıqları neə-neə nəsilləri məhv etdik? Həqiqətən, bunda (kemiş mmətlərin giriftar olduğu msibət və fəlakətlərdə) ağıl sahibləri n ibrətlər vardır!  ۗ 
Wa Lawlā Kalimatun Sabaqat Min Rabbika Lakāna Lizāmāan Wa 'Ajalun Musammáan 020-129. Əgər Rəbbindən (bu mmətin əzabının axirətə saxlanılması haqda) ncə bir sz (hkm) və (lvhi-məhfuzda bu kafirlərin əzabı n əzəldən) məyyən edilmiş bir vaxt olmasaydı, şbhəsiz ki, (dnyada tezliklə) onlara da (belə bir əzab) verilməsi lazım gələrdi.
Fāşbir `Alá Mā Yaqūlūna Wa Sabbiĥ Biĥamdi Rabbika Qabla Ţulū`i Ash-Shamsi Wa Qabla Ghurūbihā  ۖ  Wa Min 'Ānā'i Al-Layli Fasabbiĥ Wa 'Aţrāfa An-Nahāri La`allaka Tarđá 020-130. (Ya Rəsulum! Elədə Məkkə mşriklərinin) dediklərinə səbr et. Gnəş doğmamışdan və batmamışdan əvvəl Rəbbinə şkr edib şəninə təriflər de (sbh və əsr namazlarını qıl), gecənin bir vədəsində (axşam və gecə saatlarında) və gnorta radələrində də Rəbbini yb təqdis et (şam, gecə və gnorta namazlarını qıl) ki, (bunun mqabilində Allahın səni byk savaba, yksək dərəcələrə, yaxud mmətin n şəfaətə nail etməsindən) razı (xoşhal) olasan!  ۖ 
Wa Lā Tamuddanna `Aynayka 'Ilá Mā Matta`nā Bihi 'Azwājāan Minhum Zahrata Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Linaftinahum Fīhi  ۚ  Wa Rizqu Rabbika Khayrun Wa 'Ab 020-131. (Kafirlərin) bəzi zmrələrini sınamaq n onlara dnya həyatının zinəti olaraq verdiyimiz mal-dvlətə rəğbət gz ilə baxma! (Gzn dikmə!) Rəbbinin ruzisi (bərəkəti) həm daha xeyirli, həm də daha baqidir (srəklidir, əbədidir)! ~  ۚ 
Wa 'Mur 'Ahlaka Biş-Şalāati Wa Aşţabir `Alayhā  ۖ  Lā Nas'aluka Rizqāan  ۖ  Naĥnu Narzuquka Wa  ۗ  Al-`Āqibatu Lilttaq 020-132. Əhlinə (əhli-beytə və mmətinə) namaz qılmağı əmr et, zn də ona (namaza) səbirlə davam et (yaxud məişət ətinliklərinə dz). Biz səndən ruzi istəmirik, (əksinə) sənə ruzi verən Bizik. (Gzəl) aqibət təqva sahiblərinindir (mttəqilərindir)!  ۖ   ۖ   ۗ 
Wa Qālū Lawlā Ya'tīnā Bi'āyatin Min Rabbihi  ۚ  'Awalam Ta'tihim Bayyinatu Mā Fī Aş-Şuĥufi Al-'Ū 020-133. (Kafirlər) dedilər: "Nə n o (Muhəmməd) Rəbbindən bizə (həqiqi peyğəmbər olmasına dəlalət edən) bir mczə gətirmir?" Məgər (Quranda) onlara əvvəlki (ilahi) kitablarda (kemiş mmətlərin həyatına, kfrləri zndən dar olduqları msibətlərə dair) olanların bəyanı (yaxud aıq-aşkar dəlili) gəlmədimi?! ~  ۚ 
Wa Law 'Annā 'Ahlaknāhum Bi`adhābin Min Qablihi Laqālū Rabbanā Lawlā 'Arsalta 'Ilaynā Rasūlāan Fanattabi`a 'Āyātika Min Qabli 'An Nadhilla Wa Nakh 020-134. Əgər Biz onları (Məkkə mşriklərini) bundan (Peyğəmbər və Quran gəlməzdən) əvvəl əzabla məhv etsəydik, (qiyamət gn) mtləq belə deyəcəkdilər: "Ey Rəbbimiz! Nə n zəlil və rsvay olmazdan əvvəl bizə bir peyğəmbər gndərmədin ki, Sənin ayələrinə (hkmlərinə) tabe olaydıq?!
Qul Kullun Mutarabbişun Fatarabbaşū  ۖ  Fasata`lamūna Man 'Aşĥābu Aş-Şirāţi As-Sawīyi Wa Mani Ahtadá 020-135. (Ya Rəsulum!) De: "Hamı (axirət) gzləməkdədir, siz də gzləyin. (Qiyamət gn) doğru yol sahiblərinin kimlər (biz, yoxsa siz) olduğunu və kimin haqq yolu tapdığını (hidayətə yetişdiyini) biləcəksiniz!"  ۖ 
Next Sūrah