19) Sūrat Maryam

Printed format

19)

Kāf-Hā-Yā-`Ayn-Şād 019-001. Kaf, Ha, Ya, Eyn, Sad! ----
Dhikru Raĥmati Rabbika `Abdahu Zakarīyā 019-002. (Ya Rəsulum!) Bu sənin Rəbbinin z qulu Zəkəriyyaya olan mərhəmətinin xatırlanmasıdır!
'Idh Nādá Rabbahu Nidā'an Khafīyāan 019-003. (Zəkəriyyaya) Rəbbinə gizlicə dua edib yalvardığı zaman
Qāla Rabbi 'Innī Wahana Al-`Ažmu Minnī Wa Ashta`ala Ar-Ra'su Shaybāan Wa Lam 'Akun Bidu`ā'ika Rabbi Shaqīyāan 019-004. Belə demişdi: "Ey Rəbbim! Artıq smym sustalmış, başım ağappaq ağarmışdır. Ey Rəbbim! Sənə dua etməklə he vaxt namid olmamışam. (Nə dua etmişəmsə, qəbul olunmuşdur).
Wa 'Innī Khiftu Al-Mawāliya Min Warā'ī Wa Kānati Amra'atī `Āqirāan Fahab Lī Min Ladunka Walīyāan 019-005. Mən zmdən sonra gələn qohum-əqrabamdan (yerimə keəcək əmioğlularımın və digər vərəsələrimin məsləkimi ləyaqətlə davam etdirməyəcəyindən) qorxuram. Zvcəm də ki, qısırdır. Buna grə də mənə z dərgahından bir oğul (vəli) bəxş et ki,
Yarithunī Wa Yarithu Min 'Āli Ya`qūba  ۖ  Wa Aj`alhu Rabbi Rađīyāan 019-006. O həm mənə, həm də Yəqub nəslinə (onlara ltf edilmiş peyğəmbərliyə) varis olsun. Ey Rəbbim! Həm də elə et ki, o (z əqidəsi, itaəti və gzəl axlaqı ilə) riza (Sənin rizanı) qazanmış olsun!"  ۖ 
Yā Zakarīyā 'Innā Nubashshiruka Bighulāmin Asmuhu Yaĥyá Lam Naj`al Lahu Min Qablu Samīyāan 019-007. (Allahdan belə bir nida gəldi: ) "Ey Zəkəriyya! Sənə bir oğulla (oğlun olacağı ilə) mjdə veririk ki, adı Yəhyadır. Biz bu adı əvvəllər he kəsə verməmişik!"
Qāla Rabbi 'Anná Yakūnu Lī Ghulāmun Wa Kānat Amra'atī `Āqirāan Wa Qad Balaghtu Mina Al-Kibari `Itīyāan 019-008. (Zəkəriyya) dedi: "Ey Rəbbim! Zvcəm doğmayan bir qadın, mən də qocalıb əldən dşmş (smy sustalmış bir kişi) ikən mənim necə oğlum ola bilər?"
Qāla Kadhālika Qāla Rabbuka Huwa `Alayya Hayyinun Wa Qad Khalaqtuka Min Qablu Wa Lam Taku Shay'āan 019-009. (Allah Cəbrailin dili ilə buyurdu: ) "Dediyin kimidir, lakin Rəbbin buyurdu ki, bu işi grmək Mənim n asandır. Necə ki, ilk əvvəl səni he bir şey deyilkən (yoxdan) yaratmışdım!"
Qāla Rabbi Aj`al Lī 'Āyatan  ۚ  Qāla 'Āyatuka 'Allā Tukallima An-Nāsa Thalātha Layālin Sawīyāan 019-010. (Zəkəriyya) dedi "Ey Rəbbim! Mənim n (rəyim arxayın olsun deyə, bu barədə) bir əlamət məyyən et!" (Allah) buyurdu: "Əlamətin budur ki, sən sağlam ikən gn- gecə adamlarla danışa bilməyəcəksən!"  ۚ 
Fakharaja `Alá Qawmihi Mina Al-Miĥrābi Fa'awĥá 'Ilayhim 'An Sabbiĥū Bukratan Wa `Ashīyāan 019-011. (Nəhayət, Zəkəriyyanın dili tutulduğu, ona danışmaq qadağan edildiyi n artıq zvcəsinin hamilə olduğunu başa dşd və Allahın z əhdinə sadiq olduğuna bir daha əmin olub Ona cani-dildən şkr etdi). Sonra (Zəkəriyya) mehrabdan (məbəddən) z camaatının qabağına ıxıb (əli ilə) onlara belə işarə etdi: "Səhər-axşam (Allahı) təqdis edib şəninə təriflər deyin! (Və ya namaz qılın!)"
Yā Yaĥyá Khudhi Al-Kitāba Biqūwatin  ۖ  Wa 'Ātaynāhu Al-Ĥukma Şabīyāan 019-012. (Yəhya dnyaya gəldikdən sonra ona dedik: ) "Ey Yəhya! Kitabdan bərk yapış (Tvratı mhkəm tutub onun hkmlərinə ciddi əməl et!). Biz uşaq ikən ona hikmət (Allah kəlamının incəliklərini anlamaq, peyğəmbərlik) verdik.  ۖ 
Wa Ĥanānāan Min Ladunnā Wa Zakāatan  ۖ  Wa Kāna Taqīyāan 019-013. Biz həm də ona z dərgahımızdan bir mərhəmət (yaxud insanlara qarşı şəfqət) və (gnahlardan) paklıq bəxş etdik. O, (ox) mttəqi idi.  ۖ 
Wa Barrāan Biwālidayhi Wa Lam Yakun Jabbārāan `Aşīyāan 019-014. (Yəhya) ata-anasına qarşı da olduqca itaətkar (nəvazişkar) idi: zalım, asi (dikbaş) deyildi.
Wa Salāmun `Alayhi Yawma Wulida Wa Yawma Yamūtu Wa Yawma Yub`athu Ĥayyāan 019-015. Ona doğulduğu gn də, ləcəyi gn də (qiyamətdə) diriləcəyi (qəbirdən diri olaraq qaldırılacağı) gn də salam olsun! (Yəhya anadan olduğu gn Şeytan şərindən, vəfat etdikdə qəbir əzabından, axirətdə isə qiyamət dəhşətindən salamat olsun!)
Wa Adhkur Fī Al-Kitābi Maryama 'Idh Antabadhat Min 'Ahlihā Makānāan Sharqīyāan 019-016. (Ya Rəsulum!) Kitabda (Quranda) Məryəmi də yad et. O zaman o, ailəsindən ayrılıb (evinin, yaxud Beytlmqəddəsin) şərq tərəfində (ibadət məqsədilə xəlvət) bir yerə əkilmişdi.
Fāttakhadhat Min Dūnihim Ĥijābāan Fa'arsalnā 'Ilayhā Rūĥanā Fatamaththala Lahā Basharāan Sawīyāan 019-017. Və ailə zvlərindən gizlənmək (paltarını dəyişmək, yaxud yuyunub təmizlənmək) n pərdə tutmuşdu. Biz də z ruhumuzu (Cəbraili Məryəmin) yanına gndərdik. Ona (Məryəmə) kamil bir insan qiyafəsində grnd.
Qālat 'Innī 'A`ūdhu Bir-Raĥmani Minka 'In Kunta Taqīyāan 019-018. (Məryəm) dedi: "Mən səndən Rəhmana (Allaha) pənah aparıram. Əgər mttəqisənsə (mənə toxunma)!"
Qāla 'Innamā 'Anā Rasūlu Rabbiki Li'haba Laki Ghulāmāan Zakīyāan 019-019. (Cəbrail: ) "Mən sənə ancaq təmiz (məsum) bir oğlan bağışlamaq n Rəbbinin (gndərdiyi) elisiyəm!" - dedi.
Qālat 'Anná Yakūnu Lī Ghulāmun Wa Lam Yamsasnī Basharun Wa Lam 'Aku Baghīyāan 019-020. (Məryəm) dedi: "Mənim necə oğlum ola bilər ki, mənə indiyədək bir insan əli belə toxunmamışdır. Mən zinakar da deyiləm!"
Qāla Kadhāliki Qāla Rabbuki Huwa `Alayya Hayyinun  ۖ  Wa Linaj`alahu 'Āyatan Lilnnāsi Wa Raĥmatan Minnā  ۚ  Wa Kāna 'Amrāan Maqđīyāan 019-021. (Cəbrail) dedi: "Elədir, lakin Rəbbin buyurdu ki, bu Mənim n asandır. Biz onu insanlar n (qdrətimizə dəlalət edən) bir mczə, (sənə və mminlərə isə) dərgahımızdan bir mərhəmət olaraq edəcəyik. Bu, əzəldən təqdir olunmuş bir hkmdr!"  ۖ   ۚ 
Faĥamalat/hu Fāntabadhat Bihi Makānāan Qaşīyāan 019-022. (Məryəm) artıq (Cəbrailin frməsi ilə İsaya) hamilə oldu və onunla (bətnindəki uşaqla) birlikdə uzaq bir yerə (xəlvətə) əkildi.
Fa'ajā'ahā Al-Makhāđu 'Ilá Jidh`i An-Nakhlati Qālat Yā Laytanī Mittu Qabla Hādhā Wa Kuntu Nasyāan Mansīyāan 019-023. Doğuş sancısı onu bir xurma ağacının gvdəsinə sykənməyə məcbur etdi. (Məryəm uşaq anadan olandan sonra atası bilinmədiyi n cahil insanların dedi-qodusuna səbəb olacağından əndişəyə dşb) dedi: "Kaş ki, mən bundan əvvəl lb qurtaraydım və ya tamamilə unudulub getmiş olaydım!"
Fanādāhā Min Taĥtihā 'Allā Taĥzanī Qad Ja`ala Rabbuki Taĥtaki Sarīyāan 019-024. Dərhal (Məryəmin, yaxud xurma ağacının) alt tərəfindən ona (Cəbraildən və ya doğulmaqda olan İsadan) belə bir nida gəldi: "Kədərlənmə, Rəbbin sənin n (ayağının) altından bir irmaq axıtdı (və ya bətnindəki uşağı hrmət sahibi etdi).
Wa Huzzī 'Ilayki Bijidh`i An-Nakhlati Tusāqiţ `Alayki Ruţabāan Janīyāan 019-025. (Qurumuş) xurma ağacını znə tərəf silkələ, stnə təzə yetişmiş (xurma) tklsn!
Fakulī Wa Ashrabī Wa Qarrī `Aynāan  ۖ  Fa'immā Taraynna Mina Al-Bashari 'Aĥadāan Faqūlī 'Innī Nadhartu Lilrraĥmani Şawmāan Falan 'Ukallima Al-Yawma 'Insīyāan 019-026. (Xurmadan və sudan) ye-i, (belə bir uşaq doğduğuna grə) gzn aydın olsun. Əgər (səndən bu uşaq barəsində soruşan) bir adam grəcək olsan, belə de: "Mən Rəhman yolunda oruc (skut orucu) tutmağı nəzir eləmişəm, ona grə də bu gn he kəslə danışmayacağam!"  ۖ 
Fa'atat Bihi Qawmahā Taĥmiluhu  ۖ  Qālū Yā Maryamu Laqad Ji'ti Shay'āan Farīyāan 019-027. (Məryəm) uşağı gtrb z adamlarının yanına gəldi. Onlar dedilər: "Ey Məryəm! Sən ox əcaib bir şeylə (atasız uşaqla) gəldin! (Və ya ox irkin bir iş grdn!)  ۖ 
Yā 'Ukhta Hārūna Mā Kāna 'Abūki Amra'a Saw'in Wa Mā Kānat 'Ummuki Baghīyāan 019-028. Ey Harunun bacısı! Atan pis kişi, anan da zinakar deyildi!"
Fa'ashārat 'Ilayhi  ۖ  Qālū Kayfa Nukallimu Man Kāna Fī Al-Mahdi Şabīyāan 019-029. (Məryəm onun z ilə danışın, deyə) ona (uşağa) işarə etdi. Onlar: "Beşikdə olan uşaqla necə danışacaq?" - dedilər.  ۖ 
Qāla 'Innī `Abdu Al-Lahi 'Ātāniya Al-Kitāba Wa Ja`alanī Nabīyāan 019-030. (Allahdan bir mczə olaraq krpə dilə gəlib) dedi: "Mən, həqiqətən, Allahın quluyam. O mənə kitab (İncil) verdi, zm də peyğəmbər etdi.
Wa Ja`alanī Mubārakāan 'Ayna Mā Kuntu Wa 'Awşānī Biş-Şalāati Wa Az-Zakāati Mā Dumtu Ĥayyāan 019-031. O, harada oluramsa olum, məni mbarək (həmişə hamıya xeyir verən, dini hkmləri yrədən) etdi və mənə diri olduqca namaz qılıb zəkat verməyi tvsiyə buyurdu.
Wa Barrāan Biwālidatī Wa Lam Yaj`alnī Jabbārāan Shaqīyāan 019-032. O, həminin məni anama qarşı olduqca itaətkar (nəvazişkar) etdi, (he kəsə qarşı) zlmkar, asi (dikbaş) eləmədi!
Wa As-Salāmu `Alayya Yawma Wulidtu Wa Yawma 'Amūtu Wa Yawma 'Ub`athu Ĥayyāan 019-033. Doğulduğum gn də, ləcəyim gn də, diriləcəyim (qəbirdən diri olaraq qaldırılacağım) gn (qiyamət gn) də (Allahdan) mənə salam olsun!"
Dhālika `Īsá Abnu Maryama  ۚ  Qawla Al-Ĥaqqi Al-Ladhī Fīhi Yamtarūna 019-034. Bu, (yəhudilərin və xapərəstlərin barəsində) şbhəyə dşdkləri Məryəm oğlu İsa haqqında (Allahın buyurduğu) haqq szdr! [Yaxud (yəhudilərin və xapərəstlərin) barəsində şəkk-şbhə etdikləri Məryəm oğlu İsa haqq sz olaraq budur].  ۚ 
Mā Kāna Lillahi 'An Yattakhidha Min Waladin  ۖ  Subĥānahu  ۚ  'Idhā Qađá 'Amrāan Fa'innamā Yaqūlu Lahu Kun Fayakūnu 019-035. Allaha (z n) vlad gtrmək yaraşmaz. O, pakdır, mqəddəsdir. O, hər hansı bir şeyi yaratmaq istədikdə ona yalnız: "Ol!" deyər, o da dərhal olar.  ۖ  ~  ۚ 
Wa 'Inna Al-Laha Rabbī Wa Rabbukum Fā`budūhu  ۚ  Hādhā Şirāţun Mustaqīmun 019-036. (İsa sonra belə dedi: ) "Allah mənim də, sizin də Rəbbinizdir. Yalnız Ona ibadət edin. Bu, doğru yoldur!"  ۚ 
khtalafa Al-'Aĥzābu Min Baynihim  ۖ  Fawaylun Lilladhīna Kafarū Min Mash/hadi Yawmin `Ažīmin 019-037. (Xapərəstlərdən olan) firqələr (İsa Allahdır, yaxud Allahın oğludur və s. szlər deyərək) z aralarında anlaşılmazlığa dşdlər. Vay o byk gn (qiyamət gnn) grəcək kafirlərin halına!  ۖ 
'Asmi` Bihim Wa 'Abşir Yawma Ya'tūnanā  ۖ  Lakini Až-Žālimūna Al-Yawma Fī Đalālin Mubīnin 019-038. (Sən indi onların zlərini karlığa, korluğa vurmalarına baxma!) Onlar Bizim hzurumuza gələcəkləri gn (qiyamət gn hər şeyi) elə yaxşı eşidəcək, elə yaxşı grəcəklər ki! Lakin zalımlar bu gn aıq-aşkar bir zəlalət iindədirlər (haqq yoldan aşkar azmışlar).  ۖ 
Wa 'Andhirhum Yawma Al-Ĥasrati 'Idh Quđiya Al-'Amru Wa HumGhaflatin Wa Hum Lā Yu'uminūna 019-039. (Ya Rəsulum!) Qəflətdə olanları və iman gətirməyənləri işin bitmiş olacağı (haqq-hesab əkilib mminlərin Cənnətə, kafirlərin isə Cəhənnəmə girəcəyi) peşmanılıq gn (insanın pis əməllərinə grə peşman olacağı, lakin bu peşmanılığın he bir fayda verməyəcəyi qiyamət gn) ilə qorxut!
'Innā Naĥnu Narithu Al-'Arđa Wa Man `Alayhā Wa 'Ilaynā Yurja`ūna 019-040. (O gn btn) yer znə və onun zərində olan hər şeyə yalnız biz varis olacağıq. (Bizdən başqa he kəs və he nə qalmayacaq). Onlar (əməllərinin cəzasını almaq n) Bizim hzurumuza qaytarılacaqlar.
Wa Adhkur Fī Al-Kitābi 'Ibrāhīma  ۚ  'Innahu Kāna Şiddīqāan Nabīyāan 019-041. (Ya Rəsulum!) Kitabda (Quranda) İbrahimi də yad et (onun hekayətini də mmətinə sylə). Həqiqətən, o, bsbtn doğru danışan kimsə (siddiq) - bir peyğəmbər idi.  ۚ 
'Idh Qāla Li'abīhi Yā 'Abati Lima Ta`budu Mā Lā Yasma`u Wa Lā Yubşiru Wa Lā Yughnī `Anka Shay'āan 019-042. O, bir zaman atasına belə demişdi: "Atacan! Nə n eşitməyən, grməyən və sənə he bir fayda və zərər verə bilməyən btlərə ibadət edirsən?
Yā 'Abati 'Innī Qad Jā'anī Mina Al-`Ilmi Mā Lam Ya'tika Fa Attabi`nī 'Ahdika Şirāţāan Sawīyāan 019-043. Atacan! Həqiqətən, sənə gəlməyən bir elm (peyğəmbərlik) mənə gəlmişdir (sənə myəssər olmayan bir şey mənə myəssər olmuşdur). Ardımca gəl ki, səni (Allahın buyurduğu) doğru bir yola ıxardım!
Yā 'Abati Lā Ta`budi Ash-Shayţāna  ۖ  'Inna Ash-Shayţāna Kāna Lilrraĥmani `Aşīyāan 019-044. Atacan! Şeytana ibadət etmə, həqiqətən, Şeytan Rəhmana (Allaha) ox asi olmuşdur!  ۖ 
Yā 'Abati 'Innī 'Akhāfu 'An Yamassaka `Adhābun Mina Ar-Raĥmāni Fatakūna Lilshshayţāni Walīyāan 019-045. Atacan! Qorxuram ki, (tvbə etməsən) Rəhmandan sənə bir əzab toxunsun və beləcə (Cəhənnəmdə) Şeytana yoldaş olasan!"
Qāla 'Arāghibun 'Anta `An 'Ālihatī Yā 'Ibrāhīmu  ۖ  La'in Lam Tantahi La'arjumannaka  ۖ  Wa Ahjurnī Malīyāan 019-046. (Atası Azər İbrahimə) dedi: "Ya İbrahim! Sən mənim tapındığım tanrılardan zm evirirsən? Əgər (onlara qarşı pis hərəkətlərinə) son qoymasan, səni mtləq daşqalaq edəcəyəm (yaxud səni təhqir edib acı szlər deyəcəyəm). Bir mddət məndən uzaq ol (gzlərim səni grməsin)!"  ۖ   ۖ 
Qāla Salāmun `Alayka  ۖ  Sa'astaghfiru Laka Rabbī  ۖ  'Innahu Kāna Bī Ĥafīyāan 019-047. (İbrahim) belə cavab verdi: "Sənə salam olsun! (Allah z sənə rəhm etsin. Məndən sənə he bir pislik gəlməz!) Mən Rəbbimdən sənin bağışlanmağını diləyəcəyəm. O mənə qarşı ox mehribandır (ox ltfkardır, duamı qəbul edər).  ۖ   ۖ 
Wa 'A`tazilukum Wa Mā Tad`ūna Min Dūni Al-Lahi Wa 'Ad`ū Rabbī `Asá 'Allā 'Akūna Bidu`ā'i Rabbī Shaqīyāan 019-048. Mən sizi və sizin Allahdan başqa tapındığınız btləri tərk edib bir kənara əkilir və z Rəbbimə dua (ibadət) edirəm. Ola bilsin ki, mən Rəbbimə ibadət etməklə bədbəxt (Onun mərhəmətindən namid, məhrum) olmayım. (Mənim Allaha etdiyim ibadət, sizin btlərə, tanrılara etdiyiniz ibadət kimi pua ıxmasın!)"
Falammā A`tazalahum Wa Mā Ya`budūna Min Dūni Al-Lahi Wahabnā Lahu 'Isĥāqa Wa Ya`qūba  ۖ  Wa Kullā Ja`alnā Nabīyāan 019-049. (İbrahim mşrikləri) və onların Allahdan başqa tapındıqları btləri tərk edib (Şama) getdiyi zaman Biz ona (oğlu) İshaqla (nəvəsi) Yəqubu bəxş etdik və onların hər ikisini peyğəmbər etdik. ~  ۖ 
Wa Wahabnā Lahum Min Raĥmatinā Wa Ja`alnā Lahum Lisāna Şidqin `Alīyāan 019-050. (Onların n də) z mərhəmətimizdən (ruzimizdən) ehsan buyurub təriflərini dillər əzbəri etdik. (Btn din sahiblərinin, mminlərin yanında onların ehtiramını və mərtəbəsini ucaltdıq).
Wa Adhkur Fī Al-Kitābi Mūsá  ۚ  'Innahu Kāna Mukhlaşāan Wa Kāna Rasūlāan Nabīyāan 019-051. (Ya Rəsulum!) Kitabda (Quranda) Musanı da yad et! Həqiqətən o, (z ibadətində) ox səmimi idi. O (Bizim tərəfimizdən İsrail oğullarına gndərilmiş) bir eli, bir peyğəmbər idi.  ۚ 
Wa Nādaynāhu Min Jānibi Aţūri Al-'Aymani Wa Qarrabnāhu Najīyāan 019-052. Biz (Musanı) Tur dağının sağ tərəfindən ağırdıq və (Allahla danışmaq n yalvarıb) gizli dua edərkən zmzə yaxınlaşdırdıq.
Wa Wahabnā Lahu Min Raĥmatinā 'Akhāhu Hārūna Nabīyāan 019-053. Və z mərhəmətimizdən qardaşı Harunu da bir peyğəmbər olaraq ona bəxş etdik.
Wa Adhkur Fī Al-Kitābi 'Ismā`īla  ۚ  'Innahu Kāna Şādiqa Al-Wa`di Wa Kāna Rasūlāan Nabīyāan 019-054. (Ya Rəsulum!) Kitabda (Quranda) İsmaili də yada sal! O z vədinə sadiq və (Bizim tərəfimizdən z mmətinə gndərilmiş) bir eli, bir peyğəmbər idi.  ۚ 
Wa Kāna Ya'muru 'Ahlahu Biş-Şalāati Wa Az-Zakāati Wa Kāna `Inda Rabbihi Marđīyāan 019-055. O z mmətinə namaz qılmağı, zəkat verməyi əmr edirdi. O, Rəbbinin rizasını qazanmışdı. (İsmailin əməli Allah dərgahında bəyənilmişdi).
Wa Adhkur Fī Al-Kitābi 'Idrīsa  ۚ  'Innahu Kāna Şiddīqāan Nabīyāan 019-056. (Ya Rəsulum!) Kitabda (Quranda) İdrisi də yad et! O, həqiqətən, bsbtn doğru danışan kimsə (siddiq) - bir peyğəmbər idi.  ۚ 
Wa Rafa`nāhu Makānāan `Alīyāan 019-057. Biz onu yksək bir məqama (Cənnətə, yaxud drdnc gyə) qaldırdıq.
'Ūlā'ika Al-Ladhīna 'An`ama Al-Lahu `Alayhim Mina An-Nabīyīna Min Dhurrīyati 'Ādama Wa Mimman Ĥamalnā Ma`a Nūĥin Wa Min Dhurrīyati 'Ibrāhīma Wa 'Isrā'īla Wa Mimman Hadaynā Wa Ajtabaynā  ۚ  'Idhā Tutlá `Alayhim 'Āyātu Ar-Raĥmāni Kharrū Sujjadāan Wa Bukīyāan 019-058. Bunlar Adəmi və Nuhla gəmiyə mindirdiyimiz adamların nəslindən, İbrahimin, İsrailin (Yəqubun) nəslindən seib haqq yola ynəltdiyimiz və Allahın nemət bəxş etdiyi peyğəmbərlərdəndir. Onlar Rəhmanın (Allahın) ayələri zlərinə oxunduğu zaman ağlayaraq səcdəyə qapanırdılar. [İdris Adəmin, Nuh İdrisin, İbrahim Nuhun (və ya Nuhun gəmisində olanlardan birinin), İsmail, İshaq, Yəqub İbrahimin nəslindən, Musa, Harun, Zəkəriyya və İsa isə Yəqubun nəslindən olan peyğəmbərlərdəndir].  ۚ 
Fakhalafa Min Ba`dihim Khalfun 'Ađā`ū Aş-Şalāata Wa Attaba`ū Ash-Shahawāti  ۖ  Fasawfa Yalqawna Ghayyāan 019-059. Onlardan sonra namazı tərk edib şəhvətə uyan bir nəsil gəldi. Onlar (Cəhənnəmdəki) Fəyy dərəsinə dşəcəklər. (Yaxud, onlar da z əməllərinin cəzasını alacaqlar).  ۖ 
'Illā Man Tāba Wa 'Āmana Wa `Amila Şāliĥāan Fa'ūlā'ika Yadkhulūna Al-Jannata Wa Lā Yužlamūna Shay'āan 019-060. Tvbə edib iman gətirən və yaxşı işlər grənlərdən başqa! Onlar he bir zlm (haqsızlıq) grmədən Cənnətə daxil olacaqlar -
Jannāti `Adnin Allatī Wa`ada Ar-Raĥmānu `Ibādahu Bil-Ghaybi  ۚ  'Innahu Kāna Wa`duhu Ma'tīyāan 019-061. Rəhmanın (Allahın) z bəndələrinə vəd etdiyi və onların grmədiyi Ədn cənnətlərinə. Onun vədi mtləq yerinə yetəcəkdir.  ۚ 
Lā Yasma`ūna Fīhā Laghwan 'Illā Salāmāan  ۖ  Wa Lahum Rizquhum Fīhā Bukratan Wa `Ashīyāan 019-062. Onlar orada boş (lağlağı) shbətlər deyil, (mələklərdən və bir-birindən) ancaq: "Salam!" eşidərlər. Ruziləri də səhər-axşam (həmişə) oradadır.  ۖ 
Tilka Al-Jannatu Allatī Nūrithu Min `Ibādinā Man Kāna Taqīyāan 019-063. Bu, həmin o Cənnətdir ki, bəndələrimizdən mttəqi olanları ona varis edəcəyik.
Wa Mā Natanazzalu 'Illā Bi'amri Rabbika  ۖ  Lahu Mā Bayna 'Aydīnā Wa Mā Khalfanā Wa Mā Bayna Dhālika  ۚ  Wa Mā Kāna Rabbuka Nasīyāan 019-064. (Cəbrailin bir mddət yanına gəlməməsindən xiffət əkən Peyğəmbərə Allaha yaxın olan bu əzəmətli mələk belə demişdi: ) "Biz (dnyaya) yalnız sənin Rəbbinin əmri ilə enirik. nmzdə, arxamızda və onların arasında nə varsa ancaq Ona məxsusdur. (Kemişə, indiyə və gələcəyə aid işlər, dnya yaranandan qiyamət gnnə qədər baş verəcək hər bir şey məhz Allahın iradəsinə tabedir). Rəbbin (z bəndələrini) unudan deyildir". (Cəbrail Quranı Muhəmməd peyğəmbərə yrətməyə təhkim olunsa da, Allahın əmri olmadan yerə enib he bir ayə gətirə bilməz. Onun yer znə nə vaxt enməsi, hansı ayəni gətirməsi məhz Allahın buyuruğu ilədir. Allaha isə insandan fərqli olaraq unutmaq xsusiyyəti yaddır. O, he zaman bəndələrini unutmaz. İstədiyin bu və ya digər ayənin, vəhyin sənə dərhal nazil olmaması Rəbbindən başqa he kəsin bilmədiyi məyyən bir hikməti-ilahi ilə bağlıdır. Ona grə də belə şeydən tr rəyini qısma!)  ۖ   ۚ 
Rabbu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Baynahumā Fā`bud/hu Wa Aşţabir Li`ibādatihi  ۚ  Hal Ta`lamu Lahu Samīyāan 019-065. O, gylərin və yerin, onların arasında olan hər şeyin Rəbbidir! Yalnız Ona ibadət et və Onun ibadətinə səbirli ol! He (Allahın zndən başqa) Ona bənzərini (Onun adını daşıyan başqa birisini) grmsənmi? (Mşriklər z btlərinə tanrı, ilahi desələr də, he zaman onlara Allah adını verməzlər).  ۚ 
Wa Yaqūlu Al-'Insānu 'A'idhā Mā Mittu Lasawfa 'Ukhraju Ĥayyāan 019-066. (Qiyaməti inkar edən) insan: "Mən ldkdən sonra (qəbirdən) dirimi ıxardılacağam?" - deyə soruşur.
'Awalā Yadhkuru Al-'Insānu 'Annā Khalaqnāhu Min Qablu Wa Lam Yaku Shay'āan 019-067. Məgər insan ilk ncə onu he bir şey deyilkən (yoxdan) yaratdığımızı xatırlamırmı?
Fawarabbika Lanaĥshurannahum Wa Ash-Shayāţīna Thumma Lanuĥđirannahum Ĥawla Jahannama Jithīyāan 019-068. (Ya Rəsulum!) Rəbbinə and olsun ki, Biz onları (zlərinə dost tutduqları) şeytanlarla birlikdə yığıb məhşərə gətirəcək, sonra onları (qorxudan ayaq stə dura bilməyib) diz stə kmş halda Cəhənnəmin ətrafına dzəcəyik.
Thumma Lananzi`anna Min Kulli Shī`atin 'Ayyuhum 'Ashaddu `Alá Ar-Raĥmāni `Itīyāan 019-069. Sonra hər bir firqədən Rəhmana ən ox asi olanı dartıb ıxardacağıq (araya gətirəcəyik).
Thumma Lanaĥnu 'A`lamu Bial-Ladhīna Hum 'Awlá Bihā Şilīyāan 019-070. Sonra (onlardan) Cəhənnəmə girib yanmağa ən ox layiq olanları, szsz ki, Biz daha yaxşı bilirik.
Wa 'In Minkum 'Illā Wa Ariduhā  ۚ  Kāna `Alá Rabbika Ĥatmāan Maqđīyāan 019-071. Sizdən elə bir kəs olmaz ki, oraya varid olmasın. Bu, Rəbbinin (əzəldən) buyurduğu vacib bir hkmdr. (Btn insanlar Cəhənnəmin mdhiş mənzərəsini onun krps stndən keərkən z gzləri ilə grəcəklər. Cənnətliklər cəhənnəm odunun iindən yanmadan, sağ-salamat keəcək, cəhənnəmliklər isə ora dşb əbədi əzaba məhkum olacaqlar. Bir qism insan da məyyən mddət orada qalıb gnahı təmizlənəcək, sonra Cənnətə qayıdacaqdır).  ۚ 
Thumma Nunajjī Al-Ladhīna Attaqaw Wa Nadharu Až-Žālimīna Fīhā Jithīyāan 019-072. Sonra Biz Allahdan qorxub pis əməllərdən əkinənlərə nicat verəcək, zalımları isə orada diz stə kmş halda saxlayacağıq!
Wa 'Idhā Tutlá `Alayhim 'Āyātunā Bayyinātin Qāla Al-Ladhīna Kafarū Lilladhīna 'Āmanū 'Ayyu Al-Farīqayni Khayrun Maqāmāan Wa 'Aĥsanu Nadīyāan 019-073. Ayələrimiz zlərinə aıq-aşkar oxunduğu zaman kafir olanlar iman gətirənlərdən: "Bu iki tayfadan hansının (bizim, yoxsa sizin) məqamı daha yaxşı, hansının məclisi daha gzəldir?" - deyə soruşarlar.
Wa Kam 'Ahlaknā Qablahum Min Qarnin Hum 'Aĥsanu 'Athāthāan Wa Ri'yāan 019-074. Halbuki Biz onlardan əvvəl neə-neə nəsilləri məhv etdik ki, onlar mal-dvlət və simaca (bu kafirlərdən) daha stn (daha gzəl) idilər.
Qul Man Kāna Fī Ađ-Đalālati Falyamdud Lahu Ar-Raĥmānu Maddāan  ۚ  Ĥattá 'Idhā Ra'aw Mā Yū`adūna 'Immā Al-`Adhāba Wa 'Immā As-Sā`ata Fasaya`lamūna Man Huwa Sharrun Makānāan Wa 'Ađ`afu Junan 019-075. (Ya Rəsulum!) De: "(Bizdən və sizdən) kim zəlalət iindədirsə, qoy Rəhman ona (z zəlalətində qalmaq n) uzun mddət mhlət versin". Nəhayət, vəd olunduqları ya əzabı, ya da qiyamət gnn grdkdə onlar kimin məqamının daha pis, kimin tərəfdarlarının daha zəif olduğunu biləcəklər.  ۚ 
Wa Yazīdu Al-Lahu Al-Ladhīna Ahtadaw Hudáan Wa  ۗ  Al-Bāqiyātu Aş-Şāliĥātu Khayrun `Inda Rabbika Thawābāan Wa Khayrun Maraddāan 019-076. Allah doğru yolda olanların doğruluğunu artırar. Əbədi qalan yaxşı işlər isə Rəbbinin yanında savab etibarilə daha xeyirli, nəticə etibarilə daha yaxşıdır!  ۗ 
'Afara'ayta Al-Ladhī Kafara Bi'āyātinā Wa Qāla La'ūtayanna Mālāan Wa Waladāan 019-077. (Ya Rəsulum!) Ayələrimizi inkar edib: "(Əgər qiyamət qopsa, axirətdə) mənə mtləq mal-dvlət və vlad veriləcəkdir!" - deyən adamı (As ibn Vaili) grdnm?
'Āţţala`a Al-Ghayba 'Am Attakhadha `Inda Ar-Raĥmāni `Ahdāan 019-078. Grəsən, o, qeybə vaqif olmuş, yoxsa Rəhmandan (bu barədə) sz (əhd) almışdır?!
Kallā  ۚ  Sanaktubu Mā Yaqūlu Wa Namuddu Lahu Mina Al-`Adhābi Maddāan 019-079. Xeyr, onun dediklərini (əməl dəftərinə) yazacaq, əzabını artırdıqca artıracağıq.  ۚ 
Wa Narithuhu Mā Yaqūlu Wa Ya'tīnā Fardāan 019-080. Onun dediyi şeylər (mal-dvləti, vladı) Bizə qalacaq və hzurumuza tək-tənha gələcəkdir. (Btn malını və vladını əlindən alacağıq və o məhşərə ilk dəfə dnyaya gəldiyi kimi lt-ryan, he kimsiz və he nəsiz gələcəkdir).
Wa Attakhadhū Min Dūni Al-Lahi 'Ālihatan Liyakūnū Lahum `Izzāan 019-081. (Mşriklər qiyamət gn) onlar n şəfaət diləsinlər (yaxud Allahın əzabını onlardan dəf etsinlər) deyə, Allahdan başqa tanrılar qəbul etdilər.
Kallā  ۚ  Sayakfurūna Bi`ibādatihim Wa Yakūnūna `Alayhim Điddāan 019-082. Xeyr, (qiyamət gn tanrıları) onların ibadətini danacaq və onlara dşmən olacaqlar.  ۚ 
'Alam Tara 'Annā 'Arsalnā Ash-Shayāţīna `Alá Al-Kāfirīna Ta'uuzzuhum 'Azzāan 019-083. (Ya Rəsulum!) Məgər kafirlərin stnə onları yoldan ıxarıb gnaha svq edən şeytanları gndərdiyimizi grmədinmi?
Falā Ta`jal `Alayhim  ۖ  'Innamā Na`uddu Lahum `Addāan 019-084. Elə isə onlardan tr (onların tezliklə məhv edilməsinə) tələsmə, nki Biz onların gnlərini bir-bir sayırıq. (Qoy hələ bir az da yaşayıb daha ox gnah etsinlər. Biz məyyən mddətdən sonra onların cəzasını verəcəyik).  ۖ 
Yawma Naĥshuru Al-Muttaqīna 'Ilá Ar-Raĥmāni Wafdāan 019-085. O gn (qiyamət gn) Biz mttəqiləri Rəhmanın hzuruna mhtərəm elilər (şahanə qafilələrlə gələn əziz qonaqlar) kimi cəm edərik.
Wa Nasūqu Al-Mujrimīna 'Ilá Jahannama Wiran 019-086. Gnahkarları isə Cəhənnəmə susuz vəziyyətdə srkləyib gətirərik.
Lā Yamlikūna Ash-Shafā`ata 'Illā Mani Attakhadha `Inda Ar-Raĥmāni `Ahdāan 019-087. Rəhmandan əhd almış kəslər istisna olmaqla, qalanları (kafirlər) şəfaət etməyə qadir olmazlar. (Yalnız iman gətirib yaxşı işlər grənlər qiyamət gn Rəhmanın izni ilə şəfaət etməyə layiqdirlər).
Wa Qālū Attakhadha Ar-Raĥmānu Waladāan 019-088. (Mşriklər: ) "Rəhman znə vlad gtrmşdr!" - dedilər.
Laqad Ji'tum Shay'āan 'Iddāan 019-089. Siz, doğrudan da, olduqca pis bir şey etdiniz (ox byk-byk danışdınız)!
Takādu As-Samāwātu Yatafaţţarna Minhu Wa Tanshaqqu Al-'Arđu Wa Takhirru Al-Jibālu Haddāan 019-090. Buna grə az qaldı ki, gylər paralansın, yer yarılsın və dağlar yerindən qopub usun!-
'An Da`aw Lilrraĥmani Waladāan 019-091. (Mşriklərin) Rəhmana vlad isnad etdiklərinə grə!
Wa Mā Yanbaghī Lilrraĥmani 'An Yattakhidha Waladāan 019-092. Halbuki Rəhmana znə vlad gtrmək yaraşmaz.
'In Kullu Man As-Samāwāti Wa Al-'Arđi 'Illā 'Ā Ar-Raĥmāni `Aban 019-093. nki gylərdə və yerdə olan btn məxluqatdan bir eləsi yoxdur ki, (qiyamət gn) Rəhmanın hzuruna bir qul kimi gəlməsin.
Laqad 'Aĥşāhum Wa `Addahum `Addāan 019-094. And olsun ki, (Allah) onları (btn yaratdıqlarını) hesablamış və təkrar-təkrar saymışdır.
Wa Kulluhum 'Ātīhi Yawma Al-Qiyāmati Fardāan 019-095. Onların hamısı qiyamət gn Onun hzuruna gələcək.
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Sayaj`alu Lahumu Ar-Raĥmānu Wuddāan 019-096. Həqiqətən, iman gətirib yaxşı işlər grənlər n Rəhman (rəklərdə) bir sevgi yaradacaq. (Allah həm z onları dost tutacaq, həm də onların məhəbbətini hamının, o cmlədən mminlərin qəlbinə salacaqdır).
Fa'innamā Yassarnāhu Bilisānika Litubashshira Bihi Al-Muttaqīna Wa Tundhira Bihi Qawmāan Luddāan 019-097. (Ey Muhəmməd!) Biz (Quranı) sənin dilinlə asan (hamıya myəssər) etdik ki, onunla ancaq Allahdan qorxub pis əməllərdən əkinənlərə (Cənnətlə) mjdə verəsən və inadkar bir camaatı (batil dəlillərlə mbahisə aparan Məkkə mşriklərini Cəhənnəmlə) qorxudasan.
Wa Kam 'Ahlaknā Qablahum Min Qarnin Hal Tuĥissu Minhum Min 'Aĥadin 'Aw Tasma`u Lahum Rikzāan 019-098. Biz onlardan əvvəl neə-neə nəsilləri məhv etdik. İndi he onlardan birini grr, yaxud onlardan bir səs-səmir eşidirsənmi? (Bu mşrikləri də onlar kimi məhv edib kkn kəsəcəyik).
Next Sūrah