18) Sūrat Al-Kahf

Printed format

18)

Al-Ĥamdu Lillahi Al-Ladhī 'Anzala `Alá `Abdihi Al-Kitāba Wa Lam Yaj`al Llahu `Iwajā 018-001. Həmd olsun O Allaha ki, Kitabı (Quranı mənasında və szlərində) he bir əyriliyə (yanlışlığa və ziddiyyətə) yol vermədən z bəndəsinə (Muhəmmədə) nazil etdi!
Qayyimāan Liyundhira Ba'sāan Shadīdāan Min Ladunhu Wa Yubashshira Al-Mu'uminīna Al-Ladhīna Ya`malūna Aş-Şāliĥāti 'Anna Lahum 'Ajrāan Ĥasanāan 018-002. (Allah kafirləri) z dərgahından gələcək şiddətli bir əzabla qorxutmaq, yaxşı əməllər edən mminlərə isə gzəl mkafata (Cənnətə) nail olacaqları ilə mjdə vermək n onu doğru-dzgn (qiyamətə qədər btn bəşəriyyətə haqq yolu gstərən bir nur) olaraq endirdi.
Mākithīna Fīhi 'Abadāan 018-003. Onlar orada (Cənnətdə) əbədi qalacaqlar! ~
Wa Yundhira Al-Ladhīna Qālū Attakhadha Al-Lahu Waladāan 018-004. O, həm də (Quranı): "Allah znə vlad gtrd!" - deyənləri qorxutmaq n nazil etdi.
Mmā Lahum Bihi Min `Ilmin Wa Lā Li'ābā'ihim  ۚ  Kaburat Kalimatan Takhruju Min 'Afwāhihim  ۚ  'In Yaqūlūna 'Illā Kadhibāan 018-005. Bu barədə nə onların zlərinin, nə də (təqlid etdikləri) atalarının he bir biliyi yoxdur. Onlar ox byk-byk danışırlar. (Ağızlarından ıxan sz necə də byk kfrdr). Onlar ancaq yalan deyirlər!  ۚ   ۚ 
Fala`allaka Bākhi`un Nafsaka `Alá 'Āthārihim 'In Lam Yu'uminū Bihadhā Al-Ĥadīthi 'Asafāan 018-006. (Ya Rəsulum!) Yoxsa (kafirlər) bu Qurana inanmasalar, (səndən z dndərib getdiklərinə grə) arxalarınca təəssflənib zn həlak edəcəksən?!
'Innā Ja`alnā Mā `Alá Al-'Arđi Zīnatan Lahā Linabluwahum 'Ayyuhum 'Aĥsanu `Amalāan 018-007. Biz yer zndə olanları onun (sakinləri) n (və ya onun znə məxsus) bir zinət yaratdıq ki, onlardan hansının daha gzəl əməl sahibi olduğunu yoxlayıb ayırd edək.
Wa 'Innā Lajā`ilūna Mā `Alayhā Şa`īdāan Juruzāan 018-008. (Bu da bir həqiqətdir ki) Biz yer zndə olan hər şeyi (vaxtı gələndə) məhv edib qupquru bir torpağa dndərərik. (Fani dnyaya, onun cah-cəlalına etibar yoxdur. Yer zndə olan he bir şey əbədi deyildir. Məyyən dvrdən sonra orada mvcud olan hər şey məhv olacaqdır).
'Am Ĥasibta 'Anna 'Aşĥāba Al-Kahfi Wa Ar-Raqīmi Kānū Min 'Āyātinā `Ajabāan 018-009. (Ya Rəsulum!) Yoxsa əshabi-kəhfin və Rəqimin (mağara və Rəqqim əhlinin) ayələrimizdən əcaib bir şey olduğunu gman edirsən? (Xeyr, bu Bizim qdrətimiz qarşısında adi bir işdir).
'Idh 'Awá Al-Fityatu 'Ilá Al-Kahfi Faqālū Rabbanā 'Ātinā Min Ladunka Raĥmatan Wa Hayyi' Lanā Min 'Amrinā Rashadāan 018-010. (Ya Rəsulum!) Xatırla ki, o zaman gənclər mağaraya sığınıb: "Ey Rəbbimiz! Bizə z dərgahından mərhəmət bəxş et və işimizə fərəc ver! (Bizi kafirlərin bəlasından, dşmənlərin təhlkəsindən qoru, bizə ruzi verib doğru yola ynəlt!)" - demişdilər.
Fađarabnā `Alá 'Ādhānihim Al-Kahfi Sinīna `Adadāan 018-011. Biz onları mağarada illərlə ( yz doqquz il) yuxuya verdik.
Thumma Ba`athnāhum Lina`lama 'Ayyu Al-Ĥizbayni 'Aĥşá Limā Labithū 'Amadāan 018-012. Sonra iki tayfadan (mminlərdən və kafirlərdən) hansının onların (mağarada) qaldıqları mddəti daha dzgn hesabladıqlarını bilmək n onları oyatdıq.
Naĥnu Naquşşu `Alayka Naba'ahum Bil-Ĥaqqi  ۚ  'Innahum Fityatun 'Āmanū Birabbihim Wa Zidnāhum Hudáan 018-013. (Ya Rəsulum!) Biz onların xəbərini sənə doğru syləyirik. Onlar Rəbbinə iman gətirmiş bir neə gənc idi. Biz də onların hidayətini (imanını, səbatını və bəsirətini) artırmışdıq.  ۚ 
Wa Rabaţnā `Alá Qulūbihim 'Idh Qāmū Faqālū Rabbunā Rabbu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Lan Nad`uwa Min Dūnihi 'Ilahāan  ۖ  Laqad Qulnā 'Idhāan Shaţaţāan 018-014. Onlar (rum qeysəri btpərəst Diqyanusun hzurunda) durub: "Rəbbimiz gylərin və yerin Rəbbidir. Biz Ondan başqa he bir tanrıya ibadət etməyəcəyik. Əks təqdirdə, (Allahdan başqasına tapınacağıq, - syləsək, kfr) danışmaqda həddi aşmış (ifrata varmış) olarıq!" - dedikləri zaman onların rəklərinə qvvət (mətanət) vermişdik. ~  ۖ 
Hā'uulā' Qawmunā Attakhadhū Min Dūnihi 'Ālihatan  ۖ  Lawlā Ya'tūna `Alayhim Bisulţānin Bayyinin  ۖ  Faman 'Ažlamu Mimmani Aftará `Alá Al-Lahi Kadhibāan 018-015. Bizim bu camaat (qvmmz) Allahdan başqa tanrılar qəbul etdi. Elə isə onlar z tanrıları barəsində (btlərə ibadət etməyin dzgn olması haqqında) bir dəlil gətirməli deyildilərmi? Allaha qarşı yalan uydurub dzəldəndən daha zalım (znə zlm edən) kim ola bilər?!  ۖ   ۖ 
Wa 'Idh A`tazaltumūhum Wa Mā Ya`budūna 'Illā Al-Laha Fa'wū 'Ilá Al-Kahfi Yanshur Lakum Rabbukum Min Raĥmatihi Wa Yuhayyi' Lakum Min 'Amrikum Mirfaqāan 018-016. (Gənclərin başısı, yaşca byy Təmlixa yoldaşlarına belə demişdi: ) "Onları və Allahdan başqa tapındıqları tanrıları tərk edib getdiyiniz zaman mağaraya əkilin ki, Rəbbiniz sizə z mərhəmətindən əta etsin və işinizdə sizin n fayda hazırlasın (sizə kafirlərdən nicat versin, dşmənlərdən qoruyub saxlasın)".
Wa Tará Ash-Shamsa 'Idhā Ţala`at Tazāwaru `An Kahfihim Dhāta Al-Yamīni Wa 'Idhā Gharabat Taqriđuhum Dhāta Ash-Shimāli Wa Hum Fī Fajwatin Minhu  ۚ  Dhālika Min 'Āyāti Al-Lahi  ۗ  Man Yahdi Al-Lahu Fahuwa Al-Muhtadi  ۖ  Wa Man Yuđlil Falan Tajida Lahu Walīyāan Murshidāan 018-017. (Ya Rəsulum! Əgər o zaman onlara baxsaydın) gnəşin doğduğu zaman onların mağarasının sağ tərəfinə meyl etdiyini, batdığı zaman isə onları tərk edib sol tərəfə ynəldiyini (mağaranın iinə dşb onları yandırmadığını), onların da mağaranın ortasında geniş bir yerdə olduqlarını (kləyin onları oxşadığını və rahat nəfəs aldıqlarını) grərdin. Bu, Allahın mczələrindəndir. Allahın doğru yola saldığı kəs doğru yoldadır. Allahın yoldan ıxartdığı (zəlalətə saldığı) kimsəyə isə əsla doğru yolu gstərən bir dost (rəhbər) tapa bilməzsən!  ۚ   ۗ   ۖ 
Wa Taĥsabuhum 'Ayqāžāan Wa Hum Ruqūdun  ۚ  Wa Nuqallibuhum Dhāta Al-Yamīni Wa Dhāta Ash-Shimāli  ۖ  Wa Kalbuhum Bāsiţun Dhirā`ayhi Bil-Waşīdi  ۚ  Lawi Aţţala`ta `Alayhim Lawallayta Minhum Firārāan Wa Lamuli'ta Minhum Ru`bāan 018-018. (Gzləri aıq olduğu n) onlar yuxuda ikən sən onları oyaq sanardın. (Torpağın rtubəti bədənlərini rtməsin deyə) Biz onları sağa-sola evirirdik. Onlar iti də iki əlini (qabaq pəncələrini mağaranın) astanasına uzadıb yatmışdı. Əgər sən onları (bu vəziyyətdə) grsəydin, yəqin ki, (qorxudan) dnb qaar, dəhşət səni bryərdi.  ۚ   ۖ   ۚ 
Wa Kadhalika Ba`athnāhum Liyatasā'alū Baynahum  ۚ  Qāla Qā'ilun Minhum Kam Labithtum  ۖ  Qālū Labithnā Yawmāan 'Aw Ba`đa Yawmin  ۚ  Qālū Rabbukum 'A`lamu Bimā Labithtumb`athū 'Aĥadakum Biwariqikum Hadhihi 'Ilá Al-Madīnati Falyanžur 'Ayyuhā 'Azká Ţa`āmāan Falya'tikum Birizqin Minhu Wa Līatalaţţaf Wa Lā Yush`iranna Bikum 'Aĥadāan 018-019. (Gəncləri illərlə yatırtdığımız kimi) beləcə də onları bir-birindən hal-əhval tutsunlar deyə, oyatdıq. Onların biri dedi: "(Mağarada) nə qədər qaldınız?" Onlar: "Bir gn və ya bir gndən az!" - deyə cavab verdilər. Onlardan (bəziləri isə) belə dedi: "Qaldığınız mddəti Rəbbiniz daha yaxşı bilir. İndi iərinizdən birini bu gmş pulunuzla şəhərə (Tərsusa və ya Əfsusa) gndərin ki, grsn ən təmiz təam hansıdırsa, ondan sizə ruzi (yemək alıb) gətirsin. O, ox ehtiyatlı olsun (ağıllı hərəkət etsin) və sizin barənizdə he kəsə bir xəbər (nişan) verməsin!  ۚ   ۖ   ۚ  ~
'Innahum 'In Yažharū `Alaykum Yarjumūkum 'Aw Yu`īdūkum Fī Millatihim Wa Lan Tufliĥū 'Idhāan 'Abadāan 018-020. Doğrusu, onlar sizi ələ keirsələr ya sizi daşqalaq edəcək, ya da z dinlərinə dndərəcəklər. Belə olacağı təqdirdə, siz (nə dnyada, nə də axirətdə) nicat tapa bilməzsiniz!"
Wa Kadhalika 'A`tharnā `Alayhim Liya`lamū 'Anna Wa`da Al-Lahi Ĥaqqun Wa 'Anna As-Sā`ata Lā Rayba Fīhā 'Idh Yatanāza`ūna Baynahum 'Amrahum  ۖ  Faqālū Abnū `Alayhim Bunyānāan  ۖ  Rabbuhum 'A`lamu Bihim  ۚ  Qāla Al-Ladhīna Ghalabū `Alá 'Amrihim Lanattakhidhanna `Alayhim Masjidāan 018-021. (İnsanları-Tərsusun əhalisini) onların halı ilə beləcə tanış etdik ki, Allahın (məxluqatın ləndən sonra diriləcəyi haqqındakı) vədinin doğru olduğunu və qiyamətin qopacağına əsla şbhə olmadığını bilsinlər. O zaman (Tərsusdakı mminlər və kafirlər) z aralarında onların (əshabi-kəhfin) işi (və ya insanın ləndən sonra dirilib-dirilməyəcəyi, dirilmənin yalnız ruhla, yaxud ruh və bədənlə birlikdə olacağı kimi dini məsələlər) barəsində mbahisə edirlər. (Nəhayət, əshabi-kəhf ldkdən sonra kafirlər) dedilər: "Onların stndə bir bina tikin. Rəbbi (onların ldyn, yaxud yenidən yuxuya getdiyini və nəyə etiqad etdiyini) daha yaxşı bilir!" Onların (əshabi-kəhfin) haqqındakı mbahisədə qalib gələnlər (mminlər) isə: "Onların (məzarı) stndə (Allaha ibadət etmək məqsədilə) bir məscid tikəcəyik!" - dedilər.  ۖ   ۖ   ۚ 
Sayaqūlūna Thalāthatun Rābi`uhum Kalbuhum Wa Yaqūlūna Khamsatun Sādisuhum Kalbuhum Rajmāan Bil-Ghaybi  ۖ  Wa Yaqūlūna Sab`atun Wa Thāminuhum Kalbuhum  ۚ  Qul Rabbī 'A`lamu Bi`iddatihim Mā Ya`lamuhum 'Illā Qalīlun  ۗ  Falā Tumāri Fīhim 'Illā Mirā'an Žāhirāan Wa Lā Tastafti Fīhim Minhum 'Aĥadāan 018-022. (Kitab əhlindən əshabi-kəhfin sayı barəsində mbahisə edənlər) sanki qaranlıq yerə daş ataraq: "Onlar dr, drdncs kpəkləridir!" - deyəcəklər. Bəziləri: "Onlar beşdir, altıncısı kpəkləridir!" - deyəcəklər. Digərləri (mminlər) isə: "Onlar yeddidir, səkkizincisi kpəkləridir!" - syləyəcəklər. (Ya Rəsulum!) De: "Onların sayını Rəbbim daha yaxşı bilir. (İnsanlardan isə) bunu bilən ox azdır!" (Ya Rəsulum! Əshabi-kəhf) barəsində yalnız sənə aıq-aşkar nazil olan ayələrə əsaslanıb onlarla mbahisə et (Quranda olanlarla kifayətlənib ox dərinə getmə) və (kitab əhlinin) he birindən onlar haqqında bir şey soruşma!  ۖ   ۚ   ۗ 
Wa Lā Taqūlanna Lishay'in 'Innī Fā`ilun Dhālika Ghadāan 018-023. Və he bir şey barəsində: "Mən onu sabah edəcəyəm!" - demə!
'Illā 'An Yashā'a Al-Lahu  ۚ  Wa Adhkur Rabbaka 'Idhā Nasīta Wa Qul `Asá 'An Yahdiyani Rabbī Li'qraba Min Hādhā Rashadāan 018-024. Ancaq: "İnşallah (əgər Allah istəsə; Allah qoysa) deyəcəyəm!" - de. (İnşallah deməyi) unutduğun zaman Rəbbinin yada salıb: "Ola bilsin ki, Rəbbim məni bundan (əshabi-kəhfin əhvalatına dair xəbərlərdən) haqqa daha yaxın olan bir yola ynəltsin (peyğəmbərliyimə daha ox dəlalət edən bir mczə vesin!)" - de.  ۚ 
Wa Labithū Fī Kahfihim Thalātha Miā'atin Sinīna Wa Azdādū Tis`āan 018-025. Onlar mağarada yz doqquz il qaldılar. ( yz il qaldılar, stnə bir doqquz il də artırdılar).
Quli Al-Lahu 'A`lamu Bimā Labithū  ۖ  Lahu Ghaybu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۖ  'Abşir Bihi Wa 'Asmi`  ۚ  Mā Lahum Min Dūnihi Min Wa Līyin Wa Lā Yushriku Fī Ĥukmihi 'Aĥadāan 018-026. (Ya Rəsulum!) De: "Onların nə qədər qaldıqlarını Allah daha yaxşı bilir. Gylərin və yerin qeybini bilmək ancaq Ona məxsusdur. O, hər şeyi necə gzəl grr, necə də yaxşı eşidir! Onların (yer və gy əhlinin) Allahdan başqa he bir hamisi yoxdur. O, he kəsi z hkmnə (səltənətinə) şərik etməz!" (nki Allahın he bir şərikə ehtiyacı yoxdur!)  ۖ   ۖ   ۚ  ~
Wa Atlu Mā 'Ūĥiya 'Ilayka Min Kitābi Rabbika  ۖ  Lā Mubaddila Likalimātihi Wa Lan Tajida Min Dūnihi Multaĥadāan 018-027. Rəbbinin kitabından sənə vəhy olunanı oxu. Onun szlərini he kəs dəyişdirə bilməz. (Allahdan) başqa he bir sığınacaq tapa bilməzsən! (Pənah yalnız Allahadır!)  ۖ 
Wa Aşbir Nafsaka Ma`a Al-Ladhīna Yad`ūna Rabbahum Bil-Ghadāati Wa Al-`Ashīyi Yurīdūna Wajhahu Wa Lā  ۖ  Ta`du `Aynāka `Anhum Turīdu Zīnata Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Lā  ۖ  Tuţi` Man 'Aghfalnā Qalbahu `An Dhikrinā Wa Attaba`a Hawāhu Wa Kāna 'Amruhu Furuţāan 018-028. Səhər-axşam Rəbbinin rizasını diləyərək Ona ibadət edənlərlə birlikdə zn səbirli apar (nəfsini qoru). Fani dnyanın bər-bəzəyini arzu edib nəzərlərini onlardan (yoxsul mminlərdən) evirmə. Qəlbini Bizi (Quranı) xatırlamaqdan qafil etdiyimiz, nəfsinin istəklərinə uyan və (hər) işində ifrata varan bir kimsəyə itaət etmə!  ۖ   ۖ 
Wa Quli Al-Ĥaqqu Min Rabbikum  ۖ  Faman Shā'a Falyu'umin Wa Man Shā'a Falyakfur  ۚ  'Innā 'A`tadnā Lilžžālimīna Nārāan 'Aĥāţa Bihim Surādiquhā  ۚ  Wa 'In Yastaghīthū Yughāthū Bimā'in Kālmuhli Yash Al-Wujūha  ۚ  Bi'sa Ash-Sharābu Wa Sā'at Murtafaqāan 018-029. Və de: "Haqq Rəbbinizdəndir. Kim istəyir inansın, kim də istəyir inanmasın (kafir olsun). Biz zalımlar n elə bir atəş hazırlamışıq ki, onun pərdələri (dumanları) onları bryəcəkdir. (Cəhənnəmin qalın divarları zalımları əhatə edəcəkdir). Onlar imdad istədikdə onlara qətran (yaxud yaradan axan irin-qan) kimi zlərini bryan edən bir su ilə kmək ediləcəkdir. O, nə pis iki, o (Cəhənnəm) necə də pis məskəndir!  ۖ   ۚ   ۚ   ۚ 
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti 'Innā Lā Nuđī`u 'Ajra Man 'Aĥsana `Amalāan 018-030. İman gətirib yaxşı əməllər edənlərə gəldikdə isə Biz (o cr) yaxşı işlər grənlərin mkafatını zay etmərik!
'Ūlā'ika Lahum Jannātu `Adnin Tajrī Min Taĥtihimu Al-'Anhāru Yuĥallawna Fīhā Min 'Asāwira Min Dhahabin Wa Yalbasūna Thiyābāan Khuđrāan Min Sundusin Wa 'Istabraqin Muttaki'īna Fīhā `Alá Al-'Arā'iki  ۚ  Ni`ma Ath-Thawābu Wa Ĥasunat Murtafaqāan 018-031. Onları (ağacları) altından aylar axan Ədn cənnətləri gzləyir. Onlar orada taxtlara sykənərək qızıl bilərziklərlə bəzənəcək (altun qolbaqlar taxacaq), nazik və qalın ipəkdən (taftadan və qumaşdan) yaşıl paltarlar geyəcəklər. O, nə gzəl mkafat, o (Cənnət) necə də gzəl məkandır!  ۚ 
Wa Ađrib Lahum Mathalāan Rajulayni Ja`alnā Li'ĥadihimā Jannatayni Min 'A`nābin Wa Ĥafafnāhumā Binakhlin Wa Ja`alnā Baynahumā Zar`āan 018-032. Onlara (biri mmin, digəri kafir olan) iki adamı misal gətir. Onların birinə (kafirə) iki zm bağı verib onları xurmalıqlarla əhatə əhatə etdik və aralarında əkin (zəmi) saldıq.
Kiltā Al-Jannatayni 'Ātat 'Ukulahā Wa Lam Tažlim Minhu Shay'āan  ۚ  Wa Fajjarnā Khilālahumā Naharāan 018-033. O bağların hər ikisi z barını verdi və bu bardan he bir şey əskilmədi. Biz də onların arasından bir irmaq axıtdıq.  ۚ 
Wa Kāna Lahu Thamarun Faqāla Lişāĥibihi Wa Huwa Yuĥāwiruhu 'Anā 'Aktharu Minka Mālāan Wa 'A`azzu Nafarāan 018-034. (Bu adamın) başqa sərvəti (gəliri) də var idi. O z (yoxsul mmin) yoldaşı ilə shbət edərkən (təkəbbrlə) ona dedi: "Mən səndən daha dvlətli və əşirətcə (qəbilə, qohum-əqraba, vlad, qulluqu və s. cəhətdən) səndən daha qvvətliyəm!" ~
Wa Dakhala Jannatahu Wa Huwa Žālimun Linafsihi Qāla Mā 'Ažunnu 'An Tabīda Hadhihi 'Abadāan 018-035. O (kfrə dşdy n) znə zlm edərək bağına girib dedi: "(Bu bağın) nə vaxtsa yox (məhv) olacağını gman etmirəm. ~
Wa Mā 'Ažunnu As-Sā`ata Qā'imatan Wa La'in Rudidtu 'Ilá Rabbī La'ajidanna Khayrāan Minhā Munqalabāan 018-036. Qiyamətin də qopacağını zənn etmirəm. Əgər (dediyim kimi, dirilib) Rəbbimin hzuruna qaytarılsam, zmə bundan da yaxşı bir məskən (qayıdış yeri) taparam!"
Qāla Lahu Şāĥibuhu Wa Huwa Yuĥāwiruhu 'Akafarta Bial-Ladhī Khalaqaka Min Turābin Thumma Min Nuţfatin Thumma Sawwāka Rajulāan 018-037. Onunla shbət edən (mmin) yoldaşı isə belə dedi: "Əvvəlcə səni (baban Adəmi) torpaqdan, sonra bir qətrə sudan (mənidən) yaratmış, daha sonra səni adam şəklinə (insan qiyafəsinə) salmış Allahı inkarmı edirsən? ~
Lakinnā Huwa Al-Lahu Rabbī Wa Lā 'Ushriku Birabbī 'Aĥadāan 018-038. Lakin (mən inanaraq deyirəm ki) Allah mənim Rəbbimdir və mən he kəsi Rəbbimə şərik qoşmaram!
Wa Lawlā 'Idh Dakhalta Jannataka Qulta Mā Shā'a Al-Lahu Lā Qūwata 'Illā Bil-Lahi  ۚ  'In Tarani 'Anā 'Aqalla Minka Mālāan Wa Waladāan 018-039. Bağına girdiyin zaman barı: "Maşallah (Allahın istədiyi kimi oldu), qvvət (və qdrət) yalnız Allaha məxsusdur!" - deyəydin! Əgər məni zndən daha az mal-dvlət və vlad sahibi grrsənsə,  ۚ 
Fa`asá Rabbī 'An Yu'utiyanī Khayrāan Min Jannatika Wa Yursila `Alayhā Ĥusbānāan Mina As-Samā'i Fatuşbiĥa Şa`īdāan Zalaqāan 018-040. Ola bilsin ki, Rəbbim mənə sənin bağından daha yaxşısını versin və sənin bağına gydən bir bəla endirsin ki, o, hamar (srşkən, ayaq basılası mmkn olmayan, he bir şey bitməyən qupquru) bir yer olsun!
'Aw Yuşbiĥa Mā'uuhā Ghawrāan Falan Tastaţī`a Lahu Ţalabāan 018-041. Yaxud suyu (tamamilə) əkilib getsin və bir də onu əsla axtarıb tapa bilməyəsən!"
Wa 'Uĥīţa Bithamarihi Fa'aşbaĥa Yuqallibu Kaffayhi `Alá Mā 'Anfaqa Fīhā Wa Hiya Khāwiyatun `Alá `Urūshihā Wa Yaqūlu Yā Laytanī Lam 'Ushrik Birabbī 'Aĥadāan 018-042. Beləliklə, (gecə gydən gələn bir ildırım vasitəsilə) onun (bağının) meyvəsi (btn var-dvləti) tələf edildi. (Səhər o kafir bağa gəldiyi zaman onu bu vəziyyətdə grb bağa) qoyduğu xərcə grə (peşmanılıqdan) əllərini ovuşdurmağa başladı. Bağın talvarları yerə kb viran qalmışdı. O (qarşısındakı mənzərəyə baxaraq): "Kaş Rəbbimə he kəsi şərik qoşmayaydım!" - deyirdi.
Wa Lam Takun Lahu Fi'atun Yanşurūnahu Min Dūni Al-Lahi Wa Mā Kāna Muntaşirāan 018-043. Allahdan başqa ona yardım edə biləcək kəslər yox idi və o da (z-znə) kmək edə biləcək bir halda deyildi.
Hunālika Al-Walāyatu Lillahi Al-Ĥaqqi  ۚ  Huwa Khayrun Thawābāan Wa Khayrun `Uqan 018-044. Belə bir vəziyyətdə kmək gstərmək (və ya hkm,) ancaq haqq olan Allaha məxsusdur. Mkafat verməkdə də, aqibət qismət etməkdə də ən xeyirlisi Odur.  ۚ 
Wa Ađrib Lahum Mathala Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Kamā'in 'Anzalnāhu Mina As-Samā'i Fākhtalaţa Bihi Nabātu Al-'Arđi Fa'aşbaĥa Hashīmāan Tadhrūhu Ar-Riyāĥu  ۗ  Wa Kāna Al-Lahu `Alá Kulli Shay'in Muqtadirāan 018-045. (Ya Rəsulum! Səndən yoxsulları z məclisindən qovmağı tələb edən təkəbbr sahiblərinə) bu dnyanı misal ək: (Bu dnya) gydən yağdırdığımız yağmura bənzər. Yerdəki bitkilər onunla qarışıb (onu iib) yetişər, sonra isə dnb kləyin sovurduğu quru r-p (həşəm) olar. Allah hər şeyə (hər şeyi yaratmağa və məhv etməyə) qadirdır!  ۗ 
Al-Mālu Wa Al-Banūna Zīnatu Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa  ۖ  Al-Bāqiyātu Aş-Şāliĥātu Khayrun `Inda Rabbika Thawābāan Wa Khayrun 'Amalāan 018-046. (Bəzi adamların fəxr etdiyi) mal-dvlət, oğul-uşaq (oğullar) bu dnyanın bər-bəzəyidir. Əbədi qalan yaxşı əməllər isə Rəbbinin yanında həm savab, həm də (Allahın mərhəmətinə) mid etibarilə daha xeyirlidir!  ۖ 
Wa Yawma Nusayyiru Al-Jibāla Wa Tará Al-'Arđa Bārizatan Wa Ĥasharnāhum Falam Nughādir Minhum 'Aĥadāan 018-047. O gn (qiyamət gn) dağları (yerindən qoparıb) hərəkətə gətirəcəyik. (O vaxt) yeri dzdz grəcəksən, (mminləri və kafirləri) bir yerə toplayacaq, onların he birini (kənarda) qoymayacağıq.
Wa `Uriđū `Alá Rabbika Şaffāan Laqad Ji'tumūnā Kamā Khalaqnākum 'Awwala Marratin  ۚ  Bal Za`amtum 'Allan Naj`ala Lakum Maw`idāan 018-048. Onlar Rəbbinin hzuruna ərgə-cərgə (səf-səf) gətiriləcəklər. (Onlara belə deyiləcək: ) "Siz Bizim yanımıza sizə ilk dəfə yaratdığımız kimi (lt-ryan, mal-dvlətsiz) gəldiniz. Lakin siz elə gman edirdiniz ki, Biz sizə verdiyimiz vədi (ləndən sonra diriləcəyinizi) yerinə yetirməyəcəyik!"  ۚ 
Wa Wuđi`a Al-Kitābu Fatará Al-Mujrimīna Mushfiqīna Mimmā Fīhi Wa Yaqūlūna Yā Waylatanā Māli Hādhā Al-Kitābi Lā Yughādiru Şaghīratan Wa Lā Kabīratan 'Illā 'Aĥşāhā  ۚ  Wa Wajadū Mā `Amilū Ĥāđirāan  ۗ  Wa Lā Yažlimu Rabbuka 'Aĥadāan 018-049. (Qiyamət gn hər kəsin) əməl dəftəri qarşısına qoyulacaq. (Ya Rəsulum! O zaman) gnahkarların orada (yazılmış) olanlardan qorxduqlarını grəcəksən. Onlar belə deyəcəklər: "Vay halımıza! Bu necə bir kitab imiş! O Bizim he bir kiik və byk gnahımızı gzdən qaırmadan hamısını sayıb yazmışdır ki!" Onlar (dnyada) etdikləri btn əməllərin (z qarşılarında) hazır durduğunu grəcəklər. Rəbbin he kəsə haqsızlıq etməz! (Hər kəs z əməlinin cəzasını alacaqdır!)  ۚ   ۗ 
Wa 'Idh Qulnā Lilmalā'ikati Asjudū Li'dama Fasajadū 'Illā 'Iblīsa Kāna Mina Al-Jinni Fafasaqa `An 'Amri Rabbihi  ۗ  'Afatattakhidhūnahu Wa Dhurrīyatahu 'Awliyā'a Min Dūnī Wa Hum Lakum `Adūwun  ۚ  Bi'sa Lilžžālimīna Badalāan 018-050. (Ya Rəsulum!) Xatırla ki, bir zaman mələklərə "Adəmə (təzim məqsədilə) səcdə edin!" - demişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O, cinlərdən (cin tayfasından) idi. O z Rəbbinin əmrindən ıxdı. Onlar sizin dşməniniz olduğu halda, siz Məni qoyub onu və nəslini (vladını znzə) dostmu tutursunuz? By, zalımlar n necə də pis dəyiş-dyşdr! ~  ۗ  ~  ۚ 
Mā 'Ash/hadtuhum Khalqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Lā Khalqa 'Anfusihim Wa Mā Kuntu Muttakhidha Al-Muđillīna `Ađudāan 018-051. Mən onları nə gylərin, nə yerin yaradılışına, nə də z yaradılışlarına şahid etmədim və Mən (insanları haqq yoldan) ıxardanları zmə kməki də tutmadım!
Wa Yawma Yaqūlu Nādū Shurakā'iya Al-Ladhīna Za`amtum Fada`awhum Falam Yastajībū Lahum Wa Ja`alnā Baynahum Mawbiqāan 018-052. O gn (qiyamət gn Allah mşriklərə) belə buyuracaq: "(Mənə ortaq olduqlarını) iddia etdiyiniz şəriklərimi (sizə şəfaət diləməkdən tr) ağırın! (Mşriklər) z tanrılarını (btlərini) ağıracaq, lakin onlar (mşriklərə) he bir cavab verməyəcəklər. Biz onların arasında (hamısının birlikdə məhv olacağı) bir cəhənnəm dərəsi bərqərar edərik!
Wa Ra'á Al-Mujrimūna An-Nāra Fažannū 'Annahum Muwāqi`ūhā Wa Lam Yajidū `Anhā Maşrifāan 018-053. Gnahkarlar atəşi (Cəhənnəmi) grncə ona dşəcəklərini yəqin edəcək və oradan baş gtrb qamağa (kənara ıxmağa) bir yer tapa bilməyəcəklər.
Wa Laqad Şarrafnā Fī Hādhā Al-Qur'āni Lilnnāsi Min Kulli Mathalin  ۚ  Wa Kāna Al-'Insānu 'Akthara Shay'in Jadalāan 018-054. Biz bu Quranda insanlar n crbəcr məsəllər əkdik. İnsan isə (btn məxluqat iərisində) ən ox mbahisə edəndir. (Haqqa boyun qoymaz, yd-nəsihət qəbul etməyib batilə uyar).  ۚ 
Wa Mā Mana`a An-Nāsa 'An Yu'uminū 'Idh Jā'ahumu Al-Hudá Wa Yastaghfirū Rabbahum 'Illā 'An Ta'tiyahum Sunnatu Al-'Awwalīna 'Aw Ya'tiyahumu Al-`Adhābu Qubulāan 018-055. İnsanlara (Məkkə mşriklərinə) doğru yol gstərən bir rəhbər (peyğəmbər, Allah kəlamı) gəldiyi zaman ona iman gətirməyə və Rəbbindən bağışlanmalarını diləməyə mane olan şey yalnız əvvəlkilərin başına gələnlərin (adətimiz zrə əvvəlki mmətləri dar etdiyimiz msibətlərin) onların da başına gəlməsini, yaxud da gzləri baxa-baxa əzabın gəlib onlara yetişməsini gzləməlidirlər.
Wa Mā Nursilu Al-Mursalīna 'Illā Mubashshirīna Wa Mundhirīna  ۚ  Wa Yujādilu Al-Ladhīna Kafarū Bil-Bāţili Liyudĥiđū Bihi Al-Ĥaqqa  ۖ  Wa Attakhadhū 'Āyātī Wa Mā 'Undhirū Huzūan 018-056. Biz peyğəmbərləri yalnız (mminlərə Cənnətlə) mjdə verənlər və (kafirləri cəhənnəm əzabı ilə) qorxudanlar (xəbərdar edənlər) olaraq gndərdik. Kafirlər isə batil (szləri) ilə haqqı (Quranı) yalana ıxartmaq məqsədilə (Peyğəmbərlə boş-boşuna) mbahisə aparırlar. Onlar Mənim ayələrimi və (Peyğəmbər vasitəsilə) qorxudulduqları əzabı məsxərəyə qoyurlar.  ۚ   ۖ 
Wa Man 'Ažlamu Mimman Dhukkira Bi'āyāti Rabbihi Fa'a`rađa `Anhā Wa Nasiya Mā Qaddamat Yadāhu  ۚ  'Innā Ja`alnā `Alá Qulūbihim 'Akinnatan 'An Yafqahūhu Wa Fī 'Ādhānihim Waqrāan Wa 'In  ۖ  Tad`uhum 'Ilá Al-Hudá Falan Yahtadū 'Idhāan 'Abadāan 018-057. Rəbbinin ayələri znə xatırlandırılarkən onlardan z dndərən, əvvəlcə (z əlləri ilə) etdiyi gnahları unudan (əvvəlki gnahlarından peşman olub tvbə etməyən) adamdan daha zalım kim ola bilər?! (Bu cr adamlar) onu (Quranı) anlamasınlar deyə, Biz onların qəlblərinə pərdə əkib, qulaqlarına ağırlıq verdik (maneə qoyduq). Sən onları doğru yola dəvət etsən belə, onlar əsla haqq yola gəlməzlər (islamı qəbul etməzlər). ~  ۚ   ۖ 
Wa Rabbuka Al-Ghafūru Dhū Ar-Raĥmati  ۖ  Law Yu'uākhidhuhum Bimā Kasabū La`ajjala Lahumu Al-`Adhāba  ۚ  Bal Lahum Maw`idun Lan Yajidū Min Dūnihi Maw'ilāan 018-058. Rəbbin bağışlayandır, mərhəmətlidir. Əgər (Rəbbin) onları gnahlarına grə cəzalandırmaq istəsəydi, onların əzabını srətləndirərdi. Lakin onların (z əzab) vaxtı vardır (O zaman) onlar (Allahın əzabından qaıb canlarını qurtarmağa) əsla bir yer tapa bilməzlər!  ۖ   ۚ 
Wa Tilka Al-Qurá 'Ahlaknāhum Lammā Žalamū Wa Ja`alnā Limahlikihim Maw`idāan 018-059. O məmləkətlərin əhalisini (Ad, Səmud tayfalarını) zlm etdikləri zaman məhv etdik. Biz onları məhv etmək n vaxt (vədə) məyyən etmişdik.
Wa 'Idh Qāla Mūsá Lifatāhu Lā 'Abraĥu Ĥattá 'Ablugha Majma`a Al-Baĥrayni 'Aw 'Amđiya Ĥuqubāan 018-060. (Ya Rəsulum!) Yadına sal ki, bir zaman Musa z gənc dostuna (xidmətində olan Yuşə ibn Nuna) belə demişdi: "Mən (Xızırla grşmək n) iki dənizinqovuşduğu yerə atmayınca və uzun mddət gəzib dolanmayınca (bu səfərdən) geri dnməyəcəyəm!"
Falammā Balaghā Majma`a Baynihimā Nasiyā Ĥūtahumā Fa Attakhadha Sabīlahu Fī Al-Baĥri Sarabāan 018-061. Onlar iki dənizin qovuşduğu yerə gəlib atdıqda (yeməyə gtrdkləri) balığı unutmuşdular, balıq isə (dirilib suya atılmış) dənizdə bir yarğana tərəf z tutmuşdu.
Falammā Jāwazā Qāla Lifatāhu 'Ātinā Ghadā'anā Laqad Laqīnā Min Safarinā Hādhā Naşabāan 018-062. Onlar (iki dənizin qovuşduğu yerdən) keib getdikləri zaman (Musa) gənc dostuna dedi: "Nahar yeməyimizi gətir. Bu səfərimiz bizi lap əldən saldı!"
Qāla 'Ara'ayta 'Idh 'Awaynā 'Ilá Aş-Şakhrati Fa'innī Nasītu Al-Ĥūta Wa Mā 'Ansānīhu 'Illā Ash-Shayţānu 'An 'Adhkurahu  ۚ  Wa Attakhadha Sabīlahu Fī Al-Baĥri `Ajabāan 018-063. O isə: "Grrsənmi, biz (həmin yerdə) qayanın yanında gizləndiyimiz zaman mən balığı unutdum. Doğrusu, onu xatırlamağı mənə yalnız Şeytan unutdurdu. (Balıq dirilib) əcaib bir şəkildə dənizə yollanmışdır!" - deyə cavab verdi. ~  ۚ 
Qāla Dhālika Mā Kunnā Nabghi  ۚ  Fārtaddā `Alá 'Āthārihimā Qaşaşāan 018-064. (Musa: ) "Elə istədiyimiz də (axtardığımız da) budur!" - dedi və onlar z ləpirlərinin izinə dşb gəldikləri yolla geri (iki dənizin qovuşduğu yerə) qayıtdılar.  ۚ 
Fawajadā `Abdāan Min `Ibādinā 'Ātaynāhu Raĥmatan Min `Indinā Wa `Allamnāhu Min Ladunnā `Ilmāan 018-065. (Musa və Yuşə orada) z dərgahımızdan mərhəmət (peyğəmbərlik və vəhy, yaxud ilham və kəramət) əta etdiyimiz və z tərəfimizdən elm (qeybə dair bəzi biliklər) yrətdiyimiz bəndələrimizdən birini (Xızırı) tapdılar.
Qāla Lahu Mūsá Hal 'Attabi`uka `Alá 'An Tu`allimani Mimmā `Ullimta Rushan 018-066. Musa ondan soruşdu: "yrədildiyin doğru yolu gstərən elmdən mənə yrətmək şərtilə sənə tabe olummu?"
Qāla 'Innaka Lan Tastaţī`a Ma`iya Şaban 018-067. (Xızır) belə cavab verdi: "Sən mənimlə bir yerdə olsan (grəcəyim işlərə) əsla dzə bilməzsən. (Sənin onlara səbrin atmaz, nki mən batini elmlə iş grrəm. Sənin bildiyin isə ancaq zahiri elmdir. Sən peyğəmbər olduğun n mən zahirən qadağan olunmuş bir iş grdkdə ona etiraz edib əleyhimə ıxacaqsan).
Wa Kayfa Taşbiru `Alá Mā Lam Tuĥiţ Bihi Khuban 018-068. Axı sən bilmədiyin (batininə, mahiyyətinə bələd olmadığın) bir şeyə necə dzə bilərsən?
Qāla Satajidunī 'In Shā'a Al-Lahu Şābirāan Wa Lā 'A`şī Laka 'Aman 018-069. (Musa) dedi: "İnşallah, səbirli olduğumu grəcəksən. Sənin he bir əmrindən ıxmayacağam!"
Qāla Fa'ini Attaba`tanī Falā Tas'alnī `An Shay'in Ĥattá 'Uĥditha Laka Minhu Dhikrāan 018-070. (Xızır: ) "Əgər mənə tabe olacaqsansa, səbəbini sənə izah etməyincə məndən he bir şey haqqında soruşma!" - dedi.
nţalaqā Ĥattá 'Idhā Rakibā Fī As-Safīnati Kharaqahā  ۖ  Qāla 'Akharaqtahā Litughriqa 'Ahlahā Laqad Ji'ta Shay'āan 'Iman 018-071. Bundan sonra onlar durub yola dşdlər. Gəmiyə mindikləri zaman (Xızır) onu deşdi (gəminin bir-iki taxtasını sındırıb ıxartdı). (Musa) dedi: "Sən gəmidə olanları suya qərq etmək nm gəmini deşdin? Doğrusu, (gnahı) byk bir şey etdin (olduqca irkin bir iş grdn)".  ۖ 
Qāla 'Alam 'Aqul 'Innaka Lan Tastaţī`a Ma`iya Şaban 018-072. (Xızır) belə cavab verdi: "Sənə demədimmi ki, mənimlə bir yerdə olanda (grəcəyim işlərə) əsla dzə bilməzsən?"
Qāla Lā Tu'uākhidhnī Bimā Nasītu Wa Lā Turhiqnī Min 'Amrī `Usrāan 018-073. (Musa) dedi: "Unutduğum bir şeyə grə məni danlama və məni z işimdə (sənə tabe olmaqda) ətinliyə salma!"
nţalaqā Ĥattá 'Idhā Laqiyā Ghulāmāan Faqatalahu Qāla 'Aqatalta Nafsāan Zakīyatan Bighayri Nafsin Laqad Ji'ta Shay'āan Nukrāan 018-074. Yenə getdilər, nəhayət, bir oğlan uşağı ilə rastlaşdıqda (Xızır) dərhal onu ldrd. (Musa) dedi: "(He bir gnah iş tutmayan, buna grə də qisasa layiq olmayan) pak (məsum) bir canamı qıydın? Doğrudan da, ox pis bir şey etdin (ox pis bir iş grdn)".
Qāla 'Alam 'Aqul Laka 'Innaka Lan Tastaţī`a Ma`iya Şaban 018-075. (Xızır) yenə belə cavab verdi: "Sənə demədimmi ki, mənimlə birlikdə olanda (edəcəyim əməllərə) əsla dzə bilməzsən?
Qāla 'In Sa'altuka `An Shay'in Ba`dahā Falā Tuşāĥibnī  ۖ  Qad Balaghta Min Ladunnī `Udhan 018-076. (Musa) dedi: "Əgər bundan sonra səndən bir şey barəsində xəbər alsam, bir daha mənimlə yoldaşlıq etmə. (Hərəkətlərinə etiraz etdiyim, səni qınadığım n) sən artıq mənim tərəfimdən zrlsən (məni atıb getməyə haqqın vardır)".  ۖ 
nţalaqā Ĥattá 'Idhā 'Atayā 'Ahla Qaryatin Astaţ`amā 'Ahlahā Fa'abaw 'An Yuđayyifūhumā Fawajadā Fīhā Jidārāan Yurīdu 'An Yanqađđa Fa'aqāmahu  ۖ  Qāla Law Shi'ta Lāttakhadhta `Alayhi 'Ajan 018-077. Sonra yenə yola dzəlib getdilər. Axırda bir məmləkət əhlinə yetişib onlardan yeməyə bir şey istədilər. Əhali onları qonaq etmək (Musaya və Xızıra yemək vermək) istəmədi. Onlar orada yıxılmaq (uulmaq) zrə olan bir divar grdlər. (Xızır) onu dzəltdi. (Musa) dedi: "Əgər istəsəydin, szsz ki, bunun mqabilində bir mzd (rək pulu) alardın. . ."  ۖ 
Qāla Hādhā Firāqu Baynī Wa Baynika  ۚ  Sa'unabbi'uka Bita'wīli Mā Lam Tastaţi` `Alayhi Şaban 018-078. (Xızır) dedi: "Bu artıq mənimlə sənin aranda ayrılıq vaxtıdır. (Zahirən naməqbul olduğunu grdyn n) dzə bilmədiyin şeylərin yozumunu (batinini, i zn) sənə xəbər verəcəyəm!  ۚ 
'Ammā As-Safīnatu Fakānat Limasākīna Ya`malūna Fī Al-Baĥri Fa'aradtu 'An 'A`ībahā Wa Kāna Warā'ahum Malikun Ya'khudhu Kulla Safīnatin Ghaşbāan 018-079. Belə ki, gəmi dənizdə alışıb-vuruşan bir dəstə yoxsula mənsub idi. Mən onu xarab etmək istədim, nki həmin adamların arasında (yaxud qabağında) hər bir saz gəmini zorla ələ keirən bir padşah var idi.
Wa 'Ammā Al-Ghulāmu Fakāna 'Abawāhu Mu'uminayni Fakhashīnā 'An Yurhiqahumā Ţughyānāan Wa Kufrāan 018-080. Oğlana gəldikdə, onun ata-anası mmin kimsələr idi. (Mən onun alnına baxıb grdm ki, həddi-bluğa yetişəndə kafir olacaq) buna grə də biz (onun byyəndə) ata-anasını da (z arxasınca) azğınlığa və kfrə srkləməsindən qorxduq.
Fa'aradnā 'An Yubdilahumā Rabbuhumā Khayrāan Minhu Zakāatan Wa 'Aqraba Ruĥmāan 018-081. Və Rəbbinin onun əvəzində onlara daha təmiz və (ata-anasına qarşı) daha mərhəmətli olan başqa bir vlad verməsini istədik.
Wa 'Ammā Al-Jidāru Fakāna Lighulāmayni Yatīmayni Fī Al-Madīnati Wa Kāna Taĥtahu Kanzun Lahumā Wa Kāna 'Abūhumā Şāliĥāan Fa'arāda Rabbuka 'An Yablughā 'Ashuddahumā Wa Yastakhrijā Kanzahumā Raĥmatan Min Rabbika  ۚ  Wa Mā Fa`altuhu `An 'Amrī  ۚ  Dhālika Ta'wīlu Mā Lam Tasţi` `Alayhi Şaban 018-082. Divara gəldikdə isə, o, şəhərdə olan iki yetim oğlanın idi. Altında onlara atası bir xəzinə vardı. Onların atası əməlisaleh (bir adam) idi. Rəbbin onların həddi-bluğa atmalarını və Rəbbindən bir mərhəmət olaraq z xəzinələrini tapıb ıxartmalarını istədi. (Ya Musa!) Mən bunları z-zmdən etmədim (yalnız Allahın əmrini yerinə yetirdim). Sənin səbr edib dzə bilmədiyin şeylərin yozumu (batini mənası) budur!"  ۚ   ۚ 
Wa Yas'alūnaka `An Dhī Al-Qarnayni  ۖ  Qul Sa'atlū `Alaykum Minhu Dhikrāan 018-083. (Ya Rəsulum!) Səndən Zlqərneyn barəsində soruşarlar. De: "Onun barəsində sizə bir hekayət (bəzi xəbərlər) syləyəcəyəm!"  ۖ 
'Innā Makkannā Lahu Fī Al-'Arđi Wa 'Ātaynāhu Min Kulli Shay'in Sababāan 018-084. Biz onu yer zərində mhkəmləndirib qvvətləndirdik və hər şey verdik (hər şeyin yolunu ona yrətdik).
Fa'atba`a Sababāan 018-085. O, (məğribə atmaq n) yola ıxdı. (Tvbə qapısı məğribdə olduğuna grə səfərini oradan başladı).
Ĥattá 'Idhā Balagha Maghriba Ash-Shamsi Wajadahā Taghrubu Fī `Aynin Ĥami'atin Wa Wajada `Indahā Qawmāan  ۗ  Qulnā Yā Dhā Al-Qarnayni 'Immā 'An Tu`adhdhiba Wa 'Immā 'An Tattakhidha Fīhim Ĥusnāan 018-086. Nəhayət, gnəşin batdığı yerə gəlib atdıqda onu qara palıqlı bir eşmədə (lehməli bir suda) batan grd. O, eşmənin yanında (Allahı tanımayan, kafir) bir tayfa da grd. Biz ona belə buyurduq: "Ya Zlqərneyn! Sən onlara (imana gəlməsələr) əzab da verə bilərsən, (haqq yola dəvət edib) onlarla yaxşı rəftar da edə bilərsən!"  ۗ 
Qāla 'Ammā Man Žalama Fasawfa Nu`adhdhibuhu Thumma Yuraddu 'Ilá Rabbihi Fayu`adhdhibuhu `Adhābāan Nukrāan 018-087. O (İsgəndər) belə cavab verdi: "Zlm (kfr) edənə əzab verəcəyik. Sonra o, Rəbbinin hzuruna qaytarılacaq. (Rəbbi də) ona (Cəhənnəmdə) grnməmiş bir əzab verəcəkdir!
Wa 'Ammā Man 'Āmana Wa `Amila Şāliĥāan Falahu Jazā'an Al-Ĥusná  ۖ  Wa Sanaqūlu Lahu Min 'Amrinā Yusrāan 018-088. İman gətirib yaxşı iş grənləri isə ən gzəl mkafat (Cənnət) gzləyir. Biz ona asan bir şey əmr edəcəyik!" (Onu Allaha yaxınlaşdırmaq n bacardığımız hər şeyi - oruc, namaz, zəkat, cihad və s. yrədəcək, gc atmayan bir işi isə grməyə vadar etməyəcəyik).  ۖ 
Thumma 'Atba`a Sababāan 018-089. Sonra o, başqa bir yola (məşriqə) tərəf z tutub getdi.
Ĥattá 'Idhā Balagha Maţli`a Ash-Shamsi Wajadahā Taţlu`u `Alá Qawmin Lam Naj`al Lahum Min Dūnihā Sitrāan 018-090. Nəhayət, gnəşin ıxdığı yerə atdıqda onu bir qvm zərində doğan grd ki, onlardan tr ona (gnəşə) qarşı he bir sipər yaratmamışdıq. (Yalnız gnəşin z onlar n sipər idi).
Kadhālika Wa Qad 'Aĥaţnā Bimā Ladayhi Khuban 018-091. (Zlqərneynin qdrət və səltənəti, səyahəti) belə idi. Biz hələ onun yanında daha nələr olduğunu da bilirik. (Zlqərneynin qdrətini, nə qədər əsgərlə səfərə ıxdığını Allahdan başqa he kəs dəqiq bilməz).
Thumma 'Atba`a Sababāan 018-092. Daha sonra o (Zlqərneyn) başqa bir yola (cənubdan şimala) z tutub getdi.
Ĥattá 'Idhā Balagha Bayna As-Saddayni Wajada Min Dūnihimā Qawmāan Lā Yakādūna Yafqahūna Qawlāan 018-093. Nəhayət, (sədd salmış olduğu Azərbaycandakı, yaxud Trkstanda Yəcud-Məcc tayfaları yaşayan ərazidəki) iki dağ arasına gəlib atdıqda onların n tərəfindən az qala sz anlamayan (yaxud danışıqları ox ətin başa dşlən) bir tayfa grd.
Qālū Yā Dhā Al-Qarnayni 'Inna Ya'jūja Wa Ma'jūja Mufsidūna Fī Al-'Arđi Fahal Naj`alu Laka Kharjāan `Alá 'An Taj`ala Baynanā Wa Baynahum Saddāan 018-094. Onlar (tərcməi vasitəsilə) dedilər: "Ey Zlqərneyn! Yəcuc-Məcuc (tayfaları) bu ərazidə fitnə-fasad trədirlər. Bizimlə onlar arasında bir sədd əkmək n sənə məyyən məbləğ (yaxud xərac) versək olarmı?"
Qāla Mā Makkananī Fīhi Rabbī Khayrun Fa'a`īnūnī Biqūwatin 'Aj`al Baynakum Wa Baynahum Radan 018-095. O (Zlqərneyn) dedi: "Rəbbimin mənə verdiyi (qdrət və sərvət sizin mənə verəcəyiniz məbləğdən) daha yaxşıdır. Gəlin z qvvənizlə (bənna, fəhlə, dlgər və s.) mənə kmək edin, mən də sizinlə onlar arasında mhkəm bir sədd dzəldim!
'Ātūnī Zubara Al-Ĥadīdi  ۖ  Ĥattá 'Idhā Sāwá Bayna Aş-Şadafayni Qāla Anfukhū  ۖ  Ĥattá 'Idhā Ja`alahu Nārāan Qāla 'Ātūnī 'Ufrigh `Alayhi Qiţan 018-096. Mənə dəmir paraları gətirin!" (Onlar gətirdilər). O (Zlqərneyn) iki dağın arasını (dəmir paraları ilə doldurub) bərabərləşdirən kimi: "(Krkləri) frn!" - dedi. (Onlar krkləri frdlər). (Zlqərneyn dəmiri) od halına salınca: "Mənə ərimiş mis gətirin, onun stnə tkn!" dedi. (Dəmir və mis bir-birinə qarışdı, ərimiş mis divarın dəliklərini doldurdu və beləliklə, mhkəm bir sədd əmələ gəldi).  ۖ   ۖ 
Famā Asţā`ū 'An Yažharūhu Wa Mā Astaţā`ū Lahu Naqan 018-097. (Yəcuc-Məcuc tayfaları) artıq nə (səddi) aşa bildilər, nə də onu dəlib keə bildilər.
Qāla Hādhā Raĥmatun Min Rabbī  ۖ  Fa'idhā Jā'a Wa`du Rabbī Ja`alahu Dakkā'a  ۖ  Wa Kāna Wa`du Rabbī Ĥaqqāan 018-098. O (Zlqərneyn) dedi: "Bu (sədd) Rəbbimdən bəxş edilən bir mərhəmətdir. Rəbbimin təyin etdiyi vaxt (qiyamətə yaxın Yəcuc-Məcc tayfalarının dnyanı bryəcəyi zaman) gəldikdə isə (Allah) onu yerlə yeksan (dmdz) edəcəkdir. Rəbbimin vədi haqdır!" (Allahın buyurduğu hər bir şey, o cmlədən İsgəndərin səddinin dağılması, Yəcuc-Məcuc tayfalarının yer znn hər tərəfinə səpələnməsi, orada fitnə-fəsad trətməsi, nəhayət bir cr həşərat tərəfindən məhv edilməsi mtləq baş verəcəkdir).  ۖ   ۖ 
Wa Taraknā Ba`đahum Yawma'idhin Yamūju Fī Ba`đin  ۖ  Wa Nufikha Fī Aş-Şūri Fajama`nāhum Jaman 018-099. O gn (həddindən artıq ox olduqlarına grə) onları (yaxud btn insanları başlı-başına) buraxarıq. Belə ki, onlar dalğalar kimi bir-birinə qarışarlar (heyrət onları bryər, zlərini itirib nə etdiklərini bilməzlər). Sur alınan kimi onların (məxluqatın) hamısını bir yerə cəm edərik.  ۖ 
Wa `Arađnā Jahannama Yawma'idhin Lilkāfirīna `Arđāan 018-100. O gn Biz Cəhənnəmi (gətirib) kafirlərə əyanən gstərərik.
Al-Ladhīna Kānat 'A`yunuhumGhā'in `An Dhikrī Wa Kānū Lā Yastaţī`ūna Saman 018-101. O kəslər ki, gzləri Məni anmaqdan qapalı (pərdəli) idi və eşitməyə də qadir deyildilər. (Onlar Quranın lviyyətini, Mənim ayələrimi, qdrətimə dəlalət edən əlamətləri grmr, yd-nəsihətlərimi də eşitmirdilər).
'Afaĥasiba Al-Ladhīna Kafarū 'An Yattakhidhū `Ibādī Min Dūnī 'Awliyā'a  ۚ  'Innā 'A`tadnā Jahannama Lilkāfirīna Nuzulāan 018-102. Kafirlər Məni qoyub qullarımı (mələkləri, zeyiri, İsanı və başqalarını) zlərinə dost (hami) edəcəklərinimi gman edirlər? (Xeyr, onlar bəndələrimi Mənim əzabımdan əsla qurtara bilməzlər). Biz Cəhənnəmi kafirlər n mənzil hazırlamışıq!  ۚ 
Qul Hal Nunabbi'ukum Bil-'Akhsarīna 'A`mālāan 018-103. (Ya Rəsulum!) De: "Sizə əməlləri baxımından (axirətdə) ən ox ziyana uğrayanlar barəsində xəbər verimmi?"
Al-Ladhīna Đalla Sa`yuhum Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Hum Yaĥsabūna 'Annahum Yuĥsinūna Şun`āan 018-104. O kəslər ki, onların dnyadakı zəhməti boşa getmişdir. Halbuki onlar yaxşı işlər grdklərini (və bunun mqabilində mkafata nail olacaqlarını) zənn edirdilər.
'Ūla'ika Al-Ladhīna Kafarū Bi'āyāti Rabbihim Wa Liqā'ihi Faĥabiţat 'A`māluhum Falā Nuqīmu Lahum Yawma Al-Qiyāmati Waznāan 018-105. Onlar o kəslərdir ki, Rəbbinin ayələrini və Onunla qarşılaşacaqlarını (qiyamət gn dirilib haqq-hesab n Onun hzurunda duracaqlarını) inkar etdilər, bununla da onların btn əməlləri pua ıxdı. Buna grə də Biz (qiyamət gn) onlar n bir daş-tərəzi qurmayacağıq!
Dhālika Jazā'uuhum Jahannamu Bimā Kafarū Wa Attakhadhū 'Āyātī Wa Rusulī Huzūan 018-106. Kfr etdiklərinə, ayələrimi və peyğəmbərlərimi məsxərəyə qoyduqlarına grə budur onların cəzası - Cəhənnəm!
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Kānat Lahum Jannātu Al-Firdawsi Nuzulāan 018-107. İman gətirib yaxşı işlər grənlərin mənzili isə Firdovs cənnətləri olacaqdır!
Khālidīna Fīhā Lā Yabghūna `Anhā Ĥiwalāan 018-108. Onlar orada (o cənnətlərdə) əbədi qalıb oradan ayrılmaq (başqa yerə getmək) istəməyəcəklər!
Qul Law Kāna Al-Baĥru Midādāan Likalimāti Rabbī Lanafida Al-Baĥru Qabla 'An Tanfada Kalimātu Rabbī Wa Law Ji'nā Bimithlihi Madadāan 018-109. (Ya Rəsulum! Quranda buyurulduğu kimi, sizə ox az elm verilmişdir, syləyən yəhudilərə) de: "Əgər Rəbbimin szlərini yazmaq n dərya mrəkkəb olsaydı və bir o qədər də ona əlavə etsəydik, yenə də Rəbbimin szləri tkənmədən ncə onlar tkənərdi!"
Qul 'Innamā 'Anā Basharun Mithlukum Yūĥá 'Ilayya 'Annamā 'Ilahukum 'Ilahun Wāĥidun  ۖ  Faman Kāna Yarjū Liqā'a Rabbihi Falya`mal `Amalāan Şāliĥāan Wa Lā Yushrik Bi`ibādati Rabbihi 'Aĥadāan 018-110. De: "Mən də sizin kimi ancaq bir insanam. Mənə vəhy olunur ki, sizin tanrınız yalnız bir olan Allahdır. Kim Rəbbi ilə qarşılaşacağına (qiyamət gn dirilib haqq-hesab n Allahın hzurunda duracağına) mid bəsləyirsə (yaxud qiyamətdən qorxursa), yaxşı iş grsn və Rəbbinə etdiyi ibadətə he kəsi şərik qoşmasın!"  ۖ  ~
Next Sūrah