17) Sūrat Al-'Isrā'

Printed format

17)

Subĥāna Al-Ladhī 'Asrá Bi`abdihi Laylāan Mina Al-Masjidi Al-Ĥarāmi 'Ilá Al-Masjidi Al-'Aqşá Al-Ladhī Bāraknā Ĥawlahu Linuriyahu Min 'Āyātinā 'Innahu Huwa As-Samī`u Al-Başīru 017-001. Bəzi ayələrimizi (qdrətimizə dəlalət edən qəribəlikləri və əcaiblikləri) gstərmək n bəndəsini (Peyğəmbər əleyhissəlamı) bir gecə (Məkkədəki) Məscidlhəramdan ətrafını mbarək etdiyimiz (bərəkət verdiyimiz) Məscidləqsaya (Beytlmqəddəsə) aparan Allah pak və mqəddəsdir. O, doğrudan da, (hər şeyi) eşidəndir, grəndir!
Wa 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba Wa Ja`alnāhu Hudáan Libanī 'Isrā'īla 'Allā Tattakhidhū Min Dūnī Wa Kīlāan 017-002. Biz Musaya kitab (Tvrat) verdik və: "Məndən başqa he bir vəkil tutmayın (və ya tanrı qəbul etməyin)" - deyə, onu İsrail oğullarına (haqq yolu gstərən) bir rəhbər təyin etdik.
Dhurrīyata Man Ĥamalnā Ma`a Nūĥin  ۚ  'Innahu Kāna `Abdāan Shakūrāan 017-003. Ey Nuhla birlikdə (gəmiyə) mindirib apardığımız (tufandan xilas etdiyimiz) kəslərin nəsli! Həqiqətən, o (Nuh Allahın nemətlərinə) ox şkr edən bir bəndə idi!  ۚ 
Wa Qađaynā 'Ilá Banī 'Isrā'īla Fī Al-Kitābi Latufsidunna Fī Al-'Arđi Marratayni Wa Lata`lunna `Ulūwāan Kabīrāan 017-004. Biz İsrail oğullarına kitabda (Tvratda): "Siz yer zndə (Zəkəriyyanı, sonra da Yəhyanı ldrməklə) iki dəfə fitnə-fəsad trədəcək və ox dikbaşlıq (yaxud zlm) edəcəksiniz!" - deyə bildirdik.
Fa'idhā Jā'a Wa`du 'Ūlāhumā Ba`athnā `Alaykum `Ibādāan Lanā 'Ūlī Ba'sin Shadīdin Fajāsū Khilāla Ad-Diyāri  ۚ  Wa Kāna Wa`dāan Maf`ūlāan 017-005. Onlardan (o fitnə-fəsadın) birincisinin (cəza) vaxtı gələndə stnzə ox gcl qullarımızı (Bxtnəssəri, yaxud Calutu orduları ilə birlikdə) gndərdik. Onlar (sizi ldrmək, əsir almaq və qarət etmək n) evlərinizin arasında gəzib dolaşırdılar (sizi təqib edirdilər). Bu vəd artıq yerinə yetirildi. (Siz Zəkəriyyanı ldrdnz, onlar da sizi qətl edib, əsir alıb, yurdunuzu xaraba qoydular).  ۚ 
Thumma Radadnā Lakumu Al-Karrata `Alayhim Wa 'Amdadnākum Bi'amwālin Wa Banīna Wa Ja`alnākum 'Akthara Nafīrāan 017-006. (Bundan) sonra sizə onların zərində təkrar zəfər aldırdıq, (yenidən) var-dvlət, oğul-uşaq verməklə kmək gstərdik və sayca sizi (əvvəl olduğunuzdan və ya dşmənlərinizdən) daha ox etdik.
'In 'Aĥsantum 'Aĥsantum Li'nfusikum  ۖ  Wa 'In 'Asa'tum Falahā  ۚ  Fa'idhā Jā'a Wa`du Al-'Ākhirati Liyasū'ū Wujūhakum Wa Liyadkhulū Al-Masjida Kamā Dakhalūhu 'Awwala Marratin Wa Liyutabbirū Mā `Alaw Tatbīrāan 017-007. Yaxşılıq da etsəniz, znzə etmiş olursunuz, pislik də! İkinci fitnə-fəsadınızın (cəza) vaxtı gəldikdə znz qara (sizi xəcil) etmək, məscidə (Məscidləqsaya) birinci dəfə girdikləri kimi girmək və ələ keirtdikləri hər şeyi bsbtn məhv etmək n (fars və rum padşahlarını) stnzə gndərdik. (Siz Yəhyanı ldrdnz, onlar da əvəzində sizi qətl edib, məbədinizi dağıdıb, yurdunuzu viran qoydular).  ۖ   ۚ  ~
`Asá Rabbukum 'An Yarĥamakum  ۚ  Wa 'In `Udtum `Udnā  ۘ  Wa Ja`alnā Jahannama Lilkāfirīna Ĥaşīrāan 017-008. (Tvbə edəcəyiniz təqdirdə) ola bilsin ki, Rəbbiniz sizə rəhm etsin! Əgər siz (yenidən yaramaz əməllərinizə) qayıtsanız, Biz də (sizi yenidən cəzalandırmağa) qayıdarıq. Biz Cəhənnəmi kafirlərdən tr bir zindan etdik.  ۚ   ۘ 
'Inna Hādhā Al-Qur'āna Yahdī Lillatī Hiya 'Aqwamu Wa Yubashshiru Al-Mu'uminīna Al-Ladhīna Ya`malūna Aş-Şāliĥāti 'Anna Lahum 'Ajrāan Kabīrāan 017-009. Həqiqətən, bu Quran (btn bəşəriyyəti) ən doğru yola (islama) ynəldir, yaxşı işlər grən mminlərə byk bir mkafata nail olacaqları ilə mjdə verir!
Wa 'Anna Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati 'A`tadnā Lahum `Adhābāan 'Alīmāan 017-010. Axirətə inanmayanlar n isə şiddətli bir əzab hazırlamışıq!
Wa Yad`u Al-'Insānu Bish-Sharri Du`ā'ahu Bil-Khayri  ۖ  Wa Kāna Al-'Insānu `Ajūlāan 017-011. İnsan (znə) xeyir-dua etdiyi kimi, bəd dua da edər. (Adamın hirsi tutduqda znə, yaxud vladına bəd dua edər. Əgər Allah həmin şəxsin duasını qəbul etsə, dərhal onun zn, yaxud vladını məhv etməlidir. Lakin Allah səbirlidir, bəndələrinə əzab verməkdə tələsməz). İnsan (hər şeydə) tələskəndir (grdy işin aqibətini dşnməyə hvsələsi atmaz).  ۖ 
Wa Ja`alnā Al-Layla Wa An-Nahāra 'Āyatayni  ۖ  Famaĥawnā 'Āyata Al-Layli Wa Ja`alnā 'Āyata An-Nahāri Mubşiratan Litabtaghū Fađlāan Min Rabbikum Wa Lita`lamū `Adada As-Sinīna Wa Al-Ĥisāba  ۚ  Wa Kulla Shay'in Faşşalnāhu Tafşīlāan 017-012. Biz gecə və gndz (qdrətimizə dəlalət edən) iki əlamət məyyən etdik. Rəbbinizdən ruzi diləməniz, illərin sayını və hesabı (vaxt llərini) bilməyiniz n gecənin əlamətini (qaranlığı) silib (yerinə) gndzn işıqlı (grnən) əlamətini gətirdik. Biz (ehtiyac hiss etdiyiniz) hər şeyi (Quranda) mfəssəl izah etdik.  ۖ   ۚ 
Wa Kulla 'Insānin 'Alzamnāhu Ţā'irahu Fī `Unuqihi  ۖ  Wa Nukhriju Lahu Yawma Al-Qiyāmati Kitābāan Yalqāhu Manshūrāan 017-013. Biz hər bir insanın əməlini z boynundan asar və qiyamət gn (btn əməllərini) aıq kitab kimi qarşısına qoyarıq.  ۖ 
Aqra' Kitābaka Kafá Binafsika Al-Yawma `Alayka Ĥasībāan 017-014. (Və ona belə deyərik: ) "Oxu, kitabını (əməl dəftərini). Bu gn sən haqq-hesab əkməyə zn-znə (zn z əməllərinin şahidi olmağa) kifayətsən!"
Mani Ahtadá Fa'innamā Yahtadī Linafsihi  ۖ  Wa Man Đalla Fa'innamā Yađillu `Alayhā  ۚ  Wa Lā Taziru Wāziratun Wizra 'Ukhrá  ۗ  Wa Mā Kunnā Mu`adhdhibīna Ĥattá Nab`atha Rasūlāan 017-015. Doğru yol tutan yalnız znə xeyir, haqq yoldan azan da ancaq znə zərər edər. He bir gnahkar başqasının gnahını daşımaz. (Hərə z gnahına cavabdehdir). Biz, peyğəmbər gndərməmiş (he bir mmətə) əzab vermərik!  ۖ   ۚ   ۗ 
Wa 'Idhā 'Aradnā 'An Nuhlika Qaryatan 'Amarnā Mutrafīhā Fafasaqū Fīhā Faĥaqqa `Alayhā Al-Qawlu Fadammarnāhā Tadmīrāan 017-016. Biz bir məmləkəti məhv etmək istədikdə (peyğəmbərlərin dili ilə) onun naz-nemət iində yaşayan başılarına (Allaha itaət etməyi, iman gətirməyi) əmr edərik. Lakin onlar (Allaha asi olub) pis-pis işlər trədərlər. Beləliklə, (o məmləkətə əzab verilməsi haqqındakı) hkm vacib olar və onu yerlə yeksan edərik.
Wa Kam 'Ahlaknā Mina Al-Qurūni Min Ba`di Nūĥin  ۗ  Wa Kafá Birabbika Bidhunūbi `Ibādihi Khabīrāan Başīrāan 017-017. Biz Nuhdan sonra neə-neə mmətləri (nəsilləri) məhv etdik. (Ya Rəsulum!) Rəbbinin z qullarının gnahlarını bilməsi, grməsi (onlara cəza vermək n) kifayət edər.  ۗ 
Man Kāna Yurīdu Al-`Ājilata `Ajjalnā Lahu Fīhā Mā Nashā'u Liman Nurīdu Thumma Ja`alnā Lahu Jahannama Yaşlāhā Madhmūmāan Madĥūrāan 017-018. Hər kəs fani dnyanı istəsə, dilədiyimiz şəxsə istədiyimiz neməti orada tezliklə verərik. Sonra isə (axirətdə) ona Cəhənnəmi məskən edərik. O, (Cəhənnəmə) qınanmış, (Allahın mərhəmətindən) qovulmuş bir vəziyyətdə daxil olar!
Wa Man 'Arāda Al-'Ākhirata Wa Sa`á Lahā Sa`yahā Wa Huwa Mu'uminun Fa'ūlā'ika Kāna Sa`yuhum Mashkūrāan 017-019. Mmin olub axirəti istəyən və onun uğrunda (can-başla) alışanların zəhməti (Allah dərgahında) qəbul olunar.
Kullāan Numiddu Hā'uulā' Wa Hā'uulā' Min `Aţā'i Rabbika  ۚ  Wa Mā Kāna `Aţā'u Rabbika Maĥžūrāan 017-020. Onların və bunların hər birinə Rəbbinin nemətindən verərik. Rəbbinin neməti (istər dnyada, istərsə də axirətdə he kəsə) qadağan deyildir.  ۚ 
Anžur Kayfa Fađđalnā Ba`đahum `Alá Ba`đin  ۚ  Wa Lal'ākhiratu 'Akbaru Darajātin Wa 'Akbaru Tafđīlāan 017-021. (Ya Peyğəmbərim!) Bir gr (var-dvlət, cah-cəlal baxımından dnyada) onların birini digərindən necə stn tutduq? Axirətdə isə (dnyadakından) daha yksək dərəcələr, daha byk stnlklər vardır!  ۚ 
Lā Taj`al Ma`a Al-Lahi 'Ilahāan 'Ākhara Fataq`uda Madhmūmāan Makhdhūlāan 017-022. Allahla yanaşı başqa tanrı qəbul etmə. Yoxsa xar olar, zəlil vəziyyətə dşərsən!
Wa Qađá Rabbuka 'Allā Ta`budū 'Illā 'Īyāhu Wa Bil-Wālidayni 'Iĥsānāan  ۚ  'Immā Yablughanna `Indaka Al-Kibara 'Aĥaduhumā 'Aw Kilāhumā Falā Taqul Lahumā 'Uffin Wa Lā Tanharhumā Wa Qul Lahumā Qawlāan Karīmāan 017-023. Rəbbin yalnız Ona ibadət etməyi və valideynlərə yaxşılıq etməyi (onlara yaxşı baxıb gzəl davranmağı) buyurmuşdur. Əgər onların biri və ya hər ikisi sənin yanında (yaşayıb) qocalığın ən dşgn ağına yetərsə, onlara: "Uf!" belə demə, stlərinə qışqırıb acı sz syləmə. Onlarla xoş danış!  ۚ 
Wa Akhfiđ Lahumā Janāĥa Adh-Dhulli Mina Ar-Raĥmati Wa Qul Rrabbi Arĥamhumā Kamā Rabbayānī Şaghīrāan 017-024. Onların hər ikisinə acıyaraq mərhəmət qanadının altına salıb: "Ey Rəbbim! Onlar məni krpəliyimdən (nəvazişlə) tərbiyə edib bəslədikləri kimi, Sən də onlara rəhm et!" - de.
Rabbukum 'A`lamu Bimā Fī Nufūsikum  ۚ  'In Takūnū Şāliĥīna Fa'innahu Kāna Lil'awwābīna Ghafūrāan 017-025. Rəbbiniz rəklərinizdə olanları (qəlblərinizin sirlərini) ən yaxşı biləndir. Əgər əməlisaleh olsanız (ata-ananıza bilmədən etdiyiniz pislikdən peşman olub tvbə etsəniz və bundan sonra onlarla yaxşı davransanız, bilin ki) Rəbbiniz, həqiqətən, tvbəkarları bağışlayandır!  ۚ 
Wa 'Āti Dhā Al-Qurbá Ĥaqqahu Wa Al-Miskīna Wa Abna As-Sabīli Wa Lā Tubadhdhir Tabdhīrāan 017-026. Qohum-əqrabaya da, miskinə də, (pulu qurtarıb yolda qalan) msafirə də haqqını ver. Eyni zamanda (mal-dvlətini əbəs yerə) sağa-sola da səpələmə!
'Inna Al-Mubadhdhirīna Kānū 'Ikhwāna Ash-Shayāţīni  ۖ  Wa Kāna Ash-Shayţānu Lirabbihi Kafūrāan 017-027. Həqiqətən, (malını əbəs yerə) sağa-sola səpələyənlər şeytanların qardaşlarıdır. Şeytan isə Rəbbinə qarşı nankordur!  ۖ 
Wa 'Immā Tu`riđanna `Anhumu Abtighā'a Raĥmatin Min Rabbika Tarjūhā Faqul Lahum Qawlāan Maysūrāan 017-028. Əgər Rəbbindən dilədiyin bir mərhəməti (ruzini) gzləmək məqsədilə onlardan (kmək gstərilməsi lazım olan şəxslərdən) z evirməli olsan (onlara bir şeylə kmək etmək istəsən, lakin imkanın olmadığı n bacarmasan və buna grə də məcburiyyət qarşısında qalıb gzlərinə grnmək istəməsən), he olmasa, onlara ("Darıxmayın, Allah mənə ruzi bəxş edər, mən də sizə verərəm!" kimi) xoş bir sz de!
Wa Lā Taj`al Yadaka Maghlūlatan 'Ilá `Unuqika Wa Lā Tabsuţhā Kulla Al-Basţi Fataq`uda Malūmāan Maĥsūrāan 017-029. Nə əldən ox bərk ol, nə də əlini tamamilə aıb israfılıq et. Yoxsa həm qınanarsan, həm də peşman olarsan!
'Inna Rabbaka Yabsuţu Ar-Rizqa Liman Yashā'u Wa Yaqdiru  ۚ  'Innahu Kāna Bi`ibādihi Khabīrāan Başīrāan 017-030. Həqiqətən, Rəbbin istədiyi şəxsin ruzisini artırar da, azaldar da. Doğrudan da, O z bəndələrinin halından xəbərdardır, (hər şeyi) grəndir!  ۚ 
Wa Lā Taqtulū 'Awlādakum Khashyata 'Imlāqin  ۖ  Naĥnu Narzuquhum Wa 'Īyākum  ۚ  'Inna Qatlahum Kāna Khiţ'āan Kabīrāan 017-031. Yoxsulluqdan qorxub (Cahiliyyət dvrndə olduğu kimi) vladlarınızı (xsusilə, qız uşaqlarını) ldrməyin. Biz onların da, sizin də ruzinizi veririk. Onları ldrmək, həqiqətən, byk gnahdır!  ۖ   ۚ 
Wa Lā Taqrabū Az-Ziná  ۖ  'Innahu Kāna Fāĥishatan Wa Sā'a Sabīlāan 017-032. Zinaya da yaxın dşməyin. nki o, ox irkin bir əməl və pis bir yoldur!  ۖ 
Wa Lā Taqtulū An-Nafsa Allatī Ĥarrama Al-Lahu 'Illā Bil-Ĥaqqi  ۗ  Wa Man Qutila Mažlūmāan Faqad Ja`alnā Liwalīyihi Sulţānāan Falā Yusrif Al-Qatli  ۖ  'Innahu Kāna Manşūrāan 017-033. Allahın haram buyurduğu cana haqsız yerə qəsd etməyin. (Onu yalnız və yalnız byk bir gnah işlədikdə, məsələn, iman gətirdikdən sonra kfrə dşdkdə, yaxud zinakarlıq etdikdə ldrmək olar). Haqsız yerə ldrlən məzlum bir şəxsin sahibinə (və ya varisinə qatil barəsində) bir ixtiyar verdik (istəsə, qatildən qisas alar, istəsə, bağışlayar və ya qanbahası tələb edər). Lakin o da qətl etməkdə ifrata varmasın (qisas almalı olsa, yalnız qatili ldrməklə kifayətlənsin)! nki (şəriətin b hkmləri ilə) ona artıq kmək olunmuşdur.  ۗ   ۖ 
Wa Lā Taqrabū Māla Al-Yatīmi 'Illā Bi-Atī Hiya 'Aĥsanu Ĥattá Yablugha 'Ashuddahu  ۚ  Wa 'Awfū Bil-`Ahdi  ۖ  'Inna Al-`Ahda Kāna Mas'ūan 017-034. Yaxşı niyyət istisna olmaqla, yetimin malına həddi-bluğa atana qədər yaxın dşməyin. (Bu mala ancaq onu qorumaq, artırıb oxaltmaq və yetimin z xeyrinə istifadə etmək məqsədilə əl vurmaq olar). Əhdə vəfa edin. nki (insan) əhd barəsində (qiyamət gn) cavabdehdir. (İnsan verdiyi əhdi yerinə yetirib-yetirmədiyi haqda sorğu-suala tutulacaqdır).  ۚ   ۖ 
Wa 'Awfū Al-Kayla 'Idhā Kiltum Wa Zinū Bil-Qisţāsi Al-Mustaqīmi  ۚ  Dhālika Khayrun Wa 'Aĥsanu Ta'wīlāan 017-035. ləndə ldə dz olun, (əkəndə) dzgn tərəzi ilə əkin. Bu (sizin n) daha xeyirli və nəticə etibarilə daha yaxşıdır!  ۚ 
Wa Lā Taqfu Mā Laysa Laka Bihi `Ilmun  ۚ  'Inna As-Sam`a Wa Al-Başara Wa Al-Fu'uāda Kullu 'Ūlā'ika Kāna `Anhu Mas'ūan 017-036. (Ey insan!) Bilmədiyin bir şeyin ardınca getmə (bacarmadığın bir işi grmə, bilmədiyin bir sz də demə). nki qular, gz və rək-bunların hamısı (sahibinin etdiyi əməl, dediyi sz barəsində) sorğu-sual olunacaqdır.  ۚ 
Wa Lā Tamshi Fī Al-'Arđi Maraĥāan  ۖ  'Innaka Lan Takhriqa Al-'Arđa Wa Lan Tablugha Al-Jibāla Ţūlāan 017-037. Yer zndə təkəbbrlə gəzib dolanma. nki sən nə yeri yara bilər, nə də (boyca) yksəlib dağlara ata bilərsən  ۖ 
Kullu Dhālika Kāna Sayyi'uhu `Inda Rabbika Makrūhāan 017-038. Btn bunlar Rəbbinin dərgahında bəyənilməyən (məkruh), pis şeylərdir.
Dhālika Mimmā 'Awĥá 'Ilayka Rabbuka Mina Al-Ĥikmati  ۗ  Wa Lā Taj`al Ma`a Al-Lahi 'Ilahāan 'Ākhara Fatulqá Fī Jahannama Malūmāan Madĥūrāan 017-039. (Ya Rəsulum!) Bunlar Rəbbinin sənə vəhy etdiyi hikmətlərdəndir. Allahla yanaşı başqa tanrı qəbul etmə, yoxsa qınanmış və (Allahın mərhəmətindən) kənar edilmiş bir halda Cəhənnəmə atılarsan!  ۗ 
'Afa'aşfākum Rabbukum Bil-Banīna Wa Attakhadha Mina Al-Malā'ikati 'Ināthāan  ۚ  'Innakum Lataqūlūna Qawlāan `Ažīmāan 017-040. (Ey: "Mələklər Allahın qızlarıdır!" - deyən mşriklər!) Məgər Rəbbiniz oğlanları sizin n seib, z n mələklərdən qızlarımı (vladlığa) gtrd?! Həqiqətən, (znzə rəva bilmədiyiniz şeyi Allaha isnad etməklə) byk-byk danışırsınız!  ۚ 
Wa Laqad Şarrafnā Fī Hādhā Al-Qur'āni Liyadhdhakkarū Wa Mā Yazīduhum 'Illā Nufūrāan 017-041. İnsanlar dşnb ibrət alsınlar deyə, Biz bu Quranda (Allahın vəhdaniyyət əqidəsini crbəcr dəlillərlə, mxtəlif misallarla) izah etdik. Lakin (bu izahat) onların yalnız nifrətini artırdı (islamdan daha ox z dndərdilər).
Qul Law Kāna Ma`ahu 'Ālihatun Kamā Yaqūlūna 'Idhāanbtaghaw 'Ilá Dhī Al-`Arshi Sabīlāan 017-042. (Ya Rəsulum!) De: "Əgər Allahla yanaşı, (mşriklərin) dedikləri kimi, tanrılar olsa idi, onlar ərş sahibinə (yaxın dşmək, yaxud onunla vuruşmaq n) bir yol axtarardılar".
Subĥānahu Wa Ta`ālá `Ammā Yaqūlūna `Ulūwāan Kabīrāan 017-043. Allah onların dediklərindən ox uca (pak) və ox yksəkdir!
Tusabbiĥu Lahu As-Samāwātu As-Sab`u Wa Al-'Arđu Wa Man Fīhinna  ۚ  Wa 'In Min Shay'in 'Illā Yusabbiĥu Biĥamdihi Wa Lakin Lā Tafqahūna Tasbīĥahum  ۗ  'Innahu Kāna Ĥalīmāan Ghafūrāan 017-044. Yeddi gy, yer və onlarda olanlar (btn məxluqat) Allahı təqdis edir. Elə bir şey yoxdur ki, Allaha tərif deyib Ona şkr etməsin, lakin siz onların (dillərini bilmədiyiniz n) təqdisini anlamazsınız. (Allah) həqiqətən, həlimdir, bağışlayandır!  ۚ   ۗ 
Wa 'Idhā Qara'ta Al-Qur'āna Ja`alnā Baynaka Wa Bayna Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati Ĥijābāan Mastūrāan 017-045. (Ya Rəsulum!) Sən Quran oxuduğun zaman səninlə axirətə inanmayanların arasına grnməz bir pərdə əkərik (Onlar səni grməz və sənə he bir xətər yetirə bilməzlər)
Wa Ja`alnā `Alá Qulūbihim 'Akinnatan 'An Yafqahūhu Wa Fī 'Ādhānihim Waqrāan Wa 'Idhā  ۚ  Dhakarta Rabbaka Fī Al-Qur'āni Waĥdahu Wa Llaw `Alá 'Adrihim Nufūrāan 017-046. (Quranı) anlamasınlar deyə, onların qəlblərinə pərdə əkib qulaqlarına əngəl qoyduq (kar etdik). Sən Quranda Rəbbini bir tək tanrı olaraq andığın zaman onlar nifrət əlaməti olaraq arxalarını evirib gedərlər.  ۚ 
Naĥnu 'A`lamu Bimā Yastami`ūna Bihi 'Idh Yastami`ūna 'Ilayka Wa 'Idh Hum Najwá 'Idh Yaqūlu Až-Žālimūna 'In Tattabi`ūna 'Illā Rajulāan Masĥūrāan 017-047. (Sən Quran oxuyanda) onlar sənə qulaq asdıqları zaman nəyi dinlədiklərini və zalımların (Dərnnədvədə) z aralarında gizli-gizli danışıb: "Siz ancaq ovsunlanmış bir adama uyursunuz!" - dediklərini də bilirik. ~
Anžur Kayfa Đarabū Laka Al-'Amthāla Fađallū Falā Yastaţī`ūna Sabīlāan 017-048. Bir gr (mşriklər) səni kimlərə bənzətdilər (sənə şair, kahin, sehrbaz, məcnun, divanə və s. dedilər)! Onlar yoldan azdılar və bir daha doğru yolu tapa bilməzlər!
Wa Qālū 'A'idhā Kunnā `Ižāmāan Wa Rufātāan 'A'innā Lamabthūna Khalqāan Jadīdāan 017-049. Onlar: "Biz sr-smk, ryb ovxalanmış torpaq olduğumuz halda, dirildilib yeni məxluqmu olacağıq?" - deyirlər.
Qul Kūnū Ĥijāratan 'Aw Ĥadīdāan 017-050. (Ya Rəsulum!) De: "(İstər) daş olun, yaxud dəmir!
'Aw Khalqāan Mimmā Yakburu Fī Şudūrikum  ۚ  Fasayaqūlūna Man Yu`īdunā  ۖ  Quli Al-Ladhī Faţarakum 'Awwala Marratin  ۚ  Fasayunghūna 'Ilayka Ru'ūsahum Wa Yaqūlūna Matá Huwa  ۖ  Qul `Asá 'An Yakūna Qarībāan 017-051. Və ya rəyinizdə (znz dağlar, gylər kimi) byk bir məxluq bilin! (Yenə diriləcəksiniz!)". Onlar deyəcəklər: "O halda bizi kim (yenidən dirildib həyata) qaytaracaqdır?" (Ya Rəsulum!) De: "İlk dəfə sizi yoxdan yaradan (Allah)!" Onlar (istehza ilə) sənə başlarını bulayıb: "Bu nə vaxt olacaqdır?" - deyə soruşacaqlar. De: "Bəlkə də, bu yaxın zamanda!"  ۚ   ۖ   ۚ   ۖ 
Yawma Yad`ūkum Fatastajībūna Biĥamdihi Wa Tažunnūna 'In Labithtum 'Illā Qalīlāan 017-052. O gn ki, Allah sizi (haqq-hesab n z hzuruna) ağıracaqdır. Siz də Ona (itaətlə yanaşı) şkr edərək (qəbirlərinizdən) dərhal ağırışına cavab verəcəksiniz və sizə elə gələcəkdir ki, (dnyada) ox az qaldınız!
Wa Qul Li`ibādī Yaqūlū Allatī Hiya 'Aĥsanu  ۚ  'Inna Ash-Shayţāna Yanzaghu Baynahum  ۚ  'Inna Ash-Shayţāna Kāna Lil'insāni `Adūwāan Mubīnāan 017-053. (Ya Rəsulum!) Bəndələrimə de: "(Danışdıqları zaman "la ilahə illallah; yərhəmukəllah; yəğfiru ləkəllah" kimi) gzəl szlər syləsinlər (və ya mşrikləri imana dəvət edərkən onlarla xoş danışsınlar!)" Şeytan onların arasına fitnə-fəsad sala bilər. Həqiqətən, Şeytan insanın aıq-aşkar dşmənidir!  ۚ   ۚ 
Rabbukum 'A`lamu Bikum  ۖ  'In Yasha' Yarĥamkum 'Aw 'In Yasha' Yu`adhdhibkum  ۚ  Wa Mā 'Arsalnāka `Alayhim Wa Kīlāan 017-054. Rəbbiniz sizi daha yaxşı tanıyar (kimin mmin, kimin kafir olduğunu ox gzəl bilir). İstəsə, sizə rəhm edər, istəsə, əzab verər. Biz səni onlara vəkil gzdərməmişik. (Sənin vəzifən yalnız islamı təbliğ etməkdir).  ۖ   ۚ 
Wa Rabbuka 'A`lamu Biman As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۗ  Wa Laqad Fađđalnā Ba`đa An-Nabīyīna `Alá Ba`đin  ۖ  Wa 'Ātaynā Dāwūda Zabūrāan 017-055. (Ya Rəsulum!) Rəbbin gylərdə və yerdə olanları (znn btn yaratdıqlarını) ox gzəl tanıyır. Biz peyğəmbərlərin bəzisini digərlərindən stn etdik və Davuda Zəbur verdik.  ۗ   ۖ 
Quli Ad Al-Ladhīna Za`amtum Min Dūnihi Falā Yamlikūna Kashfa Ađ-Đurri `Ankum Wa Lā Taĥwīlāan 017-056. De: "(Allahdan) başqa tanrı gman etdiklərinizi (kməyə) ağırın. Onlar sizi nə mhnətdən qorumağa, nə də onu dəyişməyə (sizdən sovuşdurub başqasına tərəf ynəltməyə) qadir deyillər!"
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Yad`ūna Yabtaghūna 'Ilá Rabbihimu Al-Wasīlata 'Ayyuhum 'Aqrabu Wa Yarjūna Raĥmatahu Wa Yakhāfūna `Adhābahu  ۚ  'Inna `Adhāba Rabbika Kāna Maĥdhūrāan 017-057. Onların tapındıqları tanrıların zlərindən hər hansı biri (Allah dərgahına) daha yaxın olsun deyə, Rəbbinə vəsilə axtarır, Onun rəhmətini umur, əzabından qorxur. Həqiqətən, Rəbbinin əzabı qorxuludur! ~  ۚ 
Wa 'In Min Qaryatin 'Illā Naĥnu Muhlikūhā Qabla Yawmi Al-Qiyāmati 'Aw Mu`adhdhibūhā `Adhābāan Shadīdāan  ۚ  Kāna Dhālika Fī Al-Kitābi Masţūrāan 017-058. Elə bir məmləkət yoxdur ki, qiyamət gnndən əvvəl Biz onun əhalisini məhv etməyək və ya onu şiddətli əzaba dar etməyək. Bu, kitabda (lvhi-məhfuzda) yazılmışdır!  ۚ 
Wa Mā Mana`anā 'An Nursila Bil-'Āyāti 'Illā 'An Kadhdhaba Bihā Al-'Awwalūna  ۚ  Wa 'Ātaynā Thamūda An-Nāqata Mubşiratan Fažalamū Bihā  ۚ  Wa Mā Nursilu Bil-'Āyāti 'Illā Takhwīfāan 017-059. Bizə mczələr gndərməyə mane olan şey ancaq əvvəlkilərin (kemiş mmətlərin) onları yalan hesab etmələridir. Biz Səmud tayfasına aıq-aşkar bir mczə olaraq dişi (maya) bir dəvə verdik, lakin onlar ona zlm etdilər (dəvəni tutub kəsdilər). Biz mczələri yalnız (bəndələrimizi) qorxutmaq n gndəririk.  ۚ   ۚ 
Wa 'Idh Qulnā Laka 'Inna Rabbaka 'Aĥāţa Bin-Nāsi  ۚ  Wa Mā Ja`alnā Ar-Ru'uyā Allatī 'Araynāka 'Illā Fitnatan Lilnnāsi Wa Ash-Shajarata Al-Mal`ūnata Fī Al-Qur'āni  ۚ  Wa Nukhawwifuhum Famā Yazīduhum 'Illā Ţughyānāan Kabīrāan 017-060. (Ya Rəsulum!) Yadına sal ki, bir zaman sənə: "Rəbbin (z əzəli elmi və qdrəti ilə) insanları ehtiva etmişdir (onların ixtiyarı Allahın əlində olduğu n sənə he bir şey edə bilməzlər!)"-demişdik. (İsra gecəsi) sənə gstərdiyimiz mənzərəni və Quranda lənətlənmiş (Cəhənnəmdəki zəqqum adlı) ağacı insanlar (Məkkə əhli) n yalnız bir imtahan etdik (grək sənin sznə inanacaqlar, ya yox). Biz onları qorxuduruq, lakin bu qorxutmaq onların tğyanını artırmaqdan başqa bir şeyə kara gəlmir!  ۚ   ۚ 
Wa 'Idh Qulnā Lilmalā'ikati Asjudū Li'dama Fasajadū 'Illā 'Iblīsa Qāla 'A'asjudu Liman Khalaqta Ţīnāan 017-061. Yenə yadına sal ki, bir zaman mələklərə: "Adəmə səcdə edin!" - deyə əmr etmişdik. İblisdən başqa hamısı səcdə etmişdi. (İblis: ) "Sənin palıqdan yaratdığına mən səcdə edərəmmi?!" - demişdi.
Qāla 'Ara'aytaka Hādhā Al-Ladhī Karramta `Alayya La'in 'Akhkhartanī 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati La'aĥtanikanna Dhurrīyatahu 'Illā Qalīlāan 017-062. (İblis) həminin: "(Pərvərdigara!) Bir de grək (məni oddan, bu Adəmi torpaqdan yaratdığın halda) nə n onu məndən stn tutdun? Əgər (məni ldrməyib) qiyamət gnnə qədər mənə mhlət versən, az bir qismi istisna olmaqla, onun nəslini z hkmm altına alaram (və ya yoldan ıxarıb kkn kəsərəm)". ~
Qāla Adh/hab Faman Tabi`aka Minhum Fa'inna Jahannama Jazā'uukum Jazā'an Mawfūrāan 017-063. (Allah) buyurdu: "ıx get! (Sənə qiyamətə qədər mhlət verdim!) Onlardan hər kəs sənə uysa, (bil ki) cəzanız Cəhənnəmdir. z də tamam-kamal bir cəza!
Wa Astafziz Mani Astaţa`ta Minhum Bişawtika Wa 'Ajlib `Alayhim Bikhaylika Wa Rajilika Wa Shārik/hum Al-'Amwli Wa Al-'Awlādi Wa `Id/hum  ۚ  Wa Mā Ya`iduhumu Ash-Shayţānu 'Illā Ghurūrāan 017-064. Onlardan kimi bacarırsansa, səsinlə (vəsvəsənlə) yerindən oynat, atlı və piyadanı onlara qarşı səfərbər et, (onları harama, ziyana svq etməklə) mallarına və vladlarına ortaq ol, onlara crbəcr (yalan) vədlər ver. Şeytan (ona uyanlara) yalnız yalan vəd verər!  ۚ 
'Inna `Ibādī Laysa Laka `Alayhim Sulţānun  ۚ  Wa Kafá Birabbika Wa Kīlāan 017-065. Doğrusu, Mənim (mmin) bəndələrim zərində sənin he bir hkmn ola bilməz. Rəbbinin vəkil olması (sənin şərindən və vəsfəsəndən onları qoruması) kifayət edər!"  ۚ 
Rabbukumu Al-Ladhī Yuzjī Lakumu Al-Fulka Fī Al-Baĥri Litabtaghū Min Fađlihi  ۚ  'Innahu Kāna Bikum Raĥīmāan 017-066. Sizin n (bol) nemətindən znzə ruzi axtarmaq (qazanmaq) məqsədilə dənizdə gəmiləri hərəkətə gətirən məhz Rəbbinizdir! Həqiqətən, Rəbbiniz sizə qarşı rəhmlidir! ~  ۚ 
Wa 'Idhā Massakumu Ađ-Đurru Fī Al-Baĥri Đalla Man Tad`ūna 'Illā 'Īyāhu  ۖ  Falammā Najjākum 'Ilá Al-Barri 'A`rađtum  ۚ  Wa Kāna Al-'Insānu Kafūrāan 017-067. Sizə dənizdə bir ətinlik (batmaq təhlkəsi) z verdiyi zaman (Allahdan) qeyri ibadət etdiyiniz btlər qeyb olar. Lakin O sizi xilas edib quruya ıxartdıqda (itaətindən) z dndərirsiniz. İnsan nankordur!  ۖ   ۚ 
'Afa'amintum 'An Yakhsifa Bikum Jāniba Al-Barri 'Aw Yursila `Alaykum Ĥāşibāan Thumma Lā Tajidū Lakum Wa Kīlāan 017-068. Məgər (Allahın) quruda sizi yerə batırmayacağına, yaxud (gydən) başınıza daş yağdırmayacağına əminsinizmi?! Sonra he sizi qoruyan da tapılmaz (tapa bilməzsiniz).
'Am 'Amintum 'An Yu`īdakum Fīhi Tāratan 'Ukhrá Fayursila `Alaykum Qāşifāan Mina Ar-Rīĥi Fayughriqakum Bimā Kafartum  ۙ  Thumma Lā Tajidū Lakum `Alaynā Bihi Tabī`āan 017-069. Yoxsa (Allahın) bir də sizi dənizə qaytarmayacağına, şiddətli bir fırtına gndərib sizi batırmayacağına arxayınsınız? Sonra sizdən tr Bizdən intiqam alacaq (və ya Bizə qarşı sizə kmək edəcək) bir kəs də tapa bilməzsiniz.  ۙ 
Wa Laqad Karramnā Banī 'Ādama Wa Ĥamalnāhum Al-Barri Wa Al-Baĥri Wa Razaqnāhum Mina Aţ-Ţayyibāti Wa Fađđalnāhum `Alá Kathīrin Mimman Khalaqnā Tafđīlāan 017-070. Biz, Adəm vladını şərəfli və hrmətli elədik, onları suda və quruda (gəmilərə, heyvanlara və başqa nəqliyyat vasitələrinə) mindirib sahib etdik, zlərinə (crbəcr nemətlərdən) təmiz ruzi verdik və onları yaratdığımız məxluqatın oxundan xeyli stn etdik. (İnsan şur, nitq qabiliyyəti, gzəl surət, boy-buxun, əllə yemək və s. bu kimi məziyyətlərinə grə həmişə Allaha şkr edib yalnız Ona tapınmalı, Rəbbinə he bir şərik qoşmamalıdır!)
Yawma Nad`ū Kulla 'Unāsin Bi'imāmihim  ۖ  Faman 'Ūtiya Kitābahu Biyamīnihi Fa'ūlā'ika Yaqra'ūna Kitābahum Wa Lā Yužlamūna Fatīlāan 017-071. Bir gn (qiyamət gn) btn insanları z imamları (ardınca getdikləri rəhbərləri, yaxud peyğəmbərləri və ya əməl dəftərləri) ilə birlikdə (hzurumuza) ağıracağıq. Əməl dəftərləri sağ əllərinə verilənlər onu oxuyar (şad olarlar). Onlara tk (xurma ərdəyinin yarığındakı tel) qədər haqsızlıq edilməz.  ۖ 
Wa Man Kāna Fī Hadhihi 'A`má Fahuwa Fī Al-'Ākhirati 'A`má Wa 'Ađallu Sabīlāan 017-072. Bu dnyada (Allahın dəlillərini, mczələrini grməyib gz və qəlbi) kor olan axirətdə də kor olar və (haqq) yoldan daha ox azar! ~
Wa 'In Kādū Layaftinūnaka `Ani Al-Ladhī 'Awĥaynā 'Ilayka Litaftariya `Alaynā Ghayrahu  ۖ  Wa 'Idhāan Lāttakhadhūka Khalīlāan 017-073. (Ya Rəsulum! Qurandan) qeyri bir şeyi yalandan Bizə istinad edəsən (iftira yaxasan) deyə, (mşriklər) səni hardasa o sənə vəhy etdiyimizdən sapdıracaqdılar. Belə olacağı təqdirdə, səni, szsz ki, zlərinə dost tutacaqdırlar.  ۖ 
Wa Lawlā 'An Thabbatnāka Laqad Kidtta Tarkanu 'Ilayhim Shay'āan Qalīlāan 017-074. Əgər Biz sənə səbat verməsəydik, yəqin ki, az da olsa, onlara uyacaqdın!
'Idhāan La'adhaqnāka Đi`fa Al-Ĥayāati Wa Đi`fa Al-Mamāti Thumma Lā Tajidu Laka `Alaynā Naşīrāan 017-075. (Belə olacağı tədirdə) sənə həyatın və lmn ikiqat əzabını daddırardıq. Sonra Bizə qarşı znə bir yardım edən də tapa bilməzsən. (He kəs səni əzabımızdan qurtara bilməz).
Wa 'In Kādū Layastafizzūnaka Mina Al-'Arđi Liyukhrijūka Minhā  ۖ  Wa 'Idhāan Lā Yalbathūna Khilāfaka 'Illā Qalīlāan 017-076. (Mşriklər) səni oradan (Məkkədən) ıxartmaq n az qalmışdı ki, səni o yerdə fitnəyə salsınlar (narahat eləsinlər, dnyanı başına dar etsinlər). Əgər onlar belə etsəydilər, səndən sonra (Məkkədə) yalnız az bir mddət qala bilərdilər.  ۖ 
Sunnata Man Qad 'Arsalnā Qablaka Min Rusulinā  ۖ  Wa Lā Tajidu Lisunnatinā Taĥwīlāan 017-077. Səndən əvvəl gndərdiyimiz peyğəmbərlər barəsindəki qayda-qanuna mvafiq olaraq. (Onların dvrndə də belə etmişdik). Sən Bizim qayda-qanunumuzda he bir dəyişiklik tapa bilməzsən! (Səndən əvvəlki mmətlər z peyğəmbərlərinə əziyyət verib lkələrindən qovan kimi onlara əzab gndərər, hamısını məhv edərdik. Əgər Məkkə mşrikləri belə etsəydilər, həmin msibət onların da başına gələcəkdi).  ۖ 
'Aqimi Aş-Şalāata Lidulūki Ash-Shamsi 'Ilá Ghasaqi Al-Layli Wa Qur'āna Al-Fajri  ۖ  'Inna Qur'āna Al-Fajri Kāna Mash/hūdāan 017-078. Gnortadan (gn batmağa meyl edəndən) gecənin qaranlığınadək namaz (gnorta, ikindi, axşam və gecə namazları) qıl. Sbh namazını da qıl. nki sbh namazı (gecə və gndz mələkləri, həminin bir ox insan tərəfindən) mşahidə olunur.  ۖ 
Wa Mina Al-Layli Fatahajjad Bihi Nāfilatan Laka `Asá 'An Yab`athaka Rabbuka Maqāmāan Maĥmūdāan 017-079. (Ya Rəsulum!) Gecənin bir vaxtı durub ancaq sənə xas olan əlavə (təhəccd) namazı qıl. Ola bilsin ki, Rəbbin səni (qiyamət gn hamı tərəfindən) bəyənilib təriflənən bir məqama (axirətdə ən byk şəfaət məqamına) gndərsin!
Wa Qul Rabbi 'Adkhilnī Mudkhala Şidqin Wa 'Akhrijnī Mukhraja Şidqin Wa Aj`al Lī Min Ladunka Sulţānāan Naşīrāan 017-080. De: "Ey Rəbbim! Məni daxil edəcəyin yerə (Mədinəyə) xoşluqla daxil et, məni ıxaracağın yerdən (Məkkədən) də xoşluqla ıxart. z dərgahından mənə kmək edə bilən bir dəlil ver!" (Mənə elə bir qdrət ver ki, mşriklər və kafirlər həmişə onun qarşısında aciz qalsınlar!)
Wa Qul Jā'a Al-Ĥaqqu Wa Zahaqa Al-Bāţilu  ۚ  'Inna Al-Bāţila Kāna Zahūqāan 017-081. De: "Haqq (islam) gəldi, batil (şirk və kfr) yox oldu. nki batil (z-zlyndə) yoxluğa (heliyə) məhkumdur!"  ۚ 
Wa Nunazzilu Mina Al-Qur'āni Mā Huwa Shifā'un Wa Raĥmatun Lilmu'uminīna  ۙ  Wa Lā Yazīdu Až-Žālimīna 'Illā Khasārāan 017-082. Biz Qurandan mminlər n şəfa və mərhəmət olan ayələr nazil edirik. O, zalımların (kafirlərin) ancaq ziyanını artırır.  ۙ 
Wa 'Idhā 'An`amnā `Alá Al-'Insāni 'A`rađa Wa Na'á Bijānibihi  ۖ  Wa 'Idhā Massahu Ash-Sharru Kāna Ya'ūan 017-083. İnsana bir nemət (sağlamlıq, var-dvlət) verdiyimiz zaman (Bizdən) z evirib uzaq gəzər. Ona bir pislik z verdikdə isə məyus olar!  ۖ 
Qul Kullun Ya`malu `Alá Shākilatihi Farabbukum 'A`lamu Biman Huwa 'Ahdá Sabīlāan 017-084. De: "Hərə z qabiliyyətinə (xislətinə) grə iş grər. Rəbbin kimin daha doğru yolda olduğunu daha yaxşı bilir!"
Wa Yas'alūnaka `Ani Ar-Rūĥi  ۖ  Quli Ar-Rūĥu Min 'Amri Rabbī Wa Mā 'Ūtītum Mina Al-`Ilmi 'Illā Qalīlāan 017-085. (Ya Rəsulum!) Səndən ruh (ruhun mahiyyəti və keyfiyyəti) haqqında soruşarlar. De: "Ruh Rəbbimin əmrindədir. (Allahın əmri ilə yaradılmışdır). Sizə (bu barədə) yalnız czi (az) bir bilik verilmişdir!"  ۖ 
Wa La'in Shi'nā Lanadh/habanna Bial-Ladhī 'Awĥaynā 'Ilayka Thumma Lā Tajidu Laka Bihi `Alaynā Wa Kīlāan 017-086. Əgər istəsəydik, sənə vəhy etdiyimizi (qəlbindən) ıxardıb aparardıq. Sonra Bizə qarşı zn n bir mdafiəi (vəkil) də tapa bilməzdin. (Əgər Biz Quranı sənə unutdursaq, yenidən he kəs onu sənin yadına sala bilməz).
'Illā Raĥmatan Min Rabbika  ۚ  'Inna Fađlahu Kāna `Alayka Kabīrāan 017-087. Lakin (bunu etməməyimiz) Rəbbinin yalnız sənə qarşı bir mərhəmətidir. Həqiqətən, Onun sənə olan neməti bykdr!  ۚ 
Qul La'ini Ajtama`ati Al-'Insu Wa Al-Jinnu `Alá 'An Ya'tū Bimithli Hādhā Al-Qur'āni Lā Ya'tūna Bimithlihi Wa Law Kāna Ba`đuhum Liba`đin Žahīrāan 017-088. (Ya Peyğəmbərim!) De: "Əgər insanlar və cinlər bir yerə yığışıb bu Qurana bənzər bir şey gətirmək n bir-birinə kmək etsələr, yenə də ona bənzərini gətirə bilməzlər".
Wa Laqad Şarrafnā Lilnnāsi Fī Hādhā Al-Qur'āni Min Kulli Mathalin Fa'abá 'Aktharu An-Nāsi 'Illā Kufūrāan 017-089. Biz bu Quranda insanlar n hər cr məsəl əkib (mənasını) onlara izah etdik. Lakin onların (Məkkə əhlinin) əksəriyyəti kfrdən başqa bir şeyə razı olmadı (nemətimizə nankor olub yalnız kfr sedi).
Wa Qālū Lan Nu'umina Laka Ĥattá Tafjura Lanā Mina Al-'Arđi Yanbū`āan 017-090. (Quranın əzəməti, fəsahət və bəlağəti qarşısında aciz qalan, lakin zlərini sındırmayan mşriklər) belə dedilər: "Bizə yerdən (Məkkədən) bir bulaq ıxarmayınca sənə iman gətirməyəcəyik.
'Aw Takūna Laka Jannatun Min Nakhīlin Wa `Inabin Fatufajjira Al-'Anhāra Khilālahā Tafjīrāan 017-091. Yaxud (ağacları) arasında şırıl-şırıl irmaqlar axan xurma və zm bağın olmayınca;
'Aw Tusqiţa As-Samā'a Kamā Za`amta `Alaynā Kisafāan 'Aw Ta'tiya Bil-Lahi Wa Al-Malā'ikati Qabīlāan 017-092. Yaxud, iddia etdiyin kimi, gy para-para edib başımıza endirməyincə, yaxud Allahı və mələkləri (peyğəmbərliyinin doğruluğuna şahid olaraq) aıq-aşkar qarşımıza gətirməyincə;
'Aw Yakūna Laka Baytun Min Zukhrufin 'Aw Tarqá Fī As-Samā'i Wa Lan Nu'umina Liruqīyika Ĥattá Tunazzila `Alaynā Kitābāan Naqra'uuhu  ۗ  Qul Subĥāna Rabbī Hal Kuntu 'Illā Basharāan Rasūlāan 017-093. Və ya qızıldan bir evin olmayınca, yaxud sən gyə qalxmayınca (biz sənə iman gətirməyəcəyik). Əgər bizə (səmadan) oxuyacağımız bir kitab endirməsən, gyə qalxmağına da əsla inanmayacağıq!" (Ya Rəsulum!) De: "Rəbbim pakdır, mqəddəsdir! (Allah gedib-gəlmək, enib-qalxmaq kimi məxluqata aid olan xsusiyyətlərdən uzaqdır!) Mən isə yalnız peyğəmbər olan bir insanam!" (Allahın izni olmayınca, he bir peyğəmbər sizin dediklərinizi yerinə yetirməyə qadir deyildir!)  ۗ 
Wa Mā Mana`a An-Nāsa 'An Yu'uminū 'Idh Jā'ahumu Al-Hudá 'Illā 'An Qālū 'Aba`atha Al-Lahu Basharāan Rasūlāan 017-094. (Qreyş mşrikləri kimi) insanlara doğru yolu gstərən bir rəhbər gəldiyi zaman ona iman gətirməyə mane olan şey yalnız onların: "Allah bir insanımı peyğəmbər gndərdi?" - demələridir. (Mşriklərin fikrincə, peyğəmbər bəşərdən deyil, mələklərdən gndərilməlidir).
Qul Law Kāna Fī Al-'Arđi Malā'ikatun Yamshūna Muţma'innīna Lanazzalnā `Alayhim Mina As-Samā'i Malakāan Rasūlāan 017-095. (Ya Rəsulum!) De: "Əgər yer zndə (siz insanlar kimi) arxayın gəzib dolaşanlar mələklər olsaydı (yer znn əhalisi mələklərdən ibarət olsaydı), szsz ki, onlara bir mələk peyğəmbər gndərərdik!"
Qul Kafá Bil-Lahi Shahīdāan Baynī Wa Baynakum  ۚ  'Innahu Kāna Bi`ibādihi Khabīrāan Başīrāan 017-096. De: "Mənimlə sizin aranızda təkcə Allahın (peyğəmbərliyimin həqiqiliyinə) şahid olması kifayət edir. Şbhəsiz ki, O, bəndələrindən (bəndələrinin btn əməllərindən) xəbərdardır, (onların gizlində və aşkarda nələr etdiyini) grəndir!"  ۚ 
Wa Man Yahdi Al-Lahu Fahuwa Al-Muhtadi  ۖ  Wa Man Yuđlil Falan Tajida Lahum 'Awliyā'a Min Dūnihi  ۖ  Wa Naĥshuruhum Yawma Al-Qiyāmati `Alá Wajūhihim `Umyāan Wa Bukmāan Wa Şummāan  ۖ  Ma'wāhum Jahannamu  ۖ  Kullamā Khabat Zidnāhum Sa`īrāan 017-097. Allahın doğru yola saldığı kəs doğru yoldadır. Allahın yoldan ıxartdığı kəs nsə (Allahdan) başqa dostlar tapa bilməzsən. Biz qiyamət gn onları z stə srnə-srnə, kor, lal və kar kimi məhşər ayağına əkəcəyik. Onların dşəcəkləri yer Cəhənnəmdir. Cəhənnəm odu azaldıqca onların (bədənlərinin) alovunu artıracağıq!  ۖ   ۖ   ۖ   ۖ 
Dhālika Jazā'uuhum Bi'annahum Kafarū Bi'āyātinā Wa Qālū 'A'idhā Kunnā `Ižāmāan Wa Rufātāan 'A'innā Lamabthūna Khalqāan Jadīdāan 017-098. Bu, ayələrimizi inkar etdiklərinə və: "Sr-smk, ryb ovxalanmış torpaq olduğumuz halda, biz dirildilib yeni bir məxluqmu olacağıq?" - dediklərinə grə onların cəzasıdır.
'Awalam Yaraw 'Anna Al-Laha Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Qādirun `Alá 'An Yakhluqa Mithlahum Wa Ja`ala Lahum 'Ajalāan Lā Rayba Fīhi Fa'abá Až-Žālimūna 'Illā Kufūrāan 017-099. Məgər onlar (ləndən sonra bir daha diriləcəklərini inkar edənlər bu byklkdə) gyləri və yeri (yoxdan) yaradan Allahın (bu kiiklikdə) onlar kimisini (yenidən, eynilə) yaratmağa qadir olduğunu grmrlərmi?! Allah onlar n bir əcəl (lm, yaxud əzaba dar olma vaxtı) məyyən etdi ki, ona he bir şəkk-şbhə yoxdur. Zalımlar (belə bir vəziyyətdə də) ancaq z kfrlərində israr edib dururlar (kfrdən başqa bir şeyə razı olmurlar).
Qul Law 'Antum Tamlikūna Khazā'ina Raĥmati Rabbī 'Idhāan La'amsaktum Khashyata Al-'Infāqi  ۚ  Wa Kāna Al-'Insānu Qatūrāan 017-100. (Ya Peyğəmbərim, mşriklərə) de: "Əgər siz Rəbbimin rəhmət xəzinələrinə (var-dvlətinə) sahib olsaydınız, yenə də (onun) xərclənib tkənməsindən (sonra da sizə yoxulluq z verməsindən) qorxaraq xəsislik edərdiniz. İnsan (nə qədər varlı olsa da, təbiəti etibarilə) xəsisdir!  ۚ 
Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Tis`a 'Āyātin Bayyinātin  ۖ  Fās'l Banī 'Isrā'īla 'Idh Jā'ahum Faqāla Lahu Fir`awnu 'Innī La'ažunnuka Yāmūsá Masĥūrāan 017-101. Biz Musaya doqquz aşkar mczə (əsa, gnəş kimi parlayan yədi-beyza, əyirtkə və digər həşərat, qurbağa, qan, qıtlıq, daşların arasından fəvvarə verib ıxan su, dənizin yarılması və Tur dağının qaldırılıb İsrail oğullarının başları stndə saxlanılması) verdik. İsrail oğullarından soruş: (Musa) onların yanına gəldikdə, Firon ona: "Ya Musa! Mənə elə gəlir ki, sən ovsunlanmışsan (ağlın başında deyildir)", - demişdi.  ۖ 
Qāla Laqad `Alimta Mā 'Anzala Hā'uulā' 'Illā Rabbu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Başā'ira Wa 'Innī La'ažunnuka Yā Fir`awnu Mathbūrāan 017-102. (Musa da) ona: "Sən bunları məhz gylərin və yerin Rəbbi tərədindən aıq-aşkar mczə olaraq endirildiyini, szsz ki, bilirsən. Mən isə, ey Firon, səni (kfrə dşdynə grə) artıq məhv olmuş zənn edirəm!" - deyə cavab vermişdi.
Fa'arāda 'An Yastafizzahum Mina Al-'Arđi Fa'aghraqnāhu Wa Man Ma`ahu Jamī`āan 017-103. (Firon) onları (Misir) torpağından qovub ıxartmaq istədi. Biz isə onu (Fironu) və onunla birlikdə olanların hamısını (suya) qərq etdik.
Wa Qulnā Min Ba`dihi Libanī 'Isrā'īla Askunū Al-'Arđa Fa'idhā Jā'a Wa`du Al-'Ākhirati Ji'nā Bikum Lafīfāan 017-104. Və bundan sonra İsrail oğullarına dedik: "Siz (Şam) ərazisində sakin olun. Axirət vədəsi (qiyamət) gəlib atdıqda sizin hamınızı (sizi və Firon əhlini, yaxud mminləri və kafirləri) birlikdə (bir-birinizə qarışmış halda məhşərə) gətirəcəyik!"
Wa Bil-Ĥaqqi 'Anzalnāhu Wa Bil-Ĥaqqi Nazala  ۗ  Wa Mā 'Arsalnāka 'Illā Mubashshirāan Wa Nadhīrāan 017-105. Biz (Quranı) haqq olaraq nazil etdik, o da haqq olaraq (he bir dəyişikliyə uğramadan) nazil oldu. Səni də yalnız (mminlərə Cənnətlə) mjdə verən və (kafirləri cəhənnəm əzabı ilə) qorxudan sifəti ilə gndərdik.  ۗ 
Wa Qur'ānāan Faraqnāhu Litaqra'ahu `Alá An-Nāsi `Alá Mukthin Wa Nazzalnāhu Tanzīlāan 017-106. İnsanlara aramla (yavaş-yavaş) oxuyasan deyə, Biz Quranı hissələrə ayırıb (ayə-ayə, surə-surə) gndərdik. Biz onu tədriclə, (iyirmi ilə yaxın bir mddət ərzində) nazil etdik.
Qul 'Āminū Bihi 'Aw Lā Tu'uminū  ۚ  'Inna Al-Ladhīna 'Ū Al-`Ilma Min Qablihi 'Idhā Yutlá `Alayhim Yakhirrūna Lil'adhqāni Sujjadāan 017-107. (Ya Rəsulum, mşriklərə) de: "İstər (Qurana) inanın, istərsə də inanmayın. Şbhə yoxdur ki, ondan əvvəl elm verilmiş kimsələr (zlərinə Tvrat və İncil verilmiş kitab əhli) yanlarında (Quran) oxunduğu zaman zstə səcdəyə qapanar. ~  ۚ  ~
Wa Yaqūlūna Subĥāna Rabbinā 'In Kāna Wa`du Rabbinā Lamaf`ūlāan 017-108. Və: "Rəbbimiz pakdır, mqəddəsdir! Rəbbimizin (mminlərə mkafat, kafirlərə əzab veriləcəyi barəsindəki) əmri mtləq yerinə yetəcəkdir!" - deyərlər.
Wa Yakhirrūna Lil'adhqāni Yabkūna Wa Yazīduhum Khushū`āan 017-109. Onlar zstə səcdəyə qapanıb ağlayar, (Qurandakı yd-nəsihət isə) onların (Allaha) itaətini daha da artırar.
Qul Ad Al-Laha 'Aw Ad Ar-Raĥmana  ۖ  'Ayyāanan Mmā Tad`ū Falahu Al-'Asmā'u Al-Ĥusná  ۚ  Wa Lā Tajhar Bişalātika Wa Lā Tukhāfit Bihā Wa Abtaghi Bayna Dhālika Sabīlāan 017-110. (Ya Rəsulum!) De: "İstər Allah, istərsə də Rəhman deyib ağırın (dua edin). Hansını desəniz (fərqi yoxdur), nki ən gzəl adlar (əsmayi-hsna) yalnız Ona məxsusdur. (Ya Peyğəmbərim!) Namaz qılarkən səsini nə ox qaldır, nə də ox alalt. Bunun (bu ikisinin) arasında orta bir yol tut!  ۖ   ۚ 
Wa Quli Al-Ĥamdu Lillahi Al-Ladhī Lam Yattakhidh Waladāan Wa Lam Yakun Lahu Sharīkun Al-Mulki Wa Lam Yakun Lahu Wa Līyun Mina Adh-Dhulli  ۖ  Wa Kabbirhu Takbīrāan 017-111. Və de: "znə he bir vlad gtrməyən, mlkndə (səltənətində) he bir şəriki olmayan, zəif (aciz) olmadığı n (Ona kmək edəcək) he bir dosta (hamiyə də) ehtiyacı olmayan Allaha həmd olsun!" Və Allahı (layiqincə) uca tut! (Allahı btn eyib və nqsanlardan uzaq bilib təqdis et, şəninə təriflər de!)  ۖ 
Next Sūrah