15) Sūrat Al-Ĥijr

Printed format

15)

'Alif-Lām-Rā Tilka 'Āyātu Al-Kitābi Wa Qur'ānin Mubīnin 015-001. Əlif, Lam, Mim, Ra! Bunlar (mkəmməl ilahi) Kitabın və aıq-aydın (mczə olan) Quranın ayələridir. --  ۚ 
Rubamā Yawaddu Al-Ladhīna Kafarū Law Kānū Muslimīna 015-002. Kafirlər (qiyamət gn), yəqin ki, msəlman olmalarını istərdilər!
Dharhum Ya'kulū Wa Yatamatta`ū Wa Yulhihimu Al-'Amalu  ۖ  Fasawfa Ya`lamūna 015-003. (Ya Rəsulum!) Qoy (kafirlər) hələ (istədikləri kimi) yeyib isinlər ,(dnyadan) ləzzət alsınlar, arzuları-midləri başlarını qatsın. (Dar olacaqları msibəti) sonra biləcəklər!  ۖ 
Wa Mā 'Ahlaknā Min Qaryatin 'Illā Wa Lahā Kitābun Ma`lūmun 015-004. Biz he bir məmləkəti (he bir lkənin əhalisini) əcəli (lvhi-məhfuzda onun n məyyən edilmiş vaxt) gəlib atmamış məhv etmədik.
Mā Tasbiqu Min 'Ummatin 'Ajalahā Wa Mā Yasta'khirūna 015-005. He bir mmət əcəlini nə qabağa əkə bilər, nə də yubandıra bilər.
Wa Qālū Yā 'Ayyuhā Al-Ladhī Nuzzila `Alayhi Adh-Dhikru 'Innaka Lamajnūnun 015-006. (Mşriklər Peyğəmbərə) belə dedilər: "Ey znə Kitab nazil edilən kəs! Axı sən divanəsən!
Law Mā Ta'tīnā Bil-Malā'ikati 'In Kunta Mina Aş-Şādiqīna 015-007. Əgər sən doğru danışanlardansansa (Peyğəmbər olduğun barədəki iddian dzgndrsə), mələkləri bizə gətirsənə!"
Mā Nunazzilu Al-Malā'ikata 'Illā Bil-Ĥaqqi Wa Mā Kānū 'Idhāan Munžarīna 015-008. (Allah onların cavabında buyurdu: ) "Biz mələkləri yalnız haqq olaraq (peyğəmbərlərə vəhy gətirmək, kafirlərə əzab vermək n) endiririk. O zaman onlara (kafirlərə) he bir mhlət verilməz!
'Innā Naĥnu Nazzalnā Adh-Dhikra Wa 'Innā Lahu Laĥāfižūna 015-009. Şbhəsiz ki, Quranı Biz nazil etdik və szsz ki, Biz də onu (hər cr təhrif və təbdildən; artırıb-əskiltmədən) qoruyub saxlayacağıq!"
Wa Laqad 'Arsalnā Min Qablika Fī Shiya`i Al-'Awwalīna 015-010. (Ya Rəsulum!) Biz səndən əvvəl də mmətlərə peyğəmbərlər gndərmişdik.
Wa Mā Ya'tīhim Min Rasūlin 'Illā Kānū Bihi Yastahzi'ūna 015-011. Onlara elə bir peyğəmbər gəlmədi ki, ona istehza etməsinlər!
Kadhālika Naslukuhu Fī Qulūbi Al-Mujrimīna 015-012. (Əvvəlki mmətlər barəsində etdiyimiz kimi) Biz onu (kfr, istehzanı) gnahkarların (sənin qvmndən olan mşriklərin) rəklərinə belə yeridirik!
Lā Yu'uminūna Bihi  ۖ  Wa Qad Khalat Sunnatu Al-'Awwalīna 015-013. zlərindən əvvəlkilərin başlarına gələnlər (msibətlər) gz qabağında olduğu (olub kediyi) halda, onlar (yenə də) ona (Qurana) inanmazlar.  ۖ 
Wa Law Fataĥnā `Alayhim Bābāan Mina As-Samā'i Fažallū Fīhi Ya`rujūna 015-014. Əgər onlara gydən bir qapı asaq (nərdivan endirsək) və onunla durmadan yuxarı dırmaşsalar (gydə Allahın qdrətini və əzamətini grsələr) yenə də (inanmayıb):
Laqālū 'Innamā Sukkirat 'Abşārunā Bal Naĥnu Qawmun Masĥūrūna 015-015. Gzmz bağlanmış (xumarlanmış), biz sehrlənmişik (Muhəmməd bizi ovsunlayıb gzmz bağlamışdır), - deyərlər.
Wa Laqad Ja`alnā Fī As-Samā'i Burūjāan Wa Zayyannāhā Lilnnāžirīna 015-016. Biz səmada brclər yaratdıq, onlara baxanlar n (ulduzlarla) bəzədik.
Wa Ĥafižnāhā Min Kulli Shayţānin Rajīmin 015-017. Onları hər bir məlun (Allahın dərgahından qovulmuş, rəhmətindən kənar edilmiş, daşqalaq olunmuş) Şeytandan qoruduq.
'Illā Mani Astaraqa As-Sam`a Fa'atba`ahu Shihābun Mubīnun 015-018. Lakin (şeytanlardan) kim (mələklərin shbətinə) xəlvəti qulaq assa, onu odlu bir axan ulduz (məşəl) təqib edər (və stnə dşb yandırar).
Wa Al-'Arđa Madadnāhā Wa 'Alqaynā Fīhā Rawāsiya Wa 'Anbatnā Fīhā Min Kulli Shay'in Mawzūnin 015-019. Biz yer zn dşədik (orada hər şeyi yerbəyer etdik), orada mhkəm dayanan dağlar yerləşdirdik, hər şeydən (btn meyvələrdən) məyyən ldə (lazım olan qədər) yetişdirdik.
Wa Ja`alnā Lakum Fīhā Ma`āyisha Wa Man Lastum Lahu Birāziqīna 015-020. Sizdən və sizin ruzi vermədiklərinizdən (qul, kəniz, ev heyvanları və sairədən) tr yaşayış n lazım olan hər şey yaratdıq. (Ruzini siz yox, Biz veririk. Onun, sadəcə olaraq ixtiyarı sizdədir).
Wa 'In Min Shay'in 'Illā `Indanā Khazā'inuhu Wa Mā Nunazziluhu 'Illā Biqadarin Ma`lūmin 015-021. (Yerdə və gydə) elə bir şey yoxdur ki, onun xəzinələri Bizdə olmasın. Lakin Biz ondan ancaq məyyən (lazım olduğu) qədər endiririk. (Onun nə qədər lazım olması isə yalnız Bizə məlumdur). ~
Wa 'Arsalnā Ar-Riyāĥa Lawāqiĥa Fa'anzalnā Mina As-Samā'i Mā'an Fa'asqaynākumūhu Wa Mā 'Antum Lahu Bikhāzinīna 015-022. Biz (buludla) yklənmiş (bitkilərə, ağaclara həyat verən, onları tozlandıran) klək gndərdik, gydən yağmur endirib sizə su verdik (iirtdik). Yoxsa onu yığıb saxlayan (bir yerə toplayan) siz deyilsiniz! (Allah yağış suyunu saxlayıb istədiyi vaxt, istədiyi yerə yağdırar).
Wa 'Innā Lanaĥnu Nuĥyī Wa Numītu Wa Naĥnu Al-Wārithūna 015-023. Həqiqətən, dirildən də, ldrən də Bizik, (hər şeyə) varis olan da Biz (Sizi məhv etdikdən sonra yer znə sahib olub onu istədiyimizə verən də, hər şey fənaya uğradıqdan sonra əbədi qalan da Bizik!)
Wa Laqad `Alim Al-Mustaqdimīna Minkum Wa Laqad `Alim Al-Musta'khirīna 015-024. Sizdən əvvəl kimlər gəlib-gedibsə, onları da bilirik, sizdən sonra kimlər gələcəksə, onları da! (Və ya sizdən əvvəl də, sonra da iman gətirənləri bilirik!)
Wa 'Inna Rabbaka Huwa Yaĥshuruhum  ۚ  'Innahu Ĥakīmun `Alīmun 015-025. Həqiqətən, Rəbbin (qiyamət gn haqq-hesab əkmək n) onları bir yerə yığacaq. O, hikmət sahibidir, (hər şeyi) biləndir!  ۚ 
Wa Laqad Khalaq Al-'Insāna Min Şalşālin Min Ĥama'iin Masnūnin 015-026. Biz insanı quru (toxunduqda saxsı kimi səs ıxaran) və qoxumuş (və ya torpaqdan tədriclə dəyişib başqa şəklə dşmş) qara palıqdan yaratdıq!
Wa Al-Jānna Khalaqnāhu Min Qablu Min Nāri As-Samūmi 015-027. (Cinlərin babası) can tayfası (və ya İblisi) daha ncə (insandan əvvəl) tstsz oddan xəlq etmişdik.
Wa 'Idh Qāla Rabbuka Lilmalā'ikati 'Innī Khāliqun Basharāan Min Şalşālin Min Ĥama'iin Masnūnin 015-028. (Ya Rəsulum!) Xatırla ki, bir zaman Rəbbin mələklərə belə demişdi: "Mən quru və qoxumuş (dəyişib başqa şəklə dşmş) qara palıqdan insan yaradacağam!
Fa'idhā Sawwaytuhu Wa Nafakhtu Fīhi Min Rūĥī Faqa`ū Lahu Sājidīna 015-029. Mən ona surət verib ruhumdan frdym zaman siz ona (ibadət yox, təzim məqsədilə) səcdə edin!"
Fasajada Al-Malā'ikatu Kulluhum 'Ajma`ūna 015-030. Bundan sonra mələklərin hamısı ona (təzim məqsədilə) səcdə etdilər.
'Illā 'Iblīsa 'Abá 'An Yakūna Ma`a As-Sājidīna 015-031. Təkcə İblisdən başqa! O, səcdə edənlərlə birlikdə olmaqdan imtina etdi.
Qāla Yā 'Iblīsu Mā Laka 'Allā Takūna Ma`a As-Sājidīna 015-032. (Allah buyudu: ) "Ey İblis! Sənə nə olub ki, səcdə edənlərlə birlikdə səcdə etmirsən?"
Qāla Lam 'Akun Li'sjuda Libasharin Khalaqtahu Min Şalşālin Min Ĥama'iin Masnūnin 015-033. (Şeytan) dedi: "Sənin quru və qoxumuş qara palıqdan yaratdığın insana səcdə etmək mənə yaraşmaz!" (Adəmə səcdə etmək mənim n dz olmaz, nki mən oddan yaranmışam. Od isə torpağı yandırdığına grə ondan stndr!)
Qāla Fākhruj Minhā Fa'innaka Rajīmun 015-034. (Allah) buyurdu: "Oradan (Cənnətdən və ya səmalardan) ıx. Sən məlunsan! (Dərgahımdan qovulmuş və rəhmətimdən kənar edilmişsən!)
Wa 'Inna `Alayka Al-La`nata 'Ilá Yawmi Ad-Dīni 015-035. Sən qiyamət gnnə qədər lənətlənmişsən!"
Qāla Rabbi Fa'anžirnī 'Ilá Yawmi Yub`athūna 015-036. (İblis) dedi: "Ey Rəbbim! İnsanların (qəbirlərindən qalxıb) diriləcəkləri gnə (qiyamətə) qədər mənə mhlət ver!"
Qāla Fa'innaka Mina Al-Munžarīna 015-037. (Allah) buyurdu: "Sən mhlət verilənlərdənsən"
'Ilá Yawmi Al-Waqti Al-Ma`lūmi 015-038. Ancaq məlum vaxtın gnnə (İsrafil surunu birinci dəfə alana və btn məxluqat məhv olana) qədər!
Qāla Rabbi Bimā 'Aghwaytanī La'uzayyinanna Lahum Al-'Arđi Wa La'ughwiyannahum 'Ajma`īna 015-039. (İblis) dedi: "Ey Rəbbim! Məni azdırmağına (rəhmətindən kənar etməyinə) əvəz olaraq and iirəm ki, mən də (bunun mqabilində) onlara (pis əməllərini, gnahlarını) yer zndə yaxşı gstərib onların hamısını yoldan ıxaracağam!
'Illā `Ibādaka Minhumu Al-Mukhlaşīna 015-040. Yalnız Sənin sadiq bəndələrindən başqa!"
Qāla Hādhā Şirāţun `Alayya Mustaqīmun 015-041. (Allah) buyurdu: "Mənə grə, bu, dz yoldur! (Və ya: Bu, sonu Mənə gəlib atacaq doğru yoldur!)
'Inna `Ibādī Laysa Laka `Alayhim Sulţānun 'Illā Mani Attaba`aka Mina Al-Ghāwīna 015-042. Sənə uyan azğınlar istisna olmaqla, bəndələrim zərində (onları yoldan ıxarıb gnaha vadar etməyə) sənin he bir hkmn olmaz!
Wa 'Inna Jahannama Lamaw`iduhum 'Ajma`īna 015-043. Şbhəsiz ki, Cəhənnəm onların hamısına vəd olunmuş (onları gzləyən) yerdir!
Lahā Sab`atu 'Abwābin Likulli Bābin Minhum Juz'un Maqsūmun 015-044. (Cəhənnəmin) yeddi qapısı (təbəqəsi) var. Hər qapıdan məyyən bir dəstə girər.
'Inna Al-Muttaqīna Fī Jannātin Wa `Uyūnin 015-045. Allahdan qorxub pis əməllərdən əkinənlər isə cənnətlərdə və bulaqlar başında olacaqlar.
Adkhulūhā Bisalāmin 'Āminīna 015-046. Ora sağ-salamat (sağlıqla) və (hər şeydən) əmin olaraq daxil olun!"
Wa Naza`nā Mā Fī Şudūrihim Min Ghillin 'Ikhwānāan `Alá Sururin Mutaqābilīna 015-047. Biz onların rəklərindəki kin-kdurəti ıxarıb atdıq. Onlar qardaş olub taxt stndə qarşı-qarşıya əyləşərlər.
Lā Yamassuhum Fīhā Naşabun Wa Mā Hum Minhā Bimukhrajīna 015-048. Onlara orada (Cənnətdə) he bir yorğunluq (zəhmət) z verməz. Onlar oradan ıxan da deyillər. (Cənnətdə əbədi qalacaqlar).
Nabbi' `Ibādī 'Annī 'Anā Al-Ghafūru Ar-Raĥīmu 015-049. (Ya Rəsulum!) Qullarıma xəbər ver ki, (tvbə edəcəkləri təqdirdə) Mən, həqiqətən, bağışlayanam, rəhm edənəm!
Wa 'Anna `Adhābī Huwa Al-`Adhābu Al-'Alīmu 015-050. Eyni zamanda da əzabım da ox şiddətli əzabdır!
Wa Nabbi'hum `An Đayfi 'Ibrāhīma 015-051. Həm də onlara İbrahimin qonaqlarından (yanına qonaq gələn mələklərdən) xəbər ver!
'Idh Dakhalū `Alayhi Faqālū Salāmāan Qāla 'Innā Minkum Wajilūna 015-052. O zaman ki, onlar onun hzuruna daxil olub: "Salam!" - dedilər. (İbrahim də qonaqların yeməyə əl uzatmadıqlarını grb: ) "Biz, həqiqətən, sizdən qorxuruq!" - dedi.
Qālū Lā Tawjal 'Innā Nubashshiruka Bighulāmin `Alīmin 015-053. Onlar: "Qorxma, biz səni ox bilikli bir oğulla (oğlun olacağı ilə) mjdələyirik!" - deyə cavab verdilər.
Qāla 'Abashshartumūnī `Alá 'An Massaniya Al-Kibaru Fabima Tubashshirūna 015-054. (İbrahim: ) "Qocalıq məni basdığı vaxtdamı mənə mjdə verirsiniz? Məni nə ilə muştuluqlayırsınız?" - deyə soruşdu.
Qālū Bashsharnāka Bil-Ĥaqqi Falā Takun Mina Al-Qāniţīna 015-055. (Mələklər: ) "Biz sənə doğru xəbərlə mjdə veririk. (Allah dərgahından) midini zənlərdən olma!" - dedilər
Qāla Wa Man Yaqnaţu Min Raĥmati Rabbihi 'Illā Ađ-Đāllūna 015-056. (İbrahim) dedi: "(Haqq yoldan) azanlardan başqa, Rəbbinin mərhəmətindən kim midini zə bilər?!" ~
Qāla Famā Khaţbukum 'Ayyuhā Al-Mursalūna 015-057. Ey elilər! (Ey Allahın mələkləri! Bir deyin grək) işiniz nədir? - dedi.
Qālū 'Innā 'Ursilnā 'Ilá Qawmin Mujrimīna 015-058. (Mələklər) belə cavab verdilər: "Biz gnahkar bir tayfaya (əzab vermək, onları məhv etmək n) gndərilmişik.
'Illā 'Āla Lūţin 'Innā Lamunajjūhum 'Ajma`īna 015-059. Yalnız Lutun ailəsindən başqa! Biz, szsz ki, onların hamısı xilas edəcəyik!
'Illā Amra'atahu Qaddarnā  ۙ  'Innahā Lamina Al-Ghābirīna 015-060. Ancaq (Lutun) zvcəsi istisna olmaqla! (Allahın əmri ilə) qət etdik ki, o, (kfr etdiyinə grə) əzaba uğrayanlardan (əzab iində qalanlardan) olacaqdır!"  ۙ 
Falammā Jā'a 'Āla Lūţin Al-Mursalūna 015-061. Elilər (mələklər) Lutun yanına gələndə
Qāla 'Innakum Qawmun Munkarūna 015-062. (Lut) dedi: "Siz yad adamlarsınız (mən sizi tanımıram)!"
Qālū Bal Ji'nāka Bimā Kānū Fīhi Yamtarūna 015-063. (Mələklər) belə cavab verdilər: "Xeyr, biz sənə onların (mmətindən olan kafirlərin) şbhə etdikləri şeyi (əzabı) gətirmişik!
Wa 'Ataynāka Bil-Ĥaqqi Wa 'Innā Laşādiqūna 015-064. Biz sənə (Allahdan) doğru xəbər gətirmişik. Biz, həqiqətən, doğru danışanlarıq!
Fa'asri Bi'ahlika Biqiţ`in Mina Al-Layli Wa Attabi` 'Adbārahum Wa Lā Yaltafit Minkum 'Aĥadun Wa Amđū Ĥaythu Tu'umarūna 015-065. Gecənin bir vaxtı (sonuna yaxın) ailəni yola ıxart, sən zn də onların arxasınca get. Sizdən he kəs dnb geri baxmasın (nki kafirlərə veriləcək dəhşətli əzabı grdkdə halınız pis olar). Sizə əmr olunan yerə gedin!"
Wa Qađaynā 'Ilayhi Dhālika Al-'Amra 'Anna Dābira Hā'uulā' Maqţū`un Muşbiĥīna 015-066. Və ona (Luta da) vəhy etdik ki, səhər ağı onların (kafirlərin) kk kəsilmiş olacaq.
Wa Jā'a 'Ahlu Al-Madīnati Yastabshirūna 015-067. (Lutun gzəl qonaqları gəldiyini bilən) şəhər əhli (sevinərək) bir-birini muştuluqlayıb (onun yanına) gəldi.
Qāla 'Inna Hā'uulā' Đayfī Falā Tafđaĥūni 015-068. (Lut) dedi: "Bunlar mənim qonaqlarımdır. (Onlara hrmət etmək mənim borcumdur). Məni (biabırı hərəkətlərinizlə onların yanında) rsvay etməyin!
Wa Attaqū Al-Laha Wa Lā Tukhzūni 015-069. Allahdan qorxun və məni xar etməyin!
Qālū 'Awalam Nanhaka `Ani Al-`Ālamīna 015-070. Onlar: "Məgər biz sənə (şəhərimizə gələn) adamları (himayə etməyə etməyi, onları qonaq saxlamağı) qadağan etmədikmi?" - deyə soruşdular.
Qāla Hā'uulā' Banātī 'In Kuntum Fā`ilīna 015-071. (Lut) dedi: "Bunlar mənim qızlarımdır. Əgər (istədiyinizi) edəcəksinizsə (buyurun, onlarla evlənin)!"
La`amruka 'Innahum Lafī Sakratihim Ya`mahūna 015-072. (Ya Rəsulum!) Canına and olsun ki, onlar məstlikləri (kfrləri) iində sərgərdan (şaşqın) vəziyyətdə durub qaldılar. (Lutun nəsihətini qəbul etmədilər).
Fa'akhadhat/humu Aş-Şayĥatu Mushriqīna 015-073. Şəfəq doğanda o dəhşətli (tkrpədici) səs onları brd.
Faja`alnā `Āliyahā Sāfilahā Wa 'Amţarnā `Alayhim Ĥijāratan Min Sijjīlin 015-074. Onların altını-stn evirdik və başlarına odda bişmiş gildən bərk daşlar yağdırdıq.
'Inna Fī Dhālika La'āyātin Lilmutawassimīna 015-075. Bunda (bu əzabda) dşnb-daşınanlar n, szsz ki, neə-neə ibrətlər vardır!
Wa 'Innahā Labisabīlin Muqīmin 015-076. Həqiqətən, o (Lut tayfasının yaşadığı Sədum şəhərinin xarabaları Qreyş kafirlərinin Məkkədən Şama getdikləri) yolun stndə hələ də durmaqdadır!
'Inna Fī Dhālika La'āyatan Lilmu'uminīna 015-077. Bunda mminlər n, szsz ki, bir ibrət vardır!
Wa 'In Kāna 'Aşĥābu Al-'Aykati Lažālimīna 015-078. Şbhəsiz ki, Əykə əhli də (sıx meşəlikdə yaşayan Şeyb tayfası da) zalım idi. (Onlar Allaha asi olmaqla zlərinə zlm etdilər).
ntaqamnā Minhum Wa 'Innahumā Labi'imāmin Mubīnin 015-079. (Gydən od gndərib) onlardan da intiqam aldıq. Hər iki şəhər (Sədum və Əykənin qalıqları) aıq-aşkar gz qabağındadır, (Məkkə mşrikləri onlara baxıb niyə ibrət almırlar).
Wa Laqad Kadhdhaba 'Aşĥābu Al-Ĥijri Al-Mursalīna 015-080. Həqiqətən , (Saleh tayfası olan) Hicr əhalisi də peyğəmbərləri yalanı adlandırmışdılar.
Wa 'Ātaynāhum 'Āyātinā Fakānū `Anhā Mu`rīna 015-081. Biz onlara (Hicr əhalisinə) mczələrimizi gndərdik, lakin onlardan z evirdilər (bu mczələrə baxıb ibrət almadılar, Allahın qdrəti, əzəməti haqqında dşnmədilər).
Wa Kānū Yanĥitūna Mina Al-Jibāli Buyūtāan 'Āminīna 015-082. Onlar (Allahın əzabından) salamat qurtarmaq n dağları yonub (zlərinə) evlər qurudular.
Fa'akhadhat/humu Aş-Şayĥatu Muşbiĥīna 015-083. Səhər ağı dəhşətli (tkrpədici) səs onları brd.
Famā 'Aghná `Anhum Mā Kānū Yaksibūna 015-084. Grdkləri tədbirlər (mhkəm evlər, qalalar tikmək; var-dvlət yığmaq) onlara he bir fayda vermədi (Allahın əzabını onlardan dəf edə bilmədi).
Wa Mā Khalaq As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Mā Baynahumā 'Illā Bil-Ĥaqqi  ۗ  Wa 'Inna As-Sā`ata La'ātiyatun  ۖ  Fāşfaĥi Aş-Şafĥa Al-Jamīla 015-085. Biz gyləri, yeri və onlar arasında olan hər şeyi yalnız haqq-ədalətlə (hər şeyi yerli-yerində, bir-birinə uyğun şəkildə) yaratdıq. O saat (qiyamət saatı) mtləq gələcəkdir. Sən (mşriklərdən) yaxşıca z dndər (və ya onları alicənablıqla bağışla. Allah onsuz da onların cəzasını verəcəkdir!).  ۗ   ۖ 
'Inna Rabbaka Huwa Al-Khallāqu Al-`Alīmu 015-086. Həqiqətən, Rəbbin (hər şeyi) yaradandır, biləndir!
Wa Laqad 'Ātaynāka Sab`āan Mina Al-Mathānī Wa Al-Qur'āna Al-`Ažīma 015-087. (Ya Rəsulum!) Biz sənə (hər namazda oxunub) təkrarlanan yeddi ayəni (Fatihə surəsini) və (byk) əzamətli Quranı verdik.
Lā Tamuddanna `Aynayka 'Ilá Mā Matta`nā Bihi 'Azwājāan Minhum Wa Lā Taĥzan `Alayhim Wa Akhfiđ Janāĥaka Lilmu'uminīna 015-088. (Kafirlərin) bəzi zmrələrinə verdiyimizə (fani dnya malına) rəğbət gz ilə baxma (və ya gzn dikmə, nki bunların arxasınca kfr edənləri dəhşətli bir əzab gzləyir), onlardan (onlar iman gətirmədiklərindən) tr kədərlənmə (yaxud onlara verdiyimiz sərvətə grə qəmgin olma, axirətdə səni daha byk nemətlər gzləyir), mminləri qanadın altına al (iman gətirənlərə qarşı təvazkar olub yumşaq davran və onları himayə et!) ~
Wa Qul 'Innī 'Anā An-Nadhīru Al-Mubīnu 015-089. Və de: "Mən, həqiqətən, (sizi Allahın əzabı ilə) aıq-aşkar qorxudanam!"
Kamā 'Anzalnā `Alá Al-Muqtasimīna 015-090. Eynilə (Quranı) blənlərə endirdiyimiz (əzab) kimi!
Al-Ladhīna Ja`alū Al-Qur'āna `Iđīna 015-091. O kəslər ki, Quranı (mxtəlif) hissələrə bldlər! (Yəhudilər və xapərəstlər, yaxud mşriklər Quranın bir qisminə inanıb, digər qismini inkar edirdilər. Onların bəzisi Quranı şer, bəzisi sehr, bəzisi isə kahinlik əsəri adlandırırdı).
Fawarabbika Lanas'alannahum 'Ajma`īna 015-092. (Ya Rəsulum!) Rəbbinə and olsun ki, Biz onların hamısını (btn məxluqatı) sorğu-suala əkəcəyik -
`Ammā Kānū Ya`malūna 015-093. (Dnyada) etdikləri əməllər barəsində. (Onlardan haqq-hesab tələb edəcək və cəzalarını da verəcəyik!)
Fāşda` Bimā Tu'umaru Wa 'A`riđ `Ani Al-Mushrikīna 015-094. (Ya Rəsulum!) Sənə əmr olunanı (Quranı) aıq-aşkar təbliğ et və mşriklərdən z dndər!
'Innā Kafaynāka Al-Mustahzi'īna 015-095. Şbhəsiz ki, istehza edənlərə qarşı Biz sənə kifayət edərik.
Al-Ladhīna Yaj`alūna Ma`a Al-Lahi 'Ilahāan 'Ākhara  ۚ  Fasawfa Ya`lamūna 015-096. O kəslər ki, Allaha başqa tanrı şərik qoşdular! Onlar (başlarına gələcək msibəti, dar olacaqları əzabı, btn bəd əməllərinin aqibətini) mtləq biləcəklər!  ۚ 
Wa Laqad Na`lamu 'Annaka Yađīqu Şadruka Bimā Yaqūlūna 015-097. (Ya Rəsulum!) Doğrusu, Biz onların (istehzalı) szlərindən sənin rəyinin qısıldığını bilirik!
Fasabbiĥ Biĥamdi Rabbika Wa Kun Mina As-Sājidīna 015-098. Sən isə Rəbbini tərifləyib şkr et (sbhanallah və bihəmdihi de), səcdə edənlərlə (namaz qılanlarla) birlikdə ol!
Wa A`bud Rabbaka Ĥattá Ya'tiyaka Al-Yaqīnu 015-099. Və sənə yəqin (lm) gələnədək Rəbbinə ibadət et!
Next Sūrah