14) Sūrat 'Ibrāhīm

Printed format

14)

'Alif-Lām-Rā Kitābun 'Anzalnāhu 'Ilayka Litukhrija An-Nāsa Mina Až-Žulumāti 'Ilá An-Nūr Bi'idhni Rabbihim 'Ilá Şirāţi Al-`Azīzi Al-Ĥamīdi 014-001. Əlif, Lam, Ra! (Ya Rəsulum! Bu Quran) elə bir Kitabdır ki, onu sənə insanların z Rəbbinin izni ilə zlmətlərdən nura (kfrdən imana) - yenilməz qvvət sahibi, (hər cr) tərifə (şkrə) layiq olan Allahın yoluna (islam dininə) ıxartmaq n nazil etmişik. -- ~  ۚ 
Al-Lahi Al-Ladhī Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi  ۗ  Wa Waylun Lilkāfirīna Min `Adhābin Shadīdin 014-002. Elə bir Allah ki, gylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Onundur. Dar olacaqları şiddətli əzabdan tr vay kafirlərin halına!  ۗ 
Al-Ladhīna Yastaĥibbūna Al-Ĥayāata Ad-Dunyā `Alá Al-'Ākhirati Wa Yaşuddūna `An Sabīli Al-Lahi Wa Yabghūnahā `Iwajāan  ۚ  'Ūlā'ika Fī Đalālin Ba`īdin 014-003. O kəslər ki, dnyanı (fani dnya malını) axirətdən (axirət nemətlərindən) stn tutur, (insanları) Allah yolundan dndərir (islam dinini qəbul etməyə mane olur) və o yolu əyri hala salmaq istəyirlər. Onlar (haqq yoldan) azıb uzaq dşmşlər.  ۚ 
Wa Mā 'Arsalnā Min Rasūlin 'Illā Bilisāni Qawmihi Liyubayyina Lahum  ۖ  Fayuđillu Al-Lahu Man Yashā'u Wa Yahdī Man Yashā'u  ۚ  Wa Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu 014-004. Biz hər bir peyğəmbəri yalnız z millətinin dilində (danışan) gndərdik ki, (Allahın əmrlərini) ona izah edə bilsin. Allah istədiyi kimsəni zəlalətə salar (haqq yoldan sapdırar), istədiyini də doğru yola ynəldər. O, yenilməz qvvət sahibi, hikmət sahibidir!  ۖ   ۚ 
Wa Laqad 'Arsalnā Mūsá Bi'āyātinā 'An 'Akhrij Qawmaka Mina Až-Žulumāti 'Ilá An-Nūri Wa Dhakkirhum Bi'ayyāmi Al-Lahi  ۚ  'Inna Fī Dhālika La'āyātin Likulli Şabbārin Shakūrin 014-005. Biz Musaya: "Tayfanın (İsrail oğullarını) zlmətdən nura ıxart və Allahın (vaxtilə onlara nemət verdiyi) gnlərini xatırlat. Bunda ox səbir və şkr edənlər n, szsz ki, neə-neə ibrətlər var!" (deyib) onu mczələrimizlə (peyğəmbər) gndərdik.  ۚ 
Wa 'Idh Qāla Mūsá Liqawmihi Adhkurū Ni`mata Al-Lahi `Alaykum 'Idh 'Anjākum Min 'Āli Fir`awna Yasūmūnakum Sū'a Al-`Adhābi Wa Yudhabbiĥūna 'Abnā'akum Wa Yastaĥyūna Nisā'akum  ۚ  Wa Fī Dhālikum Balā'un Min Rabbikum `Ažīmun 014-006. (Ya Rəsulum!) Xatırla ki, bir zaman Musa z tayfasına belə demişdi: "Allahın sizə bəxş etdiyi neməti yadınıza salın, nki O sizi Firon əhlinin əlindən qurtardı. Onlar sizə dəhşətli əzab verir, oğullarınızı ldrb, qadınlarınızı (zlərinə xidmət etmək n) diri saxlayırdılar. Bunda Rəbbiniz tərəfindən sizin n byk bir imtahan vardır!  ۚ 
Wa 'Idh Ta'adhdhana Rabbukum La'in Shakartum La'azīdannakum  ۖ  Wa La'in Kafartum 'Inna `Adhābī Lashadīdun 014-007. (Ey camaatım!) Yadınızı salın ki, o zaman Rəbiniz bunu bildirmişdi: "Əgər (Mənə) şkr etsəniz, sizə (olan nemətimi) artıracağam. Yox, əgər nankorluq etsəniz, (unutmayın ki) Mənim əzabım, həqiqətən şiddətlidir!"  ۖ 
Wa Qāla Mūsá 'In Takfurū 'Antum Wa Man Al-'Arđi Jamī`āan Fa'inna Al-Laha Laghanīyun Ĥamīdun 014-008. Musa dedi: "Əgər siz və btn yer zndə olanlar nankorluq etsəniz, (bununla Allaha he bir zərər yetirə bilməzsiniz). nki Allah (he kimə, he nəyə) mhtac deyildir. (O, btn məxluqatı yaratdığına grə onsuz da z-zlyndə hər cr) tərifə (şkrə) layiqdir!"
'Alam Ya'tikum Naba'u Al-Ladhīna Min Qablikum Qawmi Nūĥin Wa `Ādin Wa Thamūda Wa  ۛ  Al-Ladhīna Min Ba`dihim  ۛ  Lā Ya`lamuhum 'Illā Al-Lahu  ۚ  Jā'at/hum Rusuluhum Bil-Bayyināti Faraddū 'Aydiyahum Fī 'Afwāhihim Wa Qālū 'Innā Kafarnā Bimā 'Ursiltum Bihi Wa 'Innā Lafī Shakkin Mimmā Tad`ūnanā 'Ilayhi Murībin 014-009. Məgər sizdən əvvəlki Nuh, Ad, Səmud tayfalarının və onlardan sonra gəlib getmiş, (saylarını və təfsilatını) ancaq Allahın bildiyi mmətlərin xəbərləri sizə gəlib atmadımı? Peyğəmbərləri onlara aıq-aşkar mczələrlə gəlmişdilər. Onlar əllərini (heyrətlərindən, qəzəblərindən zlərinin, yaxud danışmağa imkan verməmək n peyğəmbərlərin) ağızlarına qoyub: "Biz sizinlə gndərilənlərə (mczələrə və peyğəmbərliyinizə) inanmırıq və bizi dəvət etdiyiniz (din) barəsində də mhkəm bir şəkk-şbhə iindəyik!" - demişdilər.  ۛ   ۛ   ۚ 
Qālat Rusuluhum 'Afī Al-Lahi Shakkun Fāţiri As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۖ  Yad`ūkum Liyaghfira Lakum Min Dhunūbikum Wa Yu'uakhkhirakum 'Ilá 'Ajalin Musammáan  ۚ  Qālū 'In 'Antum 'Illā Basharun Mithlunā Turīdūna 'An Taşuddūnā `Ammā Kāna Ya`budu 'Ābā'uunā Fa'tūnā Bisulţānin Mubīnin 014-010. Peyğəmbərləri də (onlara) belə cavab vermişdilər: "Məgər gyləri və yeri yaradan Allaha da şbhə etmək olarmı?! (Allah) gnahlarınızı bağışlamaq və sizə məyyən bir vaxta qədər (mrnzn sonuna kimi) mhlət vermək (sizi əzabla deyil, z əcəlinizlə ldrmək) n imana dəvət edir". Onlar demişdilər: "Siz də bizim kimi adi bir insansınız. Bizi atalarımızın ibadət etdiklərindən (btlərdən) dndərmək istəyirsiniz. (Əgər bacarırsınızsa, sizin ibadət etdiyiniz Allahın haqq, bizim tapındığımız btlərin isə batil olmasını sbut edən) aıq-aşkar bir dəlil gətirin!"  ۖ   ۚ 
Qālat Lahum Rusuluhum 'In Naĥnu 'Illā Basharun Mithlukum Wa Lakinna Al-Laha Yamunnu `Alá Man Yashā'u Min `Ibādihi  ۖ  Wa Mā Kāna Lanā 'An Na'tiyakum Bisulţānin 'Illā Bi'idhni Al-Lahi  ۚ  Wa `Alá Al-Lahi Falyatawakkali Al-Mu'uminūna 014-011. Peyğəmbərləri onlara cavab verərək demişdilər: "(Bəli) biz də sizin kimi adi bir insanıq. Lakin Allah z bəndələrindən dilədiyinə nemət (peyğəmbərlik) bəxş edər. Allahın izni olmadan biz sizə he bir dəlil (mczə) gətirə bilmərik (buna qdrətimiz atmaz). Mminlər yalnız Allaha təvəkkl etsinlər!  ۖ   ۚ 
Wa Mā Lanā 'Allā Natawakkala `Alá Al-Lahi Wa Qad Hadānā Subulanā  ۚ  Wa Lanaşbiranna `Alá Mā 'Ādhaytumūnā  ۚ  Wa `Alá Al-Lahi Falyatawakkali Al-Mutawakkilūna 014-012. Allah bizə yollarımızı (iman, nicat, səadət yollarını) gstərdiyi halda, biz nə n Ona təvəkkl etməməliyik? (Sizi Allahın haqq yoluna dəvət etdiyimizə grə) bizə verdiyiniz btn əziyyətlərə, əlbəttə, dzəcəyik. Təvəkkl edənlər də yalnız Allaha təvəkkl etsinlər!  ۚ   ۚ 
Wa Qāla Al-Ladhīna Kafarū Lirusulihim Lanukhrijannakum Min 'Arđinā 'Aw Lata`ūdunna Fī Millatinā  ۖ  Fa'awĥá 'Ilayhim Rabbuhum Lanuhlikanna Až-Žālimīna 014-013. Kfr edənlər peyğəmbərlərinə dedilər: "Ya sizi yurdumuzdan ıxarıb qovacağıq, ya da mtləq dinimizə dnəcəksiniz!" Rəbbi də onlara (peyğəmbərlərə) belə vəhy etdi: "Biz o zalımları mtləq məhv edəcəyik!  ۖ 
Wa Lanuskinannakumu Al-'Arđa Min Ba`dihim  ۚ  Dhālika Liman Khāfa Maqāmī Wa Khāfa Wa`īdi 014-014. Onlardan sonra da yurdlarında sizi yerləşdirəcəyik. Bu (varislik), məqamımdan (qiyamət gn haqq-hesab n hzurumuza durmaqdan) və əzabımdan qorxanlara aiddir!"  ۚ 
Wa Astaftaĥū Wa Khāba Kullu Jabbārin `Anīdin 014-015. (Peyğəmbərlər dşmənləri zərində qələbə almaqdan tr Allahdan) kmək dilədilər. Hər bir inadkar təkəbbr sahibi (haqdan inadla z dndərən və Allaha itaət etməyi zlərinə sığışdırmayan kafirlər) isə ziyana uğradı.
Min Warā'ihi Jahannamu Wa Yusqá Min Mā'in Şadīdin 014-016. Hələ qarşıda (bunun ardınca) Cəhənnəm vardır. (Hər bir inadkar təkəbbr sahibinə orada Cəhənnəm əhlinin bədənlərindən axan) irinli-qanlı sudan iirdiləcəkdir!
Yatajarra`uhu Wa Lā Yakādu Yusīghuhu Wa Ya'tīhi Al-Mawtu Min Kulli Makānin Wa Mā Huwa Bimayyitin  ۖ  Wa Min Warā'ihi `Adhābun Ghalīžun 014-017. O, irinli-qanlı suyu qurtum-qurtum iər, onu zorla udar (boğazından aşağı keirə bilməz). Ona hər tərəfdən (bədəninin hər yerindən) lm gələr, lakin lməz (ki, birdəfəlik canı qurtarsın). Hələ bunun ardınca (daha) dəhşətli bir əzab gələcəkdir!  ۖ 
Mathalu Al-Ladhīna Kafarū Birabbihim  ۖ  'A`māluhum Karamādin Ashtaddat Bihi Ar-Rīĥu Fī Yawmin `Āşifin  ۖ  Lā Yaqdirūna Mimmā Kasabū `Alá Shay'in  ۚ  Dhālika Huwa Ađ-Đalālu Al-Ba`īdu 014-018. Rəbbini inkar edənlərin (dnyadakı yaxşı) əməlləri fırtınalı bir gndə kləyin sovurub apardığı glə bənzəyir. Onlar (dnyada) etdikləri əməllərdən he bir fayda (savab) əldə edə bilməzlər. Budur (haqq yoldan) azıb uzaqlaşmaq! (Doğru yoldan uzaq dşməyin aqibəti belədir. Bir də haqq yola qayıtmaq ətindir!)  ۖ   ۖ   ۚ 
'Alam Tará 'Anna Al-Laha Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Bil-Ĥaqqi  ۚ  'In Yasha' Yudh/hibkum Wa Ya'ti Bikhalqin Jadīdin 014-019. (Ya Rəsulum və ya ey mmin insan!) Məgər Allahın gyləri və yeri haqq olaraq yaratdığını grmrsənmi? Əgər (Allah) istəsə, sizi yox edib yerinizə başqa bir məxluq (insan tayfası) gətirər.  ۚ 
Wa Mā Dhālika `Alá Al-Lahi Bi`azīzin 014-020. Bu Allah n he də ətin deyildir!
Wa Barazū Lillahi Jamī`āan Faqāla Ađ-Đu`afā'u Lilladhīna Astakbarū 'Innā Kunnā Lakum Taba`āan Fahal 'Antum Mughnūna `Annā Min `Adhābi Al-Lahi Min Shay'in  ۚ  Qālū Law Hadānā Al-Lahu Lahadaynākum  ۖ  Sawā'un `Alaynā 'Ajazi`nā 'Am Şabarnā Mā Lanā Min Maĥīşin 014-021. (Qiyamət gn) hamı Allahın hzurunda peyda olacaqdır. Zəiflər (iman gətirməyə) təkəbbr gstərənlərə (z başılarına) deyəcəklər: "Biz sizə tabe idik. İndi Allahın əzabını, azacıq da olsa, bizdən dəf edə bilərsinizmi?" Onlar belə cavab verəcəklər: "Əgər Allah bizə doğru yolu gstərsəydi, biz də sizə gstərərik. İndi ağlayıb-sızlasaq da, səbr etsək də, fərq etməz (əzabdan xilas ola bilmərik). Bizim n he bir sığınacaq (he bir qurtuluş) yoxdur!  ۚ   ۖ 
Wa Qāla Ash-Shayţānu Lammā Quđiya Al-'Amru 'Inna Al-Laha Wa`adakum Wa`da Al-Ĥaqqi Wa Wa`adtukum Fa'akhlaftukum  ۖ  Wa Mā Kāna Lī `Alaykum Min Sulţānin 'Illā 'An Da`awtukum Fāstajabtum Lī  ۖ  Falā Talūmūnī Wa Lūmū 'Anfusakum  ۖ  Mā 'Anā Bimuşrikhikum Wa Mā 'Antum Bimuşrikhīya  ۖ  'Innī Kafartu Bimā 'Ashraktumūnī Min Qablu  ۗ  'Inna Až-Žālimīna Lahum `Adhābun 'Alīmun 014-022. İş bitdikdə (cənnətliklər Cənnətə, cəhənnəmliklər də Cəhənnəmə daxil olduqda) Şeytan (onu məzzəmət edən kafirlərə) belə deyəcək: "Allah (peyğəmbərlər vasitəsilə) sizə (pis əməllərinizə grə Cəhənnəmə dşəcəyiniz barədə) doğru vəd vermişdi. Mən də sizə (kmək edəcəyim haqda) vəd vermişdim, amma sonra vədimə xilaf ıxdım. Əslində mənim sizin zərinizdə he bir hkmm (sizi zmə tabe edə biləcək he bir qdrətim) yox idi. Lakin mən sizi (gnah işlətməyə, Allaha asi olmağa) ağırdım, siz də mənə uydunuz. İndi məni yox, znz qınayın. Nə mən sizin dadınıza ata bilərəm, nə də siz mənim dadıma. Mən ncə (dnyada) sizin məni (Allaha) şərik qoşmağınızı da inkar etmişdim (qəbul etməmişdim). Həqiqətən, zalımları şiddətli bir əzab gzləyir!  ۖ   ۖ   ۖ   ۖ   ۗ 
Wa 'Udkhila Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā Bi'idhni Rabbihim  ۖ  Taĥīyatuhum Fīhā Salāmun 014-023. İman gətirib yaxşı işlər grənlər isə (ağacları) altından aylar axan cənnətlərə daxil ediləcəklər. Onlar Rəbbinin izni ilə orada əbədi qalacaqlar. Onların orada bir-birinə (yaxud Allahın, mələklərin onlara) gnaydınlıq verməsi: "Salam!" (demək) olacaqdır!  ۖ 
'Alam Tará Kayfa Đaraba Al-Lahu Mathalāan Kalimatan Ţayyibatan Kashajaratin Ţayyibatin 'Aşluhā Thābitun Wa Far`uhā Fī As-Samā'i 014-024. Məgər Allahın necə bir məsəl əkdiyini grmrsənmi? Xoş bir sz (la ilahə illallah, Muhəmmədun rəsulullah) kk yerdə mhkəm olub budaqları gyə ucalan gzəl bir ağac (xurma ağacı) kimidir.
Tu'utī 'Ukulahā Kulla Ĥīnin Bi'idhni Rabbihā  ۗ  Wa Yađribu Al-Lahu Al-'Amthāla Lilnnāsi La`allahum Yatadhakkarūna 014-025. O (ağac) Rəbbinin izni ilə bəhrəsini hər vaxt (ilin btn fəsillərində) verər. Allah insanlar n belə misallar əkir ki, bəlkə, dşnb ibrət alsınlar! (Ağacın kk yerdə, budaqları gydə olduğu kimi, mminin də imanı qəlbində sabit qalır, əməlləri isə gyə - Allah dərgahına yksəlib ona daim savab qazandırır).  ۗ 
Wa Mathalu Kalimatin Khabīthatin Kashajaratin Khabīthatin Ajtuththat Min Fawqi Al-'Arđi Mā Lahā Min Qarārin 014-026. Pis sz isə yerdən qopardılmış, kk olmayan pis bir ağaca bənzəyir.
Yuthabbitu Al-Lahu Al-Ladhīna 'Āmanū Bil-Qawli Ath-Thābiti Fī Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Fī Al-'Ākhirati  ۖ  Wa Yuđillu Al-Lahu Až-Žālimīna  ۚ  Wa Yaf`alu Al-Lahu Mā Yashā'u 014-027. Allah iman gətirənləri dnyada da, axirətdə də mhkəm bir szlə (kəlmeyi-şəhadətlə) sabitqədəm edər. Allah zalımları (haqq yoldan) sapdırar. Allah istədiyini edər!  ۖ   ۚ 
'Alam Tará 'Ilá Al-Ladhīna Baddalū Ni`mata Al-Lahi Kufrāan Wa 'Aĥallū Qawmahum Dāra Al-Bawāri 014-028. (Ya Rəsulum!) Məgər Allahın nemətini kfrə dəyişənləri (Allaha nankor olan Qreyş kafirlərini) və mmətini lm yurduna svq edənləri grmrsənmi?
Jahannama Yaşlawnahā  ۖ  Wa Bi'sa Al-Qarāru 014-029. Onlar Cəhənnəmə daxil olacaqlar. Ora necə də pis sığınacaqdır!  ۖ 
Wa Ja`alū Lillahi 'Andādāan Liyuđillū `An Sabīlihi  ۗ  Qul Tamatta`ū Fa'inna Maşīrakum 'Ilá An-Nāri 014-030. Onlar (xalqı) Allah yolundan dndərmək n Ona (zlərindən uydurub crbəcr) şəriklər qoşdular. (Ya Rəsulum! Onlara) belə de: "Hələ ki, (dnyada bir qədər) əylənib keg əkin. Axırda məskəniniz atəş (Cəhənnəm) olacaqdır!"  ۗ 
Qul Li`ibādiya Al-Ladhīna 'Āmanū Yuqīmū Aş-Şalāata Wa Yunfiqū Mimmā Razaqnāhum Sirrāan Wa `Alāniyatan Min Qabli 'An Ya'tiya Yawmun Lā Bay`un Fīhi Wa Lā Khilālun 014-031. İman gətirən bəndələrimə de: "(Vaxtlı-vaxtında, lazımınca) namaz qılsınlar, he bir alış-verişin və dostluğun mmkn olmayacağı (gnahların bağışlanması n he kəsdən fidyə alınmayacağı, dostluq xatirinə he bir gzəşt edilməyəcəyi) gn (qiyamət gn) gəlməzdən əvvəl onlara verdiyimiz ruzidən (kasıblara, ehtiyacı olanlara) gizli və aşkar xərcləsinlər.
Al-Lahu Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa 'Anzala Mina As-Samā'i Mā'an Fa'akhraja Bihi Mina Ath-Thamarāti Rizqāan Lakum  ۖ  Wa Sakhkhara Lakumu Al-Fulka Litajriya Fī Al-Baĥri Bi'amrihi  ۖ  Wa Sakhkhara Lakumu Al-'Anhāra 014-032. Gyləri və yeri yaradan, gydən yağmur endirən, o yağmurla sizin n ruzi olaraq (crbəcr) meyvələr yetişdirən, əmri ilə dənizdə zmək (yklərinizi bir yerdən başqa yerə daşımaq) n gəmiləri sizə (sizin mənafeyinizə) tabe və ayları sizə ram edən Allahdır!  ۖ   ۖ 
Wa Sakhkhara Lakumu Ash-Shamsa Wa Al-Qamara Dā'ibayni  ۖ  Wa Sakhkhara Lakumu Al-Layla Wa An-Nahār 014-033. (Daim z hədəqəsində, zləri n məyyən olunmuş yerdə) seyr edən Gnəşi və Ayı, həminin gecəni və gndz sizin ixtiyarınıza verən Odur.  ۖ 
Wa 'Ātākum Min Kulli Mā Sa'altumūhu  ۚ  Wa 'In Ta`uddū Ni`mata Al-Lahi Lā Tuĥşūhā  ۗ  'Inna Al-'Insāna Lažalūmun Kaffārun 014-034. (Allah) sizə istədiyiniz şeylərin hamısından vermişdir. Əgər Allahın nemətlərini sayacaq olsanız, sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən, insan ox zalım, həm də ox nankordur. (O, Allahdan başqasına tapınmaqla znə zlm edər, Onun ltfn, mərhəmətini danmaqla kfrani-nemət olar).  ۚ   ۗ 
Wa 'Idh Qāla 'Ibrāhīmu Rabbi Aj`al Hādhā Al-Balada 'Āmināan Wa Ajnubnī Wa Banīya 'An Na`buda Al-'Aşnāma 014-035. (Ya Rəsulum!) Xatırla ki, bir zaman İbrahim belə demişdi: "Ey Rəbbim! Bu diyarı (Məkkəni) əmin-amanlıq yurdu et. Məni və oğullarımı btlərə tapınmaqdan uzaq elə!
Rabbi 'Innahunna 'Ađlalna Kathīrāan Mina An-Nāsi  ۖ  Faman Tabi`anī Fa'innahu Minnī  ۖ  Wa Man `Aşānī Fa'innaka Ghafūrun Raĥīmun 014-036. Ey Rəbbim! Onlar (btlər), həqiqətən, ox insanı (haqq yoldan) azdırıblar. İndi kim arxamca gəlsə, o, şbhəsiz ki, məndəndir. Kim mənə qarşı ıxsa, (bilsin ki, tvbə edəcəyi təqdirdə) Sən (gnahları) bağışlayansan, (bəndələrinə) rəhm edənsən!  ۖ   ۖ 
Rabbanā 'Innī 'Askantu Min Dhurrīyatī Biwādin Ghayri Dhī Zar`in `Inda Baytika Al-Muĥarrami Rabbanā Liyuqīmū Aş-Şalāata Fāj`al 'Af'idatan Mina An-Nāsi Tahwī 'Ilayhim Wa Arzuqhum Mina Ath-Thamarāti La`allahum Yashkurūna 014-037. Ey Rəbbimiz! Mən əhli-əyalımdan bəzisini (İsmaili və anası Hacəri) Sənin Beytlhəramının (Kəbənin) yaxınlığında, əkin bitməz bir vadidə (dərədə) sakin etdim. Ey Rəbbimiz! Onlar (vaxtlı-vaxtında, lazımınca) namaz qılsınlar deyə belə etdim. Elə et ki, insanların bir qisminin qəlbləri onlara (Kəbənin ziyarətinə, əhli-əyalıma mərhəmət gstərməyə) meyl etsin. Onlara (bu yerin ağaclarının) meyvələrindən ruzi ver ki, (nemətinə) şkr edə bilsinlər!
Rabbanā 'Innaka Ta`lamu Mā Nukhfī Wa Mā Nu`linu  ۗ  Wa Mā Yakhfá `Alá Al-Lahi Min Shay'in Al-'Arđi Wa Lā Fī As-Samā'i 014-038. Ey Rəbbimiz! Sən bizim gizli saxladığımız və aşkar etdiyimiz hər şeyi (btn gizli və aşkar əməllərimizi) bilirsən. Yerdə də, gydə də Allahdan gizli he bir şey qalmaz!  ۗ 
Al-Ĥamdu Lillahi Al-Ladhī Wahaba Lī `Alá Al-Kibari 'Ismā`īla Wa 'Isĥāqa  ۚ  'Inna Rabbī Lasamī`u Ad-Du`ā'i 014-039. İxtiyar ağımda mənə İsmail və İshaqı bəxş etmiş Allaha həmd olsun! Həqiqətən, Rəbbim duaları eşidəndir!  ۚ 
Rabbi Aj`alnī Muqīma Aş-Şalāati Wa Min Dhurrīyatī  ۚ  Rabbanā Wa Taqabbal Du`ā'i 014-040. Ey Rəbbim! Məni də, nəslimdən olanları da (vaxtlı-vaxtında, lazımınca) namaz qılan et. Ey Rəbbimiz! Duamı qəbul buyur!  ۚ 
Rabbanā Aghfir Lī Wa Liwālidayya Wa Lilmu'uminīna Yawma Yaqūmu Al-Ĥisābu 014-041. Ey Rəbbim! Haqq-hesab əkilən gn (qiyamət gn) məni, ata-anamı və mminləri bağışla!"
Wa Lā Taĥsabanna Al-Laha Ghāfilāan `Ammā Ya`malu Až-Žālimūna  ۚ  'Innamā Yu'uakhkhiruhum Liyawmin Tashkhaşu Fīhi Al-'Abşāru 014-042. (Ya Rəsulum!) Allahı zalımların etdikləri əməllərdən əsla qafil sanma! (Allah) onların cəzasını yubadıb elə bir gnə saxlayar ki, həmin gn gzləri hədəqəsindən ıxar;  ۚ 
Muhţi`īna Muqni`ī Ru'ūsihim Lā Yartaddu 'Ilayhim Ţarfuhum  ۖ  Wa 'Af'idatuhum Hawā'un 014-043. Belə ki, onlar başlarını yuxarı qaldırıb, durar, gzlərini də qırpa bilməzlər. Onların qəlbləri də bomboşdur. (rəkləri duyğusuzdur, orada xeyirdən he bir əsər-əlamət yoxdur).  ۖ 
Wa 'Andhiri An-Nāsa Yawma Ya'tīhimu Al-`Adhābu Fayaqūlu Al-Ladhīna Žalamū Rabbanā 'Akhkhirnā 'Ilá 'Ajalin Qarībin Nujib Da`wataka Wa Nattabi`i Ar-Rusula  ۗ  'Awalam Takūnū 'Aqsamtum Min Qablu Mā Lakum Min Zawālin 014-044. İnsanları onlara əzab gələcəyi gnlə qorxut. O gn zalımlar: "Ey Rəbbimiz! Bizə bir az mhlət ver. Biz Sənin dəvətini qəbul edər (iman gətirər) və peyğəmbərlərə tabe olarıq!" deyərlər. Bəs əvvəlcə sizə he bir zaval toxunmayacağı barədə and iməmişdiniz?!  ۗ 
Wa Sakantum Fī Masākini Al-Ladhīna Žalamū 'Anfusahum Wa Tabayyana Lakum Kayfa Fa`alnā Bihim Wa Đarabnā Lakumu Al-'Amthāla 014-045. Siz zlərinə zlm edənlərin yurdlarında da sakin oldunuz, onların başına nələr gətirdiyimiz də sizə bəlli oldu. stəlik sizin n (ibrətamiz) məsəllər də əkdik.
Wa Qad Makarū Makrahum Wa `Inda Al-Lahi Makruhum Wa 'In Kāna Makruhum Litazūla Minhu Al-Jibālu 014-046. (Kafirlər Peyğəmbərə və islam dininə qarşı bacardıqları qədər) hiylə qurdular. Onların hiyləsi Allah dərgahında məlumdur (və buna grə də cəzalarını da alacaqlar). Onların hiyləsi ilə dağlar (islam dini, onun hkmləri) yerindən oynayan deyildir! (Və ya onların hiyləsi dağları yerindən oynatsa belə, yenə də Allahın dini qarşısında acizdir!)
Falā Taĥsabanna Al-Laha Mukhlifa Wa`dihi Rusulahu  ۗ  'Inna Al-Laha `Azīzun Dhū Antiqāmin 014-047. (Ya Rəsulum!) Allahın peyğəmbərlərə verdiyi vədə xilaf ıxacağını sanma! Həqiqətən, Allah yenilməz qvvət sahibi, intiqam sahibidir! ~  ۗ 
Yawma Tubaddalu Al-'Arđu Ghayra Al-'Arđi Wa As-Samāwātu  ۖ  Wa Barazū Lillahi Al-Wāĥidi Al-Qahhāri 014-048. (Yadda saxla! Qiyamət gn) elə bir gndr ki, Yer (yer krəsi) başqa bir yerlə, gylər də başqa gylərlə əvəz olunacaq (Yer dəyişib başqa cr yer, gylər də başqa cr gylər olacaq; onların mahiyyəti, şəkli o qədər dəyişəcək ki, tanınmaz hala dşəcəklər) və onlar (btn insanlar qəbirlərindən ıxıb haqq-hesab n) bir olan, (hər şeyə) qalib olan Allahın hzurunda duracaqlar!  ۖ 
Wa Tará Al-Mujrimīna Yawma'idhin Muqarranīna Fī Al-'Aşfādi 014-049. O gn gnahkarları qandallanmış (zəncirlə bir-birinə bağlanmış) grəcəksən!
Sarābīluhum Min Qaţirānin Wa Taghshá Wujūhahumu An-Nāru 014-050. Kynəkləri qətrandan olacaq, z-gzlərini də atəş bryəcəkdir!
Liyajziya Al-Lahu Kulla Nafsin Mā Kasabat  ۚ  'Inna Al-Laha Sarī`u Al-Ĥisābi 014-051. Allah hər kəsə (dnyada) etdiyi əməllərin cəzasını vermək n belə edəcəkdir! Şbhəsiz ki, Allah tezliklə haqq-hesab əkəndir!  ۚ 
dhā Balāghun Lilnnāsi Wa Liyundharū Bihi Wa Liya`lamū 'Annamā Huwa 'Ilahun Wāĥidun Wa Liyadhdhakkara 'Ū Al-'Albābi 014-052. Bu (Quran) insanlar n elə bir moizədir ki, onunla həm qorxsunlar, həm də Allahın tək bir tanrı olduğunu bilsinlər, həm də ağıl sahibləri dşnb ibrət alsınlar!
Next Sūrah