13) Sūrat Ar-Ra`d

Printed format

13)

'Alif-Lām-Mīm-Rā Tilka 'Āyātu Al-Kitābi Wa Al-Ladhī 'Unzila 'Ilayka Min Rabbika Al-Ĥaqqu Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Yu'uminūna 013-001. Əlif, Lam, Mim, Pa! Bunlar Kitabın (Quranın) ayələridir. Rəbbindən sənə nazil olan (Quran) haqdır, lakin insanların (Məkkə mşriklərinin) əksəriyyəti (ona) inanmaz. ---  ۚ   ۗ 
Al-Lahu Al-Ladhī Rafa`a As-Samāwāti Bighayri `Amadin Tarawnahā  ۖ  Thumma Astawá `Alá Al-`Arshi  ۖ  Wa Sakhkhara Ash-Shamsa Wa Al-Qamara  ۖ  Kullun Yajrī Li'jalin Musammáan  ۚ  Yudabbiru Al-'Amra Yufaşşilu Al-'Āyāti La`allakum Biliqā'i Rabbikum Tūqinūna 013-002. Grdynz gyləri dirəksiz olaraq yksəldən, sonra ərşi yaradıb hkm altına alan (ərş zərində bərqərar olan), məyyən vaxta (dnyanın axırına - qiyamətə) qədər (səmada) dolanan Gnəşi və Ayı ram edən, btn işləri yoluna qoyan, ayələri mfəssəl izah edən məhz Allahdır. (Btn bu dəlillərdən sonra) Rəbbinizlə qarşılaşacağınıza (qiyamət gn dirilib haqq-hesab n hzurunda duracağınıza), bəlkə, inanasınız!  ۖ   ۖ   ۖ   ۚ 
Wa Huwa Al-Ladhī Madda Al-'Arđa Wa Ja`ala Fīhā Rawāsiya Wa 'Anhārāan  ۖ  Wa Min Kulli Ath-Thamarāti Ja`ala Fīhā Zawjayni Athnayni  ۖ  Yughshī Al-Layla An-Nahāra  ۚ  'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yatafakkarūna 013-003. Yeri (insanların və başqa canlıların yaşaya bilməsi n) dşəyən (uzadıb genəldən), orada mhkəm dağlar, aylar yaradan, btn meyvələrdən (erkək-dişi, yaxud şirin-acı, turş-meyxoş və s. olmaqla) ct-ct yetişdirən, gecəni gndzlə (gndz də gecə ilə) rtb bryən Odur. Şbhəsiz ki, bunda (btn bu deyilənlərdə) dşnən insanlar n (Allahın qdrətini və vəhdaniyyətini sbut edən) neə-neə dəlillər vardır!  ۖ   ۖ   ۚ 
Wa Fī Al-'Arđi Qiţa`un Mutajāwirātun Wa Jannātun Min 'A`nābin Wa Zar`un Wa Nakhīlun Şinwānun Wa Ghayru Şinwānin Yusqá Bimā'in Wāĥidin Wa Nufađđilu Ba`đahā `Alá Ba`đin Al-'Ukuli  ۚ  'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Ya`qilūna 013-004. Yer zndə bir-birinə yaxın (qonşu) qitələr (mnbit, qeyri-mnbit, şirin-şoran, dağlıq-aran yerlər, mxtəlif iqlimli torpaq sahələri), eyni su ilə sulanan zm bağları, əkinlər, şaxəli-şaxəsiz xurma ağacları vardır. Halbuki Biz yemək baxımından onların birini digərindən stn tuturuq. Şbhəsiz ki, bunda da anlayıb dərk edən insanlar n (Allahın qdrətinə və vəhdaniyyətinə dəlalət edən) əlamətlər vardır.  ۚ 
Wa 'In Ta`jab Fa`ajabun Qawluhum 'A'idhā Kunnā Turābāan 'A'innā Lafī Khalqin Jadīdin  ۗ  'Ūlā'ika Al-Ladhīna Kafarū Birabbihim  ۖ  Wa 'Ūlā'ika Al-'Aghlālu Fī 'A`nāqihim  ۖ  Wa 'Ūlā'ika 'Aşĥābu An-Nāri  ۖ  Hum Fīhā Khālidūna 013-005. (Ya Rəsulum!) Əgər (mşriklərə) təəccblənirsənsə, əsl təəccbləniləsi (əsl təəccb doğuran şey) onların: "Biz torpaq olduqdan sonra yenidənmi yaradılacağıq?" - syləməsidir. Onlar Rəbbini inkar edənlərdir. Boyunlarında zəncir olanlar da (boyunlarına zəncir vurulacaq kəslər də) onlardır. Onlar cəhənnəmlikdirlər, z də orada əbədi qalacaqlar.  ۗ   ۖ   ۖ   ۖ 
Wa Yasta`jilūnaka Bis-Sayyi'ati Qabla Al-Ĥasanati Wa Qad Khalat Min Qablihimu Al-Mathulātu  ۗ  Wa 'Inna Rabbaka Ladhū Maghfiratin Lilnnāsi `Alá Žulmihim  ۖ  Wa 'Inna Rabbaka Lashadīdu Al-`Iqābi 013-006. (Mşriklər) səni tələsdirib (zlərinə) yaxşılıqdan əvvəl pislik (Allahın mərhəmətindən qabaq əzabını) istəyirlər. Halbuki onlardan ncə (Allaha asi olan tayfalar, xalqlar barəsində) bu kimi (ibrətamiz) cəzalar olub kemişdir. Həqiqətən, Rəbbin insanların zlmnə baxmayaraq onlara qarşı mərhəmət sahibidir. Və şbhəsiz ki, Rəbbinin cəzası da şiddətlidir!  ۗ   ۖ 
Wa Yaqūlu Al-Ladhīna Kafarū Lawlā 'Unzila `Alayhi 'Āyatun Min Rabbihi  ۗ  'Innamā 'Anta Mundhirun  ۖ  Wa Likulli Qawmin Hādin 013-007. Kafir olanlar: "Məgər ona Rəbbindən bir mczə endirilməli deyildimi?" - deyirlər. Sən ancaq (insanları Allahın əzabı ilə) qorxudansan. Hər tayfanın (doğru yol gstərən) bir rəhbəri (peyğəmbəri) vardır! ~  ۗ   ۖ 
Al-Lahu Ya`lamu Mā Taĥmilu Kullu 'Unthá Wa Mā Taghīđu Al-'Arĥāmu Wa Mā Tazdādu  ۖ  Wa Kullu Shay'in `Indahu Bimiqdārin 013-008. Allah hər bir dişi məxluqun (bətnində) nə daşıdığını (oğlan, yaxud qız doğacağını), bətnlərin nəyi əskildib, nəyi artıracağını (qadınların bari-həmlini doqquz aydan tez, yaxud gec yerə qoyacağını, doğulacaq uşağın sağlam və xəstə olacağını, ox, yaxud az yaşayacağını) bilir. Hər şey Onun yanında məyyən bir l ilədir. (Hamının ruzisi əzəldən məyyən edilmişdir. Hər kəsin istedadı, qabiliyyəti z-znə artıb-əskilməz. Allahın bilmədiyi he bir şey yoxdur. )  ۖ 
`Ālimu Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati Al-Kabīru Al-Muta`ālī 013-009. O, qeybi də, aşkarı da biləndir, (hər şeydən) bykdr, ucadır! (Allah eyibsizdir, nqsansızdır. Onun he bir şəriki yoxdur!)
Sawā'un Minkum Man 'Asarra Al-Qawla Wa Man Jahara Bihi Wa Man Huwa Mustakhfin Bil-Layli Wa Sāribun Bin-Nahāri 013-010. Sizdən szn gizlədən də, onu aıq deyəndə, gecənin qoynunda gizlənən də, gndz aşkar gəzib dolanan da (Allah n) eynidir. (Allah kimin nə etdiyini bilir. He bir şey Ondan gizli qalmaz).
Lahu Mu`aqqibātun Min Bayni Yadayhi Wa Min Khalfihi Yaĥfažūnahu Min 'Amri Al-Lahi  ۗ  'Inna Al-Laha Lā Yughayyiru Mā Biqawmin Ĥattá Yughayyirū Mā Bi'anfusihim  ۗ  Wa 'Idhā 'Arāda Al-Lahu Biqawmin Sū'āan Falā Maradda Lahu  ۚ  Wa Mā Lahum Min Dūnihi Min Wa A- 013-011. (İnsan n) onu ndən və arxadan təqib edənlər (mələklər) vardır. Onu (insanı) Allahın əmri ilə qoruyurlar. Hər hansı bir tayfa z tvrn (nəfsində olanları) dəyişmədikcə (pozmadıqca), Allah da onun tvrn (onda olanları, onun əhvalını) dəyişməz. Əgər Allah hər hansı bir qvmə bir pislik yetirmək istəsə, onun qarşısı he cr alına biməz və Ondan başqa onların he bir hamisi də olmaz.  ۗ   ۗ   ۚ 
Huwa Al-Ladhī Yurīkumu Al-Barqa Khawfāan Wa Ţama`āan Wa Yunshi'u As-Saĥāba Ath-Thiqāla 013-012. Sizə qorxu və mid (bir tərəfdən ildırımın verəcəyi tələfatdan qorxmaq, digər tərəfdən də yağış istəmək) məqsədilə şimşək gstərən, (yağışla yklənmiş) ağır buludları yaradan da Odur.
Wa Yusabbiĥu Ar-Ra`du Biĥamdihi Wa Al-Malā'ikatu Min Khīfatihi Wa Yursilu Aş-Şawā`iqa Fayuşību Bihā Man Yashā'u Wa Hum Yujādilūna Fī Al-Lahi Wa Huwa Shadīdu Al-Miĥāli 013-013. Gy gurultusu Onun şəninə təriflər deyir, mələklər də (Allahın) qorxusundan (Onu yb mədh edirlər). O, ildırımlar gndərib (kafirlər) Allah barəsində mbahisə edərkən onlarla istədiyini vurar. Allahın cəzası şiddətlidir! (Allah yenilməz qvvət sahibidir!)
Lahu Da`watu Al-Ĥaqqi Wa  ۖ  Al-Ladhīna Yad`ūna Min Dūnihi Lā Yastajībūna Lahum Bishay'in 'Illā Kabāsiţi Kaffayhi 'Ilá Al-Mā'i Liyablugha Fāhu Wa Mā Huwa Bibālighihi  ۚ  Wa Mā Du`ā'u Al-Kāfirīna 'Illā Fī Đalālin 013-014. Haqq olan (qəbul edilən) dua yalnız Ona (Allaha) olan duadır. Ondan başqasına edilən dualar (Ondan qeyrisinə ibadət edənlərin duaları) qəbul olunmaz (btlər, tanrılar onların dualarını əsla eşitməzlər). (Mşriklərin vəziyyəti quyu stndə duraraq) ağzına su gəlmək n iki ovcunu aan (dili və əlləri ilə quyuya işarə edərək ovcunun su ilə dolmasını gzləyən), lakin (quyu he bir şey anlamadığı n) suyun ona yetişmədiyi adamın vəziyyətinə bənzəyir. (Btlər də belədir, nki onlar grməz, eşitməz və dərk etməzlər). Kafirlərin duası zəlalətdən (pu, mənasız szlərdən) başqa bir şey deyildir!  ۖ   ۚ 
Wa Lillahi Yasjudu Man As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Ţaw`āan Wa Karhāan Wa Žilāluhum Bil-Ghudūwi Wa Al-'Āşāli 013-015. Gylərdə və yerdə kim varsa, (zləri də), klgələri də səhər-axşam istər-istəməz Allaha səcdə edər! (Yer zndəki mminlər sidqi-rəkdən, kafirlər və mnafiqlər isə rəkdən istəməyərək, lakin dnyada məyyən bir mənfəət əldə etmək xatirinə və ya kiminsə, nəyinsə qorxusundan Allaha səcdə edərlər!)
Qul Man Rabbu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Quli Al-Lahu  ۚ  Qul 'Afāttakhadhtum Min Dūnihi 'Awliyā'a Lā Yamlikūna Li'nfusihim Naf`āan Wa Lā Đarrāan  ۚ  Qul Hal Yastawī Al-'A`má Wa Al-Başīru 'Am Hal Tastawī Až-Žulumātu Wa An-Nūr  ۗ  'Am Ja`alū Lillahi Shurakā'a Khalaqū Kakhalqihi Fatashābaha Al-Khalqu `Alayhim  ۚ  Quli Al-Lahu Khāliqu Kulli Shay'in Wa Huwa Al-Wāĥidu Al-Qahhāru 013-016. (Ya Rəsulum!) De: "Gylərin və yerin Rəbbi kimdir?" (Kafirlər bu sualın qarşısında aciz qaldıqda) de: "Allahdır!" De: "Belə olduqda, Onu qoyub zlərinə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilənlərimi (btləri, tanrılarımı) znzə dost (hami) edirsiniz?!" De: "He korla grən (kafirlə mmin) və ya zlmətlə nur (kfrlə iman) eyni ola bilərmi?! Yoxsa onlar (mşriklər) Allaha Onun yaratdığı kimi yaradan şəriklər qərar verdilər və onların nəzərincə bu yaratma bir-birinə bənzər grnd?!" De: "Allah hər şeyin xaliqidir. O birdir, qəhr edəndir (hər şeyə gc yetən, hər şeyə qalib gələndir!)"  ۚ  ~  ۚ   ۗ   ۚ 
'Anzala Mina As-Samā'i Mā'an Fasālat 'Awdiyatun Biqadarihā Fāĥtamala As-Saylu Zabadāan Rābīāan  ۚ  Wa Mimmā Yūqidūna `Alayhi Fī An-Nāri Abtighā'a Ĥilyatin 'Aw Matā`in Zabadun Mithluhu  ۚ  Kadhālika Yađribu Al-Lahu Al-Ĥaqqa Wa Al-Bāţila  ۚ  Fa'ammā Az-Zabadu Fayadh/habu Jufā'an  ۖ  Wa 'Ammā Mā Yanfa`u An-Nāsa Fayamkuthu Fī Al-'Arđi  ۚ  Kadhālika Yađribu Al-Lahu Al-'Amthāla 013-017. Allah gydən bir yağmur endirdi, vadilər z tutumlarına grə onunla dolub daşdı. (Sudan əmələ gələn) sel, stnə ıxan bir kpn alıb apardı. (Haqq din olan islam insanlara, torpağa həyat verən suya, mşriklərin etiqadı isə boş kpyə bənzər). Bəzək şeyləri və ya əşya (qab-qacaq) dzəltmək məqsədilə insanların od zərində qızdırıb əritdikləri (qızıl, gmş və s. filizlərin) stndə də buna bənzər bir kpk vardır. Allah haqq ilə batili (sizdən tr) ayırd etmək n belə misallar əkir. Kpk he bir şey olmadığı n uub gedər. İnsanlara fayda verən bir şey isə yer zndə qalar. Allah belə misallar əkir!  ۚ   ۚ   ۚ   ۖ   ۚ 
Lilladhīna Astajābū Lirabbihimu Al-Ĥusná Wa  ۚ  Al-Ladhīna Lam Yastajībū Lahu Law 'Anna Lahum Mā Fī Al-'Arđi Jamī`āan Wa Mithlahu Ma`ahu Lāftadaw Bihi  ۚ  'Ūlā'ika Lahum Sū'u Al-Ĥisābi Wa Ma'wāhum Jahannamu  ۖ  Wa Bi'sa Al-Mihādu 013-018. Rəbbinin dəvətini qəbul edənləri (Allaha və Onun Peyğəmbərinə itaət edənləri) ən gzəl nemət (Cənnət) gzləyir. Rəbbinin dəvətini qəbul etməyənlər isə yer zndə olan hər şeyə (btn sərvətə), stəlik bir qədərinə də malik olsaydılar, onu (Allahın əzabından qurtarmaq n) fidyə verərdilər (lakin kafirlərdən he bir fidyə qəbul olunmaz). Onları ox pis (ətin) bir haqq-hesab gzləyir (he bir gnahları bağışlanmaz). Onların məskəni Cəhənnəmdir. O necə də pis yerdir!  ۚ  ~  ۚ   ۖ 
'Afaman Ya`lamu 'Annamā 'Unzila 'Ilayka Min Rabbika Al-Ĥaqqu Kaman Huwa 'A`má  ۚ  'Innamā Yatadhakkaru 'Ū Al-'Albābi 013-019. (Ya Rəsulum!) Rəbbindən sənə nazil edilənin (Quranın) haqq olduğunu bilən kimsə (haqqı grməyən) korla eyni ola bilərmi? Yalnız ağıl sahibləri yd-nəsihət qəbul edərlər!  ۚ 
Al-Ladhīna Yūfūna Bi`ahdi Al-Lahi Wa Lā Yanquđūna Al-Mīthāqa 013-020. O kəslər ki, Allaha (yalnız Ona ibadət edəcəkləri barədə) verdikləri vədi yerinə yetirir və əhdi pozmurlar.
Wa Al-Ladhīna Yaşilūna Mā 'Amara Al-Lahu Bihi 'An Yūşala Wa Yakhshawna Rabbahum Wa Yakhāfūna Sū'a Al-Ĥisābi 013-021. O kəslər ki, Allahın birləşdirilməsini əmr etdiyi şeyləri birləşdirir (qohumluq əlaqələrini qoruyub saxlayır, mminlərə hrmət edir), Rəbbindən və (qiyamət gn əkiləcək) pis haqq-hesabdan qorxurlar. ~
Wa Al-Ladhīna Şabarū Abtighā'a Wajhi Rabbihim Wa 'Aqāmū Aş-Şalāata Wa 'Anfaqū Mimmā Razaqnāhum Sirrāan Wa `Alāniyatan Wa Yadra'ūna Bil-Ĥasanati As-Sayyi'ata 'Ūlā'ika Lahum `Uq Ad-Dāri 013-022. Və o kəslər ki, Rəbbinin razılığını qazanmaq n (bu yolda btn əziyyətlərə) səbr edir, (vaxtlı-vaxtında, lazımınca) namaz qılır, onlara verdiyimiz ruzidən (yoxsullara, ehtiyacı olanlara) gizli və aşkar xərcləyir, pisliyin qarşısını yaxşılıq etməklə alırlar (pisliyin əvəzində yaxşılıq edirlər) - məhz onları (gzəl) axirət yurdu -
Jannātu `Adnin Yadkhulūnahā Wa Man Şalaĥa Min 'Ābā'ihim Wa 'Azwājihim Wa Dhurrīyātihim Wa  ۖ  Al-Malā'ikatu Yadkhulūna `Alayhim Min Kulli Bābin 013-023. zlərinin, həminin əməlisaleh ataları, vrətləri və vladlarının daxil olacaqları Ədn cənnətləri gzləyir. Mələklər də hər bir qapıdan (cənnət qapılarından) daxil olub (onlara):  ۖ 
Salāmun `Alaykum Bimā Şabartum  ۚ  Fani`ma `Uq Ad-Dāri 013-024. (Dnyada Allah yolunda btn ətinliklərə) səbr etdiyinizə grə sizə salam olsun! Axirət yurdu (Cənnət) nə gzəldir! - deyəcəklər.  ۚ 
Wa Al-Ladhīna Yanquđūna `Ahda Al-Lahi Min Ba`di Mīthāqihi Wa Yaqţa`ūna Mā 'Amara Al-Lahu Bihi 'An Yūşala Wa Yufsidūna Fī  ۙ  Al-'Arđi 'Ūlā'ika Lahumu Al-La`natu Wa Lahum Sū'u Ad-Dāri 013-025. Allahla əhd bağladıqdan sonra onu pozanlar, Allahın birləşdirilməsini əmr etdiyi şeyləri (qohumluq əlaqələrini) qıranlar, yer zndə fitnə-fəsad trədənlər isə lənətə dar olacaqlar. Onları pis yurd (Cəhənnəm, o biri dnyanın pislikləri) gzləyir. ~  ۙ 
Al-Lahu Yabsuţu Ar-Rizqa Liman Yashā'u Wa Yaqdiru  ۚ  Wa Fariĥū Bil-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Mā Al-Ĥayāatu Ad-Dunyā Fī Al-'Ākhirati 'Illā Matā`un 013-026. Allah istədiyi bəndənin ruzisi bol da edər, azaldar da. (Məkkəlilər) dnya həyatı (bol ruzi) ilə sevindilər. Halbuki dnya həyatı (neməti) axirət həyatı (neməti) ilə mqayisədə ox czi (əhəmiyyətsiz) bir şeydir (dnya neməti mvəqqəti, axirət neməti isə əbədidir).  ۚ 
Wa Yaqūlu Al-Ladhīna Kafarū Lawlā 'Unzila `Alayhi 'Āyatun Min Rabbihi  ۗ  Qul 'Inna Al-Laha Yuđillu Man Yashā'u Wa Yahdī 'Ilayhi Man 'Anāba 013-027. Kafir olanlar: "Məgər Rəbbindən ona bir mczə endirilməli deyildimi?" - deyirlər. (Ya Rəsulum!) De: "Allah istədiyini (haqq yoldan) sapdırır. Tvbə edən (Allahın itaətinə qayıdan) şəxsi isə z hidayətinə (znn doğru yolu olan islam dininə) qovuşdurur".  ۗ 
Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Taţma'innu Qulūbuhum Bidhikri Al-Lahi  ۗ  'Alā Bidhikri Al-Lahi Taţma'innu Al-Qulūbu 013-028. O kəslər ki, Allaha iman gətirmiş və qəlbləri Allahı zikr etməklə aram tapmışdır. Bilin ki, qəlblər (mminlərin rəkləri) yalnız Allahı zikr etməklə aram tapar!  ۗ 
Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Ţūbá Lahum Wa Ĥusnu Ma'ābin 013-029. İman gətirib yaxşı işlər grənlərin xoş halına! (Onları) gzəl bir sığınacaq (Cənnət gzləyir)!
Kadhālika 'Arsalnāka Fī 'Ummatin Qad Khalat Min Qablihā 'Umamun Litatluwa `Alayhimu Al-Ladhī 'Awĥaynā 'Ilayka Wa Hum Yakfurūna Bir-Raĥmani  ۚ  Qul Huwa Rabbī Lā 'Ilāha 'Illā Huwa `Alayhi Tawakkaltu Wa 'Ilayhi Matābi 013-030. (Ya Rəsulum! Səndən əvvəl peyğəmbərlər gndərdiyimiz kimi) səni də zndən əvvəl oxlu mmətlər gəlib-getmiş bir mmətə Peyğəmbər gndərdik ki, onlar Rəhmanı (Allahı) inkar etdikləri halda, sənə vəhy etdiyimiz (Quranı) onlara oxuyasan. De: "O (Rəhman) mənim Rəbbimdir. Ondan başqa he bir tanrı yoxdur. Mən ancaq Ona təvəkkl etdim. Axır dnşm (və ya tvbəm) də yalnız Onadır!"  ۚ  ~
Wa Law 'Anna Qur'ānāan Suyyirat Bihi Al-Jibālu 'Aw Quţţi`at Bihi Al-'Arđu 'Aw Kullima Bihi Al-Mawtá  ۗ  Bal Lillahi Al-'Amru Jamī`āan  ۗ  'Afalam Yay'asi Al-Ladhīna 'Āmanū 'An Law Yashā'u Al-Lahu Lahadá An-Nāsa Jamī`āan  ۗ  Wa Lā Yazālu Al-Ladhīna Kafarū Tuşībuhum Bimā Şana`ū Qāri`atun 'Aw Taĥullu Qarībāan Minrihim Ĥattá Ya'tiya Wa`du Al-Lahi  ۚ  'Inna Al-Laha Lā Yukhlifu Al-Mī`āda 013-031. Əgər Quranla dağlar hərəkətə gətirilsə, yaxud yer paralansa və ya llər danışsaydılar (onlar yenə də iman gətirməzdilər). (Və ya əgər aləmdə bir kitab olsaydı və onun səbəbi ilə dağlar yerindən qopardılıb hərəkətə gətirilsə, yaxud yer paralansa və ya llər dirilib danışsaydılar, o kitab mtləq bu Quran olardı). Btn işlər yalnız Allahın ixtiyarındadır. Məgər iman gətirənlərə bəlli olmadımı ki, əgər Allah diləsəydi, btn insanları hidayətə (doğru yola) ynəldərdi? (Və ya mminlər kafirlərin iman gətirmələrindən midlərini zb bilmədilərmi ki, doğru yolu tutmaq da, ondan ıxmaq da Allahın əlindədir?). Kafirlərə gəldikdə Allahın vədi (Məkkənin fəthi) yerinə yetənədək etdikləri əmələ grə onlara bir bəla z verməkdə davam edəcək, yaxud yurdlarının yanında dayanıb duracaqdır. (Və ya: "Ya Rəsulum! Sən z əshabən və ordunla onların yurdunun yaxınlığında dayanıb duracaqsan"). Həqiqətən, Allah z vədinə xilaf ıxmaz!  ۗ   ۗ   ۗ   ۚ 
Wa Laqadi Astuhzi'a Birusulin Min Qablika Fa'amlaytu Lilladhīna Kafarū Thumma 'Akhadhtuhum  ۖ  Fakayfa Kāna `Iqābi 013-032. (Ya Rəsulum!) Səndən əvvəl gəlib-gedən peyğəmbərlərə də istehza edilmişdi. Mən kafirlərə mhlət verdim, sonra isə onları (əzabla) yaxaladım. Mənim onları cəzalandırmağım necə (də dəhşətli) idi! (Bir grəydin onlara nə dəhşətli əzab verdim!)  ۖ 
'Afaman Huwa Qā'imun `Alá Kulli Nafsin Bimā Kasabat  ۗ  Wa Ja`alū Lillahi Shurakā'a Qul Sammūhum  ۚ  'Am Tunabbi'ūnahu Bimā Lā Ya`lamu Fī Al-'Arđi 'Am Bižāhirin Mina Al-Qawli  ۗ  Bal Zuyyina Lilladhīna Kafarū Makruhum Wa Şuddū `Ani As-Sabīli  ۗ  Wa Man Yuđlili Al-Lahu Famā Lahu Min Hādin 013-033. Hər bir kəsin (dnyada yaxşıdan, pisdən) nə qazandığına nəzarət edən Allah bunu bacarmayan btlər kimidirmi?! (Əsla yox!) (Bununla belə, mşriklər gtrb) Allaha (crbəcr) şəriklər qoşdular. (Ya Rəsulum!) De: "Bunlara bir ad verin grək! (Axı onlar kimdirlər, nəidirlər?) Yoxsa Allaha yer zndə (znə şərik) bilmədiyi bir şeyimi xəbər verirsiniz? Yaxud szn zahirinə uyub (belə həqiqətdən uzaq şeyləri) deyirsiniz? Xeyr, kafirlərə z hiylələri (iftiraları, Allaha qarşı uydurub dzəltdikləri yalanlar) gzəl gstərildi və onlar (haqq) yoldan dndərildilər. Əslində, Allahın zəlalətə saldığı kimsəyə doğru yolu gstərən olmaz.  ۗ   ۚ   ۗ   ۗ 
Lahum `Adhābun Al-Ĥayāati Ad-Dunyā  ۖ  Wa La`adhābu Al-'Ākhirati 'Ashaqqu  ۖ  Wa Mā Lahum Mina Al-Lahi Min Wāqin 013-034. Onlar dnyada əzaba dar olacaqlar. Axirət əzabı isə daha məşəqqətlidir. Onları Allahdan (Allahın əzabından) qurtaran olmaz.  ۖ   ۖ 
Mathalu Al-Jannati Allatī Wu`ida Al-Muttaqūna  ۖ  Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru  ۖ  'Ukuluhā Dā'imun Wa Žilluhā  ۚ  Tilka `Uq Al-Ladhīna Attaqaw  ۖ  Wa `Uq Al-Kāfirīna An-Nāru 013-035. Allahdan qorxub pis əməllərdən əkinənlərə (mminlərə) vəd edilən Cənnətin vəsfi belədir: (ağacları) altından aylar axar, yeməkləri də, klgələri də daimidir. Bu, Allahdan qorxub pis əməllərdən əkinənlərin aqibətidir. Kafirlərin aqibəti isə Cəhənnəmdir!  ۖ   ۖ   ۚ   ۖ 
Wa Al-Ladhīna 'Ātaynāhumu Al-Kitāba Yafraĥūna Bimā 'Unzila  ۖ  'Ilayka Wa Mina Al-'Aĥzābi Man Yunkiru  ۚ  Ba`đahu Qul 'Innamā 'Umirtu 'An 'A`buda Al-Laha Wa Lā 'Ushrika  ۚ  Bihi 'Ilayhi 'Ad`ū Wa 'Ilayhi Ma'ābi 013-036. Kitab verdiklərimiz (kitab əhlinin sənə iman gətirənləri) sənə nazil etdiyimizə (Qurana) sevinirlər. (Yəhudilərdən və xapərəstlərdən sənə qarşı ədavət bəsləyən) elə firqələr də vardır ki, onun (Quranın) bir qismini inkar edirlər. (Ya Rəsulum!) De: "Mənə Allaha ibadət etmək, Ona şərik qoşmamaq əmr olunmuşdur. Mən (insanları yalnız) Ona (ibadət etməyə) dəvət edirəm və mənim axır dnşm də yalnız Onadır!" (Məhz Onun hzuruna qayıdacağam!)  ۖ   ۚ  ~  ۚ 
Wa Kadhalika 'Anzalnāhu Ĥukmāan `Arabīyāan  ۚ  Wa La'ini Attaba`ta 'Ahwā'ahum Ba`damā Jā'aka Mina Al-`Ilmi Mā Laka Mina Al-Lahi Min Wa Līyin Wa Lā Wāqin 013-037. (Ya Rəsulum!) Beləliklə, Biz onu (Quranı) ərəbcə bir hkm olaraq (insanlar arasında onunla hkm etmək n) nazil etdik. Əgər sənə (vəhylə) gələn elmdən (Qurandan) sonra (kafirlərin) nəfslərinin istəklərinə (pu arzularına) uysan, səni Allahın əzabından qoruyan və qurtaran olmaz! (Və ya: Sənin Allah tərəfindən nə bir dostun, nə də bir qoruyucun olar!)  ۚ 
Wa Laqad 'Arsalnā Rusulāan Min Qablika Wa Ja`alnā Lahum 'Azwājāan Wa Dhurrīyatan  ۚ  Wa Mā Kāna Lirasūlin 'An Ya'tiya Bi'āyatin 'Illā Bi'idhni Al-Lahi  ۗ  Likulli 'Ajalin Kitābun 013-038. (Ya Rəsulum!) Biz səndə əvvəl də Peyğəmbərlər gndərdik, onlara zvcələr, vladlar verdik. Allahın izni olmadıqca he bir peyğəmbər he bir mczə gətirə bilməz. Hər dvrn bir kitabı (lvhi-məhfuzda yazılmış hkm) var. (İlahi kitablardan hər birinin z nazil olma vaxtı var. Bunlar zamanın, dvrn tələbinə və ehtiyacına grədir).  ۚ   ۗ 
Yamĥū Al-Lahu Mā Yashā'u Wa Yuthbitu  ۖ  Wa `Indahu 'Ummu Al-Kitābi 013-039. Allah (həmin kitabdan) istədiyi şeyi məhv edər, istədiyini də sabit saxlayar (bəndələrinə aid hər hansı bir hkm ləğv edib başqası ilə dəyişər və ya onu olduğu kimi saxlayar). Kitabın əsli (lvhi-məhfuz) Onun yanındadır.  ۖ  ~
Wa 'In Mā Nuriyannaka Ba`đa Al-Ladhī Na`iduhum 'Aw Natawaffayannaka Fa'innamā `Alayka Al-Balāghu Wa `Alaynā Al-Ĥisābu 013-040. Onlara vəd etdiyimizin (əzabın) bir qismini sənə gstərsək də və ya (ondan qabaq) səni ldrsək də (z dərgahımıza gtrsək də, fərq etməz). Sənin vəzifən ancaq (dini) təbliğ etməkdir. Haqq-hesab əkmək isə Bizə aiddir!
'Awalam Yaraw 'Annā Na'tī Al-'Arđa Nanquşuhā Min 'Aţrāfihā Wa  ۚ  Allāhu Yaĥkumu Lā Mu`aqqiba Liĥukmihi  ۚ  Wa Huwa Sarī`u Al-Ĥisābi 013-041. Məgər onlar (kafirlər) Bizim (hkmmzlə, qdrətimizlə) yer znə gəlib onu (mxtəlif) tərəflərindən əskiltdiyimizi (msəlmanların get-gedə onların torpaqlarını fəth etdiklərini) grmrlərmi? Hkm edən Allahdır. He kəs Onun hkmn dəf edə bilməz. (Allah) tezliklə haqq-hesab əkəndir!  ۚ   ۚ 
Wa Qad Makara Al-Ladhīna Min Qablihim Falillāhi Al-Makru Jamī`āan  ۖ  Ya`lamu Mā Taksibu Kullu Nafsin  ۗ  Wa Saya`lamu Al-Kuffāru Liman `Uq Ad-Dāri 013-042. Onlardan əvvəlkilər də (mmətlər, tayfalar da Allahın peyğəmbərinə qarşı) tələ qururdular. Btn hiylələrin (məkrlərin) cəzasını ancaq Allah verəcəkdir. (Allah) hər kəsin (dnyada) nə qazandığını (btn yaxşı və pis əməllərini) bilir. Kafirlər axirət yurdunun (o dnyanın gzəl aqibətini) kimin olacağını biləcəklər!  ۖ   ۗ 
Wa Yaqūlu Al-Ladhīna Kafarū Lasta Mursalāan  ۚ  Qul Kafá Bil-Lahi Shahīdāan Baynī Wa Baynakum Wa Man `Indahu `Ilmu Al-Kitābi 013-043. (Ya Rəsulum!) Kafirlər: "Sən peyğəmbər deyilsən!" - deyirlər. (Onlara) belə cavab ver: "Mənimlə sizin aranızda (doğruluğuma) Allahın və kitabı bilənlərin (Tvratı, İncili bilən mmin yəhudi və xapərəstlərin, yaxud Qurana bələd olan mmin msəlmanların və ya lvhi-məhfuzdan xəbərdar olan Cəbrailin) şahid olması yetər!"  ۚ 
Next Sūrah