12) Sūrat Yūsuf

Printed format

12)

'Alif-Lām-Rā Tilka 'Āyātu Al-Kitābi Al-Mubīni 012-001. Əlif, Lam, Ra! Bunlar aıq-aydın Kitabın (Quranın) ayələridir! --
'Innā 'Anzalnāhu Qur'ānāan `Arabīyāan La`allakum Ta`qilūna 012-002. (Ey Məkkə əhli!) Biz onu ərəbcə bir Quran olaraq nazil etdik ki, (mənasını ) anlayasınız.
Naĥnu Naquşşu `Alayka 'Aĥsana Al-Qaşaşi Bimā 'Awĥaynā 'Ilayka Hādhā Al-Qur'āna Wa 'In Kunta Min Qablihi Lamina Al-Ghāfilīna 012-003. (Ya Rəsulum!) Biz bu Quranı sənə vəhy etməklə sənin n ən gzəl hekayəti (qissəni) danışırıq. Hərənd ki, sən əvəlcə (ondan) əsla xəbərdar deyildin.
'Idh Qāla Yūsufu Li'abīhi Yā 'Abati 'Innī Ra'aytu 'Aĥada `Ashara Kawkabāan Wa Ash-Shamsa Wa Al-Qamara Ra'aytuhum Lī Sājidīna 012-004. Bir zaman Yusif atasına demişdir: "Atacan! Mən (yuxuda) on bir ulduz və Gnəşlə ayı grdm. Grdm ki, onlar mənə səcdə (təzim) edirlər".
Qāla Yā Bunayya Lā Taqşuş Ru'uyā Ka `Alá 'Ikhwatika Fayakīdū Laka  ۖ  Kaydāan 'Inna Ash-Shayţāna Lil'insāni `Adūwun Mubīnun 012-005. (Atası Yəqub) dedi: "Can oğul! Yuxunu qardaşlarına danışma, yoxsa sənə bir hiylə qurarlar. nki Şeytan insanların aıq-aşkar dşmənidir.  ۖ 
Wa Kadhalika Yajtabīka Rabbuka Wa Yu`allimuka Min Ta'wīli Al-'Aĥādīthi Wa Yutimmu Ni`matahu `Alayka Wa `Alá 'Āli Ya`qūba Kamā 'Atammahā `Alá 'Abawayka Min Qablu 'Ibrāhīma Wa 'Isĥāqa  ۚ  'Inna Rabbaka `Alīmun Ĥakīmun 012-006. (Yuxuda grdy kimi) Rəbbin səni (başqalarından) seib stn tutacaq, sənə yuxu yozmağı yrədəcək, bundan əvvəl babaların İbrahimə və İshaqa nemətini tamamlayıb (peyğəmbərlik) verdiyi kimi, sənə və Yəqub nəslinə də tamamlayıb verəcək. Həqiqətən, Rəbbin (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!"  ۚ 
Laqad Kāna Fī Yūsufa Wa 'Ikhwatihi 'Āyātun Lilssā'ilīna 012-007. Yusifin və qardaşlarının əhvalatında (bu haqda) soruşanlar n (neə-neə) ibrətlər vardır.
'Idh Qālū Layūsufu Wa 'Akhūhu 'Aĥabbu 'Ilá 'Abīnā Minnā Wa Naĥnu `Uşbatun 'Inna 'Abānā Lafī Đalālin Mubīnin 012-008. Bir zaman (Yusifin qardaşları z aralarında) belə demişdilər: "Biz (bir-birimizə bağlı, sayca ox, gcl) bir dəstə olduğumuz halda, Yusif və onun (atabir-anabir) qardaşı (Bin Yamin) atamıza daha əzizdirlər. Həqiqətən, atamız aıq-aşkar səhv edir!" ~
Aqtulū Yūsufa 'Awi Aţraĥūhu 'Arđāan Yakhlu Lakum Wajhu 'Abīkum Wa Takūnū Min Ba`dihi Qawmāan Şāliĥīna 012-009. (Aralarında biri dedi: ) "Yusifi ldrn və ya (uzaq) bir yerə atın ki, atanız mehrini yalnız sizə salsın. Ondan sonra isə (tvbə edib) əməlisaleh bir camaat olarsınız!" ~
Qāla Qā'ilun Minhum Lā Taqtulū Yūsufa Wa 'Alqūhu Fī Ghayābati Al-Jubbi Yaltaqiţhu Ba`đu As-Sayyārati 'In Kuntum Fā`ilīna 012-010. Bir başqası (Rubil və ya Şəmun) belə dedi: "Yusifi ldrməyin, onu bir quyunun dibinə atın. Əgər belə etsəniz, yol keənlərdən biri onu gtrər".
Qālū Yā 'Abānā Mā Laka Lā Ta'mannā `Alá Yūsufa Wa 'Innā Lahu Lanāşiĥūna 012-011. Onlar dedilər: "Ata! Biz Yusifin xeyirxahları olduğumuz halda, sən nə n onu bizə etibar etmirsən?
'Arsilhu Ma`anā Ghadāan Yarta` Wa Yal`ab Wa 'Innā Lahu Laĥāfižūna 012-012. Sabah onu bizimlə birlikdə (lə gəzməyə) gndər, qoy oynayıb əylənsin, gz-knl aılsın. Biz onu mtləq qoruyacağıq!"
Qāla 'Innī Layaĥzununī 'An Tadh/habū Bihi Wa 'Akhāfu 'An Ya'kulahu Adh-Dhi'bu Wa 'Antum `Anhu Ghāfilūna 012-013. (Yəqub) dedi: "Onu aparmağınız məni ox məyus edər (ayrılığına dzə bilmərəm). Qorxuram ki, onu qurd yeyə, siz də xəbər tutmayasınız!"
Qālū La'in 'Akalahu Adh-Dhi'bu Wa Naĥnu `Uşbatun 'Innā 'Idhāan Lakhāsirūna 012-014. Onlar: "Biz gcl bir dəstə (on bir nəfət) ola-ola (gzmzn qabağında) qurd onu yesə, onda biz aciz olarıq ki!" - deyə cavab verdilər.
Falammā Dhahabū Bihi Wa 'Ajma`ū 'An Yaj`alūhu Fī Ghayābati Al-Jubbi  ۚ  Wa 'Awĥaynā 'Ilayhi Latunabbi'annahum Bi'amrihimdhā Wa Hum Lā Yash`urūna 012-015. (Qardaşları) onu (Yusifi) gtrb (lə) apararkən onu quyuya atmaq n sz bir yerə qoydular. Biz (Yusifə): "Sən (bir vaxt) onlara (qardaşlarına) zlərinin bu işi barəsində he gzləmədikləri (səni tanımadıqları) halda xəbər verəcəksən!" - deyə vəhy etdik.  ۚ 
Wa Jā'ū 'Abāhum `Ishā'an Yabkūna 012-016. Onlar axşamst ağlaya-ağlaya atalarının yanına gəldilər.
Qālū Yā 'Abānā 'Innā Dhahabnā Nastabiqu Wa Taraknā Yūsufa `Inda Matā`inā Fa'akalahu Adh-Dhi'bu  ۖ  Wa Mā 'Anta Bimu'uminin Lanā Wa Law Kunnā Şādiqīna 012-017. Və dedilər: "Ata! Biz (at apmaq, yaxud qaışıb-tşmək və ya ox atmaqda) bir-birimizlə yarışmaq n (səhraya) getmişdik və Yusifi şeylərimizin (libaslarımızın) yanında qoymuşduq. Bir də xəbər tutduq ki, qurd onu yemişdir. İndi biz doğru danışsaq da, sən bizə inanmayacaqsan!"  ۖ 
Wa Jā'ū `Alá Qamīşihi Bidamin Kadhibin  ۚ  Qāla Bal Sawwalat Lakum 'Anfusukum 'Amrāan  ۖ  Faşabrun Jamīlun Wa  ۖ  Allāhu Al-Musta`ānu `Alá Mā Taşifūna 012-018. Onlar (Yusifin) kynəyinin stnə yalandan bir qan (ləkəsi yaxıb) gətirmişdilər. (Yəqub) dedi: "Xeyr (he də dediyiniz kimi deyildir), sizin z nəfsiniz sizi bu işə svq etmişdir (irkin əməlinizi sizə gzəl gstərmişdir). Mənə yalnız gzəl (tkənməz, dzml) səbir gərəkdir. Dediklərinizdən (Yusif barəsində dediklərinizin yalan olduğunu sbut etməkdən) tr ancaq Allahdan kmək diləmək lazımdır!"  ۚ   ۖ   ۖ 
Wa Jā'at Sayyāratun Fa'arsalū Wa Aridahum Fa'adlá Dalwahu  ۖ  Qāla Yā Bushrá Hādhā Ghulāmun  ۚ  Wa 'Asarrūhu Biđā`atan Wa  ۚ  Allāhu `Alīmun Bimā Ya`malūna 012-019. Nəhayət, (Mədyəndən Misirə gedən) bir dəstə msafir (karvan əhli bu yerə) gəlib suularını (su dalınca) gndərdilər. (Suu) qabını suya salan kimi: "Mjdə! Bu bir oğlandır! - dedi. Onlar (msafirlər və ya qardaşları Yusifi) satdıq bir şey (ticarət malı) kimi gizlədib saxladılar. Allah onların nələr etdiyini (Yusifin başına nə oyunlar adığını) biləndir!  ۖ   ۚ   ۚ 
Wa Sharawhu Bithamanin Bakhsin Darāhima Ma`dūdatin Wa Kānū Fīhi Mina Az-Zāhidīna 012-020. (Yusifi təqib edən qardaşları işin nə yerdə olduğunu bildikdə: "Bu bizim qamış kləmizdir! - deyə) onu dəyərsiz bir qiymətə - bir neə dirhəmə satdılar və (bu işdə pul qazanmaq deyil, yalnız Yusifdən xilas olmaq, onu atası Yəqubdan ayırmaq məqsədini gddkləri n qardaşlarını baha məbləğə satmağa) tamah gstərmədilər.
Wa Qāla Al-Ladhī Ashtarāhu Min Mişra Li'imra'atihi 'Akrimī Mathwāhu `Asá 'An Yanfa`anā 'Aw Nattakhidhahu Waladāan  ۚ  Wa Kadhalika Makkannā Liyūsufa Fī Al-'Arđi Wa Linu`allimahu Min Ta'wīli Al-'Aĥādīthi Wa  ۚ  Allāhu Ghālibun `Alá 'Amrihi Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Ya`lamūna 012-021. (Yusifi) Misirdə satın alan (padşahın Əziz ləqəbli vəziri Qitfir) z zvcəsinə belə dedi: "Ona hrmət et (yaxşı bax). Ola bilsin ki, bizə fayda versin və ya onu oğulluğa gtrək!" Beləliklə, Yusifi o yerdə (Misirdə) yerləşdirdik, həm də ona yuxu yozmağı yrətdik. Allah z işində (əmrində) qalibdir (istədiyini edəndir), lakin insanların əksəriyyəti (bunu) bilməz! ~  ۚ   ۚ 
Wa Lammā Balagha 'Ashuddahu 'Ātaynāhu Ĥukmāan Wa `Ilmāan  ۚ  Wa Kadhalika Naj Al-Muĥsinīna 012-022. (Yusif gəncliyinin) ən yetkin dvrndə (17,18,21,30 yaxud 33 yaşına) atdıqda ona hikmət (peyğəmbərlik) və elm verdik. Biz yaxşı işlər grənləri belə mkafatlandırırıq!  ۚ 
Wa Rāwadat/hu Allatī Huwa Fī Baytihā `An Nafsihi Wa Ghallaqati Al-'Abwāba Wa Qālat Hayta Laka  ۚ  Qāla Ma`ādha Al-Lahi  ۖ  'Innahu Rabbī 'Aĥsana Mathwāya  ۖ  'Innahu Lā Yufliĥu Až-Žālimūna 012-023. Evində olduğu qadın (Zleyxa Yusifi) tovlayıb yoldan ıxartmaq (onunla yaxınlıq etmək) istədi və qapıları bağlayaraq: "Di gəlsənə!" - dedi. (Yusif isə: ) "Mən (sənin bu hərəkətindən) Allaha sığınıram. Axı o (sənin ərin) mənim ağamdır. O mənə yaxşı baxır (və ya Allah mənim ixtiyar sahibimdir, mənə mərhəmət ehsan buyurmuşdur). Həqiqətən, (ağasına xəyanət etməklə, onun əhli-əyalına pis gzlə baxmaq və zina etməklə zlərinə) zlm edənlər nicat tapmazlar!" - deyə cavab verdi.  ۚ   ۖ   ۖ 
Wa Laqad Hammat Bihi  ۖ  Wa Hamma Bihā Lawlā 'An Ra'á Burhāna Rabbihi  ۚ  Kadhālika Linaşrifa `Anhu As-Sū'a Wa Al-Faĥshā'a  ۚ  'Innahu Min `Ibādinā Al-Mukhlaşīna 012-024. Doğrudan da (qadın) ona meyl salmışdı. Əgər Rəbbinin dəlilini (xəbərdarlığını) grməsəydi, (Yusif də) ona meyl edərdi. Biz pisliyi və biabırılığı (zinanı) ondan sovuşdurmaq n belə etdik. O, həqiqətən, Bizim sadiq bəndələrimizdəndir!  ۖ   ۚ   ۚ 
Wa Astabaqā Al-Bāba Wa Qaddat Qamīşahu Min Duburin Wa 'Alfayā Sayyidahā Ladá Al-Bābi  ۚ  Qālat Mā Jazā'u Man 'Arāda Bi'ahlika Sū'āan 'Illā 'An Yusjana 'Aw `Adhābun 'Alīmun 012-025. (Yusif canını qurtarmaq, Zleyxa da onu yaxalayıb kamına atmaq məqsədilə) hər ikisi qapıya tərəf cumdu. (Zleyxa) onun kynəyini arxadan cırdı. Onlar qapının ağzında (qadının) ağası (əri) ilə rastlaşdılar. (Zleyxa) dedi: "Sənin ailənə pislik (vrətinlə zina) etmək istəyənin cəzası yalnız zindana salınmaq, ya da şiddətli bir əzaba dar edilməkdir!"  ۚ 
Qāla Hiya Rāwadatnī `An Nafsī  ۚ  Wa Shahida Shāhidun Min 'Ahlihā 'In Kāna Qamīşuhu Qudda Min Qubulin Faşadaqat Wa Huwa Mina Al-Kādhibīna 012-026. (Yusif) dedi: "O məni tovlayıb yoldan ıxartmaq (mənimlə yaxınlıq etmək) istədi!" Bir şahid (Zleyxanın beşikdə olan krpə əmisi oğlu) belə şəhadət verdi: "Əgər (Yusifin) kynəyi ndən cırılmışsa, (qadın) doğru deyir, o isə yalanılardandır.  ۚ 
Wa 'In Kāna Qamīşuhu Qudda Min Duburin Fakadhabat Wa Huwa Mina Aş-Şādiqīna 012-027. Yox, əgər onun kynəyi arxadan cırılıbsa, (qadın) yalan deyir, o (Yusif) isə doğrudanışanlardandır."
Falammā Ra'á Qamīşahu Qudda Min Duburin Qāla 'Innahu Min Kaydikunna  ۖ  'Inna Kaydakunna `Ažīmun 012-028. (Qadının əri Yusifin) kynəyinin arxadan cırıldığını grdkdə dedi: "Bu sizin (siz qadınların) məkrlərinizdəndir. Doğrudan da, sizin məkriniz bykdr!"  ۖ 
Yūsufu 'A`riđ `An Hādhā  ۚ  Wa Astaghfirī Lidhanbiki  ۖ  'Innaki Kunti Mina Al-Khāţi'īna 012-029. Ey Yusif! Sən bu işi aıb ağartma. Sən də (ey qadın) gnahına grə (Allahdan) bağışlanmanı dilə. nki sən, həqiqətən, gnah edənlərdənsən.  ۚ   ۖ 
Wa Qāla Niswatun Al-Madīnati Amra'atu Al-`Azīzi Turāwidu Fatāhā `An Nafsihi  ۖ  Qad Shaghafahā Ĥubbāan  ۖ  'Innā Lanarāhā Fī Đalālin Mubīnin 012-030. Şəhərdəki qadınlar dedilər: "Vəzirin vrəti cavanı (cavan qulunu) tovlayıb yoldan ıxartmaq (onunla yaxınlıq etmək) istəyir. (Yusifin) məhəbbəti onun bağrını qan etmişdir. Biz onun aıq-aşkar (doğru) yoldan ıxdığını grrk.  ۖ   ۖ 
Falammā Sami`at Bimakrihinna 'Arsalat 'Ilayhinna Wa 'A`tadat Lahunna Muttaka'an Wa 'Ātat Kulla Wāĥidatin Minhunna Sikkīnāan Wa Qālati Akhruj `Alayhinna  ۖ  Falammā Ra'aynahu 'Akbarnahu Wa Qaţţa`na 'Aydiyahunna Wa Qulna Ĥāsha Lillahi Mā Hādhā Basharāan 'In Hādhā 'Illā Malakun Karīmun 012-031. (Zleyxa qadınların) gizli dedi-qodularını (məkrini) eşitdikdə onlara xəbər gndərib ziyafətə dəvət etdi, onlar n gzəl (mtəkkələrlə, xalılarla dşənmiş bir otaqda ləziz təamlardan ibarət) bir məclis dzəltdi. Onların hər birinə (meyvə kəsib soymaq n) bir bıaq verdi, sonra (Yusifə): "Onların qarşısına ıx!" - deyə əmr etdi. (Qadınlar Yusifi) grdkdə (gzəlliyinə heyran olub) onu həddindən artıq təriflədilər və (zlərini itirib əllərindəki turuncun qabığını soymaq əvəzinə) əllərini kəsdilər. Onlar: "Aman Allah! Bu ki, bəşər deyildir. Bu ancaq (Allah yanında) mhtərəm (əziz) olan bir mələkdir!" - dedilər.  ۖ  ~
Qālat Fadhālikunna Al-Ladhī Lumtunnanī Fīhi  ۖ  Wa Laqad Rāwadttuhu `An Nafsihi Fāsta`şama  ۖ  Wa La'in Lam Yaf`al Mā 'Āmuruhu Layusjananna Wa Layakūnāan Mina Aş-Şāghirīna 012-032. (Zleyxa qadınların zlərinə gəldikdən sonra kəsilmiş əllərinin ağrısından ah-vay etdiklərini və bu hərəkətlərindən xəcalət əkdiklərini grb onlara) belə dedi: "Bu, (knlm ona vermədiyimə grə) məni qınadığınız (oğlandır). Mən onun olmaq istədim, o isə imtina etdi. (Bir daha deyirəm) əgər əmrimi yerinə yetirməsə, szsz ki, zindana atılacaq və zillətə dşənlərdən olacaq!"  ۖ   ۖ 
Qāla Rabbi As-Sijnu 'Aĥabbu 'Ilayya Mimmā Yad`ūnanī 'Ilayhi  ۖ  Wa 'Illā Taşrif `Annī Kaydahunna 'Aşbu 'Ilayhinna Wa 'Akun Mina Al-Jāhilīna 012-033. (Yusif) dedi: "Ey Rəbbim! Mənim n zindan bunların məni svq etdikləri işi grməkdən xoşdur. Əgər (bu qadınların) hiyləsini məndən dəf etməsən, mən onlara meyl edər və cahillərdən olaram".  ۖ 
Fāstajāba Lahu Rabbuhu Faşarafa `Anhu Kaydahunna  ۚ  'Innahu Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu 012-034. Rəbbi (Yusifin) duasını qəbul buyurub (qadınların) məkrindən qurtardı. Həqiqətən, O, (hər şeyi) eşidəndir, biləndir!  ۚ 
Thumma Badā Lahum Min Ba`di Mā Ra'aw Al-'Āyāti Layasjununnahu Ĥattá Ĥīnin 012-035. (Vəzir və ailəsi Yusifin gnahsız olduğunu sbut edən) dəlilləri (Yusifin kynəyinin arxadan cırılmasını, znn cırmaqlanmasını, qadınların turunc əvəzinə əllərini kəsməsini və i. a.) grdkləri halda, yenə də onu bir mddət (dedi-qodu kəsilənədək) zindana salmaq qərarına gəldilər. (Beləliklə, Yusif zindana atıldı).
Wa Dakhala Ma`ahu As-Sijna Fatayāni  ۖ  Qāla 'Aĥaduhumā 'Innī 'Arānī 'A`şiru Khamrāan  ۖ  Wa Qāla Al-'Ākharu 'Innī 'Arānī 'Aĥmilu Fawqa Ra'sī Khubzāan Ta'kulu Aţ-Ţayru Minhu  ۖ  Nabbi'nā Bita'wīlihi  ۖ  'Innā Narāka Mina Al-Muĥsinīna 012-036. Onunla birlikdə iki cavan oğlan da (padşahı zəhərləməyə cəhd gstərməkdə ittiham edilmiş şah sarayının saqisi və aşpazı) zindana atıldı. (Gənclər Yusifin ox gzəl yuxu yozduğunu bildikdən sonra) onlardan biri (şərab paylayan) dedi: "Mən (yuxuda) grdm ki, şərab (n zm) sıxıram". Digəri (aşpaz) isə belə dedi: "Mən grdm ki, başımın stndə rək aparıram, quşlar da ondan yeyir. Gəl bu yuxunu bizə yoz. Biz, həqiqətən, sənin yaxşı adamlardan olduğunu grrk!"  ۖ   ۖ   ۖ  ~  ۖ 
Qāla Lā Ya'tīkumā Ţa`āmun Turzaqānihi 'Illā Nabba'tukumā Bita'wīlihi Qabla 'An Ya'tiyakumā  ۚ  Dhālikumā Mimmā `Allamanī Rabbī  ۚ  'Innī Taraktu Millata Qawmin Lā Yu'uminūna Bil-Lahi Wa Hum Bil-'Ākhirati Hum Kāfirūna 012-037. (Yusif) belə cavab verdi: "Yeyəcəyiniz təam gəlməmişdən əvvəl mən onun mənasını (grdynz yuxuların dnyada nə ilə nəticələnəcəyini və ya yeməklərin nədən ibarət olacağını) sizə xəbər verərəm. Bu, Rəbbimin mənə yrətdiyi elmlərdəndir. Mən Allaha inanmayan və axirəti də inkar eləyən bir tayfanın dinini tərk etdim! ~  ۚ   ۚ 
Wa Attaba`tu Millata 'Ābā'ī 'Ibrāhīma Wa 'Isĥāqa Wa Ya`qūba  ۚ  Mā Kāna Lanā 'An Nushrika Bil-Lahi Min Shay'in  ۚ  Dhālika Min Fađli Al-Lahi `Alaynā Wa `Alá An-Nāsi Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Yashkurūna 012-038. Mən ata-babalarım İbrahim, İshaq və Yəqubun dininə tabe oldum. Bizə he bir şeyi Allaha şərik qoşmaq yaraşmaz. Bu (tvhid) Allahın bizə və (btn) insanlara bəxş etdiyi nemətdir, lakin insanların əksəriyyəti (Ona) şkr etməz!  ۚ   ۚ 
Yā Şāĥibayi As-Sijni 'A'arbābun Mutafarriqūna Khayrun 'Ami Al-Lahu Al-Wāĥidu Al-Qahhāru 012-039. Ey mənim iki zindan yoldaşım! (Sizə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilən) ayrı-ayrı tanrılar daha yaxşıdır (ibadət olunmağa daha layiqdir), yoxsa bir olan, (hər şeyə) qadir (qalib) olan Allah?!
Mā Ta`budūna Min Dūnihi 'Illā 'Asmā'an Sammaytumūhā 'Antum Wa 'Ābā'uukum Mā 'Anzala Al-Lahu Bihā Min Sulţānin  ۚ  'Ini Al-Ĥukmu 'Illā Lillahi  ۚ  'Amara 'Allā Ta`budū 'Illā 'Īyāhu  ۚ  Dhālika Ad-Dīnu Al-Qayyimu Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Ya`lamūna 012-040. (Allahdan) qeyri ibadət etdikləriniz sizin və atalarınızın (zndən uydurub) qoyduğunuz (Allaha he bir aidiyyəti olmayan) adlardan (btlərdən) başqa bir şey deyildir. Allah isə onlara (ibadət edilməsinə dair) he bir dəlil nazil etməmişdir. Hkm ancaq Allahındır. O sizə yalnız Onun znə ibadət etmənizi buyurmuşdur. Doğru (həqiqi) din budur, lakin insanların oxu (bu həqiqəti) bilməz! ~  ۚ   ۚ   ۚ 
Yā Şāĥibayi As-Sijni 'Ammā 'Aĥadukumā Fayasqī Rabbahu Khamrāan  ۖ  Wa 'Ammā Al-'Ākharu Fayuşlabu Fata'kulu Aţ-Ţayru Min Ra'sihi  ۚ  Quđiya Al-'Amru Al-Ladhī Fīhi Tastaftiyāni 012-041. Ey iki zindan yoldaşım! (Yuxularınızın mənasına gəldikdə) sizin biriniz yenə ağasına şərab iirdəcək, digəriniz isə edam olunacaq, quşlar da onun başından (dimdikləyib) yeyəcəklər. Haqqında soruşduğunuz iş belə həll edilmişdir!" (Birinizin həbsdən azad edilməsi, o birinizin asılması barəsində fərman verilmişdir!)  ۖ   ۚ 
Wa Qāla Lilladhī Žanna 'Annahu Nājin Minhumā Adhkurnī `Inda Rabbika Fa'ansāhu Ash-Shayţānu Dhikra Rabbihi Falabitha Fī As-Sijni Biđ`a Sinīna 012-042. (Yusif) bu iki nəfərdən nicat tapacağını yəqin etdiyi kimsəyə (şərabpaylayana) dedi: "Ağanın yanında məni də yada sal!" Lakin Şeytan ona ağasının yanında (Yusifi) yada salmağı unutdurdu və buna grə də o (Yusif) bir neə (yeddi və ya on iki) il zindanda qaldı.
Wa Qāla Al-Maliku 'Innī 'Ará Sab`a Baqarātin Simānin Ya'kuluhunna Sab`un `Ijāfun Wa Sab`a Sunbulātin Khrin Wa 'Ukhara Yā  ۖ  Bisātin Yā 'Ayyuhā Al-Mala'u 'Aftūnī Fī Ru'uyā Ya 'In Kuntum Lilrru'uyā Ta`burūna 012-043. (Bir gn) padşah (Misir padşahı) belə dedi: "Mən (yuxuda) yeddi arıq inəyin yeddi kk inəyi yediyini, həminin yeddi yaşıl və yeddi quru snbl (quru snbllərin yaşıl snbllərin stnə qalxıb bellərinə sarıldığını) grdm. Ey əyanlar! Əgər yuxu yoza bilirsinizsə, mənim bu yuxumu yozun!"  ۖ 
Qālū 'Ađghāthu 'Aĥlāmin  ۖ  Wa Mā Naĥnu Bita'wīli Al-'Aĥlāmi Bi`ālimīna 012-044. Onlar: "(Bu grdklərin) qarmaqarışıq yuxulardır. Biz (belə) yuxuların yozumunu bilmirik!" - deyə cavab verdilər.  ۖ 
Wa Qāla Al-Ladhī Najā Minhumā Wa Aiddakara Ba`da 'Ummatin 'Anā 'Unabbi'ukum Bita'wīlihi Fa'arsilūni 012-045. (Zindandakı) iki (cavan) oğlandan (edamdan) xilas olan (şərabpaylayan) bir neə mddətdən sonra (Yusifi) xatırlayıb dedi: "Mən sizə onun yozumunu xəbər verərəm. Bircə məni (zindana - Yusifin yanına) gndərin!"
Yūsufu 'Ayyuhā Aş-Şiddīqu 'Aftinā Fī Sab`i Baqarātin Simānin Ya'kuluhunna Sab`un `Ijāfun Wa Sab`i Sunbulātin Khrin Wa 'Ukhara Yā Bisātin La`allī 'Arji`u 'Ilá An-Nāsi La`allahum Ya`lamūna 012-046. (Cavan oğlan padşahın izniylə zindana gəlib dedi: ) "Yusif! Ey doğru danışan adam, bizim n bir yoz grək! Yeddi arıq inək yeddi kk inəyi yeyir. Yeddi yaşıl snbl, yeddi də quru snbl. (Bir bunun mənasını mənə izah elə). Bəlkə, mən adamların yanına (dzgn cavabla) qayıda bilim; bəlkə, onlar da (bu yuxunun mənasını) bilsinlər!"
Qāla Tazra`ūna Sab`a Sinīna Da'abāan Famā Ĥaşadtum Fadharūhu Fī Sunbulihi 'Illā Qalīlāan Mimmā Ta'kulūna 012-047. (Yusif) belə cavab verdi: "Yeddi il adətiniz zrə (həmişəki kimi) əkin. Yediyiniz az bir miqdar istisna olmaqla, qalan bidiyinizi (artıq qalan məhsulu) isə snbldə saxlayın. ~
Thumma Ya'tī Min Ba`di Dhālika Sab`un Shidādun Ya'kulna Mā Qaddamtum Lahunna 'Illā Qalīlāan Mimmā Tuĥşinūna 012-048. Sonra bunun ardınca yeddi il quraqlıq (qıtlıq) olacaq. Onda əvvəlcədən həmin illər n tədark etdiyinizi yeyər, yalnız az bir miqdar (toxumluq) saxlayarsınız.
Thumma Ya'tī Min Ba`di Dhālika `Āmun Fīhi Yughāthu An-Nāsu Wa Fīhi Ya`şirūna 012-049. Daha sonra insanların bol yağış (bərəkət) grəcəyi bir il gələcək. Onda da adamlar (zeytun, zm, xurma və s. meyvələrin) şirəsini sıxacaqlar (onlardan bol-bol istifadə edib bəhrələnəcəklər)".
Wa Qāla Al-Maliku A'tūnī Bihi  ۖ  Falammā Jā'ahu Ar-Rasūlu Qāla Arji` 'Ilá Rabbika Fās'alhu Mā Bālu An-Niswati Al-Lātī Qaţţa`na 'Aydiyahunna  ۚ  'Inna Rabbī Bikaydihinna `Alīmun 012-050. (Bunları eşidən) hkmdar: "Onu mənim yanıma gətirin!" - dedi. (Onun gndərdiyi) eli (Yusifin) yanına gəldikdə o: "Ağanın yanına qayıdıb soruş ki, (Zleyxanın məclisində) əllərini kəsən o qadınların məqsədi nə idi? Həqiqətən, Rəbbim onların məkrini biləndir!"  ۖ   ۚ 
Qāla Mā Khaţbukunna 'Idh Rāwadttunna Yūsufa `An Nafsihi  ۚ  Qulna Ĥāsha Lillahi Mā `Alimnā `Alayhi Min Sū'in  ۚ  Qālati Amra'atu Al-`Azīzi Al-'Āna Ĥaşĥaşa Al-Ĥaqqu 'Anā Rāwadttuhu `An Nafsihi Wa 'Innahu Lamina Aş-Şādiqīna 012-051. (Padşah həmin qadınları ağırtdırıb) soruşdu: "Yusifi tovlayıb yoldan ıxartmaq istəməkdə məqsədiniz (qəsdiniz) nə idi? (Qadınlar: ) "Allah eləməsin! Biz onun barəsində pis bir şey bilmirik!" - deyə cavab verdilər. Vəzirin vrəti (Zleyxa) dedi: "Artıq indi həqiqət bəlli oldu. Yusifi tovlayıb yoldan ıxartmaq istəyən mən idim. O, şbhəsiz, doğrubdanışanlardandır!"  ۚ   ۚ 
Dhālika Liya`lama 'Annī Lam 'Akhunhu Bil-Ghaybi Wa 'Anna Al-Laha Lā Yahdī Kayda Al-Khā'inīna 012-052. (Yusif dedi:) "Bu (qadınlara həqiqəti etiraf etdirməyim) ona grədir ki, (vəzir evdə) olmadıqda mənim ona xəyanət etmədiyimi və Allahın xainlərin hiylələrinə yol vermədiyini (onları baş tutmağa qoymadığını) bilsin!
Wa Mā 'Ubarri'u Nafsī  ۚ  'Inna An-Nafsa La'ammāratun Bis-Sū'i 'Illā Mā Raĥima Rabbī  ۚ  'Inna Rabbī Ghafūrun Raĥīmun 012-053. Mən zm təmizə ıxartmıram. Rəbbimin rəhm etdiyi kimsə istisna olmaqla, nəfs (insana) pis işlər grməyi (şəfvətə uymağı) əmr edər. Həqiqətən, Rəbbim bağışlayandır, rəhm edəndir!"  ۚ   ۚ 
Wa Qāla Al-Maliku A'tūnī Bihi 'Astakhlişhu Linafsī  ۖ  Falammā Kallamahu Qāla 'Innaka Al-Yawma Ladaynā Makīnun 'Amīnun 012-054. Padşah dedi: "(Yusifi) yanıma gətirin, onu zmə ən yaxın (adam) edəcəyəm!" Sonra (padşah) onunla shbət etdikdə: "Sən bu gn (bu gndən) yanımızda mvqe sahibisən, etibarlı bir şəxssən!" - dedi. ~  ۖ 
Qāla Aj`alnī `Alá Khazā'ini Al-'Arđi  ۖ  'Innī Ĥafīžun `Alīmun 012-055. (Yusif) dedi: "Məni bu yerin (Misirin) xəzinələrinə məmur təyin et (Misir xəzinələrini mənə tapşır), nki mən (zmə etibar edilən mal-dvləti) qoruyanam, (işləri idarə etməyi) bilənəm!"  ۖ 
Wa Kadhalika Makkannā Liyūsufa Fī Al-'Arđi Yatabawwa'u Minhā Ĥaythu Yashā'u  ۚ  Nuşību Biraĥmatinā Man Nashā'u  ۖ  Wa Lā Nuđī`u 'Ajra Al-Muĥsinīna 012-056. Beləliklə, Yusifi o yerdə (Misir torpağında) mvqe (ixtiyar) sahibi etdik. O, (Misirdə) istədiyini edirdi (istədiyi yerdə mənzil sala bilirdi). Biz istədiyimizə mərhəmətimizi nəsib edər, yaxşı işlər grənlərin mkafatını zay etmərik.  ۚ   ۖ 
Wa La'ajru Al-'Ākhirati Khayrun Lilladhīna 'Āmanū Wa Kānū Yattaqūna 012-057. İman gətirib (Allahdan qorxanlar) pis əməllərdən əkinənlər n axirət mkafatı, əlbəttə, daha xeyirlidir.
Wa Jā'a 'Ikhwatu Yūsufa Fadakhalū `Alayhi Fa`arafahum Wa Hum Lahu Munkirūna 012-058. (Misirə ərzaq n yollanan) Yusifin qardaşları gəlib onun hzuruna daxil oldular. Onlar (Yusifi) tanımadıqları halda, (Yusif) onları dərhal tanıdı.
Wa Lammā Jahhazahum Bijahāzihim Qāla A'tūnī Bi'akhin Lakum Min 'Abīkum  ۚ  'Alā Tarawna 'Annī 'Ū Al-Kayla Wa 'Anā Khayru Al-Munzilīna 012-059. (Yusif) onların (ərzaq) yklərini hazırlayıb dedi: "Atabir qardaşınızı yanıma gətirin. Məgər mənim ldə dz və qonaqpərvərlərin ən yaxşısı olduğumu grmrsnz?!  ۚ 
Fa'in Lam Ta'tūnī Bihi Falā Kayla Lakum `Indī Wa Lā Taqrabūni 012-060. Əgər onu yanıma gətirməsəniz, məndən bir qab (keyl) belə ərzaq gzləməyin və mənə də yaxınlaşmayın!"
Qālū Sanurāwidu `Anhu 'Abāhu Wa 'Innā Lafā`ilūna 012-061. (Yusifin qardaşları) dedilər: "Ondan tr atasını yola gətirməyə alışarıq və szsz ki, (bunu) edərik".
Wa Qāla Lifityānihi Aj`alū Biđā`atahumRiĥālihim La`allahum Ya`rifūnahā 'Idhā Anqalabū 'Ilá 'Ahlihim La`allahum Yarji`ūna 012-062. (Yusif) xidmətilərinə dedi: "Onların (ərzaq əvəzinə verdikləri) mallarını da (xəlvətcə) yklərinin iinə qoyun. Bəlkə, ailələrinə dndkdə onu (mallarının geri qaytarıldığını) başa dşsnlər və ola bilsin ki, (yenidən ərzaq almaq n bir daha yanımıza) qayıtsınlar!"
Falammā Raja`ū 'Ilá 'Abīhim Qālū Yā 'Abānā Muni`a Minnā Al-Kaylu Fa'arsil Ma`anā 'Akhānā Naktal Wa 'Innā Lahu Laĥāfižūna 012-063. (Yusifin) qardaşları atalarının yanına dndkdə dedilər: "Ata! Bizə ərzaq (taxıl llb) verilməsi qadağan edildi. (Əgər Bin Yamini bizimlə Misirə gndərməsən, bizə daha he bir şey verilməyəcək). Yenidən ərzaq (taxıl lb) almaq n qardaşımızı bizimlə birlikdə (Misirə) gndər. Biz, əlbəttə, onu qoruyacağıq!"
Qāla Hal 'Āmanukum `Alayhi 'Illā Kamā 'Amintukum `Alá 'Akhīhi Min Qablu  ۖ  Fa-Allāhu Khayrun Ĥāfižāan  ۖ  Wa Huwa 'Arĥamu Ar-Rāĥimīna 012-064. (Yəqub) dedi: "Bundan əvvəl qardaşını (Yusifi) sizə etibar etdiyim kimi, he onu sizə etibar edə bilərəmmi? Allah z (onu) ən yaxşı qoruyandır və rəhmlilərin ən rəhmlisidir!"  ۖ   ۖ 
Wa Lammā Fataĥū Matā`ahum Wa Jadū Biđā`atahum Ruddat 'Ilayhim  ۖ  Qālū Yā 'Abānā Mā Nabghī  ۖ  Hadhihi Biđā`atunā Ruddat 'Ilaynā  ۖ  Wa Namīru 'Ahlanā Wa Naĥfažu 'Akhānā Wa Nazdādu Kayla Ba`īrin  ۖ  Dhālika Kaylun Yasīrun 012-065. Onlar yklərini adıqda mallarının zlərinə qaytarldığını grb dedilər: "Ata! Daha nə istəyirik? Bu bizim zmzə qaytarılmış mallarımızdır. Biz (onun vasitəsilə) ailəmiz bir daha ərzaq alıb gətirər, qardaşımızı qoruyar və (ərzağımızın stnə) bir dəvə yk də ərzaq artırarıq. Bu (əvvəlcə gətirdiyimiz) isə az bir ərzaqdır!"  ۖ   ۖ   ۖ   ۖ 
Qāla Lan 'Ursilahu Ma`akum Ĥattá Tu'utūni Mawthiqāan Mina Al-Lahi Lata'tunanī Bihi 'Illā 'An Yuĥāţa Bikum  ۖ  Falammā 'Ātawhu Mawthiqahum Qāla Al-Lahu `Alá Mā Naqūlu Wa Kīlun 012-066. (Yəqub) dedi: "Başınıza bir bəla (lm, fəlakət) gəlməyəcəyi təqdirdə Bin Yamini (sağ-salamat) qaytarıb yanıma gətirəcəyinizə dair Allaha rəkdən and iib mənə sz verməyincə onu sizinlə (Misirə) gndərməyəcəyəm!" Onlar and iib sz verdikdə (Yəqub): "Allah dediyimizə şahiddir!" - dedi. ~  ۖ 
Wa Qāla Yā Banīya Lā Tadkhulū Min Bābin Wāĥidin Wa Adkhulū Min 'Abwābin Mutafarriqatin  ۖ  Wa Mā 'Ughnī `Ankum Mina Al-Lahi Min Shay'in  ۖ  'Ini Al-Ĥukmu 'Illā Lillahi  ۖ  `Alayhi Tawakkaltu  ۖ  Wa `Alayhi Falyatawakkali Al-Mutawakkilūna 012-067. (Yəqub) dedi: "Oğullarım! (Misirə) eyni bir qapıdan girməyin, ayrı-ayrı qapılardan daxil olun (sizə gz dəyməsin). Bununla belə, mən Allahın qəza-qədərini sizdən he bir şeylə dəf edə bilmərəm. Hkm yalnız Allahındır. Mən ancaq Ona təvəkkl etdim. Qoy təvəkkl edənlər də ancaq Ona təvəkkl etsinlər!"  ۖ   ۖ   ۖ   ۖ 
Wa Lammā Dakhalū Min Ĥaythu 'Amarahum 'Abūhum Mmā Kāna Yughnī `Anhum Mmina Al-Lahi Min Shay'in 'Illā Ĥājatan Fī Nafsi Ya`qūba Qađāhā  ۚ  Wa 'Innahu Ladhū `Ilmin Limā `Allamnāhu Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Ya`lamūna 012-068. Onlar ataları (Yəqubun) əmr etdiyi kimi (Misirə ayrı-ayrı qapılardan) daxil olduqda (bu) Allahın qəza-qədərini əsla onlardan dəf edə bilmədi (zləri də bilmədən oğurluqda ittiham olundular), ancaq Yəqubun rəyində bir diləyi (oğlanlarına gz dəyməməsini) yerinə yetirmiş oldu. Şbhəsiz ki, Yəqub onu (vəhylə) yrətdiyimiz n bir elm sahibi idi. Lakin insanların (kafirlərin) əksəriyyəti (Allahın sevib-sediyi zatlara vəhy, ilham yolu ilə elm yrətməsini) bilməz!  ۚ 
Wa Lammā Dakhalū `Alá Yūsufa 'Āwá 'Ilayhi 'Akhāhu  ۖ  Qāla 'Innī 'Anā 'Akhūka Falā Tabta'is Bimā Kānū Ya`malūna 012-069. Onlar Yusifin hzuruna daxil olduqları zaman (Yusif) qardaşını (Bin Yamini) bağrına basıb dedi: "Mən, həqiqətən, sənin qardaşınam. Onların etdikləri (başımıza gətirdikləri) işlərdən kədərlənmə!"  ۖ 
Falammā Jahhazahum Bijahāzihim Ja`ala As-Siqāyata Fī Raĥli 'Akhīhi Thumma 'Adhdhana Mu'uadhdhinun 'Ayyatuhā Al-`Īru 'Innakum Lasāriqūna 012-070. (Yusif) onların yklərini hazırlatdığı vaxt qardaşının yknn iinə bir su qabı (piyalə) qoydu. (Karvan yola dşdkdən) sonra (arxalarınca) bir carı: "Ey karvan əhli! Siz, həqiqətən, oğrusunuz!" - deyə haray əkdi.
Qālū Wa 'Aqbalū `Alayhimdhā Tafqidūna 012-071. (Yəqubun oğlanları arxalarınca gələnlərə tərəf) dnb: "Nə itirmisiniz?" - deyə soruşdular.
Qālū Nafqidu Şuwā`a Al-Maliki Wa Liman Jā'a Bihi Ĥimlu Ba`īrin Wa 'Anā Bihi Za`īmun 012-072. Onlar belə cavab verdilər: "Hkmdarın (qızıl) su qabını itirmişik. Onu tapıb gətirənə (mştuluq olaraq) bir dəvə yk ərzaq veriləcək!" (Carı: ) "Mən də buna zaminəm!" - (dedi).
Qālū Ta-Allāhi Laqad `Alimtum Mā Ji'nā Linufsida Fī Al-'Arđi Wa Mā Kunnā Sāriqīna 012-073. (Yəqubun oğlanları) dedilər: "Allaha and olsun! Siz də yəqin bilirsiniz ki, biz bu yerə (Misir torpağına) fitnə-fəsad salmaq n gəlməmişik və biz oğru da deyilik!"
Qālū Famā Jazā'uuhu 'In Kuntumdhibīna 012-074. Onlar soruşdular: "Əgər yalan desəniz (yalanı ıxsanız), onun (oğrunun su qabını gtrənin) cəzası nədir?" ~
Qālū Jazā'uuhu Man Wujida Fī Raĥlihi Fahuwa Jazā'uuhu  ۚ  Kadhālika Naj Až-Žālimīna 012-075. (Qardaşlar: ) "Onun cəzası ykndə (oğurluq şey) tapılan adamın zdr (onun klə edilməsidir). Biz zalımları belə cəzalandırırıq!" - deyə cavab verdilər.  ۚ 
Fabada'a Bi'aw`iyatihim Qabla Wi`ā'i 'Akhīhi Thumma Astakhrajahā Min Wi`ā'i 'Akhīhi  ۚ  Kadhālika Kidnā Liyūsufa  ۖ  Mā Kāna Liya'khudha 'Akhāhu Fī Dīni Al-Maliki 'Illā 'An Yashā'a Al-Lahu  ۚ  Narfa`u Darajātin Man Nashā'u  ۗ  Wa Fawqa Kulli Dhī `Ilmin `Alīmun 012-076. (Yusif doğma) qardaşının ykndən (qabından) əvvəl onların yklərini axtarmağa başladı, sonra su qabını qardaşının ykndən (tapıb) ıxartdı. Biz Yusifə (qardaşını yanında saxlamaq n) belə bir tədbir yrətdik. Yoxsa padşahın (Misir hkmdarının) dininə (şəriətinə, qanunlarına) grə, o, qardaşını tutub z yanında saxlaya bilməzdi. Allahın istədiyi isə mstəsnadır. (Yalnız Allah istədiyi n bu belə oldu). Biz istədiyimiz kimsəni dərəcələrlə yksəldərik. Hər biləndən stn bir bilən də vardır!  ۚ   ۖ   ۚ   ۗ 
Qālū 'In Yasriq Faqad Saraqa 'Akhun Lahu Min Qablu  ۚ  Fa'asarrahā Yūsufu Fī Nafsihi Wa Lam Yubdihā Lahum  ۚ  Qāla 'Antum Sharrun Makānāan Wa  ۖ  Allāhu 'A`lamu Bimā Taşifūna 012-077. (Qardaşlar) dedilər: "Əgər o (Bin Yamin) oğurlamışdırsa, bundan qabaq onun bir qardaşı da (Yusif də) oğurluq etmişdi. . Yusif bu sz rəyində saxlayıb onlara amadı və dedi: "Siz (Allah yanında ondan) daha pis bir mvqedəsiniz. Allah sizin (mənə və qardaşıma yalandan) aid etdiyiniz şeyləri daha yaxşı bilir!"  ۚ   ۚ   ۖ 
Qālū Yā 'Ayyuhā Al-`Azīzu 'Inna Lahu 'Abāan Shaykhāan Kabīrāan Fakhudh 'Aĥadanā Makānahu  ۖ  'Innā Narāka Mina Al-Muĥsinīna 012-078. (Qardaşlar) dedilər: "Ey vəzir! Bunun ox qoca bir atası vardır. Onun yerinə bizim birimizi tutub saxla. Biz sənin yaxşılıq edən adamlardan olduğunu grrk". ~ ~  ۖ 
Qāla Ma`ādha Al-Lahi 'An Na'khudha 'Illā Man Wajadnā Matā`anā `Indahu 'Innā 'Idhāan Lažālimūna 012-079. (Yusif) belə cavab verdi: "Allah eləməsin! Malımızı kimdə tapmışıqsa, yalnız onu tutub saxlayacağıq. Yoxsa, szsz ki, haqsızlıq etmiş olarıq!" ~
Falammā Astay'asū Minhu Khalaşū Najīyāan  ۖ  Qāla Kabīruhum 'Alam Ta`lamū 'Anna 'Abākum Qad 'Akhadha `Alaykum Mawthiqāan Mina Al-Lahi Wa Min Qablu Mā Farraţtum Fī Yūsufa  ۖ  Falan 'Abraĥa Al-'Arđa Ĥattá Ya'dhana Lī 'Abī 'Aw Yaĥkuma Al-Lahu Lī  ۖ  Wa Huwa Khayru Al-Ĥākimīna 012-080. Onlar (Bin Yamindən) midlərini kəsdikdə kənara əkilib pııldaşmağa başladılar (pııldaşaraq kənara əkildilər). Onların (qardaşların) ən byy dedi: "Məgər atanız sizi Allaha and idirib əhd aldığını və bundan qabaq Yusif barəsindəki təqsirinizi bilmirsiniz? Atam (evə qayıtmağıma) izin və ya Allah (qardaşımın xilas olması haqqında) z hkmn verməyincə, mən bu yerdən (Misir torpağından) ayrılmayacağam! O (Allah) hkm verənlərin ən yaxşısıdır.  ۖ   ۖ   ۖ 
Arji`ū 'Ilá 'Abīkum Faqūlū Yā 'Abānā 'Inna Abnaka Saraqa Wa Mā Shahidnā 'Illā Bimā `Alimnā Wa Mā Kunnā Lilghaybi Ĥāfižīna 012-081. Atanızın yanına qayıdıb deyin: "Ata! Oğlun, həqiqətən, oğurluq etdi. Biz ancaq bildiyimiz şey barəsində şahidlik edirik. (Biz Bin Yaminin oğurluq etdiyini z gzlərimizlə grməsək də, hər halda su qabı onun ykndən ıxdı). Biz qeybi mhafizə edən deyilik. (Bin Yamini sağ-salamat qaytarıb gətirəcəyimiz barədə sənə sz verdiyimiz zaman irəlidə bir oğurluq hadisəsinin baş verəcəyini və dzgn olub-olmasa da, onun qardaşımızın boynuna qoyulacağını haradan biləydik? Buna grə də bizi zrl hesab et).
Wa As'ali Al-Qaryata Allatī Kunnā Fīhā Wa Al-`Īra Allatī 'Aqbalnā Fīhā  ۖ  Wa 'Innā Laşādiqūna 012-082. Olduğumuz şəhərdən (Misir əhalisindən) də, birlikdə gəldiyimiz karvandan da soruş. Biz, həqiqətən, doğru danışanlarıq!"  ۖ 
Qāla Bal Sawwalat Lakum 'Anfusukum 'Amrāan  ۖ  Faşabrun Jamīlun  ۖ  `Asá Al-Lahu 'An Ya'tiyanī Bihim Jamī`āan  ۚ  'Innahu Huwa Al-`Alīmu Al-Ĥakīmu 012-083. (Qardaşlar Yəqubun yanına qayıdıb əhvalatı atalarına danışdıqdan sonra) o dedi: "Xeyr, sizin z nəfsiniz sizi bu işə svq etdi (pis əməlinizi sizə yaxşı gstərdi). (Bir dəvə yk artıq ərzaq almaq xatirinə qardaşınızı bada verdiniz. Əvvələn, Bin Yamin he vaxt oğurluq etməz. İkincisi, oğurluq edənin tutulub klə edilməsi bizim şəriətimizdədir. Misir hkmdarı bizim şəriətimizi haradan bilir? Bunu siz ona demisiniz). (Mənə) yalnız gzəl (tkənməz, dzml) səbr (gərəkdir). Ola bilsin ki, Allah onların (oğlanlarımın) hamısını mənə yetirsin! O, həqiqətən, (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!"  ۖ   ۖ   ۚ 
Wa Tawallá `Anhum Wa Qāla Yā 'Asafá `Alá Yūsufa Wa Abyađđat `Aynāhu Mina Al-Ĥuzni Fahuwa Kažīmun 012-084. (Bu szlərdən sonra Yəqub) onlardan (oğlanlarından) z dndərdi. (Bin Yaminin başına gələn bu iş onun yadına sevimli oğlu Yusifin msibətini saldı) və: "(Heyf sənə) yazıq Yusif!" - dedi. Dərd-qəmdən (həmişə ağlamaqdan Yəqubun) gzlərinə ağ gəldi. O, (btn dərdini) iində əkirdi (oğlanlarına bildirmirdi).
Qālū Ta-Allāhi Tafta'u Tadhkuru Yūsufa Ĥattá Takūna Ĥarađāan 'Aw Takūna Mina Al-Hālikīna 012-085. (Oğlanları Yəquba) dedilər: "Allaha and olsun ki, sən Yusif deyə-deyə xəstələnib əldən dşəcək, ya da ləcəksən!"
Qāla 'Innamā 'Ashkū Baththī Wa Ĥuznī 'Ilá Al-Lahi Wa 'A`lamu Mina Al-Lahi Mā Lā Ta`lamūna 012-086. (Yəqub) belə cavab verdi: "Mən dərd-sərimi yalnız Allaha ərz edirəm və Allahdan (gələn vəhy ilə) sizin bilmədiklərinizi (Yusifin vaxtilə grdy yuxunun in ıxacağını, sizin və mənim ona təzim edəcəyimizi) bilirəm!
Yā Banīya Adh/habū Fataĥassasū Min Yūsufa Wa 'Akhīhi Wa Lā Tay'asū Min Rawĥi Al-Lahi  ۖ  'Innahu Lā Yay'asu Min Rawĥi Al-Lahi 'Illā Al-Qawmu Al-Kāfirūna 012-087. Oğullarım! Gedin Yusifdən və qardaşından (Bin Yamındən) bir xəbər bilin. Allahın mərhəmətindən midinizi kəsməyin. Allahın mərhəmətindən yalnız kafirlər midini zər!"  ۖ 
Falammā Dakhalū `Alayhi Qālū Yā 'Ayyuhā Al-`Azīzu Massanā Wa 'Ahlanā Ađ-Đurru Wa Ji'nā Bibiđā`atin Muzjāatin Fa'awfi Lanā Al-Kayla Wa Taşaddaq `Alaynā  ۖ  'Inna Al-Laha Yaj Al-Mutaşaddiqīna 012-088. (Yəqubun oğulları Misirə gəlib Yusifin) hzuruna daxil olanda dedilər: "Ey vəzir! Bizə və ailəmizə msibət (quraqlıq, qıtlıq, aclıq) z vermişdir. Bir az dəyərsiz malla (sənin yanına) gəlmişik. (Buna baxmayaraq, yenə də onun mqabilində) bizim n ln dz elə (bolluca ərzaq ehsan et) və bizə sədəqə ver. Həqiqətən, Allah sədəqə verənləri mkafatlandırar!"  ۖ 
Qāla Hal `Alimtum Mā Fa`altum Biyūsufa Wa 'Akhīhi 'Idh 'Antum Jāhilūna 012-089. (Yusif) onlardan: "Siz cahil olduğunuz zaman Yusifə və qardaşına nələr etdiklərinizi bilirsinizmi?" - deyə soruşdu. ~
Qālū 'A'innaka La'anta Yūsufu  ۖ  Qāla 'Anā Yūsufu Wa Hadhā 'Akhī  ۖ  Qad Manna Al-Lahu `Alaynā  ۖ  'Innahu Man Yattaqi Wa Yaşbir Fa'inna Al-Laha Lā Yuđī`u 'Ajra Al-Muĥsinīna 012-090. Onlar: "Yoxsa sən Yusifin zsən?!" - dedilər. O da: "Mən Yusifəm, bu da qardaşımdır. Allah bizə ltf etdi. Kim Allahdan qorxub pis əməllərdən əkinsə və səbr etsə, (bilsin ki) Allah yaxşı işlər grənlərin mkafatını əsla zay etməz!" - deyə cavab verdi.  ۖ   ۖ   ۖ 
Qālū Ta-Allāhi Laqad 'Ātharaka Al-Lahu `Alaynā Wa 'In Kunnā Lakhāţi'īna 012-091. Onlar: "Allaha and olsun ki, Allah səni bizdən ustn etmişdir. Biz isə (sənin barəndə), szsz ki, gnah etmişik!" - dedilər.
Qāla Lā Tathrība `Alaykumu Al-Yawma  ۖ  Yaghfiru Al-Lahu Lakum  ۖ  Wa Huwa 'Arĥamu Ar-Rāĥimīna 012-092. (Yusif) dedi: "Bu gn sizə (etdiklərinizə grə) he bir məzəmmət yoxdur. Allah sizi bağışlasın! nki O, rəhm edələrin ən rəhmlisidir! (Mən Allahdan sizin bağışlanmanızı diləyərəm. O da sizi bağışlayar!)  ۖ   ۖ 
Adh/habū Biqamīşī Hādhā Fa'alqūhu `Alá Wajhi 'Abī Ya'ti Başīrāan Wa 'Tūnī Bi'ahlikum 'Ajma`īna 012-093. Bu kynəyimi gtrb aparın, atamın znə srtn (atın), o (yenidən) grməyə başlayar. Btn ailənizi də yığıb yanıma gəlin!"
Wa Lammā Faşalati Al-`Īru Qāla 'Abūhum 'Innī La'ajidu Rīĥa Yūsufa  ۖ  Lawlā 'An Tufannidūni 012-094. Karvan (vətənə qayıtmaq n Misirdən) ayrılanda ataları (Yəqub yanındakı vladlarına) dedi: "Əgər məni səfeh hesab etməsəydiniz (və ya yalanı hesab edib danlamasaydınız), deyirdim ki, Yusifin ətrini alıram!"  ۖ 
Qālū Ta-Allāhi 'Innaka Lafī Đalālika Al-Qadīmi 012-095. Onlar: "Allaha and olsun ki, sən yenə z khnə yanlışlığında (şaşqınlığında) qalmaqdasan!" dedilər.
Falammā 'An Jā'a Al-Bashīru 'Alqāhu `Alá Wajhihi Fārtadda Başīrāan Qāla  ۖ  'Alam 'Aqul Lakum 'Innī 'A`lamu Mina Al-Lahi Mā Lā Ta`lamūna 012-096. Muştuluqu gəlib kynəyi (Yəqubun) znə srtən kimi onun gzləri aıldı və o: "Məgər sizə demədimmi ki, mən Allahdan (gələn vəhy ilə) sizin bilmədiklərinizi bilirəm!" sylədi.  ۖ 
Qālū Yā 'Abānā Astaghfir Lanā Dhunūbanā 'Innā Kunnā Khāţi'īna 012-097. (Oğlanları ona: ) "Ata! Bizim n gnahlarımızın bağışlanmasını dilə. Biz, doğrudan da, gnahkar olmuşuq!" dedilər.
Qāla Sawfa 'Astaghfiru Lakum Rabbī  ۖ  'Innahu Huwa Al-Ghafūru Ar-Raĥīmu 012-098. (Yəqub) dedi: "Mən Rəbbimdən sizin bağışlanmağınızı diləyəcəyəm. O, həqiqətən, bağışlayandır, rəhm edəndir!"  ۖ 
Falammā Dakhalū `Alá Yūsufa 'Āwá 'Ilayhi 'Abawayhi Wa Qāla Adkhulū Mişra 'In Shā'a Al-Lahu 'Āminīna 012-099. (Yəqub və ailəsi) Yusifin hzuruna daxil olduqda o, ata-anasını (analığı olan xalasını) bağrına basıb: "İnşallah (hər şeydən) əmin olaraq Misirə daxil olun!" dedi.
Wa Rafa`a 'Abawayhi `Alá Al-`Arshi Wa Kharrū Lahu Sujjadāan  ۖ  Wa Qāla Yā 'Abati Hādhā Ta'wīlu Ru'uyā Y Min Qablu Qad Ja`alahā Rabbī  ۖ  Ĥaqqāan Wa Qad 'Aĥsana Bī 'Idh 'Akhrajanī Mina As-Sijni Wa Jā'a Bikum Mina Al-Badwi Min Ba`di 'An Nazagha Ash-Shayţānu Baynī Wa Bayna  ۚ  'Ikhwatī 'Inna Rabbī Laţīfun Limā  ۚ  Yashā'u 'Innahu Huwa Al-`Alīmu Al-Ĥakīmu 012-100. (Yusif) ata-anasını taxt (z taxtının) stnə qaldırdı. Onlar (ata-ana və on bir qardaş) hamısı (hrmət əlaməti olaraq) onun qarşısında səcdəyə qapandılar. (Allah onları bir-birinə qovuşdurduğu n şkr səcdəsi etdilər). (Yusif) dedi: "Atacan! Bu əvvəl grdym yuxunun yozumudur. Rəbbim onu (yuxunu) həqiqətə evirdi. O mənə yaxşılıq etdi, nki məni zindandan qurtardı, Şeytan mənimlə qardaşlarımın arasını vurduqdan sonra sizi ldən (yanıma) gətirdi (bizi bir-birimizə qovuşdurdu). Həqiqətən, Rəbbim istədiyinə qarşı ltfkardır (istədiyi şəxs və ya iş barəsində incə tədbir sahibidir). O, doğrudan da, (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!"  ۖ   ۖ   ۚ   ۚ 
Rabbi Qad 'Ātaytanī Mina Al-Mulki Wa `Allamtanī Min Ta'wīli Al-'Aĥādīthi  ۚ  Fāţira As-Samāwāti Wa Al-'Arđi 'Anta Wa Līyi Fī Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati  ۖ  Tawaffanī Muslimāan Wa 'Alĥiqnī Biş-Şāliĥīna 012-101. (Yusif atası ilə bir mddət gzəl dvran srdkdən sonra Yəqub vəfat etdi. Yusif atasını aparıb z vətənində dəfn etdi və dnyanın he bir etibarı olmadığını grdkdə Allaha dua edərək Ondan lm diləyib dedi: ) "Ey Rəbbim! Sən mənə səltənətdən (istədiyimdən də artıq) bir pay verdin. Mənə yuxu yozmağı yrətdin. Ey gyləri və yeri yaradan! Sən dnyada da, axirətdə də mənim ixtiyar sahibimsən. Mənim canımı msəlman olaraq al və məni əməlisalehlərə qovuşdur!"  ۚ   ۖ 
Dhālika Min 'Anbā'i Al-Ghaybi Nūĥīhi 'Ilayka  ۖ  Wa Mā Kunta Ladayhim 'Idh 'Ajma`ū 'Amrahum Wa Hum Yamkurūna 012-102. (Ya Rəsulum!) Bu, sənə vəhy etdiyimiz (vəhylə bildirdiyimiz) qeyb xəbərlərindəndir. Onlar (Yusifin qardaşları) hiylə quraraq əlbir iş grdkləri (Yusifi quyuya atdıqları) zaman sən ki onların yanında deyildin! ~  ۖ 
Wa Mā 'Aktharu An-Nāsi Wa Law Ĥaraşta Bimu'uminīna 012-103. Sən (qvmnn imana gəlməsi n) təşnə olsan da, insanların (Məkkə mşriklərinin) əksəriyyəti iman gətirən deyildir!
Wa Mā Tas'aluhum `Alayhi Min 'Ajrin  ۚ  'In Huwa 'Illā Dhikrun Lil`ālamīna 012-104. Halbuki sən bundan (islamın təbliğı və imana dəvətdən) tr onlardan he bir mkafat istəmirsən. Bu (Quran) isə aləmlərə yalnız bir yd-nəsihətdir!  ۚ 
Wa Ka'ayyin Min 'Āyatin As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Yamurrūna `Alayhā Wa Hum `Anhā Mu`rūna 012-105. Gylərdə və yerdə (Allahın birliyini sbut edən) neə-neə əlamətlər (nişanələr) vardır ki, insanlar onların yanından zlərini evirib keərlər (onlara baxıb ibrət almaz, onların həqiqi mənaları haqqında dşnməzlər).
Wa Mā Yu'uminu 'Aktharuhum Bil-Lahi 'Illā Wa Hum Mushrikūna 012-106. Onların əksəriyyəti ancaq şərik qoşaraq Allaha inanarlar. (Allah təklikdə deyil, Ona qoşduqları şəriklər-btlər və tanrılarla birlikdə ibadət edərlər).
'Afa'aminū 'An Ta'tiyahum Ghāshiyatun Min `Adhābi Al-Lahi 'Aw Ta'tiyahumu As-Sā`atu Baghtatan Wa Hum Lā Yash`urūna 012-107. Məgər (mşriklər) Allahın əzabından onlara bir bəla gəlməyəcəyinə və ya qiyamətin, zləri də bilmədən, qəflətən başlarının stn almayacağına əmindirlərmi?
Qul Hadhihi Sabīlī 'Ad`ū 'Ilá Al-Lahi  ۚ  `Alá Başīratin 'Anā Wa Mani Attaba`anī  ۖ  Wa Subĥāna Al-Lahi Wa Mā 'Anā Mina Al-Mushrikīna 012-108. (Ya Rəsulum!) De: "Bu mənim (təbliğ, dəvət) yolumdur. Mən və mənə tabe olan (mminlər) aıq-aşkar bir dəlillə (insanları) Allaha ağırırıq. Allah pakdır, mqəddəsdir (btn eyib və nqsanlardan xalidir, Onun he bir şəriki yoxdur). Mən isə mşriklərdən deyiləm!"  ۚ   ۖ 
Wa Mā 'Arsalnā Min Qablika 'Illā Rijālāan Nūĥī 'Ilayhim Min 'Ahli Al-Qurá  ۗ  'Afalam Yasīrū Fī Al-'Arđi Fayanžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Ladhīna Min Qablihim  ۗ  Wa Ladāru Al-'Ākhirati Khayrun Lilladhīna Attaqaw  ۗ  'Afalā Ta`qilūna 012-109. Səndən əvvəl də (səhra əhlindən deyil) ancaq şəhər əhlindən olub zlərinə vəhy etdiyimiz neə-neə kişilər (qadın, mələk yox, məhz kişi peyğəmbərlər) gndərdik. Məgər (bu mşriklər) yer zndə gəzib dolaşmırlarmı ki, zlərindən əvvəl gəlib-gedənlərin (məhv olmuş xalqların, tayfaların) aqibətinin necə olduğunu grsnlər? Həqiqətən, axirət yurdu Allahdan qorxub pis əməllərdən əkinənlər n daha xeyirlidir. Məgər dərk etmirsiniz?  ۗ   ۗ   ۗ 
Ĥattá 'Idhā Astay'asa Ar-Rusulu Wa Žannū 'Annahum Qad Kudhibū Jā'ahum Naşrunā Fanujjiya Man Nashā'u  ۖ  Wa Lā Yuraddu Ba'sunā `Ani Al-Qawmi Al-Mujrimīna 012-110. Nəhayət, peyğəmbərlər midsizliyə qapıldıqda və zlərinin yalanı hesab edildiklərini grdkdə (yəqin etdikdə) kməyimiz onlara yetdi, dilədiyimizə nicat verildi. Bizim əzabımız gnahkarlardan əsla dəf olunmaz!  ۖ 
Laqad Kāna Fī Qaşaşihim `Ibratun Li'wlī Al-'Albābi  ۗ  Mā Kāna Ĥadīthāan Yuftará Wa Lakin Taşdīqa Al-Ladhī Bayna Yadayhi Wa Tafşīla Kulli Shay'in Wa Hudáan Wa Raĥmatan Liqawmin Yu'uminūna 012-111. (Peyğəmbərlərin) hekayətlərində ağıl sahibləri n, szsz ki, bir ibrət vardır. (Bu Quran) uydurma bir sz deyildir. Ancaq zndən əvvəlkilərin (ilahi kitabların) təsdiqi, (Allahın bəndələrindən tr) hər bir şeyin (btn hkmlərin, halal-haramın) mfəssəl izahıdır. O, iman gətirən bir tayfa n hidayət (doğru yolu gstərən rəhbər) və mərhəmətdir!  ۗ 
Next Sūrah