11) Sūrat Hūd

Printed format

11)

'Alif-Lām-Rā Kitābun 'Uĥkimat 'Āyātuhu Thumma Fuşşilat Min Ladun Ĥakīmin Khabīrin 011-001. Əlif, Lam, Ra! Bu, ayələri himət sahibi, (hər şeydən) agah olan (Allah) tərəfindən təsbit olunmuş, sonra da mfəssəl izah edilmiş bir Kitabdır ki, --  ۚ 
'Allā Ta`budū 'Illā Al-Laha  ۚ  'Innanī Lakum Minhu Nadhīrun Wa Bashīrun 011-002. Siz Allahdan başqasına ibadət etməyəsiniz. Mən sizi Allah tərəfindən (Cəhənnəmlə) qorxudan və (Cənnətlə) mjdələyənəm.  ۚ 
Wa 'Ani Astaghfirū Rabbakum Thumma Tūbū 'Ilayhi Yumatti`kum Matā`āan Ĥasanāan 'Ilá 'Ajalin Musammáan Wa Yu'uti Kulla Dhī Fađlin Fađlahu  ۖ  Wa 'In Tawallaw Fa'innī 'Akhāfu `Alaykum `Adhāba Yawmin Kabīrin 011-003. Və Rəbbinizdən bağışlanmağınızı diləyəsiniz. Sonra Ona tvbə edin ki, məyyən bir mddət (mrnzn sonunadək) sizə yaxşı gn-gzəran versin və hər bir əməl sahibinə (əməlinin) mkafatını ehsan buyursun. Əgər (imandan, mənim dəvətimdən, yd-nəsihətimdən) z dndərsəniz, bilin ki, mən (msibəti) byk gnn (qiyamət gnnn) sizə z verəcək əzabından qorxuram.  ۖ 
'Ilá Al-Lahi Marji`ukum  ۖ  Wa Huwa `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 011-004. Siz məhz Allahın hzuruna qayıdacaqsınız. O, hər şeyə qadirdir!  ۖ 
'Alā 'Innahum Yathnūna Şudūrahum Liyastakhfū Minhu  ۚ  'Alā Ĥīna Yastaghshūna Thiyābahum Ya`lamu Mā Yusirrūna Wa Mā Yu`linūna  ۚ  'Innahu `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri 011-005. Bilin ki, (kafirlər və mnafiqlər) Allahdan gizlənmək (kfrlərini, ikizllklərini Peyğəmbərdən və mminlərdən gizlətmək) məqsədilə ikiqat olarlar (sinələrini bkərlər). Xəbərdar olun ki, onlar libaslarına brndkdə belə, Allah onların gizli saxladıqları və aşkar etdikləri hər şeyi (btn gizli və aşkar əməllərini) bilir. Allah rəklərdə olanları biləndir.  ۚ   ۚ 
Wa Mā Min Dābbatin Al-'Arđi 'Illā `Alá Al-Lahi Rizquhā Wa Ya`lamu Mustaqarrahā Wa Mustawda`ahā  ۚ  Kullun Fī Kitābin Mubīnin 011-006. Yer zndə yaşayan elə bir canlı yoxdur ki, Allah onun ruzisini verməsin. Allah onların (ata belindəki, ana bətnindəki və ya dnyadakı) sığınacaqlarını da, əmanət qoyulacaq (lb dəfn ediləcək) yerlərini də bilir. (Bunların) hamısı aıq-aşkar kitabdadır (lvhi-məhfuzdadır).  ۚ 
Wa Huwa Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Fī Sittati 'Ayyāmin Wa Kāna `Arshuhu `Alá Al-Mā'i Liyabluwakum 'Ayyukum 'Aĥsanu `Amalāan  ۗ  Wa La'in Qulta 'Innakum Mabthūna Min Ba`di Al-Mawti Layaqūlanna Al-Ladhīna Kafarū 'In Hādhā 'Illā Siĥrun Mubīnun 011-007. Ərşi su zərində ikən hansınızın daha gzəl əməl (itaət) sahibi olacağını sınayıb bilmək n gyləri və yeri altı gndə yaradan Odur. (Ya Peyğəmbərim!) Əgər desən ki: "Siz ləndən sonra, həqiqətən, dirildiləcəksiniz!", kafir olanlar: "Bu, aıq-aşkar sehrdən (yalandan) başqa bir şey deyildir!" - deyə cavab verərlər.  ۗ 
Wa La'in 'Akhkharnā `Anhumu Al-`Adhāba 'Ilá 'Ummatin Ma`dūdatin Layaqūlunna Mā Yaĥbisuhu  ۗ  'Alā Yawma Ya'tīhim Laysa Maşrūfāan `Anhum Wa Ĥāqa Bihim Mā Kānū Bihi Yastahzi'ūn 011-008. Əgər onlara gələcək əzabı az bir mddət yubatsaq, szsz ki, (istehza ilə): "Bu əzabı gecikdirən (ona mane olan) nədir?" - deyəcəklər. Bilin ki, əzab onlara gələcəyi gn dəf olunmaz. Məsxərəyə qoyduqları əzab onları məhv edər. ~  ۗ 
Wa La'in 'Adhaq Al-'Insāna Minnā Raĥmatan Thumma Naza`nāhā Minhu 'Innahu Laya'ūsun Kafūrun 011-009. Əgər insana zmzdən bir nemət (mərhəmət) daddırsaq, sonra da onu geri alsaq, şbhəsiz ki, o, məyus (midsiz) və nankor olar.
Wa La'in 'Adhaqnāhu Na`mā'a Ba`da Đarrā'a Massat/hu Layaqūlanna Dhahaba As-Sayyi'ātu `Annī  ۚ  'Innahu Lafariĥun Fakhūrun 011-010. Əgər başına gələn bir msibətdən sonra, ona firavanlıq, səadət nəsib etsək, mtləq: "Artıq fəlakətlər məndən sovuşdu" - deyər və szsz ki, sevinib ynər.  ۚ 
'Illā Al-Ladhīna Şabarū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti 'Ūlā'ika Lahum Maghfiratun Wa 'Ajrun Kabīrun 011-011. Səbr edənlər və yaxşı işlər grənlər mstəsnadır. Məhz onları (gnahlardan) bağışlanma və byk bir mkafat gzləyir.
Fala`allaka Tārikun Ba`đa Mā Yūĥá 'Ilayka Wa Đā'iqun Bihi Şadruka 'An Yaqūlū Lawlā 'Unzila `Alayhi Kanzun 'Aw Jā'a Ma`ahu Malakun  ۚ  'Innamā 'Anta Nadhīrun Wa  ۚ  Allāhu `Alá Kulli Shay'in Wa Kīlun 011-012. (Ya Rəsulum!) Mşriklərin: "He olmasa, (Peyğəmbərliyinin doğruluğunu təsdiq etmək n) ona bir xəzinə endiriləydi və ya onunla birlikdə bir mələk gələydi!" - deməklərindən dolayı, bəlkə də, sənə gələn vəhyin bir hissəsini tərk etməli (bəzi ayələri dərhal təbliğ etməyib təxirə salmalı) olacaqsan və (bəzən) buna grə rəyin qısılacaq! Sən ancaq (mşrikləri və kafirləri Allahın əzabı ilə) qorxudan bir peyğəmbərsən. Allah isə hər şeyə vəkildir!  ۚ   ۚ 
'Am Yaqūlūna Aftarāhu  ۖ  Qul Fa'tū Bi`ashri Suwarin Mithlihi Muftarayātin Wa Ad`ū Mani Astaţa`tum Min Dūni Al-Lahi 'In Kuntum Şādiqīna 011-013. Yoxsa (mşriklər): "Onu (Quranı) zndən uydurdu!" - deyirlər. (Onlara) de: "Əgər doğru deyirsinizsə, onun kimi znzdən on surə uydurub gətirin və (bu işdə) Allahdan başqa, kimi bacarırsınızsa, onu da kməyə ağırın.  ۖ 
Fa'illam Yastajībū Lakum Fā`lamū 'Annamā 'Unzila Bi`ilmi Al-Lahi Wa 'An Lā 'Ilāha 'Illā Huwa  ۖ  Fahal 'Antum Muslimūna 011-014. Yox, əgər (kməyə ağırdıqlarınız) sizə cavab verməsələr, bilin ki, o ancaq Allahın elmi ilə nazil olmuşdur. Ondan başqa he bir tanrı yoxdur! (Btn bunlardan sonra) islamı qəbul etməzmisiniz? ~  ۖ 
Man Kāna Yurīdu Al-Ĥayāata Ad-Dunyā Wa Zīnatahā Nuwaffi 'Ilayhim 'A`mālahum Fīhā Wa Hum Fīhā Lā Yubkhasūna 011-015. Kim (axirətdən vaz keib) dnyanı və onun bərbəzəyini istəyirsə, Biz ona əməllərinin əvəzini (sağlamlıq, sərvət, vlad, gzəl yaşayış) elə orada (dnyada) verərik. Onların dnyadakı mkafatları əsla azaldılmaz. (Dnyada yaxşı işlər grb etiqadı olmayan şəxsə axirətdə dnyəvi əməlləri he bir fayda verməz. nki Allah ona dnyadakı yaxşı əməllərinin əvəzini elə dnyanın zndə verər).
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Laysa Lahum Al-'Ākhirati 'Illā An-Nāru  ۖ  Wa Ĥabiţa Mā Şana`ū Fīhā Wa Bāţilun Mā Kānū Ya`malūna 011-016. Belələrini axirətdə atəşdən (cəhənnəm odundan) başqa he bir payı yoxdur. Onların dnyada grdkləri işlər pu olar və btn əməlləri boşa ıxar!  ۖ 
'Afaman Kāna `Alá Bayyinatin Min Rabbihi Wa Yatlūhu Shāhidun Minhu Wa Min Qablihi Kitābu Mūsá 'Imāmāan Wa Raĥmatan  ۚ  'Ūlā'ika Yu'uminūna Bihi  ۚ  Wa Man Yakfur Bihi Mina Al-'Aĥzābi Fālnnāru Maw`iduhu  ۚ  Falā Takun Fī Miryatin Minhu  ۚ  'Innahu Al-Ĥaqqu Min Rabbika Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Yu'uminūna 011-017. Məgər Rəbbindən aıq-aydın bir dəlilə (Qurana) istinad edən, ardınca Allahdan bir şahid (Cəbrail) gələn, ondan da əvvəl Musanın (z mməti n) bir rəhbər və mərhmət olan kitabının (Tvratın) təsdiq etdiyi kimsə (dnyaya meyl edənlər, ona bel bağlayanlar kimi ola bilərmi)?! Bunlar (bu dəlilləri təsdiq edən msəlmanlar) Qurana inanırlar. (Ya Rəsulum!) Quranı inkar edən zmrənin (btn mşriklərin və kafirlərin) vəd olunduğu yer Cəhənnəmdir. Artıq sən də onun barəsində şbhəyə dşmə. O sənin Rəbbindən (gələn) haqdır, lakin insanların (Məkkə əhlinin) əksəriyyəti (buna) inanmaz!  ۚ   ۚ   ۚ   ۚ 
Wa Man 'Ažlamu Mimmani Aftará `Alá Al-Lahi Kadhibāan  ۚ  'Ūlā'ika Yu`rađūna `Alá Rabbihim Wa Yaqūlu Al-'Ash/hādu Hā'uulā' Al-Ladhīna Kadhabū `Alá Rabbihim  ۚ  'Alā La`natu Al-Lahi `Alá Až-Žālimīna 011-018. Allaha iftira yaxandan (z szn yalandan Allaha aid edəndən) daha zalım kim ola bilər? Onlar Allahın hzuruna gətirilər, şahidlər (mələklər, peyğəmbərlər, btn məxluqat, yaxud insanın z bədəninin zvləri) belə deyərlər: "Bunlar Rəbbi barəsində yalan syləyənlərdir!" Bilin ki, zalımlar Allahın lənətinə gələcəklər!  ۚ   ۚ 
Al-Ladhīna Yaşuddūna `An Sabīli Al-Lahi Wa Yabghūnahā `Iwajāan Wa Hum Bil-'Ākhirati Hum Kāfirūna 011-019. O kəslər ki, (insanları) Allah yolundan dndərir, onu (yolu) əymək istəyirlər - onlar, məhz onlar axirəti inkar edənlərdir.
'Ūlā'ika Lam Yakūnū Mu`jizīna Fī Al-'Arđi Wa Mā Kāna Lahum Min Dūni Al-Lahi Min 'Awliyā'a  ۘ  Yuđā`afu Lahumu Al-`Adhābu  ۚ  Mā Kānū Yastaţī`ūna As-Sam`a Wa Mā Kānū Yubşirūna 011-020. Onlar yer zndə (Allahı) aciz qoya (Allahın əzabından qaıb canlarını qurtara) bilməzlər. Allahdan başqa onların kməyinə ata bilən də (əzabdan xilas etməyə qadir olan da) yoxdur. Onları ikiqat əzab gzləyir. Onlar (haqqı) eşidə bilməz və (onu) grməzlər!  ۘ   ۚ 
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Khasirū 'Anfusahum Wa Đalla `Anhum Mā Kānū Yaftarūna 011-021. Onlar zlərinə zərər eləyənlərdir. Yalandan uydurduqları btlər də onlardan uzaqlaşıb qeyb olacaqlar.
Lā Jarama 'Annahum Al-'Ākhirati Humu Al-'Akhsarūna 011-022. Şbhəsiz ki, axirətdə də ən ox ziyana uğrayanlar onlardır!
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Wa 'Akhbatū 'Ilá Rabbihim 'Ūlā'ika 'Aşĥābu Al-Jannati  ۖ  Hum Fīhā Khālidūna 011-023. İman gətirib yaxşı işlər grənlər və midlərini Rəbbinə bağlayanlar isə cənnətlikdirlər. Onlar orada əbədi qalacaqlar!  ۖ 
Mathalu Al-Farīqayni Kāl'a`má Wa Al-'Aşammi Wa Al-Başīri Wa As-Samī`i  ۚ  Hal Yastawiyāni Mathalāan  ۚ  'Afalā Tadhakkarūna 011-024. Bu iki tayfanın (kafirlərin və mminlərin) vəziyyəti korla karın, grənlə eşidənin vəziyyəti kimidir. Onlar eyni ola bilərlərmi?! Məgər ibrət almırsınız?  ۚ   ۚ 
Wa Laqad 'Arsalnā Nūĥāan 'Ilá Qawmihi 'Innī Lakum Nadhīrun Mubīnun 011-025. Həqiqətən, Biz Nuhu z tayfasına peyğəmbər gndərdik. Nuh dedi: "Mən sizi (Allahın əzabı ilə) aıq-aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm! ~
'An Lā Ta`budū 'Illā Al-Laha  ۖ  'Innī 'Akhāfu `Alaykum `Adhāba Yawmin 'Alīmin 011-026. Allahdan başqasına ibadət etməyin. Mən (cəzası) şiddətli (ağrılı-acılı) gnn (qiyamət gnnn) sizə z verəcək əzabından qorxuram!"  ۖ 
Faqāla Al-Mala'u Al-Ladhīna Kafarū Min Qawmihi Mā Narāka 'Illā Basharāan Mithlanā Wa Mā Narāka Attaba`aka 'Illā Al-Ladhīna Hum 'Arādhilunā Bādiya Ar-Ra'yi Wa Mā Nará Lakum `Alaynā Min Fađlin Bal Nažunnukumdhibīna 011-027. (Nuh) tayfasının kafir əyan-əşrafı dedilər: "Biz səni ancaq zmz kimi (adi) bir insan sayır, elə ilk baxışda yalnız iimizdəki səfillərin (ct, pinəi, dəmiri, dərzi və i. a.) sənə uyduğunu grrk. Eyni zamanda sizin bizdən (he bir şeydə) stn olduğunuzu da grmrk. Əksinə, biz sizi yalanı hesab edirik!"
Qāla Yā Qawmi 'Ara'aytum 'In Kuntu `Alá Bayyinatin Min Rabbī Wa 'Ātānī Raĥmatan Min `Indihi Fa`ummiyat `Alaykum 'Anulzimukumūhā Wa 'Antum Lahā Kārihūna 011-028. (Nuh) dedi: "Ey camaatım! Bir deyin grək. Əgər mən Rəbbimdən aıq-aydın bir dəlilə (mczəyə) istinad etsəm, Rəbbim mənə zndən bir mərhəmət (peyğəmbərlik) bəxş etsə və o sizə gizli qalsa (sizin bəsirətsiz gznz onu grməyə qadir olmasa), istəmədiyiniz halda, biz sizi ona (iman gətirməyə) məcburmu edə bilərik?!
Wa Yāqawmi Lā 'As'alukum `Alayhi Mālāan 'In  ۖ  'Ajriya 'Illā `Alá Al-Lahi Wa Mā  ۚ  'Anā Biţāridi Al-Ladhīna 'Āmanū 'Innahum  ۚ  Mulāqū Rabbihim Wa Lakinnī 'Arākum Qawmāan Tajhalūna 011-029. Ey camaatım! Mən peyğəmbərliyi təbliğ etməyə grə sizdən bir mal, mkafat istəmirəm. Mənim mkafatım ancaq Allaha aiddir. Mən iman gətirənləri qovan deyiləm. Onlar (qiyamət gn) z Rəbbi ilə qarşılaşacaqlar. Lakin mən sizi cahil bir tayfa grrəm!  ۖ   ۚ   ۚ 
Wa Yāqawmi Man Yanşurunī Mina Al-Lahi 'In Ţaradtuhum 'Afalā  ۚ  Tadhakkarūna 011-030. Ey camaatım! Əgər mən onları qovsam, (bu hərəkətimə grə) məni Allahın əzabından kim qurtara bilər? Məgər (səhv etdiyinizi) dşnmrsnz?  ۚ 
Wa Lā 'Aqūlu Lakum `InKhazā'inu Al-Lahi Wa Lā 'A`lamu Al-Ghayba Wa Lā 'Aqūlu 'Innī Malakun Wa Lā 'Aqūlu Lilladhīna Tazdarī 'A`yunukum Lan Yu'utiyahumu Al-Lahu Khayrāan  ۖ  Al-Lahu 'A`lamu Bimā Fī 'Anfusihim  ۖ  'Innī 'Idhāan Lamina Až-Žālimīna 011-031. Mən sizə demirəm ki, Allahın xəzinələri məndədir. Mən qeybi də bilmirəm. Mən demirəm ki, mələyəm. Mən eyni zamanda sizin xor baxdığınız kəslərə (iman gətirən yoxsullara) Allahın he bir xeyir verməyəcəyini də demirəm. Onların rələrində olanı (hamıdan yaxşı) Allah bilir. (Əgər mən iman gətirənləri qovsam və bu szləri desəm), onda şbhəsiz ki, zalımlardan olaram!"  ۖ   ۖ 
Qālū Yā Nūĥu Qad Jādaltanā Fa'aktharta Jidālanā Fa'tinā Bimā Ta`idunā 'In Kunta Mina Aş-Şādiqīna 011-032. Onlar dedilər: "Ey Nuh! Bizimlə ənə-boğaz olub ox mbahisə etdin. Əgər doğru danışanlardansansa, bizi təhdid etdiyin əzabı gətir grək!"
Qāla 'Innamā Ya'tīkum Bihi Al-Lahu 'In Shā'a Wa Mā 'Antum Bimu`jizīna 011-033. (Nuh) belə cavab verdi: "Onu istəsə, ancaq Allah sizə gətirər və siz əsla Allahı aciz buraxa (Allahın əzabından qaıb canınızı qurtara) bilməzsiniz.
Wa Lā Yanfa`ukum Nuşĥī 'In 'Aradtu 'An 'Anşaĥa Lakum 'In Kāna Al-Lahu Yurīdu 'An Yughwiyakum  ۚ  Huwa Rabbukum Wa 'Ilayhi Turja`ūna 011-034. Əgər Allah sizi (haqq yoldan) sapdırmaq (və ya məhv etmək) istəyirsə, mən sizə nəsihət vermək istəsəm də, he bir faydası olmaz. O sizin Rəbbinizdir və siz Onun hzuruna qaytarılacaqsınız!"  ۚ 
'Am Yaqūlūna Aftarāhu  ۖ  Qul 'Ini Aftaraytuhu Fa`alayya 'Ijrāmī Wa 'Anā Barī'un Mimmā Tujrimūna 011-035. Yoxsa (Məkkə mşrikləri): "O (Muhəmməd) onu (Quranı və ya Nuha dair xəbərləri) zndən uydurdu!" - deyirlər. Onlara belə cavab ver: "Əgər mən onu zmdən uydururamsa, gnahı mənim boynumadır. Mən isə sizin trətdiyiniz gnahlardan uzağam!"  ۖ 
Wa 'Ūĥiya 'Ilá Nūĥin 'Annahu Lan Yu'umina Min Qawmika 'Illā Man Qad 'Āmana Falā Tabta'is Bimā Kānū Yaf`alūna 011-036. Nuha belə vəhy olundu: "Əvvəlcə iman gətirənlədrən başqa, tayfandan daha he kəs iman gətirməyəcək. Onların etdikləri əməllərə grə kədərlənmə! (Biz tezliklə onları məhv edər, səni kafirlərin zlmndən qurtararıq!)
Wa Aşna`i Al-Fulka Bi'a`yuninā Wa Waĥyinā Wa Lā Tukhāţibnī Fī Al-Ladhīna Žalamū  ۚ  'Innahum Mughraqūna 011-037. Nəzarətimiz altında və vəhyimiz zrə (sənə yrədəcəyimiz kimi) gəmini dzəlt, zlm edənlər barəsində mənə mraciət etmə (onların bağışlanmalarını Məndən xahiş etmə). nki onlar suda boğulacaqlar!"  ۚ 
Wa Yaşna`u Al-Fulka Wa Kullamā Marra `Alayhi Mala'un Min Qawmihi Sakhirū Minhu  ۚ  Qāla 'In Taskharū Minnā Fa'innā Naskharu Minkum Kamā Taskharūna 011-038. (Nuh) gəmini dzəldir, mmətinin əyan-əşrafı isə yanından tb-kedikcə onu məsxərəyə qoyurdular. (Nuh) onlara deyirdi: "Əgər (indi) siz bizi məsxərəyə qoyursunuzsa, biz də (Allahın əzabı gəldikdə) sizi siz bizi məsxərəyə qoyduğunuz kimi məsxərəyə qoyacağıq.  ۚ 
Fasawfa Ta`lamūna Man Ya'tīhi `Adhābun Yukhzīhi Wa Yaĥillu `Alayhi `Adhābun Muqīmun 011-039. Onda rsvayedici əzabın kimə gələcəyini və kimin əbədi əzaba dar olacağını biləcəksiniz!"
Ĥattá 'Idhā Jā'a 'Amrunā Wa Fāra At-Tannūru Qulnā Aĥmil Fīhā Min Kullin Zawjayni Athnayni Wa 'Ahlaka 'Illā Man Sabaqa `Alayhi Al-Qawlu Wa Man 'Āmana  ۚ  Wa Mā 'Āmana Ma`ahu 'Illā Qalīlun 011-040. Nəhayət, (onları məhv etmək barəsində) əmrimiz gəldiyi və təndir qaynadığı (təndirdən və ya yer zndən, yaxud gəminin qazanından su qaynayıb daşdığı) zaman (Nuha) dedik: "Hər heyvandan biri erkək, biri dişi olmaqla bir ct, həminin əleyhinə (lmnə) əvvəlcədən hkm verilmiş şəxslər istisna olmaqla, qalan ailə zvlərini və iman gətirənləri gəmiyə mindir!" Əslində onunla birlikdə (tayfasından) ox az adam iman gətirmişdi.  ۚ  ~
Wa Qāla Arkabū Fīhā Bismi Al-Lahi Majrāhā Wa Mursāhā  ۚ  'Inna Rabbī Laghafūrun Raĥīmun 011-041. Nuh dedi: "Gəmiyə minin! Onun (zb) getməsi də, dayanması da Allahın adı ilədir. Həqiqətən, Rəbbim bağışlayandır, rəhm edəndir!"  ۚ 
Wa Hiya Tajrī Bihim Fī Mawjin Kāljibāli Wa Nādá Nūĥun Abnahu Wa Kāna Fī Ma`zilin Yā Bunayya Arkab Ma`anā Wa Lā Takun Ma`a Al-Kāfirīna 011-042. Gəmi onları dağlar kimi (yksək) dalğaların ii ilə apardığı zaman Nuh (gəmidən) aralı olan oğlunu (Kənanı) haraylayıb dedi: "Oğlum! Bizimlə birlikdə gəmiyə min, kafirlərdən olma!"
Qāla Sa'āwī 'Ilá Jabalin Ya`şimunī Mina Al-Mā'i  ۚ  Qāla Lā `Āşima Al-Yawma Min 'Amri Al-Lahi 'Illā Man Raĥima  ۚ  Wa Ĥāla Baynahumā Al-Mawju Fakāna Mina Al-Mughraqīna 011-043. (Oğlu ona) belə cavab verdi: "Mən bir dağa sığınaram, o da məni sudan qoruyar". Nuh dedi: "Allahın rəhm etdiklərindən başqa, bu gn he kəs (insanları) Onun əzabından qoruya bilməz!" Nəhayət, dalğa ata ilə oğulun arasına girib onları bir-birindən ayırdı və o da suda boğulanlardan oldu.  ۚ   ۚ 
Wa Qīla Yā 'Arđu Abla`ī Mā'aki Wa Yā Samā'u 'Aqli`ī Wa Ghīđa Al-Mā'u Wa Quđiya Al-'Amru Wa Astawat `Alá Al-Jūdīyi  ۖ  Wa Qīla Bu`dāan Lilqawmi Až-Žālimīna 011-044. (Allahdan bir əmr olaraq: ) "Ey yer! Suyunu ud! Ey gy! (Yağışını) saxla (aıl)!" - deyildi. Su əkildi. İş bitdi (Nuha iman gətirməyənlərin məhv edilməsi barədə Allahın əmri yerinə yetdi). Gəmi Cudi dağı zərində oturdu və: "Zalımlar məhv (Allahın mərhəmətindən uzaq) olsun!" - deyildi.  ۖ 
Wa Nādá Nūĥun Rabbahu Faqāla Rabbi 'Inna Abnī Min 'Ahlī Wa 'Inna Wa`daka Al-Ĥaqqu Wa 'Anta 'Aĥkamu Al-Ĥākimīna 011-045. Nuh Rəbbinə (dua ilə) mraciət edib dedi: "Ey Rəbbim! Oğlum (Kənan) mənim ailə zvlərimdəndir. Sənin vədin, szsz ki, haqdır. Sən hakimlərin hakimisən!"
Qāla Yā Nūĥu 'Innahu Laysa Min 'Ahlika  ۖ  'Innahu `Amalun Ghayru Şāliĥin  ۖ  Falā Tas'alni Mā Laysa Laka Bihi `Ilmun  ۖ  'Innī 'A`ižuka 'An Takūna Mina Al-Jāhilīna 011-046. (Allah) buyurdu: "Ey Nuh! O sənin ailəndən deyildir. nki o (kfr etməklə) pis bir iş grmşdr. (Və ya sənin Məndən onu xilas etmək xahişin yaxşı iş deyildir). Elə isə bilmədiyin bir şeyi Məndən istəmə. Sənə cahillərdən olmamağı tvsiyə edirəm (məsləhət grrəm)".  ۖ   ۖ   ۖ 
Qāla Rabbi 'Innī 'A`ūdhu Bika 'An 'As'alaka Mā Laysa Lī Bihi `Ilmun  ۖ  Wa 'Illā Taghfir Lī Wa Tarĥamnī 'Akun Mina Al-Khāsirīna 011-047. (Nuh) dedi: "Ey Rəbbim! Bilmədiyim bir şeyi Səndən istəməkdən (belə bir işə crət etməkdən) Sənə sığınıram. Əgər məni bağışlamasan, rəhm etməsən, ziyana uğrayanlardan olaram!"  ۖ 
Qīla Yā Nūĥu Ahbiţ Bisalāmin Minnā Wa Barakātin `Alayka Wa `Alá 'Umamin Mimman Ma`aka  ۚ  Wa 'Umamun Sanumatti`uhum Thumma Yamassuhum Minnā `Adhābun 'Alīmun 011-048. (Sonra) belə deyildi: "Ey Nuh! Sənə və səninlə birlikdə (gəmidə) olan camaatdan trənəcək (mmin) mmətlərə Bizdən əmin-amanlıq və bərəkətlər bəxş edilməklə (gəmidən) en. (Gələcəkdə sizin nəsildən olub kfr edəcək) bəzi mmətlərə də (dnyada) dolanışıq verəcək, sonra isə (axirətdə) onları şiddətli bir əzaba dar edəcəyik!"  ۚ 
Tilka Min 'Anbā'i Al-Ghaybi Nūĥīhā 'Ilayka  ۖ  Mā Kunta Ta`lamuhā 'Anta Wa Lā Qawmuka Min Qabli Hādhā  ۖ  Fāşbir  ۖ  'Inna Al-`Āqibata Lilmuttaqīna 011-049. Bunlar (bu əhvalatlar) sənə vəhy etdiyimiz (vəhylə bildirdiyimiz) qeyb xəbərlərindəndir. Bundan qabaq onları nə sən, nə də mmətin bilirdi. (Ya Peyğəmbərim! Mşriklərin və kafirlərin əzab-əziyyətinə) səbr et. Həqiqətən, (gzəl) aqibət mttəqilərindir!  ۖ   ۖ   ۖ 
Wa 'Ilá `Ādin 'Akhāhum Hūdāan  ۚ  Qāla Yā Qawmi A`budū Al-Laha Mā Lakum Min 'Ilahin Ghayruhu  ۖ  'In 'Antum 'Illā Muftarūna 011-050. Ad tayfasına da qardaşları Hudu (peyğəmbər gndərdik). O dedi: "Ey camaatım! Allaha ibadət edin. Sizin Ondan başqa he bir tanrınız yoxudr. Siz isə (Allaha şərik qoşmaqla) yalnız iftiraısınız!  ۚ  ~  ۖ 
Yā Qawmi Lā 'As'alukum `Alayhi 'Ajrāan  ۖ  'In 'Ajriya 'Illā `Alá Al-Ladhī Faţaranī  ۚ  'Afalā Ta`qilūna 011-051. Ey camaatım! Mən buna (peyğəmbərliyi təbliğ etməyə) grə sizdən he bir mkafat istəmirəm. Mənim mkafatım yalnız məni yaradana aiddir. Məgər dərk etmirsiniz?  ۖ   ۚ 
Wa Yā Qawmi Astaghfirū Rabbakum Thumma Tūbū 'Ilayhi Yursili As-Samā'a `Alaykum Midrārāan Wa Yazidkum Qūwatan 'Ilá Qūwatikum Wa Lā Tatawallaw Mujrimīna 011-052. Ey camaatım! Rəbbinizdən bağışlanmanızı diləyin. Sonra Ona tvbə edin ki, gydən sizə bollu (peydərpey) yağış gndərsin, qvvətinizin stnə bir qvvət də artırsın. (Mənim dəvətimdən və imandan) gnahkar olaraq z evirməyin!"
Qālū Yā Hūdu Mā Ji'tanā Bibayyinatin Wa Mā Naĥnu Bitārikī 'Ālihatinā `An Qawlika Wa Mā Naĥnu Laka Bimu'uminīna 011-053. Onlar da dedilər: "Ey Hud! Sən bizə aıq-aşkar bir mczə gətirmədin. Sənin sznlə tanrılarımızı tərk edən deyilik. Biz sənə inanmırıq!
'In Naqūlu 'Illā A`tarāka Ba`đu 'Ālihatinā Bisū'in  ۗ  Qāla 'Innī 'Ush/hidu Al-Laha Wa Ash/hadū 'Annī Barī'un Mimmā Tushrikūna 011-054. Biz ancaq bunu deyirik ki, bəzi tanrılarımız (onlara tapınmağımızı qadağan etdiyinə grə) sənə sədəmə (xətər) toxundurmuşdur (ona grə də ağzına gələni danışırsan)". (Hud) belə cavab verdi: "Allahı şahid tuturam və siz də şahid olun ki, mən sizin (Rəbbinizə) qoşduğunuz şəriklərdən uzağam!  ۗ 
Min Dūnihi  ۖ  Fakīdūnī Jamī`āan Thumma Lā Tunžirūni 011-055. Bircə Ondan (Allahdan) başqa! (Yalnız Ona ibadət edirəm). İndi hamılıqla mənə qarşı nə hiylə qurursunuzsa, qurun və mənə he mhlət də verməyin!  ۖ 
'Innī Tawakkaltu `Alá Al-Lahi Rabbī Wa Rabbikum  ۚ  Mā Min Dābbatin 'Illā Huwa 'Ākhidhun Bināşiyatihā  ۚ  'Inna Rabbī `Alá Şirāţin Mustaqīmin 011-056. Mən zmn və sizin Rəbbiniz olan Allaha təvəkkl etdim. (Yer zndə) elə bir canlı yoxdur ki, onun ixtiyarı (Allahın) əlində olmasın. Həqiqətən, Rəbbim dz yoldadır! (Ədalət sahibidir. Hər kəsin cəzasını z əməli mqabilində verir. He kəsin haqqını tapdalayıb mkafatını azaltmır. Mminə Cənnət, kafirə isə Cəhənnəm qismət edir).  ۚ   ۚ 
Fa'in Tawallaw Faqad 'Ablaghtukum Mā 'Ursiltu Bihi 'Ilaykum  ۚ  Wa Yastakhlifu Rabbī Qawmāan Ghayrakum Wa Lā Tađurrūnahu Shay'āan  ۚ  'Inna Rabbī `Alá Kulli Shay'in Ĥafīžun 011-057. Əgər (imandan) z evirsəniz, bilin ki, mən (Allahın mənə ltf etdiyi peyğəmbərliyi, buyurduğu hkmləri) sizə təbliğ etdim. Rəbbim yerinizə başqa bir mmət gətirər və siz (Ona) he bir zərər yetirə bilməzsiniz. Həqiqətən, Rəbbim hər şeyi hifz edəndir!" ~  ۚ   ۚ 
Wa Lammā Jā'a 'Amrunā Najjaynā Hūdāan Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Ma`ahu Biraĥmatin Minnā Wa Najjaynāhum Min `Adhābin Ghalīžin 011-058. (Hud tayfasının məhvi barəsində) əmrimiz gəldikdə Bizdən bir mərhəmət olaraq Hudu və onunla birlikdə iman gətirənləri xilas etdik və onları şiddətli əzabdan qurtardıq!
Wa Tilka `Ādun  ۖ  Jaĥadū Bi'āyāti Rabbihim Wa `Aşaw Rusulahu Wa Attaba`ū 'Amra Kulli Jabbārin `Anīdin 011-059. Bu da Ad tayfasıdır! Onlar Rəbbinin ayələrini inkar etdilər, Onun Peyğəmbərlərinə qarşı ıxdılar (peyğəmbərlərin hamısı tvhid, təkallahlılıq təblig etdiklərinə grə bir peyğəmbərə qarşı ıxan kimsə btn peyğəmbərlərə qarşı ıxmış olur), başlarının stndə duran hər bir inadkar byyn əmrinə tabe oldular.  ۖ 
Wa 'Utbi`ū Fī Hadhihi Ad-Dunyā La`natan Wa Yawma Al-Qiyāmati  ۗ  'Alā 'Inna `Ādāan Kafarū Rabbahum  ۗ  'Alā Bu`dāan Li`ādin Qawmi Hūdin 011-060. Və, beləliklə, dnyada da, qiyamət gnndə də lənətə uğradılar. Bilin ki, Hud tayfası Rəbbini inkar etmişdi. Xəbəriniz olsun ki, Hudun tayfası Ad (Allahın mərhəmətindən) kənar (uzaq) oldu. (Ərəb tarixində iki Ad tayfasının adı əkilir. Biri Hudun tayfası Ad, digəri isə Adul-İrəmdir ki, ona Zatul-İmad da deyilir. Onları bir-birindən fərqləndirmək n burada birinci Ad qəbiləsi Hud qvm adlandırılır).  ۗ   ۗ 
Wa 'Ilá Thamūda 'Akhāhum Şāliĥāan  ۚ  Qāla Yā Qawmi A`budū Al-Laha Mā Lakum Min 'Ilahin Ghayruhu  ۖ  Huwa 'Ansha'akum Mina Al-'Arđi Wa Asta`marakum Fīhā Fāstaghfirūhu Thumma Tūbū 'Ilayhi  ۚ  'Inna Rabbī Qarībun Mujībun 011-061. Səmud qvmnə də qardaşları Salehi (peyğəmbər gndərdik). O dedi: "Ey camaatım! Allaha ibadət edin. Sizin Ondan başqa he bir tanrınız yoxdur. O sizi (atanız Adəmi) yerdən (torpaqdan) yaradıb orada sakin etdi (və ya uzun mr verdi). (Allahdan) bağışlanmağınızı diləyin, sonra da Ona tvbə edin. Həqiqətən, Rəbbim (z elmi, qdrəti, mərhəməti ilə yaratdıqlarına) yaxındır, (duaları) qəbul edəndir!"  ۚ   ۖ   ۚ 
Qālū Yā Şāliĥu Qad Kunta Fīnā Marjūwāan Qabla Hādhā  ۖ  'Atanhānā 'An Na`buda Mā Ya`budu 'Ābā'uunā Wa 'Innanā Lafī Shakkin Mimmā Tad`ūnā 'Ilayhi Murībin 011-062. Onlar dedilər: "Ey Saleh! Sən bundan əvvəl iərimizdə (byymz, ağsaqqalımız olmağa) mid edilən bir adam idin. İndi atalarımızın ibadət etdiyinə (btlərə, tanrılara) ibadət etməyi bizə qadağanmı edirsən? Doğrusu, biz sənin bizləri dəvət etdiyin (tvhid) barədə şəkk-şbhə iindəyik".  ۖ 
Qāla Yā Qawmi 'Ara'aytum 'In Kuntu `Alá Bayyinatin Min Rabbī Wa 'Ātānī Minhu Raĥmatan Faman Yanşurunī Mina Al-Lahi 'In `Aşaytuhu  ۖ  Famā Tazīdūnanī Ghayra Takhsīrin 011-063. (Saleh onlara) belə cavab verdi: "Ey camaatım! Bir deyin grək. Əgər mənim Rəbbimdən aşkar bir mczə olsa, O mənə zndən bir mərhəmət (peyğəmbərlik) ltf etsə, mən də Ona asi olsam, məni Allahın əzabından kim qurtara bilər? Siz mənə ziyandan başqa bir şey artırmayacaqsınız!  ۖ 
Wa Yā Qawmi Hadhihi Nāqatu Al-Lahi Lakum 'Āyatan Fadharūhā Ta'kul Fī 'Arđi Al-Lahi Wa Lā Tamassūhā Bisū'in Faya'khudhakum `Adhābun Qarībun 011-064. Ey camaatım! Allahın bu dişi (maya) dəvəsi sizin n bir mczədir. Qoyun Allahın torpağında otlasın, ona bir pislik etməyin, yoxsa şiddətli bir əzaba dar olarsınız!"
Fa`aqarūhā Faqāla Tamatta`ū Fī Dārikum Thalāthata 'Ayyāmin  ۖ  Dhālika Wa`dun Ghayru Makdhūbin 011-065. Onlar (dəvəni) tutub (ayaqlarından) kəsdilər. (Saleh də onlara) dedi: "Daha gn yurdunuzda yaşayıb kef əkin. Bu elə bir vəddir (szdr) ki, yalan ıxmaz!"  ۖ 
Falammā Jā'a 'Amrunā Najjaynā Şāliĥāan Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Ma`ahu Biraĥmatin Minnā Wa Min Khizyi Yawmi'idhin  ۗ  'Inna Rabbaka Huwa Al-Qawīyu Al-`Azīzu 011-066. (Saleh tayfasının məhvi barəsində) əmrimiz gəldikdə Bizdən bir mərhəmət olaraq Salehi və onunla birlikdə iman gətirənləri xilas etdik və o gnn rsvayılığından qurtardıq. Həqiqətən, Rəbin yenilməz qdrət sahibi, qvvət sahibidir!  ۗ 
Wa 'Akhadha Al-Ladhīna Žalamū Aş-Şayĥatu Fa'aşbaĥū Fī Diyārihimthimīna 011-067. O zlm edənləri qorxunc (tkrpədici) bir səs brd və evlərində diz stə kb qaldılar (bir gz qırpımında həlak oldular).
Ka'an Lam Yaghnaw Fīhā  ۗ  'Alā 'Inna Thamūda Kafarū Rabbahum  ۗ  'Alā Bu`dāan Lithamūda 011-068. Sanki onlar he yaşamamışdılar. Bilin ki, Səmud tayfası Rəbbini inkar etmişdi. Xəbəriniz olsun ki, Səmud tayfası (Allahın mərhəmətindən) kənar (uzaq) oldu!  ۗ   ۗ 
Wa Laqad Jā'at Rusulunā 'Ibrāhīma Bil-Bushrá Qālū Salāmāan  ۖ  Qāla Salāmun  ۖ  Famā Labitha 'An Jā'a Bi`ijlin Ĥanīdhin 011-069. Həqiqətən, elilərimiz (mələklər) İbrahimə mjdə (İshaqın anadan olacağı xəbərini) gətirib: "Salam!" - dedilər. (İbrahim də: ) "Salam!" - deyə cavab verdi və dərhal (gedib onlara) qızarmış bir buzov gətirdi.  ۖ   ۖ 
Falammā Ra'á 'Aydiyahum Lā Taşilu 'Ilayhi Nakirahum Wa 'Awjasa Minhum Khīfatan  ۚ  Qālū Lā Takhaf 'Innā 'Ursilnā 'Ilá Qawmi Lūţin 011-070. (İbrahim qonaqların) əllərinin yeməyə uzanmadıqlarını grdkdə onların bu hərəkəti xoşuna gəlmədi və qorxuya dşd. Onlar dedilər: "Qorxma (biz Allahın mələkləriyik), biz Lut tayfasına (onu məhv etmək n) gndərilmişik!"  ۚ 
Wa Amra'atuhu Qā'imatun Fađaĥikat Fabashsharnāhā Bi'isĥāqa Wa Min Warā'i 'Isĥāqa Ya`qūba 011-071. (İbrahimin) arvadı (Sara pərdə arxasında) durmuşdu (və ya qonaqlara qulluq edirdi). O (bu szləri eşidib Lut tayfasının başına gələcək msibətdən qafil olduğuna sevinərək və ya qoca yaşında oğlu olacağına təəccblənərək) gld. Bundan sonra Biz onu İshaqla, İshaqın da ardınca Yəqubla (İshaqın, ondan sonra Yəqubun dnyaya gələcəyi ilə) mjdələdik.
Qālat Yā Waylatā 'A'alidu Wa 'Anā `Ajūzun Wa Hadhā Ba`lī Shaykhāan  ۖ  'Inna Hādhā Lashay'un `Ajībun 011-072. (İbrahimin arvadı) dedi: "Vay halıma! Mən qoca bir qarı, bu ərim də ixtiyar bir kişi olduğu halda, mən necə doğa bilərəm?! Bu ox təəccbl bir şeydir!"  ۖ 
Qālū 'Ata`jabīna Min 'Amri Al-Lahi  ۖ  Raĥmatu Al-Lahi Wa Barakātuhu `Alaykum 'Ahla Al-Bayti  ۚ  'Innahu Ĥamīdun Majīdun 011-073. (Mələklər ona) dedilər: "Allahın əmrinə (əmr etdiyi bir şeyə) təəccbm edirsən? Ey ev əhli! Allahın bərəkəti və mərhəməti stnzdə olsun. Allah təriflənib şkr olunmağa, ylb mədh edilməyə layiqdir!" (Allahın btn işləri bəyənilmişdir. O, tkənməz və əvəzsiz nemət, ehsan və kərəm sahibidir!)  ۖ   ۚ 
Falammā Dhahaba `An 'Ibrāhīma Ar-Raw`u Wa Jā'at/hu Al-Bushrá Yujādilunā Fī Qawmi Lūţin 011-074. İbrahimin qorxusu əkildikdə və ona (İshaqın doğulacağı haqqında) mjdə gəldikdə Lut tayfası barəsində Bizimlə (mələklərimizlə) mbahisə etməyə başladı. (Əzabın onlardan dəf edilməsini istədi).
'Inna 'Ibrāhīma Laĥalīmun 'Awwāhun Munībun 011-075. Həqiqətən, İbrahim həlim xasiyyətli, (həmişə dua edərək) yalvarıb-yaxaran və zn tamamilə (Allaha) təslim etmiş bir zat idi. (İbrahimin mələklərlə mbahisəsi onun bu yksək keyfiyyətlərindən irəli gəlirdi).
Yā 'Ibrāhīmu 'A`riđ `An Hādhā  ۖ  'Innahu Qad Jā'a 'Amru Rabbika  ۖ  Wa 'Innahum 'Ātīhim `Adhābun Ghayru Mardūdin 011-076. (Mələklər dedilər: ) "Ey İbrahim! Bundan (bu mbahisədən) əl ək, Rəbbinin əmri artıq gəlmişdir. Onlara mtləq qarşısıalınmaz bir əzab gələcəkdir.  ۖ   ۖ 
Wa Lammā Jā'at Rusulunā Lūţāan Sī'a Bihim Wa Đāqa Bihim Dhar`āan Wa Qāla Hādhā Yawmun `Aşībun 011-077. Elilərimiz (mələklər) Lutun yanına gəldikləri zaman (tayfası bu gzəl qonaqlara bir pislik yetirər deyə) əndişəyə dşd, rəyi sıxıldı və: "Bu, ox ətin (başabəlalı) bir gndr!" - dedi.
Wa Jā'ahu Qawmuhu Yuhra`ūna 'Ilayhi Wa Min Qablu Kānū Ya`malūna As-Sayyi'āti  ۚ  Qāla Yā Qawmi Hā'uulā' Banātī Hunna 'Aţharu Lakum Fa  ۖ  Attaqū Al-Laha Wa Lā Tukhzūnī Fī Đayfī  ۖ  'Alaysa Minkum Rajulun Rashīdun 011-078. Tayfası (qonaq gəldiyini bilən) tələsik (Lutun) yanına gəldi. Onlar (Lutun yanına gəlməzdən və mələkləri grməzdən) əvvəl də pis işlər grrdlər. (Lut onlara) dedi: "Ey qvmm! Bunlar (balalarım və ya mmətimin qadınları) mənim qızlarımdır (onlardan şəriətə mvafiq surətdə istifadə edin). Onlar (nikah baxımından) sizin n daha təmizdirlər. Allahdan qorxun və (yaramaz əməllərinizlə) məni qonaqların yanında rsvay etməyin. Məgər aranızda (sizə yaxşı işlər grməyi əmr edən, pis işləri yasaq edən) ağlı başında bir adam yoxdur?"  ۚ   ۖ   ۖ 
Qālū Laqad `Alimta Mā Lanā Fī Banātika Min Ĥaqqin Wa 'Innaka Lata`lamu Mā Nurīdu 011-079. Onlar dedilər: "Sənin qızlarına he bir rəğbətimiz (və ya ehtiyacımız) olmadığını, şbhəsiz, bilirsən. Nə istədiyimizi də, yəqin ki, bilirsən!"
Qāla Law 'Anna Lī Bikum Qūwatan 'Aw 'Āwī 'Ilá Ruknin Shadīdin 011-080. (Lut) dedi: "Kaş sizə atan bir gcm-qvvətim olaydı, yaxud mhkəm bir arxaya sykənəydim (alınmaz bir qalaya və ya gcl bir qəbiləyə pənah apara biləydim)!"
Qālū Yā Lūţu 'Innā Rusulu Rabbika Lan Yaşilū 'Ilayka  ۖ  Fa'asri Bi'ahlika Biqiţ`in Mina Al-Layli Wa Lā Yaltafit Minkum 'Aĥadun 'Illā Amra'ataka  ۖ  'Innahu Muşībuhā Mā 'Aşābahum  ۚ  'Inna Maw`idahumu Aş-Şubĥu  ۚ  'Alaysa Aş-Şubĥu Biqarībin 011-081. (Mələklər) dedilər: "Ey Lut! Biz sənin Rəbbinin eliləriyik. Onlar əsla sənə toxuna bilməzlər. Gecənin bir vaxtında ailənlə birlikdə ıx get. He kəs dnb geri baxmasın. Təkcə vrətin istisnadır. Onlara toxunacaq əzab vrətinə də toxunacaqdır. Onların (lm) vaxtı səhərdir. Səhər yaxın deyilmi?"  ۖ   ۖ   ۚ   ۚ 
Falammā Jā'a 'Amrunā Ja`alnā `Āliyahā Sāfilahā Wa 'Amţarnā `Alayhā Ĥijāratan Min Sijjīlin Manđūdin 011-082. (Lut tayfasının məhvi barəsində) əmrimiz gəldiyi zaman o yurdun altını stnə evirdik və zərinə odda bişmiş (bir-birinə bitişik) bərk daşlar yağdırdıq.
Musawwamatan `Inda Rabbika  ۖ  Wa Mā Hiya Mina Až-Žālimīna Biba`īdin 011-083. Onlara Rəbbinin dərgahında əlamət qoyulmuş (hər daş kimə dəyəcəkdisə, stnə adı yazılmışdı). (Ya Rəsulum!) O (daşlar sənin mmətin iərisində olan) zalımlardan də uzaq deyildir! (Əgər şirkdən və kfrdən tvbə edib əl əkməsələr, onların da başına yağar).  ۖ 
Wa 'Ilá Madyana 'Akhāhum Shu`aybāan  ۚ  Qāla Yā Qawmi A`budū Al-Laha Mā Lakum Min 'Ilahin Ghayruhu  ۖ  Wa Lā Tanquşū Al-Mikyā La Wa  ۚ  Al-Mīzāna 'Innī 'Arākum Bikhayrin Wa 'Innī 'Akhāfu `Alaykum `Adhāba Yawmin Muĥīţin 011-084. Mədyən əhlinə də qardaşları Şeybi (peyğəmbər gndərdik). O dedi: "Ey qvmm! Allaha ibadət edin. Sizin Ondan başqa he bir tanrınız yoxdur. ln və əkini əskiltməyin. Mən sizi xeyir-bərəkət iində (firavan yaşamaqda) grrəm. Bununla belə (Allahın hkmlərinə riayət etməyəcəyiniz təqdirdə) sizi (hər tərəfdən) bryəcək bir gnn əzabından qorxuram!  ۚ   ۖ   ۚ 
Wa Yā Qawmi 'Awfū Al-Mikyāla Wa Al-Mīzāna Bil-Qisţi  ۖ  Wa Lā Tabkhasū An-Nāsa 'Ashyā'ahum Wa Lā Ta`thaw Fī Al-'Arđi Mufsidīna 011-085. Ey qvmm! ldə və əkidə dz (ədalətli) olun. İnsanların he bir şeydə haqqını əskiltməyin (adamların mallarının dəyərini aşağı salmayın, hər kəsin haqqı nə isə, onu da verin). Yer zndə gəzib fitnə-fəsad trətməyin!  ۖ 
Baqīyatu Al-Lahi Khayrun Lakum 'In Kuntum Mu'uminīna  ۚ  Wa Mā 'Anā `Alaykum Biĥafīžin 011-086. Əgər mminsinizsə, (bilin ki, ldə və əkidə dz olandan sonra) Allahın (halal olaraq) verdiyi mənfəət (dnyada və axirətdə) sizin n daha xeyirlidir. Mən də sizə nəzarəti deyiləm!"  ۚ 
Qālū Yā Shu`aybu 'Aşalātuka Ta'muruka 'An Natruka Mā Ya`budu 'Ābā'uunā 'Aw 'An Naf`ala Fī 'Amwālinā Mā Nashā'u  ۖ  'Innaka La'anta Al-Ĥalīmu Ar-Rashīdu 011-087. Onlar (istehza ilə) dedilər: "Ey Şeyb! Atalarımızın tapındığı btləri tərk etməyimizi, mallarımızla istədiyimiz kimi hərəkət etməkdən vaz keməyimizi sənə namazınmı (dininmi) əmr edir? Sən doğrudan da, həlim xasiyyətlisən, ox ağıllısan!"  ۖ 
Qāla Yā Qawmi 'Ara'aytum 'In Kuntu `Alá Bayyinatin Min Rabbī Wa Razaqanī Minhu Rizqāan Ĥasanāan  ۚ  Wa Mā 'Urīdu 'An 'Ukhālifakum 'Ilá Mā 'Anhākum `Anhu  ۚ  'In 'Urīdu 'Illā Al-'Işlāĥa Mā Astaţa`tu  ۚ  Wa Mā Tawfīqī 'Illā Bil-Lahi  ۚ  `Alayhi Tawakkaltu Wa 'Ilayhi 'Unību 011-088. (Şeyb onlara) belə cavab verdi: "Ey qvmm! Bir deyin grək! Əgər mən Rəbbimdən aşkar bir mczə ilə gəlsəm və Rəbbim mənə z dərgahından gzəl (halal) bir ruzi versə (mən ona haram qatarammı)? (Və ya mən z Rəbbimə asi ola bilərəmmi?) Mən sizə yasaq buyurduğum şeyin əksinə gedib onu zm etmək istəmirəm. Mən yalnız bacardığım qədər sizi islah etmək istəyirəm. Mənim (bu işdə) mvəffəqiyyətim yalnız Allahın kməyilədir. Mən yalnız Ona təvəkkl etdim və məhz Onun hzuruna dnəcəyəm!  ۚ   ۚ   ۚ   ۚ 
Wa Yā Qawmi Lā Yajrimannakum Shiqāqī 'An Yuşībakum Mithlu Mā 'Aşāba Qawma Nūĥin 'Aw Qawma Hūdin 'Aw Qawma Şāliĥin  ۚ  Wa Mā Qawmu Lūţin Minkum Biba`īdin 011-089. Ey qvmm! Mənə qarşı olan ədavətiniz (qorxun ki) Nuh tayfasının, Hud camaatının və Saleh qvmnn başına gələnləri sizin də başınıza gətirməsin. Lut tayfası da sizdən uzaq deyildir! (Mənə qarşı dşmənilik etsəniz, onların başına gələn msibətlər, sizin də başınıza gələr).  ۚ 
Wa Astaghfirū Rabbakum Thumma Tūbū 'Ilayhi  ۚ  'Inna Rabbī Raĥīmun Wadūdun 011-090. Rəbbinizdən bağışlanmağınızı diləyin və Ona tvbə edin. Həqiqətən, Rəbbim (bəndələrinə) rəhm edəndir, (onları ox) sevəndir!"  ۚ 
Qālū Yā Shu`aybu Mā Nafqahu Kathīrāan Mimmā Taqūlu Wa 'Innā Lanarāka Fīnā Đa`īfāan  ۖ  Wa Lawlā Rahţuka Larajamnāka  ۖ  Wa Mā 'Anta `Alaynā Bi`azīzin 011-091. Onlar dedilər: "Ey Şeyb! Dediklərinin oxunu başa dşmr və səni aramızda zəif (gcsz) grrk. Əgər əşirətin (dinimizə tapınan qəbilən) olmasaydı, səni daşqalaq edərdik. Yoxsa sən bizim n əziz (hrmətli) bir adam deyilsən!"  ۖ   ۖ 
Qāla Yā Qawmi 'Arahţī 'A`azzu `Alaykum Mina Al-Lahi Wa Attakhadhtumūhu Warā'akum Žihrīyāan  ۖ  'Inna Rabbī Bimā Ta`malūna Muĥīţun 011-092. (Şeyb) dedi: "Ey qvmm! Məgər mənim əşirətim sizə Allahdan da əzizdir ki, Onu unudub saymırsınız? Həqiqətən, Rəbbim (elmi ilə) nə etdiklərinizi biləndir!  ۖ 
Wa Yā Qawmi A`malū `Alá Makānatikum 'Innī `Āmilun  ۖ  Sawfa Ta`lamūna Man Ya'tīhi `Adhābun Yukhzīhi Wa Man Huwa Kādhibun  ۖ  Wa Artaqibū 'Innī Ma`akum Raqībun 011-093. Ey qvmm! Əlinizdən gələni edin. Mən də etdiyimi edəcəyəm. Rsvayedici əzabın kimə gələcəyini və kimin yalanı olduğunu biləcəksiniz. (Əzabı) gzləyin. Doğrusu, mən də sizinlə birlikdə gzləyirəm!"  ۖ   ۖ 
Wa Lammā Jā'a 'Amrunā Najjaynā Shu`aybāan Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Ma`ahu Biraĥmatin Minnā Wa 'Akhadhati Al-Ladhīna Žalamū Aş-Şayĥatu Fa'aşbaĥū Fī Diyārihimthimīna 011-094. (Şeyb tayfasının məhvi barəsində) əmriniz gəldikdə zmzdən bir mərhəmət olmaqla, Şeybi və onunla birlikdə iman gətirənləri xilas etdik. O zlm edənləri isə, dəhşətli (tkrpədici) bir səs brd və onlar z evlərində diz stə kb qaldılar (bir gz qırpımında məhv oldular).
Ka'an Lam Yaghnaw Fīhā  ۗ  'Alā Bu`dāan Limadyana Kamā Ba`idat Thamūdu 011-095. Sanki onlar he yaşamamışdılar. Bilin ki, Mədyən tayfası da Səmud qvm kimi (Allahın rəhmətindən) uzaq (kənar) oldu!  ۗ 
Wa Laqad 'Arsalnā Mūsá Bi'āyātinā Wa Sulţānin Mubīnin 011-096. Biz Musanı da mczələrimizlə və aıq-aşkar bir (dəlillə) peyğəmbər gndərdik -
'Ilá Fir`awna Wa Mala'ihi Fa Attaba`ū 'Amra Fir`awna  ۖ  Wa Mā 'Amru Fir`awna Birashīdin 011-097. Firona və onun əyan-əşrafında. Onlar Fironun əmrinə tabe oldular. Halbuki Fironun əmri dzgn deyildi.  ۖ 
Yaqdumu Qawmahu Yawma Al-Qiyāmati Fa'awradahumu An-Nāra  ۖ  Wa Bi'sa Al-Wirdu Al-Mawrūdu 011-098. (Firon) qiyamət gn camaatının qabağında gedib onları atəşə (Cəhənnəmə) aparacaq; Onların dşəcəkləri yer necə də pisdir!  ۖ 
Wa 'Utbi`ū Fī Hadhihi La`natan Wa Yawma Al-Qiyāmati  ۚ  Bi'sa Ar-Rifdu Al-Marfūdu 011-099. Onlar burada (dnyada) da, qiyamətdə (axirətdə) də lənətə dar olmuşlar. Onların qisməti necə də pisdir!  ۚ 
Dhālika Min 'Anbā'i Al-Qurá Naquşşuhu `Alayka  ۖ  Minhā Qā'imun Wa Ĥaşīdun 011-100. Bu, (məhv omuş) məmləkətlərin xəbərlərindəndir ki, sənə sylədik. Onların bəzisindən əsər-əlamət qalmış, bəzisi isə yerlə yeksan olmuşdur.  ۖ 
Wa Mā Žalamnāhum Wa Lakin Žalamū 'Anfusahum  ۖ  Famā 'Aghnat `Anhum 'Ālihatuhumu Allatī Yad`ūna Min Dūni Al-Lahi Min Shay'in Lammā Jā'a 'Amru Rabbika  ۖ  Wa Mā Zādūhum Ghayra Tatbībin 011-101. Biz onlara zlm etmədik. Onlar zləri zlərinə zlm etdilər. Allahdan qeyri ibadət etdikləri tanrılar Rəbbinin əmri gəldikdə onlara he bir fayda vermədi (əsla əzabdan xilas edə bilmədi), əksinə, yalnız ziyanlarını artırdı.  ۖ   ۖ 
Wa Kadhalika 'Akhdhu Rabbika 'Idhā 'Akhadha Al-Qurá Wa Hiya Žālimatun  ۚ  'Inna 'Akhdhahu 'Alīmun Shadīdun 011-102. Rəbbin zlmkar məmləkətləri əzabla yaxalayanda belə yaxalayar. Onun cəzası, doğrudan da, ağrılı-acılıdır, şıddətlidir!  ۚ  ~
'Inna Fī Dhālika La'āyatan Liman Khāfa `Adhāba Al-'Ākhirati  ۚ  Dhālika Yawmun Majmū`un Lahu An-Nāsu Wa Dhalika Yawmun Mash/hūdun 011-103. Btn bu deyilənlərdə axirət əzabından qorxan şəxs n həqiqi bir ibrət dərsi vardır. Bu (btn) insanların bir yerə cəm ediləcəyi, hamının şahid olacağı bir gndr.  ۚ 
Wa Mā Nu'uakhkhiruhu 'Illā Li'jalin Ma`dūdin 011-104. Biz onu yalnız məyyən bir mddət n təxirə salmışıq. ~
Yawma Ya'ti Lā Takallamu Nafsun 'Illā Bi'idhnihi  ۚ  Faminhum Shaqīyun Wa Sa`īdun 011-105. (Qiyamət) gəldiyi gn (Allahın) izni olmadan he kəs danışa bilməz. (O gn) insanların bir qismi bədbəxt, bir qismi isə xoşbəxt olacaqdır!  ۚ 
Fa'ammā Al-Ladhīna Shaqū Fafī An-Nāri Lahum Fīhā Zafīrun Wa Shahīqun 011-106. Bədbəxt olanlar od iərisində (Cəhənnəmdə) qalacaqlar. Onların orada ah-fəryad gzləyir.
Khālidīna Fīhā Mā Dāmati As-Samāwātu Wa Al-'Arđu 'Illā Mā Shā'a Rabbuka  ۚ  'Inna Rabbaka Fa``ālun Limā Yurīdu 011-107. Rəbbinin istədiyi (tvhid və iman əhli) istisna olmaqla, onlar orada əbədi-gylər və yer durduqca qalacaqlar. Həqiqətən, Rəbbin istədiyini edəndir. (Gnahkar mminlər kafirlərdən fərqli olaraq bir mddət Cəhənnəmdə qalıb gnahları təmizlənəndən sonra Allahın iznilə Cənnətə daxil ediləcəklər).  ۚ 
Wa 'Ammā Al-Ladhīna Su`idū Fafī Al-Jannati Khālidīna Fīhā Mā Dāmati As-Samāwātu Wa Al-'Arđu 'Illā Mā Shā'a Rabbuka  ۖ  `Aţā'an Ghayra Majdhūdhin 011-108. Xoşbəxt olanlar isə Cənnətdədirlər. Onlar, Rəbbinin dilədiyindən (bəzi kamil mminlərin daha yksək mərtəbələrə - ərşi-əlaya qalxması, bir mddət Cəhənnəmdə əylənməsi və Allahın izni ilə onlara gnahkarlardan tr şəfaət etmək şərəfi nəsib olmasından) əlavə, tkənməz bir nemət kimi gylər və yer durduqca orada əbədi qalacaqlar.  ۖ 
Falā Taku Fī Miryatin Mimmā Ya`budu Hā'uulā'  ۚ  Mā Ya`budūna 'Illā Kamā Ya`budu 'Ābā'uuhum Min Qablu  ۚ  Wa 'Innā Lamuwaffūhum Naşībahum Ghayra Manqūşin 011-109. Elə isə bunların (btpərəstlərin) tapındıqlarının (btlərin) batil olmasına şbhə etmə. Onlar ancaq atalarının əvvəlcə ibadət etdikləri kimi (kor-koranə) ibadət edirlər. Biz onların qismətini əskiltmədən (tamam-kamal) verəcəyik!  ۚ   ۚ 
Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba Fākhtulifa Fīhi  ۚ  Wa Lawlā Kalimatun Sabaqat Min Rabbika Laquđiya Baynahum  ۚ  Wa 'Innahum Lafī Shakkin Minhu Murībin 011-110. Biz Musaya kitab (Tvrat) verdik və onun (Quranın) barəsində də ixtilaf dşd (yəhudilərin bəzisi isə inanmadı). Əgər Rəbbindən ncə bir sz (ilahi hkm, təqdir) olmasaydı (cəza qiyamətə saxlanılmasaydı), şbhəsiz ki, (hələ dnyada ikən) işləri bitmişdi. (Ya Rəsulum!) Həqiqətən, onlar (yəhudilər və ya Məkkə mşrikləri) onun (Quranın) barəsində də şəkk-şbhədədirlər!  ۚ   ۚ 
Wa 'Inna Kullā Lammā Layuwaffiyannahum Rabbuka 'A`mālahum  ۚ  'Innahu Bimā Ya`malūna Khabīrun 011-111. Rəbbin, şbhəsiz ki, onların hamısına əməllərinin cəzasını verəcəkdir. Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır!  ۚ 
Fāstaqim Kamā 'Umirta Wa Man Tāba Ma`aka Wa Lā Taţghaw  ۚ  'Innahu Bimā Ta`malūna Başīrun 011-112. (Ya Rəsulum!) Sənə əmr edildiyi kimi, dz (yolda) ol. Səninlə birlikdə iman gətirənlər (tvbə edib ardınca gedənlər) də dz (yolda) olsunlar. (Allahın əmrlərini pozub) həddi aşmayın, nki O sizin nə etdiklərinizi grəndir!  ۚ 
Wa Lā Tarkanū 'Ilá Al-Ladhīna Žalamū Fatamassakumu An-Nāru Wa Mā Lakum Min Dūni Al-Lahi Min 'Awliyā'a Thumma Lā Tunşarūna 011-113. Zlm edənlərə (rəğbət bəsləməklə, kmək gstərməklə) meyl etməyin, yoxsa sizə atəş toxunar (cəhənnəmlik olarsınız). Sizin Allahdan başqa dostunuz (himayədarınız) yoxdur. Sonra sizə (dnyada da, axirətdə də Onun əzabından he bir) kmək olunmaz!
Wa 'Aqimi Aş-Şalāata Ţarafayi An-Nahāri Wa Zulafāan Mina Al-Layli  ۚ  'Inna Al-Ĥasanāti Yudh/hibna As-Sayyi'āti  ۚ  Dhālika Dhikrá Lildhdhākirīna 011-114. (Ya Rəsulum!) Namazı gndzn iki başında (gnortadan əvvəl və sonra, yəni səhər, gnorta və gn batan ağı və ya gnn iki başında, yəni səhər-axşam) və gecənin (gndzə yaxın) bəzi saatlarında (axşam və gecə vaxtı) qıl. Həqiqətən, (beş vaxt namaz kimi) yaxşı əməllər pis işləri (kiik gnahları) yuyub aparar. Bu, (Allahın mkafatını və cəzasını) yada salanlara yd-nəsihətdir (xatırlatmadır).  ۚ   ۚ 
Wa Aşbir Fa'inna Al-Laha Lā Yuđī`u 'Ajra Al-Muĥsinīna 011-115. (Mşriklərin və kafirlərin əzab-əziyyətinə) səbr et. Allah yaxşı işlər grənlərin mkafatını zay etməz!
Falawlā Kāna Mina Al-Qurūni Min Qablikum 'Ūlū Baqīyatin Yanhawna `Ani Al-Fasādi Fī Al-'Arđi 'Illā Qalīlāan Mimman 'Anjaynā Minhum  ۗ  Wa Attaba`a Al-Ladhīna Žalamū Mā 'Utrifū Fīhi Wa Kānū Mujrimīna 011-116. Barı, sizdən əvvəlki nəsillərin ağıl və fəzilət (hnər) sahibləri yer zndə fitnə-fəsad trətməyi qadağan edəydilər! Onların xilas etdiyimiz az bir qismi istisnadır. (Onlar kemiş peyğəmbərlərin əshabələridir ki, insanlara yaxşı işlər grməyi əmr edər, pis işləri yasaq edərdilər.) Zalımlar isə onlara verilmiş nemətə (dnyanın ləzzətinə) uydular və gnahkar oldular.  ۗ 
Wa Mā Kāna Rabbuka Liyuhlika Al-Qurá Bižulmin Wa 'Ahluhā Muşliĥūna 011-117. Məmləkətlərin əhalisi əməlisaleh olduğu ikən Rəbbin onları haqsız yerə məhv etməz!
Wa Law Shā'a Rabbuka Laja`ala An-Nāsa 'Ummatan Wāĥidatan  ۖ  Wa Lā Yazālūna Mukhtalifīna 011-118. Əgər Rəbbin, istəsəydi btn insanları (eyni dində olan) tək bir mmət edərdi. Onlar (yəhudi, xapərəst, atəşpərəst və i. a. olmaqla dinləri barəsində) hələ də ixtilafdadırlar.  ۖ 
'Illā Man Raĥima Rabbuka  ۚ  Wa Lidhalika Khalaqahum  ۗ  Wa Tammat Kalimatu Rabbika La'amla'anna Jahannama Mina Al-Jinnati Wa An-Nāsi 'Ajma`īna 011-119. Rəbbinin mərhəmət etdiyi kimsələr istisnadır. (Rəbbin) onları bunun n (belə bir ixtilafa dşdklərinə grə xoşbəxt və bədbəxt, mmin və kafir, cənnət və cəhənnəm əhli) yaratmışdır. (Allah insanların dində ixtilafda olub-olmayacaqlarını, zlərini necə aparacaqlarını əzəldən bildiyi n onların btn gələcək işlərini və hərəkətlərini z qdrət qələmi ilə lvhi-məhfuzda yazmışdır). Artıq Rəbbinin (mələklərə dediyi): "Mən Cəhənnəmi (Allahı inkar edən) btn cinlər və insanlarla dolduracağam!" - sz tamamilə yerinə yetdi!  ۚ   ۗ 
Wa Kullāan Naquşşu `Alayka Min 'Anbā'i Ar-Rusuli Mā Nuthabbitu Bihi Fu'uādaka  ۚ  Wa Jā'aka Fī Hadhihi Al-Ĥaqqu Wa Maw`ižatun Wa Dhikrá Lilmu'uminīna 011-120. (Ya Rəsulum!) Biz peyğəmbərlərin xəbərlərindən (başlarına gələnlərdən) rəyini mhkəmləndirəcək (qəlbinə qvvət verəcək) nə varsa, (hamısını) sənə nağıl edirik. Bu (surə) sənə haqq, mminlərə isə moizə və yd-nəsihət olaraq gəlmişdir!  ۚ 
Wa Qul Lilladhīna Lā Yu'uminūna A`malū `Alá Makānatikum 'Innā `Āmilūna 011-121. İman gətirməyənlərə de: "Siz etdiyinizi (bacardığınızı) edin, biz də etdiyimizi edəcəyik!
Wa Antažirū 'Innā Muntažirūna 011-122. Və (dar olacağınız əzabı) gzləyin. Biz də gzləyirik!"
Wa Lillahi Ghaybu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa 'Ilayhi Yurja`u Al-'Amru Kulluhu Fā`bud/hu Wa Tawakkal `Alayhi  ۚ  Wa Mā Rabbuka Bighāfilin `Ammā Ta`malūna 011-123. Gylərin və yerin qeybi Allaha məxsusdur (Onun elmindədir). Btn işlər də axırda Ona (Allaha) qayıdacaqdır. (Ya Rəsulum!) Yalnız Ona ibadət et və yalnız Ona təvəkkl elə. Rəbbin nə etdiklərinizdən qafil deyildir!  ۚ 
Next Sūrah