10) Sūrat Yūnis

Printed format

10)

'Alif-Lām-Rā Tilka 'Āyātu Al-Kitābi Al-Ĥakīmi 010-001. Əlif, Lam, Ra. Bunlar hikmətlə dolu Kitabın (Quranın) ayələridir! --
'Akāna Lilnnāsi `Ajabāan 'An 'Awĥaynā 'Ilá Rajulin Minhum 'An 'Andhiri An-Nāsa Wa Bashshiri Al-Ladhīna 'Āmanū 'Anna Lahum Qadama Şidqin `Inda Rabbihim  ۗ  Qāla Al-Kāfirūna 'Inna Hādhā Lasāĥirun Mubīnun 010-002. İərilərindən bir adama: "İnsanları (Allahın əzabı ilə) qorxut, iman gətirənləri (yaxşı əməllərinə grə) Rəbbi yanında gzəl mkafat gzlədiyi ilə mjdələ!" - deyə vəhy etməyimiz xalqa təəccbl gəldimi ki, kafirlər: "Bu, həqiqətən, aıq-aşkar bir sehrbazdır!" dedilər.  ۗ 
'Inna Rabbakumu Al-Lahu Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Fī Sittati 'Ayyāmin Thumma Astawá `Alá Al-`Arshi  ۖ  Yudabbiru Al-'Amra  ۖ  Mā Min Shafī`in 'Illā Min Ba`di 'Idhnihi  ۚ  Dhalikumu Al-Lahu Rabbukum Fā`budūhu  ۚ  'Afalā Tadhakkarūna 010-003. Rəbbiniz gyləri və yeri altı gndə xəlq edən, sonra ərşi yaradıb hkm altına alan (ərşə z tutan), hər işi yerinə qoyan (səhmana salan) Allahdır. Onun izni olmadan he bir şəfaət edən ola bilməz. Bu, Rəbbiniz olan Allahdır. Ona ibadət edin. Məgər yd-nəsihət qəbul etməyəcəksiniz?  ۖ   ۖ   ۚ  ~  ۚ 
'Ilayhi Marji`ukum Jamī`āan  ۖ  Wa`da Al-Lahi Ĥaqqāan  ۚ  'Innahu Yabda'u Al-Khalqa Thumma Yu`īduhu Liyajziya Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Bil-Qisţi Wa  ۚ  Al-Ladhīna Kafarū Lahum Sharābun Min Ĥamīmin Wa `Adhābun 'Alīmun Bimā Kānū Yakfurūna 010-004. Hamınızın (axır) dnş Onadır. Bu, Allahın haqq olan vədidir. (Hamınız Onun hzuruna qayıdacaqsınız). O, insanları (məxluqu) yoxdan yaradır, sonra iman gətirib yaxşı işlər grənləri ədalətlə mkafatlandırmaq n (qiyamət gn) yenidən dirildir. Kafirləri etdikləri kfrlərə grə qaynar su (cəhənnəm ikisi həmim) və şiddətli bir əzab gzləyir!  ۖ   ۚ   ۚ 
Huwa Al-Ladhī Ja`ala Ash-Shamsa Điyā'an Wa Al-Qamara Nūrāan Wa Qaddarahu Manāzila Lita`lamū `Adada As-Sinīna Wa Al-Ĥisāba  ۚ  Mā Khalaqa Al-Lahu Dhālika 'Illā Bil-Ĥaqqi  ۚ  Yufaşşilu Al-'Āyāti Liqawmin Ya`lamūna 010-005. Gnəşi işıqlı (parlaq), ayı nurlu edən, illərin sayını və hesabı biləsiniz deyə, ay n mənzillər məyyən edən məhz Odur. Allah bunları ancaq haqq olaraq yaratdı. O, ayələrini anlayıb bilən bir tayfa n belə mfəssəl izah edər!  ۚ   ۚ 
'Inna Fī Akhtilāfi Al-Layli Wa An-Nahāri Wa Mā Khalaqa Al-Lahu Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi La'āyātin Liqawmin Yattaqūna 010-006. Gecə ilə gndzn bir-birinin ardınca gəlməsində, Allahın gylərdə və yerdə yaratdıqlarında Allahdan qorxan bir tayfa n (Onun birliyini və qdrətini sbut edən) dəlillər vardır.
'Inna Al-Ladhīna Lā Yarjūna Liqā'anā Wa Rađū Bil-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Aţma'annū Bihā Wa Al-Ladhīna Hum `An 'Āyātinā Ghāfilūna 010-007. Bizimlə qarşılaşacaqlarına (qiyamət gn dirilib hzurumuzda duracaqlarına, cəzamıza yetişəcəklərinə) mid etməyənlərin, (axirətdən vaz keərək) dnyanı bəyənib ona bel bağlayanların və ayələrimizdən qafil olanların -
'Ūlā'ika Ma'wāhumu An-Nāru Bimā Kānū Yaksibūna 010-008. Məhz onların qazandıqları gnahlara grə dşəcəkləri yer Cəhənnəmdir!
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Yahdīhim Rabbuhum Bi'īmānihim  ۖ  Tajrī Min Taĥtihimu Al-'Anhāru Fī Jannāti An-Na`īmi 010-009. İman gətirib yaxşı işlər grənlərin Rəbbi iman gətirdiklərinə grə hidayətə (Cənnətə) qovuşdurar. (Bol nemətli) Nəim cənnətlərində onların (qəsrləri, kşkləri) altından aylar axar. [Və ya Rəbbi onlara imanları mqabilində (ağacları) altından aylar axan Nəim cənnətlərinə yol gstərər].  ۖ 
Da`wāhum Fīhā Subĥānaka Al-Lahumma Wa Taĥīyatuhum Fīhā Salāmun  ۚ  Wa 'Ākhiru Da`wāhum 'Ani Al-Ĥamdu Lillahi Rabbi Al-`Ālamīna 010-010. Onların oradakı (mminlərin Cənnətdəki) duası: "Pərvərdigara! Sən paksan, mqəddəssən!", orada salamlaşması: "Salam!" duası: "Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha!" szləridir.  ۚ 
Wa Law Yu`ajjilu Al-Lahu Lilnnāsi Ash-Sharra Asti`jālahum Bil-Khayri Laquđiya 'Ilayhim 'Ajaluhum  ۖ  Fanadharu Al-Ladhīna Lā Yarjūna Liqā'anā Fī Ţughyānihim Ya`mahūna 010-011. Əgər Allah insanlara, xeyri tezliklə istədikləri kimi, şəri də o teliklə versəydi, şbhəsiz ki, əcəlləri oxdan tamam olmuşdu. (Allah insanların yaxşı dualarını tez qəbul etdiyi kimi, qəzəbli halda etdikləri bəd duaları da dərhal qəbul buyursaydı, onlar oxdan məhv olub gedərdilər. Allah bəndələrinə əzab verməkdə tələsməz, zlərini islah edib pis əməllərdən əkinmək n mhlət verər). Bizimlə qarşılaşacaqlarına mid etməyənləri z azğınlıqları iərisində şaşqın bir vəziyyətdə qoyarıq!  ۖ 
Wa 'Idhā Massa Al-'Insāna Ađ-Đurru Da`ānā Lijanbihi 'Aw Qā`idāan 'Aw Qā'imāan Falammā Kashafnā `Anhu Đurrahu Marra Ka'an Lam Yad`unā 'Ilá Đurrin Massahu  ۚ  Kadhālika Zuyyina Lilmusrifīna Mā Kānū Ya`malūna 010-012. İnsana bir sıxıntı (xəstəlik, yoxsulluq, bəla) z verən zaman uzananda da, oturanda da, ayaq stə duranda da Bizə dua edər. Lakin onu sıxıntıdan qurtardıqda ondan tr (əvvəlcə) Bizə he dua etməmiş kimi ıxıb gedər. (Allaha şkr etməyi də unudub yaramaz işlərində davam edər). Həddi aşanlara etdikləri əməllər beləcə yaxşı gstərildi. ~  ۚ 
Wa Laqad 'Ahlaknā Al-Qurūna Min Qablikum Lammā Žalamū  ۙ  Wa Jā'at/hum Rusuluhum Bil-Bayyināti Wa Mā Kānū Liyu'uminū  ۚ  Kadhālika Naj Al-Qawma Al-Mujrimīna 010-013. Sizdən əvvəl neə-neə nəsilləri (mmətləri) peyğəmbərləri zlərinə aıq-aşkar mczələr gətirdikləri halda (onlara) zlm etdikləri və iman gətirəsi olmadıqları n məhv etdik. Biz gnahkarları belə cəzalandırırıq.  ۙ   ۚ 
Thumma Ja`alnākum Khalā'ifa Fī Al-'Arđi Min Ba`dihim Linanžura Kayfa Ta`malūna 010-014. Onların ardınca yer znn varisləri sizi təyin etdik ki, grək znz necə aparacaqsınız.
Wa 'Idhā Tutlá `Alayhim 'Āyātunā Bayyinātin  ۙ  Qāla Al-Ladhīna Lā Yarjūna Liqā'anā A'ti Biqur'ānin Ghayri Hādhā 'Aw Baddilhu  ۚ  Qul Mā Yakūnu Lī 'An 'Ubaddilahu Min Tilqā'i Nafsī  ۖ  'In 'Attabi`u 'Illā Mā Yūĥá 'Ilayya  ۖ  'Innī 'Akhāfu 'In `Aşaytu Rabbī `Adhāba Yawmin `Ažīmin 010-015. (Mşriklərə) ayələrimiz aıq-aydın oxunduğu zaman (qiyamət gn haqq-hesab n) Bizimlə qarşılaşacaqlarına mid etməyənlər: "Bundan ayrı bir Quran gətir və ya onu dəyişdir!" - deyərlər. Onlara de: "Mən onu zbaşına (istədiyim kimi) dəyişə bilmərəm. Mən ancaq mənə gələn vəhyə tabe oluram. Əgər Rəbbimə asi olsan, (msibəti) byk gnn (qiyamət gnnn) əzabından qorxuram".  ۙ   ۚ   ۖ   ۖ 
Qul Law Shā'a Al-Lahu Mā Talawtuhu `Alaykum Wa Lā 'Adrākum Bihi  ۖ  Faqad Labithtu Fīkum `Umurāan Min Qablihi  ۚ  'Afalā Ta`qilūna 010-016. De: "Əgər Allah istəsəydi, mən onu sizə oxutmazdım və Allah da onu sizə bildirməzdi. Mən ondan (Quran nazil ediləndən) qabaq sizin aranızda (qırx il) mr srmşəm. ( Bu mddət ərzində məni doğru danışan bir adam kimi tanıyırsınız. Qırx yaşından sonra mən sizə necə yalan deyə bilərəm?) Məgər (Quranın mənim szlərim deyil, məhz Allah kəlamı olduğunu) dərk etmirsinizmi?"  ۖ  ~  ۚ 
Faman 'Ažlamu Mimmani Aftará `Alá Al-Lahi Kadhibāan 'Aw Kadhdhaba Bi'āyātihi  ۚ  'Innahu Lā Yufliĥu Al-Mujrimūna 010-017. Allaha iftira yaxan, Onun ayələrini yalan hesab edən adamdan daha zalım kim ola bilər? Gnahkarlar nicat tapa bilməzlər! ~  ۚ 
Wa Ya`budūna Min Dūni Al-Lahi Mā Lā Yađurruhum Wa Lā Yanfa`uhum Wa Yaqūlūna Hā'uulā' Shufa`ā'uunā `Inda Al-Lahi  ۚ  Qul 'Atunabbi'ūna Al-Laha Bimā Lā Ya`lamu Fī As-Samāwāti Wa Lā Fī Al-'Arđi  ۚ  Subĥānahu Wa Ta`ālá `Ammā Yushrikūna 010-018. Onlar Allahı qoyub zlərinə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilən btlərə ibadət edir və: "Bunlar Allah yanında bizdən tr şəfaət edənlərdir!" - deyirlər. De: "Allaha gylərdə və yerdə (znə şərik) bilmədiyi bir şeyimi xəbər verirsiniz? Allah znə şərik qoşulan btlərdən uzaqdır və ucadır!"  ۚ   ۚ 
Wa Mā Kāna An-Nāsu 'Illā 'Ummatan Wāĥidatankhtalafū  ۚ  Wa Lawlā Kalimatun Sabaqat Min Rabbika Laquđiya Baynahum Fīmā Fīhi Yakhtalifūna 010-019. İnsanlar (əvvəlcə) ancaq tək bir mmət idilər (eyni bir dində idilər). Sonra (aralarında ixtilaf dşdy n) ayrıldılar. Əgər Rəbbin tərədindən ncə bir sz (ilahi hkm, təqdir) olmasaydı (sorğu-sual və cəza qiyamətə saxlanılmasaydı), ixtilafda olduqları məsələlər barəsində aralarında dərhal hkm verilmişdi.  ۚ 
Wa Yaqūlūna Lawlā 'Unzila `Alayhi 'Āyatun Min Rabbihi  ۖ  Faqul 'Innamā Al-Ghaybu Lillahi Fāntažirū 'Innī Ma`akum Mina Al-Muntažirīna 010-020. Mşriklər: "Barı, Peyğəmbərə (bizə dediklərinizin doğru olduğunu bilməyimiz n) Rəbbi tərəfindən bir mczə nazil ediləydi!" - deyirlər. Onlara belə cavab ver: "Qeyb (aləmi) ancaq Allaha məxsusdur. Elə isə (Allahın əzabını gzləyin). Doğrusu, mən də sizinlə birlikdə gzləyləyənlərdənəm!"  ۖ 
Wa 'Idhā 'Adhaq An-Nāsa Raĥmatan Min Ba`di Đarrā'a Massat/hum 'Idhā Lahum Makrun Fī 'Āyātinā  ۚ  Quli Al-Lahu 'Asra`u Makrāan  ۚ  'Inna Rusulanā Yaktubūna Mā Tamkurūn 010-021. İnsanların başına gələn bir msibətdən sonra onlara bir mərhəmət (asudəlik) dadızdırsaq, (ayələrimiz barəsində) dərhal hiylə qurmağa girişərlər. De: "Allah daha tədbirlidir". Şbhəsiz ki, elilərimiz (mələklər) qurduğunuz hiylələri (əməl dəftərinizə) yazırlar!  ۚ   ۚ 
Huwa Al-Ladhī Yusayyirukum Al-Barri Wa Al-Baĥri  ۖ  Ĥattá 'Idhā Kuntum Al-Fulki Wa Jarayna Bihim Birīĥin Ţayyibatin Wa Fariĥū Bihā Jā'at/hā Rīĥun `Āşifun Wa Jā'ahumu Al-Mawju Min Kulli Makānin Wa Žannū 'Annahum 'Uĥīţa Bihim  ۙ  Da`aw Al-Laha Mukhlişīna Lahu Ad-Dīna La'in 'Anjaytanā Min Hadhihi Lanakūnanna Mina Ash-Shākirīna 010-022. Sizi suda və quruda gəzdirən Odur. Siz gəmidə olduğunuz, gəmilər gzəl bir klək vasitəsilə iərisində olanları apardığı, onlar da sevindikləri vaxt birdən fırtına qopub dalğalar hər tərəfdən gəmilərin zərinə hcum etdikdə və msafirlər dalğaların onları brdyn (həlak edəcəyini) başa dşdkdə siqdi-rəkdən Allahın dininə sarılaraq Ona belə dua edərlər: "Əgər bizi bu təhlkədən qurtarsan, Sənə şkr edənlərdən olarıq!"  ۖ   ۙ 
Falammā 'Anjāhum 'Idhā Hum Yabghūna Fī Al-'Arđi Bighayri Al-Ĥaqqi  ۗ  Yā 'Ayyuhā An-Nāsu 'Innamā Baghyukum `Alá 'Anfusikum  ۖ  Matā`a Al-Ĥayāati Ad-Dunyā  ۖ  Thumma 'Ilaynā Marji`ukum Fanunabbi'ukum Bimā Kuntum Ta`malūna 010-023. Onları xilas edincə yer zndə haqsız yerə zlm etməyə, azğınlığa başlayarlar. Ey insanlar! Etdiyiniz zlm, haqsızlıq fani dnya malı kimi z əleyhinizədir. Sonra hzurumuza qayıdacaqsınız, Biz də nə etdiklərinizi sizə xəbər verəcəyik.  ۗ   ۖ   ۖ 
'Innamā Mathalu Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Kamā'in 'Anzalnāhu Mina As-Samā'i Fākhtalaţa Bihi Nabātu Al-'Arđi Mimmā Ya'kulu An-Nāsu Wa Al-'An`ām Ĥattá 'Idhā 'Akhadhati Al-'Arđu Zukhrufahā Wa Azzayyanat Wa Žanna 'Ahluhā 'Annahum Qādirūna `Alayhā 'Atāhā 'Amrunā Laylāan 'Aw Nahārāan Faja`alnāhā Ĥaşīdāan Ka'an Lam Taghna Bil-'Amsi  ۚ  Kadhālika Nufaşşilu Al-'Āyāti Liqawmin Yatafakkarūna 010-024. Həqiqətən, (nemətləri, cah-cəlalı ilə fəxr etdiyiniz) dnya həyatı gydən endirdiyimiz yağmura bənzər ki, onunla yer zndə insanların və heyvanların yeyəcəyi bitkilər yetişib (əlvan iəklər və mxtəlif meyvələrlə) bir-birinə qatışar. Nəhayət, yer z bəzəklənib ssləndiyi və sakinləri də (onun məhsulunu, meyvəsini) yığmağa qadır olduqlarını zənn etdikləri vaxt gecə, yaxud gndz əmrimiz (bəlamız) gələr və Biz onu, dnən zərində bol məhsul olmamış kimi, (yolunub) biilmiş bir hala gətirərik. Biz ayələrimizi dşnən bir mmət n belə ətraflı izah edirik!  ۚ 
Wa Allāhu Yad`ū 'Ilá Dāri As-Salāmi Wa Yahdī Man Yashā'u 'Ilá Şirāţin Mustaqīmin 010-025. Allah (bəndələrini) əmin-amanlıq yurduna (Cənnətə) ağırır və istədiyini doğru yola salır!
Lilladhīna 'Aĥsanū Al-Ĥusná Wa Ziyādatun  ۖ  Wa Lā Yarhaqu Wujūhahum Qatarun Wa Lā Dhillatun  ۚ  'Ūlā'ika 'Aşĥābu Al-Jannati  ۖ  Hum Fīhā Khālidūna 010-026. Yaxşı işlər grənləri Cənnət və daha artıq mkafat (Allah rizası) gzləyir. Onların znə nə bir toz (ləkə), nə də bir zillət qonar. Onlar cənnətlikdirlər və orada əbədi qalacaqlar!  ۖ   ۚ   ۖ 
Wa Al-Ladhīna Kasabū As-Sayyi'āti Jazā'u Sayyi'atin Bimithlihā Wa Tarhaquhum  ۖ  Dhillatun Mā Lahum Mina Al-Lahi Min  ۖ  `Āşimin Ka'annamā 'Ughshiyat Wujūhuhum Qiţa`āan Mina Al-Layli  ۚ  Mužlimāan 'Ūlā'ika 'Aşĥābu  ۖ  An-Nāri Hum Fīhā Khālidūna 010-027. Gnah qazananlara gnahları qədər cəza verilər. Onları zillət basar (bryər). Onları Allahdan (Allahın əzabından) he kəs qurtara bilməz. Onların z, sanki gecənin zlmət paraları ilə rtlmşdr. Onlar cəhənnəmlikdirlər, zləri də orada əbədi qalacaqlar!  ۖ   ۖ   ۚ   ۖ 
Wa Yawma Naĥshuruhum Jamī`āan Thumma Naqūlu Lilladhīna 'Ashrakū Makānakum 'Antum Wa Shurakā'uukum  ۚ  Fazayyalnā Baynahum  ۖ  Wa Qāla Shurakā'uuhum Mā Kuntum 'Īyānā Ta`budūna 010-028. O gn onların hamısını (haqq-hesab əkmək n bir yerə) yığacaq, sonra mşrikləri: "Siz də, Allaha qoşduğunuz şərikləriniz (btləriniz) də yerinizdə durun!" - deyəcək və onları (bir-birindən, yaxud başqalarından) ayıracağıq. Şərikləri (btlər) dilə gəlib deyəcəklər: "Siz bizə ibadət etmirdiniz".  ۚ   ۖ 
Fakafá Bil-Lahi Shahīdāan Baynanā Wa Baynakum 'In Kunnā `An `Ibādatikum Laghāfilīna 010-029. Sizinlə bizə aramızda təkcə Allahın şahid olması yetər. Biz (eşitməz, grməz və duymaz olduğumuz n) sizin bizə ibadət etməyinizdən xəbərsiz idik!"
Hunālika Tablū Kullu Nafsin Mā 'Aslafat  ۚ  Wa Ruddū 'Ilá Al-Lahi Mawlāhumu Al-Ĥaqqi  ۖ  Wa Đalla `Anhum Mā Kānū Yaftarūna 010-030. Orada hər kəs əvvəlcə grdy iş barəsində xəbər (hesabat) verəcək və həqiqi ixtiyar sahibi olan Allahın hzuruna qaytarılacaqdır. (Mşriklərin) uydurub dzəltdikləri btlər isə onlardan (uzaqlaşıb) qeyb olacaqlar.  ۚ   ۖ 
Qul Man Yarzuqukum Mina As-Samā'i Wa Al-'Arđi 'Amman Yamliku As-Sam`a Wa Al-'Abşāra Wa Man Yukhriju Al-Ĥayya Mina Al-Mayyiti Wa Yukhriju Al-Mayyita Mina Al-Ĥayyi Wa Man Yudabbiru Al-'Amra  ۚ  Fasayaqūlūna Al-Lahu  ۚ  Faqul 'Afalā Tattaqūna 010-031. (Ya Rəsulum!) De: "Sizə gydən və yerdən kim ruzi verir? Qulaqlara və gzlərə sahib olan (onları yaradan) kimdir? ldən diri, diridən l ıxardan kimdir? Hər işi dzb qoşan (səhmana salan) kimdir? Onlar: "Allahdır!" - deyəcəklər. De: "Bəs onda Allahdan qorxmursunuz?"  ۚ   ۚ 
Fadhalikumu Al-Lahu Rabbukumu Al-Ĥaqqu  ۖ  Famādhā Ba`da Al-Ĥaqqi 'Illā Ađ-Đalālu  ۖ  Fa'annā Tuşrafūna 010-032. O sizin həqiqi Rəbbiniz olan Allahdır. Artıq haqdan sonra zəlalətdən başqa nə qalır?! Belə isə (haqdan) necə dndərilirsiniz?"  ۖ   ۖ 
Kadhālika Ĥaqqat Kalimatu Rabbika `Alá Al-Ladhīna Fasaqū 'Annahum Lā Yu'uminūna 010-033. (Allahın itaətindən ıxmış) fasiqlərin iman gətirməyəcəkləri barədə Rəbbinin sz (hkm) belə kerək oldu. (Və ya: fasiqlər iman gətirməyəcəkləri n Rəbbinin hkm-cəzası onlara belə vacib oldu).
Qul Hal Min Shurakā'ikum Man Yabda'u Al-Khalqa Thumma Yu`īduhu  ۚ  Quli Al-Lahu Yabda'u Al-Khalqa Thumma Yu`īduhu  ۖ  Fa'anná Tu'ufakūna 010-034. (Ya Rəsulum!) De: "Allaha qoşduğunuz şəriklər işərisində məxluqu (insanları) yoxdan yaradan, sonra onu (ldrb qiyamət gn haqq-hesab n yenidən həyata) qaytara bilən bir kəs varmı?" De: "Allah məxluqu yoxdan yaradır, (ldkdən) sonra onu (yenidən dirildib əvvəlki halına) qaytarır. Elə isə (haqdan) necə dndərilirsiniz?"  ۚ   ۖ 
Qul Hal Min Shurakā'ikum Man Yahdī 'Ilá Al-Ĥaqqi  ۚ  Quli Al-Lahu Yahdī Lilĥaqqi  ۗ  'Afaman Yahdī 'Ilá Al-Ĥaqqi 'Aĥaqqu 'An Yuttaba`a 'Amman Lā Yahiddī 'Illā 'An Yuhdá  ۖ  Famā Lakum Kayfa Taĥkumūna 010-035. De: "Şərikləriniz iərisində (insanları) haqq yola ynəldə bilən bir kimsə varmı?" (Sənə cavab verə bilməyən mşriklərə) de: "Allah (insanları) haqq yola ynəldir. Belə olduqda doğru yola ynəldən kəs arxasınca gedilməyə daha ox layiqdir, yoxsa doğru yol gstərilmədikcə z onu tapa bilməyən kəs? Sizə nə olub? Necə mhakimə yrdrsnz?"  ۚ   ۗ   ۖ 
Wa Mā Yattabi`u 'Aktharuhum 'Illā Žannāan  ۚ  'Inna Až-Žanna Lā Yughnī Mina Al-Ĥaqqi Shay'āan  ۚ  'Inna Al-Laha `Alīmun Bimā Yaf`alūna 010-036. Onların əksəriyyəti ancaq zənnə uyar, zənn isə əsla həqiqət ola bilməz. Allah nələr etməkdə olduğunuzu biləndir!  ۚ   ۚ 
Wa Mā Kāna Hādhā Al-Qur'ānu 'An Yuftará Min Dūni Al-Lahi Wa Lakin Taşdīqa Al-Ladhī Bayna Yadayhi Wa Tafşīla Al-Kitābi Lā Rayba Fīhi Min Rabbi Al-`Ālamīna 010-037. Bu Quran Allahdan başqasına yalandan aid edilə bilməz. (O ancaq Allahdandır, başqası tərəfindən uydurula bilməz). Lakin o zndən əvvəlkiləri (Tvratı və İncili) təsdiq edən kitabı (lvhi-məhfuzdakı hkmləri) ətraflı izah edər. Onun aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilməsinə he bir şbhə yoxdur!
'Am Yaqūlūna Aftarāhu  ۖ  Qul Fa'tū Bisūratin Mithlihi Wa Ad`ū Mani Astaţa`tum Min Dūni Al-Lahi 'In Kuntum Şādiqīna 010-038. Yoxsa: "(Peyğəmbər) onu zndən uydurdu!" - deyirlər. De: "Əgər doğru deyirsinizsə, ona (Qurana) bənzər bir surə gətirin və Allahdan başqa, kimə gcnz atırsa, onu da (kməyə) ağırın!"  ۖ 
Bal Kadhdhabū Bimā Lam Yuĥīţū Bi`ilmihi Wa Lammā Ya'tihim Ta'wīluhu  ۚ  Kadhālika Kadhdhaba Al-Ladhīna Min Qablihim  ۖ  Fānžur Kayfa Kāna `Āqibatu Až-Žālimīna 010-039. Xeyir, o kafirlər elmini qavraya bilmədikləri və hələ yozumu (mşriklərə, kafirlərə vəd edilmiş əzab) onlara gəlib atmamış Quranı yalan hesab etdilər. Onlardan əvvəlkilər də (Allahın əmrlərini, ilahi kitabları, z peyğəmbərlərini) təkzib etmişdilər. Bir gr zalımların axırı necə oldu!  ۚ   ۖ 
Wa Minhum Man Yu'uminu Bihi Wa Minhum Man Lā Yu'uminu Bihi  ۚ  Wa Rabbuka 'A`lamu Bil-Mufsidīna 010-040. (Kafirlər) iərisində ona (Qurana) inanan da var, inanmayan da. Rəbbin fitnə-fəsad trədənləri daha yaxşı tanıyandır!  ۚ 
Wa 'In Kadhdhabūka Faqul Lī `Amalī Wa Lakum `Amalukum  ۖ  'Antum Barī'ūna Mimmā 'A`malu Wa 'Anā Barī'un Mimmā Ta`malūna 010-041. Əgər səni yalanı hesab etsələr, de: "Mənim əməlim mənə, sizin əməliniz isə sizə aiddir. Mənim etdiyim əməllərin sizə, sizin etdiyiniz əməllərin mənə he bir dəxli yoxdur!"  ۖ 
Wa Minhum Man Yastami`ūna 'Ilayka  ۚ  'Afa'anta Tusmi`u Aş-Şumma Wa Law Kānū Lā Ya`qilūna 010-042. Onların iərisində (Quran oxuyarkən) səni dinləyənlər (lakin onu qəbul etməyənlər) də vardır. (Onun) ağlıkəsməz, anlamaz karlara sənmi eşitdirə bilcəksən?!  ۚ 
Wa Minhum Man Yanžuru 'Ilayka  ۚ  'Afa'anta Tahdī Al-`Umya Wa Law Kānū Lā Yubşirūna 010-043. Onların iərisində sənə baxanlar da (peyğəmbərliyini təsdiq edənlər, mczələri grənlər də) vardır. Bəsirəti olmayan korlara doğru yolu sənmi gstərə biləcəksən?!  ۚ 
'Inna Al-Laha Lā Yažlimu An-Nāsa Shay'āan Wa Lakinna An-Nāsa 'Anfusahum Yažlimūna 010-044. Həqiqətən, Allah insanlara zərrəcə zlm etməz, lakin insanlar zləri zlərinə zlm edərlər!
Wa Yawma Yaĥshuruhum Ka'an Lam Yalbathū 'Illā Sā`atan Mina An-Nahāri Yata`ārafūna Baynahum  ۚ  Qad Khasira Al-Ladhīna Kadhdhabū Biliqā'i Al-Lahi Wa Mā Kānū Muhtadīna 010-045. (Allah mşrikləri) gndz bir saat belə (dnyada) olmamışlar kimi, bir yerə toplayacağı gn (qiyamət gn) onlar bir-birini tanıyacaqlar. Allahla qarşılaşacaqlarını yalan hesab edənlər, szsz ki, ziyana uğrayacaqlar. Onlar he doğru yolda da deyildilər.  ۚ 
Wa 'Immā Nuriyannaka Ba`đa Al-Ladhī Na`iduhum 'Aw Natawaffayannaka Fa'ilaynā Marji`uhum Thumma Al-Lahu Shahīdun `Alá Mā Yaf`alūna 010-046. (Ya Rəsulum! Kafirlərə) vəd etdiyimiz əzabın bir qismini sənə (dnyada) gstərsək də, yaxud (ondan əvvəl) səni axirətə qovuşdursaq (canını alsaq) da, bil ki, onların axır dnş Bizədir. Allah onların nə etdiklərinə şahiddir!
Wa Likulli 'Ummatin Rasūlun  ۖ  Fa'idhā Jā'a Rasūluhum Quđiya Baynahum Bil-Qisţi Wa Hum Lā Yužlamūna 010-047. Hər mmətin bir peyğəmbəri vardır. Onlara peyğəmbər gəldiyi zaman aralarında ədalətlə hkm olunar və onlara zlm edilməz!  ۖ 
Wa Yaqūlūna Matá Hādhā Al-Wa`du 'In Kuntum Şādiqīna 010-048. (Kafirlər: ) "Əgər doğru danışırsınızsa, (bir xəbər verin grək) bu vəd etdiyiniz qiyamət (və ya əzab) nə vaxt olacaq?" - deyə soruşarlar.
Qul Lā 'Amliku Linafsī Đarrāan Wa Lā Naf`āan 'Illā Mā Shā'a Al-Lahu  ۗ  Likulli 'Ummatin 'Ajalun  ۚ  'Idhā Jā'a 'Ajaluhum Falā Yasta'khirūna Sā`atan  ۖ  Wa Lā Yastaqdimūna 010-049. (Ya Rəsulum!) De: "Allahın istədiyindən başqa, mən zmə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilərəm. Hər mmətin (əzəldən məyyən olunmuş) bir əcəl vaxtı (mrnn sona atma, məhv olma, tənəzzlə uğrama, əzaba, msibətə dar olma ağı) vardır. Onların əcəli gəlib atdıqda (ondan) bircə saat belə nə geri qalar, nə də irəli keərlər".  ۗ   ۚ   ۖ 
Qul 'Ara'aytum 'In 'Atākum `Adhābuhu Bayātāan 'Aw Nahārāandhā Yasta`jilu Minhu Al-Mujrimūna 010-050. De: "Bir deyin grək. Əgər (Allahın) əzabı sizə gecə, yaxud gndz gəlsə (nə edərsiniz)! Gnahkarlar buna (əzabın gəlməsinə) niyə tələsirlər?
'Athumma 'Idhā Mā Waqa`a 'Āmantum Bihi  ۚ  'Āl'āna Wa Qad Kuntum Bihi Tasta`jilūna 010-051. O əzab gəldikdən sonramı ona inanacaqsınız? İndimi? Halbuki siz onun tez gəlməsini istəyirsiniz!" ~  ۚ 
Thumma Qīla Lilladhīna Žalamū Dhūqū `Adhāba Al-Khuldi Hal Tujzawna 'Illā Bimā Kuntum Taksibūna 010-052. Sonra zlm edənlərə: "Dadın əbədi əzabı. Siz ancaq qazandığınız gnahlara grə cəzalandırılırsınız!" - deyiləcək.
Wa Yastanbi'ūnaka 'Aĥaqqun Huwa  ۖ  Qul 'Ī Wa Rabbī 'Innahu Laĥaqqun  ۖ  Wa Mā 'Antum Bimu`jizīna 010-053. (Ya Peyğəmbərim!) Səndən: "O (bizi qorxutduğun əzab və ya qiyamət gn) doğrudurmu?" - deyə xəbər alacaqlar. Onlara belə cavab ver: "Rəbbimə and olsun ki, o doğrudur. Siz ondan canınızı qurtara bilməzsiniz!"  ۖ   ۖ 
Wa Law 'Anna Likulli Nafsin Žalamat Mā Fī Al-'Arđi Lāftadat Bihi  ۗ  Wa 'Asarrū An-Nadāmata Lammā Ra'aw Al-`Adhāba  ۖ  Wa Quđiya Baynahum Bil-Qisţi  ۚ  Wa Hum Lā Yužlamūna 010-054. Əgər zlm etmiş bir şəxs yer zndə olan hər şeyə sahib olsaydı, onu (Allahın əzabından qurtarmaq n) fidyə verərdi. Onlar əzabı grdkləri zaman iin-iin peşman olarlar. İnsanlar arasında ədalətlə hkm olunar, onlara zlm edilməz. (Birinin gnahı o birinin boynuna qoyulmaz və he kəsə gnahından artıq cəza verilməz).  ۗ   ۖ   ۚ 
'Alā 'Inna Lillahi Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۗ  'Alā 'Inna Wa`da Al-Lahi Ĥaqqun Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Ya`lamūna 010-055. Bilin ki, gylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Allahındır. Xəbəriniz olsun ki, Allahın vədi haqdır, lakin (kafirlərin) əksəriyyəti (bunu) bilməz!  ۗ 
Huwa Yuĥyī Wa Yumītu Wa 'Ilayhi Turja`ūna 010-056. Dirildən də, ldrən də Odur. Məhz Onun hzuruna qaytarılacaqsınız!
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Qad Jā'atkum Maw`ižatun Min Rabbikum Wa Shifā'un Limā Fī Aş-Şudūri Wa Hudáan Wa Raĥmatun Lilmu'uminīna 010-057. (Ey insanlar!) Sizə Rəbbinizdən bir yd-nəsihət, rəklərdə olana (cəhalətə, şəkk-şbhəyə, nifaqa) bir şəfa, mminlərə hidayət və mərhəmət (Quran) gəlmişdir!
Qul Bifađli Al-Lahi Wa Biraĥmatihi Fabidhālika Falyafraĥū Huwa Khayrun Mimmā Yajma`ūna 010-058. (Ya Rəsulum!) De: "Allahın neməti və mərhəməti ilə - ancaq onunla sevinsinlər. Bu onların yığdıqlarından (fani dnya malından) daha xeyirlidir!"
Qul 'Ara'aytum Mā 'Anzala Al-Lahu Lakum Min Rizqin Faja`altum Minhu Ĥarāmāan Wa Ĥalālāan Qul 'Ālllahu 'Adhina Lakum  ۖ  'Am `Alá Al-Lahi Taftarūna 010-059. De: "Allahın sizə ruzi olaraq (gydən) nə endirdiyini grdnzm ki, onun bir qismini haram, bir qismini isə halal etdiniz?" De: "(Bunu deməyə) Allah z sizə izin verdi, yoxsa Allaha iftira yaxırsınız?"  ۖ 
Wa Mā Žannu Al-Ladhīna Yaftarūna `Alá Al-Lahi Al-Kadhiba Yawma Al-Qiyāmati  ۗ  'Inna Al-Laha Ladhū Fađlin `Alá An-Nāsi Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Yashkurūna 010-060. Allaha iftira yaxanların qiyamət gn barəsindəki zənləri nədən ibarətdir? (Onlara əzab verilməyəcəyinimi gman edirlər?) Allah insanlara qarşı mərhəmətlidir, lakin onların əksəriyyəti (Allahın nemətlərinə və mərhəmətinə) şkr etməz!  ۗ 
Wa Mā Takūnu Fī Sha'nin Wa Mā Tatlū Minhu Min Qur'ānin Wa Lā Ta`malūna Min `Amalin 'Illā Kunnā `Alaykum Shuhūdāan 'Idh Tufīđūna Fīhi  ۚ  Wa Mā Ya`zubu `An Rabbika Min Mithqāli Dharratin Al-'Arđi Wa Lā Fī As-Samā'i Wa Lā 'Aşghara Min Dhālika Wa Lā 'Akbara 'Illā Fī Kitābin Mubīnin 010-061. (Ya Peyğəmbərim!) Sən nə iş grsən, Qurandan nə oxusan, (mmətinlə birlikdə) nə iş grsəniz, onlara daldığınız (onları etdiyiniz) zaman Biz sizə şahid olarıq. Yerdə və gydə zərrə qədər bir şey sənin Rəbbindən gizli qalmaz. Ondan daha byk, daha kiik elə bir şey də yoxdur ki, aıq-aydın kitabda (lvhi-məhfuzda) olmasın!  ۚ 
'Alā 'Inna 'Awliyā'a Al-Lahi Lā Khawfun `Alayhim Wa Lā Hum Yaĥzanūna 010-062. Bilin ki, Allahın dostlarının he bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qssə grməzlər.
Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Kānū Yattaqūna 010-063. O kəslər ki, iman gətirmiş və pis əməllərdən əkinmişlər -
Lahumu Al-Bushrá Fī Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Fī Al-'Ākhirati  ۚ  Lā Tabdīla Likalimāti Al-Lahi  ۚ  Dhālika Huwa Al-Fawzu Al-`Ažīmu 010-064. Onlara dnyada da, axirətdə də mjdə vardır. Allahın szləri (verdiyi vədlər) he vaxt dəyişməz. Bu, byk qurtuluşdur (uğurdur)!  ۚ   ۚ 
Wa Lā Yaĥzunka Qawluhum  ۘ  'Inna Al-`Izzata Lillahi Jamī`āan  ۚ  Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu 010-065. (Ya Peyğəmbərim!) Onların (kafirlərin boş, mənasız) szləri səni kədərləndirməsin. Yenilməz izzət (qvvət) btvlkdə yalnız Allaha məxsusdur. O, (hər şeyi) eşidəndir, biləndir!  ۘ   ۚ 
'Alā 'Inna Lillahi Man As-Samāwāti Wa Man Al-'Arđi  ۗ  Wa Mā Yattabi`u Al-Ladhīna Yad`ūna Min Dūni Al-Lahi Shurakā'a  ۚ  'In Yattabi`ūna 'Illā Až-Žanna Wa 'In Hum 'Illā Yakhruşūna 010-066. Bilin ki, gylərdə və yerdə kim (nə) varsa (mələklər, cinlər, insanlar - btn canlılar, btn məxluqat) hamısı Allahındır (Allahın quludur). Allahdan başqasına tapınanlar həqiqətdə Allaha qoşduqları şəriklərə tabe olmazlar (nki əslində he kəs Allaha şərik olmağa layiq deyildir və ola bilməz). Onlar ancaq zənnə uyar və yalandan başqa bir şey deməzlər.  ۗ   ۚ 
Huwa Al-Ladhī Ja`ala Lakumu Al-Layla Litaskunū Fīhi Wa An-Nahāra Mubşirāan  ۚ  'Inna Fī Dhālika La'āyātin Liqawmin Yasma`ūna 010-067. Gecəni dincəlməyiniz n (qaranlıq), gndz (alışıb ruzi qazanmağınız n) işıqlı edən Odur. Həqiqətən, bunda (Allah kəlamını) eşidənlər n (ibrətamiz) dəlillər vardır.  ۚ 
Qālū Attakhadha Al-Lahu Waladāan  ۗ  Subĥānahu  ۖ  Huwa Al-Ghanīyu  ۖ  Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi  ۚ  'In `Indakum Min Sulţānin Bihadhā  ۚ  'Ataqūlūna `Alá Al-Lahi Mā Lā Ta`lamūna 010-068. (Mşriklər: ) "Allah znə vlad gtrd!" dedilər. Allah pak və mqəddəsdir. O, (vlada, uşağa) mhtac deyildir. Gylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Onundur. Bu haqda (Allahın znə vlad gtrməsi barədə) sizin əlinizdə he bir dəlil yoxdur. Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyimi deyirsiniz?  ۗ   ۖ   ۖ   ۚ   ۚ 
Qul 'Inna Al-Ladhīna Yaftarūna `Alá Al-Lahi Al-Kadhiba Lā Yufliĥūna 010-069. (Ya Rəsulum!) De: "Allaha qarşı yalan uyduranlar, szsz ki, nicat tapmazlar!"
Matā`un Ad-DunThumma 'Ilaynā Marji`uhum Thumma Nudhīquhumu Al-`Adhāba Ash-Shadīda Bimā Kānū Yakfurūna 010-070. (Onlar n) dnyada bir qədər dolanacaq, mənfəət vardır. Sonra hzurumuza qayıdacaqlar, ondan sonra kfr etdiklərinə grə onlara ox şiddətli bir əzab daddıracağıq!
Wa Atlu `Alayhim Naba'a Nūĥin 'Idh Qāla Liqawmihi Yā Qawmi 'In Kāna Kabura `Alaykum Maqāmī Wa Tadhrī Bi'āyā Ti Al-Lahi Fa`alá Al-Lahi Tawakkaltu Fa'ajmi`ū 'Amrakum Wa Shurakā'akum Thumma Lā Yakun 'Amrukum `Alaykum Ghummatan Thumma Aqđū 'Ilayya Wa Lā Tunžirūni 010-071. (Ya Rəsulum!) Mşriklərə Nuhun xəbərini sylə. Bir zaman o z mmətinə belə demişdi: "Ey mmətim! Əgər aranızda qalmağım və Allahın ayələri ilə yd-nəsihət verməyim sizə ağır gəlirsə, mən (sizin mənə qarşı btn pis niyyətlərinizdən) Allaha təvəkkl edirəm. Şəriklərinizlə birlikdə (mənim barəmdə) nə edəcəyinizi qərarlaşdırın. Grəcəyiniz iş gizli qalmasın (onu mənə də bildirir), sonra mənə he mhlət də verməyib haqqımda istədiyinizi edin (istədiyiniz hkm ıxarın!).
Fa'in Tawallaytum Famā Sa'altukum Min 'Ajrin  ۖ  'In 'Ajrī 'Illā `Alá Al-Lahi  ۖ  Wa 'Umirtu 'An 'Akūna Mina Al-Muslimīna 010-072. Əgər siz (mənim yd-nəsihətimdən, dəvətimdən) z evirsəniz, (bilin ki) mən (bunun mqabilində) sizdən he bir mkafat istəmirəm. Məni mkafatlandırmaq yalnız Allaha aiddir. Mənə msəlmanlardan (zn Allaha təslim edənlərdən) olmaq əmr edilmişdir!"  ۖ   ۖ 
Fakadhdhabūhu Fanajjaynāhu Wa Man Ma`ahu Fī Al-Fulki Wa Ja`alnāhum Khalā'ifa Wa 'Aghraq Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā  ۖ  Fānžur Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Mundharīna 010-073. Onlar yenə də Nuhu yalanı hesab etdilər. Biz Nuha və onunla birlikdə gəmidə olanlara nicat verdik, onları (yer znə) varislər (xələflər) etdik. Ayələrimizi yalan hesab edənləri isə suda batırıb boğduq. Bir gr (əzabla) qorxudulanların (lakin yola gəlməyənlərin) axırı necə oldu!  ۖ 
Thumma Ba`athnā Min Ba`dihi Rusulāan 'Ilá Qawmihim Fajā'ūhum Bil-Bayyināti Famā Kānū Liyu'uminū Bimā Kadhdhabū Bihi Min Qablu  ۚ  Kadhālika Naţba`u `Alá Qulūbi Al-Mu`tadīna 010-074. Nuhun ardınca z mmətlərinə peyğəmbərlər gndərdik. Onlar (z mmətlərinə) aıq-aşkar mczələr gətirmişdilər. Bunlar isə ncə (peyğəmbər gəlməzdən əvvəl) yalan hesab etdikləri şeylərə iman gətirmədilər. Biz (kfr etməklə, gnah işləməklə) həddi aşanların rəklərini belə mhrləyirik.  ۚ 
Thumma Ba`athnā Min Ba`dihim Mūsá Wa Hārūna 'Ilá Fir`awna Wa Mala'ihi Bi'āyātinā Fāstakbarū Wa Kānū Qawmāan Mujrimīna 010-075. Onlardan sonra Musanı və Harunu Firona və camaatına aıq mczələrlə peyğəmbər gndərdik. Lakin onlar (iman gətirməyi) zlərinə sığışdırmadılar və gnahkar bir tayfa oldular.
Falammā Jā'ahumu Al-Ĥaqqu Min `Indinā Qālū 'Inna Hādhā Lasiĥrun Mubīnun 010-076. Onlara Bizim tərəfimizdən haqq gəldikdə: "Bu, aşkar bir sehrdir!" - dedilər.
Qāla Mūsá 'Ataqūlūna Lilĥaqqi Lammā Jā'akum  ۖ  'Asiĥrun Hādhā Wa Lā Yufliĥu As-Sāĥirūna 010-077. Musa onlara belə dedi: "Məgər sizə haqq gəldiyi zaman onun barəsində beləmi deyirsiniz? Bu sehrdirmi? Sehrbazlar (dnyada və axirətdə) nicat tapmazlar!"  ۖ 
Qālū 'Aji'tanā Litalfitanā `Ammā Wajadnā `Alayhi 'Ābā'anā Wa Takūna Lakumā Al-Kibriyā'u Fī Al-'Arđi Wa Mā Naĥnu Lakumā Bimu'uminīna 010-078. Onlar (Musaya və Haruna): "Bizi atalarımızın tapındığı dindən dndərmək, znz də yer zndə byklk etmək nm gəldiniz? Biz sizə iman gətirən deyilik!" - dedilər.
Wa Qāla Fir`awnu A'tūnī Bikulli Sāĥirin `Alīmin 010-079. Firon: "Nə qədər bilikli sehrbaz varsa, gətirin!" - dedi.
Falammā Jā'a As-Saĥaratu Qāla Lahum Mūsá 'Alqū Mā 'Antum Mulqūna 010-080. Sehrbazlar gəldikdə Musa: "Nə atacaqsınızsa, atın (istədiyiniz əsaları və kəndirləri yerə atın!)" - dedi.
Falammā 'Alqaw Qāla Mūsá Mā Ji'tum Bihi As-Siĥru  ۖ  'Inna Al-Laha Sayubţiluhu  ۖ  'Inna Al-Laha Lā Yuşliĥu `Amala Al-Mufsidīna 010-081. Onlar (əllərindəkini yerə) atdıqda Musa dedi: "Sizin etdiyiniz (gətirdiyiniz) hər şey sehrdir. Allah, szsz ki, onu batil edəcəkdir. Allah fitnə-fəsad trədənləri sevməz!  ۖ  ~  ۖ 
Wa Yuĥiqqu Al-Lahu Al-Ĥaqqa Bikalimātihi Wa Law Kariha Al-Mujrimūna 010-082. Gnahkarlar istəməsələr də, Allah szləri (əmr və hkmləri) ilə haqqı gerəkləşdirəcək (bərqərar edəcəkdir)!"
Famā 'Āmana Limūsá 'Illā Dhurrīyatun Min Qawmihi `Alá Khawfin Min Fir`awna Wa Mala'ihim 'An Yaftinahum  ۚ  Wa 'Inna Fir`awna La`ālin Al-'Arđi Wa 'Innahu Lamina Al-Musrifīna 010-083. Fironun və əyanlarının bəlası qorxusundan Musaya z qvmndən (və ya Firon camaatından) yalnız kiik bir dəstə (nəsil) iman gətirdi. nki Firon o yerdə hakim idi. O, (kfr və azğınlıq etməkdə) həddi aşmışdı.  ۚ 
Wa Qāla Mūsá Yā Qawmi 'In Kuntum 'Āmantum Bil-Lahi Fa`alayhi Tawakkalū 'In Kuntum Muslimīna 010-084. Musa dedi: "Ey qvmm! Əgər Allaha iman gətirmisinizsə və təslim olmusunuzsa, Ona təvəkkl edin!"
Faqālū `Alá Al-Lahi Tawakkalnā Rabbanā Lā Taj`alnā Fitnatan Lilqawmi Až-Žālimīna 010-085. Onlar dedilər: "Biz yalnız Allaha təvəkl etdik. Ey Rəbbimiz! Bizi zalım tayfanın fitnəsinə uğratma! Zalim tayfanın əlində sınağa əkmə!
Wa Najjinā Biraĥmatika Mina Al-Qawmi Al-Kāfirīna 010-086. Və bizi z mərhəmətinlə kafirlərin əlindən qurtar!"
Wa 'Awĥaynā 'Ilá Mūsá Wa 'Akhīhi 'An Tabawwa'ā Liqawmikumā Bimişra Buyūtāan Wa Aj`alū Buyūtakum Qiblatan Wa 'Aqīmū Aş-Şalāata  ۗ  Wa Bashshiri Al-Mu'uminīna 010-087. Musaya və qardaşına: "Camaatınız n Misirdə evlər tikdirib onları qiblə (namazgah) edin, namaz qılın və mminləri (zəfərlə, Cənnətlə) mjdələyin!" - deyə vəhy etdik. ~  ۗ 
Wa Qāla Mūsá Rabbanā 'Innaka 'Ātayta Fir`awna Wa Mala'ahu Zīnatan Wa 'Amwālāan Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Rabbanā Liyuđillū `An Sabīlika  ۖ  Rabbanā Aţmis `Alá 'Amwālihim Wa Ashdud `Alá Qulūbihim Falā Yu'uminū Ĥattá Yaraw Al-`Adhāba Al-'Alīma 010-088. Musa dedi: "Ey Rəbbimiz! Sən Firona və əyan-əşrafına dnyada zinət və mal-dvlət ehsan etdin! Ey Rəbbimiz! (Bu sərvəti onlara bəndələrini) Sənin (haqq) yolundan azdırmaq n verdin? Ey Rəbbimiz! Onların mal-dvlətini məhv et və rəklərini mhrlə (sərtləşdir) ki, şiddətli əzabı grməyincə iman gətirməsinlər!"  ۖ 
Qāla Qad 'Ujībat Da`watukumā Fāstaqīmā Wa Lā Tattabi`āni Sabīla Al-Ladhīna Lā Ya`lamūna 010-089. (Allah) buyurdu: "Hər ikinizin duasını qəbul etdim. Siz (z dəvətinizdə və təbliğinizdə) sabitqədəm olun və cahillərin yoluna uymayın!
Wa Jāwaznā Bibanī 'Isrā'īla Al-Baĥra Fa'atba`ahum Fir`awnu Wa Junūduhu Baghyāan Wa`adwan  ۖ  Ĥattá 'Idhā 'Adrakahu Al-Gharaqu Qāla 'Āmantu 'Annahu Lā 'Ilāha 'Illā Al-Ladhī 'Āmanat Bihi Banū 'Isrā'īla Wa 'Anā Mina Al-Muslimīna 010-090. İsrail oğullarını dənizdən (sağ-salamat) keirtdik. Firon və əsgərləri zalımcasına və dşməncəsinə onların arxasınca dşdlər. (Firon) batacağı anda: "İsrail oğullarının inandıqlarılarından başqa tanrı olmadığına iman gətirdim. Mən artıq (Ona) təslim olanlardanam!" - dedi.  ۖ  ~
'Āl'āna Wa Qad `Aşayta Qablu Wa Kunta Mina Al-Mufsidīna 010-091. İndimi? (Btn var-dvlətin, hakimiyyətin əlindən ıxdıqdan sonramı iman gətirirsən?) Halbuki əvvəlcə (Allaha) qarşı ıxmış və fitnə-fəsad trədənlərdən olmuşdun!
Fālyawma Nunajjīka Bibadanika Litakūna Liman Khalfaka 'Āyatan  ۚ  Wa 'Inna Kathīrāan Mina An-Nāsi `An 'Āyātinā Laghāfilūna 010-092. Səndən sonrakılara bir ibrət olsun deyə, bu gn səni xilas edəcəyik (sənin cansız bədənini sahilə atacağıq). Həqiqətən, insanların oxusu ayələrimizdən qafildir!  ۚ 
Wa Laqad Bawwa'nā Banī 'Isrā'īla Mubawwa'a Şidqin Wa Razaqnāhum Mina Aţ-Ţayyibāti Famā Akhtalafū Ĥattá Jā'ahumu Al-`Ilmu  ۚ  'Inna Rabbaka Yaqđī Baynahum Yawma Al-Qiyāmati Fīmā Kānū Fīhi Yakhtalifūna 010-093. İsrail oğullarına (Misirdə və Şamda) ox gzəl bir yerdə təmiz (halal) ruzi verdik. Onlar zlərinə bir elm (Quran) gələnə qədər ixtilafda olmadılar. (Yəhudilər Tvratda Muhəmməd peyğəmbər haqqında oxumuşdular, onun əlamətlərini bilir və gələcəyinə inanırdılar. Lakin Quran nazil olduqda həsədləri zndən əksəriyyəti onun peyğəmbərliyini inkar etdi). Qiyamət gn (Ya Rəsulum!) Rəbbin ixtilafda olduqları məsələlər barəsində aralarında hkm verəcəkdir!  ۚ 
Fa'in Kunta Fī Shakkin Mimmā 'Anzalnā 'Ilayka Fās'ali Al-Ladhīna Yaqra'ūna Al-Kitāba Min Qablika  ۚ  Laqad Jā'aka Al-Ĥaqqu Min Rabbika Falā Takūnanna Mina Al-Mumtarīna 010-094. (Ya Peyğəmbərim!) Əgər sənə nazil etdiyimizə şbhə edirsənsə, (bu haqda) səndən əvvəl kitab (Tvrat) oxuyanlardan (Abdullah ibn Salam kimi kitab əhlindən) soruş. Haqq sənə, szsz ki, Rəbbindən gəlmişdir. Şbhə edənlərdən olma!  ۚ 
Wa Lā Takūnanna Mina Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyāti Al-Lahi Fatakūna Mina Al-Khāsirīna 010-095. Allahın ayələrini təkzib edənlərdən də olma, yoxsa ziyana uğrayanlardan olarsan!
'Inna Al-Ladhīna Ĥaqqat `Alayhim Kalimatu Rabbika Lā Yu'uminūna 010-096. Həqiqətən, əleyhinə sənin Rəbbinin sz gerəklənmiş olanlar iman gətirməzlər!
Wa Law Jā'at/hum Kullu 'Āyatin Ĥattá Yaraw Al-`Adhāba Al-'Alīma 010-097. Onlara hər hansı bir ayə gəlsə, şiddətli əzabı grməyincə (inanmazlar).
Falawlā Kānat Qaryatun 'Āmanat Fanafa`ahā 'Īmānuhā 'Illā Qawma Yūnis Lammā 'Āmanū Kashafnā `Anhum `Adhāba Al-Khizyi Fī Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Matta`nāhum 'Ilá Ĥīnin 010-098. Əzab gəlməkdə ikən Yunisin mmətindən başqa iman gətirib imanı zlərinə fayda verə bilən bir məmləkət əhli vardırmı? (Yunisin mməti) iman gətirən zaman onları dnyadakı rsvayılıq əzabından qurtardıq və onlara bir mddət (mrlərinin axırınadək) gn-gzəran verdik.
Wa Law Shā'a Rabbuka La'āmana Man Al-'Arđi Kulluhum Jamī`āan  ۚ  'Afa'anta Tukrihu An-Nāsa Ĥattá Yakūnū Mu'uminīna 010-099. Əgər Rəbbin istəsəydi, yer zndə olanların hamısı iman gətirərdi. İnsanları iman gətirməyə sənmi məcbur edəcəksən?! (Bu sənin işin deyildir. Sənin vəzifən ancaq islamı təbliğ etməkdir).  ۚ 
Wa Mā Kāna Linafsin 'An Tu'umina 'Illā Bi'idhni Al-Lahi  ۚ  Wa Yaj`alu Ar-Rijsa `Alá Al-Ladhīna Lā Ya`qilūna 010-100. He kəs Allahın izni olmadan iman gətirə bilməz (buna grə də əbəs yerə zn yorma). Allah (znn yd-nəsihətlərini, hkmlərini) anlamayanları əzaba (kəsafətə) dar edər.  ۚ 
Qul Anžurū Mādhā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۚ  Wa Mā Tugh Al-'Āyātu Wa An-Nudhuru `An Qawmin Lā Yu'uminūna 010-101. De: "Bir gr gylərdə və yerdə (Allahın birliyini və qdrətini sbut edən) nələr var. Lakin iman gətirməyən bir tayfaya ayələr və (Allahın əzabı ilə qorxudan) peyğəmbərlər he bir fayda verməz!  ۚ 
Fahal Yantažirūna 'Illā Mithla 'Ayyāmi Al-Ladhīna Khalaw Min Qablihim  ۚ  Qul Fāntažirū 'Innī Ma`akum Mina Al-Muntažirīna 010-102. Onlar ancaq zlərindən əvvəl gəlib-gedənlərin gnləri (başlarına gələn msibətlər) kimi bir gn gzləyirlər!" De: "Gzləyin, doğrusu, mən də sizinlə birlikdə gzləyənlərdənəm!"  ۚ 
Thumma Nunajjī Rusulanā Wa Al-Ladhīna 'Āmanū  ۚ  Kadhālika Ĥaqqāan `Alaynā Nunji Al-Mu'uminīna 010-103. Sonra peyğəmbərlərimizi və iman gətirənləri xilas edərik. Mminləri (verdiyimiz vədə əməl edərək) belə xilas etmək Bizə vacibdir.  ۚ 
Qul Yā 'Ayyuhā An-Nāsu 'In KuntumShakkin Min Dīnī Falā 'A`budu Al-Ladhīna Ta`budūna Min Dūni Al-Lahi Wa Lakin 'A`budu Al-Laha Al-Ladhī Yatawaffākum  ۖ  Wa 'Umirtu 'An 'Akūna Mina Al-Mu'uminīna 010-104. De: "Ey insanlar! (Ey Məkkə mşrikləri!) Əgər mənim dinim bardəsində şbhəyə dşmsnzsə, (bilin ki) mən Allahı qoyub tapındığınız başqa btlərə ibadət etmirəm. Ancaq sizin canınızı alacaq Allaha ibadət edirəm. Mənə mminlərdən olmaq əmr edilmişdir".  ۖ 
Wa 'An 'Aqim Wajhaka Lilddīni Ĥanīfāan Wa Lā Takūnanna Mina Al-Mushrikīna 010-105. Və: "Batildən haqqa tapınaraq zn islam dininə evir, mşriklərdən olma,
Wa Lā Tad`u Min Dūni Al-Lahi Mā Lā Yanfa`uka Wa Lā Yađurruka  ۖ  Fa'in Fa`alta Fa'innaka 'Idhāan Mina Až-Žālimīna 010-106. Allahdan başqa, sənə nə bir xeyir, nə də zərər verə bilən şeylərə (tanrılara və btlərə) ibadət etmə! Əgər belə etsən, şbhəsiz ki, znə zlm edənlərdən olarsan!, - deyə buyurulmuşdur.  ۖ 
Wa 'In Yamsaska Al-Lahu Biđurrin Falā Kāshifa Lahu 'Illā Huwa  ۖ  Wa 'In Yuridka Bikhayrin Falā Rādda Lifađlihi  ۚ  Yuşību Bihi Man Yashā'u Min `Ibādihi  ۚ  Wa Huwa Al-Ghafūru Ar-Raĥīmu 010-107. Əgər Allah sənə bir zərər toxundursa (sıxıntı versə), onu zndən başqa (səndən) he kəs sovuşdura bilməz. Əgər Allah sənə bir xeyir diləsə, he kəs Onun nemətini (ltfn) geri qaytara bilməz. Allah onu bəndələrindən istədiyinə nəsib edər. O, bağışlayandır, rəhm edəndir. ~  ۖ   ۚ   ۚ 
Qul Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Qad Jā'akumu Al-Ĥaqqu Min Rabbikum  ۖ  Famani Ahtadá Fa'innamā Yahtadī Linafsihi  ۖ  Wa Man Đalla Fa'innamā Yađillu `Alayhā  ۖ  Wa Mā 'Anā `Alaykum Biwakīlin 010-108. (Ya Rəsulum!) De: "Ey insanlar! Artıq Rəbbinizdən sizə haqq (Quran və Peyğəmbər) gəlmişdir. Doğru yolu tutan znə savab, doğru yoldan azan isə znə gnah qazanar. Mən sizə zamin deyiləm!"  ۖ   ۖ   ۖ 
Wa Attabi` Mā Yūĥá 'Ilayka Wa Aşbir Ĥattá Yaĥkuma Al-Lahu  ۚ  Wa Huwa Khayru Al-Ĥākimīna 010-109. Sənə nə vəhy gəlirsə, ona tabe ol. Allah hkm (zəfər hkmn) verənə qədər səbr et. O, hkm verənlərin ən yaxşısıdır!  ۚ 
Next Sūrah