9) Sūrat At-Tawbah

Printed format

9)

Barā'atun Mina Al-Lahi Wa Rasūlihi 'Ilá Al-Ladhīna `Āhadttum Mina Al-Mushrikīna 009-001. Allahdan və Onun Peyğəmbərindən saziş bağladığımız mşriklərə (onlarla olan əhdlərinin pozulması, əlaqələrin kəsilməsi barədə) bir xəbərdarlıq! ~
Fasīĥū Fī Al-'Arđi 'Arba`ata 'Ash/hurin Wa A`lamū 'Annakum Ghayru Mu`jizī Al-Lahi  ۙ  Wa 'Anna Al-Laha Mukh Al-Kāfirīna 009-002. (Ey mşriklər!) Yer zndə drd ay sərbəst gəzib dolaşın və bilin ki, siz Allahı aciz qoya bilməzsiniz (Allahın əzabından qaıb canınızı qurtara bilməzsiniz). Allah kafirləri (dnyada və axirətdə) rsvay edəcəkdir!  ۙ 
Wa 'Adhānun Mina Al-Lahi Wa Rasūlihi 'Ilá An-Nāsi Yawma Al-Ĥajji Al-'Akbari 'Anna Al-Laha Barī'un Mina Al-Mushrikīna  ۙ  Wa Rasūluhu  ۚ  Fa'in Tubtum Fahuwa Khayrun Lakum  ۖ  Wa 'In Tawallaytum Fā`lamū 'Annakum Ghayru Mu`jizī Al-Lahi  ۗ  Wa Bashshiri Al-Ladhīna Kafarū Bi`adhābin 'Alīmin 009-003. Allahdan və Onun Peyğəmbərindən byk həcc gn (zlhiccə ayında vacib, fərz olan həcc; qurban bayramı və ya Ərəfə gn) insanlara bir bildiriş! Allahın və Onun Peyğəmbərinin mşriklərlə he bir əlaqəsi yoxdur. Əgər (kfrdən və şirkdən) tvbə etsəniz, bu sizin n xeyirli olar. Əgər (imandan) z dndərsəniz, bilin ki, Allahın əzabından qaıb canınızı qurtara bilməzsiniz. (Ey Peyğəmbərim!) Kafir olanları şiddətli bir əzabla mjdələ! ~  ۙ   ۚ   ۖ   ۗ 
'Illā Al-Ladhīna `Āhadttum Mina Al-Mushrikīna Thumma Lam Yanquşūkum Shay'āan Wa Lam Yužāhirū `Alaykum 'Aĥadāan Fa'atimmū 'Ilayhim `Ahdahum 'Ilá Muddatihim  ۚ  'Inna Al-Laha Yuĥibbu Al-Muttaqīna 009-004. Mqavilə bağlandıqdan sonra sizə qarşi bir naqislik etməmiş (onun şərtlərini pozmamış) və sizin əleyhinizə he kəsə yardım gstərməmiş mşriklər istisnadır. Onlarla əhdinizə axıra qədər (mddəti bitənədək) vəfa edin. Şbhəsiz ki, Allah mttəqiləri (əhdi nahaq yerə pozmaqdan əkinənləri) sevər!  ۚ 
Fa'idhā Ansalakha Al-'Ash/huru Al-Ĥurumu Fāqtulū Al-Mushrikīna Ĥaythu Wajadtumūhum Wa Khudhūhum Wa Aĥşurūhumq`udū Lahum Kulla Marşadin  ۚ  Fa'in Tābū Wa 'Aqāmū Aş-Şalāata Wa 'Ātaw Az-Zakāata Fakhallū Sabīlahum  ۚ  'Inna Al-Laha Ghafūrun Raĥīmun 009-005. Haram aylar (onlara mhlət verilmiş zlhiccə, məhərrəm, səfər və rəbiləvvəl ayları) ıxınca mşrikləri harada grsəniz, ldrn, yaxalayıb əsir alın, həbs (mhasirə) edin və btn yollarını - keidlərini tutun. Lakin əgər tvbə etsələr, namaz qılıb zəkat versələr, onları sərbəst buraxın (işiniz olmasın). Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۚ   ۚ 
Wa 'In 'Aĥadun Mina Al-Mushrikīna Astajāraka Fa'ajirhu Ĥattá Yasma`a Kalāma Al-Lahi Thumma 'Abligh/hu Ma'manahu  ۚ  Dhālika Bi'annahum Qawmun Lā Ya`lamūna 009-006. Əgər (basqına uğrayan) mşriklərdən biri səndən aman istəsə, ona aman ver ki, Allah kəlamını (Quranı) dinləsin. Sonra (islamı qəbul etmədiyi təqdirdə) onu əmin olduğu (mşriklərin yaşadığı) yerə atdır. nki onlar (haqqı) bilməyən bir tayfadır!  ۚ 
Kayfa Yakūnu Lilmushrikīna `Ahdun `Inda Al-Lahi Wa `Inda Rasūlihi 'Illā Al-Ladhīna `Āhadtum `Inda Al-Masjidi Al-Ĥarāmi  ۖ  Famā Astaqāmū Lakum Fāstaqīmū Lahum  ۚ  'Inna Al-Laha Yuĥibbu Al-Muttaqīna 009-007. Məscidlhəramın yanında (Hdeybiyyədə) mqavilə bağladığınız kəslər (Bəni-Zəmirə və Kinanə qəbilələri) istisna olmaqla, mşriklərin Allah və Onun Peyğəmbəri yanında necə əhdi ola bilər?! Onlar sizinlə doğru-dzgn davrandıqca (əhdi pozmadıqca) siz də onlarla doğru-dzgn dolanın. Həqiqətən, Allah mttəqiləri (xəyanətdən, əhdi pozmaqdan əkinənləri) sevər! ~  ۖ   ۚ 
Kayfa Wa 'In Yažharū `Alaykum Lā Yarqubū Fīkum 'Illāan Wa Lā Dhimmatan  ۚ  Yurđūnakum Bi'afwāhihim Wa Ta'bá Qulūbuhum Wa 'Aktharuhum Fāsiqūna 009-008. Necə ola bilər ki, onlar sizə qalib gəlsələr, nə bir anda, nə də bir əhdə əməl edərlər? Onlar rələri istəmədikləri halda, szdə sizi razı salmağa alışarlar. Onların əksəriyyəti (Allaha asi olan, itaətdən ıxan, əhdi pozan) fasiqlərdir!  ۚ 
Ashtaraw Bi'āyāti Al-Lahi Thamanāan Qalīlāan Faşaddū `An Sabīlihi  ۚ  'Innahum Sā'a Mā Kānū Ya`malūna 009-009. Onlar (mşriklər və ya onlara yardım edən yəhudilər) Allahın ayələrini ucuz qiymətə satdılar, sonra da (insanları) Onun yolundan dndərdilər (islamı qəbul etməyə mane oldular). Həqiqətən, onların grdkləri iş necə də pisdir! ~  ۚ 
Lā Yarqubūna Fī Mu'uminin 'Illāan Wa Lā Dhimmatan  ۚ  Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Mu`tadūna 009-010. Onlar bir mmin barəsində nə bir anda, nə də bir əhdə əməl edərlər. Onlar (gnah etməklə) həddi aşanlardır!  ۚ 
Fa'in Tābū Wa 'Aqāmū Aş-Şalāata Wa 'Ātaw Az-Zakāata Fa'ikhwānukum Ad-Dīni  ۗ  Wa Nufaşşilu Al-'Āyāti Liqawmin Ya`lamūna 009-011. Əgər tvbə etsələr, namaz qılıb zəkat versələr, onlar sizin din qardaşlarınızdır. Biz ayələrimizi anlayıb bilən bir tayfa n belə ətraflı izah edirik!  ۗ 
Wa 'In Nakathū 'Aymānahum Min Ba`di `Ahdihim Wa Ţa`anū Fī Dīnikum Faqātilū 'A'immata Al-Kufri  ۙ  'Innahum Lā 'Aymāna Lahum La`allahum Yantahūna 009-012. Əgər əhd bağladıqdan sonra andlarını pozsalar və dininizi yamanlayıb təhqir etsələr, (szlərinin stndə durmayan) kfr başıları ilə vuruşun. Onların həqiqətdə andları (əhdləri) yoxdur (onlar n he bir andın, əhdin əhəmiyyəti yoxdur). Bəlkə, (bu yaramaz işlərdən) əl əkələr!  ۙ 
'Alā Tuqātilūna Qawmāan Nakathū 'Aymānahum Wa Hammū Bi'ikhrāji Ar-Rasūli Wa Hum Bada'ūkum 'Awwala Marratin  ۚ  'Atakhshawnahum  ۚ  Fa-Allāhu 'Aĥaqqu 'An Takhshawhu 'In Kuntum Mu'uminīna 009-013. (Ey mminlər!) Məgər siz andlarınızı (əhdlərini) pozan, Peyğəmbəri (z yurdundan) ıxardıb qovmaq niyyətində olan, stəlik sizinlə dyşə də birinci başlayan bir tayfa ilə vuruşmayacaqsınzmı? Məgər onlardan qorxursunuz? Əgər (həqiqi) mminlərsinizsə, bilin ki, əslində qorxmalı olduğunuz məhz Allahdır!  ۚ   ۚ 
Qātilūhum Yu`adhdhibhumu Al-Lahu Bi'aydīkum Wa Yukhzihim Wa Yanşurkum `Alayhim Wa Yashfi Şudūra Qawmin Mu'uminīna 009-014. Onlarla vuruşun ki, Allah sizin əlinizlə onlara əzab versin, onları rsvay etsin, sizə onların zərində qələbə aldırıb mminlərin rəklərini fərəhləndirsin.
Wa Yudh/hib Ghayža Qulūbihim  ۗ  Wa Yatūbu Al-Lahu `Alá Man Yashā'u Wa  ۗ  Allāhu `Alīmun Ĥakīmun 009-015. Və onların (mşriklərin əlindən əziyyət əkən msəlmanların) qəlblərindən qəzəbi silib aparsın. Allah istədiyi kəsin tvbəsini qəbul edər. Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!  ۗ   ۗ 
'Am Ĥasibtum 'An Tutrakū Wa Lammā Ya`lami Al-Lahu Al-Ladhīna Jāhadū Minkum Wa Lam Yattakhidhū Min Dūni Al-Lahi Wa Lā Rasūlihi Wa Lā Al-Mu'uminīna Walījatan Wa  ۚ  Allāhu Khabīrun Bimā Ta`malūna 009-016. Yoxsa elə gman edirsiniz ki, Allah iərinizdə cihad edənləri, Allahdan, Onun Peyğəmbərindən və mminlərdən başqasını zlərinə dost tutanları ayırd etməmiş siz sərbəst buraxılacaqsınız? Allah nə etdiklərinizdən xəbərdardır!  ۚ 
Mā Kāna Lilmushrikīna 'An Ya`murū Masājida Al-Lahi Shāhidīna `Alá 'Anfusihim Bil-Kufri  ۚ  'Ūlā'ika Ĥabiţat 'A`māluhum Wa Fī An-Nāri Hum Khālidūna 009-017. Mşriklər kfr etdikləri barədə z-zlərinə şahid olduqları halda, Allahın məscidlərini təmir etmək onlara layiq olmaz. Onların əməlləri pua ıxmışdır. Onlar Cəhənnəmdə (atəşdə əbədi qalacaqlar!)  ۚ 
'Innamā Ya`muru Masājida Al-Lahi Man 'Āmana Bil-Lahi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Wa 'Aqāma Aş-Şalāata Wa 'Ā Az-Zakāata Wa Lam Yakhsha 'Illā Al-Laha  ۖ  Fa`asá 'Ūlā'ika 'An Yakūnū Mina Al-Muhtadīna 009-018. Allahın məscidlərini yalnız Allaha və qiyamət gnnə iman gətirən, namaz qılıb zəkat verən və Allahdan başqa he kəsdən qorxmayanlar təmir edə bilərlər (yalnız bu qəbildən olan şəxslərin əməlləri Allah dərgahında qəbul olunar). Məhz onlar doğru yolu tapa bilənlərdən ola bilərlər!  ۖ 
'Aja`altum Siqāyata Al-Ĥājji Wa `Imārata Al-Masjidi Al-Ĥarāmi Kaman 'Āmana Bil-Lahi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Wa Jāhada Fī Sabīli Al-Lahi  ۚ  Lā Yastawūna `Inda Al-Lahi Wa  ۗ  Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Až-Žālimīna 009-019. (Ey mşriklər!) Məgər siz hacılara su verməyi və Məscidlhəramı təmir etməyi Allaha və qiyamət gnnə iman gətirib Allah yolunda cihad edənlərdə eynimi tutursunuz? Onlar Allah yanında eyni olmazlar. Allah zalım tayfanı doğru yola ynəltməz!  ۚ   ۗ 
Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Hājarū Wa Jāhadū Fī Sabīli Al-Lahi Bi'amwālihim Wa 'Anfusihim 'A`žamu Darajatan `Inda Al-Lahi  ۚ  Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Fā'izūna 009-020. İman gətirib hicrət edənləri, Allah yolunda malları və canları ilə vuruşanları Allah yanında ən yksək dərəcələr gzləyir. Onlar nicat tapanlardır (xeyrə qovuşanlardır).  ۚ 
Yubashshiruhum Rabbuhum Biraĥmatin Minhu Wa Riđwānin Wa Jannātin Lahum Fīhā Na`īmun Muqīmun 009-021. Rəbbi onları zndən bir mərhəmət (bağışlanma), razılıq və iərisində onlar n tkənməz nemətlər olan cənnətlərlə mjdələr.
Khālidīna Fīhā 'Abadāan  ۚ  'Inna Al-Laha `Indahu 'Ajrun `Ažīmun 009-022. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Byk mkafat, həqiqətən, Allah yanındadır!  ۚ  ~
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tattakhidhū 'Ābā'akum Wa 'Ikhwānakum 'Awliyā'a 'Ini Astaĥabbū Al-Kufra `Alá Al-'Īmāni  ۚ  Wa Man Yatawallahum Minkum Fa'ūlā'ika Humu Až-Žālimūna 009-023. Ey iman gətirənlər! Əgər atalarınız və qardaşlarınız kfr imandan stn tuturlarsa, onları znzə dost bilməyin. Sizdən onları dost tutanlar zlərinə zlm etmiş olarlar.  ۚ 
Qul 'In Kāna 'Ābā'uukum Wa 'Abnā'uukum Wa 'Ikhwānukum Wa 'Azwājukum Wa `Ashīratukum Wa 'Amwālun Aqtaraftumūhā Wa Tijāratun Takhshawna Kasādahā Wa Masākinu Tarđawnahā 'Aĥabba 'Ilaykum Mina Al-Lahi Wa Rasūlihi Wa Jihādin Fī Sabīlihi Fatarabbaşū Ĥattá Ya'tiya Al-Lahu Bi'amrihi Wa  ۗ  Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Al-Fāsiqīna 009-024. (Ya Rəsulum!) De: "Əgər atalarınız, oğullarınız, qardaşlarınız, vrətləriniz, qəbiləniz (qohumlarınız), qazandığınız mallar, kasad olmasından qorxduğunuz ticarət, xoşunuza gələn məskənklər sizə Allahdan, Onun Peyğəmbərindən və Allah yolunda cihaddan daha əzizdirsə, Allahın əmri (əzabı) gəlincəyə qədər gzləyin. Allah fasiqləri doğru yola ynəltməz!  ۗ 
Laqad Naşarakumu Al-Lahu Fī Mawāţina Kathīratin  ۙ  Wa Yawma Ĥunaynin  ۙ  'Idh 'A`jabatkum Kathratukum Falam Tughni `Ankum Shay'āan Wa Đāqat `Alaykumu Al-'Arđu Bimā Raĥubat Thumma Wallaytum Mudbirīna 009-025. Allah sizə bir ox yerlərdə, həminin Hneyn (vuruşu) gnndə kmək etdi. O gn ox olmağınız xoşunuza gəlsə də, bir faydası olmadı, gen dnya sizə dar oldu (yer z genişliyinə baxmayaraq sizə dar gəldi), sonra dnb qadınız.  ۙ   ۙ 
Thumma 'Anzala Al-Lahu Sakīnatahu `Alá Rasūlihi Wa `Alá Al-Mu'uminīna Wa 'Anzala Junūdāan Lam Tarawhā Wa `Adhdhaba Al-Ladhīna Kafarū  ۚ  Wa Dhalika Jazā'u Al-Kāfirīna 009-026. Sonra da Allah z Peyğəmbərinə və mminlərə arxayınlıq nazil etdi, (kməyinizə mələklərdən ibarət) grmədiyiniz əsgərlər endirdi və kafirləri əzaba dar etdi. Bu, kafirlərin cəzasıdır!  ۚ 
Thumma Yatūbu Al-Lahu Min Ba`di Dhālika `Alá Man Yashā'u Wa  ۗ  Allāhu Ghafūrun Raĥīmun 009-027. Bundan (bu əzabdan) sonra Allah yenə də istədiyinin tvbəsini qəbul edər. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۗ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Innamā Al-Mushrikūna Najasun Falā Yaqrabū Al-Masjida Al-Ĥarāma Ba`da `Āmihimdhā  ۚ  Wa 'In Khiftum `Aylatan Fasawfa Yughnīkumu Al-Lahu Min Fađlihi 'In Shā'a  ۚ  'Inna Al-Laha `Alīmun Ĥakīmun 009-028. Ey iman gətirənlər! Mşriklər (batinləri xəbis, etiqadları pu və iyrənc olduğuna, su başına ıxdıqdan sonra yuyunmadıqlarına, dəstəmaz almadıqlarına və cənabət qsl etmədiklərinə grə), doğrudan da, murdardırlar. zlərinin bu ilindən (hicrətin doqquzuncu ilindən) sonra Məscidlhərama yaxınlaşmasınlar. Əgər yoxsulluqdan (ehtiyacdan) qorxursunuzsa, (bilin ki) əgər Allah istəsə, z nemətindən (verib) sizi mtləq dvlətli edəcəkdir. Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!  ۚ  ~  ۚ 
Qātilū Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-Lahi Wa Lā Bil-Yawmi Al-'Ākhiri Wa Lā Yuĥarrimūna Mā Ĥarrama Al-Lahu Wa Rasūluhu Wa Lā Yadīnūna Dīna Al-Ĥaqqi Mina Al-Ladhīna 'Ū Al-Kitāba Ĥattá Yu`ţū Al-Jizyata `An Yadin Wa Hum Şāghirūna 009-029. Kitab əhlindən Allaha və qiyamət gnnə iman gətirməyən, Allahın və Peyğəmbərinin haram buyurduqlarının haram bilməyən və haqq dini (islamı) qəbul etməyənlərlə zəlil vəziyyətə dşb z əlləri ilə cizyə verincəyə qədər vuruşun.
Wa Qālati Al-Yahūdu `Uzayrun Abnu Al-Lahi Wa Qālati An-Naşārá Al-Masīĥu Abnu Al-Lahi  ۖ  Dhālika Qawluhum Bi'afwāhihim  ۖ  Yuđāhi'ūna Qawla Al-Ladhīna Kafarū Min Qablu  ۚ  Qātalahumu Al-Lahu  ۚ  'Anná Yu'ufakūna 009-030. Yəhudilər: "zeyr Allahın oğludur", xapərəstlər də: "Məsih (İsa) Allahın oğludur", - dedilər. Onların ağzında gəzən bu (boş) szlər daha ncə kfr edənlərin ("mələklər Allahın qızlarıdır" - deyənlərin) szlərinə bənzəyir. Allah onları ldrsn! (Allah onlara lənət eləsin!) Necə də (yalana uyub haqdan) dndərilirlər!  ۖ   ۖ   ۚ   ۚ 
Attakhadhū 'Aĥbārahum Wa Ruhbānahum 'Arbābāan Min Dūni Al-Lahi Wa Al-Masīĥa Abna Maryama Wa Mā 'Umirū 'Illā Liya`budū 'Ilahāan Wāĥidāan  ۖ  Lā 'Ilāha 'Illā Huwa  ۚ  Subĥānahu `Ammā Yushrikūna 009-031. Onlar Allahı qoyub alimlərini və rahiblərini, Məryəm oğlu Məsihi zlərinə tanrılar (rəbblər) qəbul etdilər. Halbuki onlar ancaq bir olan Allaha ibadət etmək əmr olunmuşdu. Ondan başqa he bir tanrı yoxdur. Allah pak və mqəddəsdir. Ona şərik qoşulan btlərlə he bir əlaqəsi yoxdur! (Allah mşriklərin Ona şərik qoşduqları btlərdən uzaqdır!)  ۖ  ~  ۚ 
Yurīdūna 'An Yuţfi'ū Nūra Al-Lahi Bi'afwāhihim Wa Ya'bá Al-Lahu 'Illā 'An Yutimma Nūrahu Wa Law Kariha Al-Kāfirūna 009-032. Onlar Allahın nurunu (dəlillərini, islam dinini, Quranı) ağızları (batil szləri) ilə sndrmək istəyirlər. Allah isə kafirlərin xoşuna gəlməsə də, ancaq z nurunu (dinini) tamamlamaq istər.
Huwa Al-Ladhī 'Arsala Rasūlahu Bil-Hudá Wa Dīni Al-Ĥaqqi Liyužhirahu `Alá Ad-Dīni Kullihi Wa Law Kariha Al-Mushrikūna 009-033. Mşriklərin xoşuna gəlməsə də, onu (islamı) btn dinlərin fvqndə (btn dinlərdən stn) etmək n z Peyğəmbərini doğru yolla və haqq dinlə gndərən Odur!
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Inna Kathīrāan Mina Al-'Aĥbāri Wa Ar-Ruhbāni Laya'kulūna 'Amwāla An-Nāsi Bil-Bāţili Wa Yaşuddūna `An Sabīli Al-Lahi Wa  ۗ  Al-Ladhīna Yaknizūna Adh-Dhahaba Wa Al-Fiđđata Wa Lā Yunfiqūnahā Fī Sabīli Al-Lahi Fabashshirhum Bi`adhābin 'Alīmin 009-034. Ey iman gətirənlər! (Yəhudi) alimlərindən və (xapərəst) rahiblərindən oxu insanların mallarını haqsızlıqla yeyir və (onları) Allah yolundan dndərirlər. (Ya Rəsulum!) Qızıl-gmş yığıb onu Allah yolunda xərcləməyənləri şiddətli bir əzabla mjdələ!  ۗ 
Yawma Yuĥmá `Alayhā Fī Nāri Jahannama Fatukwá Bihā Jibāhuhum Wa Junūbuhum Wa Žuhūruhum  ۖ  Hādhā Mā Kanaztum Li'nfusikum Fadhūqū Mā Kuntum Taknizūna 009-035. O gn (qiyamət gn) yığdıqları qızıl-gmş cəhənnəm atəşində qızdırılıb alınlarına, byrlərinə və krəklərinə dağ basılacaq (və onlara): "Bu sizin znz n yığıb saxladığınız mallardır. Yığdığınız mal-dvlətin (əzabını, acısını) dadın!" - (deyiləcəkdir!)  ۖ 
'Inna `Iddata Ash-Shuhūri `Inda Al-Lahi Athnā `Ashara Shahrāan Fī Kitābi Al-Lahi Yawma Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Minhā 'Arba`atun Ĥurumun  ۚ  Dhālika Ad-Dīnu Al-Qayyimu  ۚ  Falā Tažlimū Fīhinna 'Anfusakum  ۚ  Wa Qātilū Al-Mushrikīna Kāffatan Kamā Yuqātilūnakum Kāffatan  ۚ  Wa A`lamū 'Anna Al-Laha Ma`a Al-Muttaqīna 009-036. Həqiqətən, Allah yanında ayların sayı gyləri və yeri yaratdığı gndən bəri Allahın Kitabında on ikidir. Onların drd (rəcəb, zlqədə, zlhiccə və məhərrəm) haram aylardır. Bu, doğru dindir (İbrahim və İsmailin gətirdikləri dinin doğru hesabı və hkmdr). Ona grə də həmin aylarda znzə zlm etməyin. Mşriklərin hamısı sizinlə vuruşduqları kimi, siz də onlarla vuruşun və bilin ki, Allah mttəqilərlədir!  ۚ   ۚ   ۚ   ۚ 
'Innamā An-Nasī'u Ziyādatun Al-Kufri  ۖ  Yuđallu Bihi Al-Ladhīna Kafarū Yuĥillūnahu `Āmāan Wa Yuĥarrimūnahu `Āmāan Liyuwāţi'ū `Iddata Mā Ĥarrama Al-Lahu Fayuĥillū Mā Ĥarrama Al-Lahu  ۚ  Zuyyina Lahum Sū'u 'A`mālihim Wa  ۗ  Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Al-Kāfirīna 009-037. Həqiqətən, (haram ayları) gecikdirmək (məsələn, rəcəbi şəbana və ya zlqədə, zlhiccə və məhərrəmi gecikdirib səfərə, yaxud başqa bir aya saxlamaq) ancaq kfr artırmaqdır ki, bununla kafir olanlar (doğru yoldan) azdırılarlar. Onlar Allahın haram etdiyi ayların sayını dzəltmək, Allahın haram buyurduğunu halal etmək məqsədilə onu (gecikdirilən ayı) bir il halal, bir il haram sayarlar. (Ayları gecikdirmək, yerlərini dəyişdirmək və qəməri ilə daha bir ay əlavə etməklə haram olan bir ayı bəzən halal, halal olan bir ayı da bəzən haram hesab edərlər). Pis əməlləri onlara gzəl grnmşdr. Allah kafir qvm doğru yola ynəltməz!  ۖ   ۚ   ۗ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Mā Lakum 'Idhā Qīla Lakum Anfirū Fī Sabīli Al-Lahi Aththāqaltum 'Ilá Al-'Arđi  ۚ  'Arađītum Bil-Ĥayāati Ad-Dunyā Mina Al-'Ākhirati  ۚ  Famā Matā`u Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Fī Al-'Ākhirati 'Illā Qalīlun 009-038. Ey iman gətirənlər! Sizə nə oldu ki, "Allah yolunda dyşə ıxın!" - deyildikdə yerə yapışıb qaldınız. Yoxsa axirətdən vaz keib dnya həyatına razı oldunuz? Halbuki dnya malı axirət yanında (axirətlə mqayisədə) yalnız czi bir şeydir!  ۚ   ۚ 
'Illā Tanfirū Yu`adhdhibkum `Adhābāan 'Alīmāan Wa Yastabdil Qawmāan Ghayrakum Wa Lā Tađurrūhu Shay'āan Wa  ۗ  Allāhu `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 009-039. Əgər (sizə əmr olunan bu dyşə) ıxmasanız, Allah sizə şiddətli bir əzab verər və sizi başqa bir tayfa ilə əvəz edər (yerinizə başqa bir tayfa gətirər). Siz isə Ona (dyşə ıxmamağınızla Allaha və Peyğəmbərinə) he bir zərər verə bilməzsiniz. Allah hər şeyə qadirdir!  ۗ 
'Illā Tanşurūhu Faqad Naşarahu Al-Lahu 'Idh 'Akhrajahu Al-Ladhīna Kafarū Thāniya Athnayni 'Idh Humā Fī Al-Ghāri 'Idh Yaqūlu Lişāĥibihi Lā Taĥzan 'Inna Al-Laha Ma`anā  ۖ  Fa'anzala Al-Lahu Sakīnatahu `Alayhi Wa 'Ayyadahu Bijunūdin Lam Tarawhā Wa Ja`ala Kalimata Al-Ladhīna Kafarū As-Suflá  ۗ  Wa Kalimatu Al-Lahi Hiya Al-`Ulyā Wa  ۗ  Allāhu `Azīzun Ĥakīmun 009-040. (Ey mminlər!) Əgər siz ona (Peyğəmbərə) kmək etməsəniz, Allah ona kmək gstərmiş olar. Necə ki, kafirlər onu (Məkkədən) iki nəfərdən biri (ikinin ikincisi) olaraq ıxartdıqları, hər ikisi mağarada olduğu və z dostuna (Əbu Bəkrə): "Qəm yemə, Allah bizimlədir!"-dediyi zaman (gstərmişdi). O vaxt Allah ona bir arxayınlıq (rahatlıq) nazil etmiş, onu sizin grmədiyiniz (mələklərdən ibarət) əsgərlərlə mdafiə etmiş, kafirlərin szn alaltmışdı. Yalnız Allahın sz (kəlmeyi-şəhadət) ucadır. Allah yenilməz qvvət, hikmət sahibidir!  ۖ   ۗ   ۗ 
Anfirū Khifāfāan Wa Thiqālāan Wa Jāhidū Bi'amwālikum Wa 'Anfusikum Fī Sabīli Al-Lahi  ۚ  Dhālikum Khayrun Lakum 'In Kuntum Ta`lamūna 009-041. (Ey mminlər!) Ağırlı-yngll (qocalı-cavanlı, atlı-piyada, gcl-gcsz, dvlətli-kasıb) hamınız cihada ıxıb malınız və canınızla Allah yolunda vuruşun! Bilsəniz bu sizin n nə qədər xeyirlidir!  ۚ 
Law Kāna `Arađāan Qarībāan Wa Safarāan Qāşidāan Lāttaba`ūka Wa Lakin Ba`udat `Alayhimu Ash-Shuqqatu  ۚ  Wa Sayaĥlifūna Bil-Lahi Law Astaţa`nā Lakharajnā Ma`akum Yuhlikūna 'Anfusahum Wa Allāhu Ya`lamu 'Innahum Lakādhibūna 009-042. Əgər o (dəvət olunduqları yrş), asan əldə edilən mənfəət (dnya malı, yaxud qənimət) və orta (mənzilli) bir səfər olsaydı, onlar mtləq sənin ardınca gedərdilər. Lakin yorucu (məşəqqətli) məsafə (Təbuk səfəri) onlara uzaq gəldi. Bununla belə, onlar: "Əgər gcmz atsaydı, biz də sizinlə bərabər səfərə ıxardıq",- deyə Allaha and iəcəklər. Onlar (yalandan Allaha and iməklə) zlərini həlak edirlər. Allah isə onların yalanı olduqlarını bilir.  ۚ 
`Afā Al-Lahu `Anka Lima 'Adhinta Lahum Ĥattá Yatabayyana Laka Al-Ladhīna Şadaqū Wa Ta`lama Al-Kādhibīna 009-043. Allah səni bağışlasın! (Allah səni əfv etdi). Doğru danışanlar sənə bəlli olmadan, yalanıları tanımadan əvvəl nə n onlara (cihadda iştirak etməməyə) izin verdin?
Lā Yasta'dhinuka Al-Ladhīna Yu'uminūna Bil-Lahi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri 'An Yujāhidū Bi'amwālihim Wa 'Anfusihim Wa  ۗ  Allāhu `Alīmun Bil-Muttaqīna 009-044. Allaha və axirət gnnə iman gətirənlər malları və canları ilə cihad etmək barəsində səndən izin istəməzlər (o saat cihada ıxarlar). Allah mttəqiləri tanıyandır!  ۗ 
'Innamā Yasta'dhinuka Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-Lahi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Wa Artābat Qulūbuhum Fahum Fī Raybihim Yataraddadūna 009-045. Səndən (cihada ıxmamaq n) izin istəyənlər ancaq Allaha, axirət gnnə iman gətirməyənlər və rəkləri şəkk-şbhəyə dşənlərdir. Onlar z şbhələrində tərəddd edib durarlar.
Wa Law 'Arādū Al-Khurūja La'a`addū Lahu `Uddatan Wa Lakin Kariha Al-Lahu Anbi`āthahum Fathabbaţahum Wa Qīla Aq`udū Ma`a Al-Qā`idīna 009-046. Əgər onlar (mnafiqlər cihada) ıxmaq istəsəydilər, ona hazırlıq grərdilər. Lakin onların davranışı Allaha xoş gəlmədi, buna grə də (cihada ıxmaqlarına) mane oldu. Onlara: "(Evdə) oturanlara (qocalar, zəiflər, qadınlar və uşaqlarla bərabər) siz də oturun!" - deyildi.
Law Kharajū Fīkum Mā Zādūkum 'Illā Khabālāan Wa La'awđa`ū Khilālakum Yabghūnakumu Al-Fitnata Wa Fīkum Sammā`ūna Lahum Wa  ۗ  Allāhu `Alīmun Biž-Žālimīna 009-047. Əgər (mnafiqlər) sizinlə birlikdə (cihada) ıxsaydılar, yalnız iinizdə pozuntunu (fəsadı) artırar və sizi fitnəyə uğratmaq n aranıza soxulardılar. İinizdə onlara qulaq asanlar da vardır. Allah zalımları tanıyandır!  ۗ 
Laqadi Abtaghaw Al-Fitnata Min Qablu Wa Qallabū Laka Al-'Umūra Ĥattá Jā'a Al-Ĥaqqu Wa Žahara 'Amru Al-Lahi Wa Humrihūna 009-048. Onlar əvvəl də (hd dyşndə) fitnə trətmək istəmiş və sənin n bir para işləri alt-st etmişdilər. Nəhayət, onlar istəmədikləri halda, haqq gəldi və Allahın əmri zahir oldu.
Wa Minhum Man Yaqūlu A'dhan Lī Wa Lā Taftinnī  ۚ  'Alā Fī Al-Fitnati Saqaţū  ۗ  Wa 'Inna Jahannama Lamuĥīţatun Bil-Kāfirīna 009-049. Onlardan (mnafiqlərdən): "Mənə (dyşə getməməyə) izin ver, məni fitnəyə salma!"- deyənlər də var. Bilin ki, onlar (zləri) fitnəyə dşmşlər. Şbhəsiz ki, Cəhənnəm kafirləri bryəcəkdir!  ۚ   ۗ 
'In Tuşibka Ĥasanatun Tasu'uhum  ۖ  Wa 'In Tuşibka Muşībatun Yaqūlū Qad 'Akhadhnā 'Amranā Min Qablu Wa Yatawallaw Wa Hum Farūna 009-050. Sənə bir yaxşılıq (zəfər, qənimət) nəsib olsa, onların halı pis olar. Sənə bir msibət z versə: "Biz tədbirimizi qabaqcadan grmşk!" deyər və sevincək halda dnb gedərlər.  ۖ 
Qul Lan Yuşībanā 'Illā Mā Kataba Al-Lahu Lanā Huwa Mawlānā  ۚ  Wa `Alá Al-Lahi Falyatawakkali Al-Mu'uminūna 009-051. De: "Allahın bizim n (lvhi-məhfuzda) yazdığından başqa bizə he bir şey z verməz. O bizim ixtiyar sahibimizdir. Buna grə də mminlər yalnız Allaha təvəkkl etsinlər!"  ۚ 
Qul Hal Tarabbaşūna Binā 'Illā 'Iĥdá Al-Ĥusnayayni  ۖ  Wa Naĥnu Natarabbaşu Bikum 'An Yuşībakumu Al-Lahu Bi`adhābin Min `Indihi 'Aw Bi'aydīnā  ۖ  Fatarabbaşū 'Innā Ma`akum Mutarabbişūna 009-052. De: "Biz Allahın z tərəfindən və ya bizim əlimizlə sizi əzaba dar etməsini gzlədiyimiz halda, siz bizlərə ancaq iki yaxşı işdən (zəfər almaqdan və şəhid olmaqdan) birinin gəlməsinimi gzləyirsiniz? Doğrusu, biz də sizinlə birlikdə gzləməkdəyik"!  ۖ  ~  ۖ 
Qul 'Anfiqū Ţaw`āan 'Aw Karhāan Lan Yutaqabbala Minkum  ۖ  'Innakum Kuntum Qawmāan Fāsiqīna 009-053. (Mnafiqlərə) de: "İstər knl xoşluğu ilə, istər zorla (mallarınızı) xərcləyin. Onsuz da (Allah dərgahında) sizdən qəbul olunmayacaq. nki siz fasiq bir tayfasınız.  ۖ 
Wa Mā Mana`ahum 'An Tuqbala Minhum Nafaqātuhum 'Illā 'Annahum Kafarū Bil-Lahi Wa Birasūlihi Wa Lā Ya'tūna Aş-Şalāata 'Illā Wa Hum Kusālá Wa Lā Yunfiqūna 'Illā Wa Humrihūna 009-054. Onların xərclədiklərinin qəbul olunmasına mane olan yalnız Allahı və Onun Peyğəmbərini inkar etmələri, namaza tənbəl-tənbəl gəlmələri və istəməyə-istəməyə xərcləmələridir.
Falā Tu`jibka 'Amwāluhum Wa Lā 'Awlāduhum  ۚ  'Innamā Yurīdu Al-Lahu Liyu`adhdhibahum Bihā Fī Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Tazhaqa 'Anfusuhum Wa Hum Kāfirūna 009-055. (Ya Peyğəmbərim! Mnafiqlərin) nə malları, nə də oğul-uşağı səni təəccbləndirməsin. Allah onlarla ancaq mnafiqlərə dnyada əzab vermək, kafir olduqları halda, canlarını almaq istər.  ۚ 
Wa Yaĥlifūna Bil-Lahi 'Innahum Laminkum Wa Mā Hum Minkum Wa Lakinnahum Qawmun Yafraqūna 009-056. (Mnafiqlər) sizdən olmaya-olmaya mtləq sizdən olduqları barədə Allaha and iərlər. Lakin onlar (əslində sizin onları ldrmənizdən ehtiyat edən, buna grə də zahirən zlərini msəlman kimi gstərən) qorxaq bir zmrədir.
Law Yajidūna Malja'an 'Aw Maghārātin 'Aw Muddakhalāan Lawallaw 'Ilayhi Wa Hum Yajmaĥūna 009-057. Əgər onlar bir sığınacaq və ya (gizlənmək n) mağara, yaxud girməyə bir deşik (yer) tapsaydılar, tələsik ora z tutardılar.
Wa Minhum Man Yalmizuka Fī Aş-Şadaqāti Fa'in 'U`ţū Minhā Rađū Wa 'In Lam Yu`ţaw Minhā 'Idhā Hum Yaskhūna 009-058. Onlardan (mnafiqlərdən) sədəqələr (onların blnməsi) barəsində sənə eyib tutanlar da var. Əgər (sədəqədən) onlara bir şey verilsə, razı qalar, verilməsə, dərhal qəzəblənərlər.
Wa Law 'Annahum Rađū Mā 'Ātāhumu Al-Lahu Wa Rasūluhu Wa Qālū Ĥasbunā Al-Lahu Sayu'utīnā Al-Lahu Min Fađlihi Wa Rasūluhu 'Innā 'Ilá Al-Lahi Rāghibūna 009-059. Kaş mnafiqlər Allahın və Peyğəmbərinin onlara verdiklərindən razı qalıb: "Allah bizə kifayətdir. Allah bizə z nemətindən bəxş edəcək, Peyğəmbəri də (sədəqədən). Biz, həqiqətən, Allaha rəkdən bağlananlarıq!" - deyəydilər! ~
'Innamā Aş-Şadaqātu Lilfuqarā'i Wa Al-Masākīni Wa Al-`Āmilīna `Alayhā Wa Al-Mu'uallafati Qulūbuhum Wa Fī Ar-Riqābi Wa Al-Ghārimīna Wa Fī Sabīli Al-Lahi Wa Aibni As-Sabīli  ۖ  Farīđatan Mina Al-Lahi Wa  ۗ  Allāhu `Alīmun Ĥakīmun 009-060. Sədəqələr (zəkatlar) Allah tərəfindən məyyən edilmiş bir fərz (vacib əməl) olaraq ancaq yoxsullara, (ehtiyacı olan, lakin utandığından əl aıb dilənməyən) minskinlərə, zəkatı yığıb paylayanlara, rəkləri (msəlmanlığa) isinişib bağlanmaqda olanlara (iman gətirib hələ kamil mmin olmayanlara), azad ediləcək klələrə (və ya boynuna kəffarə dşb verə bilməyənlərə), həmınin (borcu dəməyə imkanı olmayan) borclulara, Allah yolunda cihad edənlərə və yolulara (pulu qurtardığı n yolda qalan, vətəninə qayıda bilməyən msafirlərə) məxsusdur. Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!  ۖ   ۗ 
Wa Minhumu Al-Ladhīna Yu'udhūna An-Nabīya Wa Yaqūlūna Huwa 'Udhunun  ۚ  Qul 'Udhunu Khayrin Lakum Yu'uminu Bil-Lahi Wa Yu'uminu Lilmu'uminīna Wa Raĥmatun Lilladhīna 'Āmanū Minkum Wa  ۚ  Al-Ladhīna Yu'udhūna Rasūla Al-Lahi Lahum `Adhābun 'Alīmun 009-061. (Mnafiqlər iində) Peyğəmbəri incidib: "O (hamını dinləyən, hər sz eşidib inanan) bir qulaqdır",- deyənlər də var. De: "O qulaq sizin n bir nemətdir. Allaha da inanır, mminlərə də. O sizdən iman gətirənlər n rəhmətdir. Allahın Rəsuluna əzab verənləri isə şiddətli bir əzab gzləyir!"  ۚ   ۚ 
Yaĥlifūna Bil-Lahi Lakum Liyurđūkum Wa Allāhu Wa Rasūluhu 'Aĥaqqu 'An Yurđūhu 'In Kānū Mu'uminīna 009-062. (Ey mminlər!) Onlar sizin razılığınızı qazanmaq n (mnafiq olmadıqları barədə) Allaha and iirlər. Əgər onlar mmindirlərsə, (bilsinlər ki) Allahın və Onun Peyğəmbərinin razılığını qazanmaq daha vacibdir! ~ ~
'Alam Ya`lamū 'Annahu Man Yuĥādidi Al-Laha Wa Rasūlahu Fa'anna Lahu Nāra Jahannama Khālidāan Fīhā  ۚ  Dhālika Al-Khizyu Al-`Ažīmu 009-063. Məgər bilmirlərmi ki, Allaha və Onun Peyğəmbərinə qarşı ıxanı iində əbədi qalacağı cəhənnəm atəşi gzləyir. Bu isə ox byk rsvayılıqdır.  ۚ 
Yaĥdharu Al-Munāfiqūna 'An Tunazzala `Alayhim Sūratun Tunabbi'uhum Bimā Fī Qulūbihim  ۚ  Quli Astahzi'ū 'Inna Al-Laha Mukhrijun Mā Taĥdharūna 009-064. Mnafiqlər rəklərində olanları xəbər verəcək bir surənin nazil edilməsindən əkinirlər. De: "Siz istehza etməyinizdə olun. Allah qorxub əkindiyiniz şeyi zə ıxaracaqdır!"  ۚ 
Wa La'in Sa'altahum Layaqūlunna 'Innamā Kunnā Nakhūđu Wa Nal`abu  ۚ  Qul 'Abiālllahi Wa 'Āyātihi Wa Rasūlihi Kuntum Tastahzi'ūna 009-065. (Ya Rəsulum!) Onlardan (Təbuk dyşnə gedərkən səni lağa qoyan mnafiqlərdən nə n belə etdiklərini) soruşsan: "Biz ancaq shbət edib zarafatlaşırdıq (əylənirdik)",- deyə cavab verərlər. De: "Allaha, Onun ayələrinə və Peyğəmbərinə istehzamı edirsiniz?!  ۚ 
Lā Ta`tadhirū Qad Kafartum Ba`da 'Īmānikum  ۚ  'In Na`fu `An Ţā'ifatin Minkum Nu`adhdhib Ţā'ifatan Bi'annahum Kānū Mujrimīna 009-066. (Əbəs yerə) zr istəməyin. Siz iman gətirdikdən sonra (daxilinizdəki ikizlly biruzə verməklə, Allahın əmrlərini unutmaqla) artıq kafir oldunuz. Aranızda bir qismini (tvbə edəcəyinə grə) bağışlasaq da, digər qismini gnahkar olduğu n əzaba dar edəcəyik!  ۚ 
Al-Munāfiqūna Wa Al-Munāfiqātu Ba`đuhum Min Ba`đin  ۚ  Ya'murūna Bil-Munkari Wa Yanhawna `Ani Al-Ma`rūfi Wa Yaqbiđūna 'Aydiyahum  ۚ  Nasū Al-Laha Fanasiyahum  ۗ  'Inna Al-Munāfiqīna Humu Al-Fāsiqūna 009-067. Mnafiq kişilərlə mnafiq qadınlar (ikizllkdə) bir-birinin eynidirlər. Onlar (insanlara) pis işlər grməyi əmr edər, yaxşı işləri qadağan edərlər. Hələ əlləri də bərkdir (xəsisdirlər). Onlar Allahı unutdular, Allah da onları unutdu. Həqiqətən, mnafiqlər (Allahın itaətindən ıxmış) fasiqlərdir!  ۚ   ۚ   ۗ 
Wa`ada Al-Lahu Al-Munāfiqīna Wa Al-Munāfiqāti Wa Al-Kuffāra Nāra Jahannama Khālidīna Fīhā  ۚ  Hiya Ĥasbuhum  ۚ  Wa La`anahumu Al-Lahu  ۖ  Wa Lahum `Adhābun Muqīmun 009-068. Allah mnafiq kişilərə, mnafiq qadınlara və kafirlərə iində əbədi qalacaqları cəhənnəm odu vəd etmişdir. (Atəş, əzab) onlara kifayətdir. Allah onlara lənət elədi (mərhəmətindən qovdu). Onları daimi bir əzab gzləyir!  ۚ   ۚ   ۖ 
Kālladhīna Min Qablikum Kānū 'Ashadda Minkum Qūwatan Wa 'Akthara 'Amwālāan Wa 'Awlādāan Fāstamta`ū Bikhalāqihim Fāstamta`tum Bikhalāqikum Kamā Astamta`a Al-Ladhīna Min Qablikum Bikhalāqihim Wa Khuđtum Kālladhī Khāđū  ۚ  'Ūlā'ika Ĥabiţat 'A`māluhum Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati  ۖ  Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Khāsirūna 009-069. (Ey mnafiqlər!) Siz znzdən əvvəlkilər kimisiniz. Hələ onlar sizdən daha qvvətli (mhkəm), mal-dvlət, vlad baxımından daha artıq idilər. Onlar (dnyadakı) qismətlərindən həzz alıb bəhrələndilər. Siz də znzdən əvvəlkilər kimi (dnyadakı) qismətinizdən ləzzət alıb bəhrələndiniz. Siz də onlar kimi (yalan bataqlığına) yuvarlandınız. Onların əməlləri dnyada da, axirətdə də pua ıxmışdır. Onlar zlərinə zərər eləyənlərdir!  ۚ   ۖ 
'Alam Ya'tihim Naba'u Al-Ladhīna Min Qablihim Qawmi Nūĥin Wa `Ādin Wa Thamūda Wa Qawmi 'Ibrāhīma Wa 'Aşĥābi Madyana Wa Al-Mu'utafikāti  ۚ  'Atat/hum Rusuluhum Bil-Bayyināti  ۖ  Famā Kāna Al-Lahu Liyažlimahum Wa Lakin Kānū 'Anfusahum Yažlimūna 009-070. Məgər onlara zlərindən əvvəlki Nuh, Ad, Səmud tayfasının, İbrahim qvmnn, Mədyən əhalisinin və Mtəfikilərin (şəhərləri alt-st olmuş Lut tayfasının) xəbəri gəlib atmadımı? Peyğəmbərləri onlara aşkar mczələrlə gəlmişdilər. Allah onlara zlm edən deyildi, lakin onlar zlərinə zlm etdilər.  ۚ   ۖ 
Wa Al-Mu'uminūna Wa Al-Mu'uminātu Ba`đuhum 'Awliyā'u  ۚ  Ba`đin Ya'murūna Bil-Ma`rūfi Wa Yanhawna `Ani Al-Munkari Wa Yuqīmūna Aş-Şalāata Wa Yu'utūna Az-Zakāata Wa Yuţī`ūna Al-Laha  ۚ  Wa Rasūlahu 'Ūlā'ika Sayarĥamuhumu  ۗ  Al-Lahu 'Inna Al-Laha `Azīzun Ĥakīmun 009-071. Mmin kişilərlə mmin qadınlar bir-birinə dostdurlar (hayandırlar). Onlar (insanlara) yaxşı işlər grməyi əmr edər, pis işləri yasaq edər, namaz qılıb zəkat verər, Allaha və Peyğəmbərinə itaət edərlər. Allah, əlbəttə ki, onlara rəhm edəcəkdir. Allah, həqiqətən, yenilməz qvvət sahibi, hikmət sahibidir!  ۚ  ~  ۚ   ۗ 
Wa`ada Al-Lahu Al-Mu'uminīna Wa Al-Mu'umināti Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā Wa Masākina Ţayyibatan Fī Jannāti `Adnin  ۚ  Wa Riđwānun Mina Al-Lahi 'Akbaru  ۚ  Dhālika Huwa Al-Fawzu Al-`Ažīmu 009-072. Allah mmin kişilərə və qadınlara (ağacları) altından aylar axan cənnətlər və Ədn cənnətlərində gzəl məskənlər vəd buyurmuşdur. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allahdan olan bir razılıq isə (bunların hamısından) daha bykdr. Bu, byk qurtuluşdur (uğurdur)!  ۚ   ۚ 
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu Jāhidi Al-Kuffāra Wa Al-Munāfiqīna Wa Aghluž `Alayhim  ۚ  Wa Ma'wāhum Jahannamu  ۖ  Wa Bi'sa Al-Maşīru 009-073. Ya Peyğəmbər! Kafirlərə və mnafiqlərə qarşı vuruş! (Kafirləri qılıncla, mnafiqləri isə dəlil-sbutla, szlə məhv et!) Onlarla sərt davran! Onların məskəni Cəhənnəmdir. Ora nə pis yerdir!  ۚ   ۖ 
Yaĥlifūna Bil-Lahi Mā Qālū Wa Laqad Qālū Kalimata Al-Kufri Wa Kafarū Ba`da 'Islāmihim Wa Hammū Bimā Lam Yanālū  ۚ  Wa Mā Naqamū 'Illā 'An 'Aghnāhumu Al-Lahu Wa Rasūluhu Min Fađlihi  ۚ  Fa'in Yatūbū Yaku Khayrāan Lahum  ۖ  Wa 'In Yatawallaw Yu`adhdhibhumu Al-Lahu `Adhābāan 'Alīmāan Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati  ۚ  Wa Mā Lahum Al-'Arđi Min Wa Līyin Wa Lā Naşīrin 009-074. (Mnafiqlər) Allaha and iirlər ki, (Peyğəmbər haqqında nalayiq szlər) deməyiblər. (And olsun ki) onlar kfr szn demiş, islamı (zahirən) qəbul etdikdən sonra kafir olmuş, mvəffəq ola bilmədikləri bir işə (Təbuk dyşndən qayıdarkən Peyğəmbərə qarşı hazırladıqları sui-qəsdə) girişmişdilər. (Mnafiqlərin Peyğəmbərə və mminlərə qarşı) kin-kdurət bəsləmələrinin səbəbi yalnız Allahın və Peyğəmbərinin z nemətləri ilə onları varlandırmasıdır. Bununla belə, əgər (ikizllklərindən və digər yaramaz əməllərindən) tvbə etsələr, onlar n xeyirli olar. Yox, əgər (imandan) z dndərsələr, Allah onları dnyada və axirətdə şiddətli bir əzaba mbtəla edər. Yer zndə onların nə bir dostu, nə də bir imdada yetəni var!  ۚ   ۚ   ۖ   ۚ 
Wa Minhum Man `Āhada Al-Laha La'in 'Ātānā Min Fađlihi Lanaşşaddaqanna Wa Lanakūnanna Mina Aş-Şāliĥīna 009-075. (Mnafiqlərin) bəzisi də Allahla belə əhd etmişdir: "Əgər Allah bizə z nemətindən (mal-dvlət) bəxş etsə, biz mtləq sədəqə (həmin malın zəkatını) verəcək və szsz ki, əməlisalehlərdən olacağıq".
Falammā 'Ātāhum Min Fađlihi Bakhilū Bihi Wa Tawallaw Wa Hum Mu`rūna 009-076. (Allah) z nemətindən onlara (istədiklərini) ehsan buyurduqda xəsislik etdilər və (əhdə vəfa etməyib itaətdən də) z dndərdilər. Onlar elə zatən dnkdrlər!
Fa'a`qabahum Nifāqāan Fī Qulūbihim 'Ilá Yawmi Yalqawnahu Bimā 'Akhlafū Al-Laha Mā Wa`adūhu Wa Bimā Kānū Yakdhibūna 009-077. (Allaha) verdikləri vədə xilaf ıxdıqlarına, yalan danışdıqlarına grə Allah da onların rəyinə qarşılaşacaqları gnə (qiyamət gnnə) qədər (davam edəcək) nifaq saldı.
'Alam Ya`lamū 'Anna Al-Laha Ya`lamu Sirrahum Wa Najwāhum Wa 'Anna Al-Laha `Allāmu Al-Ghuyūbi 009-078. Məgər (o mnafiqlər) bilmirdilər ki, Allah onların (rəklərindəki) sirlərini də bilir, gizli danışıqlarını da. Və Allah qeybləri (gizli şeyləri) ox gzəl biləndir?!
Al-Ladhīna Yalmizūna Al-Muţţawwi`īna Mina Al-Mu'uminīna Fī Aş-Şadaqāti Wa Al-Ladhīna Lā Yajidūna 'Illā Juhdahum Fayaskharūna Minhum  ۙ  Sakhira Al-Lahu Minhum Wa Lahum `Adhābun 'Alīmun 009-079. Knll surətdə (bollu) sədəqə verən mminlərə tənə edənləri və gc-bəla ilə əllərinə dşəni təsəddq edən kəsləri məsxərəyə qoyanları Allah z məsxərəyə qoyacaqdır. Onlar şiddətli bir əzaba dar olacaqlar!  ۙ 
Astaghfir Lahum 'Aw Lā Tastaghfir Lahum 'In Tastaghfir Lahum Sab`īna Marratan Falan Yaghfira Al-Lahu Lahum  ۚ  Dhālika Bi'annahum Kafarū Bil-Lahi Wa Rasūlihi Wa  ۗ  Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Al-Fāsiqīna 009-080. (Ya Peyğəmbərim!) Onlar (o mnafiqlər) n istər bağışlanma dilə, istər diləmə; onlar n yetmiş dəfə bağışlanma diləsəndə, yenə Allah onları bağışlamayacaq. Bu onların Allahı və Onun Peyğəmbərini inkar etmələrinə grədir. Allah fasiq tayfanı doğru yola ynəltməz!  ۚ   ۗ 
Fariĥa Al-Mukhallafūna Bimaq`adihim Khilāfa Rasūli Al-Lahi Wa Karihū 'An Yujāhidū Bi'amwālihim Wa 'Anfusihim Fī Sabīli Al-Lahi Wa Qālū Lā Tanfirū Fī Al-Ĥarri  ۗ  Qul Nāru Jahannama 'Ashaddu Ĥarrāan  ۚ  Law Kānū Yafqahūna 009-081. (Təbuk dyşndə iştirak etməyib) arxada qalanlar (mnafiqlər) Allahın Rəsuluna qarşı ıxaraq (evdə) oturub qalmalarına sevindilər, Allah yolunda malları və canları ilə cihad etmək istəmədilər və (mminlərə): "Bu istidə dyşə ıxmayın!" - dedilər. (Ya Peyğəmbərim!) De: "Cəhənnəm odu daha istidir!" Kaş biləydilər!  ۗ   ۚ 
Falyađĥakū Qalīlāan Wa Līabkū Kathīrāan Jazā'an Bimā Kānū Yaksibūna 009-082. Qazandıqlarının (qazandıqları gnahların) cəzası (əvəzi) olaraq az glb ox ağlasınlar!
Fa'in Raja`aka Al-Lahu 'Ilá Ţā'ifatin Minhum Fāsta'dhanūka Lilkhurūji Faqul Lan Takhrujū Ma`iya 'Abadāan Wa Lan Tuqātilū Ma`iya `Adūwāan  ۖ  'Innakum Rađītum Bil-Qu`ūdi 'Awwala Marratinq`udū Ma`a Al-Khālifīna 009-083. Əgər (Təbuk dyşndən sonra) Allah səni (Mədinədə qalıb cihada ıxmayan mnafiqlərdən) bir dəstənin yanına qaytarsa və onlar səndən (dyşə ıxmaq n) izin istəsələr, de: "Mənimlə əsla (cihada) ıxmayacaq, mənimlə birlikdə he vaxt he bir dşmənə qarşı dyşməyəcəksiniz. nki əvvəlcə (evdə) oturmağa razı oldunuz. İndi də arxada qalanlarla (qadınlar və uşaqlarla) birlikdə (evdə) oturun!"  ۖ 
Wa Lā Tuşalli `Alá 'Aĥadin Minhum Māta 'Abadāan Wa Lā Taqum `Alá Qabrihi  ۖ  'Innahum Kafarū Bil-Lahi Wa Rasūlihi Wa Mātū Wa Hum Fāsiqūna 009-084. Onlardan (mnafiqlərdən) lən he bir kəsə he vaxt namaz qılma, qəbrinin başında durma. nki onlar Allahı, Onun Peyğəmbərini dandılar və fasiq olaraq ldlər. ~  ۖ 
Wa Lā Tu`jibka 'Amwāluhum Wa 'Awlāduhum  ۚ  'Innamā Yurīdu Al-Lahu 'An Yu`adhdhibahum Bihā Fī Ad-Dunyā Wa Tazhaqa 'Anfusuhum Wa Hum Kāfirūna 009-085. Onların nə mal-dvləti, nə də oğul-uşağı səni heyrətə salmasın. Allah bununla onlara (mnafiqlərə) ancaq dnyada əzab vermək və kafir olduqları halda, canlarının (ətinliklə) ıxmasını istər.  ۚ 
Wa 'Idhā 'Unzilat Sūratun 'An 'Āminū Bil-Lahi Wa Jāhidū Ma`a Rasūlihi Asta'dhanaka 'Ū Aţ-Ţawli Minhum Wa Qālū Dharnā Nakun Ma`a Al-Qā`idīna 009-086. Allaha iman gətirin, Onun Peyğəmbəri ilə birlikdə vuruşun! - deyən bir surə nazil edildiyi zaman aralarında sərvət sahibi olanlar səndən izin istəyib: "Qoy biz də (dyşə ıxmayıb evdə) oturanlarla bir yerdə qalaq!" - deyərlər.
Rađū Bi'an Yakūnū Ma`a Al-Khawālifi Wa Ţubi`a `Alá Qulūbihim Fahum Lā Yafqahūna 009-087. Onlar arxada qalanlarla (qadınlar, uşaqlar və xəstələrlə) bir yerdə qalmağı zlərinə rəva bildilər. Onların rəkləri mhrlənmişdir, buna grə də (Allahın yd-nəsihətini, cihadın savabını, ondan boyun qaırmağın rəzalətini) anlamazlar.
Lakini Ar-Rasūlu Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Ma`ahu Jāhadū Bi'amwālihim Wa 'Anfusihim  ۚ  Wa 'Ūlā'ika Lahumu Al-Khayrātu  ۖ  Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Mufliĥūna 009-088. Lakin Peyğəmbər və onunla birlikdə olan mminlər malları və canları ilə cihad etdilər (vuruşdular). Btn nemətlər məhz onlarındır, nicat tapanlar da məhz onlardır!  ۚ   ۖ 
'A`adda Al-Lahu Lahum Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā  ۚ  Dhālika Al-Fawzu Al-`Ažīmu 009-089. Allah onlar n əbədi qalacaqları, (ağacları) altından aylar axan cənnətlət hazırlamışdır. Bu, byk qurtuluşdur (uğurdur)!  ۚ 
Wa Jā'a Al-Mu`adhdhirūna Mina Al-'A`rābi Liyu'udhana Lahum Wa Qa`ada Al-Ladhīna Kadhabū Al-Laha Wa Rasūlahu  ۚ  Sayuşību Al-Ladhīna Kafarū Minhum `Adhābun 'Alīmun 009-090. Bədəvilərdən (Təbuk dyşnə getməmək n) izin almağa zrxahlar gəldi. Allaha və Onun Peyğəmbərinə yalan syləyənlər isə (zr belə istəməyib evlərində) oturdular. Onlardan kafir olanlara şiddətli bir əzab z verəcəkdir.  ۚ 
Laysa `Alá Ađ-Đu`afā'i Wa Lā `Alá Al-Marđá Wa Lā `Alá Al-Ladhīna Lā Yajidūna Mā Yunfiqūna Ĥarajun 'Idhā Naşaĥū Lillahi Wa Rasūlihi  ۚ  Mā `Alá Al-Muĥsinīna Min Sabīlin Wa  ۚ  Allāhu Ghafūrun Raĥīmun 009-091. Allaha və Onun Peyğəmbərinə sadiq qalmaq (he bir pisliyə meyl etməmək) şərtilə, acizlərə (qocalara və anadan gəlmə zəiflərə), xəstələtə və (cihad yolunda) sərf etməyə bir şey tapa bilməyənlərə (cihadda z xərcini təmin etməyə qadir olmayanlara dyşə getməməkdə) he bir gnah yoxdur. Yaxşı işlər grənləri də (zrl səbəbə grə evdə qaldıqda) məzəmmət etməyə he bir əsas (lzum) yoxdur. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۚ   ۚ 
Wa Lā `Alá Al-Ladhīna 'Idhā Mā 'Atawka Litaĥmilahum Qulta Lā 'Ajidu Mā 'Aĥmilukum `Alayhi Tawallaw Wa 'A`yunuhum Tafīđu Mina Ad-Dam`i Ĥazanāan 'Allā Yajidū Mā Yunfiqūna 009-092. (Dyşə getməyə minikdən tr) yanına gəldikdə: "Sizin minməyiniz n bir heyvan tapmıram",- deyərkən (cihad yolunda) sərf etməyə bir şey tapa bilmədikləri n kədərdən gzlərindən yaş axa-axa geri dnənlərdə he bir gnah yoxdur!
'Innamā As-Sabīlu `Alá Al-Ladhīna Yasta'dhinūnaka Wa Hum 'Aghniyā'u  ۚ  Rađū Bi'an Yakūnū Ma`a Al-Khawālifi Wa Ţaba`a Al-Lahu `Alá Qulūbihim Fahum Lā Ya`lamūna 009-093. Ancaq varlı olduqları halda (dyşə getməmək n) səndən izin istəyənlər məzəmmətə layiqdirlər. Onlar (cihada getməyib) arxada qalanlarla (qadınlar və uşaqlarla) bir yerdə qalmağa razı oldular. Allah onların rəklərini (qazandıqları gnaha grə) mhrləmişdir. Buna grə də onlar (başlarına gələcək msibəti) bilməzlər!  ۚ 
Ya`tadhirūna 'Ilaykum 'Idhā Raja`tum 'Ilayhim  ۚ  Qul Lā Ta`tadhirū Lan Nu'umina Lakum Qad Nabba'anā Al-Lahu Min 'Akhrikum  ۚ  Wa Sayará Al-Lahu `Amalakum Wa Rasūluhu Thumma Turaddūna 'Ilá `Ālimi Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati Fayunabbi'ukum Bimā Kuntum Ta`malūna 009-094. (Dyşdən geri dnb) yanlarına qayıtdığınız zaman onlar sizdən zr istəyərlər. (Onlara) belə de: "(Əbəs yerə) zr istəməyin, onsuzda sizə inanmayacağıq. Allah əhvalınızdan bizi xəbərdar etmişdir. (Bundan belə) əməlinizi Allah da grəcək, Onun Peyğəmbəri də". Sonra qeybi və aşkarı bilənin (Allahın) hzuruna qaytarılacaqsınız, O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir!  ۚ   ۚ 
Sayaĥlifūna Bil-Lahi Lakum 'Idhā Anqalabtum 'Ilayhim Litu`riđū `Anhum  ۖ  Fa'a`riđū `Anhum  ۖ  'Innahum Rijsun  ۖ  Wa Ma'wāhum Jahannamu Jazā'an Bimā Kānū Yaksibūna 009-095. Yanlarına qayıtdığınız zaman onlardan vaz keməniz (onları məzəmmət etməməniz) n (yalandan) Allaha and iəcəklər. Siz də onlardan vaz kein! (Qoyun qiyamət gn əzabı daha şiddətli olacaq kfr və nifaqlarında davam etsinlər!) nki onlar murdardırlar və qazandıqlarının (qazandıqları gnahların) cəzası olaraq dşəcəkləri yer də Cəhənnəmdir!  ۖ   ۖ   ۖ 
Yaĥlifūna Lakum Litarđaw `Anhum  ۖ  Fa'in Tarđaw `Anhum Fa'inna Al-Laha Lā Yarđá `Ani Al-Qawmi Al-Fāsiqīna 009-096. Onlardan razı olasınız deyə, qarşınızda (Allaha) and iəcəklər. Siz onlardan razı olsanız da, Allah fasiq bir tayfadan razı olmaz!  ۖ 
Al-'A`rābu 'Ashaddu Kufrāan Wa Nifāqāan Wa 'Ajdaru 'Allā Ya`lamū Ĥudūda Mā 'Anzala Al-Lahu `Alá Rasūlihi Wa  ۗ  Allāhu `Alīmun Ĥakīmun 009-097. Bədəvilər kfr və nifaq baxımından daha pis (qəliz) və Allahın z Peyğəmbərinə nazil etdiyi hkmləri (cahillikləri zndən) bilməməyə (başa dşməməyə) daha layiqdirlər. Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!  ۗ 
Wa Mina Al-'A`rābi Man Yattakhidhu Mā Yunfiqu Maghramāan Wa Yatarabbaşu Bikumu Ad-Dawā'ira  ۚ  `Alayhim Dā'iratu As-Saw'i Wa  ۗ  Allāhu Samī`un `Alīmun 009-098. Bədəvilər iərisində elələri vardır ki, (Allah yolunda) xərclədiklərini ziyan sayar və (bundan xilas olmaq n) başınıza bəlalar (mnasibətlər) gəlməsini gzləyərlər. (Mminlərə arzu etdikləri) bəla (msibət) z başlarına gəlsin! Allah (hər şeyi) eşidəndir, biləndir!  ۚ   ۗ 
Wa Mina Al-'A`rābi Man Yu'uminu Bil-Lahi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Wa Yattakhidhu Mā Yunfiqu Qurubātin `Inda Al-Lahi Wa Şalawāti Ar-Rasūli  ۚ  'Alā 'Innahā Qurbatun Lahum  ۚ  Sayudkhiluhumu Al-Lahu Fī Raĥmatihi  ۗ  'Inna Al-Laha Ghafūrun Raĥīmun 009-099. Bədəvilər iərisində elələri də vardır ki, Allaha, axirət gnnə inanır, xərclədiklərini Allaha yaxınlıq və Peyğəmbərin dualarına nail olmaq n vəsilə sayırlar. Bilin ki, bu onlar n (Allaha) yaxınlaşmağa bir səbəbdir. Allah onları z mərhəmətinə nail edəcəkdir. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۚ   ۚ  ~  ۗ 
Wa As-Sābiqūna Al-'Awwalūna Mina Al-Muhājirīna Wa Al-'Anşāri Wa Al-Ladhīna Attaba`ūhum Bi'iĥsānin Rađiya Al-Lahu `Anhum Wa Rađū `Anhu Wa 'A`adda Lahum Jannātin Tajrī Taĥtahā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā  ۚ  'Abadāan Dhālika Al-Fawzu Al-`Ažīmu 009-100. (İslamı) ilk əvvəl qəbul edib (bu işdə başqalarından) irəli dşən mhacirlərə və ənsara, həminin yaxşı işlər grməkdə onların ardınca gedən kimsələrə gəldikdə, Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdırlar. (Allah) onlar n əbədi qalacaqları, (ağacları) altından aylar axan cənnətlər hazırlamışdır. Bu, byk qurtuluşdur (uğurdur)!  ۚ 
Wa Mimman Ĥawlakum Mina Al-'A`rābi Munāfiqūna  ۖ  Wa Min 'Ahli Al-Madīnati  ۖ  Maradū `Alá An-Nifāqi Lā Ta`lamuhum  ۖ  Naĥnu Na`lamuhum  ۚ  Sanu`adhdhibuhum Marratayni Thumma Yuraddūna 'Ilá `Adhābin `Ažīmin 009-101. Ətrafınızdakı bədəvilər və Mədinə əhalisi iərisində ikizlly zlərinə adət etmiş (bu işdə mahir) mnafiqlər vardır. Sən onları tanımazsan, Biz isə onları tanıyırıq. Onlara iki dəfə (dnyada və qəbr evində) əzab verəcəyik. Sonra (axirətdə) isə ən byk əzaba uğrayacaqlar.  ۖ   ۖ   ۖ   ۚ 
Wa 'Ākharūna A`tarafū Bidhunūbihim Khalaţū `Amalāan Şāliĥāan Wa 'Ākhara Sayyi'āan `Asá Al-Lahu 'An Yatūba `Alayhim  ۚ  'Inna Al-Laha Ghafūrun Raĥīmun 009-102. (Mnafiqlərin) bir qismi də gnahlarını etiraf etdi. Onlar (əvvəl etdikləri) yaxşı bir əməllə (sonradan etdikləri) pis bir əməli bir-birinə qarışdırmışlar. Ola bilsin ki, Allah onların tvbələrini qəbul etsin. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۚ 
Khudh Min 'Amwālihim Şadaqatan Tuţahhiruhum Wa Tuzakkīhim Bihā Wa Şalli `Alayhim  ۖ  'Inna Şalātaka Sakanun Lahum Wa  ۗ  Allāhu Samī`un `Alīmun 009-103. (Ya Rəsulum!) Onların mallarından sədəqə (zəkat) al. Bununla onları (gnahlarından) təmizləmiş, pak etmiş (mallarına bərəkət vermiş, əməllərinin savabını artırmış) olarsan. Onlardan tr dua et, nki sənin duan onlar n bir arxayınılıqdır (rahatlıqdır). Allah (hər şeyi) eşidəndir, biləndir.  ۖ   ۗ 
'Alam Ya`lamū 'Anna Al-Laha Huwa Yaqbalu At-Tawbata `An `Ibādihi Wa Ya'khudhu Aş-Şadaqāti Wa 'Anna Al-Laha Huwa At-Tawwābu Ar-Raĥīmu 009-104. Məgər onlar bilmirlər ki, Allah qullarından tvbə qəbul edər, sədəqə (zəkat) alar və Allah tvbələri qəbul edəndir, rəhmlidir?!
Wa Quli A`malū Fasayará Al-Lahu `Amalakum Wa Rasūluhu Wa Al-Mu'uminūna  ۖ  Wa Saturaddūna 'Ilá `Ālimi Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati Fayunabbi'ukum Bimā Kuntum Ta`malūna 009-105. De: "(Ey insanlar, ey tvbəkarlar! İstədiyinizi) edin. Allah, Onun Peyğəmbəri və mminlər əməllərinizi grəcəklər. Siz qeybi və aşkarı bilən Allahın hzuruna qaytarılacaqsınız, O da sizə nə etdiklərinizi xəbər verəcəkdir!"  ۖ 
Wa 'Ākharūna Murjawna Li'amri Al-Lahi 'Immā Yu`adhdhibuhum Wa 'Immā Yatūbu `Alayhim Wa  ۗ  Allāhu `Alīmun Ĥakīmun 009-106. (Bədəvilərdən və Mədinə əhalisindən) dyşə getməyənlərin bir qisminin də işi Allaha qalıb. Allah ya onlara əzab verəcək, ya da tvbələrini qəbul edəcək. Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!  ۗ 
Wa Al-Ladhīna Attakhadhū Masjidāan Đirārāan Wa Kufrāan Wa Tafrīqāan Bayna Al-Mu'uminīna Wa 'Irşādāan Liman Ĥāraba Al-Laha Wa Rasūlahu Min  ۚ  Qablu Wa Layaĥlifunna 'In 'Aradnā 'Illā  ۖ  Al-Ĥusná Wa Allāhu Yash/hadu 'Innahum Lakādhibūna 009-107. (Quba məscidinə və msəlmanlara) zərər vurmar, kfr etmək, mminlər arasına təfriqə salmaq məqsədilə, əvvəllər Allaha və Onun Peyğəmbərinə qarşı mharibə edən kimsədən (gəlib onlara rəhbərlik edəcəyi təqdirdə) gz-qulaq olmaq n məscid dzəldən və: "Biz (bununla) yaxşılıqdan başqa bir şey istəmədik",- deyə and iənlərin (mnafiqlərin) , həqiqətən, yalanı olmaları barədə Allah z şahidlik edəcəkdir!  ۚ   ۖ 
Lā Taqum Fīhi 'Abadāan  ۚ  Lamasjidun 'Ussisa `Alá At-Taqwá Min 'Awwali Yawmin 'Aĥaqqu 'An Taqūma Fīhi  ۚ  Fīhi Rijālun Yuĥibbūna 'An Yataţahharū Wa  ۚ  Allāhu Yuĥibbu Al-Muţţahhirīna 009-108. (Ya Rəsulum!) Orada he vaxt namaz qılma. İlk gndən binası təqva (Allahdan qorxub pis əməllərdən əkinmək) zərində qurulmuş məscid namaz qılmağına daha layiqdir. Orada paklanmağı sevən insanlar vardır. Allah pak olanları (zlərini cismən təmizləyənləri, mənəvi qsurlardan, irkinliklərdən qorumağa alışanları) sevər! ~  ۚ   ۚ   ۚ 
'Afaman 'Assasa Bunyānahu `Alá Taqwá Mina Al-Lahi Wa Riđwānin Khayrun 'Am Man 'Assasa Bunyānahu `Alá Shafā Jurufin Hārin Fānhāra Bihi Fī Nāri Jahannama Wa  ۗ  Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Až-Žālimīna 009-109. Elə isə (məscid) binasını Allah qorxusu və rizası zərində quran kəs daha yaxşıdır, yoxsa uulmaqda olan bir yerin(uurumun) kənarında qurub onunla birlikdə cəhənnəm oduna yuvarlanan kəs?! Allah zalım tayfanı doğru yola ynəltməz!  ۗ 
Lā Yazālu Bunyānuhumu Al-Ladhī Banaw Rībatan Fī Qulūbihim 'Illā 'An Taqaţţa`a Qulūbuhum Wa  ۗ  Allāhu `Alīmun Ĥakīmun 009-110. Onların qurduğu bina (məscid) rəkləri para-para olana (lənə) qədər qəlblərində bir şbhə (nigaranılıq və nifaq mənbəyi) olaraq qalacaqdır. Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!  ۗ 
'Inna Al-Laha Ashtará Mina Al-Mu'uminīna 'Anfusahum Wa 'Amwālahum Bi'anna Lahumu Al-Jannata  ۚ  Yuqātilūna Fī Sabīli Al-Lahi Fayaqtulūna Wa Yuqtalūna  ۖ  Wa`dāan `Alayhi Ĥaqqāan At-Tawrāati Wa Al-'Injīli Wa Al-Qur'āni  ۚ  Wa Man 'Awfá Bi`ahdihi Mina Al-Lahi  ۚ  Fāstabshirū Bibay`ikumu Al-Ladhī Bāya`tum Bihi  ۚ  Wa Dhalika Huwa Al-Fawzu Al-`Ažīmu 009-111. Allah, şbhəsiz ki, Allah yolunda vuruşub ldrən və ldrlən mminlərin canlarını və mallarını Tvratda, İncildə və Quranda haqq olaraq vəd edilmiş Cənnət mqabilində satın almışdır. Allahdan daha ox əhdə vəfa edən kimdir? Etdiyiniz svdəyə grə sevinin. Bu, byk qurtuluşdur (uğurdur)!  ۚ   ۖ   ۚ   ۚ   ۚ 
At-Tā'ibūna Al-`Ābidūna Al-Ĥāmidūna As-Sā'iĥūna Ar-Rāki`ūna As-Sājidūna Al-'Āmirūna Bil-Ma`rūfi Wa An-Nāhūna `Ani Al-Munkari Wa Al-Ĥāfižūna Liĥudūdi Al-Lahi  ۗ  Wa Bashshiri Al-Mu'uminīna 009-112. (Onlar Allaha) tvbə, ibadət və şkr-səna edənlər, oruc tutanlar (və ya cihad uğrunda, elm təhsil etmək n yurdundan ayrılıb başqa yerlərə gedənlər), rku və səcdə edənlər (namaz qılanlar), yaxşı işlər grməyi əmr edib pis işləri yasaq edənlər və Allahın hədlərini (halal-haramı) qoruyanlardır. (Ya Rəsulum!) Belə mminləri (Cənnətlə) mjdələ!  ۗ 
Mā Kāna Lilnnabīyi Wa Al-Ladhīna 'Āmanū 'An Yastaghfirū Lilmushrikīna Wa Law Kānū 'Ūlī Qurbá Min Ba`di Mā Tabayyana Lahum 'Annahum 'Aşĥābu Al-Jaĥīmi 009-113. Mşriklərin cəhənnəmlik olduqları (msəlmanlara) bəlli olduqdan sonra onlarla qohum olsalar belə, Peyğəmbərə və iman gətirənlərə onlar n bağışlanma diləmək yaraşmaz!
Wa Mā Kāna Astighfāru 'Ibrāhīma Li'abīhi 'Illā `An Maw`idatin Wa`adahā 'Īyāhu Falammā Tabayyana Lahu 'Annahu `Adūwun Lillahi Tabarra'a Minhu  ۚ  'Inna 'Ibrāhīma La'awwāhun Ĥalīmun 009-114. İbrahimin z atası n bağışlanma diləməsi isə ancaq ona verdiyi bir vədə grə idi. Atasının Allaha dşmən olması İbrahimə aydın olduqda o z atasından uzaqlaşdı (onunla btn əlaqələrini kəsdi). Həqiqətən, İbrahim (Allaha ox dua edərək) yalvarıb-yaxaran və həlim xasiyyətli bir zat idi. ~ ~  ۚ 
Wa Mā Kāna Al-Lahu Liyuđilla Qawmāan Ba`da 'Idh Hadāhum Ĥattá Yubayyina Lahum Mā Yattaqūna  ۚ  'Inna Al-Laha Bikulli Shay'in `Alīmun 009-115. Allah bir tayfanı doğru yola ynəltdikdən sonra qorxub əkinməli olduqları şeyləri zlərinə bildirmədən onları (haqq yolundan) sapdırmaz! Həqiqətən, Allah hər şeyi (olduğu kimi, layiqincə) biləndir!  ۚ 
'Inna Al-Laha Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۖ  Yuĥyī Wa Yumītu  ۚ  Wa Mā Lakum Min Dūni Al-Lahi Min Wa Līyin Wa Lā Naşīrin 009-116. Həqiqətən, gylərin və yerin hkm (mlk) Allaha məxsusdur. Dirildən də, ldrən də Odur. Sizin Allahdan başqa havadarınız və kməyə atanınız yoxdur!  ۖ   ۚ 
Laqad Tāba Al-Lahu `Alá An-Nabīyi Wa Al-Muhājirīna Wa Al-'Anşāri Al-Ladhīna Attaba`ūhu Fī Sā`ati Al-`Usrati Min Ba`di Mā Kāda Yazīghu Qulūbu Farīqin Minhum Thumma Tāba `Alayhim  ۚ  'Innahu Bihim Ra'ūfun Raĥīmun 009-117. Allah (msəlmanlardan) bir qismini rəyi (şəkk-şbhəyə dşb Peyğəmbərdən və cihaddan) dmək zrə ikən Peyğəmbərə, ətin saatda onun arxasında gedən mhacirlərə və ənsara tvbə nəsib etdi. Sonra da onların tvbələrini qəbul buyurdu (onları bağışladı). nki O, həqiqətən, onlara qarşı ox şəfqətli, ox rəhimlidir.  ۚ 
Wa `Alá Ath-Thalāthati Al-Ladhīna Khullifū Ĥattá 'Idhā Đāqat `Alayhimu Al-'Arđu Bimā Raĥubat Wa Đāqat `Alayhim 'Anfusuhum Wa Žannū 'An Lā Malja'a Mina Al-Lahi 'Illā 'Ilayhi Thumma Tāba `Alayhim Liyatūbū  ۚ  'Inna Al-Laha Huwa At-Tawwābu Ar-Raĥīmu 009-118. Həminin (Təbuk dyşndən) geri qalmış nəfərin də (tvbələrini qəbul etdi). Belə ki, dnya onlara dar olmuş, rəkləri (qəm-qssədən) təngə gəlib sıxılmışdı. Onlar Allahdan (Allahın əzabından) yalnız Onun znə sığınmağın mmkn olduğunu başa dşdlər. Şbhəsiz ki, Allah tvbələri qəbul edəndir, rəhmlidir!  ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Attaqū Al-Laha Wa Kūnū Ma`a Aş-Şādiqīna 009-119. Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun və (imanında, szndə, işində) doğru olanlarla olun! (Peyğəmbər və onun sadiq əshabələri ilə birlikdə olun!)
Mā Kāna Li'hli Al-Madīnati Wa Man Ĥawlahum Mina Al-'A`rābi 'An Yatakhallafū `An Rasūli Al-Lahi Wa Lā Yarghabū Bi'anfusihim `An Nafsihi  ۚ  Dhālika Bi'annahum Lā Yuşībuhum Žama'un Wa Lā Naşabun Wa Lā Makhmaşatun Fī Sabīli Al-Lahi Wa Lā Yaţa'ūna Mawţi'āan Yaghīžu Al-Kuffāra Wa Lā Yanālūna Min `Adūwin Naylāan 'Illā Kutiba Lahum Bihi `Amalun Şāliĥun  ۚ  'Inna Al-Laha Lā Yuđī`u 'Ajra Al-Muĥsinīna 009-120. Mədinəlilərə və onların ətrafında olan bədəvilərə (dyşdə) Allahın Peyğəmbərindən geri qalmaq, ondan (ona z verən məşəqqətlərdən) zlərini kənara əkmək (belə ətinliklərin zlərinə z verməsini istəməmək, beləliklə də, zlərini Peyğəmbərdən stn tutmaq) yaraşmaz. nki Allah yolunda onlara elə bir susuzluq, yorğunluq və aclıq z verməz, kafirlərin qəzəbinə səbəb olan elə bir yerə onlar ayaq basmaz və dşməndən elə bir bəla, msibət grməzlər ki, bunların mqabilində onlara yaxşı bir əməl yazılmamış olsun! Həqiqətən, Allah yaxşı işlər grənlərin mkafatını zay etməz!  ۚ   ۚ 
Wa Lā Yunfiqūna Nafaqatan Şaghīratan Wa Lā Kabīratan Wa Lā Yaqţa`ūna Wa Adīāan 'Illā Kutiba Lahum Liyajziyahumu Al-Lahu 'Aĥsana Mā Kānū Ya`malūna 009-121. Onların sərf etdikləri elə bir az-ox xərc, (cihad zamanı Peyğəmbərlə) kedikləri elə bir vadi olmaz ki, Allah (qiyamət gn) əməllərinin qarşılığını daha gzəl versin deyə, əvəzində onlara (savab) yazılmamış olsun!
Wa Mā Kāna Al-Mu'uminūna Liyanfirū Kāffatan  ۚ  Falawlā Nafara Min Kulli Firqatin Minhum Ţā'ifatun Liyatafaqqahū Fī Ad-Dīni Wa Liyundhirū Qawmahum 'Idhā Raja`ū 'Ilayhim La`allahum Yaĥdharūna 009-122. (Ehtiyac olmadıqda) mminlərin hamısı birdən (cihada, dyşə) ıxmamalıdır. Barı, hər tayfadan bir dəstə (elm yrənmək, sonra da onuu dindaşlarına yrətmək n) qalsın ki, camaatı (dyşdən) qayıtdığı zaman onları (Allahın əzabı ilə) qorxutsun. Bəlkə, onlar (əldə etdikləri biliklər sayəsində yaramaz işlərdən, nalayiq hərəkətlərdən) əkinsinlər!  ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Qātilū Al-Ladhīna Yalūnakum Mina Al-Kuffāri Wa Līajidū Fīkum Ghilžatan  ۚ  Wa A`lamū 'Anna Al-Laha Ma`a Al-Muttaqīna 009-123. Ey iman gətirənlər! Yaxınlığınızda olan kafirlərlə vuruşun. Qoy onlar sizdən (zlərinə qarşı) sərtlik grsnlər. Bilin ki, Allah mttəqilərlədir!  ۚ 
Wa 'Idhā Mā 'Unzilat Sūratun Faminhum Man Yaqūlu 'Ayyukum Zādat/hu Hadhihi 'Īmānāan  ۚ  Fa'ammā Al-Ladhīna 'Āmanū Fazādat/hum 'Īmānāan Wa Hum Yastabshirūna 009-124. Bir surə nazil edildiyi zaman onlardan (mnafiqlərdən): "Bu sizin hansınızın imanını artırdı?" - deyənlər də var. Mminlərə gəlincə, (hər bir surə) onların imanını artırar və onlar (bu surələrin nazil olmasına) sevinərlər. ~  ۚ 
Wa 'Ammā Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Marađun Fazādat/hum Rijsāan 'Ilá Rijsihim Wa Mātū Wa Hum Kāfirūna 009-125. Qəlblərində mərəz (şəkk-şbhə, nifaq) olanlara gəldikdə isə, (hər bir surə) onların murdarlığı (kfrə, nifaqı) stnə bir murdarlıq da gətirər və onlar kafir olaraq lərlər!
'Awalā Yarawna 'Annahum Yuftanūna Fī Kulli `Āmin Marratan 'Aw Marratayni Thumma Lā Yatūbūna Wa Lā Hum Yadhdhakkarūna 009-126. Mnafiqlər ildə bir-iki dəfə bəlaya giriftar olduqlarını grmrlərmi? Bununla belə, yenə tvbə edib ibrət almırlar!
Wa 'Idhā Mā 'Unzilat Sūratun Nažara Ba`đuhum 'Ilá Ba`đin Hal Yarākum Min 'Aĥadin Thumma Anşarafū  ۚ  Şarafa Al-Lahu Qulūbahum Bi'annahum Qawmun Lā Yafqahūna 009-127. (Mnafiqlərin yaramaz işlərindən, qəbahətlərindən xəbər verən) bir surə nazil edildiyi zaman bir-birinə baxıb: "(Msəlmanlardan) sizi grən varmı?" - deyə soruşur, (grən yoxdursa) dnb aradan ıxırlar. Onlar (haqqı) anlamaz bir tayfa olduqları n Allah da rəklərini (imandan, xeyirdən) dndərmişdir!  ۚ 
Laqad Jā'akum Rasūlun Min 'Anfusikum `Azīzun `Alayhi Mā `Anittum Ĥarīşun `Alaykum Bil-Mu'uminīna Ra'ūfun Raĥīmun 009-128. (Ey mmətim!) Sizə znzdən bir peyğəmbər gəldi ki, sizin əziyyətə (məşəqqətə) dşməyiniz ona ağır gəlir, o sizdən (sizin iman gətirməyinizdən) tr təşnədir, mminlərlə şəfqətli, mərhəmətlidir!
Fa'in Tawallaw Faqul Ĥasbī Al-Lahu Lā 'Ilāha 'Illā Huwa  ۖ  `Alayhi Tawakkaltu  ۖ  Wa Huwa Rabbu Al-`Arshi Al-`Ažīmi 009-129. (Ya Peyğəmbərim!) Əgər onlar (sənə iman gətirməkdən, əmrlərinə itaət etməkdən) z dndərsələr, de: "Mənə təkcə Allah yetər. Ondan başqa he bir tanrı yoxdur. Ona təvəkkl etdim mən. O, byk ərşin sahibidir! (O, btn kainatın xaliqi və ixtiyar sahibidir!) ~  ۖ   ۖ 
Next Sūrah