8) Sūrat Al-'Anfāl

Printed format

8)

Yas'alūnaka `Ani Al-'Anfāl Quli Al-'Anfāli Lillahi Wa Ar-Rasūli Fa Attaqū Al-Laha Wa 'Aşliĥū Dhāta Baynikum Wa 'Aţī`ū Al-Laha Wa Rasūlahu 'In Kuntum Mu'uminīna 008-001. (Ya Peyğəmbərim!) Səndən (mharibədə əldə edilmiş) qənimətlər (onların kimə atması) haqqında soruşarlar. De: "Qənimətlər Allahın və Peyğəmbərinindir (onun blnməsi Allaha və Peyğəmbərinə aiddir). Buna grə də əgər (həqiqi) mminsinizsə, Allahdan qorxun, aranızdakı mnasibətləri dzəldin, Allaha və Onun Peyğəmbərinə itaət edin!  ۖ   ۖ  ~  ۖ 
'Innamā Al-Mu'uminūna Al-Ladhīna 'Idhā Dhukira Al-Lahu Wajilat Qulūbuhum Wa 'Idhā Tuliyat `Alayhim 'Āyātuhu Zādat/hum 'Īmānāan Wa `Alá Rabbihim Yatawakkalūna 008-002. Mminlər yalnız o kəslərdir ki, Allah adı əkiləndə (Onun heybət və əzəmətindən) rəkləri qorxudan titrəyər, Allahın ayələri oxunduğu zaman həmin ayələr onların imanlarını daha da artırar, onlar ancaq z Rəbbinə təvəkkl edər.
Al-Ladhīna Yuqīmūna Aş-Şalāata Wa Mimmā Razaqnāhum Yunfiqūna 008-003. (Vaxtlı-vaxtında, lazımınca) namaz qılar və verdiyimiz ruzidən (Allah yolunda) sərf edərlər.
'Ūlā'ika Humu Al-Mu'uminūna Ĥaqqāan  ۚ  Lahum Darajātun `Inda Rabbihim Wa Maghfiratun Wa Rizqun Karīmun 008-004. Onlar həqiqi mminlərdir. Onların z Rəbbi yanında dərəcələri vardır. Onları (qiyamət gn) bağışlanma və (Cənnətdə) tkənməz (gzəl, minnətsiz) ruzi gzləyir!  ۚ 
Kamā 'Akhrajaka Rabbuka Min Baytika Bil-Ĥaqqi Wa 'Inna Farīqāan Mina Al-Mu'uminīna Lakārihūna 008-005. (Qənimətlərin blşdrlməsi sulundan bəzilərinin narazı qalması) mminlərdən bir dəstənin (Bədr vuruşuna getmək) xoşuna gəlmədiyi halda, Rəbbinin səni haqq (cihad) uğrunda z evindən ıxartmasına bənzər! (Bəzi mminlər msəlmanların sayca az, qvvətcə zəif olduqları n Bədr mharibəsinə getməyi Peyğəmbər əleyhissəlama məsləhət grməmiş, zləri də orada iştirak etmək istəməmişdilər. Lakin Peyğəmbər onların sznə baxmayıb yaxın əshabələri ilə vuruşa yollanmış və dşməni məğlub edərək xeyli qənimət əldə etmişdi. Qənimətin blnməsi haqqında crbəcr təkliflər irəli srlmş, nəhayət Peyğəmbər bu barədə z fikrini demişdi. Bu fikir əvvəlcə bəzilərinin xoşuna gəlməmiş, sonra onun dzgnly başa dşlb hamılıqla qəbul edilmişdi. Beləliklə, hər iki halda - həm mharibəyə getməkdə, həm də qənimətlərin blnməsi sulunda Peyğəmbər əleyhissəlamın haqlı olduğu sbuta yetmişdi).
Yujādilūnaka Fī Al-Ĥaqqi Ba`damā Tabayyana Ka'annamā Yusāqūna 'Ilá Al-Mawti Wa Hum Yanžurūna 008-006. Gzləri baxa-baxa lmə srklənirlərmiş kimi, haqq (Bədr vuruşunun vacib olması) bəlli olduqdan sonra belə, onlar yenə də bu barədə səninlə mbahisə edirdilər.
Wa 'Idh Ya`idukumu Al-Lahu 'Iĥdá Aţā'ifatayni 'Annahā Lakum Wa Tawaddūna 'Anna Ghayra Dhāti Ash-Shawkati Takūnu Lakum Wa Yurīdu Al-Lahu 'An Yuĥiqqa Al-Ĥaqqa Bikalimātihi Wa Yaqţa`a Dābira Al-Kāfirīna 008-007. O zaman Allah sizə iki dəstədən birinin (Şamdan qayıdan karvanın və ya Məkkədən ıxıb onların kməyinə gələn Qreyş əsgərlərinin) sizin olmasını vəd edirdi. Siz silahsız (qvvətsiz) karvanın sizin olmasını arzu edirdiniz. Allah isə z szləri (bu barədə nazil etdiyi ayə) ilə haqqı (islamı) bərqərar etmək və kafirlərin kkn kəsmək istəyirdi.
Liyuĥiqqa Al-Ĥaqqa Wa Yubţila Al-Bāţila Wa Law Kariha Al-Mujrimūna 008-008. (Allah bununla) gnahkarların xoşuna gəlməsə də, haqqı (islamı) bərqərar etmək və batili (kfr) yox etmək istəyirdi.
'Idh Tastaghīthūna Rabbakum Fāstajāba Lakum 'Annī Mumiddukum Bi'alfin Mina Al-Malā'ikati Murdifīna 008-009. O zaman siz (dua edərək) Rəbbinizdən kmək diləyirdiniz. (Allah: ) "Mən sizin imdadınıza bir-birinin ardınca gələn min mələklə ataram!" - deyə duanızı qəbul buyurmuşdu.
Wa Mā Ja`alahu Al-Lahu 'Illā Bushrá Wa Litaţma'inna Bihi Qulūbukum  ۚ  Wa Mā An-Naşru 'Illā Min `Indi Al-Lahi  ۚ  'Inna Al-Laha `Azīzun Ĥakīmun 008-010. Allah bu kməyi sizə yalnız sizin n bir mşdə və rəkləriniz sakit olsun deyə etmişdi. Qələbə yalnız Allahdandır. Allah yenilməz qvvət sahibi, hikmət sahibidir!  ۚ   ۚ 
'Idh Yughashshīkumu An-Nu`āsa 'Amanatan Minhu Wa Yunazzilu `Alaykum Mina As-Samā'i Mā'an Liyuţahhirakum Bihi Wa Yudh/hiba `Ankum Rijza Ash-Shayţāni Wa Liyarbiţa `Alá Qulūbikum Wa Yuthabbita Bihi Al-'Aqdāma 008-011. O vaxt (Bədr vuruşunda) z tərəfindən (kməyindən) arxayınlıq əlaməti olaraq, Allah sizi xəfif bir uyğuya daldırmış, sizi (irkdən-pasdan) təmizləmək (və ya dəstəmaz almaq), Şeytanın vəsvəsəsini sizdən ıxartmaq, rəklərinizi (qələbəyə inamla) doldurmaq və (quma batmasın deyə) ayaqlarınızın altını mhkəm etmək n gydən stnzə yağış yağdırmışdı.
'Idh Yūĥī Rabbuka 'Ilá Al-Malā'ikati 'Annī Ma`akum Fathabbitū Al-Ladhīna 'Āmanū  ۚ  Sa'ulqī Fī Qulūbi Al-Ladhīna Kafarū Ar-Ru`ba Fāđribū Fawqa Al-'A`nāqi Wa Ađribū Minhum Kulla Banānin 008-012. (Ya Peyğəmbərim!) Xatırla ki, o zaman Rəbbin mələklərə belə vəhy edirdi: "Mən də sizinləyəm. Mminlərə qvvət (mətanət) verin. Mən kafirlərin rəklərinə qorxu salacağam. Onların boyunlarını vurun, btn barmaqlarını (əl-ayaqlarını) doğrayın!"  ۚ 
Dhālika Bi'annahum Shāqqū Al-Laha Wa Rasūlahu  ۚ  Wa Man Yushāqiqi Al-Laha Wa Rasūlahu Fa'inna Al-Laha Shadīdu Al-`Iqābi 008-013. Bu onların Allaha və Onun Peyğəmbərinə qarşı ıxmalarına grədir. Kim Allaha və Onun Peyğəmbərinə qarşı ıxsa, (bilsin ki) Allah (ona) şiddətli əzab verər.  ۚ 
Dhālikum Fadhūqūhu Wa 'Anna Lilkāfirīna `Adhāba An-Nāri 008-014. Hələ ki, bunu (dnyadakı bu əzabı) dadın. Kafirləri stəlik cəhənnəm əzabı da gozləyir.
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Laqītumu Al-Ladhīna Kafarū Zaĥfāan Falā Tuwallūhumu Al-'Adbāra 008-015. Ey iman gətirənlər! Kafirlərlə bir yerə toplaşdıqları vaxt rastlaşsanız, dnb onlardan qamayın!
Wa Man Yuwallihim Yawma'idhin Duburahu 'Illā Mutaĥarrifāan Liqitālin 'Aw Mutaĥayyizāan 'Ilá Fi'atin Faqad Bā'a Bighađabin Mina Al-Lahi Wa Ma'wāhu Jahannamu  ۖ  Wa Bi'sa Al-Maşīru 008-016. (Dşməni aldatmaq məqsədilə yalandan znz qaan kimi gstərib) təkrar dyş n bir tərəfə əkilən və ya (kmək məqsədilə msəlmanlardan ibarət) başqa bir dəstəyə qoşulan istisna edilməklə, kim belə bir gndə dşmənə arxa evirib qaarsa, szsz ki, Allahın qəzəbinə uğramış olar. Onun məskəni Cəhənnəmdir. Ora nə pis dnş yeridir. ~  ۖ 
Falam Taqtulūhum Wa Lakinna Al-Laha Qatalahum  ۚ  Wa Mā Ramayta 'Idh Ramayta Wa Lakinna Al-Laha Ramá  ۚ  Wa Liyubliya Al-Mu'uminīna Minhu Balā'an Ĥasanāan  ۚ  'Inna Al-Laha Samī`un `Alīmun 008-017. (Ey mminlər Bədrdə) onları (kafirləri) siz ldrmədiniz, Allah ldrd. (Ya Peyğəmbərim! Dşmənlərin gznə bir ovuc torpar) atdığın zaman sən atmadın, Allah atdı. Allah bununla mminləri (qənimət əldə etmək və zəfər almaq n) yaxşı bir imtahandan keirtdi. Allah (hər şeyi) eşidəndir, biləndir!  ۚ   ۚ   ۚ 
Dhālikum Wa 'Anna Al-Laha Mūhinu Kaydi Al-Kāfirīna 008-018. Bu (hadisələr) biq həqiqətdir. Allah, szsz ki, kafirlərin hiyləsini zəiflədəndir!
'In Tastaftiĥū Faqad Jā'akumu Al-Fatĥu  ۖ  Wa 'In Tantahū Fahuwa Khayrun Lakum  ۖ  Wa 'In Ta`ūdū Na`ud Wa Lan Tughniya `Ankum Fi'atukum Shay'āan Wa Law Kathurat Wa 'Anna Al-Laha Ma`a Al-Mu'uminīna 008-019. (Ey mşriklər!) Əgər siz (Kəbənin rtklərinə yapışıb dua edərək) qələbə istəyirsinizsə, artıq sizə zəfər (mminlərin qələbəsilə Allahın əleyhinizə olan hkm) gəldi. Əgər (kfrdən və Peyğəmbərə qarşı mharibə aparmaqdan) əl əksəniz, bu sizin xeyrinizə olar. Yox, əgər təkrar (mharibəyə) qayıtsanız, Biz də qayıdarıq. Dəstəniz nə qədər ox olsa da, sizdən he bir şeyi (Allahın bəlasını, əzabını) dəf edə bilməz. Allah, həqiqətən, mminlərlədir!  ۖ   ۖ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Aţī`ū Al-Laha Wa Rasūlahu Wa Lā Tawallaw `Anhu Wa 'Antum Tasma`ūna 008-020. Ey iman gətirənlər! Allaha və Onun Peyğəmbərinə itaət edin, (Quranı, oradakı yd-nəsihətləri) eşitdiyiniz halda, ondan z dndərməyin!
Wa Lā Takūnū Kālladhīna Qālū Sami`nā Wa Hum Lā Yasma`ūna 008-021. Eşitmədikləri (rəkləri ilə təsdiq etmədikləri) halda (dilləri ilə): "Eşitdik!" deyənlər (mnafiqlər) kimi olmayın!
'Inna Sharra Ad-Dawābbi `Inda Al-Lahi Aş-Şummu Al-Bukmu Al-Ladhīna Lā Ya`qilūna 008-022. Allah yanında (yer zndə) gəzən canlıların ən pisi (haqqı) dərk etməyən karlar və lallardır.
Wa Law `Alima Al-Lahu Fīhim Khayrāan La'asma`ahum  ۖ  Wa Law 'Asma`ahum Latawallaw Wa Hum Mu`rūna 008-023. Əgər Allah (əzəldən) onlarda bir xeyir (olacağını) bilsəydi, (haqq sz) onlara eşitdirərdi. Onlar eşitməsəydilər belə, yenə də (haqdan inadla) z evirərək dnb gedərdilər.  ۖ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Astajībū Lillahi Wa Lilrrasūli 'Idhā Da`ākum Limā Yuĥyīkum  ۖ  Wa A`lamū 'Anna Al-Laha Yaĥūlu Bayna Al-Mar'i Wa Qalbihi Wa 'Annahu 'Ilayhi Tuĥsharūna 008-024. Ey iman gətirənlər! Peyğəmbər sizi, sizləri dirildəcək bir şeyə (imana, haqqa) dəvət etdiyi zaman Allahın və Onun Peyğəmbərinin dəvətini qəbul edin. Bilin ki, Allah insanla onun qəlbi arasına girər (insanın btn varlığına hakim olar; Allah rəklərdən keən hər şeyi bilir, btn rəklərin ixtiyarı da Onun əlindədir) və siz axırda Onun hzuruna cəm ediləcəksiniz!  ۖ  ~
Wa Attaqū Fitnatan Lā Tuşībanna Al-Ladhīna Žalamū Minkum Khāşşatan  ۖ  Wa A`lamū 'Anna Al-Laha Shadīdu Al-`Iqābi 008-025. Sizdən təkcə zalımlara toxunmayacaq (pis əməllərin mqabilində hamıya z verə biləcək) bəladan qorxun. Bilin ki, Allah (Onun əmrlərini pozanlara) şiddətli əzab verəndir!  ۖ 
Wa Adhkurū 'Idh 'Antum Qalīlun Mustađ`afūna Fī Al-'Arđi Takhāfūna 'An Yatakhaţţafakumu An-Nāsu Fa'āwākum Wa 'Ayyadakum Binaşrihi Wa Razaqakum Mina Aţ-Ţayyibāti La`allakum Tashkurūna 008-026. (Ey mhacirlər!) Xatırlayın ki, bir zaman siz yer zndə (Məkkədə) az idiniz; zəif (aciz) sayılırdınız, (buna grə də) adamların (kafirlərin) sizi ələ keirməsindən qorxurdunuz. (Belə bir vaxtda Allah) sizə (Mədinədə) sığınacaq verdi, (Bədrdə) sizə kməklik gstərib mdafiə etdi və təmiz (halal qənimətlərdən) ruzi verdi ki, bəlkə, şkr edəsiniz!
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Takhūnū Al-Laha Wa Ar-Rasūla Wa Takhūnū 'Amānātikum Wa 'Antum Ta`lamūna 008-027. Ey iman gətirənlər! Bilə-bilə Allaha, Peyğəmbərə (Onun Peyğəmbərinə) və aranızdakı əmanətlərə xəyanət etməyin! (Allahın əmrlərinə, Peyğəmbərin şəriətinə, dini vəzifələrinizə və borclarınıza sadiq olun!)
Wa A`lamū 'Annamā 'Amwālukum Wa 'Awlādukum Fitnatun Wa 'Anna Al-Laha `Indahu 'Ajrun `Ažīmun 008-028. Bilin ki, mal-dvlətiniz və vladınız sizin n (Allah qarşısında) ancaq bir imtahandır. Ən byk mkafat isə məhz Allah yanındadır! ~
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'In Tattaqū Al-Laha Yaj`al Lakum Furqānāan Wa Yukaffir `Ankum Sayyi'ātikum Wa Yaghfir Lakum Wa  ۗ  Allāhu Dhū Al-Fađli Al-`Ažīmi 008-029. Ey iman gətirənlər! Əgər Allahdan qorxsanız, O sizə haqla-nahaqı ayırd edən (bir nur) verər (dnyada və axirətdə ıxış yolu gstərər), gnahlarınızın stn rtb sizi bağışlayar. Allah byl ltf (mərhəmət) sahibidir!  ۗ 
Wa 'Idh Yamkuru Bika Al-Ladhīna Kafarū Liyuthbitūka 'Aw Yaqtulūka 'Aw Yukhrijūka  ۚ  Wa Yamkurūna Wa Yamkuru Al-Lahu Wa  ۖ  Allāhu Khayru Al-Mākirīna 008-030. (Ya Rəsulum!) Yadına sal ki, bir zaman kafirlər səni həbs etmək və ya ldrmək, yaxud da (Məkkədən) ıxardıb qovmaq n (Darunnədvədə) sənə qarşı hiylə qururdular. Allah da (onların bu hiyləsinə qarşı) tədbir tkd. Allah tədbir tkənlərin ən yaxşısıdır!  ۚ   ۖ 
Wa 'Idhā Tutlá `Alayhim 'Āyātunā Qālū Qad Sami`nā Law Nashā'u Laqulnā Mithla Hādhā  ۙ  'In Hādhā 'Illā 'Asāţīru Al-'Awwalīna 008-031. Ayələrimiz onlara oxunduğu zaman: "Eşitdik: istəsək, biz də bunu bənzərini deyə bilərik. Bu, qədimlərin əfsanələrindən (uydurmalarından) başqa bir şey deyildir!" - syləyərlər.  ۙ 
Wa 'Idh Qālū Al-Lahumma 'In Kāna Hādhā Huwa Al-Ĥaqqa Min `Indika Fa'amţir `Alaynā Ĥijāratan Mina As-Samā'i 'Aw A'tinā Bi`adhābin 'Alīmin 008-032. Bir zaman da: "Ya Allah! Əgər bu (Quran) Sənin tərəfindən gəlmiş haqdırsa, onda başımıza gydən daş yağdır və ya bizə şiddətli bir əzab gndər!" - demişdilər.
Wa Mā Kāna Al-Lahu Liyu`adhdhibahum Wa 'Anta Fīhim  ۚ  Wa Mā Kāna Al-Lahu Mu`adhdhibahum Wa Hum Yastaghfirūna 008-033. Halbuki sən onların arasında ola-ola Allah (sənə hrmət əlaməti olaraq) onlara əzab verən deyildir. (Tvbə edib) bağışlanmalarını diləyərkən də Allah onlara əzab verməz!  ۚ 
Wa Mā Lahum 'Allā Yu`adhdhibahumu Al-Lahu Wa Hum Yaşuddūna `Ani Al-Masjidi Al-Ĥarāmi Wa Mā Kānū 'Awliyā'ahu  ۚ  'In 'Awliyā'uuhu 'Illā Al-Muttaqūna Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Ya`lamūna 008-034. Lakin onlar (mşriklər) Məscidlhəramın sahibləri (və ya ona xidmət etməyə layiq) olmadıqları halda, (mminlərə onu təvaf etməyə) mane olduqda Allah nə n onlara əzab verməsin! Onun sahibləri (və ya Allahın dostları) yalnız Allahdan qorxub pis əməllərdən (kfrdən, şirkdən, btpərəstlikdən) əkinənlərdir. Lakin onların (mşriklərin) əksəriyyəti bunu bilməz! ~  ۚ  ~
Wa Mā Kāna Şalātuhum `Inda Al-Bayti 'Illā Mukā'an Wa Taşdiyatan  ۚ  Fadhūqū Al-`Adhāba Bimā Kuntum Takfurūna 008-035. Onlar Beytullahın (Kəbənin) yanındakı namazı (duaları) fit verib əl almaqdan başqa bir şey deyildir. (Ey mşriklər!) Etdiyiniz kfrə grə indi dadın əzabı!  ۚ 
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Yunfiqūna 'Amwālahum Liyaşuddū `An Sabīli Al-Lahi  ۚ  Fasayunfiqūnahā Thumma Takūnu `Alayhim Ĥasratan Thumma Yughlabūna Wa  ۗ  Al-Ladhīna Kafarū 'Ilá Jahannama Yuĥsharūna 008-036. Kfr edənlər z mallarını (insanları) Allah yolundan dndərmək (islamı qəbul etməyə mane olmaq) n sərf edərlər. Onlar mallarını sərf edəcək, lakin sonra (məqsədlərinə ata bilmədiklərinə grə) peşman olacaq, axırda da məğlub ediləcəklər. Kafirlər Cəhənnəm tərəfə srklənəcəklər ki,  ۚ   ۗ 
Liyamīza Al-Lahu Al-Khabītha Mina Aţ-Ţayyibi Wa Yaj`ala Al-Khabītha Ba`đahu `Alá Ba`đin Fayarkumahu Jamī`āan Fayaj`alahu Fī Jahannama  ۚ  'Ūlā'ika Humu Al-Khāsirūna 008-037. Allah (orada) murdarı (kafiri) pakdan (mmindən) ayırd etsin, sonra murdarları bir-birinin stnə yığıb hamısını bir yerə toplasın və Cəhənnəmə atsın. Bunlar zlərinə zərər eləyənlərdir!  ۚ 
Qul Lilladhīna Kafarū 'In Yantahū Yughfar Lahum Mā Qad Salafa Wa 'In Ya`ūdū Faqad Mađat Sunnatu Al-'Awwalīna 008-038. (Ya Rəsulum!) Kafir olanlara de: "Əgər onlar (z kfrlərindən, Peyğəmbərə və mminlərə qarşı mharibədən) əl əksələr, kemişdəki gnahları bağışlanar. Yox, əgər yenə (yaramaz işlərə, dyşməyə) qayıtsalar, əvvəlkilərin (kemiş mmətlərin) başına gələnlər onların da başına gələr.
Wa Qātilūhum Ĥattá Lā Takūna Fitnatun Wa Yakūna Ad-Dīnu Kulluhu Lillahi  ۚ  Fa'ini Antahaw Fa'inna Al-Laha Bimā Ya`malūna Başīrun 008-039. (Yer zndə) fitnə (şirk) qalmayıb, btn din (ibadət) yalnız Allaha məxsus olanadək onlarla vuruşun. Əgər (Allaha şərik qoşmağa) son qoysalar (bilsinlər ki), Allah onların nə etdiklərini grəndir (bunun əvəzində mkafatlarını verəcəkdir).  ۚ 
Wa 'In Tawallaw Fā`lamū 'Anna Al-Laha Mawlākum  ۚ  Ni`ma Al-Mawlá Wa Ni`ma An-Naşīru 008-040. Əgər onlar (sizdən) z dndərsələr (sizinlə ədavətə son qoymasalar, iman gətirməkdən, itaət etməkdən boyun qaırsalar), bilin ki, Allah sizin havadarınızdır. O ən gzəl havadar, ən yaxşı imdada atandır!  ۚ 
Wa A`lamū 'Annamā Ghanimtum Min Shay'in Fa'anna Lillahi Khumusahu Wa Lilrrasūli Wa Lidhī Al-Qurbá Wa Al-Yatāmá Wa Al-Masākīni Wa Abni As-Sabīli 'In Kuntum 'Āmantum Bil-Lahi Wa Mā 'Anzalnā `Alá `Abdinā Yawma Al-Furqāni Yawma At-Taqá Al-Jam`āni Wa  ۗ  Allāhu `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 008-041. (Ey mminlər!) Əgər siz Allaha və haqla batilin ayırd edildiyi gn - iki dəstənin bir-birilə qarşılaşdığı gn (Bədr gn) bəndəmizə (Muhəmmədə) nazil etdiyimizə (ayələrə) iman gətirmisinizsə, bilin ki, ələ keirdiyiniz hər hansı qənimətin beşdə biri Allahın, Peyğəmbərin, onun qohum-əqrəbasının, yetimlərin, yoxsulların və msafirlərindir (pulu qurtarıb yolda qalan yolularındır). Allah hər şeyə qadirdir!  ۗ 
'Idh 'Antum Bil-`Udwati Ad-Dunyā Wa Hum Bil-`Udwati Al-Quşwá Wa Ar-Rakbu 'Asfala Minkum  ۚ  Wa Law Tawā`adttumkhtalaftum Al-Mī`ādi  ۙ  Wa Lakin Liyaqđiya Al-Lahu 'Amrāan Kāna Maf`ūlāan Liyahlika Man Halaka `An Bayyinatin Wa Yaĥyá Man Ĥayya `An Bayyinatin  ۗ  Wa 'Inna Al-Laha Lasamī`un `Alīmun 008-042. O zaman (Bədr gn) siz vadinin (Mədinəyə) ən yaxın tərəfində, onlar (dşmənləriniz) isə ən uzaq tərəfindən idilər. Karvan sizdən aşağıda (sahilə yaxın gzəl, sulu bir yerdə) durmuşdu. Əgər siz (onlarla vuruşmaq n məyyən bir vaxtda z-zə gəlmək haqqında) vədələşsəydiniz, (onların ox olmasından və sizi ldrməsindən qorxaraq) təyin etdiyiniz vaxt barəsində aranıza ixtilaf dşərdi. Lakin Allah olacaq işi (mminlərin qələbəsini, kafirlərin məğlubiyyətini) yerinə yetirmək n belə etdi ki, həlak olan aşkar bir mczə ilə (dəlillə) həlak olsun, sağ qalan da aşkar bir mczə ilə sağ qalsın. Həqiqətən, Allah (hər şeyi) eşidəndir, biləndir!  ۚ   ۙ   ۗ 
'Idh Yurīkahumu Al-Lahu Fī Manāmika Qalīlāan  ۖ  Wa Law 'Arākahum Kathīrāan Lafashiltum Wa Latanāza`tum Al-'Amri Wa Lakinna Al-Laha Sallama  ۗ  'Innahu `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri 008-043. O zaman Allah ryanda sənə onları (dşmənləri) az gstərirdi. . Əgər onları sənə ox gstərsəydi, mtləq qorxar və dyş barəsində bir-birinizlə ənə-boğaz olardınız. Lakin Allah sizi (dşmənin təhlkəsindən) salamat qurtardı. O, həqiqətən, rəklərdə olanları biləndir!  ۖ   ۗ 
Wa 'Idh Yurīkumūhum 'Idhi At-Taqaytum Fī 'A`yunikum Qalīlāan Wa Yuqallilukum Fī 'A`yunihim Liyaqđiya Al-Lahu 'Amrāan Kāna Maf`ūlāan  ۗ  Wa 'Ilá Al-Lahi Turja`u Al-'Umūru 008-044. (Dşmənlə) z-zə gəldiyiniz zaman Allah olacaq işi yerinə yetirmək məqsədilə onları sizin gznzdə (sayca) az gstərir, sizi də onların gzndə azaldırdı. Btn işlər axırda Allaha qayıdacaqdır. (Zəfər də, məğlubiyyət də sayın oxluğu ilə deyil, Allahın iradəsi ilədir).  ۗ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Laqītum Fi'atanthbutū Wa Adhkurū Al-Laha Kathīrāan La`allakum Tufliĥūna 008-045. Ey iman gətirənlər! Bir dəstə (kafir dəstəsi) ilə z-zə gəldikdə mhkəm olun və Allahı ox yada salın ki, nicat tapasınız!
Wa 'Aţī`ū Al-Laha Wa Rasūlahu Wa Lā Tanāza`ū Fatafshalū Wa Tadh/haba Rīĥukum  ۖ  Wa Aşbirū  ۚ  'Inna Al-Laha Ma`a Aş-Şābirīna 008-046. Allah və Onun Peyğəmbərinə itaət edin. Bir-birinizlə əkişməyin, yoxsa qorxub zəifləyər və gcdən dşərsiniz. Səbr edin, nki Allah səbr edənlərlədir!  ۖ   ۚ 
Wa Lā Takūnū Kālladhīna Kharajū Min Diyārihim Baţarāan Wa Ri'ā'a An-Nāsi Wa Yaşuddūna `An Sabīli Al-Lahi Wa  ۚ  Allāhu Bimā Ya`malūna Muĥīţun 008-047. (Ey mminlər!) Yurdlarından təkəbbrlə, zlərini camaata gstərmək n ıxanlar və (insanları) Allah yolundan dndərənlər (Məkkə mşrikləri) kimi olmayın. Allah onların nə etdiklərindən xəbərdardır!  ۚ 
Wa 'Idh Zayyana Lahumu Ash-Shayţānu 'A`mālahum Wa Qāla Lā Ghāliba Lakumu Al-Yawma Mina An-Nāsi Wa 'Innī Jārun Lakum  ۖ  Falammā Tarā'ati Al-Fi'atāni Nakaşa `Alá `Aqibayhi Wa Qāla 'Innī Barī'un Minkum 'Innī 'Ará Mā Lā Tarawna 'Inniyi 'Akhāfu Al-Laha Wa  ۚ  Allāhu Shadīdu Al-`Iqābi 008-048. O zaman (Bədr gn) Şeytan onlara z əməllərini gzəl gstərib demişdi: "Bu gn insanlar iərisində sizə qalib gələ biləcək bir kimsə yoxdur. Mən də sizin (pənahınız) dadınıza atanam!" Lakin iki dəstə z-zə gəldiyi zaman dnb qaaraq: "Mənim sizinlə he bir əlaqəm yoxdur. Mən sizin grmədiklərinizi (mminlərin kməyinə gələn mələkləri) grrəm. Mən Allahdan qorxuram. Allah (Ona asi olanlara) şiddətli əzab verəndir!" - demişdi.  ۖ   ۚ 
'Idh Yaqūlu Al-Munāfiqūna Wa Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Marađun Gharra Hā'uulā' Dīnuhum  ۗ  Wa Man Yatawakkal `Alá Al-Lahi Fa'inna Al-Laha `Azīzun Ĥakīmun 008-049. O zaman mnafiqlər və rəklərində mərəz (etiqad zəifliyi və islama qarşı şəkk-şbhə) olanlar: "Bunları (msəlmanları) z dinləri aldatdı!" - deyirdilər. Lakin Allaha təvəkkl edən (qalib olar). nki Allah, həqiqətən, yenilməz qvvət sahibidir, hikmət sahibidir!  ۗ 
Wa Law Tará 'Idh Yatawaffá Al-Ladhīna Kafarū  ۙ  Al-Malā'ikatu Yađribūna Wujūhahum Wa 'Adbārahum Wa Dhūqū `Adhāba Al-Ĥarīqi 008-050. (Ya Rəsulum!) Kaş sən kafirləri mələklər onların znə və yanlarına vura-vura: "Dadın atəşin əzabını!" - deyib canlarını alanda grəydin!  ۙ 
Dhālika Bimā Qaddamat 'Aydīkum Wa 'Anna Al-Laha Laysa Bižallāmin Lil`abīdi 008-051. Bu (əzab) sizin z əllərinizlə qazandığınız (əllərinizin trətdiyi) gnahlara grədir. Yoxsa Allah bəndələrinə əsla zlm edən deyildir!
Kada'bi 'Āli Fir`awna Wa  ۙ  Al-Ladhīna Min Qablihim  ۚ  Kafarū Bi'āyāti Al-Lahi Fa'akhadhahumu Al-Lahu Bidhunūbihim  ۗ  'Inna Al-Laha Qawīyun Shadīdu Al-`Iqābi 008-052. Eynilə Firon nəslinin və onlardan əvvəlkilərin hərəkətləri kimi. Onlar Allahın ayələrini yalan hesab etdilər, Allah da onları gnahlarına grə yox etdi. Həqiqətən, Allah yenilməz qvvət sahibidir, cəzası da ox şiddətlidir!  ۙ   ۚ   ۗ 
Dhālika Bi'anna Al-Laha Lam Yaku Mughayyirāan Ni`matan 'An`amahā `Alá Qawmin Ĥattá Yughayyirū Mā Bi'anfusihim  ۙ  Wa 'Anna Al-Laha Samī`un `Alīmun 008-053. (Kafirlərə verilən) bu əzab ona grədir ki, bir tayfa znə bəxş edilən neməti (naşkrlk zndən kfrə) dəyişməyincə, Allah da ona əta etdiyi neməti dəyişən (pisliyə evirən) deyildir. Həqiqətən, Allah (hər şeyi) eşidəndir, biləndir! (Həmin tayfalar Allahın nemətlərinə şkr etmək əvəzinə Ona asi olduqlarına, itaəti kfrlə əvəz etdiklərinə, peyğəmbərlərə qarşı dşmən mnasibət bəslədiklərinə grə Allah da onlara verdiyi nemətini qəzəbə, etdiyi yaxşılığı pisliyə evirib hamısını əzaba dar etdi).  ۙ 
Kada'bi 'Āli Fir`awna Wa  ۙ  Al-Ladhīna Min Qablihim  ۚ  Kadhdhabū Bi'āyāti Rabbihim Fa'ahlaknāhum Bidhunūbihim Wa 'Aghraqnā 'Āla Fir`awna  ۚ  Wa Kullun Kānū Žālimīna 008-054. Eynilə Firon nəslinin və onlardan əvvəlkilərin hərəkətləri kimi. Onlar Rəbbinin ayələrini yalan hesab etdilər, Biz də onları gnahlarına grə məhv etdik. Firon nəslini (dənizdə) batırdıq. Onların hamısı zalım idi!  ۙ   ۚ   ۚ 
'Inna Sharra Ad-Dawābbi `Inda Al-Lahi Al-Ladhīna Kafarū Fahum Lā Yu'uminūna 008-055. Allah yanında (yer zndə) gəzən (yryən) canlıların ən pisi kfr edənlərdir. Onlar artıq iman gətirməzlər.
Al-Ladhīna `Āhadta Minhum Thumma Yanquđūna `Ahdahum Fī Kulli Marratin Wa Hum Lā Yattaqūna 008-056. Onlar (sənə qarşı mharibə etməmək barədə) əhd bağladığın kimsələrdir ki, (onu bağladıqdan) sonra hər dəfə əhdlərini pozar və Allahdan da qorxmazlar.
Fa'immā Tathqafannahum Al-Ĥarbi Fasharrid Bihim Man Khalfahum La`allahum Yadhdhakkarūna 008-057. Əhdi pozanları mharibədə yaxalasan (ələ keirtsən), onlar ilə (onlara tutacağın divanla, verəcəyin cəza ilə) arxalarında olan kimsələri də (qorxudub) dağıt ki, onlar (bundan) ibrət alsınlar (bir daha əhdi pozmağa crət etməsinlər)!
Wa 'Immā Takhāfanna Min Qawmin Khiyānatannbidh 'Ilayhim `Alá Sawā'in  ۚ  'Inna Al-Laha Lā Yuĥibbu Al-Khā'inīna 008-058. Əgər (əhd bağladığın) bir tayfanın sənə xəyanət edə biləcəyindən qorxsan, (dyşə başlamazdan əvvəl) onlarla olan əhdini pozduğunu aıq-aydın (mərdi-mərdanə) zlərinə elan et. nki Allah xainləri sevməz!  ۚ 
Wa Lā Yaĥsabanna Al-Ladhīna Kafarū Sabaqū  ۚ  'Innahum Lā Yu`jizūna 008-059. (Bədr mharibəsində qaıb) canlarını qurtaran kafirlər əsla elə zənn etməsinlər ki, (əzabımızdan) xilas olmuşlar. Onlar (Allahı zlərinə əzab verməkdən) aciz edə bilməzlər! (Allahın əzabından qaıb qurtara bilməzlər!)  ۚ 
Wa 'A`iddū LahumAstaţa`tum Min Qūwatin Wa Min Ribāţi Al-Khayli Turhibūna Bihi `Adūwa Al-Lahi Wa `Adūwakum Wa 'Ākharīna Min Dūnihim Lā Ta`lamūnahumu Al-Lahu Ya`lamuhum  ۚ  Wa Mā Tunfiqū Min Shay'in Fī Sabīli Al-Lahi Yuwaffa 'Ilaykum Wa 'Antum Lā Tužlamūna 008-060. (Ey mminlər) Allahın dşmənini və z dşməninizi, onlardan başqa sizin bilmədiyiniz, lakin Allahın bildiyi dşmənləri (mnafiqləri) qorxutmaq n kafirlərə qarşı bacardığınız qədər qvvə və (cihad n bəslənilən) dyş atları tədark edin. Allah yolunda nə xərcləsəniz, onun əvəzi artıqlaması ilə dənilər və sizə he bir haqsızlıq edilməz!  ۚ 
Wa 'In Janaĥū Lilssalmi Fājnaĥ Lahā Wa Tawakkal `Alá Al-Lahi  ۚ  'Innahu Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu 008-061. Əgər onlar slhə (barışığa) meyl etsələr, sən də slhə meyl et və Allaha bel bağla. Həqiqətən, O (Allah hamınızın szlərini) eşidəndir, (niyyətlərinizi) biləndir!  ۚ 
Wa 'In Yurīdū 'An Yakhda`ūka Fa'inna Ĥasbaka Al-Lahu  ۚ  Huwa Al-Ladhī 'Ayyadaka Binaşrihi Wa Bil-Mu'uminīna 008-062. Əgər onlar səni aldatmaq istəsələr, (qorxma və bil ki, onların şərindən və məkrindən qorumağa) sənə təkcə Allah kifayətdir. (O Allah ki) səni z kməyilə və mminlərlə mdafiə edib mhkəmlətdi.  ۚ 
Wa 'Allafa Bayna Qulūbihim  ۚ  Law 'Anfaqta Mā Fī Al-'Arđi Jamī`āan Mā 'Allafta Bayna Qulūbihim Wa Lakinna Al-Laha 'Allafa Baynahum  ۚ  'Innahu `Azīzun Ĥakīmun 008-063. Və onların (birini dşmən Ovs və Xəzrəc qəbilələrindən olan ənsarın) rəklərini (lfətlə, dostluqla) birləşdirdi. Əgər sən yer zndə nə varsa, hamısını xərcləsəydin belə, yenə də onların rəklərini birləşdirə bilməzdin. Lakin Allah onları birləşdirdi, nki O, yenilməz qvvət sahibi, hikmət sahibidir.  ۚ   ۚ 
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu Ĥasbuka Al-Lahu Wa Mani Attaba`aka Mina Al-Mu'uminīna 008-064. Ya Peyğəmbər! Sənə və sənin ardınca gedən mminlərə təkcə Allah bəs edər.
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu Ĥarriđi Al-Mu'uminīna `Alá Al-Qitāli  ۚ  'In Yakun Minkum `Ishrūna Şābirūna Yaghlibū Miā'atayni  ۚ  Wa 'In Yakun Minkum Miā'atun Yaghlibū 'Alfāan Mina Al-Ladhīna Kafarū Bi'annahum Qawmun Lā Yafqahūna 008-065. Ya Peyğəmbər! Mminləri dyşə həvəsləndir (təşviq et). İərinizdə iyirmi səbirli kişi olsa, iki yz kafirə, yz səbirli kişi olsa, min kafirə qalib gələr. nki onlar (həqiqətən, Allahın mminlərə olan kməyini) anlamayan bir tayfadır!  ۚ   ۚ 
Al-'Āna Khaffafa Al-Lahu `Ankum Wa `Alima 'Anna Fīkum Đa`fāan  ۚ  Fa'in Yakun Minkum Miā'atun Şābiratun Yaghlibū Miā'atayni  ۚ  Wa 'In Yakun Minkum 'Alfun Yaghlibū 'Alfayni Bi'idhni Al-Lahi Wa  ۗ  Allāhu Ma`a Aş-Şābirīna 008-066. (Ey mminlər!) İndi Allah (yknz) ynglləşdirdi. nki O sizdə bir zəiflik olduğunu bilirdi. Artıq aranızda yz səbirli kişi olsa, iki yz nəfərə (kafirə), min kişi olsa, iki min nəfərə Allahın iznilə qələbə alar. Allah səbr edənlərlədir!  ۚ   ۚ   ۗ 
Mā Kāna Linabīyin 'An Yakūna Lahu 'Asrá Ĥattá Yuthkhina Fī Al-'Arđi  ۚ  Turīdūna `Arađa Ad-Dunyā Wa Allāhu Yurīdu Al-'Ākhirata Wa  ۗ  Allāhu `Azīzun Ĥakīmun 008-067. He bir peyğəmbərə yer zndə (kfrn kkn kəsmək n bacardığı qədər ox kafir) ldrməyənə qədər əsirləri znə mal etmək (onları ldrməyib fidyə mqabilində azad etmək) yaramaz. (Ey mminlər!) Siz (fidyə almaqla) pu dnya malını istəyirsiniz, Allah isə (sizin) axirəti qazanmağınızı istəyir. Allah yenilməz qvvət sahibi, hikmət sahibidir! ~  ۚ   ۗ 
Lawlā Kitābun Mina Al-Lahi Sabaqa Lamassakum Fīmā 'Akhadhtum `Adhābun `Ažīmun 008-068. Əgər əvvəlcə (bu barədə) Allahdan bir hkm olsaydı (lvhi-məhfuzda qənimətlərin və əsirlərin halal olması haqqında yazılmasaydı), aldığınız (fidyə) mqabilində sizə şiddətli bir əzab z verərdi (toxunardı).
Fakulū Mimmā Ghanimtum Ĥalālāan Ţayyibāan  ۚ  Wa Attaqū Al-Laha  ۚ  'Inna Al-Laha Ghafūrun Raĥīmun 008-069. Əldə etdiyiniz qənimətləri halal və təmiz olaraq (halallıq və nuşcanlıqla) yeyin. Allahdan qorxun. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۚ   ۚ 
Yā 'Ayyuhā An-Nabīyu Qul Liman Fī 'Aydīkum Mina Al-'Asrá 'In Ya`lami Al-Lahu Fī Qulūbikum Khayrāan Yu'utikum Khayrāan Mimmā 'Ukhidha Minkum Wa Yaghfir Lakum Wa  ۗ  Allāhu Ghafūrun Raĥīmun 008-070. Ya Peyğəmbər! Əlinizdə olan əsirlərə de: "Əgər Allah (z əzəli elmi ilə) rəklərinizdə bir yaxşılıq olduğunu bilsə, sizə sizdən alınandan (fidyədən) daha yaxşısını verər və sizi bağışlayar. Axı Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۗ 
Wa 'In Yurīdū Khiyānataka Faqad Khānū Al-Laha Min Qablu Fa'amkana Minhum Wa  ۗ  Allāhu `Alīmun Ĥakīmun 008-071. Əgər əsirlər sənə xəyanət etmək istəsələr, (bilsinlər ki) bundan (Bədr vuruşundan) əvvəl Allaha xəyanət etmişdilər. Allah (sənə Bədrdə olanlardan intiqam almağa) imkan verdi. Allah (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!  ۗ 
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Hājarū Wa Jāhadū Bi'amwālihim Wa 'Anfusihim Fī Sabīli Al-Lahi Wa Al-Ladhīna 'Āwaw Wa Naşarū 'Ūlā'ika Ba`đuhum 'Awliyā'u Ba`đin Wa  ۚ  Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Lam Yuhājarū Mā Lakum Min Walāyatihim Min Shay'in Ĥattá Yuhājirū  ۚ  Wa 'Ini Astanşarūkum Ad-Dīni Fa`alaykumu An-Naşru 'Illā `Alá Qawmin Baynakum Wa Baynahumthāqun Wa  ۗ  Allāhu Bimā Ta`malūna Başīrun 008-072. İman gətirib hicrət edənlər, Allah yolunda malları və canları ilə cihad edənlər (mhacirlər) və (Peyğəmbərlə mhacirlərə) sığınacaq verib kmək istəyənlər (ənsar) - məhz onlar bir-birinə dostdurlar (varisdirlər). İman gətirib hicrət etməyənlərə gəldikdə isə, onlar hicrət etməyənə qədər sizin he bir şeydə onlara varisliyiniz yoxdur (onların dostluğundan sizə he bir mənfəət və ya qohum olsanız belə, aranızda he bir varislik yoxdur). Lakin əgər onlar din yolunda (kafirlərə qarşı) sizdən kmək istəsələr, aranızda saziş olan bir tayfa əleyhinə yardım istisna olmaqla, onlara kmək gstərmək sizə vacibdir. Allah nə etdiklərinizi grəndir!  ۚ   ۚ   ۗ 
Wa Al-Ladhīna Kafarū Ba`đuhum 'Awliyā'u  ۚ  Ba`đin 'Illā Taf`alūhu Takun Fitnatun Al-'Arđi Wa Fasādun Kabīrun 008-073. Kafirlər də bir-birinin dostlarıdır (kməkiləridir). Əgər siz bunları (yuxarıda sizə buyurulanları) etməsəniz, yer zndə byk bir fitnə-fəsad olar (islam zəifləyər, kfr isə artıb qvvətlənər).  ۚ 
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Hājarū Wa Jāhadū Fī Sabīli Al-Lahi Wa Al-Ladhīna 'Āwaw Wa Naşarū 'Ūlā'ika Humu Al-Mu'uminūna  ۚ  Ĥaqqāan Lahum Maghfiratun Wa Rizqun Karīmun 008-074. İman gətirib (Məkkədən Mədinəyə) kənlər, Allah yolunda cihad edənlər (mhacirlər) və (Peyğəmbərlə mhacirlərə) sığınacaq verib kmək edənlər (ənsar) - məhz onlar həqiqi mminlərdir. Onları (axirətdə) bağışlanma və tkənməz (gzəl, minnətsiz) ruzi gzləyir!  ۚ 
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Min Ba`du Wa Hājarū Wa Jāhadū Ma`akum Fa'ūlā'ika  ۚ  Minkum Wa 'Ū Al-'Arĥāmi Ba`đuhum 'Awlá Biba`đin Fī Kitābi  ۗ  Al-Lahi 'Inna Al-Laha Bikulli Shay'in `Alīmun 008-075. Sonradan (Hdeybiyyə sazişindən sonra, Məkkənin fəthindən əvvəl) iman gətirib hicrət edənlər və sizinlə bərabər dyşənlər (cihad edənlər) də sizdəndirlər. Qohumlar Allahın Kitabında (lvhi-məhfuzda və ya Quranda irs, varislik baxımından) bir-birinə daha uyğundurlar (yaxındırlar). Həqiqətən, Allah hər şeyi biləndir! (Məkkənin fəthinə qədər mhacirlər və ənsar qohumluq əlaqələrindən asılı olmayaraq bir-birinin varisi hesab edilirdilər. Məkkənin fəthindən sonra bu hkm ləğv olunub varislik hququ yalnız qohumlara aid edildi).  ۚ   ۗ 
Next Sūrah