7) Sūrat Al-'A`rāf

Printed format

7)

'Alif-Lām-Mīm-Şād 007-001. Əlif, Lam, Mim, Sad. ---
Kitābun 'Unzila 'Ilayka Falā Yakun Fī Şadrika Ĥarajun Minhu Litundhira Bihi Wa Dhikrá Lilmu'uminīna 007-002. Bu, (kafirləri cəhənnəm əzabı ilə) qorxutmaq və mminlərə yd-nəsihət vermək n sənə nazil edilən Kitabdır. (Ya Rəsulum!) Ondan (onun təbliğindən) tr rəyində bir sıxıntı olmasın!
Attabi`ū Mā 'Unzila 'Ilaykum Min Rabbikum Wa Lā Tattabi`ū Min Dūnihi 'Awliyā'a  ۗ  Qalīlāan Mā Tadhakkarūna 007-003. Rəbbinizdən sizə nazil edilənə (Qurana) tabe olun. Allahı qoyub başqa dostlara uymayın. Siz yd-nəsihətə olduqca az qulaq asırsınız! ~  ۗ 
Wa Kam Min Qaryatin 'Ahlaknāhā Fajā'ahā Ba'sunā Bayātāan 'Aw Hum Qā'ilūna 007-004. Biz neə-neə məmləkətləri (onların əhalisini) məhv etdik. Əzabımız onlara (Lut peyğəmbərin qvmnə) gecə (yatarkən), yaxud (Şeyb peyğəmbərin qvmnə) gnn gnorta ağı (istirahət edərkən) gəldi.
Famā Kāna Da`wāhum 'Idh Jā'ahum Ba'sunā 'Illā 'An Qālū 'Innā Kunnā Žālimīna 007-005. Əzabımıza dar olduqları zaman onların: "Biz həqiqətən, zalım olmuşuq!" - deməkdən başqa he bir szləri olmamışdır.
Falanas'alanna Al-Ladhīna 'Ursila 'Ilayhim Wa Lanas'alanna Al-Mursalīna 007-006. (zlərinə) peyğəmbər gndərilən mmətləri (peyğəmbərlərə tabe olub-olmadıqları barədə) sorğu-suala əkəcək, gndərilən peyğəmbərləri də (dinimizi onlara təbliğ edib-etməmələri haqqında) sorğu-sual edəcəyik.
Falanaquşşanna `Alayhim Bi`ilmin  ۖ  Wa Mā Kunnā Ghā'ibīna 007-007. Sonra da onlara (nə etdiklərini) bildiyimiz n (hamısını bir-bir) syləyəcəyik. Axı Biz qaib deyildik (onların yanındaydıq).  ۖ 
Wa Al-Waznu Yawma'idhin  ۚ  Al-Ĥaqqu Faman Thaqulat Mawāzīnuhu Fa'ūlā'ika Humu Al-Mufliĥūna 007-008. O gn (qiyamət gn) əki (əməllərin tərəzidə əkilməsi) haqdır. Tərəziləri ağır gələnlər (yaxşı əməlləri pis əməllərindən ox olanlar) nicat tapanlardır!  ۚ 
Wa Man Khaffat Mawāzīnuhu Fa'ūlā'ika Al-Ladhīna Khasirū 'Anfusahum Bimā Kānū Bi'āyātinā Yažlimūna 007-009. Tərəziləri yngl gələnlər (pis əməlləri yaxşı əməllərindən ox olanlar) isə ayələrimizə haqsızlıq etdiklərindən zlərinə zərər eləyənlərdir.
Wa Laqad Makkannākum Al-'Arđi Wa Ja`alnā Lakum Fīhā Ma`āyisha  ۗ  Qalīlāan Mā Tashkurūna 007-010. Sizi yer zndə yerləşdirdik və orada sizin n dolanacaq vasitələri yaratdıq. Siz isə olduqca az şkr edənlərsiniz!  ۗ 
Wa Laqad Khalaqnākum Thumma Şawwarnākum Thumma Qulnā Lilmalā'ikati Asjudū Li'dama Fasajadū 'Illā 'Iblīsa Lam Yakun Mina As-Sājidīna 007-011. Sizi (babanız Adəmi) yaratdıq, sonra sizə surət verdik və mələklərə: "Adəmə səcdə edin!" - dedik. İblisdən başqa hamısı səcdə etdi. O, səcdə olanlardan olmadı.
Qāla Mā Mana`aka 'Allā Tasjuda 'Idh 'Amartuka  ۖ  Qāla 'Anā Khayrun Minhu Khalaqtanī Min Nārin Wa Khalaqtahu Min Ţīnin 007-012. (Allah iblisə): "Mən sənə əmr edəndə sənə səcdə etməyə nə mane oldu?" - deyə buyurdu. (İblis: ) "Mən ondan daha yaxşıyam (stnəm), nki Sən məni oddan, onu isə palıqdan yaratdın!" - dedi.  ۖ 
Qāla Fāhbiţ Minhā Famā Yakūnu Laka 'An Tatakabbara Fīhā Fākhruj 'Innaka Mina Aş-Şāghirīna 007-013. (Allah) buyurdu: "Oradan (Cənnətdən) aşağı en. Orada sənə (Allahın əmrinə) təkəbbr gstərmək yaraşmaz. (Oradan) ıx, nki sən alaqlardansan!"
Qāla 'Anžirnī 'Ilá Yawmi Yub`athūna 007-014. (İblis) dedi: "Mənə qiyamətə qədər mhlət ver!"
Qāla 'Innaka Mina Al-Munžarīna 007-015. (Allah) buyurdu: "Sən mhlət verilənlərdənsən!"
Qāla Fabimā 'Aghwaytanī La'aq`udanna Lahum Şirāţaka Al-Mustaqīma 007-016. (İblis) dedi: "Sən məni (Adəmə səcdə etmədiyimə grə) azdırıb yoldan ıxartdığın n mən də Sənin dz yolunun stndə oturub insanlara (Sənə ibadət və itaət etməyə) mane olacam!
Thumma La'ātiyannahum Min Bayni 'Aydīhim Wa Min Khalfihim Wa `An 'Aymānihim Wa `An Shamā'ilihim  ۖ  Wa Lā Tajidu 'Aktharahum Shākirīna 007-017. Sonra onların yanına qarşılarından və arxalarından, sağlarından və sollarından gələcəyəm (soxulacağam) və Sən onların əksəriyyətini şkr edən grməyəcəksən!"  ۖ 
Qāla Akhruj Minhā Madh'ūmāan Madĥūrāan  ۖ  Laman Tabi`aka Minhum La'amla'anna Jahannama Minkum 'Ajma`īna 007-018. (Allah) buyurdu: "Oradan (Cənnətdən) rsvay olmuş və (mərhəmətimdən) kənar edilmiş (qovulmuş) halda ıx. Onlardan (insanlardan) hər kim sənə uysa, (cəzasını alacaq). Əlbəttə, Cəhənnəmi sizin hamınızla dolduracağam!  ۖ 
Wa Yā'ādamu Askun 'Anta Wa Zawjuka Al-Jannata Fakulā Min Ĥaythu Shi'tumā Wa Lā Taqrabā Hadhihi Ash-Shajarata Fatakūnā Mina Až-Žālimīna 007-019. Ey Adəm! Sən zvcənlə birlikdə Cənnətdə sakin ol. Hər ikiniz istədiyiniz yerdən (cənnət meyvələrini dərib) yeyin, ancaq bu ağaca (buğdaya və ya zm tənəyinə) yaxınlaşmayın, yoxsa (znzə) zlm edənlərdən olarsınız!"
Fawaswasa Lahumā Ash-Shayţānu Liyubdiya Lahumā Mā Wūriya `Anhumā Min Saw'ātihimā Wa Qāla Mā Nahākumā Rabbukumā `An Hadhihi Ash-Shajarati 'Illā 'An Takūnā Malakayni 'Aw Takūnā Mina Al-Khālidīna 007-020. Şeytan (Adəmin və Həvvanın) rtl ayıb (vrət) yerlərini zlərinə gstərmək məqsədilə onlara vəsvəsə verib dedi: "Rəbbiniz sizə bu ağacı yalnız mələk olmamağınız və ya (Cənnətdə) əbədi qalmamağınız n qadağan etmişdir!"
Wa Qāsamahumā 'Innī Lakumā Lamina An-Nāşiĥīna 007-021. Həm də onlara: "Mən, əlbəttə, sizin xeyirxah məsləhətilərinizdənəm",- deyə and idi.
Fadallāhumā Bighurūrin  ۚ  Falammā Dhāqā Ash-Shajarata Badat Lahumā Saw'ātuhumā Wa Ţafiqā Yakhşifāni `Alayhimā Min Waraqi Al-Jannati  ۖ  Wa Nādāhumā Rabbuhumā 'Alam 'Anhakumā `An Tilkumā Ash-Shajarati Wa 'Aqul Lakumā 'Inna Ash-Shayţāna Lakumā `Adūwun Mubīnun 007-022. Beləliklə, (Şeytan) onları batil szlərlə aldatdı (onları aldadaraq uca yerlərdən, yksək mərtəbələrdən aşağı endirdi). (Adəm və Həvva) ağacın meyvəsindən daddıqda ayıb yerləri (gzlərinə) grnd. Onlar Cənnət (ağaclarının) yarpaqlarından (dərib) ayıb yerlərinin stn rtməyə başladılar. Rəbbi onlara mraciət edib buyurdu: "Məgər sizə bu ağacı (ağaca yaxınlaşmağı) qadağan etməmişdimmi? Şeytan sizin aıq-aşkar dşməninizdir, deməmişdimmi?"  ۚ   ۖ 
Qālā Rabbanā Žalamnā 'Anfusanā Wa 'In Lam Taghfir Lanā Wa Tarĥamnā Lanakūnanna Mina Al-Khāsirīna 007-023. (Adəm və Həvva) "Ey Rəbbimiz! Biz zmzə zlm etdik. Əgər bizi bağışlamasan, rəhm etməsən, biz, şbhəsiz ki, ziyana uğrayanlardan olarıq!" - dedilər.
Qāla Ahbiţū Ba`đukum Liba`đin `Adūwun  ۖ  Wa Lakum Al-'Arđi Mustaqarrun Wa Matā`un 'Ilá Ĥīnin 007-024. (Allah) buyurdu: "Bir-birinizə dşmən olaraq (Cənnətdən yer znə) enin! Yerdə sizin n bir mddət (əcəliniz atana qədər) sığınacaq və dolanacaq (yaşayış vasitələri) vardır".  ۖ 
Qāla Fīhā Taĥyawna Wa Fīhā Tamūtūna Wa Minhā Tukhrajūna 007-025. (Allah) buyurdu: "Orada yaşayacaq, orada ləcək və oradan (dirilib) ıxarılacaqsınız!"
Yā Banī 'Ādama Qad 'Anzalnā `Alaykum Libāsāan Yuwārī Saw''ātikum Wa Rīshāan  ۖ  Wa Libāsu At-TaqDhālika Khayrun  ۚ  Dhālika Min 'Āyā Ti Al-Lahi La`allahum Yadhdhakkarūna 007-026. Ey Adəm oğulları! Sizə ayıb yerlərinizi rtəcək bir geyim və bir də bəzəkli libas (və ya mal-dvlət) nazil etdik. Lakin təqva libası daha yaxşıdır (xeyirlidir). Bu, Allahın ayələrindəndir ki, bəlkə, (onunla) yd-nəsihətə qulaq asasınız.  ۖ   ۚ 
Yā Banī 'Ādama Lā Yaftinannakumu Ash-Shayţānu Kamā 'Akhraja 'Abawaykum Mina Al-Jannati Yanzi`u `Anhumā Libāsahumā Liyuriyahumā Saw''ātihimā  ۗ  'Innahu Yarākum Huwa Wa Qabīluhu Min Ĥaythu Lā Tarawnahum  ۗ  'Innā Ja`alnā Ash-Shayā Ţīna 'Awliyā 'A Lilladhīna Lā Yu'uminūna 007-027. Ey Adəm oğulları! Ayıb yerlərini zlərinə gstərmək n libaslarını soyundurub valideyninizi (Adəm və Həvvanı) Cənnətdən qovdurduğu kimi, Şeytan sizi də aldadıb yoldan ıxartmasın. Şbhəsiz ki, o (Şeytan) və onun camaatı sizləri sizin onları grə bilmədiyiniz yerlərdən grrlər. Biz şeytanları iman gətirməyənlərin (kafirlərin) dostları etdik.  ۗ   ۗ 
Wa 'Idhā Fa`alū Fāĥishatan Qālū Wajadnā `Alayhā 'Ābā'anā Wa Allāhu 'Amaranā Bihā  ۗ  Qul 'Inna Al-Laha Lā Ya'muru Bil-Faĥshā'i  ۖ  'Ataqūlūna `Alá Al-Lahi Mā Lā Ta`lamūna 007-028. (Şeytanla dost olanlar) ədəbsizlik (btpərəstlik adəti zrə Kəbəni ılpaq təvaf) etdikləri zaman: "Atalarımızı belə grdk. Bunu bizə Allah əmr etmişdir",- deyirlər. (Ya Peyğəmbərim!) De: "Allah ədəbsizlik (yaramaz işlər) əmr etməz. Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyimi deyirsiniz?"  ۗ   ۖ 
Qul 'Amara Rabbī Bil-Qisţi  ۖ  Wa 'Aqīmū Wujūhakum `Inda Kulli Masjidin Wa Ad`ūhu Mukhlişīna Lahu Ad-Dīna  ۚ  Kamā Bada'akum Ta`ūdūna 007-029. De: "Rəbbim ədaləti əmr etdi. Hər səcdədə (namaz vaxtı) znz (btlərə deyil, Ona tərəf və ya qibləyə) tutun. (Allah) dini yalnız Ona məxsus edərək ibadət edin. Sizi (yoxdan) yaratdığı kimi, yenə Onun hzuruna qayıdacaqsınız!  ۖ   ۚ 
Farīqāan Hadá Wa Farīqāan Ĥaqqa `Alayhimu Ađ-Đalālatu  ۗ  'Innahumu Attakhadhū Ash-Shayāţīna 'Awliyā'a Min Dūni Al-Lahi Wa Yaĥsabūna 'Annahum Muhtadūna 007-030. (Allah) insanların bir qismini doğru yola ynəltdi, onların bir qismi isə (haqq yoldan) azmağa layiq grld. nki onlar Allahı qoyub şeytanları zlərinə havadar tutmuşdular və zlərinin doğru yolda olduqlarını gman edirlər.  ۗ 
Yā Banī 'Ādama Khudhū Zīnatakum `Inda Kulli Masjidin Wa Kulū Wa Ashrabū Wa Lā Tusrifū  ۚ  'Innahu Lā Yuĥibbu Al-Musrifīna 007-031. Ey Adəm oğulları! Hər bir ibadət vaxtı (namaz qılarkən, məscidə gedərkən və ya təvaf edərkən) gzəl libaslarınızı geyin, yeyin-iin, lakin israf etməyin, nki (Allah) israf edənləri sevməz!  ۚ 
Qul Man Ĥarrama Zīnata Al-Lahi Allatī 'Akhraja Li`ibādihi Wa Aţ-Ţayyibāti Mina Ar-Rizqi  ۚ  Qul Hiya Lilladhīna 'Āmanū Fī Al-Ĥayāati Ad-DunKhālişatan Yawma Al-Qiyāmati  ۗ  Kadhālika Nufaşşilu Al-'Āyāti Liqawmin Ya`lamūna 007-032. (Ya Peyğəmbərim!) De: "Allahın z bəndələri n yaratdığı zinəti və təmiz (halal) ruziləri kim haram buyurmuşdur?" De: "Bunlar dnyaya iman gətirənlər ndr (lakin kafirlər də onlardan istifadə edə bilərlər), qiyamət gnndə (axirətdə) isə yalnız mminlərə məxsusdur". Biz ayələrimizi anlayıb-bilən bir tayfaya belə ətraflı izah edirik.  ۚ   ۗ 
Qul 'Innamā Ĥarrama Rabbiya Al-Fawāĥisha Mā Žahara Minhā Wa Mā Baţana Wa Al-'Ithma Wa Al-Baghya Bighayri Al-Ĥaqqi Wa 'An Tushrikū Bil-Lahi Mā Lam Yunazzil Bihi Sulţānāan Wa 'An Taqūlū `Alá Al-Lahi Mā Lā Ta`lamūna 007-033. De: "Rəbbim yalnız aşkar və gizli alaq işləri (zana etmək, lt gəzmək və s.), hər cr gnahı, haqsız zlm, Allahın haqqında he bir dəlil nazil etmədiyi hər hansı bir şeyi Ona şərik qoşmağınızı və Allaha qarşı bilmədiyiniz şeyləri deməyinizi haram buyurmuşdur.
Wa Likulli 'Ummatin 'Ajalun  ۖ  Fa'idhā Jā'a 'Ajaluhum Lā Yasta'khirūna Sā`atan  ۖ  Wa Lā Yastaqdimūna 007-034. Hər bir mmətin (əzəldən məyyən edilmiş) əcəl vaxtı (lm, tənəzzl və ya əzaba dar olma ağı) vardır. Onların əcəli gəlib atdıqda bircə saat belə (ondan) nə geri qalar, nə də irəli keə bilərlər!"  ۖ   ۖ 
Yā Banī 'Ādama 'Immā Ya'tiyannakum Rusulun Minkum Yaquşşūna `Alaykum 'Āyā  ۙ  Tī Famani Attaqá Wa 'Aşlaĥa Falā Khawfun `Alayhim Wa Lā Hum Yaĥzanūna 007-035. Ey Adəm oğulları! Sizə iərinizdən peyğəmbərlər gəlib ayələrimi syləyən zaman Allahdan qorxaraq pis işlərdən əkinib zlərini islah edən şəxslərin he bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qssə grməzlər!  ۙ 
Wa Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā Wa Astakbarū `Anhā 'Ūlā'ika 'Aşĥābu  ۖ  An-Nāri Hum Fīhā Khālidūna 007-036. Ayələrimizi yalan hesab edib onlara təkəbbrlə yanaşanlar isə cəhənnəmlikdirlər və onlar orada əbədi qalacaqlar!  ۖ 
Faman 'Ažlamu Mimmani Aftará `Alá Al-Lahi Kadhibāan 'Aw Kadhdhaba Bi'āyātihi  ۚ  'Ūlā'ika Yanāluhum Naşībuhum Mina Al-Kitābi  ۖ  Ĥattá 'Idhā Jā'at/hum Rusulunā Yatawaffawnahum Qālū 'Ayna Mā Kuntum Tad`ūna Min Dūni Al-Lahi  ۖ  Qālū Đallū `Annā Wa Shahidū `Alá 'Anfusihim 'Annahum Kānū Kāfirīna 007-037. Allaha iftira yaxan, Onun ayələrini yalan hesab edən kimsədən daha zalım kim ola bilər? Kitabda (lvhi-məhfuzda) yazılmış qismətləri onlara atacaqdır. Nəhayət, elilərimiz (gndərdiyimiz mələklər) canlarını almaq n yanlarına gəldikdə: "Allahdan başqa ibadət etdiyiniz btləriniz haradadır?" - deyincə: "Onlar bizi qoyub qadılar!" - deyə cavab verəcək və z əleyhlərinə, kafir olduqlarına şahidlik edəcəklər. ~  ۚ   ۖ   ۖ 
Qāla Adkhulū Fī 'Umamin Qad Khalat Min Qablikum Mina Al-Jinni Wa Al-'Insi Fī An-Nāri  ۖ  Kullamā Dakhalat 'Ummatun La`anat 'Ukhtahā  ۖ  Ĥattá 'Idhā Addārakū Fīhā Jamī`āan Qālat 'Ukhrāhum Li'wlāhum Rabbanā Hā'uulā' 'Ađallūnā Fa'ātihim `Adhābāan Đi`fāan Mina An-Nāri  ۖ  Qāla Likullin Đi`fun Wa Lakin Lā Ta`lamūna 007-038. (Allah qiyamət gn onlara) buyuracaq: "Sizdən əvvəl gəlib-getmiş (kafir) cin və insan tayfaları ilə birlikdə Cəhənnəmə girin!" Hər tayfa girdikcə (zndən əvvəlki) dindaşına və tayfadaşına (onu doğru yoldan azdırdığı n) lənət oxuyacaq. Nəhayət, hamısı birlikdə orada (Cəhənnəmdə) toplandığı zaman sonra gələnlər (tabe olanlar) əvvəl gələnlər (tabe olduqları) barəsində deyəcəklər: "Ey Rəbbimiz! Bizi azdıran bunlardır. Bunlara ikiqat cəhənnəm əzabı ver! (Allah) buyuracaq: "Hər birinizi ikiqat əzab gzləyir, lakin siz bilmirsiniz!"  ۖ   ۖ   ۖ 
Wa Qālat 'Ūlāhum Li'khrāhum Famā Kāna Lakum `Alaynā Min Fađlin Fadhūqū Al-`Adhāba Bimā Kuntum Taksibūna 007-039. Əvvəl gələnlər isə sonrakılara: "Sizin bizdən he bir stnlynz yoxdur. (Biz sizi gnah işlərə məcbur etmədiyimiz, əksinə, siz onları knll surətdə grdynz n hər ikimiz eyni əzaba dar olmalıyıq). Buna grə də qazandığınız gnahların cəzası olaraq dadın əzabı! - deyəcəklər.
'Inna Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā Wa Astakbarū `Anhā Lā Tufattaĥu Lahum 'Abwābu As-Samā'i Wa Lā Yadkhulūna Al-Jannata Ĥattá Yalija Al-Jamalu Fī Sammi Al-Khiyāţi  ۚ  Wa Kadhalika Naj Al-Mujrimīna 007-040. Ayələrimizi yalan hesab edənlərə və onlara təkəbbrlə yanaşanlara gyn qapıları aılmaz (əməlləri, duaları qəbul olunmaz, ruhları gyə qalxmaz) və dəvə iynənin gzndən keməyənə qədər onlar da Cənnətə daxil ola bilməzlər. Biz gnahkarlara (mşriklərə və kafirlərə) belə cəza veririk!  ۚ 
Lahum Min Jahannama Mihādun Wa Min Fawqihim Ghawāshin  ۚ  Wa Kadhalika Naj Až-Žālimīna 007-041. Onlar n Cəhənnəmdən (cəhənnəm odundan) dşək və stlərinə rtmək n (atəşdən) yorğan vardır. Biz zalımları belə cəzalandırırıq!  ۚ 
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Lā Nukallifu Nafsāan 'Illā Wus`ahā 'Ūlā'ika 'Aşĥābu  ۖ  Al-Jannati Hum Fīhā Khālidūna 007-042. İman gətirib yaxşı işlər grənlər isə - Biz he kəsi qvvəsi yetdiyindən artıq ykləmərik - cənnətlikdirlər, onlar orada əbədi qalacaqlar!  ۖ 
Wa Naza`nā Mā Fī Şudūrihim Min Ghillin Tajrī Min Taĥtihimu Al-'Anhāru  ۖ  Wa Qālū Al-Ĥamdu Lillahi Al-Ladhī Hadānā Lihadhā Wa Mā Kunnā Linahtadiya Lawlā 'An Hadānā Al-Lahu  ۖ  Laqad Jā'at Rusulu Rabbinā Bil-Ĥaqqi  ۖ  Wa Nūdū 'An Tilkumu Al-Jannatu 'Ūrithtumūhā Bimā Kuntum Ta`malūna 007-043. Biz onların (cənnət əhlinin) rəklərindəki kin-kdurəti əkib ıxardarıq. Onların (qaldıqları yerin) altından aylar axar. Onlar (Rəbbinin bu ltfn grdkdə) deyərlər: "Bizi bura gətirib ıxaran Allaha həmd olsun! Əgər Allah bizi doğru yola ynəltməsəydi, biz zmzə doğru yolu tapa bilməzdik. Həqiqətən, Rəbbimizin peyğəmbərləri haqqı gətirmişdilər!" Onlara: "Etdiyiniz əməllərə grə varisi olduğunuz Cənnət budur!" - deyə mraciət ediləcəkdir.  ۖ   ۖ   ۖ 
Wa Nādá 'Aşĥābu Al-Jannati 'Aşĥāba An-Nāri 'An Qad Wajadnā Mā Wa`adanā Rabbunā Ĥaqqāan Fahal Wajadtum Mā Wa`ada Rabbukum Ĥaqqāan  ۖ  Qālū Na`am  ۚ  Fa'adhdhana Mu'uadhdhinun Baynahum 'An La`natu Al-Lahi `Alá Až-Žālimīna 007-044. Cənnət əhli cəhənnəm əhlinə mraciət edib: "Biz Rəbbimizin bizə vəd etdiyini (axirət nemətlərini) haqq olaraq grdk. Siz də Rəbbinizin sizə vəd etdiyini (cəhənnəm əzabını) gerək olaraq grdnzm?" - deyə soruşacaq. Onlar: "Bəli!" - deyə cavab verəcəklər. Elə bu zaman onların (hər iki dəstəsinin) arasında bir carı (İsrafil və ya cənnətdəkilərdən biri): "Allah zalımlara lənət eləsin!" - deyə səslənəcək.  ۖ   ۚ 
Al-Ladhīna Yaşuddūna `An Sabīli Al-Lahi Wa Yabghūnahā `Iwajāan Wa Hum Bil-'Ākhirati Kāfirūna 007-045. O kəslər ki, insanları Allah yolundan dndərər, onu (Allah yolunu) əyri hala salmaq (əymək) istəyər və axirətdə də inkar edərlər!"
Wa Baynahumā Ĥijābun  ۚ  Wa `Alá Al-'A`rāfi Rijālun Ya`rifūna Kullāan Bisīmāhum  ۚ  Wa Nādaw 'Aşĥāba Al-Jannati 'An Salāmun `Alaykum  ۚ  Lam Yadkhulūhā Wa Hum Yaţma`ūna 007-046. Onların ikisinin (cənnət əhli ilə cəhənnəm əhlinin) arasında pərdə (səs, maneə) və Əraf (Cənnətlə Cəhənnəm arasındakı səddin yksəklikləri) zərində isə (savabları və gnahları, xeyir və şər əməlləri bərabər olan) insanlar (kişilər) vardır ki, onlar hamını (cənnətlikləri və cəhənnəmlikləri) zndən tanıyıb cənnət əhlinə: "Sizə salam olsun!" - deyə mraciət edərlər. Bunlar (əraf əhli) ox istədiklərinə baxmayaraq hələ ora (Cənnətə) daxil olmamış (lakin Ərafda gnahları təmizləndikdən sonra daxil olacaq) kimsələrdir.  ۚ   ۚ   ۚ 
Wa 'Idhā Şurifat 'Abşāruhum Tilqā'a 'Aşĥābi An-Nāri Qālū Rabbanā Lā Taj`alnā Ma`a Al-Qawmi Až-Žālimīna 007-047. Onların nəzərləri cəhənnəm əhlinə evrildiyi zaman: "Ey Rəbbimiz! Bizi zalımlarla bir etmə!" - deyərlər.
Wa Nādá 'Aşĥābu Al-'A`rāfi Rijālāan Ya`rifūnahum Bisīmāhum Qālū Mā 'Aghná `Ankum Jam`ukum Wa Mā Kuntum Tastakbirūna 007-048. Əraf əhli zlərindən tanıdıqları adamlara mraciət edib: "Sizə nə yiğdığınız mal-dvlət, nə də təkəbbrnz fayda verdi", - deyəcək.
'Ahā'uulā' Al-Ladhīna 'Aqsamtum Lā Yanāluhumu Al-Lahu Biraĥmatin  ۚ  Adkhulū Al-Jannata Lā Khawfun `Alaykum Wa Lā 'Antum Taĥzanūna 007-049. (Və fağır, yoxsul mminləri kafirlərin byklərinə gstərərək: ) "Allah onları z mərhəmətinə nail etməyəcək, -deyə and idiyiniz kəslər bunlarmıdır?" - syləyəcəklər. (O anda Allah həmin mminlərə mraciətlə belə buyuracaq: ) "Cənnətə daxil olun. Sizin he bir qorxunuz yoxdur və siz qəm-qssə grməyəcəksiniz!"  ۚ 
Wa Nādá 'Aşĥābu An-Nāri 'Aşĥāba Al-Jannati 'An 'Afīđū `Alaynā Mina Al-Mā'i 'Aw Mimmā Razaqakumu Al-Lahu  ۚ  Qālū 'Inna Al-Laha Ĥarramahumā `Alá Al-Kāfirīna 007-050. Cəhənnəm əhli cənnət əhlinə mraciət edib: "stmzə bir az su tkn və ya Allahın sizə verdiyi ruzilərdən bizə bir qədər ehsan edin!" - deyəcək. Onlar isə: "Doğrusu, Allah bunları kafirlərə haram buyurmuşdur!" - deyə cavab verəcəklər.  ۚ 
Al-Ladhīna Attakhadhū Dīnahum Lahwan Wa La`ibāan Wa Gharrat/humu Al-Ĥayāatu Ad-Dunyā  ۚ  Fālyawma Nansāhum Kamā Nasū Liqā'a Yawmihimdhā Wa Mā Kānū Bi'āyātinā Yajĥadūna 007-051. O kəslər ki, dinlərini oyun-oyuncaq (əyləncə) etmiş və (fani) dnya həyatı onları aldatmışdı. Onlar bu gnə qovuşacaqlarını unutduqları və ayələrimizi (bilə-bilə) inkar etdikləri kimi, Biz də onları bu gn unudarıq!  ۚ 
Wa Laqad Ji'nāhum Bikitābin Faşşalnāhu `Alá `Ilmin Hudáan Wa Raĥmatan Liqawmin Yu'uminūna 007-052. Həqiqətən, Biz onlara (Məkkə mşriklərinə və kafirlərinə) elmlə mfəssəl izah etdiyimiz, inanan bir qvm n hidayət və mərhəmət olan (dini vəzifələrini yrətmək n mkəmməl) bir Kitab (Quran) gətirdik.
Hal Yanžurūna 'Illā Ta'wīlahu  ۚ  Yawma Ya'tī Ta'wīluhu Yaqūlu Al-Ladhīna Nasūhu Min Qablu Qad Jā'at Rusulu Rabbinā Bil-Ĥaqqi Fahal Lanā Min Shufa`ā'a Fayashfa`ū Lanā 'Aw Nuraddu Fana`mala Ghayra Al-Ladhī Kunnā Na`malu  ۚ  Qad Khasirū 'Anfusahum Wa Đalla `Anhum Mā Kānū Yaftarūna 007-053. Onlar (kafirlər) ancaq aqibətimi (Kitabın xəbər vediyi aqibətimi) gzləyirlər? Onun xəbər verdiyi aqibət (qiyamət) gəlib atdığı gn əvvəllər onu unutmuş olanlar deyəcəklər: "Doğrudan da, Rəbbimizin eliləri (bizə) haqqı gətirmişdilər. İndi bizdən tr şəfaət edəcək bir kimsə varmı? Yaxud geri (dnyaya) qaytarıla bilərikmi ki, etdiyimiz əməllərdən başqasını edək?" Onlar zlərinə ziyan etdilər. Uyduqları (btlər də) onlardan uzaqlaşıb qeyb oldu.  ۚ   ۚ 
'Inna Rabbakumu Al-Lahu Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Fī Sittati 'Ayyāmin Thumma Astawá `Alá Al-`Arshi Yughshī Al-Layla An-Nahāra Yaţlubuhu Ĥathīthāan Wa Ash-Shamsa Wa Al-Qamara Wa An-Nujūma Musakhkharātin Bi'amrihi  ۗ  'Alā Lahu Al-Khalqu Wa Al-'Amru  ۗ  Tabāraka Al-Lahu Rabbu Al-`Ālamīna 007-054. Həqiqətən, Rəbbiniz gyləri və yeri altı gndə xəlq edən, sonra ərşi (və onun əhatə etdiyi hər şeyi) yaradıb hkm altına alan, (bir-birini) srətlə təqib edən gndz gecə ilə (gecəni də gndzlə) rtb bryən, gnəşi, ayı və ulduzları əmrinə boyun əymiş halda yaradan Allahdır. Bilin ki, yaratmaq da, əmr etmək də Ona məxsusdur. Aləmlərin Rəbbi olan Allah nə qədər ucadır (nə qədər bykdr)! ~  ۗ   ۗ 
Ad`ū Rabbakum Tađarru`āan Wa Khufyatan  ۚ  'Innahu Lā Yuĥibbu Al-Mu`tadīna 007-055. Rəbbinizə yalvara-yalvara, həm də gizlicə dua edin. Şbhəsiz ki, O, həddi aşanları (qışqıraraq dua edənləri) sevməz!  ۚ 
Wa Lā Tufsidū Fī Al-'Arđi Ba`da 'Işlāĥihā Wa Ad`ūhu Khawfāan Wa Ţama`āan  ۚ  'Inna Raĥmata Al-Lahi Qarībun Mina Al-Muĥsinīna 007-056. Yer z (Peyğəmbərin gəlməsi sayəsində iman və ədalətlə) dzəldikdən sonra, orada fəsad trətməyin. Ona (Allaha) həm qorxu, həm də midlə dua edin. Həqiqətən, Allahın mərhəməti yaxşılıq edənlərə ox yaxındır!  ۚ 
Wa Huwa Al-Ladhī Yursilu Ar-Riyāĥa Bushrāan Bayna Yaday Raĥmatihi  ۖ  Ĥattá 'Idhā 'Aqallat Saĥābāan Thiqālāan Suqnāhu Libaladin Mayyitin Fa'anzalnā Bihi Al-Mā'a Fa'akhrajnā Bihi Min Kulli Ath-Thamarāti  ۚ  Kadhālika Nukhriju Al-Mawtá La`allakum Tadhakkarūna 007-057. Kləkləri z mərhəməti nndə (yağışdan qabaq) mjdəi olaraq gndərən Odur. Belə ki, kləklər (yağmur ykl) ağır buludları hərəkətə gətirdiyi (daşıdığı) zaman Biz onları (buludları) l (qurumuş) bir məmləkətə tərəf qovur, ora yağmur endirir və onunla hər cr meyvə yetişdiririk. Biz lləri də (dirildib qəbirlərindən) belə ıxaracağıq. Bəlkə, dşnb ibrət alasınız!  ۖ   ۚ 
Wa Al-Baladu Aţ-Ţayyibu Yakhruju Nabātuhu Bi'idhni  ۖ  Rabbihi Wa Al-Ladhī Khabutha Lā Yakhruju 'Illā  ۚ  Nakidāan Kadhālika Nuşarrifu Al-'Āyāti Liqawmin Yashkurūna 007-058. Təmiz (torpağı mnbit) bir məmləkətin bitkiləri Rəbbinin iznilə (bol, vaxtında) ıxar. Pis (torpağı qeyri-mnbit) bir məmləkətin bitkiləri isə yalnız ox ətinlikdə (z də az) yetişər. Biz ayələrimizi (nemətlərimizə) şkr edən bir tayfa n belə mfəssəl izah edirik.  ۖ   ۚ 
Laqad 'Arsalnā Nūĥāan 'Ilá Qawmihi Faqāla Yā Qawmi A`budū Al-Laha Mā Lakum Min 'Ilahin Ghayruhu 'Innī 'Akhāfu `Alaykum `Adhāba Yawmin `Ažīmin 007-059. Biz Nuhu z tayfasına (peyğəmbər) gndərdik. O dedi: "Ey camaatım! Allaha ibadət edin. Sizin Ondan başqa he bir tanrınız yoxdur. Mən (msibəti) byk gnn (qiyamət gnnn) sizə z verəcək əzabından qorxuram!" ~
Qāla Al-Mala'u Min Qawmihi 'Innā Lanarāka Fī Đalālin Mubīnin 007-060. Tayfasının başıları ona! "Biz səni (haqq yoldan) aıq-aydın azmış grrk!, - deyə cavab verdilər. ~
Qāla Yā Qawmi Laysa Bī Đalālatun Wa Lakinnī Rasūlun Min Rabbi Al-`Ālamīna 007-061. (Nuh) dedi: "Mən (haqq yoldan) he azmamışam, lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən gndərilmiş bir peyğəmbərəm!
'Uballighukum Risālāti Rabbī Wa 'Anşaĥu Lakum Wa 'A`lamu Mina Al-Lahi Mā Lā Ta`lamūna 007-062. Mən sizə Rəbbimin əmrlərini təbliğ edir və yd-nəsihət verirəm. Allahdan (gələn vəhy ilə) sizin bilmədiklərinizi bilirəm!
'Awa`ajibtum 'An Jā'akum Dhikrun Min Rabbikum `Alá Rajulin Minkum Liyundhirakum Wa Litattaqū Wa La`allakum Turĥamūna 007-063. Yoxsa sizi (Allahın əzabı ilə) qorxutmaq, sizin də qorxmanız və (bunun nəticəsində) rəhm oluna bilinməniz n iərinizdən olan bir adam (peyğəmbər) vasitəsilə Rəbbinizdən sizə xəbərdarlıq gəlməsinə təəccb edirsiniz?"
Fakadhdhabūhu Fa'anjaynāhu Wa Al-Ladhīna Ma`ahu Fī Al-Fulki Wa 'Aghraq Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā  ۚ  'Innahum Kānū Qawmāan `Amīna 007-064. Buna grə onlar (Nuhu) yalanı hesab etdilər. Biz də onu və onunla birlikdə gəmidə olanları xilas etdik. Ayələrimizi təkzib edənləri isə (tufan vaxtı) qərq etdik (suda boğduq). Onlar, həqiqətən, kor bir camaat idilər.  ۚ 
Wa 'Ilá `Ādin 'Akhāhum Hūdāan  ۗ  Qāla Yā Qawmi A`budū Al-Laha Mā Lakum Min 'Ilahin Ghayruhu  ۚ  'Afalā Tattaqūna 007-065. Ad tayfasına da qardaşları Hudu (peyğəmbər gndərdik). O dedi: "Ey camaatım! Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa he bir tanrınız yoxdur. Məgər (Allahın əzabından) qorxmursunuz?"  ۗ  ~  ۚ 
Qāla Al-Mala'u Al-Ladhīna Kafarū Min Qawmihi 'Innā Lanarāka Fī Safāhatin Wa 'Innā Lanažunnuka Mina Al-Kādhibīna 007-066. (Hud) tayfasının kafir başıları ona: "Biz səni safehlik iində grr və yalanılardan (biri) hesab edirik!" - deyə cavab verdilər. ~
Qāla Yā Qawmi Laysa Bī Safāhatun Wa Lakinnī Rasūlun Min Rabbi Al-`Ālamīna 007-067. (Hud) dedi: "Ey camaatım! Mən he də səfeh deyiləm, lakin mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən gndərilmiş bir peyğəmbərəm!
'Uballighukum Risālāti Rabbī Wa 'Anā Lakum Nāşiĥun 'Amīnun 007-068. Mən sizə Rəbbimin əmrlərini təbliğ edirəm. Mən sizə doğru məsləhət verənəm.
'Awa`ajibtum 'An Jā'akum Dhikrun Min Rabbikum `Alá Rajulin Minkum Liyundhirakum  ۚ  Wa Adhkurū 'Idh Ja`alakum Khulafā'a Min Ba`di Qawmi Nūĥin Wa Zādakum Al-Khalqi Basţatan  ۖ  Fādhkurū 'Ālā'a Al-Lahi La`allakum Tufliĥūna 007-069. Yoxsa sizi (Allahın əzabı ilə) qorxutmaq (xəbərdar etmək) n iərinizdən olan bir adam (peyğəmbər) vasitəsilə Rəbbinizdən sizə bir xəbərdarlıq gəlməsinə təəccb edirsiniz? Xatırlayın ki, Allah sizi Nuh tayfasından sonra onun yerinə gətirdi (yer znn varisləri etdi), sizi xilqətcə (onlardan) daha qvvətli (stn) etdi. Allahın nemətlərini yada salın ki, bəlkə, nicat tapasınız!"  ۚ   ۖ 
Qālū 'Aji'tanā Lina`buda Al-Laha Waĥdahu Wa Nadhara Mā Kāna Ya`budu 'Ābā'uunā  ۖ  Fa'tinā Bimā Ta`idunā 'In Kunta Mina Aş-Şādiqīna 007-070. (Hud tayfasının kafirləri) dedilər: "Sən bizə yalnız Allaha ibadət etməyimiz və atalarımızın tapındıqları btlərdən əl əkməyimiz nm gəldin? Əgər doğru danışanlardansansa, bizi qorxutduğun (bizi təhdid etdiyin əzabı) bir gətir grək!"  ۖ 
Qāla Qad Waqa`a `Alaykum Min Rabbikum Rijsun Wa Ghađabun  ۖ  'Atujādilūnanī Fī 'Asmā'in Sammaytumūhā 'Antum Wa 'Ābā'uukum Mā Nazzala Al-Lahu Bihā Min Sulţānin  ۚ  Fāntažirū 'Innī Ma`akum Mina Al-Muntažirīna 007-071. (Hud) onlara belə dedi: "Artıq Rəbbinizdən sizə bir əzab və qəzəb gəlməsi vacib oldu (artıq əzab və qəzəb gəldi). Sizin və atalarınızın (zlərindən uydurub) verdiyi adlar (btlər) barəsində mənimlə mbahisəmi edirsiniz? Halbuki Allah onlar (onlara ibadət edilməsi) barədə he bir dəlil endirməmişdir. (Allahın əzabının gəlməsini) gzləyin. Doğrusu, mən də sizinlə birlikdə gzləyənlərdənəm!"  ۖ   ۚ 
Fa'anjaynāhu Wa Al-Ladhīna Ma`ahu Biraĥmatin Minnā Wa Qaţa`nā Dābira Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā  ۖ  Wa Mā Kānū Mu'uminīna 007-072. Beləliklə, onu (Hudu) və onunla birlikdə olanları (iman gətirənləri) z mərhəmətimizlə (əzabdan) xilas etdik. Ayələrimizi yalan hesab edib iman gətirməyənlərin isə kkn kəsdik.  ۖ 
Wa 'Ilá Thamūda 'Akhāhum Şāliĥāan  ۗ  Qāla Yā Qawmi A`budū Al-Laha Mā Lakum Min 'Ilahin Ghayruhu  ۖ  Qad Jā'atkum Bayyinatun Min Rabbikum  ۖ  Hadhihi Nāqatu Al-Lahi Lakum 'Āyatan  ۖ  Fadharūhā Ta'kul Fī 'Arđi Al-Lahi  ۖ  Wa Lā Tamassūhā Bisū'in Faya'khudhakum `Adhābun 'Alīmun 007-073. Səmud tayfasına da qardaşları Salehi (peyğəmbər gndərdik). O dedi: "Ey camaatım! Allaha ibadət edin. Sizin Ondan başqa he bir tanrınız yoxdur. Rəbbinizdən sizə aıq-aydın bir dəlil gəldi. Allahın bu dişi (maya) dəvəsi sizin n (peyğəmbərliyimi təsdiq edən) bir mczədir. Buraxın Allahın torpağında otlasın, ona pislik etməyin, yoxsa ox şiddətli bir əzaba dar olarsınız!  ۗ   ۖ   ۖ   ۖ   ۖ 
Wa Adhkurū 'Idh Ja`alakum Khulafā'a Min Ba`di `Ādin Wa Bawwa'akum Al-'Arđi Tattakhidhūna Min Suhūlihā Quşūrāan Wa Tanĥitūna Al-Jibāla Buyūtāan  ۖ  Fādhkurū 'Ālā'a Al-Lahi Wa Lā Ta`thaw Fī Al-'Arđi Mufsidīna 007-074. (Allahın) sizi Ad tayfasından sonra onun yerinə gətirdiyi, dzlərində qəsrlər tikdiyiniz, dağlarını ovub (yonub) evlər dzəltdiyiniz yer zndə yerləşdiyi vaxtı xatırlayın. Allahın nemətlərini yada salın, yer zndə dolaşıb fitnə-fəsad trətməyin!"  ۖ 
Qāla Al-Mala'u Al-Ladhīna Astakbarū Min Qawmihi Lilladhīna Astuđ`ifū Liman 'Āmana Minhum 'Ata`lamūna 'Anna Şāliĥāan Mursalun Min Rabbihi  ۚ  Qālū 'Innā Bimā 'Ursila Bihi Mu'uminūna 007-075. Saleh tayfasının (iman gətirməyi) zlərinə sığışdırmayan təkəbbrl başıları iərilərindən iman gətirən əlsiz-ayaqsız yoxsullara z tutub: "Siz Salehin, doğrudan da, Rəbbi tərəfindən gndərilmiş (bir peyğəmbər) olduğunu bilirsinizmi?" - deyə soruşdular. Onlar: "Bəli, biz onunla gndərilən hər bir şeyə (btn dini hkmlərə) inanırıq!" - deyə cavab verdilər.  ۚ 
Qāla Al-Ladhīna Astakbarū 'Innā Bial-Ladhī 'Āmantum Bihi Kāfirūna 007-076. (Təkəbbr zndən iman gətirməyi) zlərinə ar bilənlər: "Sizin inandığınıza (Salehin peyğəmbərliyinə) biz inanmırıq!" - dedilər.
Fa`aqarū An-Nāqata Wa `Ataw `An 'Amri Rabbihim Wa Qālū Yā Şāliĥu A'tinā Bimā Ta`idunā 'In Kunta Mina Al-Mursalīna 007-077. Sonra o dəvəni tutub kəsdilər və (bununla da) Rəbbinin əmrini saymazyana pozub (istehza ilə): "Ey Saleh! Əgər sən (həqiqi) peyğəmbərlərdənsənsə, bizi qorxutduğunu (bizi təhdid etdiyin əzabı) gətir grək!" - dedilər.
Fa'akhadhat/humu Ar-Rajfatu Fa'aşbaĥū Fī Dārihimthimīna 007-078. Buna grə də onları dəhşətli bir sarsıntı (yerdən zəlzələ, gydən tkrpədici bir səs) brd, onlar z evlərində diz stə dşb qaldılar (bir gz qırpımında həlak oldular).
Fatawallá `Anhum Wa Qāla Yā Qawmi Laqad 'Ablaghtukum Risālata Rabbī Wa Naşaĥtu Lakum Wa Lakin Lā Tuĥibbūna An-Nāşiĥīna 007-079. (Saleh) onlardan z dndərib belə dedi: "Ey camaatım! Mən sizə Rəbbimin əmrini (mənə ltf etdiyi peyğəmbərliyi) təbliğ etdim və sizə yd-nəsihət verdim. Lakin siz yd-nəsihət verənləri sevmirsiniz!"
Wa Lūţāan 'Idh Qāla Liqawmihi 'Ata'tūna Al-Fāĥishata Mā Sabaqakum Bihā Min 'Aĥadin Mina Al-`Ālamīna 007-080. Lutu da (peyğəmbər gndərdik). Bir zaman o z tayfasına demişdi: "Sizdən əvvəl bəşər əhlindən he kəsin etmədiyi həyasızlığı (kişilər arasında olan cinsi əlaqəni) sizmi edəcəksiniz? ~
'Innakum Lata'tūna Ar-Rijāla Shahwatan Min Dūni An-Nisā'  ۚ  Bal 'Antum Qawmun Musrifūna 007-081. Siz qadınları atıb şəfvətlə kişilərin stnə gəlirsiniz. Siz, doğrudan da, həddi aşmış bir tayfasınız!"  ۚ 
Wa Mā Kāna Jawāba Qawmihi 'Illā 'An Qālū 'Akhrijūhum Min Qaryatikum  ۖ  'Innahum 'Unāsun Yataţahharūn 007-082. (Lut) tayfasının (bu szə) cavabı (istehza ilə): "Onları (Lutu və ona tabe olanları) məmləkətinizdən ıxarın, nki onlar (həddindən ziyadə) təmiz (bu cr işlərlə məşğul olmayan) adamlardır!" - deməkdən başqa bir şey olmamışdı. ~  ۖ 
Fa'anjaynāhu Wa 'Ahlahu 'Illā Amra'atahu Kānat Mina Al-Ghābirīna 007-083. Biz onu (Lutu) və ailəsini (həminin ona iman gətirənləri) xilas etdik. Yalnız vrəti (Vailə z gizki kfr səbəbilə) həlak oldu. ~
Wa 'Amţarnā `Alayhim Maţarāan  ۖ  Fānžur Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Mujrimīna 007-084. Onların stnə yağış (kibrit və atəşlə yoğrulmuş əzab yağışı) yağdırdıq. Bir gr (Allaha asi olan, peyğəmbələri inkar edən) gnahkarların axırı necə oldu!  ۖ 
Wa 'Ilá Madyana 'Akhāhum Shu`aybāan  ۗ  Qāla Yā Qawmi A`budū Al-Laha Mā Lakum Min 'Ilahin Ghayruhu  ۖ  Qad Jā'atkum Bayyinatun Min Rabbikum  ۖ  Fa'awfū Al-Kayla Wa Al-Mīzāna Wa Lā Tabkhasū An-Nāsa 'Ashyā 'Ahum Wa Lā Tufsidū Fī Al-'Arđi Ba`da  ۚ  'Işlāĥihā Dhālikum Khayrun Lakum 'In Kuntum Mu'uminīna 007-085. Mədyən tayfasına da qardaşları Şeybi (peyğəmbər) gndərdik. (Şeyb) onlara belə dedi: "Ey camaatım! Allaha ibadət edin. Sizin Ondan başqa he bir tanrınız yoxdur. Artıq sizə Rəbbinizdən aşkar bir dəlil (mczə) gəldi. ldə və tərəzidə dz olun. Adamların mallarının dəyərini (və ya onların haqqını) azaltmayın. Yer z (peyğəmbərlərin şəriətləri sayəsində) dzələndən sonra orada fitnə-fəsad trətməyin. Əgər siz mminsinizsə, bu (dediklərim) sizin n xeyirlidir!  ۗ   ۖ   ۖ   ۚ 
Wa Lā Taq`udū Bikulli Şirāţin Tū`idūna Wa Taşuddūna `An Sabīli Al-Lahi Man 'Āmana Bihi Wa Tabghūnahā `Iwajāan  ۚ  Wa Adhkurū 'Idh Kuntum Qalīlāan Fakaththarakum  ۖ  Wa Anžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Mufsidīna 007-086. Hər yolun başında əyləşib Allaha iman gətirənləri qorxudaraq Onun yolundan dndərməyin, onu (Allah yolunu) əymək istəməyin. (Ey Mədyən tayfası!) Xatırlayın ki, bir zaman siz ox az idiniz, amma (Allah) sizi oxaltdı. Bir grn fitnə-fəsad trədənlərin axırı necə oldu!  ۚ   ۖ 
Wa 'In Kāna Ţā'ifatun Minkum 'Āmanū Bial-Ladhī 'Ursiltu Bihi Wa Ţā'ifatun Lam Yu'uminū Fāşbirū Ĥattá Yaĥkuma Al-Lahu Baynanā  ۚ  Wa Huwa Khayru Al-Ĥākimīna 007-087. Əgər sizin bir qisminiz mənimlə gndərilən (dini hkmlərə) inanmış, bir qisminiz isə inanmamışsa, Allah aramızda z hkmn verincəyə qədər səbr edin. Axı O, hkm verənlərin ən yaxşısıdır!"  ۚ 
Qāla Al-Mala'u Al-Ladhīna Astakbarū Min Qawmihi Lanukhrijannaka Yā Shu`aybu Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Ma`aka Min Qaryatinā 'Aw Lata`ūdunna Fī Millatinā  ۚ  Qāla 'Awalaw Kunnā Kārihīna 007-088. (Şeyb) tayfasının (iman gətirməyi) zlərinə sığışdırmayan təkəbbrl əyanları: "Ey Şeyb! Ya səni və səninlə birlikdə iman gətirənləri məmləkətimizdən mtləq qovacağıq, ya da siz bizim dinimizə dnəcəksiniz!" - dedilər. (Şeyb) belə cavab verdi: "(Dininizə) nifrət etdiyim halda beləmi (bizi bu işə məcbur edəcəksiniz)?  ۚ 
Qadi Aftaraynā `Alá Al-Lahi Kadhibāan 'In `Udnā Fī Millatikum Ba`da 'Idh Najjānā Al-Lahu Minhā  ۚ  Wa Mā Yakūnu Lanā 'An Na`ūda Fīhā 'Illā 'An Yashā'a Al-Lahu Rabbunā  ۚ  Wasi`a Rabbunā Kulla Shay'in `Ilmāan  ۚ  `Alá Al-Lahi Tawakkalnā  ۚ  Rabbanā Aftaĥ Baynanā Wa Bayna Qawminā Bil-Ĥaqqi Wa 'Anta Khayru Al-Fātiĥīna 007-089. Allah bizi sizin (batil) dininizdən xilas etdikdən sonra biz sizin dininizə dnsək, (sizin btpərəst dininizin haqq olduğunu etiraf etməklə) Allaha qarşı yalan uydurmuş olarıq. Rəbbimiz Allah istəməsə, biz əsla sizin dininizə dnə bilmərik. Rəbbimiz elm ilə (z əzəli elmi ilə) hər şeyi ehtiva etmişdir. Biz yalnız Allaha təvəkkl emişik. Ey Rəbbimiz! Bizimlə tayfamız arasında ədalətlə hkm et. Axı Sən hkm verənlərin ən yaxşısısan!"  ۚ   ۚ   ۚ   ۚ 
Wa Qāla Al-Mala'u Al-Ladhīna Kafarū Min Qawmihi La'ini Attaba`tum Shu`aybāan 'Innakum 'Idhāan Lakhāsirūna 007-090. (Şeyb) tayfasının kafir əyanları (tabeliyində olanlara) dedilər: "Əgər (dininizi atıb) Şeybin ardınca getsəniz, şbhəsiz ki, (ox byk) ziyana uğramış olarsınız!"
Fa'akhadhat/humu Ar-Rajfatu Fa'aşbaĥū Fī Dārihimthimīna 007-091. Elə bu zaman onları dəhşətli bir sarsıntı (yerdən zəlzələ, gydən tkrpədici bir səs) brd və onlar z evlərində diz stə dşb qaldılar (bir gz qırpımında həlak oldular).
Al-Ladhīna Kadhdhabū Shu`aybāan Ka'an Lam Yaghnaw Fīhā  ۚ  Al-Ladhīna Kadhdhabū Shu`aybāan Kānū Humu Al-Khāsirīna 007-092. Şeybi yalanı adlandıranlar, sanki orada (evlərində) he bir şənlik (nemət) iində yaşamamışdılar. Şeybi təkzib edənlərin zləri ziyana uğrayanlar oldular.  ۚ 
Fatawallá `Anhum Wa Qāla Yā Qawmi Laqad 'Ablaghtukum Risālāti Rabbī Wa Naşaĥtu Lakum  ۖ  Fakayfa 'Āsá `Alá Qawmin Kāfirīna 007-093. (Şeyb) onlardan z dndərib dedi: "Ey camaatım! Mən sizə Rəbbimin əmrlərini təbliğ etdim və yd-nəsihət verdim. İndi kafir bir tayfadan tr necə yas tutum?"  ۖ 
Wa Mā 'Arsalnā Fī Qaryatin Min Nabīyin 'Illā 'Akhadhnā 'Ahlahā Bil-Ba'sā'i Wa Ađ-Đarrā'i La`allahum Yađđarra`ūna 007-094. Biz hansı bir məmləkətə peyğəmbər gndərdiksə, onun əhalisini (peyğəmbərləri tanımadıqları n bir mddət) msibətə və bəlaya (xəstəlik, yoxsulluq, qıtlıq, aclıq və s.) saldıq ki, bəlkə, (gnahlarını başa dşərək Allaha) yalvarıb-yaxarsınlar!
Thumma Baddalnā Makāna As-Sayyi'ati Al-Ĥasanata Ĥattá `Afaw Wa Qālū Qad Massa 'Ābā'anā Ađ-Đarrā'u Wa As-Sarrā'u Fa'akhadhnāhum Baghtatan Wa Hum Lā Yash`urūna 007-095. Sonra sıxıntını (bəlanı, pisliyi) firəvanlıqla əvəz etdik. Beləliklə, onlar artıb oxaldılar və dedilər: "Atalarımıza da belə yaxşı-yaman gnlər z vermişdi". Elə bu an onları zləri də bilmədən, qəflətən (əzabla) yaxaladıq.
Wa Law 'Anna 'Ahla Al-Qurá 'Āmanū Wa Attaqaw Lafataĥnā `Alayhim Barakātin Mina As-Samā'i Wa Al-'Arđi Wa Lakin Kadhdhabū Fa'akhadhnāhum Bimā Kānū Yaksibūna 007-096. Əgər o məmləkətlərin əhalisi iman gətirib (pis əməllərdən) əkinsəydilər, szsz ki, onların başlarına gydən və yerdən bərəkət yağdırardıq (gyn və yerin bərəkət qapılarını onların znə aardıq). Lakin onlar (z peyğəmbərlərini) yalanı hesab etdilər, Biz də onları qazandıqlarına (qazandıqları gnahlara) grə məhv etdik.
'Afa'amina 'Ahlu Al-Qurá 'An Ya'tiyahum Ba'sunā Bayātāan Wa Hum Nā'imūna 007-097. Məgər o məmləkətlərin əhalisi əzabımızın onlara gecə yatarkən gəlməyəcəyinə əmin idilərmi?
'Awa 'Amina 'Ahlu Al-Qurá 'An Ya'tiyahum Ba'sunā Đuĥáan Wa Hum Yal`abūna 007-098. Və ya o məmləkətlərin əhalisi əzabımızın onlara gndz oynayıb əylənərkən gəlməyəcəyinə arxayın idilərmi?
'Afa'aminū Makra Al-Lahi  ۚ  Falā Ya'manu Makra Al-Lahi 'Illā Al-Qawmu Al-Khāsirūna 007-099. Yaxud (o məmləkətlərin əhalisi) Allahın onları dolaşdırıb bəla toruna salmayacağına (naz-nemət iində yaşadıqları halda qəflətən onlara əzab gondərməyəcəyinə) əmin idilərmi? Allahın (bu yolla) dolaşdırıb bəla toruna salmayacağına zlərinə zərər eləyənlərdən başqa he kəs arxayın ola bilməz!  ۚ 
'Awalam Yahdi Lilladhīna Yarithūna Al-'Arđa Min Ba`di 'Ahlihā 'An Law Nashā'u 'Aşabnāhum Bidhunūbihim  ۚ  Wa Naţba`u `Alá Qulūbihim Fahum Lā Yasma`ūna 007-100. Yer znn (qədim) sakinlərindən sonra ona varis olanlara (onların yerinə gələnlərə) aydın olmadımı ki, əgər Biz istəsəydik, onları da gnahlarına grə msibətlərə dar edər, rəklərini mhrləyərdik (dşncə və təfəkkr qabiliyyətindən məhrum edərdik) və onlar da (yd-nəsihət) eşıtməzdilər?  ۚ 
Tilka Al-Qurá Naquşşu `Alayka Min 'Anbā'ihā  ۚ  Wa Laqad Jā'at/hum Rusuluhum Bil-Bayyināti Famā Kānū Liyu'uminū Bimā Kadhdhabū Min Qablu  ۚ  Kadhālika Yaţba`u Al-Lahu `Alá Qulūbi Al-Kāfirīna 007-101. (Ya Rəsulum!) O məmləkətlərin bəzi xəbərlərini (əhvalatlarını) sənə sylədik. Peyğəmbərləri onlara aıq-aşkar dəlillər (mczələr) gətirmişdilər. (Həmin məmləkətlərin əhalisi) əvvəlcə yalan hesab etdiklərinə (mczələrə, dəlillərə) yenə də inanmadılar. Allah kafirlərin rəklərini belə mhrləyər.  ۚ   ۚ 
Wa Mā Wajadnā Li'ktharihim Min `Ahdin  ۖ  Wa 'In Wajadnā 'Aktharahum Lafāsiqīna 007-102. Onların əksəriyyətində əhdə vəfa grmədik. (Əksinə) onların əksəriyyətini (Allahın itaətindən ıxmış, Onun əmrlərini pozmuş) gnahkar kəslər grdk.  ۖ 
Thumma Ba`athnā Min Ba`dihim Mūsá Bi'āyātinā 'Ilá Fir`awna Wa Mala'ihi Fažalamū Bihā  ۖ  Fānžur Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Mufsidīna 007-103. Onlardan sonra Musanı mczələrimizlə Firona və onun əyanlarına (peyğəmbər) gndərdik. Onlar (həmin mczələri) inkar etdilər. Bir gr fəsad trədənlərin axırı necə oldu!  ۖ 
Wa Qāla Mūsá Yā Fir`awnu 'Innī Rasūlun Min Rabbi Al-`Ālamīna 007-104. Musa dedi: "Ey Firon! Mən aləmlərin Rəbbi tərəfindən gndərilmiş bir peyğəmbərəm!
Ĥaqīqun `Alá 'An Lā 'Aqūla `Alá Al-Lahi 'Illā Al-Ĥaqqa  ۚ  Qad Ji'tukum Bibayyinatin Min Rabbikum Fa'arsil Ma`ī Banī 'Isrā'īla 007-105. Mən Allah barəsində yalnız haqqı deməyə borcluyam. Mən sizə Rəbbinizdən aıq-aşkar bir dəlil (mczə) gətirmişəm. İndi (klə etdiyin) İsrail oğullarını mənimlə bərabər (babalarının vətəni olan Şama) gndər!"  ۚ 
Qāla 'In Kunta Ji'ta Bi'āyatin Fa'ti Bihā 'In Kunta Mina Aş-Şādiqīna 007-106. (Firon Musaya) dedi: "Əgər mczə ilə gəlmisənsə və doğru deyirsənsə, onu gətir gstər!"
Fa'alqá `Aşāhu Fa'idhā Hiya Thu`bānun Mubīnun 007-107. (Firon bunu deyən kimi) Musa əsasını (yerə atdı) və o, dərhal (hamının gznə) aşkar grnən bir əjdaha oldu.
Wa Naza`a Yadahu Fa'idhā Hiya Bayđā'u Lilnnāžirīna 007-108. (Sonra) əlini (qoltuğunun altından və ya cibindən) ıxartdı və o, bir anda baxanlara nur kəsildi.
Qāla Al-Mala'u Min Qawmi Fir`awna 'Inna Hādhā Lasāĥirun `Alīmun 007-109. Firon tayfasının əyanları dedilər: "Şbhəsiz ki, bu ox bilikli bir sehrbazdır.
Yurīdu 'An Yukhrijakum Min 'Arđikum  ۖ  Famādhā Ta'murūna 007-110. O sizi yurdunuzdan ıxartmaq istəyir!" (Firon da: ) "Elə isə tədbiriniz nədir?" - (deyə soruşdu).  ۖ 
Qālū 'Arjihi Wa 'Akhāhu Wa 'Arsil Fī Al-Madā'ini Ĥāshirīna 007-111. Onlar dedilər: "Onu (Musanı) qardaşı (Harun) ilə birlikdə saxla və şəhərlərə (sehrbazları) yığan adamlar gndər ki,
Ya'tūka Bikulli Sāĥirin `Alīmin 007-112. Nə qədər bilikli sehrbaz varsa, hamısını tutub gətirsinlər!"
Wa Jā'a As-Saĥaratu Fir`awna Qālū 'Inna Lanā La'ajrāan 'In Kunnā Naĥnu Al-Ghālibīna 007-113. Sehrbazlar Fironun yanına gəlib dedilər: "Əgər biz (Musaya) stn gəlsək, yəqin ki, bizə bir mkafat veriləcək!"
Qāla Na`am Wa 'Innakum Lamina Al-Muqarrabīna 007-114. (Firon: )"Bəli şbhəsiz ki, siz (mənə) ən yaxın adamlardan olacaqsınız!" - deyə cavab verdi.
Qālū Yā Mūsá 'Immā 'An Tulqiya Wa 'Immā 'An Nakūna Naĥnu Al-Mulqīna 007-115. Sehrbazlar dedilər: "Ya Musa! Ya sən (əvvəlcə əsanı yerə) at, ya da biz (əlimizdəkiləri) ataq!"
Qāla 'Alqū  ۖ  Falammā 'Alqaw Saĥarū 'A`yuna An-Nāsi Wa Astarhabūhum Wa Jā'ū Bisiĥrin `Ažīmin 007-116. (Musa: ) "Siz atın" - dedi. Onlar (əllərindəkiləri və əsaları yerə) atdıqda, adamların gzlərini bağlayıb (sehrləyib) onları qorxutdular və byk bir sehr gstərdilər.  ۖ 
Wa 'Awĥaynā 'Ilá Mūsá 'An 'Alqi `Aşāka  ۖ  Fa'idhā Hiya Talqafu Mā Ya'fikūna 007-117. Biz də Musaya: "Əsanı tulla!" - deyə vəhy etdik. Bir də (baxıb grdlər ki) əsa onların uydurub dzəltdikləri btn şeyləri udur.  ۖ 
Fawaqa`a Al-Ĥaqqu Wa Baţala Mā Kānū Ya`malūna 007-118. Artıq haqq zahir, olanların uydurub dzəltdikləri yalanlar isə batil oldu.
Faghulibū Hunālika Wa Anqalabū Şāghirīna 007-119. (Sehrbazlar) orada məğlub edildilər və xar olaraq geri dndlər.
Wa 'Ulqiya As-Saĥaratu Sājidīna 007-120. Onlar (hamı birlikdə) səcdəyə qapanıb
Qālū 'Āmannā Birabbi Al-`Ālamīna 007-121. Dedilər: "Biz iman gətirdik aləmlərin Rəbbinə -
Rabbi Mūsá Wa Hārūna 007-122. Musanın və Harunun Rəbbinə!"
Qāla Fir`awnu 'Āmantum Bihi Qabla 'An 'Ādhana Lakum  ۖ  'Inna Hādhā Lamakrun Makartumūhu Fī Al-Madīnati Litukhrijū Minhā 'Ahlahā  ۖ  Fasawfa Ta`lamūna 007-123. Firon (onlara) dedi: "Mən sizə izin vermədən əvvəl siz ona iman gətirdiniz?" Bu (sizin Musa ilə birlikdə grdynz işlər), şbhəsiz ki, əhalisini ıxartmaq (qibtiləri qovub Misiri ələ keirmək) məqsədilə şəhərdə qurduğunuz (gizli) bir hiylədir. (Grdynz işlərə grə başınıza nə oyun aacağımı) biləcəksiniz!  ۖ   ۖ 
La'uqaţţi`anna 'Aydiyakum Wa 'Arjulakum Min Khilāfin Thumma La'uşallibannakum 'Ajma`īna 007-124. Əl-ayağınızı arpaz kəsdirəcək, sonra isə hamınızı armıxa əkdirəcəyəm!"
Qālū 'Innā 'Ilá Rabbinā Munqalibūna 007-125. (Sehrbazlar) belə cavab verdilər: "Şbhə yoxdur ki, biz Rəbbimizin hzuruna dnəcəyik! (Bizi lmlə qorxuda bilməzsən!)
Wa Mā Tanqimu Minnā 'Illā 'An 'Āmannā Bi'āyāti Rabbinā Lammā Jā'atnā  ۚ  Rabbanā 'Afrigh `Alaynā Şabrāan Wa Tawaffanā Muslimīna 007-126. Sənin bizdən intiqam almağın isə ancaq Rəbbimizin mczələri gələn kimi bizim onlara iman gətirməyimizə grədir. Ey Rəbbimiz! Bizə (bolluca) səbir əta et və bizi msəlman olaraq ldr!"  ۚ 
Wa Qāla Al-Mala'u Min Qawmi Fir`awna 'Atadharu Mūsá Wa Qawmahu Liyufsidū Fī Al-'Arđi Wa Yadharaka Wa 'Ālihataka  ۚ  Qāla Sanuqattilu 'Abnā'ahum Wa Nastaĥyī Nisā'ahum Wa 'Innā Fawqahum Qāhirūna 007-127. Firon tayfasının əyan-əşrafı dedi: "Musanı və tayfasını fitnə-fəsad trətmək, həm səni, həm də sənin tanrılarını atıb getmək nm buraxacaqsan?" (Firon onlara) belə cavab verdi: "Biz onların oğullarını (erkəklərini) ldrəcək, qadınlarını isə (bizə xidmət etmək n) diri saxlayacağıq. Biz onlara, mtləq, qələbə alacağıq! (Onlar əvvəlki kimi yenə əlimizin altında olacaqlar!)"  ۚ 
Qāla Mūsá Liqawmihi Asta`īnū Bil-Lahi Wa Aşbirū  ۖ  'Inna Al-'Arđa Lillahi Yūrithuhā Man Yashā'u Min `Ibādihi Wa  ۖ  Al-`Āqibatu Lilmuttaqīna 007-128. Musa z tayfasına: "Allahdan kmək diləyin və səbr edin. Yer z Allahındır. Bəndələrindən istədiyini onun varisi edər. Aqibət (dnyada zəfər, axirətdə yksək məqamlar) mttəqilərindir!" - dedi.  ۖ   ۖ 
Qālū 'Ūdhīnā Min Qabli 'An Ta'tiyanā Wa Min Ba`di Mā Ji'tanā  ۚ  Qāla `Asá Rabbukum 'An Yuhlika `Adūwakum Wa Yastakhlifakum Al-'Arđi Fayanžura Kayfa Ta`malūna 007-129. (Musaya iman gətirənlər) dedilər: "Sən bizə peyğəmbər gəlməmişdən əvvəl də, sonra da biz əziyyət əkdik!" (Musa onlara belə) cavab verdi: "Bəlkə də, Rəbbiniz dşməninizi məhv edib sizi yer znn varisləri edəcək, sonra isə nə etdiyinizə (znz necə apardığınıza) baxacaq!"  ۚ 
Wa Laqad 'Akhadhnā 'Āla Fir`awna Bis-Sinīna Wa Naqşin Mina Ath-Thamarāti La`allahum Yadhdhakkarūna 007-130. Biz Firon əhlini (illərlə) qıtlığa, quraqlığa və məhsul atışmazlığına məruz qoyduq ki, bəlkə, dşnb ibrət alsınlar!
Fa'idhā Jā'at/humu Al-Ĥasanatu Qālū Lanā Hadhihi  ۖ  Wa 'In Tuşibhum Sayyi'atun Yaţţayyarū Bimūsá Wa Man Ma`ahu  ۗ  'Alā 'Innamā Ţā'iruhum `Inda Al-Lahi Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Ya`lamūna 007-131. Onlara bolluq qismət olduğu zaman: "Bu bizim (haqqımızdır)!" - deyər, bir pislik z verdikdə isə bunu (bir uğursuzluq, nəhslik kimi) Musadan və yanındakılardan grərdilər. Agah olun ki, onların başına gələn uğursuzluq (nəhslik) Allahdandır, lakin onların əksəriyyəti (bunu) bilməz!  ۖ  ~  ۗ 
Wa Qālū Mahmā Ta'tinā Bihi Min 'Āyatin Litasĥaranā Bihā Famā Naĥnu Laka Bimu'uminīna 007-132. (Firon adamları Musaya) dedilər: "Sən bizi ovsunlamaq n nə mczə gətirsən də, yenə sənə iman gətirən deyilik!"
Fa'arsalnā `Alayhimu Aţ-Ţūfāna Wa Al-Jarāda Wa Al-Qummala Wa Ađ-Đafādi`a Wa Ad-Dama 'Āyātin Mufaşşalātin Fāstakbarū Wa Kānū Qawmāan Mujrimīna 007-133. Biz ayrı-ayrı mczələr zrə onlara tufan, (əkinlərinə) əyirtkə və həşərat, (evlərinə, yeməklərinə) qurbağa və (eşmələrinə, kəhrizlərinə) qan gndərdik. Onlar yenə də (iman gətirməyi) zlərinə sığışdırmayıb kafir bir tayfa oldular.
Wa Lammā Waqa`a `Alayhimu Ar-Rijzu Qālū Yā Mūsá Ad`u Lanā Rabbaka Bimā `Ahida `Indaka  ۖ  La'in Kashafta `Annā Ar-Rijza Lanu'uminanna Laka Wa Lanursilanna Ma`aka Banī 'Isrā'īla 007-134. Onlara əzab gəldikdə dedilər: "Ya Musa! (Allahın sənin dualarını qəbul etmək və peyğəmbərlik vermək barəsində) səninlə olan əhdi hrmətinə bizim n Rəbbinə dua et. Əgər bu əzabı bizdən gtrsə, biz, hkmən, sənə iman gətirəcək və İsrail oğullarını səninlə birlikdə (istədikləri yerə) gndərəcəyik".  ۖ 
Falammā Kashafnā `Anhumu Ar-Rijza 'Ilá 'Ajalin Hum Bālighūhu 'Idhā Hum Yankuthūna 007-135. Elə ki, əzabı bir mddətə onlardan gtrdk, dərhal (əhdi) pozdular. ~
ntaqamnā Minhum Fa'aghraqnāhum Al-Yammi Bi'annahum Kadhdhabū Bi'āyātinā Wa Kānū `Anhā Ghāfilīna 007-136. Biz də ayələrimizi yalan hesab edib onlardan qafil olduqları (onlara etinasız yanaşdıqları) n (Firon əhlindən) intiqam alaraq onları dənizdə batırdıq.
Wa 'Awrath Al-Qawma Al-Ladhīna Kānū Yustađ`afūna Mashāriqa Al-'Arđi Wa Maghāribahā Allatī Bāraknā Fīhā  ۖ  Wa Tammat Kalimatu Rabbika Al-Ĥusná `Alá Banī 'Isrā'īla Bimā Şabarū  ۖ  Wa Dammarnā Mā Kāna Yaşna`u Fir`awnu Wa Qawmuhu Wa Mā Kānū Ya`rishūna 007-137. Zəif (həşr) grnən o tayfanı (İsrail oğullarını) yer znn daim xeyir-bərəkət verdiyiniz şərq tərəflərinə (Şam diyarına) varis etdik. (Msibətlərə, fəlakətlərə) səbr etdiklərinə grə Rəbbinin İsrail vladına verdiyi gzəl szlər (vədlər) tam yerinə yetdi. Fironun və onun camaatının qurduqları (imarətləri) və ucaltdıqlarını (qəsrləri, kaşanələri) isə viran qoyduq.  ۖ   ۖ 
Wa Jāwaznā Bibanī 'Isrā'īla Al-Baĥra Fa'ataw `Alá Qawmin Ya`kufūna `Alá 'Aşnāmin Lahum  ۚ  Qālū Yā Mūsá Aj`al Lanā 'Ilahāan Kamā Lahum 'Ālihatun  ۚ  Qāla 'Innakum Qawmun Tajhalūna 007-138. Biz İsrail oğullarını dənizdən keirtdik, (sonra) onlar z btlərinə tapınan bir tayfaya uğradılar. (İsrail oğulları) dedilər: "Ya Musa! Bizə onların sitayiş etdikləri btlər kimi bir bt dzəlt!" (Musa belə) cavab verdi: "Siz, doğrudan da, cahil bir tayfasınız!  ۚ   ۚ 
'Inna Hā'uulā' Mutabbarun Mā Hum Fīhi Wa Bāţilun Mā Kānū Ya`malūna 007-139. Şbhəsiz ki, bunların tapındıqları btlər məhvə məhkumdur, etdikləri əməllər isə pudur!"
Qāla 'Aghayra Al-Lahi 'Abghīkum 'Ilahāan Wa Huwa Fađđalakum `Alá Al-`Ālamīna 007-140. (Musa yenə) dedi: "Allah sizi aləmlərə (dvrnzdəki btn insanlara) stn etdiyi halda, he mən sizin n Allahdan başqa bir tanrı istərəmmi?!"
Wa 'Idh 'Anjaynākum Min 'Āli Fir`awna Yasūmūnakum Sū'a Al-`Adhābi  ۖ  Yuqattilūna 'Abnā'akum Wa Yastaĥyūna Nisā'akum  ۚ  Wa Fī Dhālikum Balā'un Min Rabbikum `Ažīmun 007-141. (Ey İsrail vladı!) Yadınıza salın ki, sizi Firon əhlinin əlindən qurtardıq. Onlar sizə şiddətli əzab verir, oğullarınızı ldrr, qadınlarınızı isə (zlərinə xidmət etmək n) diri saxlayırdılar. Bu sizin n Rəbbiniz tərəfindən byk bir sınaq idi.  ۖ   ۚ 
Wa Wā`adnā Mūsá Thalāthīna Laylatan Wa 'Atmamnāhā Bi`ashrin Fatamma Mīqātu Rabbihi 'Arba`īna Laylatan  ۚ  Wa Qāla Mūsá Li'khīhi Hārūna Akhlufnī Fī Qawmī Wa 'Aşliĥ Wa Lā Tattabi` Sabīla Al-Mufsidīna 007-142. Musa ilə otuz gecə (oruc tutub dua edəcəyi, bunun mqabilində ona Tvratı nazil edəcəyimiz və z ilə danışacağımız) barədə vədələşdik, sonra ona daha bir on gn də əlavə etdik. Beləliklə, Rəbbinin (ibadət n) təyin etdiyi mddət tam qırx gecə (gn) oldu. Musa qardaşı Haruna dedi: "Sən tayfam iində mənim xəlifəm ol, (camaatı) islah etməyə alış və (yer zndə) fitnə-fəsad trədənlərin yolu ilə getmə!" ~  ۚ 
Wa Lammā Jā'a Mūsá Limīqātinā Wa Kallamahu Rabbuhu Qāla Rabbi 'Arinī 'Anžur 'Ilayka  ۚ  Qāla Lan Tarānī Wa Lakini Anžur 'Ilá Al-Jabali Fa'ini Astaqarra Makānahu Fasawfa Tarānī  ۚ  Falammā Tajallá Rabbuhu Liljabali Ja`alahu Dakkāan Wa Kharra Mūsá Şa`iqāan  ۚ  Falammā 'Afāqa Qāla Subĥānaka Tubtu 'Ilayka Wa 'Anā 'Awwalu Al-Mu'uminīna 007-143. Musa təyin etdiyimiz vaxtda (Tur-i Sinaya) gəldikdə Rəbbi onunla (arada he bir vasitə olmadan) danışdı. (Musa: ) "Ey Rəbbim! zn (camalını) mənə gstər. Sənə baxım!" - dedi. Allah: "Sən Məni əsla grə bilməzsən. Lakin (bu) dağa bax. Əgər o yerində dura bilsə, sən də Məni grə bilərsən", - buyurdu. Rəbbi dağa təcəlli etdikdə (Allahın nuru dağa saıldıqda) onu para-para etdi. Musa da bayılıb dşd. Ayılandan sonra isə: "Sən paksan, mqəddəssən! (Btn eyib və nqsanlardan uzaqsan!) Sənə (bu işimdən tr) tvbə etdim. Mən (İsrail oğullarından Səni grməyin mmkn olmadığına) iman gətirənlərin birincisiyəm!" - dedi.  ۚ   ۚ   ۚ 
Qāla Yā Mūsá 'Innī Aşţafaytuka `Alá An-Nāsi Birisālātī Wa Bikalāmī Fakhudh Mā 'Ātaytuka Wa Kun Mina Ash-Shākirīna 007-144. (Allah) belə buyurdu: "Ya Musa! Mən z risalətlərimdə (Tvratın lvhələrini nazil etməklə) və (səninlə arada he bir vasitə olmadan) danışmağımla (dvrndəki btn) insanlardan səni seib stn tutdum. İndi sən verdiyimi al və (bu nemətlərə grə) şkr edənlərdən ol!"
Wa Katabnā Lahu Fī Al-'Alwāĥi Min Kulli Shay'in Maw`ižatan Wa Tafşīlāan Likulli Shay'in Fakhudh/hā Biqūwatin Wa 'Mur Qawmaka Ya'khudhū Bi'aĥsanihā  ۚ  Sa'urīkum Dāra Al-Fāsiqīna 007-145. Biz onun n lvhələrdən hər şeydən, moizə və təfsilata dair hər şeyi yazdıq. (Və belə buyurduq: ) "Bundn mhkəm yapış və mmətinə də onun ən gzəl (savabı ox olan) hkmlərindən yapışmağı (onlara əməl etməyi) əmr et. (Axirətdə) sizə fasiqlərin yurdunu (Cəhənnəmi) gstərəcəyəm!  ۚ 
Sa'aşrifu `An 'Āyātiya Al-Ladhīna Yatakabbarūna Fī Al-'Arđi Bighayri Al-Ĥaqqi Wa 'In Yaraw Kulla 'Āyatin Lā Yu'uminū Bihā Wa 'In Yaraw Sabīla Ar-Rushdi Lā Yattakhidhūhu Sabīlāan Wa 'In Yaraw Sabīla Al-Ghayyi Yattakhidhūhu Sabīlāan  ۚ  Dhālika Bi'annahum Kadhdhabū Bi'āyātinā Wa Kānū `Anhā Ghāfilīna 007-146. Yer zndə haqsız yerə (layiq olmadıqları halda) təkəbbrlk edənləri ayələrimi anlamaqdan yayındıracağam (mane olacağam). Onlar nə mczə grsələr, ona inanmazlar. Onlar haqq yolu grsələr, onu qəbul etməz, azğınlıq yolunu grsələr, onu zlərinə yol seərlər. Bunun səbəbi isə onların ayələrimizi yalan hesab etmələri və ondan qafil olmalarıdır.  ۚ 
Wa Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā Wa Liqā'i Al-'Ākhirati Ĥabiţat  ۚ  'A`māluhum Hal Yujzawna 'Illā Mā Kānū Ya`malūna 007-147. Ayələrimizi və axirətə qovuşmağı doğru hesab etməyənlərin (btn) əməlləri pua ıxdı. Onlar ancaq z əməllərinin cəzasını əkəcəklər!"  ۚ 
Wa Attakhadha Qawmu Mūsá Min Ba`dihi Min Ĥulīyihim `Ijlāan Jasadāan Lahu Khuwārun  ۚ  'Alam Yaraw 'Annahu Lā Yukallimuhum Wa Lā Yahdīhim Sabīlāan  ۘ  Attakhadhūhu Wa Kānū Žālimīna 007-148. (Tur dağına gedən) Musanın ardınca tayfası z bəzək-dzək şeylərindən (canlıymış kimi) byrts olan bir buzov heykəli dzəltdilər. Məgər (buzovun) onlarla danışmadığını, onlara bir yol gstərə bilmədiyini grmədilərmi? (Bununla belə) ona (buzova) tapınıb (zlərinə) zlm eləyən oldular.  ۚ   ۘ 
Wa Lammā Suqiţa Fī 'Aydīhim Wa Ra'aw 'Annahum Qad Đallū Qālū La'in Lam Yarĥamnā Rabbunā Wa Yaghfir Lanā Lanakūnanna Mina Al-Khāsirīna 007-149. Elə ki (peşmanılıqdan başları) əlləri arasına dşd və haqq yoldan azmış olduqlarını grdlər, (əməllərindən ox məyus olub) dedilər: "Əgər Rəbbimiz bizə rəhm etməsə və bizi bağışlamasa, mtləq ziyana uğrayanlardan olacağıq!"
Wa Lammā Raja`a Mūsá 'Ilá Qawmihi Ghađbāna 'Asifāan Qāla Bi'samā Khalaftumūnī Min Ba`dī  ۖ  'A`ajiltum 'Amra Rabbikum  ۖ  Wa 'Alqá Al-'Alwāĥa Wa 'Akhadha Bira'si 'Akhīhi Yajurruhu 'Ilayhi  ۚ  Qāla Abna 'Umma 'Inna Al-Qawma Astađ`afūnī Wa Kādū Yaqtulūnanī Falā Tushmit Biya Al-'A`dā'a Wa Lā Taj`alnī Ma`a Al-Qawmi Až-Žālimīna 007-150. Musa qəzəbli və kədərli halda tayfasının yanına dnərkən onlara dedi: "Məndən sonra mənə nə pis xələf oldunuz! (Nə pis işlər grdnz!) Rəbbinizin əmrini (əzabını) tezləşdirməkmi istədiniz?" (Musa) qəzəbindən (əlindəki Tvrat) lvhələrini yerə atdı, qardaşının başından (sa-saqqalından) yapışıb znə tərəf əkməyə başladı. (Harun) dedi: "Ey anam oğlu! Bu tayfa məni zəif bilib az qaldı ki, ldrə. Mənimlə belə rəftar etməklə dşmənləri sevindirmə! Məni zalımlarla bərabər tutma!"  ۖ   ۖ  ~  ۚ 
Qāla Rabbi Aghfir Lī Wa Li'akhī Wa 'Adkhilnā Fī Raĥmatika  ۖ  Wa 'Anta 'Arĥamu Ar-Rāĥimīna 007-151. (Musa) dedi: "Ey Rəbbim! Məni də, qardaşımı da bağışla. Bizi z mərhəmətin altına al. Sən rəhm edənlərin ən rəhmlisisən!"  ۖ 
'Inna Al-Ladhīna Attakhadhū Al-`Ijla Sayanāluhum Ghađabun Min Rabbihim Wa Dhillatun Al-Ĥayāati Ad-Dunyā  ۚ  Wa Kadhalika Naj Al-Muftarīna 007-152. Şbhəsiz ki, buzovu (tanrı) qəbul edənlərə Rəbbindən bir qəzəb yetişəcək və onlar dnyada zillətə dar olacaqlar! Biz (Allaha) iftira yaxanları belə cəzalandırırıq!  ۚ 
Wa Al-Ladhīna `Amilū As-Sayyi'āti Thumma Tābū Min Ba`dihā Wa 'Āmanū 'Inna Rabbaka Min Ba`dihā Laghafūrun Raĥīmun 007-153. Pis əməllər etdikdən sonra tvbə edib iman gətirənlərə gəldikdə isə, Rəbbin tvbədən sonra (onları) bağışlayandır, rəhm edəndir!
Wa Lammā Sakata `An Mūsá Al-Ghađabu 'Akhadha Al-'Alwāĥa  ۖ  Wa Fī Nuskhatihā Hudáan Wa Raĥmatun Lilladhīna Hum Lirabbihim Yarhabūna 007-154. Musanın qəzəbi yatanda lvhələri gtrd. Onların birində: "Rəbbindən qorxanlar doğru yola və mərhəmətə nail olacaqlar!" - (deyə yazılmışdı).  ۖ 
Wa Akhtāra Mūsá Qawmahu Sab`īna Rajulāan Limīqātinā  ۖ  Falammā 'Akhadhat/humu Ar-Rajfatu Qāla Rabbi Law Shi'ta 'Ahlaktahum Min Qablu Wa 'Īyāya  ۖ  'Atuhlikunā Bimā Fa`ala As-Sufahā'u Minnā  ۖ  'In Hiya 'Illā Fitnatuka Tuđillu Bihā Man Tashā'u Wa Tahdī Man Tashā'u  ۖ  'Anta Walīyunā Fāghfir Lanā Wa Arĥamnā  ۖ  Wa 'Anta Khayru Al-Ghāfirīna 007-155. Musa Bizim (Sina dağında) təyin etdiyimiz vaxt n z tayfasından yetmiş (mtəbər) adam semişdi. Onları sarsıntı yaxalayanda (ildırım vuranda Musa) dedi: "Ey Rəbbim! Əgər istəsəydin, bundan qabaq onları da, məni də məhv edərdin. Aramızdakı səfehlərin trətdiyi gnahlar zndən bizi məhvmi edəcəksən? Bu (baş verən işlər) Sənin sınağından başqa bir şey deyildir. Sən onunla (bu sınaqla) istədiyini zəlalətə dar edər, istədiyini doğra yola salarsan. Sən bizim hamimizsən (ixtiyar sahibimizsən). Bizi bağışla və rəhm et. Axı sən bağışlayanların ən yaxşısısan!  ۖ   ۖ   ۖ   ۖ   ۖ 
Wa Aktub Lanā Fī Hadhihi Ad-Dunyā Ĥasanatan Wa Fī Al-'Ākhirati 'Innā Hudnā 'Ilayka  ۚ  Qāla `Adhābī 'Uşību Bihi Man 'Ashā'u  ۖ  Wa Raĥmatī Wasi`at Kulla Shay'in  ۚ  Fasa'aktubuhā Lilladhīna Yattaqūna Wa Yu'utūna Az-Zakāata Wa Al-Ladhīna Hum Bi'āyātinā Yu'uminūna 007-156. Bizə bu dnyada da yaxşılıq yaz. (Dnyada yaxşı əməllər, axirətdə Cənnət qismət elə). Biz (tvbə edib bağışlanmağımızı diləyərək). Sənə tərəf (hzuruna) dndk!" (Allah) buyurdu: "İstədiyimi əzabıma dar edərəm. Mərhəmətim hər şeyi ehtiva etmişdi. Onu Allahdan qorxub pis əməllərdən əkinənlərə, zəkat verənlədə, ayələrimizə iman gətirənlərə yazacağam!  ۚ   ۖ   ۚ 
Al-Ladhīna Yattabi`ūna Ar-Rasūla An-Nabīya Al-'Ummīya Al-Ladhī Yajidūnahu Maktūbāan `Indahum At-Tawrāati Wa Al-'Injīli Ya'muruhum Bil-Ma`rūfi Wa Yanhāhum `Ani Al-Munkari Wa Yuĥillu Lahumu Aţ-Ţayyibāti Wa Yuĥarrimu `Alayhimu Al-Khabā'itha Wa Yađa`u `Anhum 'Işrahum Wa Al-'Aghlāla Allatī Kānat `Alayhim  ۚ  Fa-Al-Ladhīna 'Āmanū Bihi Wa `Azzarūhu Wa Naşarūhu Wa Attaba`ū An-Nūra Al-Ladhī 'Unzila Ma`ahu  ۙ  'Ūlā'ika Humu Al-Mufliĥūna 007-157. O kəslər ki, əllərindəki Tvratda və İncildə (adını, vəsfini və əlamətlərini) yazılmış grdkləri rəsula-mmi (he kəsin yanında oxuyub elm yrənməmiş və ya məkkəli) peyğəmbərə tabe olurlar. (O Peyğəmbər) onlara yaxşı işlər grməyi buyurar, pis işləri qadağan edər, təmiz (pak) nemətləri halal, murdar (napak) şeyləri haram edər, onların ağır ykn ynglləşdirər və stlərindəki buxovları aar (şəriətin ətin hkmlərini gtrər). Ona (o Peyğəmbərə) iman gətirən, yardım gstərən və onunla (Quranın) ardınca gedənlər məhz onlar nicat tapanlardır!"  ۚ  ~  ۙ 
Qul Yā 'Ayyuhā An-Nāsu 'Innī Rasūlu Al-Lahi 'Ilaykum Jamī`āan Al-Ladhī Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۖ  Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Yuĥyī Wa Yumītu  ۖ  Fa'āminū Bil-Lahi Wa Rasūlihi An-Nabīyi Al-'Ummīyi Al-Ladhī Yu'uminu Bil-Lahi Wa Kalimātihi Wa Attabi`ūhu La`allakum Tahtadūna 007-158. (Ya Rəsulum!) De: "Ey insanlar! Mən Allahın sizin hamınıza gndərilmiş peyğəmbəriyəm. (O Allah ki) gylərin və yerin hkm Onundur, Ondan başqa he bir tanrı yoxdur. O dirildir və ldrr. Buna grə də Allah, eləcə də Onun Allaha və Allahın szlərinə (ayələrinə, nazil etdiyi kitablara) inanan və mmi peyğəmbər olan Rəsuluna iman gətirin və ona tabe olun ki, doğru yolu tapa biləsiniz!"  ۖ  ~  ۖ 
Wa Min Qawmi Mūsá 'Ummatun Yahdūna Bil-Ĥaqqi Wa Bihi Ya`dilūna 007-159. Musa mməti arasında bir dəstə də vardır ki, onlar (insanları) haqq yola aparır və haqqı rəhbər tutaraq (onlar arasında) ədalətlə hkm edirdilər.
Wa Qaţţa`nāhumu Athnatay `Ashrata 'Asbāţāan 'Umamāan  ۚ  Wa 'Awĥaynā 'Ilá Mūsá 'Idh Astasqāhu Qawmuhu 'Ani Ađrib Bi`aşāka Al-Ĥajara  ۖ  Fānbajasat Minhu Athnatā `Ashrata `Aynāan  ۖ  Qad `Alima Kullu 'Unāsin Mashrabahum  ۚ  Wa Žallalnā `Alayhimu Al-Ghamāma Wa 'Anzalnā `Alayhimu Al-Manna Wa As-Salwá  ۖ  Kulū Min Ţayyibāti Mā Razaqnākum  ۚ  Wa Mā Žalamūnā Wa Lakin Kānū 'Anfusahum Yažlimūna 007-160. Biz onları (İsrail oğullarını) on iki qəbiləyə - mmətə bldk. Camaatı (Tih səhrasında) ondan (Musadan iməyə) su istədiyi zaman ona: "Əsanı daşa vur!" - deyə vəhy etdik. (Əsanı daşa vuran kimi) ondan on iki eşmə qaynayıb axmağa başladı. Hər qəbilə znn su iəcəyi yeri bildi. Biz buludları onların stndə klgəlik etdik, onlara qdrət halvası və bildirin endirdik. Onlara: "Sizə ruzi olaraq verdiyimiz pak nemətlərdən yeyin!" dedik. Onlar (naşkr olmaqla, əmrlərimizi yerinə yetirməməklə) Bizə deyil, ancaq zlərinə zlm edirdilər!  ۚ  ~  ۖ   ۖ   ۚ   ۖ   ۚ 
Wa 'Idh Qīla Lahumu Askunū Hadhihi Al-Qaryata Wa Kulū Minhā Ĥaythu Shi'tum Wa Qūlū Ĥiţţatun Wa Adkhulū Al-Bāba Sujjadāan Naghfir Lakum Khī'ātikum  ۚ  Sanazīdu Al-Muĥsinīna 007-161. (Ya Rəsulum!) Yadına sal ki, o zaman onlara (yəhudilərə) belə deyilmişdi: "Bu şəhərdə (Qdsdə) sakin olun, ondan (onun meyvələrindən) istədiyiniz yerdə yeyin, "hittə" ("bizi bağışla") deyin və qapıdan (Beytlmqəddəsin qapısından) səcdə edərək daxil olun ki, gnahlarınızı bağışlayaq. Biz yaxşı işlər grənlərin mkafatını artıracağıq!"  ۚ 
Fabaddala Al-Ladhīna Žalamū Minhum Qawlāan Ghayra Al-Ladhī Qīla Lahum Fa'arsalnā `Alayhim Rijzāan Mina As-Samā'i Bimā Kānū Yažlimūna 007-162. Lakin (İsrail oğullarından Allahın əmrlərini yerinə yetirməməklə) zlərinə zlm edənlər onlara deyilən sz dəyişdirib başqa şəklə saldılar. Etdikləri haqsızlığa grə Biz də onlara gydən əzab gndərdik.
Wa As'alhum `Ani Al-Qaryati Allatī Kānat Ĥāđirata Al-Baĥri 'Idh Ya`dūna Fī As-Sabti 'Idh Ta'tīhim Ĥītānuhum Yawma Sabtihim Shurra`āan Wa Yawma Lā Yasbitūna  ۙ  Lā Ta'tīhim  ۚ  Kadhālika Nablūhum Bimā Kānū Yafsuqūna 007-163. (Ey Peyğəmbərim!) Onlardan (yəhudilərdən) dəniz kənarında yerləşən qəsəbə haqqında xəbər al. O zaman onlar şənbə gn (balıq ovlamaqla Allahın əmrini pozub) həddi aşırdılar. O vaxt şənbə gn (işləmək, ov etmək qadağan edildiyi, ibadətlə məşğul olmaq buyurulduğu n n) balıqlar (hər tərəfdən suyun zərində grnb) dəstə-dəstə onlara tərəf axışır, şənbədən başqa gnlərdə isə gəlmirdi. İtaətdən ıxdıqları (gnah işlədikləri) n Biz onları belə imtahana əkirdik.  ۙ   ۚ 
Wa 'Idh Qālat 'Ummatun Minhum Lima Ta`ižūna Qawmāan  ۙ  Al-Lahu Muhlikuhum 'Aw Mu`adhdhibuhum `Adhābāan Shadīdāan  ۖ  Qālū Ma`dhiratan 'Ilá Rabbikum Wa La`allahum Yattaqūna 007-164. Onlardan (dəniz kənarındakı qəsəbədə yaşayan İsrail oğullarından) bir dəstə: "Allahın məhv edəcəyi və ya şiddətli əzab verəcəyi bir tayfaya nə n yd-nəsihət verirsiniz?" - dediyi zaman, (nəsihət verənlər) onlara cavab olaraq: "(İnsanları yaxşı işlərə svq etmək, pis işlərdən əkindirmək bizə vacib olduğundan) bu, Rəbbiniz qarşısında zrxahlıq etmək ndr. Bəlkə, onlar (bu yd-nəsihətdən nəticə ıxarıb) pis əməllərdən əkinsinlər!" - dedilər.  ۙ   ۖ 
Falammā Nasū Mā Dhukkirū Bihi 'Anjaynā Al-Ladhīna Yanhawna `Ani As-Sū'i Wa 'Akhadh Al-Ladhīna Žalamū Bi`adhābin Ba'īsin Bimā Kānū Yafsuqūna 007-165. Onlar (balıq ovlayanlar) zlərinə verilən yd unutduqları zaman Biz də (onları) pislikdən əkindirinlərə nicat verdik, zlm edənləri isə itaətdən ıxdıqları, gnah ilədikləri n şiddətli bir əzabla məhv etdik. ~
Falammā `Ataw `An Mā Nuhū `Anhu Qulnā Lahum Kūnū Qiradatan Khāsi'īna 007-166. Qadağan olunduqları işə (balıq ovuna) saymazyana mnasibət bəslədikləri vaxt onlara: "Həqir (zəlil) meymunlar olun!" - deyə əmr etdik.
Wa 'Idh Ta'adhdhana Rabbuka Layab`athanna `Alayhim 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati Man Yasūmuhum Sū'a Al-`Adhābi  ۗ  'Inna Rabbaka Lasarī`u Al-`Iqābi  ۖ  Wa 'Innahu Laghafūrun Raĥīmun 007-167. (Ey Rəsulum!) O zaman Rəbbin onlara (yəhudilərə) qiyamət gnnədək şiddətli əzab verəcək kimsələr gndərəcəyini xəbər vermişdi. Həqiqətən, Rəbbin (gnahkarlara) tezliklə əzab verəndir. Szsz ki, O, həm də (tvbəkarları) bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۗ   ۖ 
Wa Qaţţa`nāhum Al-'Arđi 'Umamāan  ۖ  Minhumu Aş-Şāliĥūna Wa Minhum Dūna Dhālika  ۖ  Wa Balawnāhum Bil-Ĥasanāti Wa As-Sayyi'āti La`allahum Yarji`ūna 007-168. (Yəhudiləri) yer zndə (ayrı-ayrı) dəstələrə paraladıq. İərilərində əməlisaleh olanlar da, olmayanlar da var idi. Onları yaxşı-yamanla imtahan etdik ki, bəlkə, (haqq yola) dnsnlər.  ۖ   ۖ 
Fakhalafa Min Ba`dihim Khalfun Warithū Al-Kitāba Ya'khudhūna `Arađa Hādhā Al-'Adná Wa Yaqūlūna Sayughfaru Lanā Wa 'In Ya'tihim `Arađun Mithluhu Ya'khudhūhu 'Alam  ۚ  Yu'ukhadh `Alayhimthāqu Al-Kitābi 'An Lā Yaqūlū `Alá Al-Lahi 'Illā Al-Ĥaqqa Wa Darasū Mā Fīhi Wa Ad-Dāru  ۗ  Al-'Ākhiratu Khayrun Lilladhīna Yattaqūna 'Afalā  ۗ  Ta`qilūna 007-169. Onlardan sonra yerlərinə kitaba (Tvrata) sahib olan xələflər kedilər. Onlar fani dnya malını alıb deyirdilər: "Biz (Allah tərəfindən) bağışlanacağıq!" Onlara bunun misli qədər (kimi) daha bir haram gəlsəydi, onu da alardılar. Məgər Allaha dair yalnız haqqı demək barədə kitabda (Tvratda) onlardan əhd alınmamışdımı?! Halbuki orada (kitabda) olanları oxuyub yrənmişdilər. Axirət evi Allahdan qorxanlar n daha xeyirlidir. Məgər dərk etmirsiniz? ~  ۚ   ۗ   ۗ 
Wa Al-Ladhīna Yumassikūna Bil-Kitābi Wa 'Aqāmū Aş-Şalāata 'Innā Lā Nuđī`u 'Ajra Al-Muşliĥīna 007-170. Kitabdan (mhkəm) yapışanlar, (vaxtlı-vaxtında, lazımınca) namaz qılanlar (bilsinlər ki) Biz əməlisalehlərin mkafatını zay etmirik!
Wa 'Idh Nataq Al-Jabala Fawqahum Ka'annahu Žullatun Wa Žannū 'Annahu Wāqi`un Bihim Khudhū Mā 'Ātaynākum Biqūwatin Wa Adhkurū Mā Fīhi La`allakum Tattaqūna 007-171. Bir zaman dağı (Tur dağını) yerindən qoparıb onların (İsrail oğullarının) başı stnə klgəlik (tavan) kimi qaldırmışdıq və onlar da elə gman etmişdilər ki, dağ stlərinə dşəcək. Onlara: "Sizə verdiyimizdən (Tvratdan) mhkəm yapışın, orada olanları yada salın ki, bəlkə, pis əməllərdən əkinəsiniz!" - demişdik.
Wa 'Idh 'Akhadha Rabbuka Min Banī 'Ādama Min Žuhūrihim Dhurrīyatahum Wa 'Ash/hadahum `Alá 'Anfusihim 'Alastu Birabbikum  ۖ  Qālū Balá  ۛ  Shahidnā  ۛ  'An Taqūlū Yawma Al-Qiyāmati 'Innā Kunnā `An Hādhā Ghāfilīna 007-172. (Ey Peyğəmbərim!) Xatırla ki, bir zaman Rəbbin Adəm oğullarının bellərindən (gələcək) nəsillərini ıxardıb onların zlərinə (bir-birinə) şahid tutaraq: "Mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi?" - soruşmuş, onlar da: "Bəli, Rəbbimizsən!" - deyə cavab vermişdilər. (Belə bir şahidliyin səbəbi) qiyamət gn: "Biz bundan qafil idik";  ۖ   ۛ   ۛ 
'Aw Taqūlū 'Innamā 'Ashraka 'Ābā'uunā Min Qablu Wa Kunnā Dhurrīyatan Min Ba`dihim  ۖ  'Afatuhlikunā Bimā Fa`ala Al-Mubţilūna 007-173. Və ya: "Atalarımız daha əvvəl (Allaha) şərik qoşmuşdular, bis də onlardan sonra gələn bir nəsil idik (onların izi ilə getdik). Məgər biz batilə uyanların (haqq yoldan sapanların) trətdikləri əməllərə grə məhv edəcəksən?" - deməməniz ndr.  ۖ 
Wa Kadhalika Nufaşşilu Al-'Āyāti Wa La`allahum Yarji`ūna 007-174. Biz ayələrimizi belə ətraflı izah edirik ki, onlar, bəlkə, (batildən haqqa, kfrdən imana) dnələr!
Wa Atlu `Alayhim Naba'a Al-Ladhī 'Ātaynāhu 'Āyātinā Fānsalakha Minhā Fa'atba`ahu Ash-Shayţānu Fakāna Mina Al-Ghāwīna 007-175. (Ya Rəsulum!) Onlara (yəhudilərə) ayələrimizi verdiyimiz kimsənin xəbərini də sylə (oxu). O, (ayələrimizi inkar edib) imandan dnd. Şeytan onu znə tabe etdi və o, (haqq yoldan) azanlardan oldu
Wa Law Shi'nā Larafa`nāhu Bihā Wa Lakinnahu 'Akhlada 'Ilá Al-'Arđi Wa Attaba`a Hawāhu  ۚ  Famathaluhu Kamathali Al-Kalbi 'In Taĥmil `Alayhi Yalhath 'Aw Tatruk/hu Yalhath  ۚ  Dhālika Mathalu Al-Qawmi Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā  ۚ  Fāqşuşi Al-Qaşaşa La`allahum Yatafakkarūna 007-176. Əgər Biz istəsəydik, onu (həmin ayələrlə) ucaldardıq. Lakin o, yerə (dnyaya) meyl edib nəfsinin istəklərinə uydu. O elə bir kpəyə bənzəyir ki, stnə cumsan da dilini ıxardıb ləhləyər, cummasan da (Onun n he bir fərqi yoxdur). Bu, ayələrimizi yalan hesab edənlər barəsində əkilən məsəldir. (Ey Peyğəmbərim!) Bu əhvalatları (yəhudilərə) sylə ki, bəlkə, (lazımınca) dşnsnlər! ~  ۚ   ۚ   ۚ 
Sā'a Mathalāan Al-Qawmu Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā Wa 'Anfusahum Kānū Yažlimūna 007-177. Ayələrimizi yalan hesab edib zlərinə zlm edənlər barəsində əkilən məsəl necə də pisdir!
Man Yahdi Al-Lahu Fahuwa Al-Muhtadī  ۖ  Wa Man Yuđlil Fa'ūlā'ika Humu Al-Khāsirūna 007-178. Allahın doğru yola ynəltdiyi kimsə kimsə doğru yoldadır. Onun (haqq yolundan) sapdırdığı kimsələr isə ziyana uğrayanlardır.  ۖ 
Wa Laqad Dhara'nā Lijahannama Kathīrāan Mina Al-Jinni Wa Al-'Insi  ۖ  Lahum Qulūbun Lā Yafqahūna Bihā Wa Lahum 'A`yunun Lā Yubşirūna Bihā Wa Lahum 'Ādhānun Lā Yasma`ūna Bihā  ۚ  'Ūlā'ika Kāl'an`āmi Bal Hum 'Ađallu  ۚ  'Ūlā'ika Humu Al-Ghāfilūna 007-179. Biz cinlərdən və insanlardan bir oxunu Cəhənnəm n yaratdıq. Onların qəlbləri vardır, lakin onunla (Allahın birliyini sbut edən dəlilləri, zlərinin dini borc və vəzifələrini) anlamazlar. Onların gzləri vardır, lakin onunla (Allahın mczələrini) grməzlər. Onların qulaqları vardır, lakin onunla (yd-nəsihət) eşitməzlər. Onlar heyvan kimidirlər, bəlkə də, (ondan) daha ox zəlalətdədirlər. Qafil olanlar da məhz onlardır!  ۖ   ۚ   ۚ 
Wa Lillahi Al-'Asmā'u Al-Ĥusná Fād`ūhu Bihā  ۖ  Wa Dharū Al-Ladhīna Yulĥidūna Fī 'Asmā'ihi  ۚ  Sayujzawna Mā Kānū Ya`malūna 007-180. Ən gzəl adlar (əsmayi-hsna) Allahındır. Onu bu adlarla ağırıb dua edin. Onun adları barəsində kfr edənləri (əziz szndən Uzza, Allah szndən əl-Lat, mənnan szndən Mənat kimi adlar dzəldib haqq yoldan azanları) tərk edin. Onlar etdikləri əməllərin cəzasını alacaqlar!  ۖ   ۚ 
Wa Mimman Khalaqnā 'Ummatun Yahdūna Bil-Ĥaqqi Wa Bihi Ya`dilūna 007-181. Yaratdıqlarımız iərisində bir zmrə də vardır ki, onlar insanları haqq yola aparır, (haqqı rəhbər tutaraq onlar arasında) ədalətlə hkm edirlər.
Wa Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā Sanastadrijuhum Min Ĥaythu Lā Ya`lamūna 007-182. Ayələrimizi yalan hesab edənləri haradan olduğunu zləri də bilmədən tədriclə məhvə yaxınlaşdıracağıq! (dərəcə-dərəcə aşağı endirəcəyik)!
Wa 'Umlī Lahum  ۚ  'Inna Kaydī Matīnun 007-183. Mən onlara mhlət verirəm. Lakin dolaşdırıb bəla toruna salmağım da (naz-nemət iində yaşadıqları halda gzlənilmədən onları əzabla yaxalamağım da), szsz ki, ox ağırdır!  ۚ 
'Awalam Yatafakkarū  ۗ  Mā Bişāĥibihim Min Jinnatin  ۚ  'In Huwa 'Illā Nadhīrun Mubīnun 007-184. Məgər (islamı qəbul etməli olan kəslər) dşnmrlərmi ki, onların yoldaşında (Peyğəmbərdə) hər bir cnunluq (dəlilik) əsər-əlaməti yoxdur? O ancaq (kafirlərə Allahın əzabı gələcəyini) aıq-aydın xəbər verib qorxudandır!  ۗ   ۚ 
'Awalam Yanžurū Fī Malakūti As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Mā Khalaqa Al-Lahu Min Shay'in Wa 'An `Asá 'An Yakūna Qadi Aqtaraba 'Ajaluhum  ۖ  Fabi'ayyi Ĥadīthin Ba`dahu Yu'uminūna 007-185. Məgər onlar gylərin və yerin mlknə (Allahın gylərdəki və yerdəki səltənətinə, qdrətinə), Allahın yaratmış olduğu hər şeyə, əcəllərinin yaxınlaşması ehtimalına diqqət yetirib dşnmrlərmi? Artıq buna (bu Qurana) inanmadıqdan sonra hansı kəlama inanacaqlar?  ۖ 
Man Yuđlili Al-Lahu Falā Hādiya Lahu  ۚ  Wa Yadharuhum Fī Ţughyānihim Ya`mahūna 007-186. Allah kimi doğru yoldan sapdırsa, ona yol gstərən olmaz. (Allah) onları z azğınlıqları iində şaşqın bir vəziyyətdə qoyar!  ۚ 
Yas'alūnaka `Ani As-Sā`ati 'Ayyāna Mursāhā  ۖ  Qul 'Innamā `Ilmuhā `Inda Rabbī  ۖ  Lā Yujallīhā Liwaqtihā 'Illā Huwa  ۚ  Thaqulat Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۚ  Lā Ta'tīkum 'Illā Baghtatan  ۗ  Yas'alūnaka Ka'annaka Ĥafīyun `Anhā  ۖ  Qul 'Innamā `Ilmuhā `Inda Al-Lahi Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Ya`lamūna 007-187. (Ya Rəsulum!) Səndən saat (qiyamət gn) haqqında soruşarlar ki, nə vaxt qopacaq? De: "O ancaq Rəbbimə məlumdur. (Qiyamətin) qopacağı vaxtı Allahdan başqa he kəs bilə bilməz. Gylərdə və yerdə (Allahdan qeyri) bir kimsənin onu bilməsi ətindir. O sizlərə ancaq qəflətən gələr!" Sən onun haqqında bir şey bilirsənmiş kimi onlar (səndən) israrla soruşarlar. De: "O ancaq Allah dərgahında məlumdur, lakin insanların əksəriyyəti (bunu) bilməz!"  ۖ   ۖ   ۚ   ۚ   ۗ   ۖ 
Qul Lā 'Amliku Linafsī Naf`āan Wa Lā Đarrāan 'Illā Mā Shā'a Al-Lahu  ۚ  Wa Law Kuntu 'A`lamu Al-Ghayba Lāstakthartu Mina Al-Khayri Wa Mā Massaniya As-Sū'u  ۚ  'In 'Anā 'Illā Nadhīrun Wa Bashīrun Liqawmin Yu'uminūna 007-188. De: "Mən Allahın istədiyindən başqa zmə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilərəm. Əgər qeybi bilsəydim, szsz ki, (zm n) daha ox xeyir tədark edərdim (savab qazanmaq n dnyada daha ox yaxşı işlər grərdim) və mənə pislik də toxunmazdı. Mən iman gətirən bir tayfanı (pis əməlləri mqabilində Allahın əzabı ilə) ancaq qorxudan və (yaxşı əməlləri mqabilində isə Cənnətlə) mjdələyənəm!"  ۚ   ۚ 
Huwa Al-Ladhī Khalaqakum Min Nafsin Wāĥidatin Wa Ja`ala Minhā Zawjahā Liyaskuna 'Ilayhā  ۖ  Falammā Taghashshāhā Ĥamalat Ĥamlāan Khafīfāan Famarrat Bihi  ۖ  Falammā 'Athqalat Da`awā Al-Laha Rabbahumā La'in 'Ātaytanā Şāliĥāan Lanakūnanna Mina Ash-Shākirīna 007-189. Sizi tək bir nəfərdən (Adəmdən) xəlq edən və onunla nsiyyət etmək (sakit, rahat olmaq) n zndən (qabırğasından) zvcəsini (Həvvanı) yaradan Odur. (Adəm) zvcəsi ilə yaxınlıq etdikdə o, (Həvva) yngl bir yklə ykləndi (hamilə oldu) və (bir mddət həmin yk) daşıdı (onunla oturub-durdu). (Həvva) ağırlaşdığı vaxt onların hər ikisi Allaha dua edib: "Əgər bizə saleh (sağlam, ağıllı, hər şeyi yerli-yerində) bir uşaq versən, (bu nemətə grə Sənə) şkr edənlərdən olarıq!" - dedi.  ۖ   ۖ 
Falammā 'Ātāhumā Şāliĥāan Ja`alā Lahu Shurakā'a Fīmā 'Ātāhumā  ۚ  Fata`ālá Al-Lahu `Ammā Yushrikūna 007-190. Allah onlara saleh vlad verdikdə (Adəm və Həvvadan qeyri valideynlər) zlərinə verdiyi (uşağın adı) ilə əlaqədar Allaha bir para şəriklər qoşmağa başladılar. Allah isə Ona qoşulan şəriklərdən ucadır! (Onun he bir şəriki yoxdur!)  ۚ 
'Ayushrikūna Mā Lā Yakhluqu Shay'āan Wa Hum Yukhlaqūna 007-191. Məgər (bu Adəm vladı) he bir şey yaratmağa qadir olmayıb zləri yaradılanımı (btlərimi Allaha) şərik qoşarlar?
Wa Lā Yastaţī`ūna Lahum Naşrāan Wa Lā 'Anfusahum Yanşurūna 007-192. Halbuki bu btlər nə onlara (mşriklərə), nə də zlərinə bir kmək edə bilər!
Wa 'In Tad`ūhum 'Ilá Al-Hudá Lā Yattabi`ūkum  ۚ  Sawā'un `Alaykum 'Ada`awtumūhum 'Am 'Antum Şāmitūna 007-193. Siz onları (mşrikləri və ya btləri) doğru yola dəvət etsəniz, sizə tabe olmazlar. İstər onları dəvət edin, istər susun - birdir (onlar n he bir əhəmiyyəti yoxdur).  ۚ 
'Inna Al-Ladhīna Tad`ūna Min Dūni Al-Lahi `Ibādun 'Amthālukum  ۖ  Fād`ūhum Falyastajībū Lakum 'In Kuntum Şādiqīna 007-194. Allahdan başqa ibadət etdiyiniz btlər də sizin kimi bəndələrdir. Əgər (bu btlərin sizə bir kmək edə biləcəyi barəsindəki iddianızda) doğrusunuzsa, haydı, ağırın onları, sizə cavab versinlər.  ۖ 
'Alahum 'Arjulun Yamshūna Bihā  ۖ  'Am Lahum 'Aydin Yabţishūna Bihā  ۖ  'Am Lahum 'A`yunun Yubşirūna Bihā  ۖ  'Am Lahum 'Ādhānun Yasma`ūna Bihā  ۗ  Quli AdShurakā'akum Thumma Kīdūni Falā Tunžirūni 007-195. Məgər onların yeriyən ayaqları, ya tutan əlləri, ya grən gzləri, yaxud eşidən qulaqları var?! De: "Haydı, ağırın şəriklərinizi, mənim barəmdə istədiyiniz hiyləni qurun və mənə he mhlət də verməyin!  ۖ   ۖ   ۖ   ۗ 
'Inna Walīyiya Al-Lahu Al-Ladhī Nazzala Al-Kitāba  ۖ  Wa Huwa Yatawallá Aş-Şāliĥīna 007-196. Şbhəsiz ki, mənim hamim Kitabı (Quranı) nazil edən Allahdır. O, əməlisalehlərə himayədarlıq edər!  ۖ 
Wa Al-Ladhīna Tad`ūna Min Dūnihi Lā Yastaţī`ūna Naşrakum Wa Lā 'Anfusahum Yanşurūna 007-197. Sizin Ondan başqa tapındıqlarınız isə nə sizə, nə də zlərinə bir kməklik edə bilər!"
Wa 'In Tad`ūhum 'Ilá Al-Hudá Lā Yasma`ū  ۖ  Wa Tarāhum Yanžurūna 'Ilayka Wa Hum Lā Yubşirūna 007-198. Əgər siz onları (btləri və ya mşrikləri) sizə doğru yol gstərməyə ağırsanız, eşitməzlər. (Ya Rəsulum!) Sən onları sənə baxan grərsən, halbuki onlar grməzlər!  ۖ 
Khudhi Al-`Afwa Wa 'Mur Bil-`Urfi Wa 'A`riđ `Ani Al-Jāhilīna 007-199. Sən bağışlama yolunu tut, yaxşı işlər grməyi əmr et və cahillərdən z dndər!
Wa 'Immā Yanzaghannaka Mina Ash-Shayţāni Nazghun Fāsta`idh Bil-Lahi  ۚ  'Innahu Samī`un `Alīmun 007-200. Əgər sənə Şeytandan (bu əmr olunduğun işləri yerinə yetirməmək məqsədilə) bir vəsvəsə gəlsə (fəsad toxunsa), Allaha sığın. Şbhəsiz ki, Allah (hər şeyi) eşidəndir, biləndir!  ۚ 
'Inna Al-Ladhīna Attaqaw 'Idhā Massahum Ţā'ifun Mina Ash-Shayţāni Tadhakkarū Fa'idhā Hum Mubşirūna 007-201. Allahdan qorxanlara Şeytandan bir vəsvəsə (zərər) toxunduğu zaman onlar (Allahın əzabını, ltfn və mərhəmətini) xatırlayıb dşnərlər və dərhal (gzləri aılıb) grən olarlar.
Wa 'Ikhwānuhum Yamuddūnahum Al-Ghayyi Thumma Lā Yuqşirūna 007-202. (Kafirlərin qardaşları olan şeytanlar) z qardaşlarını azğınlığa srkləyər, sonra da (o kafirlər azğınlığa qurşanıb ondan) əl əkməzlər (və ya Şeytanların yaxalarından əl əkməzlər).
Wa 'Idhā Lam Ta'tihim Bi'āyatin Qālū Lawlā Ajtabaytahā  ۚ  Qul 'Innamā 'Attabi`u Mā Yūĥá 'Ilayya Min Rabbī  ۚ  Hādhā Başā'iru Min Rabbikum Wa Hudáan Wa Raĥmatun Liqawmin Yu'uminūna 007-203. (Ya Peyğəmbərim!) Sən onlara (Məkkə mşriklərinə) bir ayə gətirmədiyin zaman (sənə ayə nazil olmayanda): "Məgər sən onu z tərəfindən uydurub dzəltməli deyildin? - deyə soruşarlar. De: "Mən ancaq Rəbbimdən mənə vəhy edilənlərə tabe oluram. Bu (Quran, vəhylər) Rəbbiniz tərəfindən (gndərilmiş) aşkar dəlillərdir, həm də iman gətirən bir tayfa n hidayət və mərhəmətdir.  ۚ   ۚ 
Wa 'Idhā Quri'a Al-Qur'ānu Fāstami`ū Lahu Wa 'Anşitū La`allakum Turĥamūna 007-204. Quran oxunan zaman onu dinləyin və susun ki, (onun sayəsində) sizə rəhm olunsun!
Wa Adhkur Rabbaka Fī Nafsika Tađarru`āan Wa Khīfatan Wa Dūna Al-Jahri Mina Al-Qawli Bil-Ghudūwi Wa Al-'Āşāli Wa Lā Takun Mina Al-Ghāfilīna 007-205. Səhər-axşam yalvararaq, qorxaraq, səsini qaldırmadan rəyində Rəbbini yad et və qafillərdən olma!
'Inna Al-Ladhīna `Inda Rabbika Lā Yastakbirūna `An `Ibādatihi Wa Yusabbiĥūnahu Wa Lahu Yasjudūna 007-206. Rəbbinin yanında olanlar (Allaha yaxın olan mələklər) Ona ibadət etməyi zlərinə ar bilməzlər. Onu pak, mqəddəs tutub şəninə təriflər deyər və ancaq Ona səcdəyə qapanarlar!
Next Sūrah