6) Sūrat Al-'An`ām

Printed format

6)

Al-Ĥamdu Lillahi Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Wa Ja`ala Až-Žulumāti Wa An-Nūra Thumma Al-Ladhīna Kafarū Birabbihim Ya`dilūna 006-001. Gyləri və yeri (yoxdan) xəlq edən, zlmətləri və nuru yaradan Allaha həmd (şkr və tərif) olsun! (Bu qdrəti grdkdən) sonra kafir olanlar yenə (btləri) z Rəbbinə tay tuturlar.  ۖ 
Huwa Al-Ladhī Khalaqakum Min Ţīnin Thumma Qađá 'Ajalāan  ۖ  Wa 'Ajalun Musammáan `Indahu  ۖ  Thumma 'Antum Tamtarūna 006-002. Sizi palıqdan yaradan, sonra da (sizin n) bir əcəl (lm vaxtı) məyyən edən Odur. (Allahın) yanında məlum bir əcəl də (btn llərin diriləcəyi qiyamət gn) vardır. (Btn bunlardan) sonra siz yenə də şbhə edirsiniz!  ۖ   ۖ 
Wa Huwa Al-Lahu Fī As-Samāwāti Wa Fī Al-'Arđi  ۖ  Ya`lamu Sirrakum Wa Jahrakum Wa Ya`lamu Mā Taksibūna 006-003. Gylərdə də, yerdə də (ibadətə layiq olan) yalnız O Allahdır! Sizin gizlində də, aşkarda da nəyiniz varsa, tutduğunuz (btn) əməlləri də O bilir!  ۖ 
Wa Mā Ta'tīhim Min 'Āyatin Min 'Āyāti Rabbihim 'Illā Kānū `Anhā Mu`rīna 006-004. Onlara (Məkkə mşriklərinə) Rəbbinin ayələrindən elə bir ayə gəlməz ki, onlardan z evirməsinlər!
Faqad Kadhdhabū Bil-Ĥaqqi Lammā Jā'ahum  ۖ  Fasawfa Ya'tīhim 'Anbā'u Mā Kānū Bihi Yastahzi'ūn 006-005. Onlara haqq olan (Quran) gəldiyi zaman onu yalan hesab etdilər. (Mşriklərin) məsxərəyə qoyduqlarının (Quranın msəlmanların qalib gələcəyi, mşriklərin məğlub olacağı və axirətdə şiddətli əzab grəcəkləri barəsindəki) xəbərləri onlara gəlib atacaq!  ۖ 
'Alam Yaraw Kam 'Ahlaknā Min Qablihim Min Qarnin Makkannāhum Al-'Arđi Mā Lam Numakkin Lakum Wa 'Arsalnā As-Samā'a `Alayhim Midrārāan Wa Ja`alnā Al-'Anhāra Tajrī Min Taĥtihim Fa'ahlaknāhum Bidhunūbihim Wa 'Ansha'nā Min Ba`dihim Qarnāan 'Ākharīna 006-006. Məgər zlərindən əvvəl neə-neə nəsilləri (mmətləri) məhv etdiyimizi grmədilərmi? Onlara yer zndə sizə (məkkəlilərə) vermədiyimiz imkanlar (qvvət və sərvət) vermişdik. Gydən onlara bol yağış gndərmiş, (evlərin, saraylarının və bağalarının) altından aylar axıtmışdıq. Biz onları gnahlarına grə məhv etdik və onlardan sonra başqa yeni bir nəsil (mmətlər) yaratdıq.
Wa Law Nazzalnā `Alayka Kitābāan Fī Qirţāsin Falamasūhu Bi'aydīhim Laqāla Al-Ladhīna Kafarū 'In Hādhā 'Illā Siĥrun Mubīnun 006-007. (Ya Rəsulum!) Əgər sənə kağız zərində (yazılı) bir kitab nazil etsəydik və onlar əlləri ilə ona toxunmuş olsaydılar belə, kafirlər yenə də: "Bu, aıq-aydın bir sehrdir", - deyərdilər.
Wa Qālū Lawlā 'Unzila `Alayhi Malakun  ۖ  Wa Law 'Anzalnā Malakāan Laquđiya Al-'Amru Thumma Lā Yunžarūna 006-008. Onlar dedilər: "Məgər ona (Həzrəti-Muhəmmədə peyğəmbərliyinin həqiqi olmasını təsdiq edən) bir mələk endirilməli deyildimi?" Əgər Biz bir mələk gndərsəydik, iş bitmiş olar (iman gətirməyəcəkləri n onlar məhv edilər) və (tvbə etmək n) onlara bir an belə mhlət verilməzdi.  ۖ 
Wa Law Ja`alnāhu Malakāan Laja`alnāhu Rajulāan Wa Lalabasnā `Alayhim Mā Yalbisūna 006-009. Əgər Biz onu (peyğəmbəri) mələk etsəydik (və ya kafirlərə mələklərdən bir peyğəmbər gndərsəydik), yenə də onu bir insan qiyafəsində gndərər və onları (gndərilənin mələk deyil, zləri kimi bir adam olması barəsində) bir daha dşdkləri şbhəyə salardıq.
Wa Laqadi Astuhzi'a Birusulin Min Qablika Faĥāqa Bial-Ladhīna Sakhirū Minhum Mā Kānū Bihi Yastahzi'ūn 006-010. Əlbəttə, səndən əvvəlki peyğəmbərlər də məsxərəyə qoyulmuşdular. Lakin məsxərəyə qoyanları məsxərəyə qoyduqlarının z məhv etdi.
Qul Sīrū Fī Al-'Arđi Thumma Anžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Mukadhdhibīna 006-011. (Ya Rəsulum!) De: "Yer zn dolaşın və sonra grn ki, (peyğəmbərlərə) yalanı deyənlərin aqibəti necə oldu?"
Qul Liman Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۖ  Qul Lillahi  ۚ  Kataba `Alá Nafsihi Ar-Raĥmata  ۚ  Layajma`annakum 'Ilá Yawmi Al-Qiyāmati Lā Rayba Fīhi  ۚ  Al-Ladhīna Khasirū 'Anfusahum Fahum Lā Yu'uminūna 006-012. De: "Gylərdə və yerlərdə olanlar kimindir?" De: "Allahındır!" O z- znə rəhmli olmağı yazmışdır. (Bəndələrinə qarşı rəhmli olmağı z n əzəldən O Məyyən etmişdir). Olacağına he bir şbhə edilməyən qiyamət gnnə sizi O toplayacaqdır. zlərinə zərər vuranlar, əlbəttə, iman gətirməzlər!  ۖ   ۚ   ۚ   ۚ 
Wa Lahu Mā Sakana Fī Al-Layli Wa An-Nahāri  ۚ  Wa Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu 006-013. Gecədə və gndzdə mvcud olan hər bir şey Onundur. O, (hər şeyi) eşidəndir, biləndir.  ۚ 
Qul 'Aghayra Al-Lahi 'Attakhidhu Walīyāan Fāţiri As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Huwa Yuţ`imu Wa Lā Yuţ`amu  ۗ  Qul 'Innī 'Umirtu 'An 'Akūna 'Awwala Man 'Aslama  ۖ  Wa Lā Takūnanna Mina Al-Mushrikīna 006-014. (Ya Rəsulum!) De: "Mən gyləri və yeri yaradan, hamısını bəsləyib z bəslənməyən (hamını yedirdib z yeməkdən uzaq olan) Allahdan başqasını zmə Rəbbmi edərəm?!" De: "Mənə ilk msəlman olmaq əmr edildi və mşriklərdən olma!" (deyə buyuruldu).  ۗ   ۖ 
Qul 'Innī 'Akhāfu 'In `Aşaytu Rabbī `Adhāba Yawmin `Ažīmin 006-015. De: "Əgər mən Rəbbimə asi olsam, byk gnn (qiyamət gnnn) əzabından qorxaram".
Man Yuşraf `Anhu Yawma'idhin Faqad Raĥimahu  ۚ  Wa Dhalika Al-Fawzu Al-Mubīnu 006-016. O gn kim əzabdan qurtulsa, şbhəsiz ki, (Allah) ona mərhəmət əta etmişdir. Bu isə aıq-aydın qurtuluşdur (uğurdur).  ۚ 
Wa 'In Yamsaska Al-Lahu Biđurrin Falā Kāshifa Lahu 'Illā Huwa  ۖ  Wa 'In Yamsaska Bikhayrin Fahuwa `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 006-017. Əgər Allah sənə bir sıxıntı versə, (səni ondan) Allahdan başqa he kəs qurtara bilməz. Əgər (Allah) sənə bir xeyir yetirsə (he kəs Ona mane ola bilməz). nki O, hər şeyə qadirdir! ~  ۖ 
Wa Huwa Al-Qāhiru Fawqa `Ibādihi  ۚ  Wa Huwa Al-Ĥakīmu Al-Khabīru 006-018. O z qulları zərində hakimi-mtləqdir. O, hikmət sahibidir, (hər şeydən) xəbərdardır!  ۚ 
Qul 'Ayyu Shay'in 'Akbaru Shahādatan  ۖ  Quli Al-Lahu  ۖ  Shahīdun Baynī Wa Baynakum  ۚ  Wa 'Ūĥiya 'Ilayya Hādhā Al-Qur'ānu Li'ndhirakum Bihi Wa Man Balagha  ۚ  'A'innakum Latash/hadūna 'Anna Ma`a Al-Lahi 'Ālihatan 'Ukhrá  ۚ  Qul Lā 'Ash/hadu  ۚ  Qul 'Innamā Huwa 'Ilahun Wāĥidun Wa 'Innanī Barī'un Mimmā Tushrikūna 006-019. De: "Şahidlik baxımından nə daha bykdr? Mənimlə sizin aranızda Allah şahiddir. Bu Quran mənə sizi və ona (gələcəkdə) yetişəcək kimsələri (qiyamətə qədər) xəbərdarlıq edib qorxutmağım n vəhy olundu. Məgər siz Allahla yanaşı başqa tanrılar olduğuna şahidlik edirsiniz?" De "O, tək bir Tanrıdır. Mən sizin Ona şərik qoşduqlarınızdan (btlərdən) tamamilə kənaram!"  ۖ   ۖ   ۚ   ۚ   ۚ   ۚ 
Al-Ladhīna 'Ātaynāhumu Al-Kitāba Ya`rifūnahu Kamā Ya`rifūna 'Abnā'ahumu  ۘ  Al-Ladhīna Khasirū 'Anfusahum Fahum Lā Yu'uminūna 006-020. Kitab verilmiş şəxslər onu (Muhəmməd peyğəmbəri) z oğullarını tanıdıqları kimi tanıyırlar. zlərinə zərər edənlər, əlbəttə, iman gətirməzlər!  ۘ 
Wa Man 'Ažlamu Mimmani Aftará `Alá Al-Lahi Kadhibāan 'Aw Kadhdhaba Bi'āyātihi  ۗ  'Innahu Lā Yufliĥu Až-Žālimūna 006-021. Allaha iftira yaxan və Onun ayələrini yalan hesab edən kəsdən daha zalım kim ola bilər?! Şbhəsiz ki, zalımlar nicat tapmazlar! ~  ۗ 
Wa Yawma Naĥshuruhum Jamī`āan Thumma Naqūlu Lilladhīna 'Ashrakū 'Ayna Shurakā'uukumu Al-Ladhīna Kuntum Taz`umūna 006-022. O gn (qiyamət gn) onların hamısını (bir yerə) toplayacaq, sonra (Allaha) şərik qoşanlara deyəcəyik: "(Tanrı olduqlarını) iddia etdiyiniz şərikləriniz (btləriniz) haradadır?!
Thumma Lam Takun Fitnatuhum 'Illā 'An Qālū Wa Al-Lahi Rabbinā Mā Kunnā Mushrikīna 006-023. Onların: "Rəbbimiz Allaha and olsun ki, biz mşrik deyildik!" deməkdən başqa he bir arələri qalmayacaq.
Anžur Kayfa Kadhabū `Alá 'Anfusihim  ۚ  Wa Đalla `Anhum Mā Kānū Yaftarūna 006-024. Gr onlar zlərinə qarşı necə yalan deyirlər. zlərindən uydurub dzəltdikləri btlər də onlardan qeyb olacaq!  ۚ 
Wa Minhum Man Yastami`u 'Ilayka  ۖ  Wa Ja`alnā `Alá Qulūbihim 'Akinnatan 'An Yafqahūhu Wa Fī 'Ādhānihim Waqrāan Wa 'In  ۚ  Yaraw Kulla 'Āyatin Lā Yu'uminū Bihā Ĥattá  ۚ  'Idhā Jā'ūka Yujādilūnaka Yaqūlu Al-Ladhīna Kafarū 'In Hādhā 'Illā 'Asāţīru Al-'Awwalīna 006-025. (Mşriklərin) iərisində səni dinləyənlər də vardır. Lakin (msəlmanlara qarşı dşmən hərəkətlərinə grə) onu (Quranı) başa dşməsinlər deyə, onların rəklərinə pərdə əkdik, qulaqlarına da karlıq (ağırlıq) verdik. Onlar hər hansı bir mczə grsələr, yenə də ona inanmazlar. Hətta yanına gəldikdə səninlə hcətləşərlər. Kafir olanlar isə: "Bu, qədimlərin əfsanələrindən (nağıllardan) başqa bir şey deyildir!, - deyərlər.  ۖ   ۚ   ۚ 
Wa Hum Yanhawna `Anhu Wa Yan'awna `Anhu  ۖ  Wa 'In Yuhlikūna 'Illā 'Anfusahum Wa Mā Yash`urūna 006-026. (Mşriklər zlərinə uyanları Quranı) dinləməyi qadağan edər, zləri də onlardan uzaq durarlar. Onlar (başqalarını deyil), yalnız zlərini həlak edər, lakin (bunun) fərqinə varmazlar.  ۖ 
Wa Law Tará 'Idh Wuqifū `Alá An-Nāri Faqālū Yā Laytanā Nuraddu Wa Lā Nukadhdhiba Bi'āyāti Rabbinā Wa Nakūna Mina Al-Mu'uminīna 006-027. (Ya Rəsulum!) Gətirilib od stndə saxlandıqları zaman sən onların: "Kaş ki, biz dnyaya qaytarılıb Rəbbimizin ayələrini yalan hesab etməyəydik və mminlərdən olaydıq!" - demələrini grəydin!
Bal Badā Lahum Mā Kānū Yukhfūna Min Qablu  ۖ  Wa Law Ruddū La`ādū Limā Nuhū `Anhu Wa 'Innahum Lakādhibūna 006-028. Xeyr, əvvəlcə (rəklərində) gizlətdikləri (kfr, nifaq və irkin əməllər) onların qabağına ıxdı. Əgər geri qaytarılsaydılar, yenə də onlar qadağan olunduqları şeyə (kfr və gnaha) əl qatardılar. Onlar, şbhəsiz ki, yalanıdırlar!  ۖ 
Wa Qālū 'In Hiya 'Illā Ĥayātunā Ad-Dunyā Wa Mā Naĥnu Bimabthīna 006-029. (Əgər onlar dnyaya qaytarılsaydılar) yenə də: "Həyat yalnız bu dnyadakı həyatımızdan ibarətdir. Bizlər bir daha dirilən deyilik!" - deyərdilər.
Wa Law Tará 'Idh Wuqifū `Alá Rabbihim  ۚ  Qāla 'Alaysa Hādhā Bil-Ĥaqqi  ۚ  Qālū Balá Wa Rabbinā  ۚ  Qāla Fadhūqū Al-`Adhāba Bimā Kuntum Takfurūna 006-030. Sən onları (sorğu-sual n) Rəbbinin hzurunda saxlandıqları zaman grəydin! Allah onlara (mələklər vasitəsilə) belə buyuracaq: "Bu, (ləndən sonra dirilmək, sorğu-sual) haqq deyilmi? Onlar: "Bəli, Rəbbimizə and olsun (ki, bu, haqdır!)" - deyə cavab verəcəklər. (Allah) buyuracaq: "Elə isə etdiyiniz kfrlərə grə dadın əzabı!".  ۚ   ۚ   ۚ 
Qad Khasira Al-Ladhīna Kadhdhabū Biliqā'i Al-Lahi  ۖ  Ĥattá 'Idhā Jā'at/humu As-Sā`atu Baghtatan Qālū Yā Ĥasratanā `Alá Mā Farraţnā Fīhā Wa Hum Yaĥmilūna 'Awzārahum `Alá Žuhūrihim  ۚ  'Alā Sā'a Mā Yazirūna 006-031. Allahın hzurunda duracaqlarını inkar edən kimsələr, həqiqətən, ziyana uğramışlar. Belə ki, saat (qiyamət vaxtı) qəflətən başlarının stn aldığı zaman onlar gnahlarını dallarında daşıyaraq deyəcəklər: "Dnyadakı təqsirlərimizə grə vay halımıza!" Bir baxın, daşıdıqları şey (gnah yk) necə də pisdir!  ۖ   ۚ 
Wa Mā Al-Ĥayāatu Ad-Dunyā 'Illā La`ibun Wa Lahwun  ۖ  Wa Lalddāru Al-'Ākhiratu Khayrun Lilladhīna Yattaqūna  ۗ  'Afalā Ta`qilūna 006-032. Dnya həyatı oyun və əyləncədən başqa bir şey deyildir. Axirət yurdu mttəqilər n daha xeyirlidir. Məgər dərk etmirsiniz?  ۖ   ۗ 
Qad Na`lamu 'Innahu Layaĥzunuka Al-Ladhī Yaqūlūna  ۖ  Fa'innahum Lā Yukadhdhibūnaka Wa Lakinna Až-Žālimīna Bi'āyāti Al-Lahi Yajĥadūna 006-033. Bilirik ki, onların (Quran barəsində) dedikləri sz səni ox kədərləndirir. Həqiqətdə isə onlar səni yalanı hesab etmirlər (rəklərində sənin həqiqi peyğəmbər olduğunu yaxşı bilirlər). Ancaq o zalımlar (mşriklər) Allahın ayələrini inadla inkar edirlər.  ۖ 
Wa Laqad Kudhdhibat Rusulun Min Qablika Faşabarū `Alá Mā Kudhdhibū Wa 'Ūdhū Ĥattá 'Atāhum Naşrunā  ۚ  Wa Lā Mubaddila Likalimāti Al-Lahi  ۚ  Wa Laqad Jā'aka Min Naba'i Al-Mursalīna 006-034. Səndən əvvəl də peyğəmbərlər təkzibə məruz qalmışdılar. Lakin onlar təkzib olunduqları və əziyyət verildikləri şeylərə dzdlər. Nəhayət, Bizim kməyimiz onlara yetdi. Allahın szlərini (peyğəmbərlərə verdiyi vədləri) dəyişə biləcək he bir kimsə yoxdur! Doğrudan da, peyğəmbərlərə aid xəbərlərin bəzisi sənə gəlib atdı.  ۚ   ۚ 
Wa 'In Kāna Kabura `Alayka 'I`rāđuhum Fa'ini Astaţa`ta 'An Tabtaghiya Nafaqāan Al-'Arđi 'Aw Sullamāan As-Samā'i Fata'tiyahum Bi'āyatin  ۚ  Wa Law Shā'a Al-Lahu Lajama`ahum `Alá Al-Hudá  ۚ  Falā Takūnanna Mina Al-Jāhilīna 006-035. Onların (haqq dindən) z dndərməsi sənə ağır gəlirsə, yerdə (yerin dibinə gedən) bir lağım və ya gyə ıxacaq bir nərdivan tapıb onlara (Bizim sənə verdiyimizdən daha yaxşı) bir mczə gətirə bilərsənsə, durma gətir! (Allah sənə bu qdrəti verməmişdir, hətta gətirsən belə, yenə onu sehr hesab edəcəklər). Allah istəsəydi, onları yığıb doğru yola salardı. Elə isə (Allahın insanların zorla deyil, knll surətdə iman gətirmək istədiyini) bilməyənlərdən olma!  ۚ   ۚ 
'Innamā Yastajību Al-Ladhīna Yasma`ūna Wa  ۘ  Al-Mawtá Yab`athuhumu Al-Lahu Thumma 'Ilayhi Yurja`ūna 006-036. (Sənin dəvətini) ancaq cani-dildən eşidənlər qəbul edər. lləri də Allah dirildər. Sonra onlar Allahın hzuruna qaytarılar.  ۘ 
Wa Qālū Lawlā Nuzzila `Alayhi 'Āyatun Min Rabbihi  ۚ  Qul 'Inna Al-Laha Qādirun `Alá 'An Yunazzila 'Āyatan Wa Lakinna 'Aktharahum Lā Ya`lamūna 006-037. (Məkkə mşrikləri) dedilər: "Məgər ona (Peyğəmbərə) Rəbbindən bir mczə endirilməli deyildimi?" De: "Allah mczə endirməyə qadirdir. Lakin onların oxu (belə bir mczə gndərildikdə onu inkar edəcəkləri təqdirdə başlarına gələcək msibət və fəlakəti) bilməz!  ۚ 
Wa Mā Min Dābbatin Al-'Arđi Wa Lā Ţā'irin Yaţīru Bijanāĥayhi 'Illā 'Umamun 'Amthālukum  ۚ  Mā Farraţnā Fī Al-Kitābi Min Shay'in  ۚ  Thumma 'Ilá Rabbihim Yuĥsharūna 006-038. Yerdə gəzən elə bir heyvan, qanadları (iki qanadı) ilə uan elə bir quş yoxdur ki, sizin kimi mmətlər olmasın. (Onlar da sizin kimi bir zmrədir. Allah onlara da ruzi vermiş, əcəllərini əvvəlcədən məyyənləşdirmişdir. Onlar da z qabiliyyətlərinə grə Allahın vəhdaniyyətini mədh edib, şəninə tərif deyirlər). Biz Kitabda (Quranda) he bir şeyi nəzərdən qaırmadıq (əskiltmədik). Sonra onlar (btn canlılar, btn məxluqat) Rəbbinin hzuruna cəm ediləcəkdir.  ۚ   ۚ 
Wa Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā Şummun Wa Bukmun  ۗ  Až-Žulumāti Man Yasha'i Al-Lahu Yuđlilhu Wa Man Yasha' Yaj`alhu `Alá Şirāţin Mustaqīmin 006-039. Ayələrimizi təkzib edənlər zlmət iində (kfr və cəhalətdə) qalmış karlar və lallardır. Allah istədiyini (haqq yoldan) azdırar, istədiyini isə dz yola ynəldər.  ۗ 
Qul 'Ara'aytakum 'In 'Atākum `Adhābu Al-Lahi 'Aw 'Atatkumu As-Sā`atu 'Aghayra Al-Lahi Tad`ūna 'In Kuntum Şādiqīna 006-040. (Mşriklərə) de: "Mənə deyə bilərsinizmi? Sizə Allahın əzabı gəlsə və ya qiyamət başınızın stn alsa, Allahdan başqasına dua edib yalvaracaqsınızmı? Əgər doğrudanışanlarsınızsa (deyin grək)!"
Bal 'Īyāhu Tad`ūna Fayakshifu Mā Tad`ūna 'Ilayhi 'In Shā'a Wa Tansawna Mā Tushrikūna 006-041. Xeyr, yalnız Ona (Allaha) dua edib yalvaracaqsınız. O əgər istəsə, yalvardığınız bəlanı aradan qaldırar, siz də Ona şərik qoşduğunuz btlərinizi unudarsınız. (Buna grə də başınıza bir bəla gəlməmişdən əvvəl Allaha ibadət edin. Ona he bir şərik qoşmayın!)
Wa Laqad 'Arsalnā 'Ilá 'Umamin Min Qablika Fa'akhadhnāhum Bil-Ba'sā'i Wa Ađ-Đarrā'i La`allahum Yatađarra`ūna 006-042. Səndən əvvəl də mmətləri (peyğəmbərləri yalanı hesab etdikləri n) msibət və fəlakətə dar etdik ki, (Allaha) yalvarsınlar.
Falawlā 'Idh Jā'ahum Ba'sunā Tađarra`ū Wa Lakin Qasat Qulūbuhum Wa Zayyana Lahumu Ash-Shayţānu Mā Kānū Ya`malūn 006-043. Barı, əzabımız onların başlarının stn alanda yalvaraydılar. Lakin (inadları zndən) qəlbləri sərtləşdi və Şeytan da onlara etdikləri əməlləri ssl gstərdi.
Falammā Nasū Mā Dhukkirū Bihi Fataĥnā `Alayhim 'Abwāba Kulli Shay'in Ĥattá 'Idhā Fariĥū Bimā 'Ūtū 'Akhadhnāhum Baghtatan Fa'idhā Hum Mublisūna 006-044. (Kafirlərə) edilmiş xəbərdarlığı unutduqları zaman (kfrlərini daha da artırmaq məqsədilə) hər şeyin (btn nemətlərin) qapılarını onların znə adıq. (Kafirlər) zlərinə verilən nemətlərə sevindikləri vaxt onları qəflətən yaxaladıq və onlar (hər şeydən) məhrum oldular.
Faquţi`a Dābiru Al-Qawmi Al-Ladhīna Žalamū Wa  ۚ  Al-Ĥamdu Lillahi Rabbi Al-`Ālamīna 006-045. Artıq o zalım tayfanın kk kəsildi. Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha!  ۚ 
Qul 'Ara'aytum 'In 'Akhadha Al-Lahu Sam`akum Wa 'Abşārakum Wa Khatama `Alá Qulūbikum Man 'Ilahun Ghayru Al-Lahi Ya'tīkum Bihi  ۗ  Anžur Kayfa Nuşarrifu Al-'Āyāti Thumma Hum Yaşdifūna 006-046. (Ya Rəsulum!) De: "Bir deyin grm, əgər Allah sizin qulaqlarınızı və gzlərinizi əlinizdən alsa, rəklərinizə mhr vursa, onları sizə Allahdan qeyri hansı tanrı qaytara bilər?" Gr Biz ayələrimizi onlara necə izah edirik, sonra onlar ondan gr necə z dndərirlər.  ۗ 
Qul 'Ara'aytakum 'In 'Atākum `Adhābu Al-Lahi Baghtatan 'Aw Jahratan Hal Yuhlaku 'Illā Al-Qawmu Až-Žālimūna 006-047. De: "Bir deyin grm, əgər Allahın əzabı sizə qəflətən və ya aşkar gəlsə, zalım tayfadan başqası həlak edilərmi?"
Wa Mā Nursilu Al-Mursalīna 'Illā Mubashshirīna Wa Mundhirīna  ۖ  Faman 'Āmana Wa 'Aşlaĥa Falā Khawfun `Alayhim Wa Lā Hum Yaĥzanūna 006-048. Biz peyğəmbərləri ancaq mjdə verənlər və (əzabla) qorxudanlar sifətilə gndərdik. İman gətirib yaxşı işlər grənlərin he bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qssə grməzlər!  ۖ 
Wa Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā Yamassuhumu Al-`Adhābu Bimā Kānū Yafsuqūna 006-049. Ayələrimizi təkzib edənlərə isə qazandıqları gnahlara grə əzab z verəcəkdir!
Qul Lā 'Aqūlu Lakum `InKhazā'inu Al-Lahi Wa Lā 'A`lamu Al-Ghayba Wa Lā 'Aqūlu Lakum 'Innī Malakun  ۖ  'In 'Attabi`u 'Illā Mā Yūĥá 'Ilayya  ۚ  Qul Hal Yastawī Al-'A`má Wa Al-Başīru  ۚ  'Afalā Tatafakkarūna 006-050. De: "Mən sizə demirəm ki, mənim yanımda Allahın xəzinələri vardır. Mən qeybi bilmirəm və sizə də demirəm ki, mən mələyəm. Mən yalnız zmə gələn vəhyə tabe oluram". De: "Kor grənlə bir olarmı? Məgər dşnmrsnz?"  ۖ   ۚ   ۚ 
Wa 'Andhir Bihi Al-Ladhīna Yakhāfūna 'An Yuĥsharū 'Ilá Rabbihim  ۙ  Laysa Lahum Min Dūnihi Wa Līyun Wa Lā Shafī`un La`allahum Yattaqūna 006-051. Rəbbinin hzuruna cəm ediləcəklərindən qorxanları onunla (Quranla) xəbərdar et. Onların Allahdan başqa he bir hamisi və havadarı yoxdur. Bəlkə də, onlar (bununla) pis əməllərdən əkinsinlər!  ۙ 
Wa Lā Taţrudi Al-Ladhīna Yad`ūna Rabbahum Bil-Ghadāati Wa Al-`Ashīyi Yurīdūna Wajhahu Mā  ۖ  `Alayka Min Ĥisābihim Min Shay'in Wa Mā Min Ĥisābika `Alayhim Min Shay'in Fataţrudahum Fatakūna Mina Až-Žālimīna 006-052. (Ya Rəsulum!) Rəbbinin camalını (rizasını) diləyərək səhər-axşam Ona dua edənləri yanından qovma. Onların əməllərini sənə, sənin əməllərinin isə onlara he bir dəxli yoxdur. Buna grə də (onları qovsan) zalımlardan olarsan.  ۖ 
Wa Kadhalika Fatannā Ba`đahum Biba`đin Liyaqūlū 'Ahā'uulā' Manna Al-Lahu `Alayhim Min Bayninā  ۗ  'Alaysa Al-Lahu Bi'a`lama Bish-Shākirīna 006-053. Beləliklə, onları (insanları) bir-birilə imtahana əkdik ki, onlar desinlər: "Əcəba, Allahın aramızda ltfn grb bəxş etdiyi kimsələr bunlarmıdır? Məgər Allah şkr edənləri daha yaxşı tanıyan deyildirmi?"  ۗ 
Wa 'Idhā Jā'aka Al-Ladhīna Yu'uminūna Bi'āyātinā Faqul Salāmun `Alaykum  ۖ  Kataba Rabbukum `Alá Nafsihi Ar-Raĥmata  ۖ  'Annahu Man `Amila Minkum Sū'āan Bijahālatin Thumma Tāba Min Ba`dihi Wa 'Aşlaĥa Fa'annahu Ghafūrun Raĥīmun 006-054. Ayələrimizə iman gətirənlər yanına gəldikdə onlara de: "Sizə salam olsun! Rəbbiniz z-znə rəhmli olmağı yazmışdır (bəndələrinə qarşı rəhmli olmağı əzəldən z z n məyyən etmişdir) ki, sizlərdən hər kəs pis iş grsə, sonra tvbə edib dzəlsə (Allah onun gnahından keər). Şbhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!"  ۖ   ۖ 
Wa Kadhalika Nufaşşilu Al-'Āyāti Wa Litastabīna Sabīlu Al-Mujrimīna 006-055. Biz ayələrimizi belə mfəssəl izah edirik ki, gnahkarların yolu aıq-aydın bilinsin.
Qul 'Innī Nuhītu 'An 'A`buda Al-Ladhīna Tad`ūna Min Dūni Al-Lahi  ۚ  Qul Lā 'Attabi`u 'Ahwā'akum  ۙ  Qad Đalaltu 'Idhāan Wa Mā 'Anā Mina Al-Muhtadīna 006-056. (Ya Rəsulum) De: "Sizin Allahdan qeyri tapındığınız btlərə ibadət etmək mənə qadağan edilmişdir". De: "Mən sizin nəfsinizin istəklərinə əsla uymaram. Belə ola biləcəyi təqdirdə mən (haqq yoldan) azar və doğru yola ynəlmişlərdən olmaram!"  ۚ   ۙ 
Qul 'Innī `Alá Bayyinatin Min Rabbī Wa Kadhdhabtum Bihi  ۚ  Mā `Indī Mā Tasta`jilūna Bihi  ۚ  'Ini Al-Ĥukmu 'Illā Lillahi  ۖ  Yaquşşu Al-Ĥaqqa  ۖ  Wa Huwa Khayru Al-Fāşilīna 006-057. De: "Mən Rəbbimdən aıq-aydın bir dəlilə (Qurana) istinad edirəm. Siz isə onu yalan hesab etdiniz. Sizin tələm-tələsik istədiyiniz (ilahi əzab) məndə (mənim əlimdə) deyildir. Hkm ancaq Allahındır. Haqqı yalnız O bəyan edər. O (haqla batili) ayırd edənlərin ən yaxşısıdır!"  ۚ  ~  ۚ   ۖ   ۖ 
Qul Law 'Anna `Indī Mā Tasta`jilūna Bihi Laquđiya Al-'Amru Baynī Wa Baynakum Wa  ۗ  Allāhu 'A`lamu Biž-Žālimīna 006-058. De: "Əgər təcili istədiyiniz (əzab) mənim əlimdə olsaydı, iş mənimlə sizin aranızda əlbəttə, bitmiş olardı (sizi dərhal məhv edərdim), Allah zalımları daha yaxşı tanıyandır!"  ۗ 
Wa `Indahu Mafātiĥu Al-Ghaybi Lā Ya`lamuhā 'Illā Huwa  ۚ  Wa Ya`lamu Mā Fī Al-Barri Wa Al-Baĥri  ۚ  Wa Mā Tasquţu Min Waraqatin 'Illā Ya`lamuhā Wa Lā Ĥabbatin Fī Žulumāti Al-'Arđi Wa Lā Raţbin Wa Lā Yā Bisin 'Illā Fī Kitābin Mubīnin 006-059. Qeybin aarları (Allahın) yanındadır. Onları ancaq O (Allah) bilir. (Allah) suda və quruda nə varsa bilir. Yerə dşən elə bir yarpaq yoxdur ki, (Allah) onu bilməsin. Yerin zlmətləri iində elə bir toxum, (kainatda) yaş-quru elə bir şey yoxdur ki, aıq-aydın kitabda (lvhi-məhfuzda) olmasın!  ۚ   ۚ 
Wa Huwa Al-Ladhī Yatawaffākum Bil-Layli Wa Ya`lamu Mā Jaraĥtum Bin-Nahāri Thumma Yab`athukum Fīhi Liyuqđá 'Ajalun Musammáan  ۖ  Thumma 'Ilayhi Marji`ukum Thumma Yunabbi'ukum Bimā Kuntum Ta`malūna 006-060. Sizi gecələr yuxuya daldıran (bu minvalla sizi bir nv lm halına salıb hiss-həyacandan məhrum edən), gndz isə nə etdiyinizi (nə qazandığınızı) bilən Odur. Sonra O sizi gndz (yuxudan) oyandırır ki, məyyən olunmuş vaxt (əcəl) gəlib yetişsin. Sonra onun hzuruna qayıdacaqsınız və sonra da O sizə etdiyiniz əməllər barəsində xəbər verəcəkdir.  ۖ 
Wa Huwa Al-Qāhiru Fawqa `Ibādihi  ۖ  Wa Yursilu `Alaykum Ĥafažatan Ĥattá 'Idhā Jā'a 'Aĥadakumu Al-Mawtu Tawaffat/hu Rusulunā Wa Hum Lā Yufarrūna 006-061. (Allah) z bəndələri zərində hakimi-mtləqdir. O sizə (yaxşı və pis əməllərinizi yazan, sizi Şeytandan qoruyan) gzəti mələklər gndərir. Nəhayət, birinizin əcəli gəlib atdıqda onun canını (gndərdiyimiz) mələklər alar. Onlar (z vəzifələrində) he bir əyər-əskikliyə yol verməzlər!  ۖ 
Thumma Ruddū 'Ilá Al-Lahi Mawlāhumu Al-Ĥaqqi  ۚ  'Alā Lahu Al-Ĥukmu Wa Huwa 'Asra`u Al-Ĥāsibīna 006-062. Sonra insanlar Allahın - zlərinin həqiqi ixtiyar sahibinin hzuruna qaytarılar. Bilin ki, hkm Onundur (Allahındır) və O, ən tez haqq-hesab əkəndir!  ۚ 
Qul Man Yunajjīkum Min Žulumāti Al-Barri Wa Al-Baĥri Tad`ūnahu Tađarru`āan Wa Khufyatan La'in 'Anjānā Min Hadhihi Lanakūnanna Mina Ash-Shākirīna 006-063. (Ya Rəsulum!) De: "Gizlində (Allaha) dua edib:" Əgər bizi suyun və qurunun zlmətindən qurtarsan, əlbəttə, şkr edənlərdən olarıq", - deyə yalvardığınız zaman sizləri bunlardan xilas edən kimdir?"
Quli Al-Lahu Yunajjīkum Minhā Wa Min Kulli Karbin Thumma 'Antum Tushrikūna 006-064. De: "Sizi ondan xilas edən və hər bir qəmdən qurtaran Allahdır. (Btn bunlardan) sonra siz yenə də (Ona) şərik qoşursunuz?"
Qul Huwa Al-Qādiru `Alá 'An Yab`atha `Alaykum `Adhābāan Min Fawqikum 'Aw Min Taĥti 'Arjulikum 'Aw Yalbisakum Shiya`āan Wa Yudhīqa Ba`đakum Ba'sa Ba`đin  ۗ  Anžur Kayfa Nuşarrifu Al-'Āyāti La`allahum Yafqahūna 006-065. De: "Allah başınızın stndən və ayaqlarınızın altından (gydən və yerdən) sizə əzab gndərməyə, sizi dəstələr halında qarışdırmağa və birinizə digərinizin zorunu daddırmağa qadirdir!" Gr ayələrimizi onlara nə cr izah edirik ki, bəlkə, başa dşsnlər!  ۗ 
Wa Kadhdhaba Bihi Qawmuka Wa Huwa Al-Ĥaqqu  ۚ  Qul Lastu `Alaykum Biwakīlin 006-066. (Ya Rəsulum!) Sənin camaatın onu (Quranı), haqq olduğu halda, yalan hesab etdi. (Onlara) de: "Mən sizin vəkiliniz deyiləm!"  ۚ 
Likulli Naba'iin Mustaqarrun  ۚ  Wa Sawfa Ta`lamūna 006-067. Hər bir xəbərin (Quranda sizə xəbər verdiyim əzabın Allah tərəfindən təqdir olunmuş) məyyən bir vaxtı vardır və siz (onu) biləcəksiniz.  ۚ 
Wa 'Idhā Ra'ayta Al-Ladhīna Yakhūđūna Fī 'Āyātinā Fa'a`riđ `Anhum Ĥattá Yakhūđū Fī Ĥadīthin Ghayrihi  ۚ  Wa 'Immā Yunsiyannaka Ash-Shayţānu Falā Taq`ud Ba`da Adh-Dhikrá Ma`a Al-Qawmi Až-Žālimīna 006-068. (Ya Rəsulum!) Ayələrimizi istehza edənləri grdyn zaman onlar shbəti dəyişənə qədər onlardan z evir. Əgər Şeytan (bu qadağan əmrini) sənə unutdursa, xatırlayandan sonra o zalım tayfa ilə bərabər oturma.  ۚ 
Wa Mā `Alá Al-Ladhīna Yattaqūna Min Ĥisābihim Min Shay'in Wa Lakin Dhikrá La`allahum Yattaqūna 006-069. Mttəqilərə onların (iman gətirməyənlərin) əməllərindən he bir gnah gəlməz. Lakin bu, bir yddr ki, bəlkə, (kafirlər onun təsirilə) pis əməllərdən əkinsinlər.
Wa Dhari Al-Ladhīna Attakhadhū Dīnahum La`ibāan Wa Lahwan Wa Gharrat/humu Al-Ĥayāatu Ad-Dunyā  ۚ  Wa Dhakkir Bihi 'An Tubsala Nafsun Bimā Kasabat Laysa Lahā Min Dūni Al-Lahi Wa Līyun Wa Lā Shafī`un Wa 'In Ta`dil Kulla `Adlin Lā Yu'ukhadh Minhā  ۗ  'Ūlā'ika Al-Ladhīna 'Ubsilū Bimā Kasabū  ۖ  Lahum Sharābun Min Ĥamīmin Wa `Adhābun 'Alīmun Bimā Kānū Yakfurūna 006-070. Dinlərini oyun və əyləncə sayanları, dnya həyatının məğrur etdiyi (və ya aldatdığı) şəxsləri boşla getsinlər. (Onlara Quranı) xatırlat ki, he kəs qazandığı əmələ grə zn həlaka dar etməsin. Allahdan başqa onun nə bir dostu var, nə də bir şəfaətisi (havadarı). O, hər hansı bir fidyəni versə belə, qəbul olunmaz. Onlar edikləri əməllərə grə əzaba dar olanlardır. Onları kfr etdiklərinə grə qaynar su (cəhənnəm ikisi həmim) və şiddətli əzab gzləyir!  ۚ  ~  ۗ   ۖ 
Qul 'Anad`ū Min Dūni Al-Lahi Mā Lā Yanfa`unā Wa Lā Yađurrunā Wa Nuraddu `Alá 'A`qābinā Ba`da 'Idh Hadānā Al-Lahu Kālladhī Astahwat/hu Ash-Shayāţīnu Fī Al-'Arđi Ĥayrāna Lahu 'Aşĥābun Yad`ūnahu 'Ilá Al-Hudá A'tinā  ۗ  Qul 'Inna Hudá Al-Lahi Huwa Al-Hudá  ۖ  Wa 'Umirnā Linuslima Lirabbi Al-`Ālamīna 006-071. De: "Biz Allahı qoyub bizə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilməyən btlərəmi tapınacaq və Allah bizi dzgn yola ynəltdikdən sonra yer zndə şaşqın dolaşarkən şeytanların azdırdığı adam kimi geriyəmi (kfrə) dndəriləcəyik? Halbuki dostları onu: "Bizə tərəf gəl!" - deyərək haqq yola ağırırdılar! De: "Allahın hidayəti (islam dini) doğru yoldur. Bizə aləmlərin Rəbbinə təslim olmaq əmr edilmiş, ~ ~  ۗ   ۖ 
Wa 'An 'Aqīmū Aş-Şalāata Wa Attaqūhu  ۚ  Wa Huwa Al-Ladhī 'Ilayhi Tuĥsharūna 006-072. Həminin: "Namaz qılın, Allahdan qorxun, hzuruna toplanacağınız məhz Odur!" (deyə buyurulmuşdur)".  ۚ 
Wa Huwa Al-Ladhī Khalaqa As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Bil-Ĥaqqi  ۖ  Wa Yawma Yaqūlu Kun Fayakūnu  ۚ  Qawluhu Al-Ĥaqqu  ۚ  Wa Lahu Al-Mulku Yawma Yunfakhu Fī Aş-Şūri  ۚ  `Ālimu Al-Ghaybi Wa Ash-Shahādati  ۚ  Wa Huwa Al-Ĥakīmu Al-Khabīr 006-073. Gyləri və yeri haqq olaraq yaradan Odur. Onun: "Ol!" deyəcəyi gn (hər şey) dərhal olar. Onun sz haqdır. Surun (İsrafilin surunun) alınacağı gn hkm Onundur. Qeybi və aşkarı bilən də Odur. O, hikmət sahibidir, (hər şeydən) xəbərdardır!  ۖ   ۚ   ۚ   ۚ   ۚ 
Wa 'Idh Qāla 'Ibrāhīmu Li'abīhi 'Āzara 'Atattakhidhu 'Aşnāmāan 'Ālihatan  ۖ  'Innī 'Arāka Wa Qawmaka Fī Đalālin Mubīnin 006-074. (Ya Rəsulum) Xatırla ki, bir zaman İbrahim atası Azərə demişdi: "Sən btləri tanrılarmı qəbul edirsən? Mən səni və sənin tayfanı aıq-aydın zəlalət iində grrəm!"  ۖ 
Wa Kadhalika Nurī 'Ibrāhīma Malakūta As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Liyakūna Mina Al-Mūqinīna 006-075. Beləcə, İbrahimə gylərin və yerin mlkn (səltənətini, oradakı qəribəlikləri və gzəllikləri, onların Allah qdrəti ilə yaradılmasını) gstərdik ki, tam qənaətlə inananlardan olsun!
Falammā Janna `Alayhi Al-Laylu Ra'á Kawkabāan  ۖ  Qāla Hādhā Rabbī  ۖ  Falammā 'Afala Qāla Lā 'Uĥibbu Al-'Āfilīna 006-076. Gecə qaranlığı (onu) brdkdə o, bir ulduz grb: "Bu mənim Rəbbimdir!" dedi. (Ulduz) batdıqda isə: "Mən batanları sevmirəm", sylədi.  ۖ   ۖ 
Falammā Ra'á Al-Qamara Bāzighāan Qāla Hādhā Rabbī  ۖ  Falammā 'Afala Qāla La'in Lam Yahdinī Rabbī La'akūnanna Mina Al-Qawmi Ađ-Đāllīna 006-077. (Sonra) doğan ayı grb: "Bu mənim Rəbbimdir!" - dedi. (Ay) batdıqda isə: "Doğrudan da, əgər Rəbbim məni doğru yola ynəltməsəydi, mən zəlalətə dşənlərdən olardım", - sylədi.  ۖ 
Falammā Ra'á Ash-Shamsa Bāzighatan Qāla Hādhā Rabbī Hādhā 'Akbaru  ۖ  Falammā 'Afalat Qāla Yā Qawmi 'Innī Barī'un Mimmā Tushrikūna 006-078. (Daha sonra) doğan gnəşi grb: "Bu mənim Rəbbimdir, bu, daha bykdr!" - dedi. (Gnəş) batdıqda isə dedi: "Ey camaatım, mən, həqiqətən, sizin Allaha şərik qoşduqlarınızdan (btlərdən, səma cismlərindən) uzağam!  ۖ 
'Innī Wajjahtu Wajhiya Lilladhī Faţara As-Samāwāti Wa Al-'Arđa Ĥanīfāan Wa Mā  ۖ  'Anā Mina Al-Mushrikīna 006-079. Mən, həqiqətən, batildən haqqa tapınaraq (dnərək) zm gyləri və yeri yaradana evirdim. Mən (Allaha) şərik qoşanlardan deyiləm!"  ۖ 
Wa Ĥājjahu Qawmuhu  ۚ  Qāla 'Atuĥājjūnī Fī Al-Lahi Wa Qad Hadāni  ۚ  Wa Lā 'Akhāfu Mā Tushrikūna Bihi 'Illā 'An Yashā'a Rabbī Shay'āan  ۗ  Wasi`a Rabbī Kulla Shay'in `Ilmāan  ۗ  'Afalā Tatadhakkarūna 006-080. Tayfası onunla (İbrahimlə) mbahisəyə girişdi. (İbrahim) dedi: "Allah məni doğru yola saldığı halda, siz Onun barəsində mənimlə mbahisə edirsiniz? Rəbbimin istədiyi hər hansı bir şey (bəla, msibət) istisna olmaqla, mən sizin Ona şərik qoşduğunuz btlərdən qorxmuram. (Onlar mənə he bir şey edə bilməzlər). Rəbbim hər şeyi elmlə (z əzəli elmi ilə) ehtiva etmişdir. Məgər dşnb ibrət almırsınız?  ۚ   ۚ  ~  ۗ   ۗ 
Wa Kayfa 'Akhāfu Mā 'Ashraktum Wa Lā Takhāfūna 'Annakum 'Ashraktum Bil-Lahi Mā Lam Yunazzil Bihi `Alaykum Sulţānāan  ۚ  Fa'ayyu Al-Farīqayni 'Aĥaqqu Bil-'Amni  ۖ  'In Kuntum Ta`lamūna 006-081. Allahın sizə (ibadət edilməsi barədə) he bir dəlil endirmədiyi btləri Ona şərik qoşmaqdan qorxmadığınız halda, mən niyə sizin qoşduğunuz şəriklərdən qorxmalıyam? Əgər bilirsinizsə, (deyin grək) bu iki dəstədən hansı (qiyamət əzabından) əmin olmağa daha layiqdir?  ۚ   ۖ 
Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Lam Yalbisū 'Īmānahum Bižulmin 'Ūlā'ika Lahumu Al-'Amnu Wa Hum Muhtadūna 006-082. İman gətirib imanlarını zlmə qatışdırmayanlar əmin-amanlıqdadırlar. Haqq yola ynəlmişlər də onlardır!
Wa Tilka Ĥujjatunā 'Ātaynāhā 'Ibrāhīma `Alá Qawmihi  ۚ  Narfa`u Darajātin Man Nashā'u  ۗ  'Inna Rabbaka Ĥakīmun `Alīmun 006-083. Bu bizim İbrahimə z tayfasına qarşı verdiyimiz dəlildir. Biz istədiyimiz şəxsi dərəcə-dərəcə yksəldərik. Şbhəsiz ki, Rəbbin hikmət sahibi, elm sahibidir.  ۚ   ۗ 
Wa Wahabnā Lahu 'Isĥāqa Wa Ya`qūba  ۚ  Kullāan Hadaynā  ۚ  Wa Nūĥāan Hadaynā Min Qablu  ۖ  Wa Min Dhurrīyatihi Dāwūda Wa Sulaymāna Wa 'Ayyūba Wa Yūsufa Wa Mūsá Wa Hārūna  ۚ  Wa Kadhalika Naj Al-Muĥsinīna 006-084. Biz İshaqı və Yəqubu Ona əta etdik. Onların hər birini hidayətə (peyğəmbərliyə) atdırdıq. Bundan əvvəl Nuhu və onun nəslindən olan Davudu, Sleymanı, Əyyubu, Yusifi, Musanı və Harunu da hidayətə qovuşdurmuşduq. Biz yaxşı iş grənləri (yaxşılıq edənləri) belə mkafatlandırırıq. ~  ۚ   ۚ   ۖ   ۚ 
Wa Zakarīyā Wa Yaĥyá Wa `Īsá Wa 'Ilyāsa  ۖ  Kullun Mina Aş-Şāliĥīna 006-085. Zəkəriyyanı, Yəhyanı, İsanı, İlyası da (hidayətə atdırdıq). Onların hamısı əməlisalehlərdən idi.  ۖ 
Wa 'Ismā`īla Wa Al-Yasa`a Wa Yūnus Wa Lūţāan  ۚ  Wa Kullāan Fađđalnā `Alá Al-`Ālamīna 006-086. Biz, həminin İsmaili, Əlyəsəi, Yunisi və Lutu da (hidayətə qovuşdurduq) və onları aləmlərdən (zləri ilə bir dvrdə yaşayan btn insanlardan) stn tutduq.  ۚ 
Wa Min 'Ābā'ihim Wa Dhurrīyātihim Wa 'Ikhwānihim  ۖ  Wa Ajtabaynāhum Wa Hadaynāhum 'Ilá Şirāţin Mustaqīmin 006-087. Biz onların atalarından, nəsillərindən və qardaşlarından da (bir qismini hidayətə atdırdıq), onları sedik və dz yola ynəltdik.  ۖ 
Dhālika Hudá Al-Lahi Yahdī Bihi Man Yashā'u Min `Ibādihi  ۚ  Wa Law 'Ashrakū Laĥabiţa `Anhum Mā Kānū Ya`malūna 006-088. Bu, Allahın haqq yoludur. Bəndələrindən istədiyini ona ynəldir. Əgər onlar (Allaha) şərik qoşsaydılar, etdikləri əməllər pua ıxardı.  ۚ 
'Ūlā'ika Al-Ladhīna 'Ātaynāhumu Al-Kitāba Wa Al-Ĥukma Wa An-Nubūwata  ۚ  Fa'in Yakfur Bihā Hā'uulā' Faqad Wa Kkalnā Bihā Qawmāan Laysū Bihā Bikāfirīna 006-089. Onlar Bizim kitab, hkm və peyğəmbərlik verdiyimiz kimsələrdir. Əgər (indi) bunlar (Qreyş mşrikləri və başqa kafirlər) bu dəlilləri dansalar, Biz onlara həmin dəlilləri inkar etməyən bir tayfanı mvəkkil edərik (onların yerinə dəlillərimizi inkar etməyəcək bir zmrə gətirərik).  ۚ 
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Hadá Al-Lahu  ۖ  Fabihudāhumu Aqtadihi  ۗ  Qul Lā 'As'alukum `Alayhi 'Ajrāan  ۖ  'In Huwa 'Illā Dhikrá Lil`ālamīna 006-090. Onlar (adları əkilən peyğəmbərlər) Allahın doğru yola ynəltdiyi kimsələrdir. Sən də onların haqq yolunu tutub get. De: "Mən bunun (islam dinin təbliği) mqabilində sizdən bir əvəz istəmirəm. Bu (Quran) aləmlər (btn bəşəriyyət) n yalnız bir moizədir (yd-nəsihətdir)".  ۖ   ۗ   ۖ 
Wa Mā Qadarū Al-Laha Ĥaqqa Qadrihi 'Idh Qālū Mā 'Anzala Al-Lahu `Alá Basharin Min Shay'in  ۗ  Qul Man 'Anzala Al-Kitāba Al-Ladhī Jā'a Bihi Mūsá Nūrāan Wa Hudáan Lilnnāsi  ۖ  Taj`alūnahu Qarāţīsa Tubdūnahā Wa Tukhfūna Kathīrāan  ۖ  Wa `Ullimtum Mā Lam Ta`lamū 'Antum Wa Lā 'Ābā'uukum  ۖ  Quli Al-Lahu  ۖ  Thumma DharhumKhawđihim Yal`abūna 006-091. Onlar (yəhudilər): "Allah he bir bəşərə bir şey (Quran) nazil etməmişdir", - deməklə Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər. De: "Musanın insanlara bir nur və hidayət olaraq gətirdiyi kitabı (Tvratı) kim nazil etmişdir? Siz onu vərəqlərə yazıb gstərir, bir oxunu da gizlədirsiniz. (Əslində) siz (Quran vasitəsilə) znzn və atalarınızın bilmədiklərini yrənmiş olursunuz. (Ya Rəsulum!) Sən: "Allah!" deyib ağır, sonra da onları burax ki, dşdkləri bataqlıqda oynaya-oynaya qalsınlar. (zlərinin dedi-qodularında, pis işlərində və yaramaz əqidələrində davam etsinlər). ~  ۗ   ۖ   ۖ   ۖ   ۖ 
Wa Hadhā Kitābun 'Anzalnāhu Mubārakun Muşaddiqu Al-Ladhī Bayna Yadayhi Wa Litundhira 'Umma Al-Qurá Wa Man Ĥawlahā Wa  ۚ  Al-Ladhīna Yu'uminūna Bil-'Ākhirati Yu'uminūna Bihi  ۖ  Wa Hum `Alá Şalātihim Yuĥāfižūna 006-092. Bu (Quran) da mbarək (xeyir-bərəkəti daim, faydası ox), zndən əvvəlkiləri təsdiq edən bir kitabdır ki, onu sənə Məkkə əhlini və ətrafındakı insanları (Allahın əzabı ilə) qorxutmaq n nazil etmişik. Axirətə iman gətirənlər ona da iman gətirər, namazlarını da qoruyub saxlayarlar (vaxtlı-vaxtında qilarlar).  ۚ   ۖ 
Wa Man 'Ažlamu Mimmani Aftará `Alá Al-Lahi Kadhibāan 'Aw Qāla 'Ūĥiya 'Ilayya Wa Lam Yūĥa 'Ilayhi Shay'un Wa Man Qāla Sa'unzilu Mithla Mā 'Anzala Al-Lahu  ۗ  Wa Law Tará 'Idhi Až-Žālimūna Fī Ghamarāti Al-Mawti Wa Al-Malā'ikatu Bāsiţū 'Aydīhim 'Akhrijū 'Anfusakumu  ۖ  Al-Yawma Tujzawna `Adhāba Al-Hūni Bimā Kuntum Taqūlūna `Alá Al-Lahi Ghayra Al-Ĥaqqi Wa Kuntum `An 'Āyātihi Tastakbirūna 006-093. Allaha iftira yaxan, znə he bir vəhy olunmadığı halda: "Mənə də vəhy olunmuşdur, mən də Allahın nazil etdiyi (Quran) kimi bir kitab endirəcəyəm", - deyən şəxsdən daha zalım kim ola bilər? Kaş sən zalımları lm əzabı iində abalayan, mələklərin də (bu zaman) əllərini uzadıb: "ıxarın canlarınızı! Siz bu gn Allaha qarşı nahaq szlər danışdığınıza və Onun ayələrinə təkəbbr gstərdiyinizə grə alaldıcı bir əzabla cəzalandırılacaqsınız!" - dediklərini grəydin!  ۗ   ۖ 
Wa Laqad Ji'tumūnā Furādá Kamā Khalaqnākum 'Awwala Marratin Wa TaraktumKhawwalnākum Warā'a Žuhūrikum  ۖ  Wa Mā Nará Ma`akum Shufa`ā'akumu Al-Ladhīna Za`amtum 'Annahum Fīkum Shurakā'u  ۚ  Laqad Taqaţţa`a Baynakum Wa Đalla `Ankum Mā Kuntum Taz`umūna 006-094. Siz Bizim hzurumuza ilk dəfə sizi yaratdığımız kimi tək-tənha, z də sizə verdiyimiz (var-dvləti, əhli-əyalı) arxanızda (dnyada) qoyub gəlmisiniz. Artıq sizin (vaxtı ilə) z aranızda Allahın şərikləri iddia etdiyiniz şəfaətilərinizi grmrk. Artıq aranızdakı (rabitə) qırılmış və (Allaha şərik) iddia etdikləriniz (btlər) də sizdən (uzaqlaşıb) qeyb olmuşdur.  ۖ   ۚ 
'Inna Al-Laha Fāliqu Al-Ĥabbi Wa An-Nawá  ۖ  Yukhriju Al-Ĥayya Mina Al-Mayyiti Wa Mukhriju Al-Mayyiti Mina Al-Ĥayyi  ۚ  Dhalikumu Al-Lahu  ۖ  Fa'anná Tu'ufakūna 006-095. Şbhəsiz ki, toxumu da, əyirdəyi də ccərdib atladan, ldən diri, diridən də l ıxardan (l yumurtadan diri toyuq, diri toyuqdan l yumurta yaradan) Allahdır. Budur Allah! Axı siz Ondan (haqq olan Allahdan) nə cr dndərilirsiniz?  ۖ   ۚ   ۖ 
Fāliqu Al-'Işbāĥi Wa Ja`ala Al-Layla Sakanāan Wa Ash-Shamsa Wa Al-Qamara Ĥusbānāan  ۚ  Dhālika Taqdīru Al-`Azīzi Al-`Alīmi 006-096. (Gecənin zlmətindən) səhəri yarıb ıxaran, gecəni bir istirahət vaxtı, gnəşi və ayı (vaxt n) bir l vasitəsi edən də Odur. (Btn) bunlar yenilməz qvvət sahibi, (hər şeyi) bilən Allahın təqdiridir (əzəli hkmdr).  ۚ 
Wa Huwa Al-Ladhī Ja`ala Lakumu An-Nujūma Litahtadū Bihā Fī Žulumāti Al-Barri Wa Al-Baĥri  ۗ  Qad Faşşalnā Al-'Āyāti Liqawmin Ya`lamūna 006-097. Suyun və qurunun zlmətində (yolunuzu) dz getmək n ulduzları sizin n yaradan da Odur. Biz bu ayələri anlayan bir camaat n bu cr ətraflı izah etdik.  ۗ 
Wa Huwa Al-Ladhī 'Ansha'akum Min Nafsin Wāĥidatin Famustaqarrun Wa Mustawda`un  ۗ  Qad Faşşalnā Al-'Āyāti Liqawmin Yafqahūn 006-098. Sizi tək bir nəfərdən (Adəmdəm) yaradan da Odur. (Sizin n) bir qərar yeri (ana bətni, ata beli və ya yer z), bir də bir əmanət yeri (qəbir) vardır. Biz ayələrimizi anlayan bir camaat n belə mfəssəl bəyan etdik.  ۗ 
Wa Huwa Al-Ladhī 'Anzala Mina As-Samā'i Mā'an Fa'akhrajnā Bihi Nabāta Kulli Shay'in Fa'akhrajnā Minhu Khađirāan Nukhriju Minhu Ĥabbāan Mutarākibāan Wa Mina An-Nakhli Min Ţal`ihā Qinwānun Dāniyatun Wa Jannātin Min 'A`nābin Wa Az-Zaytūna Wa Ar-Rummāna Mushtabihāan Wa Ghayra Mutashābihin  ۗ  Anžurū 'Ilá Thamarihi 'Idhā 'Athmara Wa Yan`ihi  ۚ  'Inna Fī Dhālikum La'āyātin Liqawmin Yu'uminūna 006-099. Gydən su (yağış) endirən Odur. Biz onunla hər bir bitkini yetişdirdik, yaşıl fidanlar gyərtdik, onlardan bir-birinə sarmaşmış (snbl olmuş) dənələr ıxartdıq. Biz xurma ağacından, onun tumurcuğundan bir-birinə sarmaşmış salxımlar yetişdirdik. (Biz, həminin) zm bağları, bir-birinə bənzəyən və bənzəməyən zeytun və nar yetişdirdik. (Onlardan hər birinin) bar verdiyi vaxt meyvəsinə və onun yetişməsinə baxın. Şbhəsiz ki, bunda (Allahın z qdrəti ilə yaratdığı bu şeylərdə) iman gətirən bir camaat n (Rəbbinizin varlığını sbut edən) dəlillər vardır.  ۗ  ~ ~  ۚ 
Wa Ja`alū Lillahi Shurakā'a Al-Jinna Wa Khalaqahum  ۖ  Wa Kharaqū Lahu Banīna Wa Banātin Bighayri `Ilmin  ۚ  Subĥānahu Wa Ta`ālá `Ammā Yaşifūna 006-100. Cinləri (Allah) yaratdığı halda, (kafirlər və cahillər) onları Allaha şərik qoşdular, (nəyə inandıqlarını, nə danışdıqlarını) bilmədən (zlərindən) Onun n oğullar və qızlar uydurub dzəltdilər. Allah isə onların Ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır (pakdır) və yksəksə durur.  ۖ   ۚ 
Badī`u As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۖ  'Anná Yakūnu Lahu Waladun Wa Lam Takun Lahu Şāĥibatun  ۖ  Wa Khalaqa Kulla Shay'in  ۖ  Wa Huwa Bikulli Shay'in `Alīmun 006-101. O, gyləri və yeri (yoxdan) var edəndir. Allahın necə vladı ola bilər ki, Onun he bir yoldaşı (zvcəsi) yoxdur. Hər şeyi O yaratmışdır. O, hər şeyi biləndir!  ۖ   ۖ   ۖ 
Dhalikumu Al-Lahu Rabbukum  ۖ  Lā 'Ilāha 'Illā Huwa  ۖ  Khāliqu Kulli Shay'in Fā`budūhu  ۚ  Wa Huwa `Alá Kulli Shay'in Wa Kīlun 006-102. O Allah Rəbbinizdir! Ondan başqa he bir tanrı yoxdur. Hər şeyi yaran Odur. Buna grə də yalnız Ona ibadət edin. O, hər şeyə vəkildir!  ۖ  ~  ۖ   ۚ 
Lā Tudrikuhu Al-'Abşāru Wa Huwa Yudriku Al-'Abşāra  ۖ  Wa Huwa Al-Laţīfu Al-Khabīr 006-103. Gzlər Onu (grb) dərk etməz. O, gzləri dərk edər. O, lətifdir (cismlikdən uzaqdır), (hər şeydən) xəbərdardır!  ۖ 
Qad Jā'akum Başā'iru Min Rabbikum  ۖ  Faman 'Abşara Falinafsihi  ۖ  Wa Man `Amiya Fa`alayhā  ۚ  Wa Mā 'Anā `Alaykum Biĥafīžin 006-104. Rəbbinizdən sizə parlaq dəlillər gəlmişdir. Kim (onları) grsə, z lehinə, kim grməsə, z əleyhinədir. Mən sizə nəzarətı deyiləm. (Mənim vəzifəm ancaq dini təbliğ etməkdir)  ۖ   ۖ   ۚ 
Wa Kadhalika Nuşarrifu Al-'Āyāti Wa Liyaqūlū Darasta Wa Linubayyinahu Liqawmin Ya`lamūna 006-105. Biz ayələrimizi belə aıqlayırıq ki, onlar (sənin peyğəmbərliyini inkar edənlər): "Sən dərs almısan (bunları başqalarından yrənmisən)", - desinlər və Biz də onu (Quranı) bilən (elm və bilik sahibi olan) bir camaata izah edək. (Kafirlər Allahın birliyini, qdrət və əzəmətini inkar etməklə daha şiddətli əzaba layiq olsunlar, mminlər isə onları təsdiq etdikləri n daha ox savab qazansınlar).
Attabi` Mā 'Ūĥiya 'Ilayka Min Rabbika  ۖ  Lā 'Ilāha 'Illā Huwa  ۖ  Wa 'A`riđ `Ani Al-Mushrikīna 006-106. (Ya Rəsulum!) Rəbbindən sənə vəhy edilənə (Qurana) tabe ol. (Sən yəqin bilirsən ki) Ondan başqa he bir tanrı yoxdur. Mşriklərdən isə z evir!  ۖ  ~  ۖ 
Wa Law Shā'a Al-Lahu Mā 'Ashrakū  ۗ  Wa Mā Ja`alnāka `Alayhim Ĥafīžāan  ۖ  Wa Mā 'Anta `Alayhim Biwakīlin 006-107. Əgər Allah istəsəydi, onlar mşrik olmazdılar. Biz səni onların zərində gzəti qoymamışıq və sən onların vəkili də deyilsən!  ۗ   ۖ 
Wa Lā Tasubbū Al-Ladhīna Yad`ūna Min Dūni Al-Lahi Fayasubbū Al-Laha `Adwan Bighayri `Ilmin  ۗ  Kadhālika Zayyannā Likulli 'Ummatin `Amalahum Thumma 'Ilá Rabbihim Marji`uhum Fayunabbi'uhum Bimā Kānū Ya`malūna 006-108. Allahdan başqalarına tapınanları syməyin. Yoxsa onlar da (Allaha qarşı hrmət və ehtiram) bilmədikləri zndən Allahı dşməncəsinə syərlər. Beləcə, hər bir mmətə z əməllərini gzəl gstərdik. (Mminlərə Allah rizasına grdkləri işləri gzəl gstərdiyimiz kimi, kafirlərə də irkin əməllərini yaxşı gstərdik). Sonra onlar Rəbbinin hzuruna qayıdacaqlar. (Allah isə) onlara etdikləri əməllər barəsində xəbər verəcəkdir!  ۗ 
Wa 'Aqsamū Bil-Lahi Jahda 'Aymānihim La'in Jā'at/hum 'Āyatun Layu'uminunna Bihā  ۚ  Qul 'Innamā Al-'Āyātu `Inda Al-Lahi  ۖ  Wa Mā Yush`irukum 'Annahā 'Idhā Jā'at Lā Yu'uminūna 006-109. (Məkkə mşrikləri) Allaha rəkdən and idilər ki, əgər onlara bir ayə gəlsə, ona mtləq inanacaqlar. (Onlara) de: "Ayələr ancaq Allahın yanındadır. (Ey mşriklərin imana gəlməsini istəyən msəlmanlar!) Siz nədən bilirsiniz ki, onlara (istədikləri) ayə (mczə) gəldikdə yenə də iman gətirməyəcəklər!"  ۚ   ۖ 
Wa Nuqallibu 'Af'idatahum Wa 'Abşārahum Kamā Lam Yu'uminū Bihi 'Awwala Marratin Wa Nadharuhum Fī Ţughyānihim Ya`mahūna 006-110. Biz onların rəklərini və gzlərini əvvəlcə ona (Qurana və ya gndərdiyimiz hər hansı ayəyə) iman gətirmədikləri kimi tərsinə evirər və onları z azğınlıqları iində şaşqın bir vəziyyətdə qoyarıq. ~
Wa Law 'Annanā Nazzalnā 'Ilayhimu Al-Malā'ikata Wa Kallamahumu Al-Mawtá Wa Ĥasharnā `Alayhim Kulla Shay'in Qubulāan Mā Kānū Liyu'uminū 'Illā 'An Yashā'a Al-Lahu Wa Lakinna 'Aktharahum Yajhalūna 006-111. Əgər Biz (istədikləri kimi) mələkləri onlara gndərsəydik, llər onlara danışsaydı və hər şeyi dəstə-dəstə toplayıb onların qarşısına qoysaydıq belə, Allah istəmədikcə, onlar iman gətirməzdilər. Lakin onların əksəriyyəti (bunu) bilməz.
Wa Kadhalika Ja`alnā Likulli Nabīyin `Adūwāan Shayāţīna Al-'Insi Wa Al-Jinni Yūĥī Ba`đuhum 'Ilá Ba`đin Zukhrufa Al-Qawli Ghurūrāan  ۚ  Wa Law Shā'a Rabbuka Mā Fa`alūhu  ۖ  Fadharhum Wa Mā Yaftarūna 006-112. Beləcə, Biz hər peyğəmbər n insan və cin şeytanlarından dşmənlər yaratdıq. Onlar (biri digərini) aldatmaq məqsədilə bir-birinə təmtəraqlı (zahirən gzəl, daxilən irkin) szlər təlqin edərlər. Əgər Rəbbin istəsəydi, onlar bunu etməzdilər. Onları uydurduqları yalanlarla birlikdə boşla getsinlər!  ۚ   ۖ 
Wa Litaşghá 'Ilayhi 'Af'idatu Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati Wa Liyarđawhu Wa Liyaqtarifū Mā Hum Muqtarifūna 006-113. (İnsanlardan və cinlərdən olan şeytanlar bu təmtəraqlı szləri) axirətə inanmayanların rəkləri onlara meyl etsin, onlar ondan (həmin szlərdən) xoşlansınlar və grdkləri irkin işləri bir daha grsnlər (deyə, təlqin edərlər).
'Afaghayra Al-Lahi 'Abtaghī Ĥakamāan Wa Huwa Al-Ladhī 'Anzala 'Ilaykumu Al-Kitāba Mufaşşalāan Wa  ۚ  Al-Ladhīna 'Ātaynāhumu Al-Kitāba Ya`lamūna 'Annahu Munazzalun Min Rabbika Bil-Ĥaqqi  ۖ  Falā Takūnanna Mina Al-Mumtarīna 006-114. Allah sizə Kitabı (Quranı) mfəssəl surətdə nazil etdiyi halda, mən (haqq ilə batili ayırd etmək n) Ondan başqasınımı zmə hakim istəməliyəm?! Kitab verilmiş şəxslər Quranın sənin Rəbbindən haqq olaraq nazil edildiyini bilirlər. Sən şbhəyə dşənlərdən olma!  ۚ   ۖ 
Wa Tammat Kalimatu Rabbika Şidqāan Wa `Adlāan  ۚ  Lā Mubaddila Likalimātihi  ۚ  Wa Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu 006-115. (Ya Rəsulum!) Rəbbinin sz dzgn və ədalətli şəkildə tamam oldu. Onun szlərini dəyişdirə biləcək bir kimsə yoxdur. O, (hər şeyi) eşidəndir, biləndir!  ۚ   ۚ 
Wa 'In Tuţi` 'Akthara Man Al-'Arđi Yuđillūka `An Sabīli Al-Lahi  ۚ  'In Yattabi`ūna 'Illā Až-Žanna Wa 'In Hum 'Illā Yakhruşūna 006-116. Əgər yer zndə olanların oxuna itaət etsən, onlar səni Allahın yolundan azdırarlar. Onlar ancaq zənnə uyar və ancaq yalan danışarlar!  ۚ 
'Inna Rabbaka Huwa 'A`lamu Man Yađillu `An Sabīlihi  ۖ  Wa Huwa 'A`lamu Bil-Muhtadīna 006-117. Şbhəsiz ki, yolundan azanları ən yaxşı tanıyan Rəbbindir. Haqq yola ynələnləri də ən yaxşı bilən Odur!  ۖ 
Fakulū Mimmā Dhukira Asmu Al-Lahi `Alayhi 'In Kuntum Bi'āyātihi Mu'uminīna 006-118. Əgər siz Allahın ayələrinə inanan kimsələrsinizsə, stndə Onun adı əkilmiş (bismillah deyilərək kəsilmiş) heyvanları yeyin!
Wa Mā Lakum 'Allā Ta'kulū Mimmā Dhukira Asmu Al-Lahi `Alayhi Wa Qad Faşşala Lakum Mā Ĥarrama `Alaykum 'Illā Mā Ađţurirtum 'Ilayhi  ۗ  Wa 'Inna Kathīrāan Layuđillūna Bi'ahwā'ihim Bighayri `Ilmin  ۗ  'Inna Rabbaka Huwa 'A`lamu Bil-Mu`tadīna 006-119. Sizə nə olub ki, stndə Allahın adı əkilmiş (heyvanların) ətindən yeməyəsiniz? Halbuki məcburiyyət qarşısında (yeməli) olduğunuz şeylər istisna edilməklə, sizə haram buyurduqların artıq O (Allah) mfəssəl şəkildə sizə bildirmişdir. Şbhəsiz ki, oxları (şəriəti) bilmədiklərindən nəfslərinin istəklərinə uyaraq (xalqı) dz yoldan azdırarlar. Rəbbin həddi aşanları ən yaxşı tanıyandır!  ۗ   ۗ 
Wa Dharū Žāhira Al-'Ithmi Wa Bāţinahu  ۚ  'Inna Al-Ladhīna Yaksibūna Al-'Ithma Sayujzawna Bimā Kānū Yaqtarifūna 006-120. Gnahın aşkarından da, gizlisindən də əl əkin! Gnah qazananlar etdikləri əməllərə grə cəzalandırılacaqlar! ~  ۚ 
Wa Lā Ta'kulū Mimmā Lam Yudhkari Asmu Al-Lahi `Alayhi Wa 'Innahu Lafisqun  ۗ  Wa 'Inna Ash-Shayāţīna Layūĥūna 'Ilá 'Awliyā'ihim Liyujādilūkum  ۖ  Wa 'In 'Aţa`tumūhum 'Innakum Lamushrikūna 006-121. stndə Allahın adı əkilməmiş heyvanların ətindən yeməyin. Bu, şbhəsiz ki, gnahdır. Həqiqətən, şeytanlar z dostlarına sizinlə mcadilə etmək n (irkin fikirlər və yaramaz əqidələr) təlqin edirlər. Əgər onlara itaət etsəniz, şbhəsiz ki, siz də mşrik olarsınız.  ۗ   ۖ 
'Awaman Kāna Maytāan Fa'aĥyaynāhu Wa Ja`alnā Lahu Nūrāan Yamshī Bihi Fī An-Nāsi Kaman Mathaluhu Fī Až-Žulumāti Laysa Bikhārijin Minhā  ۚ  Kadhālika Zuyyina Lilkāfirīna Mā Kānū Ya`malūna 006-122. He (kfrlə) l olub diriltdiyimiz, sonra insanlar arasında gəzmək n znə bir nur (islam dini) verdiyimiz kəs zlmət iində qalıb oradan ıxa bilməyən kimsə kimi ola bilərmi? Etdikləri əməllər kafirlərə belə gzəl gstərildi.  ۚ 
Wa Kadhalika Ja`alnā Fī Kulli Qaryatin 'Akābira Mujrimīhā Liyamkurū Fīhā  ۖ  Wa Mā Yamkurūna 'Illā Bi'anfusihim Wa Mā Yash`urūna 006-123. Beləliklə, hər bir obanın gnahkarlarını oranın başıları təyin etdik ki, onlar (gnahlarını, bunun nəticəsində də axirətdə əzablarını daha da artırmaq n) orada bacardıqları qədər məkrlə məşğul olsunlar. Onlar yalnız zlərinə qarşı məkr edərlər, lakin (bunun) fərqinə varmazlar.  ۖ 
Wa 'Idhā Jā'at/hum 'Āyatun Qālū Lan Nu'umina Ĥattá Nu'utá Mithla Mā 'Ūtiya Rusulu Al-Lahi  ۘ  Al-Lahu 'A`lamu Ĥaythu Yaj`alu Risālatahu  ۗ  Sayuşību Al-Ladhīna 'Ajramū Şaghārun `Inda Al-Lahi Wa `Adhābun Shadīdun Bimā Kānū Yamkurūna 006-124. Onlara bir ayə gəldiyi zaman: "Allahın peyğəmbərlərinə verildiyinin (nbvvətin, mczələrin) misli bizə verilməyincə biz iman gətirməyəcəyik!" - deyərlər. Allah peyğəmbərliyi hara (kimə) gndərəcəyini z daha yaxşı bilir. Gnahkarlar Allahın hzurunda etdikləri məkrlərə grə zillətə və şiddətli əzaba dar olacaqlar!  ۘ   ۗ 
Faman Yuridi Al-Lahu 'An Yahdiyahu Yashraĥ Şadrahu Lil'islāmi  ۖ  Wa Man Yurid 'An Yuđillahu Yaj`al Şadrahu Đayyiqāan Ĥarajāan Ka'annamā Yaşşa``adu Fī As-Samā'i  ۚ  Kadhālika Yaj`alu Al-Lahu Ar-Rijsa `Alá Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna 006-125. Allah kimi dz yola ynəltmək istəsə, onun kksn islam (dini) n aıb genişləndirər, kimi azdırmaq istəsə, onun rəyini daraldıb sıxıntıya salar. O, sanki (sıxıntının şiddətindən) gyə ıxar. Allah iman gətirməyənlərə pisliyi belə edər!  ۖ   ۚ 
Wa Hadhā Şirāţu Rabbika Mustaqīmāan  ۗ  Qad Faşşalnā Al-'Āyāti Liqawmin Yadhdhakkarūna 006-126. Bu, Rəbbinin doğru yoludur. Biz ayələrimizi dşnb anlayan bir camaat n artıq mfəssəl izah etmişik.  ۗ 
Lahum Dāru As-Salāmi `Inda Rabbihim  ۖ  Wa Huwa Walīyuhum Bimā Kānū Ya`malūna 006-127. Onları Rəbinin yanında əmin-amanlıq yurdu (Cənnət) gzləyir. Allah onların grdy işləri himayə edəndir (və ya grdkləri yaxşı işlərə grə Allah onların dostudur).  ۖ 
Wa Yawma Yaĥshuruhum Jamī`āan Yā Ma`shara Al-Jinni Qadi Astakthartum Mina Al-'Insi  ۖ  Wa Qāla 'Awliyā'uuhum Mina Al-'Insi Rabbanā Astamta`a Ba`đunā Biba`đin Wa Balaghnā 'Ajalanā Al-Ladhī 'Ajjalta Lanā  ۚ  Qāla An-Nāru Mathwākum Khālidīna Fīhā 'Illā Mā Shā'a Al-Lahu  ۗ  'Inna Rabbaka Ĥakīmun `Alīmun 006-128. (Allah insanları və cinləri) toplayacağı gn (qiyamət gn) belə buyuracaq: "Ey cin tayfası, artıq insanların bir oxunu yoldan ıxartdınız". Onların (cinlərin) insanlardan olan dostları deyəcəklər: "Ey Rəbbimiz! Biz bir-birimizdən bəhrələndik (şeytanlar bir sıra batil şeyləri insanlara gzəl gstərdikləri n insanlar onlardan faydalandıqlarını zənn edərlər. Cinlər, şeytanlar isə insanları zlərinə tabe edə bildikləri n onlardan z qərəzli məqsədləri naminə istifadə edərlər) və bizim n məyyən etdiyin əcəlimiz gəlib atdı!" (Allah) buyuracaq: "Sizin dşəcəyiniz yer atəşdir. Allahın istədiyi (vaxt və ya sonradan islamı qəbul edib nicat tapan kimsələr) istisna olmaqla, siz orada həmişəlik qalacaqsınız!" Şbhəsiz ki, Rəbbin hikmət, elm sahibidir!  ۖ   ۚ   ۗ 
Wa Kadhalika Nuwallī Ba`đa Až-Žālimīna Ba`đāan Bimā Kānū Yaksibūna 006-129. Beləliklə, qazandıqlarına (qazandıqları gnahlara) grə zalımların bəzisini digərinin arxasına taxaraq (və ya pis işləri bir yerdə grdkləri n qiyamət gnnn əzabından onları bir-birinə belə yaxınlaşdırarıq).
Yā Ma`shara Al-Jinni Wa Al-'Insi 'Alam Ya'tikum Rusulun Minkum Yaquşşūna `Alaykum 'Āyā Tī Wa Yundhirūnakum Liqā'a Yawmikum  ۚ  Hādhā Qālū Shahidnā `Alá  ۖ  'Anfusinā Wa Gharrat/humu Al-Ĥayā Atu Ad-Dunyā Wa Shahidū `Alá 'Anfusihim 'Annahum Kānū Kāfirīna 006-130. Ey cin və insan tayfası! Məgər sizə z iərinizdən ayələrimi syləyən və bu gnnzn gəlib atacağı barədə sizə xəbərdarlıq edən peyğəmbərlər gəlmədimi? Onlar deyəcəklər: "Biz z əleyhimizə şahidik!" (Peyğəmbərlər bizə pis işlərimiz barədə xəbərdarlıq etsələr də, biz onlara qarşı ıxıb gnah işləməkdə davam etdik. Biz indi hər cəzaya layiqik). Dnya həyatı onları aldatdı və onlar kafir olduqları barədə z əleyhlərinə şəhadət verdilər.  ۚ   ۖ 
Dhālika 'An Lam Yakun Rabbuka Muhlika Al-Qurá Bižulmin Wa 'Ahluhā Ghāfilūna 006-131. Bu, (peyğəmbərləri gndərmək) ona grədir ki, Rəbbin məmləkətlərin əhalisini, onlar qafil ola-ola (zlərinə peyğəmbər gəlmədiyi n dini vəzifələrini bilməyib icra etmədikləri halda) zlmlə məhv etməyi znə rəva bilməz!
Wa Likullin Darajātun Mimmā `Amilū  ۚ  Wa Mā Rabbuka Bighāfilin `Ammā Ya`malūna 006-132. Hər kəs n etdiyi əməllərə grə dərəcələr (mxtəlif mkafatlar və cəzalar) vardır. Rəbbin onların nə etdiklərindən qafil deyildir!  ۚ 
Wa Rabbuka Al-Ghanīyu Dhū Ar-Raĥmati  ۚ  'In Yasha' Yudh/hibkum Wa Yastakhlif Min Ba`dikum Mā Yashā'u Kamā 'Ansha'akum Min Dhurrīyati Qawmin 'Ākharīna 006-133. Rəbbin he bir şeyə (he bir bəndənin ibadətinə) mhtac deyildir, mərhəmət sahibidir. İstəsə, sizə başqa bir qvmn nəslindən (zrriyyətindən) gətirdiyi kimi, sizi də məhv edib yerinizə dilədiyini gətirər.  ۚ 
'Inna Mā Tū`adūna La'ātin  ۖ  Wa Mā 'Antum Bimu`jizīna 006-134. Sizə vəd edilən (qiyamət gn), şbhəsiz ki, gələcəkdir. Siz onun qarşısını ala bilməzsiniz!  ۖ 
Qul Yā Qawmi A`malū `Alá Makānatikum 'Innī `Āmilun  ۖ  Fasawfa Ta`lamūna Man Takūnu Lahu `Āqibatu Ad-Dāri  ۗ  'Innahu Lā Yufliĥu Až-Žālimūna 006-135. (Ya Rəsulum! Qreyş kafirlərinə) de: "Ey camaatım, əlinizdən gələni edin. Mən də (z vəzifəmi) yerinə yetirirəm. Axirət yurdunun (gzəl) aqibətinin kimə nəsib olacağını biləcəksiniz. Şbhəsiz ki, zalımlar nicat tapmayacaqlar!  ۖ   ۗ 
Wa Ja`alū Lillahi Mimmā Dhara'a Mina Al-Ĥarthi Wa Al-'An`ām Naşībāan Faqālū Hādhā Lillahi Biza`mihim Wa Hadhā Lishurakā'inā  ۖ  Famā Kāna Lishurakā'ihim Falā Yaşilu 'Ilá Al-Lahi  ۖ  Wa Mā Kāna Lillahi Fahuwa Yaşilu 'Ilá Shurakā'ihim  ۗ  Sā'a Mā Yaĥkumūna 006-136. (Mşriklər) Allah n Onun yaratdığı əkindən və davardan pay ayırıb z (batil) inanclarına grə: "Bu, Allahın və bu da (Allaha) şərik qoşduğumuz btlərin!" - dedilər. Onların btləri n ayrılmış hissə Allaha atmaz, Allah n ayrılmış hissə isə btlərə atardı. Onların verdikləri hkm necə də pisdir!  ۖ   ۖ   ۗ 
Wa Kadhalika Zayyana Likathīrin Mina Al-Mushrikīna Qatla 'Awlādihim Shurakā'uuhum Liyurdūhum Wa Liyalbisū `Alayhim Dīnahum  ۖ  Wa Law Shā'a Al-Lahu Mā Fa`alūhu  ۖ  Fadharhum Wa Mā Yaftarūna 006-137. Beləcə, (onların şeytanlardan və cinlərdən ibarət olan) ortaqları mşriklərin bir oxuna onları məhv etmək və dinlərinə qarmaqarışıqlıq salmaq məqsədilə vladlarını ldrməyi yaxşı bir iş kimi gstərdilər. Əgər Allah istəsəydi, bunu etməzdilər. (Ya Rəsulum!) Onları da, uydurduqları yalanları da başlı-başına burax!  ۖ   ۖ 
Wa Qālū Hadhihi 'An`āmun Wa Ĥarthun Ĥijrun Lā Yaţ`amuhā 'Illā Man Nashā'u Biza`mihim Wa 'An`āmun Ĥurrimat Žuhūruhā Wa 'An`āmun Lā Yadhkurūna Asma Al-Lahi `Alayhā Aftirā'an `Alayhi  ۚ  Sayajzīhim Bimā Kānū Yaftarūna 006-138. (Mşriklər) z (batil) iddialarına əsasən: "Bu davarlar və əkinlər haramdır, onları bizim istədiklərimizdən (btlərə xidmət edən kişilərdən) başqa he kəs yeyə bilməz. Bunlar da minilməsi qadağan edilmiş heyvanlardır",- dedilər. Elə heyvanlar da vardır ki, (onları kəsərkən) Allahın adını əkməzlər. (Mşriklər) btn bunları (Allahın əmri deyə) Allaha iftira yaxaraq edərlər. Yaxdıqları iftiraya grə (Allah) onların cəzalarını verəcəkdir. ~  ۚ 
Wa Qālū Mā Fī Buţūni Hadhihi Al-'An`āmi Khālişatun Lidhukūrinā Wa Muĥarramun `Alá 'Azwājinā  ۖ  Wa 'In Yakun Maytatan Fahum Fīhi Shurakā'u  ۚ  Sayajzīhim Waşfahum  ۚ  'Innahu Ĥakīmun `Alīmun 006-139. (Mşriklər) həminin: "Bu heyvanların qarınlarındakı balalar yalnız kişilərə məxsusdur (halaldır), onlar qadınlarımıza haram edilmişdir",- dedilər. Əgər (bala) l doğularsa, (kişilər və qadınlar) ona (onu yeməyə) ortaqdırlar. (Allah) onlara (bu yalan) vəsflərinin (dəyərləndirmələrinin) cəzasını verəcəkdir. Şbhəsiz ki, O, hikmət, elm sahibidir!  ۖ   ۚ   ۚ 
Qad Khasira Al-Ladhīna Qatalū 'Awlādahum Safahāan Bighayri `Ilmin Wa Ĥarramū Mā Razaqahumu Al-Lahu Aftirā'an `Alá Al-Lahi  ۚ  Qad Đallū Wa Mā Kānū Muhtadīna 006-140. Səfehlik zndən anlamadan z uşaqlarını ldrən və Allahın onlara verdiyi ruzini (mqəddəs saydıqları heyvanları) Allaha iftira yaxaraq haram edənlər, şbhəsiz ki, ziyana uğramışlar. Həqiqətən, onlar (haqq yoldan) azmış, doğru yolu tapa bilməmişlər.  ۚ 
Wa Huwa Al-Ladhī 'Ansha'a Jannātin Ma`rūshātin Wa Ghayra Ma`rūshātin Wa An-Nakhla Wa Az-Zar`a Mukhtalifāan 'Ukuluhu Wa Az-Zaytūna Wa Ar-Rummāna Mutashābihāan Wa Ghayra Mutashābihin  ۚ  Kulū Min Thamarihi 'Idhā 'Athmara Wa 'Ātū Ĥaqqahu Yawma Ĥaşādihi  ۖ  Wa Lā Tusrifū  ۚ  'Innahu Lā Yuĥibbu Al-Musrifīna 006-141. Yer znə sərilmiş və sərilməmiş bağ-bağatı (bostanları və bağları), dadları mxtəlif xurmanı və taxılı, bir-birinə həm bənzəyən, həm də bənzəməyən zeytunu və narı yaradan Odur. (Onların hər biri) bar verdiyi zaman barından yeyin, yığım gn haqqını (zəkatını, sədəqəsini) dəyin, lakin israf etməyin. (Allah) israf edənləri sevməz!  ۚ  ~  ۖ   ۚ 
Wa Mina Al-'An`āmi Ĥamūlatan Wa Farshāan  ۚ  Kulū Mimmā Razaqakumu Al-Lahu Wa Lā Tattabi`ū Khuţuwāti Ash-Shayţāni  ۚ  'Innahu Lakum `Adūwun Mubīnun 006-142. Yk daşıyan və (yunlarından) dşək dzəldilən heyvanları da (yaradan Odur). Allahın sizə verdiyi ruzilərdən yeyin və Şeytana uymayın. Şbhəsiz ki, o sizin aıq-aşkar dşməninizdir.  ۚ   ۚ 
Thamāniyata 'Azwājin  ۖ  Mina Ađ-Đa'ni Athnayni Wa Mina Al-Ma`zi Athnayni  ۗ  Qul 'Āldhdhakarayni Ĥarrama 'Ami Al-'Unthayayni 'Ammā Ashtamalat `Alayhi 'Arĥāmu Al-'Unthayayni  ۖ  Nabbi'ūnī Bi`ilmin 'In Kuntum Şādiqīna 006-143. (Allah o heyvanları) səkkiz cift yaratdı: (erkək və dişi olmaq zrə) bir ct qoyun və bir ct kei. De: "(Allah) iki erkəyi, yoxsa iki dişini, yaxud da iki dişinin qarınlarındakı (mxtəlif cinsli) balaları haram etdi? Əgər (Allahın nəyi halal, nəyi haram buyurduğunu bildiyinizi) doğru deyirsinizsə, bir elmə əsaslanaraq (bu haqda) mənə xəbər verin!"  ۖ   ۗ   ۖ 
Wa Mina Al-'Ibili Athnayni Wa Mina Al-Baqari Athnayni  ۗ  Qul 'Āldhdhakarayni Ĥarrama 'Ami Al-'Unthayayni 'Ammā Ashtamalat `Alayhi 'Arĥāmu Al-'Unthayayni  ۖ  'Am Kuntum Shuhadā'a 'Idh Waşşākumu Al-Lahu Bihadhā  ۚ  Faman 'Ažlamu Mimmani Aftará `Alá Al-Lahi Kadhibāan Liyuđilla An-Nāsa Bighayri `Ilmin  ۗ  'Inna Al-Laha Lā Yahdī Al-Qawma Až-Žālimīna 006-144. (Həminin erkək və dişi olmaqla) bir ct dəvə və bir ct inək. De: "(Allah) iki erkəyi, yoxsa iki dişini, yaxud da iki (mxtəlif cinsli) dişinin qarınlarındakı balaları haram buyurdu? Yoxsa Allah bunu (iddia etdiyinizi) sizə tvsiyə etdiyi zaman (orada) şahid idiniz? He bir biliyi olmadan insanları (haqq yoldan) azdırmaq n Allaha qarşı yalan uyduran şəxsdən daha zalım kim ola bilər? Həqiqətən, Allah zalım tayfanı doğru yola salmaz!  ۗ   ۖ   ۚ   ۗ 
Qul Lā 'Ajidu Fī Mā 'Ūĥiya 'Ilayya Muĥarramāan `Alá Ţā`imin Yaţ`amuhu 'Illā 'An Yakūna Maytatan 'Aw Damāan Masfūĥāan 'Aw Laĥma Khinzīrin Fa'innahu Rijsun 'Aw Fisqāan 'Uhilla Lighayri Al-Lahi Bihi  ۚ  Famani Ađţurra Ghayra Bāghin Wa Lā `Ādin Fa'inna Rabbaka Ghafūrun Raĥīmun 006-145. (Ya Rəsulum!) De: "Mənə gələn vəhylər iərisində murdar olduqları n l heyvan, axar qan, donuz əti və ya Allahdan başqasının adı ilə (bismillah deyilmədən) gnah olaraq kəsilmiş heyvanlar istisna olmaqla, hər hansı bir kəsin yediyi yeməklər iərisində haram buyurulan bir şey grmrəm. Bununla yanaşı, hər kəs məcburiyyət qarşısında qalsa, həddi aşmadan, zəruri ehtiyacını dəyəcək qədər (bunlardan yesə, Allah ona cəza verməz)". nki sənin Rəbbin, həqiqətən, bağışlayandır, rəhm edəndir! ~  ۚ 
Wa `Alá Al-Ladhīna Hādū Ĥarramnā Kulla Dhī Žufurin  ۖ  Wa Mina Al-Baqari Wa Al-Ghanami Ĥarramnā `Alayhim Shuĥūmahumā 'Illā Mā Ĥamalat Žuhūruhumā 'Awi Al-Ĥawāyā 'Aw Mā Akhtalaţa Bi`ažmin  ۚ  Dhālika Jazaynāhum Bibaghyihim  ۖ  Wa 'Innā Laşādiqūna 006-146. Yəhudilərə dırnaqlı heyvanların hamısını haram etdik. İnək və qoyunun bellərinə və ya bağırsaqlarına yapışan, yaxud smklərinə qarışan yağlar mstəsna olmaqla, onların piylərini də yəhudilərə haram buyurduq. Həddi aşdıqlarına grə onları belə cəzalandırdıq. Şbhəsiz ki, Biz szndə doğru olanlarıq!  ۖ   ۚ   ۖ 
Fa'in Kadhdhabūka Faqul Rabbukum Dhū Raĥmatin Wāsi`atin Wa Lā Yuraddu Ba'suhu `Ani Al-Qawmi Al-Mujrimīna 006-147. Əgər onlar səni yalanı hesab etsələr, de: "Rəbbiniz byk mərhəmət sahibidir. Onun gnahkar bir tayfaya (verəcəyi) əzabın da qarşısı alına bilməz!"
Sayaqūlu Al-Ladhīna 'Ashrakū Law Shā'a Al-Lahu Mā 'Ashraknā Wa Lā 'Ābā'uunā Wa Lā Ĥarramnā Min Shay'in  ۚ  Kadhālika Kadhdhaba Al-Ladhīna Min Qablihim Ĥattá Dhāqū Ba'sanā  ۗ  Qul Hal `Indakum Min `Ilmin Fatukhrijūhu Lanā  ۖ  'In Tattabi`ūna 'Illā Až-Žanna Wa 'In 'Antum 'Illā Takhruşūna 006-148. Mşriklər belə deyəcəklər: "Əgər Allah istəsəydi, nə biz, nə də atalarımız mşrik olar və nə də biz bir şeyi haram edə bilərdik. Onlardan əvvəlkilər də (z peyğəmbərlərini) belə təkzib etmişdilər. Nəhayət, əzabımızı daddılar. (Onlara) de: "Bizim qarşımıza ıxara biləcək bir elminiz varmı? Siz yalnız zənnə qapılır və yalan uydurursunuz!"  ۚ   ۗ   ۖ 
Qul Falillāhi Al-Ĥujjatu Al-Bālighatu  ۖ  Falaw Shā'a Lahadākum 'Ajma`īna 006-149. De: "Tutarlı dəlil yalnız Allaha məxsusdur. Əgər O istəsəydi, sizin hamınızı doğru yola ynəldərdi".  ۖ 
Qul Halumma Shuhadā'akumu Al-Ladhīna Yash/hadūna 'Anna Al-Laha Ĥarrama Hādhā  ۖ  Fa'in Shahidū Falā Tash/had Ma`ahum  ۚ  Wa Lā Tattabi` 'Ahwā'a Al-Ladhīna Kadhdhabū Bi'āyātinā Wa Al-Ladhīna Lā Yu'uminūna Bil-'Ākhirati Wa Hum Birabbihim Ya`dilūna 006-150. De: "Bunu (haram saydıqlarınızı) Allah haram buyurmuşdur deyə, şəhadət verəcək şahidlərinizi gətirin!" Şayəd onlar (yalandan) şahidlik etsələr, sən onlarla birlikdə şahidlik etmə, ayələrimizi yalan hesab edənlərin və axirətə inanmayanların nəfslərinin istəklərinə uyma. Onlar (btləri) z Rəbbinə tay tutarlar.  ۖ   ۚ 
Qul Ta`ālaw 'Atlu Mā Ĥarrama Rabbukum `Alaykum  ۖ  'Allā Tushrikū Bihi Shay'āan  ۖ  Wa Bil-Wālidayni 'Iĥsānāan  ۖ  Wa Lā Taqtulū 'Awlādakum Min 'Imlāqin  ۖ  Naĥnu Narzuqukum Wa 'Īyāhum  ۖ  Wa Lā Taqrabū Al-Fawāĥisha Mā Žahara Minhā Wa Mā Baţana  ۖ  Wa Lā Taqtulū An-Nafsa Allatī Ĥarrama Al-Lahu 'Illā Bil-Ĥaqqi  ۚ  Dhālikum Waşşākum Bihi La`allakum Ta`qilūna 006-151. (Ya Rəsulum!) De: "Gəlin Rəbbinizin sizə nələri haram etdiyini deyim: Ona he bir şərik qoşmayın; ata-anaya yaxşılıq edin; kasıblıq zndən uşaqlarınızı ldrməyin. Sizin də, onların da ruzisini Biz veririk. Aıq və gizlin pis işlərə yaxın dşməyin. Allahın (qətlini) haram buyurduğu cana qıymayın (msəlman və ya əhli-zimməni haqsız yerə ldrməyin). (Allah) bunları sizə tvsiyə etmişdir ki, bəlkə, dşnb anlayasınız!  ۖ   ۖ   ۖ   ۖ   ۖ   ۖ   ۚ 
Wa Lā Taqrabū Māla Al-Yatīmi 'Illā Bi-Atī Hiya 'Aĥsanu Ĥattá Yablugha 'Ashuddahu  ۖ  Wa 'Awfū Al-Kayla Wa Al-Mīzāna Bil-Qisţi  ۖ  Lā Nukallifu Nafsāan 'Illā Wus`ahā  ۖ  Wa 'Idhā Qultum Fā`dilū Wa Law Kāna Dhā Qurbá  ۖ  Wa Bi`ahdi Al-Lahi 'Awfū  ۚ  Dhālikum Waşşākum Bihi La`allakum Tadhakkarūna 006-152. Yetimin malına, xeyirxah məqsəd (onu qoruyub saxlamaq, oxaltmaq) istisna olmaqla, həddi-bluğa atana qədər yaxın dşməyin. ldə və əkidə dz olun. Biz hər kəsi yalnız qvvəsi yetdiyi qədər ykləyirik. Sz sylədiyiniz zaman (lehinə və ya əleyhinə danışdığınız adam) qohumunuz olsa belə, ədalətli olun. Allah qarşısındakı əhdi (dini vəzifələrinizi, andlarınızı) yerinə yetirin. (Allah) bunları sizə tvsiyə etmişdir ki, bəlkə, dşnb yd-nəsihət qəbul edəsiniz!  ۖ   ۖ   ۖ   ۖ   ۚ 
Wa 'Anna Hādhā Şirāţī Mustaqīmāan Fa Attabi`ūhu  ۖ  Wa Lā Tattabi`ū As-Subula Fatafarraqa Bikum `An Sabīlihi  ۚ  Dhālikum Waşşākum Bihi La`allakum Tattaqūna 006-153. Bu, şbhəsiz ki, Mənim doğru yolumdur. Onu tutub gedin. Sizi (Allahın) yolundan sapdıracaq yollara uymayın. (Allah) sizə bunları tvsiyə etdi ki, pis əməllərdən əkinəsiniz!"  ۖ   ۚ 
Thumma 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba Tamāmāan `Alá Al-Ladhī 'Aĥsana Wa Tafşīlāan Likulli Shay'in Wa Hudáan Wa Raĥmatan La`allahum Biliqā'i Rabbihim Yu'uminūna 006-154. Sonra Biz yaxşı işlər grən kimsəyə - Musaya (bəxş etdiyimiz neməti) tamamlamaq, hər şeyi ətraflı izah etmək n ona bir hidayət və (ilahi) mərhəmət olaraq kitabı (Tvratı) verdik ki, bəlkə, yəhudilər (bununla) z Rəbbinə qovuşacaqlarına (Onun hzuruna gedəcəklərinə) inansınlar!
Wa Hadhā Kitābun 'Anzalnāhu Mubārakun Fa Attabi`ūhu Wa Attaqū La`allakum Turĥamūna 006-155. Bu nazil etdiyimiz (Quran) mbarək bir kitabdır. Ona tabe olun və Allahdan qorxun ki, bəlkə, sizə rəhm edilsin!
'An Taqūlū 'Innamā 'Unzila Al-Kitābu `Alá Ţā'ifatayni Min Qablinā Wa 'In Kunnā `An Dirāsatihim Laghāfilīna 006-156. Biz onu sizin: "Bizdən əvvəl kitab ancaq iki tayfaya (yəhudilərə və xapərəstlərə) nazil edilmişdir. Biz onların oxuduqlarından xəbərsizik",- deməməyiniz.
'Aw Taqūlū Law 'Annā 'Unzila `Alaynā Al-Kitābu Lakunnā 'Ahdá Minhum  ۚ  Faqad Jā'akum Bayyinatun Min Rabbikum Wa Hudáan Wa Raĥmatun  ۚ  Faman 'Ažlamu Mimman Kadhdhaba Bi'āyāti Al-Lahi Wa Şadafa `Anhā  ۗ  Sanaj Al-Ladhīna Yaşdifūna `An 'Āyātinā Sū'a Al-`Adhābi Bimā Kānū Yaşdifūna 006-157. Və ya: "Əgər bizə də kitab nazil edilsəydi, onlardan daha artıq dz yolda olardıq", - syləməməyiniz n (gndərdik). Artıq Rəbbinizdən sizə aıq-aşkar bir dəlil, hidayət və mərhəmət gəlmişdir. Allahın ayələrini yalan hesab edib onlardan z evirəndən daha zalım kim ola bilər?! Ayələrimizdən z evirənləri z evirdiklərinə grə ən pis cəza ilə cazalandıracağıq!  ۚ   ۚ   ۗ 
Hal Yanžurūna 'Illā 'An Ta'tiyahumu Al-Malā'ikatu 'Aw Ya'tiya Rabbuka 'Aw Ya'tiya Ba`đu 'Āyāti Rabbika  ۗ  Yawma Ya'tī Ba`đu 'Āyāti Rabbika Lā Yanfa`u Nafsāan 'Īmānuhā Lam Takun 'Āmanat Min Qablu 'Aw Kasabat Fī 'Īmānihā Khayrāan  ۗ  Qul Antažirū 'Innā Muntažirūna 006-158. (Məkkə mşrikləri) zlərinə yalnız mələklərin, yoxsa Rəbbinin (əzabının), yaxud da Rəbbinin bəzi qiyamət əlamətlərinin gəlməsinimi gzləyirlər? (Ya Rəsulum!) Rəbbinin bəzi qiyamət əlamətləri gələcəyi gn əvvəlcə iman gətirməmiş və ya imanından bir xeyir qazanmamış şəxsə (sonrakı) imanı he bir fayda verməz. De: "Gzləyin, doğrusu, biz də gzləyirik!"  ۗ   ۗ 
'Inna Al-Ladhīna Farraqū Dīnahum Wa Kānū Shiya`āan Lasta MinhumShay'in  ۚ  'Innamā 'Amruhum 'Ilá Al-Lahi Thumma Yunabbi'uhum Bimā Kānū Yaf`alūna 006-159. (Ya Rəsulum!) Şbhəsiz ki, sənin firqə-firqə olub dinini paralayanlarla he bir əlaqən yoxdur. Onların işi Allaha qalmışdır. (Allah) sonra (qiyamətdə) onlara nə etdiklərini bildirəcəkdir!  ۚ 
Man Jā'a Bil-Ĥasanati Falahu `Ashru 'Amthālihā  ۖ  Wa Man Jā'a Bis-Sayyi'ati Falā Yujzá 'Illā Mithlahā Wa Hum Lā Yužlamūna 006-160. Kim yaxşı bir iş grərsə, ona həmin işin on qat əvəzi (savabı) verilər. Kim pis bir iş grərsə, ona həmin işin misli qədər cəza verilər. Onlara haqsızlıq edilməz.  ۖ 
Qul 'Innanī Hadānī Rabbī 'Ilá Şirāţin Mustaqīmin Dīnāan Qiyamāan Millata 'Ibrāhīma Ĥanīfāan  ۚ  Wa Mā Kāna Mina Al-Mushrikīna 006-161. (Ya Rəsulum) De: "Şbhəsiz, Rəbbin məni doğru yola, həqiqi (dzgn) dinə, batildən haqqa tapınan və mşriklərdən olmayan İbrahimin dininə ynəltdi!"  ۚ 
Qul 'Inna Şalātī Wa Nusukī Wa Maĥyāya Wa Mamātī Lillahi Rabbi Al-`Ālamīna 006-162. De: "Mənim namazım da, ibadətim də, həyatım və lmm də aləmlərin Rəbbi Allah ndr!
Sharīka Lahu  ۖ  Wa Bidhalika 'Umirtu Wa 'Anā 'Awwalu Al-Muslimīna 006-163. Onun he bir şəriki yoxdur. Mənə belə buyurulmuşdur və mən ilk msəlmanam!"  ۖ 
Qul 'Aghayra Al-Lahi 'Abghī Rabbāan Wa Huwa Rabbu Kulli Shay'in  ۚ  Wa Lā Taksibu Kullu Nafsin 'Illā `Alayhā  ۚ  Wa Lā Taziru Wāziratun Wizra 'Ukhrá  ۚ  Thumma 'Ilá Rabbikum Marji`ukum Fayunabbi'ukum Bimā Kuntum Fīhi Takhtalifūna 006-164. De: "Allah hər şeyin Rəbbi olduğu halda, he mən Ondan başqa Rəbbmi istərəm? "Hər kəsin qazandığı gnah ancaq znə aiddir. He bir gnahkar başqasının gnahını daşımaz. Axır dnşnz Rəbbinizədir. O zaman (Allah) sizə aranızda ixtilaf doğuran məsələlər barəsində xəbər verəcəkdir.  ۚ   ۚ   ۚ 
Wa Huwa Al-Ladhī Ja`alakum Khalā'ifa Al-'Arđi Wa Rafa`a Ba`đakum Fawqa Ba`đin Darajātin Liyabluwakum Fī Mā 'Ātākum  ۗ  'Inna Rabbaka Sarī`u Al-`Iqābi Wa 'Innahu Laghafūrun Raĥīmun 006-165. (Ey insanlar!) Verdiyiniz nemətlərlə sınamaq n sizi yer znn varisləri təyin edən, dərəcələrə grə birinizi diğərinizdən stn edən Odur. (Ya Rəsulum!) Həqiqətən, sənin Rəbbin (kafirlərə, mşriklərə, Onun birliyini inkar edənlərə) tezliklə cəza verən və şbhəsiz ki, (mminləri) bağışlayan, (onlara) rəhm edəndir!  ۗ 
Next Sūrah