3) Sūrat 'Āli `Imn

Printed format

3)

'Alif-Lām-Mīm 003-001. Əlif, Lam, Mim! --
Al-Lahu Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Al-Ĥayyu Al-Qayyūmu 003-002. Allahdan başqa he bir tanrı yoxdur. Əzəli, əbədi varlıq Odur. ~
Nazzala `Alayka Al-Kitāba Bil-Ĥaqqi Muşaddiqāan Limā Bayna Yadayhi Wa 'Anzala At-Tawrāata Wa Al-'Injīla 003-003. Sənə zndən əvvəlkiləri (səmavi kitabları) təsdiq edən Kitabı (Quranı) haqq olaraq O nazil etdi. Tvratı da, İncili də O endirdi.
Min Qablu Hudáan Lilnnāsi Wa 'Anzala Al-Furqāna  ۗ  'Inna Al-Ladhīna Kafarū Bi'āyāti Al-Lahi Lahum `Adhābun Shadīdun Wa  ۗ  Allāhu `Azīzun Dhū Antiqāmin 003-004. Daha ncə insanları hidayət etmək n. Furqanı da O nazil etdi. Allahın ayələrini inkar edənlər şiddətli əzaba dar olacaqlar. Allah yenilməz qvvət, intiqam sahibidir!  ۗ   ۗ 
'Inna Al-Laha Lā Yakhfá `Alayhi Shay'un Al-'Arđi Wa Lā Fī As-Samā'i 003-005. Yerdə və gylərdə he bir şey Allahdan gizli qalmaz.
Huwa Al-Ladhī Yuşawwirukum Al-'Arĥāmi Kayfa Yashā'u  ۚ  Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu 003-006. Bətnlərdə (anaların bətnində) sizə istədiyi surəti verən Odur! O qdrət, hikmət sahibindən başqa he bir tanrı yoxdur!  ۚ  ~
Huwa Al-Ladhī 'Anzala `Alayka Al-Kitāba Minhu 'Āyātun Muĥkamātun Hunna 'Ummu Al-Kitābi Wa 'Ukharu Mutashābihātun  ۖ  Fa'ammā Al-Ladhīna Fī Qulūbihim Zayghun Fayattabi`ūna Mā Tashābaha Minhu Abtighā'a Al-Fitnati Wa Abtighā'a Ta'wīlihi  ۗ  Wa Mā Ya`lamu Ta'wīlahu 'Illā Al-Lahu Wa  ۗ  Ar-Rāsikhūna Fī Al-`Ilmi Yaqūlūna 'Āmannā Bihi Kullun Min `Indi Rabbinā  ۗ  Wa Mā Yadhdhakkaru 'Illā 'Ū Al-'Albābi 003-007. (Ya Rəsulum!) Sənə Kitabı (Quranı) nazil edən Odur. Onun (Kitabın) bir hissəsi (Quranın əslini, əsasını təşkil edən) mhkəm (mənası aydın, hkm bəlli), digər qismi isə mtəşabih (ətin anlaşılan, dəqiq mənası bilinməyən, məğzi bəlli olmayan) ayələrdir. rəklərində əyrilik (şəkk-şbhə) olanlar fitnə-fəsad salmaq və istədikləri kimi məna vermək məqsədilə mtəşabih ayələrə uyarlar (tabe olarlar). Halbuki onların yozumunu (həqiqi mənasını) Allahdan (yaxud Allahdan və elmdə qvvətli olanlardan) başqa he kəs bilməz. Elmdə qvvətli olanlar isə: " Biz onlara iman gətirdik, onların hamısı Rəbbimizin dərgahındandır", - deyərlər. Bunları ancaq ağıllı adamlar dərk edərlər.  ۖ   ۗ  ~  ۗ   ۗ 
Rabbanā Lā Tuzigh Qulūbanā Ba`da 'Idh Hadaytanā Wa Hab Lanā Min Ladunka Raĥmatan  ۚ  'Innaka 'Anta Al-Wahhābu 003-008. Ey Rəbbimiz! Bizi doğru yola ynəltdikdən sonra rəklərimizə şəkk-şbhə (azğınlıq, əyrilik) salma! Bizə z tərəfindən bir mərhəmət bəxş et, nki Sən, həqiqətən, (bəndələrinə mərhəmət, nemət) bəxş edənsən!  ۚ 
Rabbanā 'Innaka Jāmi`u An-Nāsi Liyawmin Lā Rayba Fīhi  ۚ  'Inna Al-Laha Lā Yukhlifu Al-Mī`āda 003-009. Ey Rəbbimiz! Olacağına şbhə edilməyən bir gndə (qiyamətdə) btn insanları (bir yerə) toplayan Sənsən. Allah z vədəsindən əsla dnməz! ~  ۚ 
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Lan Tughniya `Anhum 'Amwāluhum Wa Lā 'Awlāduhum Mina Al-Lahi Shay'āan  ۖ  Wa 'Ūlā'ika Hum Wa Qūdu An-Nāri 003-010. Haqqı inkar edənlərin nə malları, nə də vladları onları Allah yanında (axirətdə) he bir şeydən qurtara bilməz. Əlbəttə, onlar cəhənnəm odunun yanacağıdırlar!  ۖ 
Kada'bi 'Āli Fir`awna Wa Al-Ladhīna Min Qablihim  ۚ  Kadhdhabū Bi'āyātinā Fa'akhadhahumu Al-Lahu Bidhunūbihim Wa  ۗ  Allāhu Shadīdu Al-`Iqābi 003-011. Bunların adəti Firon camaatının və onlardan əvvəl gələnlərin adətinə bənzəyir! Onlar Bizim ayələrimizi təkzib etdilər. Allah da onları gnahlarına grə cəzalandırdı. Allahın əzabı şiddətlidir!  ۚ   ۗ 
Qul Lilladhīna Kafarū Satughlabūna Wa Tuĥsharūna 'Ilá Jahannama  ۚ  Wa Bi'sa Al-Mihādu 003-012. (Ya Rəsulum!) Kafir olanlara de: "Siz (tezliklə) məğlub olacaq və Cəhənnəmə srklənəcəksiniz!" (Cəhənnəm) necə də pis yerdir!  ۚ 
Qad Kāna Lakum 'Āyatun Fī Fi'atayni At-Taqatā  ۖ  Fi'atun Tuqātilu Fī Sabīli Al-Lahi Wa 'Ukhrá Kāfiratun Yarawnahum Mithlayhim Ra'ya Al-`Ayni Wa  ۚ  Allāhu Yu'uayyidu Binaşrihi Man Yashā'u  ۗ  'Inna Fī Dhālika La`ibratan Li'wlī Al-'Abşāri 003-013. (Ey Məkkə mşrikləri və yəhudilər!) İki dəstənin (Bədr mharibəsi zamanı) qarşı-qarşıya durması sizin n (Peyğəmbərin doğruluğuna) dəlildir. Bunlardan biri Allah yolunda vuruşanlar, digəri isə kafirlər idi. (Mminlər yz on nəfər, kafirlər isə təqribən min nəfər idilər). (Mminlər kafirlərin) onlardan ikiqat artıq olduqlarını z gzləri ilə grrdlər. (Yaxud kafirlər mminləri iki zləri qədər, yəni təxminən iki min nəfər və ya onların olduqlarından iki dəfə artıq, yəni altı yzdən bir qədər ox grrdlər). Əlbəttə, Allah istədiyinə z kməyi ilə qvvət verər. Şbhəsiz ki, bu (Bədr əhvalatı) bəsirət sahiblərindən (gzaıq, ayıq adamlardan) tr bir ibrət dərsidir.  ۖ   ۚ   ۗ 
Zuyyina Lilnnāsi Ĥubbu Ash-Shahawāti Mina An-Nisā' Wa Al-Banīna Wa Al-Qanāţīri Al-Muqanţarati Mina Adh-Dhahabi Wa Al-Fiđđati Wa Al-Khayli Al-Musawwamati Wa Al-'An`āmi Wa Al-Ĥarthi  ۗ  Dhālika Matā`u Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa  ۖ  Allāhu `Indahu Ĥusnu Al-Ma'ābi 003-014. Qadınlar, uşaqlar, qızıl-gmş yığınları, yaxşı cins atlar, mal-qara və əkin yerləri kimi nəfsin istədiyi və arzuladığı şeylər insanlara gzəl gstərilmişdir. (Lakin btn) bunlar dnya həyatının keici zvqdr, gzəl dnş yeri isə Allah yanındadır.  ۗ   ۖ 
Qul 'A'uunabbi'ukum Bikhayrin Min Dhālikum  ۚ  Lilladhīna Attaqaw `Inda Rabbihim Jannātun Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā Wa 'Azwājun Muţahharatun Wa Riđwānun Mina Al-Lahi Wa  ۗ  Allāhu Başīrun Bil-`Ibādi 003-015. (Ya Rəsulum!) Sylə: "Sizə bunlardan (dnya zinətlərindən) daha yaxşısını xəbər verimmi? Allahdan qorxub pis əməllərdən əkinənlər n Rəbbi yanında (ağacları) altından aylar axan cənnətlər (bağlar) vardır ki, orada əbədi qalacaqlar. Onlardan tr orada (hər cr eyibdən) pak olan zvcələr və (ən byk nemət olan) Allah rizası (razılığı, hsn-rəğbəti) vardır. Allah, həqiqətən, bəndələrini grəndir!  ۚ   ۗ 
Al-Ladhīna Yaqūlūna Rabbanā 'Innanā 'Āmannā Fāghfir Lanā Dhunūbanā Wa Qinā `Adhāba An-Nāri 003-016. O bəndələr ki: "Ey Rəbbimiz, biz həqiqətən (Sənə) iman gətirmişik, gnahlarımızı bağışlayıb bizi cəhənnəm əzabından qoru!" - deyirlər.
Aş-Şābirīna Wa Aş-Şādiqīna Wa Al-Qānitīna Wa Al-Munfiqīna Wa Al-Mustaghfirīna Bil-'Asĥāri 003-017. Onlar (msibətlərə) səbr edən, (szlərində və işlərində) doğru olan, (Allaha) itaət edən, mallarından fəqirlərə verən və sbh vaxtı (Allahdan) bağışlanmaq diləyənlərdir (sbh namazına qalxanlardır).
Shahida Al-Lahu 'Annahu Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Wa Al-Malā'ikatu Wa 'Ū Al-`Ilmi Qā'imāan Bil-Qisţi  ۚ  Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu 003-018. Allah zndən başqa he bir tanrı olmadığına şahiddir. Mələklər və elm sahibləri də haqqa-ədalətlə boyun qoyaraq (haqqa tapınaraq) o qvvət, hikmət sahibindən başqa ibadətə layiq he bir varlıq olmadığına şəhadət verdilər. ~  ۚ  ~
'Inna Ad-Dīna `Inda Al-Lahi Al-'Islāmu  ۗ  Wa Mā Akhtalafa Al-Ladhīna 'Ū Al-Kitāba 'Illā Min Ba`di Mā Jā'ahumu Al-`Ilmu Baghyāan Baynahum  ۗ  Wa Man Yakfur Bi'āyāti Al-Lahi Fa'inna Al-Laha Sarī`u Al-Ĥisābi 003-019. Allah yanında (haqq olan) din, əlbəttə, islamdır. Kitab verilmiş şəxslər (yəhudilər və xapərəstlər) ancaq (bu dinin həqiqi olduğunu) bildikdən sonra aralarındakı paxıllıq zndən itilafa (ayrılığa) başladılar. Allahın hkmlərini inkar edənlərlə, şbhəsiz ki, Allah tezliklə haqq-hesab əkəcəkdir.  ۗ   ۗ 
Fa'in Ĥājjūka Faqul 'Aslamtu Wajhiya Lillahi Wa Mani Attaba`ani Wa Qul  ۗ  Lilladhīna 'Ū Al-Kitāba Wa Al-'Ummīyīna 'A'aslamtum Fa'in  ۚ  'Aslamū Faqadi Ahtadaw Wa 'In  ۖ  Tawallaw Fa'innamā `Alayka Al-Balāghu Wa Allāhu  ۗ  Başīrun Bil-`Ibādi 003-020. (Ya Rəsulum!) Əgər onlar (yəhudi və xapərəstlər) səninlə mbahisə edərlərsə, belə de: "Mən zm ardımca gələnlərlə birlikdə Allaha təslim etmişəm". Kitab verilmiş şəxslərə və savadsızlara (ərəb mşriklərinə) de: "Siz də təslim (msəlman) oldunuzmu?" Əgər təslim olarlarsa (islamı qəbul edərlərsə), doğru yola ynəlmiş olarlar, yox, əgər z dndərərlərsə, (sənə bir zərər gəlməz), sənin vəzifən ancaq (haqqı) təbliğ etməkdir. Allah, şbhəsiz ki, bəndələrini grəndir!  ۗ   ۚ   ۖ   ۗ 
'Inna Al-Ladhīna Yakfurūna Bi'āyāti Al-Lahi Wa Yaqtulūna An-Nabīyīna Bighayri Ĥaqqin Wa Yaqtulūna Al-Ladhīna Ya'murūna Bil-Qisţi Mina An-Nāsi Fabashshirhum Bi`adhābin 'Alīmin 003-021. (Ya Rəsulum!) Allahın hkmlərini inkar edənlərə, peyğəmbərləri haqsız yerə ldrənlərə, insanları ədalətə ağıranların canına qəsd edənlərə şiddətli əzab veriləcəyini xəbər ver!
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Ĥabiţat 'A`māluhum Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati Wa Mā Lahum Min Nāşirīna 003-022. O şəxslərin əməlləri dnyada və axirətdə pua ıxacaq və kməkiləri də olmayacaqdır.
'Alam Tara 'Ilá Al-Ladhīna 'Ūtū Naşībāan Mina Al-Kitābi Yud`awna 'Ilá Kitābi Al-Lahi Liyaĥkuma Baynahum Thumma Yatawallá Farīqun Minhum Wa Hum Mu`rūna 003-023. Kitabdan (Tvratdan) zlərinə bir pay (qismət) verilmiş kimsələri grmrsənmi? Onlar z aralarında hkm vermək n Allahın kitabına (istinad etməyə) dəvət olunurlar. Sonra onların bir qismi (Tvratın hkmlərindən) z dndərir. Onlar (həmişə) dnklk edəndirlər (haqdan z evirəndirlər).
Dhālika Bi'annahum Qālū Lan Tamassanā An-Nāru 'Illā 'Ayyāmāan Ma`dūdātin  ۖ  Wa Gharrahum Fī Dīnihim Mā Kānū Yaftarūna 003-024. Bu (dnklk) onların: "Cəhənnəm odu bizə bir neə gndən artıq toxunmaz!" -dediklərinə grədir. Onların z dinləri barəsində dzəltdikləri uydurmalar (iftiralar) aldadıb yoldan ıxartmışdır.  ۖ 
Fakayfa 'Idhā Jama`nāhum Liyawmin Lā Rayba Fīhi Wa Wuffiyat Kullu Nafsin Mā Kasabat Wa Hum Lā Yužlamūna 003-025. Elə isə (vaqe olacağına) şbhə edilməyən bir gndə (qiyamət gnndə) onları (bir yerə) topladığımız zaman (onların) halı necə olacaq? (O gn) hər kəsə qazandığının (tutduğu əməllərin) əvəzi dəniləcək və onlara he bir haqsızlıq edilməyəcəkdir.
Quli Al-Lahumma Mālika Al-Mulki Tu'utī Al-Mulka Man Tashā'u Wa Tanzi`u Al-Mulka Mimman Tashā'u Wa Tu`izzu Man Tashā'u Wa Tudhillu Man Tashā'u  ۖ  Biyadika Al-Khayru  ۖ  'Innaka `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 003-026. (Ya Rəsulum!) De: "Ey mlkn sahibi olan Allah! Sən mlk istədiyin şəxsə verər, istədiyin şəxsi yksəldər və istədiyin şəxsi alaldarsan. Xeyir yalnız Sənin əlindədir. Həqiqətən, Sən hər şeyə qadirsən!  ۖ   ۖ 
Tūliju Al-Layla Fī An-Nahāri Wa Tūliju An-Nahāra Fī Al-Layli  ۖ  Wa Tukhriju Al-Ĥayya Mina Al-Mayyiti Wa Tukhriju Al-Mayyita Mina Al-Ĥayyi  ۖ  Wa Tarzuqu Man Tashā'u Bighayri Ĥisābin 003-027. Gecəni gndzə, gndz isə gecəyə qatarsan. ldən diri, diridən isə l ıxararsan. İstədiyin şəxsə saysız-hesabsız ruzi verərsən".  ۖ   ۖ 
Lā Yattakhidhi Al-Mu'uminūna Al-Kāfirīna 'Awliyā'a Min Dūni Al-Mu'uminīna  ۖ  Wa Man Yaf`al Dhālika Falaysa Mina Al-Lahi Fī Shay'in 'Illā 'An Tattaqū Minhum Tuqāatan  ۗ  Wa Yuĥadhdhirukumu Al-Lahu Nafsahu  ۗ  Wa 'Ilá Al-Lahi Al-Maşīru 003-028. Mminlər mminləri buraxıb kafirləri dost tutmasınlar! Bunu edən (kafirləri znə dost tutan) kəs Allahdan he bir şey gzləməsin (onun Allah dərgahında he bir qədir-qiyməti olmaz). Ancaq onlardan gələ biləcək bir təhlkədən qorxmanız (əkinməniz) mstəsnadır. Allah sizi z əzabından əkindirir. Axır dnş Allaha tərəfdir! (Hamı Allahın hzuruna qayıdacaqdır!)  ۖ   ۗ   ۗ 
Qul 'In Tukhfū Mā Fī Şudūrikum 'Aw Tubdūhu Ya`lamhu Al-Lahu  ۗ  Wa Ya`lamu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi Wa  ۗ  Allāhu `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 003-029. (Ya Rəsulum!) De: "rəklərinizdəkini gizli də saxlasanız, aşkara da ıxartsanız (fərqi yoxdur), Allah onu bilir. nki O, gylərdə və yerdə nə varsa (hamısını) bilir. Allah hər şeyə qadirdir!  ۗ   ۗ 
Yawma Tajidu Kullu Nafsin Mā `Amilat Min Khayrin Muĥđarāan Wa Mā `Amilat Min Sū'in Tawaddu Law 'Anna Baynahā Wa Baynahu 'Amadāan Ba`īdāan  ۗ  Wa Yuĥadhdhirukumu Al-Lahu Nafsahu Wa  ۗ  Allāhu Ra'ūfun Bil-`Ibādi 003-030. O gn (qiyamət gn) hər kəs etdiyi yaxşı və pis əməlləri qarşısında hazır grəcək və gnahları ilə z arasında ox uzaq məsafə olmasını arzulayacaqdır. Allah sizi z əzabından əkindirir, nki Allah bəndələrə (z bəndələrinə) mərhəmətlidir!" ~  ۗ   ۗ 
Qul 'In Kuntum Tuĥibbūna Al-Laha Fa Attabi`ūnī Yuĥbibkumu Al-Lahu Wa Yaghfir Lakum Dhunūbakum Wa  ۗ  Allāhu Ghafūrun Raĥīmun 003-031. (Ya Rəsulum!) De: "Əgər siz Allahı sevirsinizsə, mənim ardımca gəlin ki, Allah da sizi sevsin və gnahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, mərhəmətlidir!"  ۗ 
Qul 'Aţī`ū Al-Laha Wa Ar-Rasūla  ۖ  Fa'in Tawallaw Fa'inna Al-Laha Lā Yuĥibbu Al-Kāfirīna 003-032. Sylə: "Allaha və Peyğəmbərə (Onun Peyğəmbərinə) itaət edin! Əgər z dndərərsinizsə, şbhəsiz ki, Allah da kafirləri (haqdan z evirənləri) sevməz!"  ۖ 
'Inna Al-Laha Aşţafá 'Ādama Wa Nūĥāan Wa 'Āla 'Ibrāhīma Wa 'Āla `Imrān `Alá Al-`Ālamīna 003-033. Allah Adəmi, Nuhu, İbrahim vladını və İmran ailəsini aləmlər (məxluqat, insanlar, bəşər vladı) zərində seilmiş (stn) etdi.
Dhurrīyatan Ba`đuhā Min Ba`đin Wa  ۗ  Allāhu Samī`un `Alīmun 003-034. Onlar biri digərindən trəmiş bir nəsil idilər. Allah eşidəndir, biləndir!  ۗ 
'Idh Qālati Amra'atu `Imrāna Rabbi 'Innī Nadhartu Laka Mā Fī Baţnī Muĥarrarāan Fataqabbal Minnī  ۖ  'Innaka 'Anta As-Samī`u Al-`Alīmu 003-035. (Ya Rəsulum!) İmranın zvcəsinin (Hənnənin): "Ey Rəbbim, bətnimdəkini Sənə xidmətkar (qul) olmaq n nəzir edirəm. (Bu nəziri) məndən qəbul et! Əlbəttə, Sən eşidənsən, bilənsən!" - dediyini xatırla!  ۖ 
Falammā Wađa`at/hā Qālat Rabbi 'Innī Wađa`tuhā 'Unthá Wa Allāhu 'A`lamu Bimā Wađa`at Wa Laysa Adh-Dhakaru Kāl'unthá  ۖ  Wa 'Innī Sammaytuhā Maryama Wa 'Innī 'U`īdhuhā Bika Wa Dhurrīyatahā Mina Ash-Shayţāni Ar-Rajīmi 003-036. Onu (bətnindəkini) doğduğu zaman: "Ey Rəbbim! Mən qız doğdum", - sylədi. Halbuki, Allah onun nə doğduğunu və oğlanın qiz kimi olmadığını yaxşı bilirdi. (Hənnə: ) "Mən onun adını Məryəm qoydum, onu və onun nəslini məlun (daşqalaq olunmuş) Şeytandan (Şeytanın şərindən) Sənə tapşırıram" (dedi).  ۖ 
Fataqabbalahā Rabbuhā Biqabūlin Ĥasanin Wa 'Anbatahā Nabātāan Ĥasanāan Wa Kaffalahā Zakarīyā  ۖ  Kullamā Dakhala `Alayhā Zakarīyā Al-Miĥrāba Wajada `Indahā Rizqāan  ۖ  Qāla Yā Maryamu 'Anná Laki Hādhā  ۖ  Qālat Huwa Min `Indi Al-Lahi  ۖ  'Inna Al-Laha Yarzuqu Man Yashā'u Bighayri Ĥisābin 003-037. Belə olduqda, Rəbbi (Məryəmi) yaxşı qəbul etdi, onu gzəl bir fidan kimi bytd və Zəkəriyyaya tapşırdı. Zəkəriyya hər dəfə (Məryəmin) ibadət etdiyi mehraba girdikdə, onun yanında bir ruzi olduğunu grərdi. ( Zəkəriyya: ) "Ya Məryəm, bunlar sənin n haradandır?" - dedikdə, o: "Allah tərəfindəndir!" - deyə cavab verərdi. Həqiqətən, Allah istədiyi şəxsə hədsiz ruzi verər!  ۖ   ۖ   ۖ   ۖ 
Hunālika Da`ā Zakarīyā Rabbahu  ۖ  Qāla Rabbi Hab Lī Min Ladunka Dhurrīyatan Ţayyibatan  ۖ  'Innaka Samī`u Ad-Du`ā'i 003-038. (O zaman) Zəkəriyya Rəbbinə dua edərək dedi: "Ey Rəbbim! Mənə də z tərəfindən pak bir vlad bəxş et! Sən, həqiqətən, duaları eşidənsən!"  ۖ   ۖ 
Fanādat/hu Al-Malā'ikatu Wa Huwa Qā'imun Yuşallī Fī Al-Miĥrābi 'Anna Al-Laha Yubashshiruka Biyaĥyá Muşaddiqāan Bikalimatin Mina Al-Lahi Wa Sayyidāan Wa Ĥaşūrāan Wa Nabīyāan Mina Aş-Şāliĥīna 003-039. (Zəkəriyya) mehrabda (ibadətgahda) ayaq stə durub namaz qılarkən mələklər ona mraciət edib dedilər: "Allah sənə z tərəfindən gələn kəlməni (İsanı) təsdiq edən, (tayfasını) ağa, nəfsinə hakim və əməlisalehlər zmrəsindən bir peyğəmbər olacaq Yəhyanın (dnyaya gələcəyi) xəbərini mjdə verir".
Qāla Rabbi 'Anná Yakūnu Lī Ghulāmun Wa Qad Balaghaniya Al-Kibaru Wa Amra'atī `Āqirun  ۖ  Qāla Kadhālika Al-Lahu Yaf`alu Mā Yashā'u 003-040. (Zəkəriyya: ) "Ey Rəbbim, zərimə qocalıq kdy və zvcəm qısır (doğmayan) olduğu halda, mənim necə oğlum ola bilər? " - sylədi. (Allah isə: ) " (Bəli) dediyin kimidir, (lakin) Allah nə istəsə, onu da edər", - deyə buyurdu.  ۖ 
Qāla Rabbi Aj`al Lī 'Āyatan  ۖ  Qāla 'Āyatuka 'Allā Tukallima An-Nāsa Thalāthata 'Ayyāmin 'Illā Ramzāan  ۗ  Wa Adhkur Rabbaka Kathīrāan Wa Sabbiĥ Bil-`Ashīyi Wa Al-'Ibkāri 003-041. (Zəkəriyya: ) "Ey Rəbbim! Mənə (zvcəmin hamilə olduğu vaxtı bilmək n) bir nişanə gstər", - dedikdə, (Allah: ) "Sənin nişanən gnn ərzində adamlarla yalnız işarə ilə (əl, baş və gzlə) danışmaq olacaqdır. O vəziyyətdə belə Rəbbini ox yada sal (zikr et) və səhər-axşam şəninə təriflər deyib şkr et!" buyurdu.  ۖ   ۗ 
Wa 'Idh Qālati Al-Malā'ikatu Yā Maryamu 'Inna Al-Laha Aşţafāki Wa Ţahharaki Wa Aşţafāki `Alá Nisā'i Al-`Ālamīna 003-042. (Ya Peyğəmbər!) Xatırla ki, bir zamanlar mələklər belə demişdilər: "Ya Məryəm, həqiqətən, Allah səni semiş, (eyiblərdən) təmizləmiş, (cəmi) aləmlərin (btn dnyanın) qadınlarından stn tutmuşdur.
Yā Maryamu Aqnutī Lirabbiki Wa Asjudī Wa Arka`ī Ma`a Ar-Rāki`īna 003-043. Ya Məryəm, z Rəbbinə itaət et, səcdəyə qapan və rku edənlərlə birlikdə rku et! (Namaz qılanlarla bir yerdə namaz qıl!)"
Dhālika Min 'Nbā'i Al-Ghaybi Nūĥīhi 'Ilayka  ۚ  Wa Mā Kunta Ladayhim 'Idh Yulqūna 'Aqlāmahum 'Ayyuhum Yakfulu Maryama Wa Mā Kunta Ladayhim 'Idh Yakhtaşimūna 003-044. (Ya Rəsulum!) Bunlar qeyb xəbərlərindəndir ki, vəhy ilə sənə bildiririk. Onlar: "Məryəmi kim z himayəsinə alacaq?" - deyə, qələmlərini (suya) atdıqları və bir-birilə mbahisə etdikləri zaman sən ki onların yanında deyildin. ~  ۚ 
'Idh Qālati Al-Malā'ikatu Yā Maryamu 'Inna Al-Laha Yubashshiruki Bikalimatin Minhu Asmuhu Al-Masīĥu `Īsá Abnu Maryama Wajīhāan Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati Wa Mina Al-Muqarrabīna 003-045. Mələklər dedilər: "Ya Məryəm! Həqiqətən, Allah z tərəfindən bir kəlmə ilə sənə mjdə verir. Onun adı Məryəm oğlu İsa əl-Məsihdir ki, dnyada və axirətdə şanı uca (şərəfli) və (Allaha) yaxın olanlardandır.
Wa Yukallimu An-Nāsa Fī Al-Mahdi Wa Kahlāan Wa Mina Aş-Şāliĥīna 003-046. O, (həm) beşikdə ikən, (həm də) yaşa dolduqdan sonra insanlarla danışacaq və salehlərdən (xeyirli iş grən şəxslərdən) olacaqdır".
Qālat Rabbi 'Anná Yakūnu Lī Waladun Wa Lam Yamsasnī Basharun  ۖ  Qāla Kadhāliki Al-Lahu Yakhluqu Mā Yashā'u  ۚ  'Idhā Qađá 'Amrāan Fa'innamā Yaqūlu Lahu Kun Fayakūnu 003-047. (Məryəm: ) "Ey Rəbbim! Mənə bir insan əli toxunmadığı halda necə uşağım ola bilər?" - dedikdə, (Allah) buyurdu: "(Bəli) elədir, (lakin) Allah istədiyini yaradır. O, bir işin əmələ gəlməsini qərara aldıqda, ona ancaq "Ol!" deyər, o da (dərhal) olar.  ۖ   ۚ 
Wa Yu`allimuhu Al-Kitāba Wa Al-Ĥikmata Wa At-Tawrāata Wa Al-'Injīla 003-048. (Allah) ona (İsaya) yazmağı, hikməti, Tvratı və İncili yrədəcək.
Wa Rasūlāan 'Ilá Banī 'Isrā'īla 'Annī Qad Ji'tukum Bi'āyatin Min Rabbikum  ۖ  'Annī 'Akhluqu Lakum Mina Aţīni Kahay'ati Aţ-Ţayri Fa'anfukhu Fīhi Fayakūnu Ţayrāan Bi'idhni Al-Lahi  ۖ  Wa 'Ubri'u Al-'Akmaha Wa Al-'Abraşa Wa 'Uĥyi Al-Mawtá Bi'idhni Al-Lahi  ۖ  Wa 'Unabbi'ukum Bimā Ta'kulūna Wa Mā Taddakhirūna Fī Buyūtikum  ۚ  'Inna Fī Dhālika La'āyatan Lakum 'In Kuntum Mu'uminyna 003-049. Və onu İsrail vladına (yəhudilərə) peyğəmbər gndərəcək. (İsa onlara deyəcək: ) "Mən, həqiqətən, Rəbbinizdən sizə mczə gətirmişəm. Sizin n palıqdan quşa bənzər bir surət dzlədib ona frərəm, o da Allahın iznilə quş olar. Anadangəlmə korları, ccam xəstəliyinə tutulanları sağaldar və Allahın iznilə lləri dirildərəm. Mən evlərinizdə yediyiniz və yığıb saxladığınız şeyləri də sizə xəbər verərəm. Əgər mminsinizsə, bunda (sylədiklərimdə peyğəmbər olduğuna) bir dəlil vardır.  ۖ   ۖ   ۖ   ۚ 
Wa Muşaddiqāan Limā Bayna Yadayya Mina At-Tawrāati Wa Li'uĥilla Lakum Ba`đa Al-Ladhī Ĥurrima `Alaykum  ۚ  Wa Ji'tukum Bi'āyatin Min Rabbikum Fa Attaqū Al-Laha Wa 'Aţī`ūni 003-050. Məndən əvvəl gndərilmiş Tvratı təsdiq edərək (eyni zamanda orada) sizə haram edilmiş bəzi şeyləri (dəvə əti, qarın və bağırsaq piyi yemək, şənbə gn işləmək və s.) halal etmək n gəldim və sizə Rəbbiniz tərəfindən (peyğəmbərliyimin doğru olduğunu sbut edən) bir mczə gətirdim. İndi Allahdan qorxun və mənə itaət edin!  ۚ 
'Inna Al-Laha Rabbī Wa Rabbukum Fā`budūhu  ۗ  Hādhā Şirāţun Mustaqīmun 003-051. Şbhə yoxdur ki, Allah mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir. Elə isə Ona ibadət edin! Budur doğru yol!  ۗ 
Falammā 'Aĥassa `Īsá Minhumu Al-Kufra Qāla Man 'Anşārī 'Ilá Al-Lahi  ۖ  Qāla Al-Ĥawārīyūna Naĥnu 'Anşāru Al-Lahi 'Āmannā Bil-Lahi Wa Ash/had Bi'annā Muslimūna 003-052. İsa onların (yəhudilərin) kfrn (inanmadıqlarını) hiss etdikdə: "Allah yolunda kim mənim kməkim olacaqdır?" - deyə soruşdu. (O zaman) həvarilər dedilər: "Bizik Allahın (Onun dininin) kməkiləri! Biz Allaha inandıq. Sən də (Allaha) təslim olduğumuza şahid ol!"  ۖ 
Rabbanā 'Āmannā Bimā 'Anzalta Wa Attaba`nā Ar-Rasūla Fāktubnā Ma`a Ash-Shāhidīna 003-053. (Həvarilər dedilər: ) "Ey Rəbbimiz, (bizə) nazil etdiyinə (İncilə) iman gətirdik və peyğəmbərinə (İsaya) tabe olduq. Artıq bizləri (haqqa) şahid olanlarla bir yerdə yaz!"
Wa Makarū Wa Makara Al-Lahu Wa  ۖ  Allāhu Khayru Al-Mākirīna 003-054. Onlar (İsaya inanmayanlar) hiyləyə əl atdılar. Allah da onların hiyləsinə (İsanı gyə qaldırıb mnafiqlərdən birini isə İsa surətdində onlara ldrtməklə) əvəz verdi. Allah (btn) hiyləgərlərdən tədbirlidir (hiyləgərlərə ən yaxşı cəza verəndir).  ۖ 
'Idh Qāla Al-Lahu Yā `Īsá 'Innī Mutawaffīka Wa Rāfi`uka 'Ilayya Wa Muţahhiruka Mina Al-Ladhīna Kafarū Wa Jā`ilu Al-Ladhīna Attaba`ūka Fawqa Al-Ladhīna Kafarū 'Ilá Yawmi Al-Qiyā  ۖ  Mati Thumma 'Ilayya Marji`ukum Fa'aĥkumu Baynakum Fīmā Kuntum Fīhi Takhtalifūna 003-055. O vaxt Allah buyurdu: "Ya İsa, həqiqətən, Mən sənin mrn tamam edib z dərgahıma qaldırıram, səni kafirlərdən pak edərəm (tərtəmiz ayıraram). Sənə iman gətirənləri qiyamət gnnə qədər kafirlərə qalib edərəm. Sonra isə Mənim hzuruma qayıdacaqsınız. O zaman ixtilaf etdiyiniz məsələlər barəsində aranızda Mən hkm verəcəyəm!  ۖ 
Fa'ammā Al-Ladhīna Kafarū Fa'u`adhdhibuhum `Adhābāan Shadīdāan Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati Wa Mā Lahum Min Nāşirīna 003-056. Kafirlərə gəldikdə, onlara dnyada və axirətdə şiddətli əzab verəcəyəm. Onların he bir kməkisi olmayacaqdır!"
Wa 'Ammā Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Fayuwaffīhim 'Ujūrahum Wa  ۗ  Allāhu Lā Yuĥibbu Až-Žālimīna 003-057. İman gətirib yaxşı işlər grənlərə gəldikdə isə, (Allah) onların mkafatlarını tamamilə verəcəkdir. Allah zlm edənləri sevməz!  ۗ 
Dhālika Natlūhu `Alayka Mina Al-'Āyāti Wa Adh-Dhikri Al-Ĥakīmi 003-058. (Ya Rəsulum!) Bunları ayələrdən və himətlə dolu olan zikrdən (Qurandan Cəbrail vasitəsilə) sənə syləyirik.
'Inna Mathala `Īsá `Inda Al-Lahi Kamathali 'Ādama  ۖ  Khalaqahu Min Turābin Thumma Qāla Lahu Kun Fayakūnu 003-059. Allah yanında İsa da (İsanın atasız dnyaya gəlmiş də) Adəm kimidir. Allah onu (Adəmi) torpaqdan yaratdı. Sonra ona: "(Bəşər) ol!" - dedi, o da oldu.  ۖ 
Al-Ĥaqqu Min Rabbika Falā Takun Mina Al-Mumtarīna 003-060. (Ya Rəsulum!) Şbhəsiz ki, (bunlar) sənin Rəbbin tərəfindən olan həqiqətdir. Ona grə də şbhə edənlərdən olma!
Faman Ĥājjaka Fīhi Min Ba`di Mā Jā'aka Mina Al-`Ilmi Faqul Ta`ālaw Nad`u 'Abnā'anā Wa 'Abnā'akum Wa Nisā'anā Wa Nisā'akum Wa 'Anfusanā Wa 'Anfusakum Thumma Nabtahil Fanaj`al La`nata Al-Lahi `Alá Al-Kādhibīna 003-061. (İsanın Allahın qulu və peyğəmbəri olması barədə) sənə gndərilən elmdən (məlumatdan) sonra buna (İsanın əhvalatına) dair səninlə mbahisə edənlərə de: "Gəlin biz də oğlanlarımızı, siz də oğlanlarınızı; biz də qadınlarımızı, siz də qadınlarınızı; biz də zmz, siz də znz (bura) ağıraq! Sonra (Allaha) dua edib yalanılara Allahın lənət etməsini diləyək!"
'Inna Hādhā Lahuwa Al-Qaşaşu Al-Ĥaqqu  ۚ  Wa Mā Min 'Ilahin 'Illā Al-Lahu  ۚ  Wa 'Inna Al-Laha Lahuwa Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu 003-062. Əlbəttə, doğru olan xəbər budur. Allahdan başqa he bir tanrı yoxdur. Şbhəsiz ki, Allah yenilməz qvvət, hikmət sahibidir!  ۚ  ~  ۚ 
Fa'in Tawallaw Fa'inna Al-Laha `Alīmun Bil-Mufsidīna 003-063. Əgər onlar z dndərərlərsə (qoy dndərsinlər). Əlbəttə ki, Allah fitnə-fəsad trədənləri tanıyandır!
Qul Yā 'Ahla Al-Kitābi Ta`ālaw 'Ilá Kalimatin Sawā'in Baynanā Wa Baynakum 'Allā Na`buda 'Illā Al-Laha Wa Lā Nushrika Bihi Shay'āan Wa Lā Yattakhidha Ba`đunā Ba`đāan 'Arbābāan Min Dūni Al-Lahi  ۚ  Fa'in Tawallaw Faqūlū Ash/hadū Bi'annā Muslimūna 003-064. (Ya Rəsulum!) Sylə: "Ey kitab əhli, sizinlə bizim aramızda eyni olan (fərqi olmayan) bir kəlməyə tərəf gəlin! ( O kəlmə budur: ) "Allahdan başqasına ibadət etməyək. Ona şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi (zmzə) Rəbb qəbul etməyək!" Əgər onlar yenə də z dndərərlərsə, o zaman (onlara) deyin: "İndi şahid olun ki, biz, həqiqətən, msəlmanlarıq (Allaha təslim olanlarıq)!"  ۚ 
Yā 'Ahla Al-Kitābi Lima Tuĥājjūna Fī 'Ibrāhīma Wa Mā 'Unzilati At-Tawrāatu Wa Al-'Injīlu 'Illā Min Ba`dihi  ۚ  'Afalā Ta`qilūna 003-065. Ey kitab əhli, nə n İbrahim barəsində hcətləşirsiniz? Tvrat da, İncil də ancaq ondan sonra nazil edilmişdir, məgər başa dşmrsnz? ~  ۚ 
Hā'antum Hā'uulā' Ĥājajtum Fīmā Lakum Bihi `Ilmun Falima Tuĥājjūna Fīmā Laysa Lakum Bihi `Ilmun Wa Allāhu  ۚ  Ya`lamu Wa 'Antum Lā Ta`lamūna 003-066. Bir baxın, siz o kimsələrsiniz ki, bildiyiniz şeylər barəsində mbahisə edirsiniz (bu aydındır) Bəs bilmədiyiniz şeylər barəsində niyə mbahisəyə girişirsiniz?! Əlbəttə, (həqiqəti) Allah bilir, siz bilməzsiniz!  ۚ 
Mā Kāna 'Ibrāhīmu Yahūdīyāan Wa Lā Naşrānīyāan Wa Lakin Kāna Ĥanīfāan Muslimāan Wa Mā Kāna Mina Al-Mushrikīna 003-067. İbrahim nə yəhudi, nə də xapərəst idi. O ancaq hənif (batildən haqqa tapınan, haqqa ynəlmiş olan) msəlman (Allaha təslim olan) idi və (Allaha) şərik qoşanlardan deyildi.
'Inna 'Awlá An-Nāsi Bi'ibrāhīma Lalladhīna Attaba`ūhu Wa Hadhā An-Nabīyu Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa  ۗ  Allāhu Wa Līyu Al-Mu'uminīna 003-068. Şbhəsiz ki, insanların İbrahimə ən yaxın olanı onun ardınca gedənlər, bu Peyğəmbər (Muhəmməd) və ona iman gətirənlərdir. Allah mminlərin dostudur!  ۗ 
Waddat Ţā'ifatun Min 'Ahli Al-Kitābi Law Yuđillūnakum Wa Mā Yuđillūna 'Illā 'Anfusahum Wa Mā Yash`urūn 003-069. Kitab əhlindən bir dəstə sizi yolunuzdan sapdırmağı arzu etdikləri halda, yalnız zlərini dz yoldan sapdırırlar, lakin onlar bunu dərk etmirlər.
Yā 'Ahla Al-Kitābi Lima Takfurūna Bi'āyāti Al-Lahi Wa 'Antum Tash/hadūna 003-070. Ey kitab əhli, Allahın ayələrinə şahid olduğunuz halda nə n (onları) inkar edirsiniz?
Yā 'Ahla Al-Kitābi Lima Talbisūna Al-Ĥaqqa Bil-Bāţili Wa Taktumūna Al-Ĥaqqa Wa 'Antum Ta`lamūna 003-071. Ey kitab əhli, nə n bilə-bilə haqqa yalan donu geyindirir və doğrunu gizlədirsiniz?
Wa Qālat Ţā'ifatun Min 'Ahli Al-Kitābi 'Āminū Bial-Ladhī 'Unzila `Alá Al-Ladhīna 'Āmanū Wajha An-Nahāri Wa Akfurū 'Ākhirahu La`allahum Yarji`ūna 003-072. Kitab əhlindən (yəhudilərdən) bir dəstə (bir-birinə) dedi: "Mminlərə nazil edilənə (Qurana) gnn əvvəlində (səhər vaxtı) inanın, həmin gnn axırında (axşam vaxtı) isə onu inkar edin! Bəlkə, (mminlər z dinlərindən) z dndərsinlər.
Wa Lā Tu'uminū 'Illā Liman Tabi`a Dīnakum Qul 'Inna Al-Hudá Hudá Al-Lahi 'An Yu'utá 'Aĥadun Mithla Mā 'Ūtītum 'Aw Yuĥājjūkum `Inda Rabbikum  ۗ  Qul 'Inna Al-Fađla Biyadi Al-Lahi Yu'utīhi Man Yashā'u Wa  ۗ  Allāhu Wāsi`un `Alīmun 003-073. Sizin dininizə tabe olanlardan başqa he kəsə inanmayın!" (Ya Rəsulum! Onlara) sylə: "Əlbəttə, doğru yol, Allahın yoludur". (Yəhudilər z adamlarına dedilər: ) "Sizə verilən şeyin (Tvratın və bəzi digər nemətlərin) bənzərinin başqa birisinə (msəlmanlara) veriləcəyinə, yaxud Rəbbiniz yanında onların sizinlə mbahisə edəcəyinə (inanmayın)!" (Ya Rəsulum!) De: "Həqiqətən, nemət Allahın əlindədir və onu istədiyi şəxsə bəxş edər. Allah (rəhməti ilə) genişdir. (O, hər şeyi) biləndir!"  ۗ   ۗ 
Yakhtaşşu Biraĥmatihi Man Yashā'u Wa  ۗ  Allāhu Dhū Al-Fađli Al-`Ažīmi 003-074. (Allah) z nemətini istədiyi şəxsə aid edər. Allah byk kərəm sahibidir!  ۗ 
Wa Min 'Ahli Al-Kitābi Man 'In Ta'manhu Biqinţārin Yu'uaddihi 'Ilayka Wa Minhum Man 'In Ta'manhu Bidīnārin Lā Yu'uaddihi 'Ilayka 'Illā Mā Dumta `Alayhi Qā'imāan  ۗ  Dhālika Bi'annahum Qālū Laysa `Alaynā Fī Al-'Ummīyīna Sabīlun Wa Yaqūlūna `Alá Al-Lahi Al-Kadhiba Wa Hum Ya`lamūna 003-075. Kitab əhlindən elə kəslər vardır ki, əgər onlara bir qinar (oxlu) əmanət verərsənsə, onu tamamilə sənə qaytararlar; elələri də vardır ki, onlara təkcə bir dinar qızıl əmanət versən, başlarının zərində mhkəm durub tələb etməyincə sənə qaytarmazlar. Bunun səbəbi budur ki, onlar: "mmilərə grə (kitab əhli olmayan cahil ərəblərin mallarını mənimsəməyə grə) bizə irad tutulmayacaq", - deyər və bilə-bilə Allaha qarşı yalan syləyərlər. ~ ~  ۗ 
Balá Man 'Awfá Bi`ahdihi Wa Attaqá Fa'inna Al-Laha Yuĥibbu Al-Muttaqīna 003-076. Xeyr (elə deyildir). Hər kəs z əhdinə vəfa etsə və pis əməllərdən əkinsə (əmanətə xəyanət etməsə), şbhəsiz ki, Allah (belə) mttəqiləri sevər.
'Inna Al-Ladhīna Yashtarūna Bi`ahdi Al-Lahi Wa 'Aymānihim Thamanāan Qalīlāan 'Ūlā'ika Lā Khalāqa Lahum Al-'Ākhirati Wa Lā Yukallimuhumu Al-Lahu Wa Lā Yanžuru 'Ilayhim Yawma Al-Qiyāmati Wa Lā Yuzakkīhim Wa Lahum `Adhābun 'Alīmun 003-077. Allah ilə olan əhdlərini və andlarını ucuz bir qiymətə satan şəxslərə axirət nemətlərindən he bir pay yoxdur. Allah qiyamət gnndə onları dindirməz, onlara nəzər salmaz və onları (gnahlarından) pak etməz (təmizə ıxarmaz). Onları şiddətli bir əzab gzləyir!
Wa 'Inna Minhum Lafarīqāan Yalwūna 'Alsinatahum Bil-Kitābi Litaĥsabūhu Mina Al-Kitābi Wa Mā Huwa Mina Al-Kitābi Wa Yaqūlūna Huwa Min `Indi Al-Lahi Wa Mā Huwa Min `Indi Al-Lahi Wa Yaqūlūna `Alá Al-Lahi Al-Kadhiba Wa Hum Ya`lamūna 003-078. (Ey msəlmanlar!) Onlardan (kitab əhlindən) bir zmrə də vardır ki, siz onların oxuduqlarını (Tvratdan) hesab edəsiniz deyə, kitab oxuyan zaman dillərini (qəsdən) o tərəf-bu tərəfə əyirlər (bkrlər). Halbuki onların bu oxuduqları kitabdan (Tvratdan) deyildir. Onlar isə: "Bunlar Allah tərəfindəndir", -dedilər. Bunlar isə he də Allah tərəfindən deyildir. Sylədikləri Allah dərgahından olmadığı halda, "Bu, Allah dərgahındandır",- deyirlər. Onlar bilə-bilə Allaha qarşı yalan syləyirlər.
Mā Kāna Libasharin 'An Yu'utiyahu Al-Lahu Al-Kitāba Wa Al-Ĥukma Wa An-Nubūwata Thumma Yaqūla Lilnnāsi Kūnū `Ibādāan Lī Min Dūni Al-Lahi Wa Lakin Kūnū Rabbānīyīna Bimā Kuntum Tu`allimūna Al-Kitāba Wa Bimā Kuntum Tadrusūna 003-079. He bir kəsə yaraşmaz ki, Allah ona kitab, hikmət və peyğəmbərlik bəxş etdikdən sonra o, insanlara: "Allahı buraxıb mənə qul olun!" - desin. Əksinə, o: "yrətdiyiniz kitabın və yrəndiyiniz şeyin sayəsində rəbbani (mkəmməl elm və əməl, gzəl əxlaq və itaət sahibi) olun!" - deyər.
Wa Lā Ya'murakum 'An Tattakhidhū Al-Malā'ikata Wa An-Nabīyīna 'Arbābāan  ۗ  'Aya'murukum Bil-Kufri Ba`da 'Idh 'Antum Muslimūna 003-080. O sizə mələkləri və peyğəmbərləri znzə Rəbb qəbul etməyi əmr etməz. O sizə msəlman olduqdan (znz Allaha təslim etdikdən) sonra kafir olmağı he əmr edərmi?!  ۗ 
Wa 'Idh 'Akhadha Al-Lahu Mīthāqa An-Nabīyīna Lamā 'Ātaytukum Min Kitābin Wa Ĥikmatin Thumma Jā'akum Rasūlun Muşaddiqun Limā Ma`akum Latu'uminunna Bihi Wa Latanşurunnahu  ۚ  Qāla 'A'aqrartum Wa 'Akhadhtum `Alá Dhālikum 'Işrī  ۖ  Qālū 'Aqrarnā  ۚ  Qāla Fāsh/hadū Wa 'Anā Ma`akum Mina Ash-Shāhidīna 003-081. (Ey kitab əhli!) O vaxtı yadınıza gətirin ki, Allah peyğəmbərlərdən: "Sizə verdiyim kitab və hikmətdən sonra, sizdə olanı təsdiq edən bir peyğəmbər gəldikdə ona mtləq inanıb yardım edəcəksiniz", - deyə əhd almış və onlara: "Bunu təsdiq edib, ağır olan əhdimi qəbul etdinizmi? - demişdi. Onlar da: "Təsdiq etdik!" - deyə cavab vermişdilər. (Bu zaman) Allah: "Elə isə (bir-birinizə) şahid olun! Mən də sizinlə bərabər şahidlərdənəm", - deyə buyurmuşdu!  ۚ   ۖ   ۚ 
Faman Tawallá Ba`da Dhālika Fa'ūlā'ika Humu Al-Fāsiqūna 003-082. Bundan (bu təsdiqdən) sonra z dndərən kəslər fasiqlərdir (byk gnah sahibləridir).
'Afaghayra Dīni Al-Lahi Yabghūna Wa Lahu 'Aslama Man As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Ţaw`āan Wa Karhāan Wa 'Ilayhi Yurja`ūna 003-083. Necə ola bilər ki, onlar (kitab əhli) Allahın dinindən başqa bir din axtarsınlar? Halbuki gylərdə və yerdə olanlar istər-istəməz Ona (Allaha) təslim olmuşlar və Onun hzuruna qayıdacaqlar. ~
Qul 'Āmannā Bil-Lahi Wa Mā 'Unzila `Alaynā Wa Mā 'Unzila `Alá 'Ibrāhīma Wa 'Ismā`īla Wa 'Isĥāqa Wa Ya`qūba Wa Al-'Asbāţi Wa Mā 'Ūtiya Mūsá Wa `Īsá Wa An-Nabīyūna Min Rabbihim Lā Nufarriqu Bayna 'Aĥadin Minhum Wa Naĥnu Lahu Muslimūna 003-084. (Ya Rəsulum!) Sylə: "Biz Allaha, bizə nazil olana (Qurana), İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yəquba və onun oğullarına nazil edilənə, Rəbbi tərəfindən Musa, İsa və (sair) peyğəmbərlərə verilənlərə inandıq və onların he birini bir-birindən ayırmırıq. Biz yalnız Ona (Allaha) təslim oluruq!"
Wa Man Yabtaghi Ghayra Al-'Islāmi Dīnāan Falan Yuqbala Minhu Wa Huwa Fī Al-'Ākhirati Mina Al-Khāsirīna 003-085. Kim islamdan başqa bir din ardınca gedərsə, (o din) he vaxt ondan qəbul olunmaz və o şəxs axirətdə zərər əkənlərdən olar!
Kayfa Yahdī Al-Lahu Qawmāan Kafarū Ba`da 'Īmānihim Wa Shahidū 'Anna Ar-Rasūla Ĥaqqun Wa Jā'ahumu Al-Bayyinātu Wa  ۚ  Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Až-Žālimīna 003-086. İman gətirdikdən, Rəsulun (Muhəmməd əleyhis-səlatu vəs-səlamın) haqq olduğuna (Allah tərəfindən gndərildiyinə) şəhadət verdikdən və zlərinə aşkar dəlillər gəldikdən sonra kafir olan tayfanı Allah necə doğru yola ynəldər? Allah zalımlar dəstəsini haqq yola ynəltməz!  ۚ 
'Ūlā'ika Jazā'uuhum 'Anna `Alayhim La`nata Al-Lahi Wa Al-Malā'ikati Wa An-Nāsi 'Ajma`īna 003-087. Onların cəzası, həqiqətən, Allahın, mələklərin və btn insanların lənətinə dar olmaqdır!
Khālidīna Fīhā Lā Yukhaffafu `Anhumu Al-`Adhābu Wa Lā Hum Yunžarūna 003-088. Onlar bu lənət iərisində əbədi olaraq qalacaqlar. Əzabları əskilmədiyi kimi, onlara (mərhəmət nəzəri ilə də) baxılmayacaqdır!
'Illā Al-Ladhīna Tābū Min Ba`di Dhālika Wa 'Aşlaĥū Fa'inna Al-Laha Ghafūrun Raĥīmun 003-089. Yalnız bundan sonra tvbə edərək dzələn şəxslər (bağışlanarlar). Şbhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Ba`da 'Īmānihim Thumma Azdādū Kufrāan Lan Tuqbala Tawbatuhum Wa 'Ūlā'ika Humu Ađ-Đāllūna 003-090. İman gətirəndən sonra kafir olan və kfrlərini daha da artıran şəxslərin tvbələri əsla qəbul olunmaz. (Doğru yoldan) azanlar məhz onlardır!
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Wa Mātū Wa Hum Kuffārun Falan Yuqbala Min 'Aĥadihim Mil'u Al-'Arđi Dhahabāan Wa Law Aftadá Bihi  ۗ  'Ūlā'ika Lahum `Adhābun 'Alīmun Wa Mā Lahum Min Nāşirīna 003-091. Şbhəsiz ki, kafir olub kafir kimi lənlərdən hər birinin dnya dolusu qızılı ola və (əzabdan qurtarmaq n) onu fidyə verə, yenə də qəbul olunmaz. Onları dəhşətli bir əzab gzləyir. Onlara (cəhənnəm odundan xilas olmaqdan) he bir kmək edən olmaz! ~  ۗ 
Lan Tanālū Al-Birra Ĥattá Tunfiqū Mimmā Tuĥibbūna  ۚ  Wa Mā Tunfiqū Min Shay'in Fa'inna Al-Laha Bihi `Alīmun 003-092. Sevdiyiniz şeylərdən (haqq yolunda) sərf etməyincə savaba atmarsınız. Şbhəsiz ki, Allah (Onun yolunda) xərclədiyiniz hər bir şeyi biləndir!  ۚ 
Kullu Aţ-Ţa`āmi Kāna Ĥillāan Libanī 'Isrā'īla 'Illā Mā Ĥarrama 'Isrā'īlu `Alá Nafsihi Min Qabli 'An Tunazzala At-Tawrāatu  ۗ  Qul Fa'tū Bit-Tawrāati Fātlūhā 'In Kuntum Şādiqīna 003-093. Tvrat gndərilməmişdən əvvəl İsrailin (Yəqub peyğəmbərin) yalnız z znə haram etdiyi şeylərdən başqa btn təamlar (yeməklər) İsrail vladına halal idi. (Ya Rəsulum! Yəhudilərə) de: "Əgər doğru danışanlarsınızsa, (dzgn, əsl) Tvratı gətirin və onu oxuyun!"  ۗ 
Famani Aftará `Alá Al-Lahi Al-Kadhiba Min Ba`di Dhālika Fa'ūlā'ika Humu Až-Žālimūna 003-094. Bundan sonra Allaha qarşı yalan uyduran şəxslər (yalnız zlərinə) zlm edənlərdir!
Qul Şadaqa Al-Lahu Fa  ۗ  Attabi`ū Millata 'Ibrāhīma Ĥanīfāan Wa Mā Kāna Mina Al-Mushrikīna 003-095. (Ya Rəsulum!) De: "Allah doğru buyurmuşdur. Ona grə də hənif olan İbrahim dininin ardınca gedin, nki o, (Allaha) şərik qoşanlardan deyildi"  ۗ 
'Inna 'Awwala Baytin Wuđi`a Lilnnāsi Lalladhī Bibakkata Mubārakāan Wa Hudáan Lil`ālamīna 003-096. Həqiqətən, insanlar n ilk bina olunan ev (məbəd) Bəkkədəki evdir ki, o, şbhəsiz, btn aləmlərdən tr bərəkət və doğru yol qaynağıdır.
Fīhi 'Āyātun Bayyinātun Maqāmu 'Ibrāhīma  ۖ  Wa Man Dakhalahu Kāna 'Āmināan  ۗ  Wa Lillahi `Alá An-Nāsi Ĥijju Al-Bayti Mani Astaţā`a 'Ilayhi Sabīlāan  ۚ  Wa Man Kafara Fa'inna Al-Laha Ghanīyun `Ani Al-`Ālamīna 003-097. Orada aydın nişanələr - İbrahimin məqamı vardır. Ora daxil olan şəxs əmin-amanlıqdadır (təhlkədən kənardır). Onun yoluna (ərzaq, minik, və sağlamlıq baxımından) gc atan hər bir kəsin həccə gedib o evi ziyarət etməsi insanların Allah qarşısında borcudur. Kim bunu (bu borcu) inkar edərsə (znə zlm etmiş olar). Əlbəttə, Allah aləmlərə (he kəsə) mhtac deyildir!  ۖ   ۗ   ۚ 
Qul Yā 'Ahla Al-Kitābi Lima Takfurūna Bi'āyāti Al-Lahi Wa Allāhu Shahīdun `Alá Mā Ta`malūna 003-098. De: "Ey kitab əhli! Allah sizin əməllərinizin şahidi olduğu halda, nə n Allahın ayələrini (dəlillərini) inkar edirsiniz?"
Qul Yā 'Ahla Al-Kitābi Lima Taşuddūna `An Sabīli Al-Lahi Man 'Āmana Tabghūnahā `Iwajāan Wa 'Antum Shuhadā'u  ۗ  Wa Mā Al-Lahu Bighāfilin `Ammā Ta`malūna 003-099. De: "Ey kitab əhli! Siz (haqqa) şahid olduğunuz halda, nə n iman gətirən kimsələri Allahın yolundan geri dndərməyə alışaraq onlar n əyri yol axtarırsınız? Halbuki, Allah sizin etdiklərinizdən qafil deyildir".  ۗ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'In Tuţī`ū Farīqāan Mina Al-Ladhīna 'Ū Al-Kitāba Yaruddūkum Ba`da 'Īmānikum Kāfirīna 003-100. Ey mminlər! Əgər siz kitab əhli olanlardan bir dəstəyə (yəhudilərə) uyarsınızsa, onlar sizi iman gətirəndən sonra dndərib kafir edərlər.
Wa Kayfa Takfurūna Wa 'Antum Tutlá `Alaykum 'Āyātu Al-Lahi Wa Fīkum Rasūluhu  ۗ  Wa Man Ya`taşim Bil-Lahi Faqad Hudiya 'Ilá Şirāţin Mustaqīmin 003-101. Sizə Allahın hkmləri oxunduğu və Onun Peyğəmbəri aranızda olduğu halda, siz necə kafir ola bilərsiniz? Allaha (Onun dininə) sığınan şəxs, şbhəsiz ki, doğru yola ynəldilmişdir.  ۗ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Attaqū Al-Laha Ĥaqqa Tuqātihi Wa Lā Tamūtunna 'Illā Wa 'Antum Muslimūna 003-102. Ey iman gətirənlər! Allahdan layiqincə qorxun. Yalnız msəlman olduğunuz halda (msəlman kimi) ln!
Wa A`taşimū Biĥabli Al-Lahi Jamī`āan Wa Lā Tafarraqū  ۚ  Wa Adhkurū Ni`mata Al-Lahi `Alaykum 'Idh Kuntum 'A`dā'an Fa'allafa Bayna Qulūbikum Fa'aşbaĥtum Bini`matihi 'Ikhwānāan Wa Kuntum `Alá Shafā Ĥufratin Mina An-Nāri Fa'anqadhakum Minhā  ۗ  Kadhālika Yubayyinu Al-Lahu Lakum 'Āyātihi La`allakum Tahtadūna 003-103. Hamılıqla Allahın ipinə (dininə, Qurana) mhkəm sarılın və (firqələrə blnb bir-birinizdən) ayrılmayın! Allahın sizə verdiyi nemətini xatırlayın ki, siz bir-birinizə dşmən ikən. O sizin qəlblərinizi (islam ilə) birləşdirdi və Onun neməti sayəsində bir-birinizlə qardaş oldunuz. Siz oddan olan bir uurumun kənarında ikən O sizi oradan xilas etdi. Allah z ayələrini sizin n bu şəkildə aydınlaşdırır ki, haqq yola ynəlmiş olasınız!  ۚ  ~  ۗ 
Wa Ltakun Minkum 'Ummatun Yad`ūna 'Ilá Al-Khayri Wa Ya'murūna Bil-Ma`rūfi Wa Yanhawna `Ani Al-Munkari  ۚ  Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Mufliĥūna 003-104. (Ey msəlmanlar!) İərinizdə (insanları) yaxşılığa ağıran, xeyirli işlər grməyi əmr edən və pis əməlləri qadağan edən bir camaat olsun! Bunlar (bu camaat), həqiqətən nicat tapmış şəxslərdir.  ۚ 
Wa Lā Takūnū Kālladhīna Tafarraqū Wa Akhtalafū Min Ba`di Mā Jā'ahumu Al-Bayyinātu  ۚ  Wa 'Ūlā'ika Lahum `Adhābun `Ažīmun 003-105. (Allahdan tərəfindən) aıq-aydın dəlillər gəldikdən sonra, bir-birindən ayrılan və ixtilaf trədən şəxslər kimi olmayın! Onlar byk bir əzaba dar olacaqlar.  ۚ 
Yawma Tabyađđu Wujūhun Wa Taswaddu Wujūhun  ۚ  Fa'ammā Al-Ladhīna Aswaddat Wujūhuhum 'Akafartum Ba`da 'Īmānikum Fadhūqū Al-`Adhāba Bimā Kuntum Takfurūna 003-106. Bəzi zlərin ağ, bəzi zlərin isə qara olacağı gndə (qiyamət gnndə), z qara olanlara: "İman gətirəndən sonra kafirmi oldunuz? İndi, kafir olduğunuza grə dadın əzabı!" - deyiləcəkdir.  ۚ 
Wa 'Ammā Al-Ladhīna Abyađđat Wujūhuhum Fafī Raĥmati Al-Lahi Hum Fīhā Khālidūna 003-107. z ağ olanlar isə Allahın mərhəməti iərisində olub orada (Cənnətdə) həmişəlik qalacaqlar!
Tilka 'Āyātu Al-Lahi Natlūhā `Alayka Bil-Ĥaqqi  ۗ  Wa Mā Al-Lahu Yurīdu Žulmāan Lil`ālamīna 003-108. Budur Allahın ayələri! Biz onları sənə olduğu kimi oxuyuruq. Allah aləmlərə (bəşər əhlinə) zlm etmək istəməz.  ۗ 
Wa Lillahi Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi  ۚ  Wa 'Ilá Al-Lahi Turja`u Al-'Umūru 003-109. Gylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allaha məxsusdur. Btn işlər axırda Allaha qayıdacaqdır!  ۚ 
Kuntum Khayra 'Ummatin 'Ukhrijat Lilnnāsi Ta'murūna Bil-Ma`rūfi Wa Tanhawna `Ani Al-Munkari Wa Tu'uminūna Bil-Lahi  ۗ  Wa Law 'Āmana 'Ahlu Al-Kitābi Lakāna Khayrāan Lahum  ۚ  Minhumu Al-Mu'uminūna Wa 'Aktharuhumu Al-Fāsiqūna 003-110. (Ey msəlmanlar!) Siz insanlar n ortaya ıxarılmış ən yaxşı mmətsiniz (onlara) yaxşı işlər grməyi əmr edir, pis əməlləri qadağan edir və Allaha inanırsınız. Əgər kitab əhli də (sizin kimi) iman gətirsəydi, əlbəttə, onlar n yaxşı olardı. Onların da iərisində bəzi iman gətirən şəxslər vardır, lakin ox hissəsi haqq yoldan ıxanlardır.  ۗ   ۚ 
Lan Yađurrūkum 'Illā 'Adháan  ۖ  Wa 'In Yuqātilūkum Yuwallūkumu Al-'Adbāra Thumma Lā Yunşarūna 003-111. Onlar (yəhudilər) sizə (dil ilə) əziyyət verməkdən başqa bir zərər yetirməzlər. Əgər sizinlə savaşacaq olsalar, dnb qaarlar. Sonra isə onlara kmək edən də olmaz.  ۖ 
Đuribat `Alayhimu Adh-Dhillatu 'Ayna Mā Thuqifū 'Illā Biĥablin Mina Al-Lahi Wa Ĥablin Mina An-Nāsi Wa Bā'ū Bighađabin Mina Al-Lahi Wa Đuribat `Alayhimu Al-Maskanatu  ۚ  Dhālika Bi'annahum Kānū Yakfurūna Bi'āyāti Al-Lahi Wa Yaqtulūna Al-'Anbiyā'a Bighayri Ĥaqqin  ۚ  Dhālika Bimā `Aşaw Wa Kānū Ya`tadūna 003-112. Onlara (yəhudilərə), harada olursa olsunlar, zillət damğası vurulmuşdur. (Onlar bu zillətdən) yalnız Allahdan olan bir ipə və insanlardan olan bir ipə sarınmaqla (islamı qəbul etməklə, yaxud z dinlərində qalıb msəlmanlara cizyə verməklə) xilas ola bilərlər. Onlar Allahın qəzəbinə dar olmuş, onlara miskinlik damğası vurulmuşdur. Bunun səbəbi odur ki, onlar Allahın ayələrini inkar etmiş, peyğəmbərləri haqsız yerə ldrmşlər. Bunun bir səbəbi də odur ki, onlar Allaha qarşı syan etmiş və həddi aşmışlar.  ۚ   ۚ 
Laysū Sawā'an  ۗ  Min 'Ahli Al-Kitābi 'Ummatun Qā'imatun Yatlūna 'Āyāti Al-Lahi 'Ānā'a Al-Layli Wa Hum Yasjudūna 003-113. Onların hamısı eyni deyil. Kitab əhli iərisində dzgn (sabitqədəm) bir camaat vardır ki, onlar gecə vaxtları səcdə edərək Allahın ayələrini oxuyurlar.  ۗ 
Yu'uminūna Bil-Lahi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Wa Ya'murūna Bil-Ma`rūfi Wa Yanhawna `Ani Al-Munkari Wa Yusāri`ūna Fī Al-Khayrāti Wa 'Ūlā'ika Mina Aş-Şāliĥīna 003-114. Onlar Allaha, axirət gnnə inanır, (insanlara) yaxşı işlər grməyi əmr edir, (onları) pis əməllərdən əkindirir və xeyirli işlər grməyə tələsirlər. Onlar əməlisaleh şəxslərdəndirlər.
Wa Mā Yaf`alū Min Khayrin Falan Yukfarūhu Wa  ۗ  Allāhu `Alīmun Bil-Muttaqīna 003-115. Onların yaxşılıq naminə etdikləri işlərdən he biri inkar edilməz (mkafatsız qalmaz). Şbhəsiz ki, Allah mttəqi olanları tanıyır!  ۗ 
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Lan Tughniya `Anhum 'Amwāluhum Wa Lā 'Awlāduhum Mina Al-Lahi Shay'āan  ۖ  Wa 'Ūlā'ika 'Aşĥābu An-Nāri  ۚ  Hum Fīhā Khālidūna 003-116. Əlbəttə, kafir olan şəxslərin nə malları, nə də vladları onları Allahdan (Allahın əzabından) əsla qurtara bilməyəcək. Onlar cəhənnəmlikdirlər və orada əbədi qalacaqlar.  ۖ   ۚ 
Mathalu Mā Yunfiqūna Fī Hadhihi Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Kamathali Rīĥin Fīhā Şirrun 'Aşābat Ĥartha Qawmin Žalamū 'Anfusahum Fa'ahlakat/hu  ۚ  Wa Mā Žalamahumu Al-Lahu Wa Lakin 'Anfusahum Yažlimūna 003-117. Onların bu dnyada sərf etdikləri şey, znə zlm edən bir qvmn əkinlərini məhv edən soyuq bir kləyə bənzər. Allah onlara zlm etmədi, lakin onlar z-zlərinə zlm etdilər.  ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tattakhidhū Biţānatan Min Dūnikum Lā Ya'lūnakum Khabālāan Wa Ddū Mā `Anittum Qad Badati Al-Baghđā'u Min 'Afwāhihim Wa Mā Tukhfī Şudūruhum 'Akbaru  ۚ  Qad Bayyannā Lakumu Al-'Āyāti  ۖ  'In Kuntum Ta`qilūna 003-118. Ey iman gətirənlər! zndən başqasını znzə sirdaş (dost) tutmayın. Onlar sizin barənizdə fitnə-fəsad trətməkdən əl əkməzlər, sizin (zərərə və) əziyyətə dşməyinizi istəyirlər. Həqiqətən, onların sizə qarşı olan ədavəti ağızlarından ıxan szlərdən aşkar olur. Amma rəklərində gizlətdikləri (dşmənilik) isə daha bykdr. Əgər dşnb dərk edirsinizsə, (onların sizə bəslədikləri ədavət barəsindəki) ayələri artıq sizə izah etdik.  ۚ   ۖ 
Hā'antum 'Ūlā'i Tuĥibbūnahum Wa Lā Yuĥibbūnakum Wa Tu'uminūna Bil-Kitābi Kullihi Wa 'Idhā Laqūkum Qālū 'Āmannā Wa 'Idhā Khalaw `Ađđū `Alaykumu Al-'Anāmila Mina Al-Ghayži Qul  ۚ  Mūtū Bighayžikum 'Inna  ۗ  Al-Laha `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri 003-119. Bəli, siz o kimsələrsiniz ki, onları sevirsiniz, onlar isə sizləri sevməzlər. Siz kitabın hamısına (btn ilahi kitablara) inanırsınız. Onlar sizinlə grşdkləri zaman: "Biz də inandıq", - deyir, xəlvətdə olduqda isə sizə qarşı qəzəblərindən barmaqlarını gəmirirlər. (Ya Rəsulum!) De: "Acığınızdan ln!" Əlbəttə, Allah rəklərdə olanları biləndir.  ۚ   ۗ 
'In Tamsaskum Ĥasanatun Tasu'uhum Wa 'In Tuşibkum Sayyi'atun Yafraĥū Bihā  ۖ  Wa 'In Taşbirū Wa Tattaqū Lā Yađurrukum Kayduhum Shay'āan  ۗ  'Inna Al-Laha Bimā Ya`malūna Muĥīţun 003-120. Sizə bir mənfəət yetişəndə onlar qəmgin olur, sizə bir zərər toxunanda isə ona sevinirlər. Əgər səbr edib znz qorusanız (Allahdan qorxsanız), onların hiyləsi sizə he bir zərər yetirməz. Şbhəsiz ki, Allah onların nə etdiklərini biləndir.  ۖ   ۗ 
Wa 'Idh Ghadawta Min 'Ahlika Tubawwi'u Al-Mu'uminīna Maqā`ida Lilqitāli Wa  ۗ  Allāhu Samī`un `Alīmun 003-121. (Ya Rəsulum!) Sən mharibədən tr mminlərə (əlverişli) mvqelər hazırlamaq n sbh vaxtı z ailəndən ayrılıb (Mədinədən hdə) getdiyin vaxtı (yadına sal)! Şbhəsiz ki, Allah (hər şeyi) eşidəndir, biləndir!  ۗ 
'Idh Hammat Ţā'ifatāni Minkum 'An Tafshalā Wa Allāhu Walīyuhumā  ۗ  Wa `Alá Al-Lahi Falyatawakkali Al-Mu'uminūna 003-122. (O mharibədə) sizin iərinizdən (Sələmə və Harisə oğullarından ibarət) iki dəstə məğlubiyyətdən (uğursuzluqdan) qorxaraq geri əkilmək fikrinə dşmşd. Halbuki, Allah onların yardımısı idi. Gərək mminlər (hər işdə) Allaha təvəkkl etsinlər!  ۗ 
Wa Laqad Naşarakumu Al-Lahu Bibadrin Wa 'Antum 'Adhillatun Fa  ۖ  Attaqū Al-Laha La`allakum Tashkurūna 003-123. (Ya Rəsulum!) Həqiqətən, siz Bədrdə (dşmənə nisbətən az və) zəif olduğunuz halda, Allah sizə yardım etdi. (Allaha) şkr edən olmaq n Allahdan qorxun!  ۖ 
'Idh Taqūlu Lilmu'uminīna 'Alan Yakfiyakum 'An Yumiddakum Rabbukum Bithalāthati 'Ālāfin Mina Al-Malā'ikati Munzalīna 003-124. O zaman sən mminlərə deyirdin: "Rəbbinizin min mələk endirərək imdadınıza yetişməsi sizə kifayət etməzmi?"
Balá  ۚ  'In Taşbirū Wa Tattaqū Wa Ya'tūkum Min Fawrihimdhā Yumdidkum Rabbukum Bikhamsati 'Ālāfin Mina Al-Malā'ikati Musawwimīna 003-125. Bəli, əgər səbr edib (Allahdan) qorxsanız, onlar (Məkkə mşrikləri) qəzəblə stnzə gəldikləri zaman Rəbbiniz artıq beş min nişan qoyulmuş mələklə sizə yardım edər.  ۚ 
Wa Mā Ja`alahu Al-Lahu 'Illā Bushrá Lakum Wa Litaţma'inna Qulūbukum Bihi  ۗ  Wa Mā An-Naşru 'Illā Min `Indi Al-Lahi Al-`Azīzi Al-Ĥakīmi 003-126. Allah bunu sizin n məhz mjdə olaraq və qəlbləriniz rahatlansın deyə etdi. Kmək ancaq yenilməz qdrət, hikmət sahibi olan Allahdandır ki,  ۗ 
Liyaqţa`a Ţarafāan Mina Al-Ladhīna Kafarū 'Aw Yakbitahum Fayanqalibū Khā'ibīna 003-127. O (bununla) kafirlərin bir hissəsini məhv etsin (dyş meydanında kəsib-doğrasın) və ya onları məğlubiyyətə uğratsın. Belə ki, onlar namid geri dnsnlər.
Laysa Laka Mina Al-'Amri Shay'un 'Aw Yatūba `Alayhim 'Aw Yu`adhdhibahum Fa'innahum Žālimūna 003-128. (Ya Rəsulum!) Bu işdə sənə dəxli olan bir şey yoxdur. (Allah) ya onların tvbələrini qəbul edər, ya da onlara əzab verər, nki onlar, həqiqətən, zalım kimsələrdir.
Wa Lillahi Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi  ۚ  Yaghfiru Liman Yashā'u Wa Yu`adhdhibu Man Yashā'u Wa  ۚ  Allāhu Ghafūrun Raĥīmun 003-129. Gylərdə və yerdə olanlar Allaha məxsusdur. O, istədiyini bağışlar, istədiyinə isə əzab verər. Əlbəttə, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۚ   ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Ta'kulū Ar-Ribā 'Ađ`āfāan Muđā`afatan  ۖ  Wa Attaqū Al-Laha La`allakum Tufliĥūna 003-130. Ey iman gətirənlər! Sələmi (borc zərinə qoyduğunuz faizi) qat-qat artırıb yeməyin. Allahdan qorxun ki, bəlkə, nicat tapasınız!  ۖ 
Wa Attaqū An-Nāra Allatī 'U`iddat Lilkāfirīna 003-131. Kafirlər n hazırlanmış oddan (Cəhənnəmdən) həzər edin!
Wa 'Aţī`ū Al-Laha Wa Ar-Rasūla La`allakum Turĥamūna 003-132. Allaha və peyğəmbərə itaət edin ki, bəlkə, bağışlanmış olasınız!
Wa Sāri`ū 'Ilá Maghfiratin Min Rabbikum Wa Jannatin `Arđuhā As-Samāwātu Wa Al-'Arđu 'U`iddat Lilmuttaqīna 003-133. Rəbbinizin məğfirətinə və genişliyi gylərlə yer z qədər olan, mttəqilər n hazırlanmış Cənnətə tələsin.
Al-Ladhīna Yunfiqūna Fī As-Sarrā'i Wa Ađ-Đarrā'i Wa Al-Kāžimīna Al-Ghayža Wa Al-`Āfīna `Ani An-Nāsi Wa  ۗ  Allāhu Yuĥibbu Al-Muĥsinīna 003-134. O mttəqilər ki, bolluqda da, qıtlıqda da (mallarını yoxsullara) xərcləyər, qəzəblərini udar, insanların gnahlarından keərlər. Allah yaxşılıq edənləri sevər.  ۗ 
Wa Al-Ladhīna 'Idhā Fa`alū Fāĥishatan 'Aw Žalamū 'Anfusahum Dhakarū Al-Laha Fāstaghfarū Lidhunūbihim Wa Man Yaghfiru Adh-Dhunūba 'Illā Al-Lahu Wa Lam Yuşirrū `Alá Mā Fa`alū Wa Hum Ya`lamūna 003-135. O mttəqilər ki, bir gnah iş grdkləri, yaxud zlərinə zlm etdikləri zaman Allahı yada salıb (tvbə edərək) gnahlarının bağışlanmasını istəyərlər. Axı gnahları Allahdan başqa kim bağışlaya bilər? Və onlar etdiklərini (grdkləri işin pis olduğunu) bildikdə (tvbədən sonra) bir daha ona qayıtmazlar.
'Ūlā'ika Jazā'uuhum Maghfiratun Min Rabbihim Wa Jannātun Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā  ۚ  Wa Ni`ma 'Ajru Al-`Āmilīna 003-136. Onların mkafatı z Rəbbi tərəfindən bağışlanmaq və (ağacları) altından aylar axan cənnətlərdir ki, orada əbədi qalacaqlar. Yaxşı işlər grənlərin mkafatı nə gzəldir!  ۚ 
Qad Khalat Min Qablikum Sunanun Fasīrū Fī Al-'Arđi Fānžurū Kayfa Kāna `Āqibatu Al-Mukadhdhibīna 003-137. (Ey Msəlmanlar!) Sizdən əvvəl bir ox vaqilər (ibrətli əfvalatlar) olub kemişdir. İndi yer zn dolaşıb haqqı təkzib edənlərin aqibətinin necə olduğunu grn!
dhā Bayānun Lilnnāsi Wa Hudáan Wa Maw`ižatun Lilmuttaqīna 003-138. Bu, (belə əfvalatlar) insanlardan (xalqdan) tr (olub keənlərə dair) bir xəbər, mttəqilərdən tr isə hidayət (doğru yola gstəriş) və nəsihətdir.
Wa Lā Tahinū Wa Lā Taĥzanū Wa 'Antumu Al-'A`lawna 'In Kuntum Mu'uminīna 003-139. (hd mharibəsində baş vermiş bəzi hadisələrə grə) ruhdan dşməyin və qəmgin olmayın. Halbuki, əgər mminsinizsə, siz (Allah yanında inanmayanlardan) ox yksəkdə durursunuz!
'In Yamsaskum Qarĥun Faqad Massa Al-Qawma Qarĥun Mithluhu  ۚ  Wa Tilka Al-'Ayyāmu Nudāwiluhā Bayna An-Nāsi Wa Liya`lama Al-Lahu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Yattakhidha Minkum Shuhadā'a Wa  ۗ  Allāhu Lā Yuĥibbu Až-Žālimīna 003-140. Əgər siz (hd mharibəsində) yara aldınızsa, o biri (kafir) dəstə də (Bədr mharibəsində) o cr yara aldı. Biz bu gnləri (bu hadisələri) insanlar arasında nvbə ilə dəyişdiririk ki, Allah iman gətirən şəxsləri (başqalarından) ayırd etsin və iərinizdən şəhidlər (şahidlər) sesin. Allah zlmkarları sevməz!  ۚ   ۗ 
Wa Liyumaĥĥişa Al-Lahu Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Yamĥaqa Al-Kāfirīna 003-141. (Bu həm də) Allahın iman gətirənləri (gnahlardan) təmizləməsi və kafirləri məhv etməsi ndr.
'Am Ĥasibtum 'An Tadkhulū Al-Jannata Wa Lammā Ya`lami Al-Lahu Al-Ladhīna Jāhadū Minkum Wa Ya`lama Aş-Şābirīna 003-142. Yoxsa Allah iərinizdən cihad edənləri (dşmənlə vuruşanları) və (əziyyətə) səbr edənləri bilib (bəlliləşdirib bir-birindən) ayırd etməmişdən qabaq Cənnətə girəcəyinizimi gman edirsiniz?
Wa Laqad Kuntum Tatamannawn Al-Mawta Min Qabli 'An Talqawhu Faqad Ra'aytumūhu Wa 'Antum Tanžurūna 003-143. Siz (Bədr vuruşunda) lmlə qarşılaşmadan əvvəl lm (şəhid olmaq) arzulayırdınız. (hd vuruşunda isə) artıq onu grdnz və durub baxdınız.
Wa Mā Muĥammadun 'Illā Rasūlun Qad Khalat Min Qablihi Ar-Rusulu  ۚ  'Afa'īn Māta 'Aw Qutila Anqalabtum `Alá 'A`qābikum  ۚ  Wa Man Yanqalib `Alá `Aqibayhi Falan Yađurra Al-Laha Shay'āan  ۗ  Wa Sayaj Al-Lahu Ash-Shākirīna 003-144. Muhəmməd ancaq bir peyğəmbərdir. Ondan əvvəl də peyğəmbərlər gəlib-getmişlər. Əgər o, lsə və ya ldrlsə, siz gerimi dnəcəksiniz? (Dininizdən dnəcək və ya dyşdən qaacaqsınız?) Halbuki geri dnən şəxs Allaha he bir zərər yetirməz. Lakin Allah şkr edənlərə mkafat verər.  ۚ   ۚ   ۗ 
Wa Mā Kāna Linafsin 'An Tamūta 'Illā Bi'idhni Al-Lahi Kitābāan Mu'uajjalāan  ۗ  Wa Man Yurid Thawāba Ad-Dunyā Nu'utihi Minhā Wa Man Yurid Thawāba Al-'Ākhirati Nu'utihi Minhā  ۚ  Wa Sanaj Ash-Shākirīna 003-145. Allahın izni olmayınca he kəsə lm yoxdur. O, (lvhi-məhfuzda) vaxtı məyyən edilmiş bir yazıdır. (Cihadda) dnya mənfəəti istəyən şəxsə dnya mənfəətindən, axirət savabı istəyən şəxsə isə axirət savabından verəcək. Şkr edənləri də, əlbəttə, mkafatlandıracağıq!  ۗ   ۚ 
Wa Ka'ayyin Min Nabīyin Qātala Ma`ahu Ribbīyūna Kathīrun Famā Wahanū Limā 'Aşābahum Fī Sabīli Al-Lahi Wa Mā Đa`ufū Wa Mā Astakānū Wa  ۗ  Allāhu Yuĥibbu Aş-Şābirīna 003-146. Neə-neə peyğəmbər bir yığın allahpərəstlə (Allah adamı ilə) birlikdə (dşmənə qarşı) vuruşmuşlar. Lakin onlar Allah yolunda əkdikləri msibətlərə grə nə zəiflik, nə acizlik gstərmiş, nə də (kafirlərə) boyun əymişlər. Allah səbr edənləri sevər!  ۗ 
Wa Mā Kāna Qawlahum 'Illā 'An Qālū Rabbanā Aghfir Lanā Dhunūbanā Wa 'Isrāfanā Fī 'Amrinā Wa Thabbit 'Aqdāmanā Wa Anşurnā `Alá Al-Qawmi Al-Kāfirīna 003-147. Onların: "Ya Rəbbimiz, gnahlarımıza və işlərimizdə həddi aşdığımıza grə bizi bağışla! Qədəmlərimizi mhkəmləndir (dşmən ilə vuruşda dizimizə qvvət ver) və kafirlərə qələbə almaqda bizə kmək et!" - deməkdən başqa szləri olmamışdır.
Fa'ātāhumu Al-Lahu Thawāba Ad-Dunyā Wa Ĥusna Thawābi Al-'Ākhirati Wa  ۗ  Allāhu Yuĥibbu Al-Muĥsinīna 003-148. Nəhayət, Allah onlara həm dnya nemətlərini, həm də ən gzəl axirət nemətini (Cənnəti) verdi. Allah yaxşı iş grənləri sevər!  ۗ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'In Tuţī`ū Al-Ladhīna Kafarū Yaruddūkum `Alá 'A`qābikum Fatanqalibū Khāsirīna 003-149. Ey iman gətirənlər! Əgər kafirlərə itaət edəcək olsanız, onlar sizi geri (z dinlərinə) dndərər və siz də zərər əkmiş halda geri dnərsiniz.
Bali Al-Lahu Mawlākum  ۖ  Wa Huwa Khayru An-Nāşirīna 003-150. Xeyr, Allah sizin ixtiyar sahibinizdir. O, yardım edənlərin ən yaxşısıdır.  ۖ 
Sanulqī Fī Qulūbi Al-Ladhīna Kafarū Ar-Ru`ba Bimā 'Ashrakū Bil-Lahi Mā Lam Yunazzil Bihi Sulţānāan  ۖ  Wa Ma'wāhumu An-Nāru  ۚ  Wa Bi'sa Math Až-Žālimīna 003-151. Haqqında he bir dəlil nazil etmədiyi şeyi Allaha şərik qoşduqlarına grə kafirlərin rəklərinə qorxu salarıq. Onların yeri Cəhənnəmdir. Zlm edənlərin sığınacaqları yer nə pisdir!  ۖ   ۚ 
Wa Laqad Şadaqakumu Al-Lahu Wa`dahu 'Idh Taĥussūnahum Bi'idhnihi  ۖ  Ĥattá 'Idhā Fashiltum Wa Tanāza`tum Al-'Amri Wa `Aşaytum Min Ba`di Mā 'Arākum Mā Tuĥibbūna  ۚ  Minkum Man Yurīdu Ad-Dunyā Wa Minkum Man Yurīdu Al-'Ākhirata  ۚ  Thumma Şarafakum `Anhum Liyabtaliyakum  ۖ  Wa Laqad `Afā `Ankum Wa  ۗ  Allāhu Dhū Fađlin `Alá Al-Mu'uminīna 003-152. (hd mharibəsində) siz onları Allahın iznilə əzib-qırdığınız zaman, Allah sizə verdiyi vədinə sadiq ıxdı. Lakin O (Allah) sevdiyiniz şeyi (zəfər və qəniməti) sizə gstərəndən sonra isə zəiflik gstərdiniz və (sizə verilmiş) əmr barəsində bir-birinizlə mbahisə edərək (Peyğəmbərə) qarşı ıxdınız. İərinizdən bəziləri dnyanı, bəziləri isə axirəti istəyirdi. Əlbəttə, O sizi əfv etdi. nki Allah mminlərə qarşı mərhəmətlidir! ~  ۖ   ۚ   ۚ   ۖ   ۗ 
'Idh Tuş`idūna Wa Lā Talwūna `Alá 'Aĥadin Wa Ar-Rasūlu Yad`ūkum Fī 'Ukhrākum Fa'athābakum Ghammāan Bighammin Likaylā Taĥzanū `Alá Mā Fātakum Wa Lā Mā 'Aşābakum Wa  ۗ  Allāhu Khabīrun Bimā Ta`malūna 003-153. Siz (dşməndən qaaraq dağa) qalxdığınız və Peyğəmbər arxa tərəfdən sizi ağırarkən he kəsə baxmadığınız zaman Allah sizin qəminizin stnə qəm gətirməklə (məğlubiyyət, Peyğəmbərin qətl edilməsi barəsindəki yanlış xəbərdən doğan əndişə; onun əmrinə tabe olmamaq nəticəsində z verən peşmanılıqla) cəzalandırdı ki, əlinizdən ıxan şeylərə və uğradığınız fəlakətlərə grə təəsf etməyəsiniz. Şbhəsiz ki, Allah grdynz işlərdən xəbərdardır!  ۗ 
Thumma 'Anzala `Alaykum Min Ba`di Al-Ghammi 'Amanatan Nu`āsāan Yaghshá Ţā'ifatan Minkum  ۖ  Wa Ţā'ifatun Qad 'Ahammat/hum 'Anfusuhum Yažunnūna Bil-Lahi Ghayra Al-Ĥaqqi Žanna Al-Jāhilīyati  ۖ  Yaqūlūna Hal Lanā Mina Al-'Amri Min Shay'in  ۗ  Qul 'Inna Al-'Amra Kullahu Lillahi  ۗ  Yukhfūna Fī 'Anfusihim Mā Lā Yubdūna Laka  ۖ  Yaqūlūna Law Kāna Lanā Mina Al-'Amri Shay'un Mā Qutilnā Hāhunā  ۗ  Qul Law Kuntum Fī Buyūtikum Labaraza Al-Ladhīna Kutiba `Alayhimu Al-Qatlu 'Ilá Mađāji`ihim  ۖ  Wa Liyabtaliya Al-Lahu Mā Fī Şudūrikum Wa Liyumaĥĥişa Mā Fī Qulūbikum Wa  ۗ  Allāhu `Alīmun Bidhāti Aş-Şudūri 003-154. Bu qəm qssədən sonra Allah sizə rahatlıq n xəfif bir uyğu gndərdi. O sizin bir qisminizi brd. O biri qisminiz isə ancaq z canlarının harayına qalaraq: "Bu işdə bizim n bir şey (xeyir) varmı?" - deyə Allaha qarşı haqsız yerə, cahiliyyətə xas olan dşncələrə qapıldılar. (Ya Rəsulum!) Onlara de: "Əlbəttə, btn işlər Allaha məxsusdur (Allahın əlindədir)". Onlar (mnafiqlər) sənə aıb bildirmədikləri şeyləri z rəklərində gizlədərək: "Əgər bu işdə bizim n bir şey (bir qələbə) olsaydı, elə buradaca ldrlməzdik", - deyirlər. (Ya Rəsulum!) De: "Əgər siz evlərinizdə olsaydınız belə, alınlarına lm yazılmış kəslər yenə ıxıb əbədi yatacaqları (ləcəkləri) yerlərə gedərdilər ki, Allah (bununla) sizin rəklərinizdə olanları (səmimiyyət və ikizlly) yoxlayıb aşkara ıxartsın və qəlblərinizdə olanları (niyyətlərinizi) təmizləsin. Allah rəklərdə olanları biləndir!"  ۖ   ۖ   ۗ   ۗ   ۖ   ۗ   ۖ   ۗ 
'Inna Al-Ladhīna Tawallaw Minkum Yawma At-Taqá Al-Jam`āni 'Innamā Astazallahumu Ash-Shayţānu Biba`đi Mā Kasabū  ۖ  Wa Laqad `Afā Al-Lahu `Anhum  ۗ  'Inna Al-Laha Ghafūrun Ĥalīmun 003-155. (hd mharibəsində) iki ordu qarşılaşdığı gn sizdən z dndərənləri Şeytan, məhz etdikləri bəzi əməllərlə (Peyğəmbərin əmrinə asi olmaqla) yoldan ıxmağa (bdrəməyə) məcbur etdi. (Tvbə etdikdən sonra) Allah artıq onları bağışladı. Həqiqətən, Allah bağışlayandır, həlimdir!  ۖ   ۗ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Takūnū Kālladhīna Kafarū Wa Qālū Li'khwānihim 'Idhā Đarabū Fī Al-'Arđi 'Aw Kānū Ghuzzáan Law Kānū `Indanā Mā Mātū Wa Mā Qutilū Liyaj`ala Al-Lahu Dhālika Ĥasratan Fī Qulūbihim Wa  ۗ  Allāhu Yuĥyī Wa Yumītu Wa  ۗ  Allāhu Bimā Ta`malūna Başīrun 003-156. Ey iman gətirənlər! Səfərə və ya mharibəyə getmiş (orada vəfat etmiş və ya ldrlmş) qardaşları barəsində: "Əgər onlar bizim yanımızda olsaydılar, nə lər, nə də ldrlərdilər", - deyən kafirlər kimi olmayın! Allah bunu (bu əqidəni) onların rəklərində bir həsrət (yarası) olsun deyə yaratdı. Halbuki, dirildən də, ldrən də Allahdır. Allah etdiyiniz əməlləri grəndir!  ۗ   ۗ 
Wa La'in Qutiltum Fī Sabīli Al-Lahi 'Aw Muttum Lamaghfiratun Mina Al-Lahi Wa Raĥmatun Khayrun Mimmā Yajma`ūna 003-157. Əgər Allah yolunda ldrlər və ya lərsinizsə, Allahın sizi bağışlaması və rəhm etməsi şbhəsiz ki, (kafirlərin dnyada) topladıqları şeylərdən (sərvətdən) daha xeyirlidir.
Wa La'in Muttum 'Aw Qutiltum La'ilá Al-Lahi Tuĥsharūna 003-158. lsəniz də, ldrlsəniz də, (axırda) mtləq Allahın hzuruna toplanacaqsınız!
Fabimā Raĥmatin Mina Al-Lahi Linta Lahum  ۖ  Wa Law Kunta Fažžāan Ghalīža Al-Qalbi Lānfađđū Min Ĥawlika  ۖ  Fā`fu `Anhum Wa Astaghfir Lahum Wa Shāwirhum Al-'Amri  ۖ  Fa'idhā `Azamta Fatawakkal `Alá Al-Lahi  ۚ  'Inna Al-Laha Yuĥibbu Al-Mutawakkilīna 003-159. (Ya Rəsulum!) Allahın mərhəməti səbəbinə sən onlarla (dyşdən qaıb sonra yanına qayıdanlarla) yumşaq rəftar etdin. Əgər qaba, sərt rəkli olsaydın, əlbəttə, onlar sənin ətrafından dağılıb gedərdilər. Artıq sən onları əfv et, onlar n (Allahdan) bağışlanmaq dilə, işdə onlarla məsləhətləş, qəti qərara gəldikdə isə Allaha təvəkkl et! Həqiqətən Allah (Ona) təvəkkl edənləri sevər!  ۖ   ۖ   ۖ   ۚ 
'In Yanşurkumu Al-Lahu Falā Ghāliba Lakum  ۖ  Wa 'In Yakhdhulkum Faman Dhā Al-Ladhī Yanşurukum Min Ba`dihi  ۗ  Wa `Alá Al-Lahi Falyatawakkali Al-Mu'uminūna 003-160. Əgər Allah sizə yardım edərsə, he kəs sizə qalib gələ bilməz. Yox, əgər sizi zəlil edərsə, Ondan sonra kim sizə kmək edə bilər? Buna grə də mminlər Allaha təvəkkl etsinlər!  ۖ   ۗ 
Wa Mā Kāna Linabīyin 'An Yaghulla  ۚ  Wa Man Yaghlul Ya'ti Bimā Ghalla Yawma Al-Qiyāmati  ۚ  Thumma Tuwaffá Kullu Nafsin Mā Kasabat Wa Hum Lā Yužlamūna 003-161. He bir peyğəmbərə əmanətə xəyanət etmək yaraşmaz. Əmanətə xəyanət edən şəxs, qiyamət gn xəyanət etdiyi şeylə (boynuna yklənmiş halda) gələr. Sonra isə hər kəsə grdy işlərin əvəzi verilər və onlara haqsızlıq edilməz!  ۚ   ۚ 
'Afamani Attaba`a Riđwāna Al-Lahi Kaman Bā'a Bisakhaţin Mina Al-Lahi Wa Ma'wāhu Jahannamu  ۚ  Wa Bi'sa Al-Maşīru 003-162. Allahın rizasını qazanmaq ardınca gedən şəxs, Allahın qəzəbinə dar olmuş şəxs kimi ola bilərmi? Onun (qəzəbə dar olanın) yeri Cəhənnəmdir. O yer necə də pisdir!  ۚ 
Hum Darajātun `Inda Al-Lahi Wa  ۗ  Allāhu Başīrun Bimā Ya`malūna 003-163. Onların Allah yanında (bir-birindən fərqli) dərəcələri vardır. Allah onların etdiyi işləri grəndir.  ۗ 
Laqad Manna Al-Lahu `Alá Al-Mu'uminīna 'Idh Ba`atha Fīhim Rasūlāan Min 'Anfusihim Yatlū `Alayhim 'Āyātihi Wa Yuzakkīhim Wa Yu`allimuhumu Al-Kitāba Wa Al-Ĥikmata Wa 'In Kānū Min Qablu Lafī Đalālin Mubīnin 003-164. Allah mminlərə ltf etdi. nki onların z iərisindən zlərinə (Allahın) ayələrini oxuyan, onları (pis əməllərdən) təmizləyən, onlara Kitabı (Quranı) və hikməti yrədən bir peyğəmbər gndərdi. Halbuki bundan əvvəl onlar aıq-aydın zəlalət iərisində idilər.
'Awalammā 'Aşābatkum Muşībatun Qad 'Aşabtum Mithlayhā Qultum 'Anná Hādhā  ۖ  Qul Huwa Min `Indi 'Anfusikum  ۗ  'Inna Al-Laha `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 003-165. Siz (Bədr mharibəsində yetmiş nəfəri ldrb, yetmiş nəfəri əsir alaraq) onları ikiqat msibətə dar etdiyiniz halda, (hd mharibəsində) başınıza bir msibət gəldiyi zaman: "Bu haradan gəldi?" - dediniz. (Ya Rəsulum!) Sylə: "Bu sizin znzdəndir". Həqiqətən, Allah hər şeyə qadirdir!  ۖ   ۗ 
Wa Mā 'Aşābakum Yawma At-Taqá Al-Jam`āni Fabi'idhni Al-Lahi Wa Liya`lama Al-Mu'uminīna 003-166. (hd mharibəsində) iki ordunun qarşılaşdığı gndə başınıza gələn fəlakət də Allahın iznilə oldu ki, mminləri ayırd etsin.
Wa Liya`lama Al-Ladhīna Nāfaqū  ۚ  Wa Qīla Lahum Ta`ālaw Qātilū Fī Sabīli Al-Lahi 'Aw Adfa`ū  ۖ  Qālū Law Na`lamu Qitālāan Lāttaba`nākum  ۗ  Hum Lilkufri Yawma'idhin 'Aqrabu Minhum Lil'īmāni  ۚ  Yaqūlūna Bi'afwhihim Mā Laysa Fī Qulūbihim Wa  ۗ  Allāhu 'A`lamu Bimā Yaktumūna 003-167. Və mnafiqləri onlardan fərqləndirsin. Onlara: "Gəlin Allah yolunda vuruşun, yaxud mdafiədə bulunun! (Dşmənin hcumunu dəf edin!) - deyildi. Onlar: "Əgər biz vuruşa bilsəydik, sizin ardınızca gələrdik" - deyə cavab verdilər. Onlar o gn imandan ox kfrə yaxınlaşmışdılar, rəklərində olmayan şeyi dillərilə deyirlər. Halbuki, Allah onların (btn) gizlətdiklərini ox yaxşı bilir!  ۚ   ۖ   ۗ   ۚ   ۗ 
Al-Ladhīna Qālū Li'khwānihim Wa Qa`adū Law 'Aţā`ūnā Mā Qutilū  ۗ  Qul Fādra'ū `An 'Anfusikumu Al-Mawta 'In Kuntum Şādiqīna 003-168. (Mharibəyə getməyib Mədinədə evlərində) oturan və (mharibəyə getmiş) qardaşları haqqında: "Əgər onlar szmzə qulaq assaydılar, ldrlməzdilər", - deyənlərə (Ya Rəsulum!) sylə: "Əgər doğru deyirsinizsə, onda (bacarın) lm znzdən uzaqlaşdırın!"  ۗ 
Wa Lā Taĥsabanna Al-Ladhīna Qutilū Fī Sabīli Al-Lahi 'Amwātāan  ۚ  Bal 'Aĥyā'un `Inda Rabbihim Yurzaqūna 003-169. Allah yolunda ldrlənləri (şəhid olanları) he də l zənn etmə! Əsl həqiqətdə onlar diridirlər. Onlara Rəbbi yanında ruzi (cənnət ruzisi) əta olunur.  ۚ 
Farīna Bimā 'Ātāhumu Al-Lahu Min Fađlihi Wa Yastabshirūna Bial-Ladhīna Lam Yalĥaqū Bihim Min Khalfihim 'Allā Khawfun `Alayhim Wa Lā Hum Yaĥzanūna 003-170. Onlar Allahın z mərhəmətindən onlara bəxş etdiyi nemətə (şəhidlik rtbəsinə) sevinir, arxalarınca gəlib hələ zlərinə atmamış (şəhidlik səadətinə hələ nail olmamış) kəslərin (axirətdə) he bir qorxusu olmayacağına və onların qəm-qssə grməyəcəklərinə grə şadlıq edirlər.
Yastabshirūna Bini`matin Mina Al-Lahi Wa Fađlin Wa 'Anna Al-Laha Lā Yuđī`u 'Ajra Al-Mu'uminīna 003-171. Onlar Allahdan gələn nemət və mərhəmətə grə, həm də Allahın mminlərin mkafatını pua ıxarmayacağına grə sevincək olurlar.
Al-Ladhīna Astajābū Lillahi Wa Ar-Rasūli Min Ba`di Mā 'Aşābahumu Al-Qarĥu  ۚ  Lilladhīna 'Aĥsanū Minhum Wa Attaqaw 'Ajrun `Ažīmun 003-172. Yaralandıqdan sonra Allahın və Peyğəmbərin dəvətini qəbul etmiş şəxslərdən yaxşı işlər grb pis işlərdən əkinənləri byk bir mkafat gzləyir!  ۚ 
Al-Ladhīna Qāla Lahumu An-Nāsu 'Inna An-Nāsa Qad Jama`ū Lakumkhshawhum Fazādahum 'Īmānāan Wa Qālū Ĥasbunā Al-Lahu Wa Ni`ma Al-Wakīlu 003-173. O kəslər ki, xalq onlara: "Camaat (Əbu Sfyan və tərəfdarları) sizə qarşı (qvvə) toplamışdır, onlardan qorxun!" - dedikdə, (bu sz) onların imanını daha da artırdı və onlar: "Allah bizə bəs edər. O nə gzəl vəkildir!" - deyə cavab verdilər.
nqalabū Bini`matin Mina Al-Lahi Wa Fađlin Lam Yamsas/hum Sū'un Wa Attaba`ū Riđwāna Al-Lahi Wa  ۗ  Allāhu Dhū Fađlin `Ažīmin 003-174. Sonra da Allahın neməti və ltf sayəsində zlərinə he bir əziyyət toxunmadan geri dndlər və Allahın razılığını qazanmış oldular. Həqiqətən, Allah byk mərhəmət sahibidir.  ۗ 
'Innamā Dhalikumu Ash-Shayţānu Yukhawwifu 'Awliyā'ahu Falā Takhāfūhum Wa Khāfūni 'In Kuntum Mu'uminīna 003-175. Sizi yalnız o Şeytan z dostlarından (guya onların ox qvvətli olmasıyla) qorxudub əkindirir. Amma siz onlardan qorxmayın! Əgər mminsinizsə, Məndən qorxun!
Wa Lā Yaĥzunka Al-Ladhīna Yusāri`ūna Fī Al-Kufri  ۚ  'Innahum Lan Yađurrū Al-Laha Shay'āan  ۗ  Yurīdu Al-Lahu 'Allā Yaj`ala Lahum Ĥažžāan Al-'Ākhirati  ۖ  Wa Lahum `Adhābun `Ažīmun 003-176. Kfrə can atanlar səni kədərləndirməsin! Əlbəttə, onlar Allaha he bir zərər yetirə bilməzlər, Allah da istər ki, axirətdə onlara he bir pay verməsin. Onları byk bir əzab gzləyir!  ۚ   ۗ   ۖ 
'Inna Al-Ladhīna Ashtaraw Al-Kufra Bil-'Īmāni Lan Yađurrū Al-Laha Shay'āan Wa Lahum `Adhābun 'Alīmun 003-177. Həqiqətən, imanı verib, əvəzində kfr satın alanlar Allaha he bir zərər verə bilməzlər. Lakin onlar ox acı bir əzaba dar olacaqlar!
Wa Lā Yaĥsabanna Al-Ladhīna Kafarū 'Annamā Numlī Lahum Khayrun Li'anfusihim  ۚ  'Innamā Numlī Lahum Liyazdādū 'Ithmāan  ۚ  Wa Lahum `Adhābun Muhīnun 003-178. Kfr edənlər onlara verdiyimiz mhləti he də zləri n xeyirli sanmasınlar! Bizim onlara verdiyimiz mhlət ancaq gnahlarını daha da artırmaları ndr. Onlar alaldıcı bir əzab grəcəklər!  ۚ   ۚ 
Mā Kāna Al-Lahu Liyadhara Al-Mu'uminīna `Alá Mā 'Antum `Alayhi Ĥattá Yamīza Al-Khabītha Mina Aţ-Ţayyibi  ۗ  Wa Mā Kāna Al-Lahu Liyuţli`akum `Alá Al-Ghaybi Wa Lakinna Al-Laha Yajtabī Min Rusulihi Man Yashā'u  ۖ  Fa'āminū Bil-Lahi Wa Rusulihi  ۚ  Wa 'In Tu'uminū Wa Tattaqū Falakum 'Ajrun `Ažīmun 003-179. Allah pisi yaxşıdan (mnafiqi mmindən) ayırmaq n mminləri sizin (indi) olduğunuz vəziyyətdə qoyan deyildir. Allah sizə qeybi də bildirən deyildir. Lakin, Allah z peyğəmbərlərindən istədiyi şəxsi seər (ona qeybdən bəzi şeylər bildirər). Buna grə də Allaha və Onun peyğəmbərlərinə inanın. Əgər inanıb Allahdan qorxsanız, sizi byk bir mkafat gzləyir!  ۗ   ۖ   ۚ 
Wa Lā Yaĥsabanna Al-Ladhīna Yabkhalūna Bimā 'Ātāhumu Al-Lahu Min Fađlihi Huwa Khayrāan Lahum  ۖ  Bal Huwa Sharrun Lahum  ۖ  Sayuţawwaqūna Mā Bakhilū Bihi Yawma Al-Qiyāmati  ۗ  Wa Lillahi Mīrāthu As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa  ۗ  Allāhu Bimā Ta`malūna Khabīrun 003-180. Allah tərəfindən bəxş olunmuş mal-dvləti sərf etməyə xəsislik edənlər he də bunu zləri n xeyirli hesab etməsinlər. Xeyr, bu onlar n zərərlidir. Onların xəsislik etdikləri şey qiyamət gn boyunlarına dolanacaqdır. Gylərin və yerin mirası Allaha məxsusdur. Allah hər bir əməlinizdən xəbərdardır!  ۖ   ۖ   ۗ   ۗ 
Laqad Sami`a Al-Lahu Qawla Al-Ladhīna Qālū 'Inna Al-Laha Faqīrun Wa Naĥnu 'Aghniyā'u  ۘ  Sanaktubu Mā Qālū Wa Qatlahumu Al-'Anbiyā'a Bighayri Ĥaqqin Wa Naqūlu Dhūqū `Adhāba Al-Ĥarīqi 003-181. Allah kasıbdır, biz isə dvlətliyik! - deyənlərin szlərini Allah, əlbəttə, eşitdi. (Ya Rəsulum!) Biz onların dediklərini və peyğəmbərləri haqsız yerə ldrdklərini (mələklər vasitəsilə əməl dəftərlərinə) yazacaq və (qiyamət gn) onlara: "Dadın atəşin əzabını!" - deyəcəyik.  ۘ 
Dhālika Bimā Qaddamat 'Aydīkum Wa 'Anna Al-Laha Laysa Bižallāmin Lil`abīdi 003-182. Bu əzab sizin z əllərinizlə trətdiyiniz əməllərə grədir, yoxsa Allah bəndələrinə əsla zlm edən deyildir!
Al-Ladhīna Qālū 'Inna Al-Laha `Ahida 'Ilaynā 'Allā Nu'umina Lirasūlin Ĥattá Ya'tiyanā Biqurbānin Ta'kuluhu An-Nāru  ۗ  Qul Qad Jā'akum Rusulun Min Qablī Bil-Bayyināti Wa Bial-Ladhī Qultum Falima Qataltumūhum 'In Kuntum Şādiqīna 003-183. Allah (Tvratda) bizə əmr etmişdir ki, onun yandıracağı (yeyəcəyi) bir qurban gətirməyincə he bir peyğəmbərə inanmayaq! - deyənlərə belə cavab ver: "Məndən əvvəl də sizə peyğəmbərlər aıq-aşkar mczələr və dediklərinizi (dediyiniz qurbanları) gətirmişdilər. Əgər doğru danışırsınızsa, bəs nə n onları ldrdnz?"  ۗ 
Fa'in Kadhdhabūka Faqad Kudhdhiba Rusulun Min Qablika Jā'ū Bil-Bayyināti Wa Az-Zuburi Wa Al-Kitābi Al-Munīri 003-184. (Ya Rəsulum!) Əgər onlar səni yalanı sayarlarsa (he də qəmgin olma)! nki səndən əvvəl aıq mczələr, səhifələr və nur saan kitab gətirmiş peyğəmbərləri də yalanı saymışdılar.
Kullu Nafsin Dhā'iqatu Al-Mawti  ۗ  Wa 'Innamā Tuwaffawna 'Ujūrakum Yawma Al-Qiyāmati  ۖ  Faman Zuĥziĥa `Ani An-Nāri Wa 'Udkhila Al-Jannata Faqad Fāza  ۗ  Wa Mā Al-Ĥayāatu Ad-Dunyā 'Illā Matā`u Al-Ghurūri 003-185. Hər bir kəs (canlı) lm dadacaqdır. Şbhəsiz ki, mkafatlarınız qiyamət gn tamamilə veriləcəkdir. Oddan (Cəhənnəmdən) uzaqlaşdırılıb, Cənnətə daxil edilən kimsə muradına atacaqdır. Dnya həyatı isə aldadıcı həzzdən (əyləncədən) başqa bir şey deyildir.  ۗ   ۖ   ۗ 
Latublawunna Fī 'Amwālikum Wa 'Anfusikum Wa Latasma`unna Mina Al-Ladhīna 'Ū Al-Kitāba Min Qablikum Wa Mina Al-Ladhīna 'Ashrakū 'Adháan Kathīrāan  ۚ  Wa 'In Taşbirū Wa Tattaqū Fa'inna Dhālika Min `Azmi Al-'Umūri 003-186. Əlbəttə, siz malınız və canınızla imtahan ediləcəksiniz. Sizdən əvvəl kitab verilmiş kimsələrdən və (Allaha) şərik qoşanlardan bir ox əziyyətli szlər eşidəcəksiniz. Əgər səbr edib Allahdan qorxsanız, əlbəttə, bu, məqsədə mvafiq (dəyərli) işlərdəndir.  ۚ 
Wa 'Idh 'Akhadha Al-Lahu Mīthāqa Al-Ladhīna 'Ū Al-Kitāba Latubayyinunnahu Lilnnāsi Wa Lā Taktumūnahu Fanabadhūhu Warā'a Žuhūrihim Wa Ashtaraw Bihi Thamanāan Qalīlāan  ۖ  Fabi'sa Mā Yashtarūna 003-187. (Ya Rəsulum!) Allah kitab əhlindən: "Siz onu (kitabda olanları) gizlətməyib, insanlar n aydınlaşdırmalısınız!" - deyə əhd aldığı zaman onlar bu əhdə arxa evirdilər və onu az bir qiymətə satdılar. Onların bu alış-verişi necə də pisdir!  ۖ 
Lā Taĥsabanna Al-Ladhīna Yafraĥūna Bimā 'Ataw Wa Yuĥibbūna 'An Yuĥmadū Bimā Lam Yaf`alū Falā Taĥsabannahum Bimafāzatin Mina Al-`Adhābi  ۖ  Wa Lahum `Adhābun 'Alīmun 003-188. (Ya Rəsulum!) Etdikləri əməllərə grə sevinən və grmədikləri işlərə grə tərif olunmağı sevən kimsələrin əzabdan xilas olacaqlarını gman etmə. Onları şiddətli bir əzab gzləyir!  ۖ 
Wa Lillahi Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa  ۗ  Allāhu `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 003-189. Gylərin və yerin hkm Allaha məxsusdur. Allah hər şeyə qadirdir!  ۗ 
'Inna Fī Khalqi As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Akhtilāfi Al-Layli Wa An-Nahāri La'āyātin Li'wlī Al-'Albābi 003-190. Həqiqətən, gylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gndzn bir-birini əvəz etməsində (bir-birinin ardınca gəlib-getməsində) ağıl sahibləri n (Allahın varlığını, qdrətini, kamalını və əzəmətini sbut edən aıq) dəlillər vardır.
Al-Ladhīna Yadhkurūna Al-Laha Qiyāmāan Wa Qu`ūdāan Wa `Alá Junūbihim Wa Yatafakkarūna Fī Khalqi As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Rabbanā Mā Khalaqta Hādhā Bāţilāan Subĥānaka Faqinā `Adhāba An-Nāri 003-191. O kəslər ki, ayaq stə olanda da, oturanda da, uzananda da Allahı xatırlar, gylərin və yerin yaradılması haqqında dşnər (və deyərlər): "Ey Rəbbimiz! Sən bunları boş yerə yaratmamısan! Sən pak və mqəddəssən! Bizi cəhənnəm odunun əzabından (zn) qoru!
Rabbanā 'Innaka Man Tudkhili An-Nāra Faqad 'Akhzaytahu  ۖ  Wa Mā Lilžžālimīna Min 'Anşārin 003-192. Ey Rəbbimiz! Sən cəhənnəm oduna atdığın şəxsi, əlbəttə, rsvay edərsən və zalımlara kmək edən olmaz!  ۖ 
Rabbanā 'Innanā Sami`nā Munādīāan Yunādī Lil'īmāni 'An 'Āminū Birabbikum Fa'āmannā  ۚ  Rabbanā Fāghfir Lanā Dhunūbanā Wa Kaffir `Annā Sayyi'ātinā Wa Tawaffanā Ma`a Al-'Abrāri 003-193. Ey Rəbbimiz! Həqiqətən, biz: "Rəbbinizə inanın!" - deyə imana tərəf ağıran bir kimsənin ağırışını eşidib Sənə iman gətirdik. Ey Rəbbimiz! İndi gnahlarımızı bizə bağışla, təqsirlərimizdən ke (byk gnahlarımızı bağışla, kiik gnahlarımızın stn rt) və canımızı yaxşı əməl sahibləri ilə bir yerdə al !  ۚ 
Rabbanā Wa 'Ātinā Mā Wa`adtanā `Alá Rusulika Wa Lā Tukhzinā Yawma Al-Qiyāmati  ۗ  'Innaka Lā Tukhlifu Al-Mī`āda 003-194. Ey Rəbbimiz! z peyğəmbərlərin vasitəsilə bizə vəd etdiklərini ver və qiyamət gnndə bizi rsvay etmə! Əlbəttə, Sən z vədinə xilaf ıxmazsan!"  ۗ 
Fāstajāba Lahum Rabbuhum 'Annī Lā 'Uđī`u `Amala `Āmilin Minkum Min Dhakarin 'Aw 'Unthá  ۖ  Ba`đukum Min Ba`đin  ۖ  Fa-Al-Ladhīna Hājarū Wa 'Ukhrijū Min Diyārihim Wa 'Ūdhū Fī Sabīlī Wa Qātalū Wa Qutilū La'ukaffiranna `Anhum Sayyi'ātihim Wa La'udkhilannahum Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Thawābāan Min `Indi Al-Lahi Wa  ۗ  Allāhu `Indahu Ĥusnu Ath-Thawābi 003-195. Rəbbi də onların dualarını qəbul edərək cavab verdi: "İstər kişi, istərsə də qadın olsun, Mən he birinizin əməlini pua ıxarmaram. Siz (hamınız) bir-birinizdənsiniz (dində kişi, qadın eynidir). Hicrət edənlərin (Məkkədən Mədinəyə z dinini qorumaq məqsədilə kənlərin), z yurdlarından ıxarılanların, Mənim yolumda əziyyətə dar olanların, vuruşanların və ldrlənlərin gnahlarının stn Allahdan bir mkafat olaraq, əlbəttə, rtəcək və onları (ağacları) altından aylar axan cənnətlərə daxil edəcəyəm. Ən yaxşı mkafat Allah yanındadır!"  ۖ   ۖ   ۗ 
Lā Yaghurrannaka Taqallubu Al-Ladhīna Kafarū Fī Al-Bilādi 003-196. (Ya Rəsulum!) kfr edənlərin diyar-diyar gəzib dolaşması (ticarətdən, əkinilikdən mənfəət əldə edərək xoş gzəran keirməsi) səni aldatmasın!
Matā`un Qalīlun Thumma Ma'wāhum Jahannamu  ۚ  Wa Bi'sa Al-Mihādu 003-197. Bu, (axirət nemətləri ilə mqayisədə) azacıq bir mənfəətdir. Sonra isə onların məskəni Cəhənnəmdir. Ora necə də pis yataqdır!  ۚ 
Lakini Al-Ladhīna Attaqaw Rabbahum Lahum Jannātun Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Khālidīna Fīhā Nuzulāan Min `Indi Al-Lahi  ۗ  Wa Mā `Inda Al-Lahi Khayrun Lil'abrāri 003-198. Lakin z Rəbbindən qorxanları (ağacları) altından aylar axan cənnətlər gzləyir ki, onlar orada Allah qonağı kimi həmişəlik qalacaqlar. Allah yanında olan nemətlər yaxşı əməl sahibləri n daha xeyirlidir.  ۗ 
Wa 'Inna Min 'Ahli Al-Kitābi Laman Yu'uminu Bil-Lahi Wa Mā 'Unzila 'Ilaykum Wa Mā 'Unzila 'Ilayhim Khāshi`īna Lillahi Lā Yashtarūna Bi'āyāti Al-Lahi Thamanāan Qalīlāan  ۗ  'Ūlā'ika Lahum 'Ajruhum `Inda Rabbihim  ۗ  'Inna Al-Laha Sarī`u Al-Ĥisābi 003-199. Həqiqətən, kitab əhli iərisində elələri də vardır ki, onlar Allaha, həm sizə, həm də zlərinə nazil olanlara (Qurana, Tvrata və İncilə) inanır, Allaha boyun əyərək Allahın ayələrini ucuz qiymətə satmırlar. Onların Rəbbi yanında mkafatları vardır. Şbhəsiz ki, Allah tezliklə haqq-hesab əkəndir.  ۗ   ۗ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Aşbirū Wa Şābirū Wa Rābiţū Wa Attaqū Al-Laha La`allakum Tufliĥūna 003-200. Ey iman gətirənlər! (Dində vacib olan hkmləri yerinə yetirməyin zəhmətinə, dar olduğunuz bəlalara) səbr edin, (Allahın dşmənlərinə qələbə almaq uğrundakı mharibə və dyşlərdə sizə z verən msibət və ətinliklərə) dzn, (sərhəd boyu nvbədə durub cihada) hazır olun və Allahdan qorxun ki, bəlkə, nicat tapasınız!
Next Sūrah