2) Sūrat Al-Baqarah

Printed format

surah &surah &2)

'Alif-Lām-Mīm 002-001. Əlif, Lam, Mim. --
Dhālika Al-Kitābu Lā Rayba  ۛ  Fīhi  ۛ  Hudáan Lilmuttaqīna 002-002. Bu, (Allah tərəfindən nazil edilməsinə, haqdan gəlməsinə) he bir şəkk-şbhə olmayan, mttəqilərə(Allahdan qorxanlara, pis əməllərdən əkinənlərə) doğru yol gstərən Kitabdır.  ۛ   ۛ 
Al-Ladhīna Yu'uminūna Bil-Ghaybi Wa Yuqīmūna Aş-Şalāata Wa Mimmā Razaqnāhum Yunfiqūna 002-003. O kəslərki, qeybə (Allaha, mələklərə, qiyamətə, qəza və qədərə) inanır, (lazımınca) namaz qılır və onlara verdiyimiz ruzidən (ailələrinə, qohum-qonşularına və digər haqq sahiblərinə) sərf edirlər.
Wa Al-Ladhīna Yu'uminūna Bimā 'Unzila 'Ilayka Wa Mā 'Unzila Min Qablika Wa Bil-'Ākhirati Hum Yūqinūna 002-004. O kəslərki, sənə gndərilənə (Qurana) və səndən əvvəl gndərilənlərə (Tvrat, İncil, Zəbur və s.) iman gətirir və axirətə də şəksiz inanırlar,
'Ūlā'ika `Alá Hudáan Min Rabbihim  ۖ  Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Mufliĥūna 002-005. Məhz onlar z Rəbbi tərəfindən (gstərilmiş) doğru yoldadırlar. Nicat tapanlar (axirət əzabından qurtarıb Cənnətə qovuşanlar) da onlardır.  ۖ 
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Sawā'un `Alayhim 'A 'Andhartahum 'Am Lam Tundhirhum Lā Yu'uminūna 002-006. (Ya Rəsulum!) Həqiqətən, kafirləri əzabla qorxutsan da, qorxutmasan da, onlar n birdir, iman gətirməzlər.
Khatama Al-Lahu `Alá Qulūbihim Wa `Alá Sam`ihim  ۖ  Wa `Alá 'Abşārihim Ghishāwatun  ۖ  Wa Lahum `Adhābun `Ažīmun 002-007. Allah onların rəyinə və qulağına mhr vurmuşdur. Gzlərində də pərdə vardır. Onları byk bir əzab gzləyir!  ۖ   ۖ 
Wa Mina An-Nāsi Man Yaqūlu 'Āmannā Bil-Lahi Wa Bil-Yawmi Al-'Ākhiri Wa Mā Hum Bimu'uminīna 002-008. İnsanlar iərisində elələri də vardır ki, iman gətirmədikləri halda: "Biz Allaha və qiyamət gnnə iman gətirdik", -deyirlər.
Yukhādi`ūna Al-Laha Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Mā Yakhda`ūna 'Illā 'Anfusahum Wa Mā Yash`urūna 002-009. Onlar elə gman edirlər ki, (qəlblərində olan kfr gizlətməklə) Allahı və mminləri aldadırlar. Bilmirlər ki, əslində ancaq zlərini aldadırlar.
Fī Qulūbihim Marađun Fazādahumu Al-Lahu Marađāan  ۖ  Wa Lahum `Adhābun 'Alīmun Bimā Kānū Yakdhibūna 002-010. Onlar rəyində mərəz (nifaq və həsəd mərəzi) var. Allah onların (şəkk, kin və nifiq) mərəzini daha da artırar. Yalan dedikləri n onlar şiddətli bir əzaba dar olacaqlar!  ۖ 
Wa 'Idhā Qīla Lahum Lā Tufsidū Fī Al-'Arđi Qālū 'Innamā Naĥnu Muşliĥūna 002-011. Onlara: "Yer zndə (kfr və gnah işlədərək, mminləri aldadaraq) fəsad trətməyin!"-dedikdə: "Bizim işimiz ancaq yaxşılıq etməkdir", -deyə cavab verirlər.
'Alā 'Innahum Humu Al-Mufsidūna Wa Lakin Lā Yash`urūna 002-012. Bilin ki, onlar fəsad trədəndirlər, lakin (bunu) dərk etmirlər.
Wa 'Idhā Qīla Lahum 'Āminū Kamā 'Āmana An-Nāsu Qālū 'Anu'uminu Kamā 'Āmana As-Sufahā'u  ۗ  'Alā 'Innahum Humu As-Sufahā'u Wa Lakin Lā Ya`lamūna 002-013. Onlara: "Başqaları (mhacir və ənsar) iman gətirdikləri kimi siz də iman gətirin!" -deyildiyi zaman (z aralarında): "Biz də səfehlər (ağılsızlar) kimi iman gətirək?" -deyə cavab verirlər. (Ey mminlər!) Agah olun ki, səfeh onların zləridir, lakin (bunu) bilmirlər.  ۗ 
Wa 'Idhā Laqū Al-Ladhīna 'Āmanū Qālū 'Āmannā Wa 'Idhā Khalaw 'Ilá Shayāţīnihim Qālū 'Innā Ma`akum 'Innamā Naĥnu Mustahzi'ūna 002-014. Onlar mminlərlə qarşılaşdıqları zaman: "Biz də (sizin kimi) iman gətirdik",-deyirlər. Halbuki z şeytanları ilə (onları aldadan dostları ilə) təkbətək qalanda: "Biz də sizinləyik, biz ancaq (mminlərə) istehza edirik",-deyirlər.
Al-Lahu Yastahzi'u Bihim Wa Yamudduhum Fī Ţughyānihim Ya`mahūna 002-015. (Belə əməllərin mqabilində) Allah da onlara (dnya va axirətdə) istehza edər və (dnyada) onlara o qədər mhlət verər ki, z zəlalətləri icində şaşqın (və sərgərdan) qalarlar. (Və ya: Allah da onlara istehza edər və onları z zəlalətləri, tğyanları iində saxlayar).
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Ashtaraw Ađ-Đalālata Bil-Hudá Famā Rabiĥat Tijāratuhum Wa Mā Kānū Muhtadīna 002-016. Onlar doğru yol əvəzində əyri yolu satın almış kəslərdir. Onların alveri xeyir getirmədi və haqq yolu da tapmadılar.
Mathaluhum Kamathali Al-Ladhī Astawqada Nārāan Falammā 'Ađā'at Mā Ĥawlahu Dhahaba Al-Lahu Binūrihim Wa Tarakahum Fī Žulumātin Lā Yubşirūna 002-017. Onların (mnafiqlərin) halı (qaranlıq gecədə) od yandıran şəxsin halına bənzər. Od (yanıb) ətrafındakıları işıqlandırdığı zaman Allah onların işıgını keirər və zlərini zlmət iərisində qoyar, (artıq he nə) grməzlər.
Şummun Bukmun `Umyun Fahum Lā Yarji`ūna 002-018. Onlar kar, lal və kordurlar (haqqı eşitməz, danışmaz və grməzlər). Buna grə də (z pis adətlərindən, yaramaz əməllərindən) dnməzlər.
'Aw Kaşayyibin Mina As-Samā'i Fīhi Žulumātun Wa Ra`dun Wa Barqun Yaj`alūna 'Aşābi`ahum Fī 'Ādhānihim Mina Aş-Şawā`iqi Ĥadhara Al-Mawti Wa  ۚ  Allāhu Muĥīţun Bil-Kāfirīna 002-019. Yaxud (o mnafiqlər) qaranlıqlarda gy gurultusu və şimşəklə səmadan şiddətlə yağan yağışa dşmş kimsələrə bənzərlər ki, ildırımın səsindən lmək qorxusu ilə barmaqlarını qulaqlarına tıxayarlar. Halbuki Allah kafirləri (z elmi, qdrəti ilə) ehtiva edəndir (Onun əlindən əsla qaıb qurtara bilməzlər).  ۚ 
Yakādu Al-Barqu Yakhţafu 'Abşārahum  ۖ  Kullamā 'Ađā'a Lahum Mashaw Fīhi Wa 'Idhā 'Ažlama `Alayhim Qāmū  ۚ  Wa Law Shā'a Al-Lahu Ladhahaba Bisam`ihim Wa 'Abşārihim  ۚ  'Inna Al-Laha `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 002-020. İldırımın axması az qalır ki, onların gzlərinin işığını alsın (onları kor etsin). (Şimşək) onlara işıq verdiyi zaman (onun şası ilə) yeriyirlər, zərlərinə qaranlıq kdkdə isə (olduqları yerdə) dayanıb dururlar. Əgər Allah istəsəydi, onların qulaqlarını və gzlərini əllərindən alardı. Həqiqətən, Allah hər şeyə qadirdir.  ۖ   ۚ   ۚ 
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu A`budū Rabbakumu Al-Ladhī Khalaqakum Wa Al-Ladhīna Min Qablikum La`allakum Tattaqūna 002-021. Ey insanlar! Sizi və sizdən əvvəlkiləri yaratmış Rəbbinizə ibadət edin ki, mttəqi olasınız! (Allahdan qorxub pis əməllərdən əkinəsiniz!)
Al-Ladhī Ja`ala Lakumu Al-'Arđa Firāshāan Wa As-Samā'a Binā'an Wa 'Anzala Mina As-Samā'i Mā'an Fa'akhraja Bihi Mina Ath-Thamarāti Rizqāan Lakum  ۖ  Falā Taj`alū Lillahi 'Andādāan Wa 'Antum Ta`lamūna 002-022. O Allah ki, sizin n yer zn dşədi, gy isə tavan yaratdı, gydən yağmur endirdi və onun vasitəsilə sizin n mxtəlif meyvələrdən ruzilər yetişdirdi. İndi siz də Allaha (Onun he bir oxşarı və bənzəri olmadığını) bilə-bilə şəriklər qoşmayın!  ۖ 
Wa 'In Kuntum Fī Raybin Mimmā Nazzalnā `Alá `Abdinā Fa'tū Bisūratin Min Mithlihi Wa AdShuhadā'akum Min Dūni Al-Lahi 'In Kuntum Şādiqīna 002-023. Əgər bəndəmizə (Muhəmmədə) nazil etdiyimizə (Qurana) şəkkiniz varsa, siz də (fəsahətdə və bəlağətdə) ona bənzər bir surə gətirin və əgər ("bu, bəşər kəlamıdır" szn) doğru deyirsinizsə, onda Allahdan savayı (btn) şahidlərinizi (btlərinizi, şair və alimlərinizi bu işdə kməyə) ağırın!
Fa'in Lam Taf`alū Wa Lan Taf`alū Fa Attaqū An-Nāra Allatī Waqūduhā An-Nāsu Wa Al-Ĥijāratu  ۖ  'U`iddat Lilkāfirīna 002-024. Madam ki, bele bir işi bacarmırsınız, he bacara da bilməzsiniz, o halda kafirlər n hazırlanmış, yanacağı (gnahkar) insanlardan və kibrit daşlarından ibarət olan oddan (Cəhənnəmdən) həzər edin!  ۖ 
Wa Bashshiri Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti 'Anna Lahum Jannātin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru  ۖ  Kullamā Ruziqū Minhā Min Thamaratin Rizqāan  ۙ  Qālū Hādhā Al-Ladhī Ruziqnā Min Qablu  ۖ  Wa 'Utū Bihi Mutashābihāan  ۖ  Wa Lahum Fīhā 'Azwājun Muţahharatun  ۖ  Wa Hum Fīhā Khālidūna 002-025. (Ya Peyğəmbər!) İman gətirən və yaxşı işlər grən kimsələrə mjdə ver: onlar n (ağacları) altından aylar axan cənnətlər (bağlar) vardır. (O cənnətlərin) meyvələrindən bir ruzi yedikləri zaman: "Bu bizim əvvəlcə (dnya evində) yediyimiz ruzidir",- deyəcəklər. Əslində isə bu (ruzi, meyvələr) onlara (dnyadakılara zahirən) bənzər olaraq verilmişdir. Onlardan tr orada (hər cəhətdən) pak (olan) zvcələr də var. Onlar (mminlər) orada əbədi qalacaqlar.  ۖ   ۙ   ۖ   ۖ   ۖ 
'Inna Al-Laha Lā Yastaĥyī 'An Yađriba Mathalāan Mā Ba`ūđatan Famā Fawqahā  ۚ  Fa'ammā Al-Ladhīna 'Āmanū Faya`lamūna 'Annahu Al-Ĥaqqu Min Rabbihim  ۖ  Wa 'Ammā Al-Ladhīna Kafarū Fayaqūlūna Mādhā 'Arāda Al-Lahu Bihadhā Mathalāan  ۘ  Yuđillu Bihi Kathīrāan Wa Yahdī Bihi Kathīrāan  ۚ  Wa Mā Yuđillu Bihi 'Illā Al-Fāsiqīna 002-026. Əlbətdə, Allah (Quranda) ağcaqanadı və ya ondan daha byyn misal gətirməkdən əkinməz. İman gətirənlər bunun z Rəbbi tərəfindən bir həqiqət olduğunu bilirlər, kafirlər isə: "Allah bu məsəllə nə demək istəyir?"-deyirlər. Allah bununla (bu məsəllə) bir oxlarını zəlalətə salır, bir oxlarını isə doğru yola ynəldir. Allah yalnız fasiqləri zəlalətə dar edir.  ۚ   ۖ   ۘ   ۚ  ~
Al-Ladhīna Yanquđūna `Ahda Al-Lahi Min Ba`di Mīthāqihi Wa Yaqţa`ūna Mā 'Amara Al-Lahu Bihi 'An Yūşala Wa Yufsidūna Fī Al-'Arđi  ۚ  'Ūlā'ika Humu Al-Khāsirūna 002-027. O kəslər ki, Allahla (Ona iman gətirmək və itaət etmək barəsində) əhd bağladıqdan sonra onu pozur, Allahın birləşdirilməsini buyuduğu şeyləri paralayır (mminlərlə dostluğu, qohum-əqrəba ilə əlaqələri kəsir) və yer zndə fitnə-fəsad trədirlər. Məhz belələri (dnyada və axirətdə) ziyana uğrayanlardır! ~  ۚ 
Kayfa Takfurūna Bil-Lahi Wa Kuntum 'Amwātāan Fa'aĥyākum  ۖ  Thumma Yumītukum Thumma Yuĥyīkum Thumma 'Ilayhi Turja`ūna 002-028. Allahı necə inkar edirsiniz ki, siz l idiniz, O sizi diriltdi. O sizi (əcəliniz gəldikcə) yenə ldrəcək, sonra (qiyamətdə) yenə də dirildəcək və daha sonra siz (əməllərinizin haqq-hesabı əkilmək n) Ona tərəf (Onun hzuruna) qaytarılacaqsınız.  ۖ 
Huwa Al-Ladhī Khalaqa Lakum Mā Fī Al-'Arđi Jamī`āan Thumma Astawá 'Ilá As-Samā'i Fasawwāhunna Sab`a Samāwātin  ۚ  Wa Huwa Bikulli Shay'in `Alīmun 002-029. Yer zndə nə varsa, hamısını sizin n yaradan, sonra səmaya z tutaraq onu yeddi qat gy halında dzəldib nizama salan Odur (Allahdır)! O, hər şeyi biləndir!  ۚ 
Wa 'Idh Qāla Rabbuka Lilmalā'ikati 'Innī Jā`ilun Al-'Arđi Khalīfatan  ۖ  Qālū 'Ataj`alu Fīhā Man Yufsidu Fīhā Wa Yasfiku Ad-Dimā'a Wa Naĥnu Nusabbiĥu Biĥamdika Wa Nuqaddisu Laka  ۖ  Qāla 'Innī 'A`lamu Mā Lā Ta`lamūna 002-030. (Ya Rəsulum!) Sənin Rəbbin mələklərə: "Mən yer zndə bir xəlifə (canişin) yaradacağam", - dedikdə (mələklər): "Biz Sənə şkr etdiyimiz, şəninə təriflər dediyimiz və Səni mqəddəs tutduğumuz halda, Sən orada (yer zndə) fəsad trədəcək və qan tkəcək bir kəsmi yaratmaq istəyirsən?"- sylədilər. (Allah onlara: ) " Mən bildiyim şeyi siz bilmirsiniz!" - buyurdu.  ۖ   ۖ 
Wa `Allama 'Ādama Al-'Asmā'a Kullahā Thumma `Arađahum `Alá Al-Malā'ikati Faqāla 'Anbi'ūnī Bi'asmā'i Hā'uulā' 'In Kuntum Şādiqīna 002-031. (Allah Adəmi yaratdıqdan sonra) Adəmə btn şeylərin adlarını (ismlərini) yrətdi. Sonra onları (həmin şeyləri) mələklərə gstərərək: "(İddianızda) doğrusunuzsa, bunların adlarını Mənə bildirin!"- dedi.
Qālū Subĥānaka Lā `Ilma Lanā 'Illā Mā `Allamtanā  ۖ  'Innaka 'Anta Al-`Alīmu Al-Ĥakīmu 002-032. Onlar: "Sən paksan, mqəddəssən! (Btn eyib və nqsanlardan kənarsan!) Sənin bizə yrətdiklərindən başqa biz he bir şey bilmirik. (Hər şeyi) bilən Sən, hikmət sahibi Sənsən", - dedilər.  ۖ 
Qāla Yā 'Ādamu 'Anbi'hum Bi'asmā'ihim  ۖ  Falammā 'Anba'ahum Bi'asmā'ihim Qāla 'Alam 'Aqul Lakum 'Innī 'A`lamu Ghayba As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa 'A`lamu Mā Tubdūna Wa Mā Kuntum Taktumūna 002-033. (Sonra) O: "Ey Adəm, bunların (kainatda mvcud olan əşyanın) adlarını onlara bildir!"- dedi. (Adəm) onlara (mələklərə) bunların adlarını xəbər verdikdə (Allah): "Mən sizə, gylərin və yerin gzə grnməyən sirlərini və sizin gizlində - aşkarda nə etdiyinizi bilirəm, syləmədimmi?" - buyurdu.  ۖ 
Wa 'Idh Qulnā Lilmalā'ikati Asjudū Li'dama Fasajadū 'Illā 'Iblīsa 'Abá Wa Astakbara Wa Kāna Mina Al-Kāfirīna 002-034. (Ya Peyğəmbər!) Biz mələklərə: "Adəmə səcdə edin! - dedikdə İblisdən başqa (hamısı) səcdə etdi. (Yalnız) o, lovğalanaraq (səcdə etməkdən) imtina etdi və kafirlərdən oldu.
Wa Qulnā Yā 'Ādamu Askun 'Anta Wa Zawjuka Al-Jannata Wa Kulā Minhā Raghadāan Ĥaythu Shi'tumā Wa Lā Taqrabā Hadhihi Ash-Shajarata Fatakūnā Mina Až-Žālimīna 002-035. (Sonra) Biz (Adəmə) dedik: "Ey Adəm, sən zvcənlə (Həvva ilə) Cənnətdə qal və hər ikiniz oradakı meyvələrdən, istədiyiniz kimi, bol-bol yeyin, yalnız bu ağaca (buğdaya) yaxın gəlməyin! Yoxsa (znzə) zlm edənlərdən olarsınız".
Fa'azallahumā Ash-Shayţānu `Anhā Fa'akhrajahumā Mimmā Kānā Fīhi  ۖ  Wa Qulnā Ahbiţū Ba`đukum Liba`đin `Adūwun  ۖ  Wa Lakum Al-'Arđi Mustaqarrun Wa Matā`un 'Ilá Ĥīnin 002-036. (Lakin) Şeytan onları azdırıb (buğdadan yedizdirməklə nemətlər iində) olduqları yerdən uzaqlaşdırdı. Biz də (Adəmə, Həvvaya və Şeytana): "Bir-birinizə dşmən kəsilərək (buradan kənar olub yer znə) enin! Yerdə sizin n məyyən vaxta qədər (mrnzn axırınadək) sığinacaq və yaşayış (dolanacaq) vasitələri var",-dedik.  ۖ   ۖ 
Fatalaqqá 'Ādamu Min Rabbihi Kalimātin Fatāba `Alayhi  ۚ  'Innahu Huwa At-Tawwābu Ar-Raĥīmu 002-037. (Nəhayət) Adəm rəbbindən (bəzi xsusi) kəlmələr yrənərək (Həvva ilə birlikdə o kəlmələr vasitəsilə) tvbə etdi. Doğrudan da, O (Allah) tvbələri qəbul edəndir, mərhəmətlidir.  ۚ 
Qulnā Ahbiţū Minhā Jamī`āan  ۖ  Fa'immā Ya'tiyannakum Minnī Hudáan Faman Tabi`a Hudāya Falā Khawfun `Alayhim Wa Lā Hum Yaĥzanūna 002-038. Biz (onlara) dedik: "Hamınız buradan (yer znə) enin! Mənim tərəfimdən sizə bir hidayət (peyğəmbər və Kitab) gəldiyi zaman Mənim hidayətimə tabe olanlara (axirət əzabından) he bir qorxu yoxdur və onlar (qiyamətdə) qəmgin olmazlar".  ۖ 
Wa Al-Ladhīna Kafarū Wa Kadhdhabū Bi'āyātinā 'Ūlā'ika 'Aşĥābu  ۖ  An-Nāri Hum Fīhā Khālidūna 002-039. Kafir olaraq ayələrimizi təkzib edənlər isə cəhənnəmlikdirlər, onlar orada (atəş iində) əbədi qalacaqlar.  ۖ 
Yā Banī 'Isrā'īla Adhkurū Ni`matiya Allatī 'An`amtu `Alaykum Wa 'Awfū Bi`ahdī 'Ūfi Bi`ahdikum Wa 'Īyāya Fārhabūni 002-040. Ey İsrail oğulları! Sizə bəxş etdiyim nemətimi xatırlayın, (Tvratda axirzzəman peyğəmbər barəsindəki) buyurduğumu yerinə yetirin ki, Mən də sizinlə (sizi Cənnətə varid etmək barəsində) olan əhdə vəfa edim. Yalnız Məndən qorxun!
Wa 'Āminū Bimā 'Anzaltu Muşaddiqāan Limā Ma`akum Wa Lā Takūnū 'Awwala Kāfirin Bihi  ۖ  Wa Lā Tashtarū Bi'āyātī Thamanāan Qalīlāan Wa 'Īyāya Fa Attaqūni 002-041. Sizin əlinizdəkini (Tvratı) təsdiqləyici kimi gndərdiyimə (Qurana) iman gətirin! Onu inkar edənlərin əvvəlincisi siz olmayın! Mənim ayələrimi (Tvratdakı hkmlərimi) ucuz qiymətə (dəyərsiz dnya malına) satmayın və ancaq Məndən qorxun!  ۖ 
Wa Lā Talbisū Al-Ĥaqqa Bil-Bāţili Wa Taktumū Al-Ĥaqqa Wa 'Antum Ta`lamūna 002-042. Siz bilə-bilə haqqı batillə qarışdırmayın, haqqı gizlətməyin!
Wa 'Aqīmū Aş-Şalāata Wa 'Ā Az-Zakāata Wa Arka`ū Ma`a Ar-Rāki`īna 002-043. (Msəlmanların namazı kimi) namaz qılın, zəkat verin və rku edənlərlə birlikdə rku edin!
'Ata'murūna An-Nāsa Bil-Birri Wa Tansawna 'Anfusakum Wa 'Antum Tatlūna Al-Kitāba  ۚ  'Afalā Ta`qilūna 002-044. Siz insanlara yaxşı işlər grmələrini əmr etdiyiniz halda, znz unudursunuz? Halbuki znz kitab (Tvrat) oxuyursunuz. Məgər (irkin əməllərinizi) başa dşmrsnz?  ۚ 
Wa Asta`īnū Biş-Şabri Wa Aş-Şalāati  ۚ  Wa 'Innahā Lakabīratun 'Illā `Alá Al-Khāshi`īna 002-045. (Msibət vaxtında) səbr etmək və namaz qılmaqla (Allahdan) kmək diləyin! Bu, ağır iş olsa da, (Allaha) itaət edənlər n ağır deyildir.  ۚ 
Al-Ladhīna Yažunnūna 'Annahum Mulāqū Rabbihim Wa 'Annahum 'Ilayhi Rāji`ūna 002-046. Belə kimsələr Rəbbinin mərhəmətinə qovuşacaqlarını və axırda Onun hzuruna qayıdacaqlarını bilirlər.
Yā Banī 'Isrā'īla Adhkurū Ni`matiya Allatī 'An`amtu `Alaykum Wa 'Annī Fađđaltukum `Alá Al-`Ālamīna 002-047. Ey İsrail vladı! Sizə bəxş etdiyim nemətimi və sizi (vaxtilə əcdadınızı) btn aləmlərdən (başqa insanlardan) stn tutduğumu yadınıza salın!
Wa Attaqū Yawmāan Lā Tajzī Nafsun `An Nafsin Shay'āan Wa Lā Yuqbalu Minhā Shafā`atun Wa Lā Yu'ukhadhu Minhā `Adlun Wa Lā Hum Yunşarūna 002-048. Qorxun o gndən ki, (Allahın izni və kməyi olmayınca) he kəs he kəsin karına gələ bilməsin (he kəs he kəsə z əməlindən bir şey verə bilməsin), he kəsdən şəfaət (bu və ya digər şəxsin gnahlarının bağışlanması barəsində xahiş, iltimas) qəbul olunmasın, he kəsdən (gnahlarının təmizlənib əzabdan xilas olması n) fidyə (əvəz) alınmasın və onlara (gnahkarlara) he bir kmək gstərilə bilməsin!
Wa 'Idh Najjaynākum Min 'Āli Fir`awna Yasūmūnakum Sū'a Al-`Adhābi Yudhabbiĥūna 'Abnā'akum Wa Yastaĥyūna Nisā'akum  ۚ  Wa Fī Dhālikum Balā'un Min Rabbikum `Ažīmun 002-049. (Ey İsrail oğulları! Yadınıza gətirin o vaxtı ki) Firon əhli sizə (babalarınıza) ən ağır işgəncələr verdikləri, oğlan uşaqlarınızı boğazlayıb, qadınlarınızı (kəniz etmək məqsədilə) sağ buraxdıqları zaman Biz sizi onların əlindən xilas etdik. Bunlarda (sizdən tr) Rəbbiniz tərəfindən byk bir imtahan var idi.  ۚ 
Wa 'Idh Faraqnā Bikumu Al-Baĥra Fa'anjaynākum Wa 'Aghraqnā 'Āla Fir`awna Wa 'Antum Tanžurūna 002-050. (Yadınıza salın ki) Biz sizdən tr dənizi yarıb sizə nicat verdik və Fironun adamlarını siz baxa-baxa suda qərq etdik.
Wa 'Idh Wā`adnā Mūsá 'Arba`īna Laylatan Thumma Attakhadhtumu Al-`Ijla Min Ba`dihi Wa 'Antum Žālimūna 002-051. (Bir daha) xatirənizə gətirin ki, Biz Musaya (Tur dağında vəhy n) qırx gecəlik vədə vermişdik. (O, Tur dağına gedəndən) sonra siz buzovu znzə (tanrı) qəbul etdiniz və (bu hərəkətinizlə Alladan başqasına ibadət etməklə) zalım oldunuz (znzə zlm etdiniz).
Thumma `Afawnā `Ankum Min Ba`di Dhālika La`allakum Tashkurūna 002-052. Sonra da (tvbə etdiyinizə grə) sizi əfv etdik ki, bəlkə, şkr edəsiniz.
Wa 'Idh 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba Wa Al-Furqāna La`allakum Tahtadūna 002-053. (Yadınıza salın!) Biz Musaya kitab (Tvrat) və (haqq ilə batili bir-birindən fərqləndirən) Furqan verdik ki, bəlkə, siz doğru yola ynələsiniz.
Wa 'Idh Qāla Mūsá Liqawmihi Yā Qawmi 'Innakum Žalamtum 'Anfusakum Biāttikhādhikumu Al-`Ijla Fatūbū 'Ilá Bāri'ikumqtulū 'Anfusakum Dhālikum Khayrun Lakum `Inda Bāri'ikum Fatāba `Alaykum  ۚ  'Innahu Huwa At-Tawwābu Ar-Raĥīmu 002-054. O vaxtı da xatırlayın ki, Musa z qvmnə: "Ey qvmm, siz buzova sitayiş etməklə, həqiqətən, znzə zlm etdiniz. Buna grə də yaradanınıza tərəf z tutaraq tvbə edin, znz (buzovu tanrı bilən adamlarınızı) ldrn! Belə etməniz yaradanınızın yanında sizin n xeyirlidir! "- demişdi və Allah da tvbənizi qəbul etmişdi. Əlbəttə, O, tvbələri qəbul edəndir, bağışlayandır.  ۚ 
Wa 'Idh Qultum Yā Mūsá Lan Nu'umina Laka Ĥattá Nará Al-Laha Jahratan Fa'akhadhatkumu Aş-Şā`iqatu Wa 'Antum Tanžurūna 002-055. (Və yadınıza salın ki) siz: "Ya Musa, Allahı aşkar surətdə grməyincə, he vaxt sənə inanmayacağıq",- dediyiniz zaman gznz grə- grə sizi ildırım vurmuşdu.
Thumma Ba`athnākum Min Ba`di Mawtikum La`allakum Tashkurūna 002-056. Bəlkə, şkr edəsiniz deyə, biz sizi lmnzdən sonra yenidən diriltdik.
Wa Žallalnā `Alaykumu Al-Ghamāma Wa 'Anzalnā `Alaykumu Al-Manna Wa As-Salwá  ۖ  Kulū Min Ţayyibāti Mā Razaqnākum  ۖ  Wa Mā Žalamūnā Wa Lakin Kānū 'Anfusahum Yažlimūna 002-057. (Yadınıza salın ki, Tih səhrasında yaşadığınız zaman) stnzə buludla klgə saldıq və: "Ruzi olaraq verdiyimiz halal şeylərdən yeyin!" (deyərək) sizə qdrət halvası və bildirin gndərdik. Onlar (əcdadınız) isə (itaətdən boyun qaırmaqla) Bizə deyil, ancaq zlərinə zlm etmiş oldular.  ۖ   ۖ 
Wa 'Idh Qulnā Adkhulū Hadhihi Al-Qaryata Fakulū Minhā Ĥaythu Shi'tum Raghadāan Wa Adkhulū Al-Bāba Sujjadāan Wa Qūlū Ĥiţţatun Naghfir Lakum Khaţāyākum  ۚ  Wa Sanazīdu Al-Muĥsinīna 002-058. Xatırlayın ki, (Tih səhrasından ıxandan sonra ) sizə: "Bu kəndə girin, bəyəndiyiniz yerdə, istədiyiniz şeyləri rahatlıqla yeyin və buranın qapısından (Allaha) səcdə edən halda "hittə!" ("bizi bağışla!") syləyərək daxil olun, Biz də gnahlarınızı bağışlarıq. Biz yaxşı əməl edənlərin savabını (mkafatını) artıracağıq", -demişdik.  ۚ 
Fabaddala Al-Ladhīna Žalamū Qawlāan Ghayra Al-Ladhī Qīla Lahum Fa'anzalnā `Alá Al-Ladhīna Žalamū Rijzāan Mina As-Samā'i Bimā Kānū Yafsuqūna 002-059. (zlərinə) zlm edənlər onlara deyilən (əmr olunan) sz başqası ilə dəyişdirdilər ("bizi bağışla" mənasında işlədilən "hittə" sznə glərək onu "buğda" mənasında olan "hintə" sz ilə əvəz etdilər). Biz də o zalımlara etdikləri haqsızlığa grə gydən şiddətli əzab gndərdik.
Wa 'Idh Astasqá Mūsá Liqawmihi Faqulnā Ađrib Bi`aşāka Al-Ĥajara  ۖ  Fānfajarat Minhu Athnatā `Ashrata `Aynāan  ۖ  Qad `Alima Kullu 'Unāsin Mashrabahum  ۖ  Kulū Wa Ashrabū Min Rizqi Al-Lahi Wa Lā Ta`thaw Fī Al-'Arđi Mufsidīna 002-060. Yadınıza salın ki, Musa z qvm n su istədikdə, Biz ona: "Əsanı daşa vur!" -dedik. (O, əsanı daşa vuran kimi) ondan (daşdan) on iki eşmə fışqırdı, hər kəs z eşməsini tanıdı. (Sonra onlara: ) "Allahın verdiyi ruzidən yeyin-iin, fəqət yer zndə z həddinizi aşaraq fəsad trətməyin!" (sylədik).  ۖ   ۖ   ۖ 
Wa 'Idhi Qultum Yā Mūsá Lan Naşbira `Alá Ţa`āmin Wāĥidind`u Lanā Rabbaka Yukhrij Lanā Mimmā Tunbitu Al-'Arđu Min Baqlihā Wa Qiththā'ihā Wa Fūmihā Wa `Adasihā Wa Başalihā  ۖ  Qāla 'Atastabdilūna Al-Ladhī Huwa 'Adná Bial-Ladhī Huwa Khayrun  ۚ  Ahbiţū Mişrāan Fa'inna Lakum Mā Sa'altum  ۗ  Wa Đuribat `Alayhimu Adh-Dhillatu Wa Al-Maskanatu Wa Bā'ū Bighađabin Mina Al-Lahi  ۗ  Dhālika Bi'annahum Kānū Yakfurūna Bi'āyāti Al-Lahi Wa Yaqtulūna An-Nabīyīna Bighayri Al-Ĥaqqi  ۗ  Dhālika Bimā `Aşaw Wa Kānū Ya`tadūna 002-061. Xatırlayın ki, siz (məyyən mddət səhrada qalmalı olduğunuz zaman): "Ya Musa! Biz (hər gn yediyimiz) eyni təama (qdrət halvasından və bildirin ətindən ibarət olan yeməyə) he vaxt dzməyəcəyik! Rəbbinə dua et ki, bizim n torpağın bitirdiyi şeylərdən tərəvəzindən, sarımsağından, mərciməyindən və soğanından yetirsin! - dediniz. (Musa da cavabında : ) "Siz xeyirli olan şeyləri bu cr alaq şeylərlə dəyişdirmək istəyirsiniz? (O halda) şəhərlərdən birinə gedin, istədiyinizi orada taparsınız!" - demişdi. Onlara zəlillik, miskinlik damğası vuruldu və Allahın qəzəbinə dar oldular. Bu (cəza) onların Allahın ayələrini inkar etdiklərinə və (Zəkəriyya, Yəhya və Şeyb kimi) peyğəmbərləri haqsız yerə ldrdklərinə grə idi. Bu onların (Allaha) asi olduqlarına və həddi aşdıqlarına (Allahın əmrlərini pozduqlarına) grə idi.  ۖ   ۚ   ۗ   ۗ   ۗ 
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Al-Ladhīna Hādū Wa An-Naşārá Wa Aş-Şābi'īna Man 'Āmana Bil-Lahi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Wa `Amila Şāliĥāan Falahum 'Ajruhum `Inda Rabbihim Wa Lā Khawfun `Alayhim Wa Lā Hum Yaĥzanūna 002-062. İman gətirənlərdən (msəlmanlardan), musavi (yəhudi), isəvi (xristian) və sabiilərdən Allaha, axirət gnnə (sədaqətlə) inanıb yaxşı iş grənlərin mkafatları Rəbbinin yanındadır. (Qiyamət gn) onların nə bir qorxusu olar, nə də onlar bir qəm-qssə grərlər.
Wa 'Idh 'Akhadhnā Mīthāqakum Wa Rafa`nā Fawqakumu Aţūra Khudhū Mā 'Ātaynākum Biqūwatin Wa Adhkurū Mā Fīhi La`allakum Tattaqūna 002-063. (Ey İsrail oğulları!) Sizdən əhd-peyman aldığımızı və Tur dağını başınızın zərinə qaldırdığımızı xatırlayın! (Biz: ) "Sizə gndərdiyimizi (Tvratı) mhkəm tutun, iindəkiləri unutmayın ki, bəlkə, pis əməllərdən əkinəsiniz" - (deyə əmr etmişdik).
Thumma Tawallaytum Min Ba`di Dhālika  ۖ  Falawlā Fađlu Al-Lahi `Alaykum Wa Raĥmatuhu Lakuntum Mina Al-Khāsirīna 002-064. Bundan sonra siz (əhdinizdən) dndnz (əvvəlcə əməl etdiyiniz Tvrata sonra əməl etmədiniz). Əgər sizə Allahın yazığı və rəhmi gəlməsəydi (tvbə etmək n mhlət verilməsəydi), əlbəttə, (byk) zərər əkənlərdən olardınız.  ۖ 
Wa Laqad `Alimtumu Al-Ladhīna A`tadaw Minkum As-Sabti Faqulnā Lahum Kūnū Qiradatan Khāsi'īna 002-065. Həqiqətdə siz bilirsiniz ki, iərinizdən bəzi kəslər şənbə gn (Davud zamanında şənbə gn balıq ovunun qadağan edilməsi) haqqında olan əmrdən kənara ıxdılar. Biz də onlara: "(Zəlil və) həqir meymunlar olun!" - dedik.
Faja`alnāhā Nakālāan Limā Bayna Yadayhā Wa Mā Khalfahā Wa Maw`ižatan Lilmuttaqīna 002-066. Biz bunu onlarla bir dvrdə yaşayanlar və sonradan gələnlər n ibrət və mttəqilərdən tr nəsihət olsun deyə etdik.
Wa 'Idh Qāla Mūsá Liqawmihi 'Inna Al-Laha Ya'murukum 'An Tadhbaĥū Baqaratan  ۖ  Qālū 'Atattakhidhunā Huzūan  ۖ  Qāla 'A`ūdhu Bil-Lahi 'An 'Akūna Mina Al-Jāhilīn 002-067. Yadınıza gətirin o vaxtı ki, Musa z qvmnə: "Allah sizə bir inək kəsmənizi əmr edir!" - dedi. Onlar isə: "Bizi məsxərəyəmi qoyursan?" - dedilər". (Musa da: ) Allah z məni cahil olmaqdan saxlasın!" - dedi. ~  ۖ   ۖ 
Qālū Ad`u Lanā Rabbaka Yubayyin Lanā Mā Hiya  ۚ  Qāla 'Innahu Yaqūlu 'Innahā Baqaratun Lā Fāriđun Wa Lā Bikrun `Awānun Bayna Dhālika  ۖ  Fāf`alū Mā Tu'umarūna 002-068. Onlar dedilər: "Bizdən tr Rəbbini ağırıb (Rəbbinə dua edib) soruş ki, o (inək) nə cr olmalıdır?" (Musa: ) "Allah o inəyin nə ox qoca, nə də ox cavan deyil, bunların ikisinin arasında (dyə) olduğunu buyurur. Sizə əmr olunan şeyi yerinə yetirin!" -dedi.  ۚ   ۖ 
Qālū Ad`u Lanā Rabbaka Yubayyin Lanā Mā Lawnuhā  ۚ  Qāla 'Innahu Yaqūlu 'Innahā Baqaratun Şafrā'u Fāqi`un Lawnuhā Tasurru An-Nāžirīna 002-069. Onlar dedilər: "Bizdən tr Rəbbini ağırıb soruş, qoy onun rəngini də bizə bildirsin". O da cavabında: "(Allah) onun tnd sarı rəngli və grənlərə xoş gələn (bir inək) olduğunu buyurur", dedi.  ۚ 
Qālū Ad`u Lanā Rabbaka Yubayyin Lanā Mā Hiya 'Inna Al-Baqara Tashābaha `Alaynā Wa 'Innā 'In Shā'a Al-Lahu Lamuhtadūna 002-070. Onlar (yenə) sylədilər: "Bizim n Rəbbinə dua et ki, onun əsl sifətini bizə bildirsin, nki biz (mumiyyətlə) inəkləri bir-birinə bənzədirik. Əgər Allah istəsə (biz kəsilməsi əmr edilən o inəyi tapar və bu məsələ barəsində), əlbəttə, dz yolda olarıq".
Qāla 'Innahu Yaqūlu 'Innahā BaqaratunDhalūlun Tuthīru Al-'Arđa Wa Lā Tasqī Al-Ĥartha MusallamatunShiyata Fīhā  ۚ  Qālū Al-'Āna Ji'ta Bil-Ĥaqqi  ۚ  Fadhabaĥūhā Wa Mā Kādū Yaf`alūna 002-071. (Musa) dedi: "(Rəbbiniz) buyurur ki, o (he kəsə) ram olmayıb boyunduruq gtrməyən, tarla srməyən, əkin suvarmayan, eyibsiz-qsursuz və ləkəsiz (sapsarı) bir inəkdir". (Bu zaman) onlar: "İndi işi həqiqətə gətirib ıxartdın", -dedilər və onu (inəyi tapıb) kəsdilər. Amma az qalmışdı ki, bu işi yerinə yetirməsinlər.  ۚ   ۚ 
Wa 'Idh Qataltum Nafsāan Fa Addāra'tum Fīhā Wa  ۖ  Allāhu Mukhrijun Mā Kuntum Taktumūna 002-072. Yadınıza salın ki, siz o zaman bir nəfəri ldrb (znz təmizə ıxarmaq məqsədilə), onun (qatili) barəsində mbahisə edirdiniz. Halbuki Allah gizlətdiyinizi zahirə ıxarandır!  ۖ 
Faqulnā Ađribūhu Biba`đihā  ۚ  Kadhālika Yuĥyī Al-Lahu Al-Mawtá Wa Yurīkum 'Āyātihi La`allakum Ta`qilūna 002-073. Belə olduqda Biz: "(Kəsilmiş inəyin) bir parasını ona (qatili bilinməyən lyə) vurun!" - dedik. (Onlar da vurdular və l dirildi). Allah (btn) lləri bu qaydada dirildər və sizə z mczələrini gstərər ki, ağla gəlib (bunu) dərk edəsiniz.  ۚ 
Thumma Qasat Qulūbukum Min Ba`di Dhālika Fahiya Kālĥijārati 'Aw 'Ashaddu Qaswatan  ۚ  Wa 'Inna Mina Al-Ĥijārati Lamā Yatafajjaru Minhu Al-'Anhāru  ۚ  Wa 'Inna Minhā Lamā Yashshaqqaqu Fayakhruju Minhu Al-Mā'u  ۚ  Wa 'Inna Minhā Lamā Yahbiţu Min Khashyati Al-Lahi  ۗ  Wa Mā Al-Lahu Bighāfilin `Ammā Ta`malūna 002-074. Bundan (bu əhvalatdan) sonra qəlbləriniz yenə sərtləşərək daş kimi, bəlkə, daha da qatı oldu. Həqiqətən, bəzi daşların iərisindən nəhrlər axar, bəzisi yarılıb iindən su fışqırar və bəzisi də Allahın qorxusundan (uca yerlərdən, dağdan) yuvarlanıb dşər. Allah sizin etdiklərinizdən, əlbəttə, qafil deyildir!  ۚ   ۚ   ۚ   ۗ 
'Afataţma`ūna 'An Yu'uminū Lakum Wa Qad Kāna Farīqun Minhum Yasma`ūna Kalāma Al-Lahi Thumma Yuĥarrifūnahu Min Ba`di Mā `Aqalūhu Wa Hum Ya`lamūna 002-075. (Ey mminlər!) İndi onların (yəhudilərin) sizə inanacaqlarına midmi edirsiniz? Halbuki (Musa dvrndə) onların iərisində elələri vardır ki, Allahın kəlamını (Tvratı) dinləyib anladıqdan sonra, onu bilə-bilə təhrif edirlər.
Wa 'Idhā Laqū Al-Ladhīna 'Āmanū Qālū 'Āmannā Wa 'Idhā Khalā Ba`đuhum 'Ilá Ba`đin Qālū 'Atuĥaddithūnahum Bimā Fataĥa Al-Lahu `Alaykum Liyuĥājjūkum Bihi `Inda Rabbikum  ۚ  'Afalā Ta`qilūna 002-076. (Bu mnafiqlər) iman gətirənlərlə grşdkləri zaman: "İman gətirdik",- deyirlər. Xəlvətdə olduqları vaxtda isə biri digərinə: "Allahın (Tvratda) sizə bildirdiyi şeyi (msəlmanlara) xəbər verirsiniz ki, Rəbbinizin yanında onları sizə qarşı dəlil gətirsinlər? (Bunu) dərk etmirsinizmi ?" - syləyirlər.  ۚ 
'Awalā Ya`lamūna 'Anna Al-Laha Ya`lamu Mā Yusirrūna Wa Mā Yu`linūna 002-077. Məgər onlar bilmirlərmi ki, Allah onların gizlində də, aşkarda da nə etdiklərini bilir?!
Wa Minhum 'Ummīyūna Lā Ya`lamūna Al-Kitāba 'Illā 'Amānīya Wa 'In Hum 'Illā Yažunnūna 002-078. Onların (yəhudilərdən) bəziləri də avamdırlar (bisavatdırlar), kitabı (Tvratı) bilməzlər. Uyduqları yalnız (bir sıra) boş arzulardır (xam xəyallardır). Onlar ancaq zənnə qapılırlar.
Fawaylun Lilladhīna Yaktubūna Al-Kitāba Bi'aydīhim Thumma Yaqūlūna Hādhā Min `Indi Al-Lahi Liyashtarū Bihi Thamanāan Qalīlāan  ۖ  Fawaylun Lahum Mimmā Katabat 'Aydīhim Wa Waylun Lahum Mimmā Yaksibūna 002-079. Vay o kəslərin halına ki, z əlləri ilə (istədikləri kimi) kitab (Tvrat) yazıb, sonra (onun mqabilində) bir az pul almaqdan tr: "Bu, Allah tərəfindəndir!" - deyirlər. z əlləri ilə (təhrif olunmuş kitab) yazdıqlarına grə vay onların halına! Qazandıqları şey n vay onların halına!  ۖ 
Wa Qālū Lan Tamassanā An-Nāru 'Illā 'Ayyāmāan Ma`dūdatan  ۚ  Qul 'Āttakhadhtum `Inda Al-Lahi `Ahdāan Falan Yukhlifa Al-Lahu `Ahdahu  ۖ  'Am Taqūlūna `Alá Al-Lahi Mā Lā Ta`lamūna 002-080. Onlar (yəhudilər): "Cəhənnəm odu bizə bir neə gndən artıq əzab verməz" -deyərlər. (Ya Rəsulum!) Onlara sylə: "Siz Allahdan belə bir vəd almısınızmı? (Əgər belədirsə) Allah he vaxt z əhdindən dnməz. Yoxsa Allaha qarşı bilmədiyinizi syləyirsiniz?"  ۚ  ~  ۖ 
Balá Man Kasaba Sayyi'atan Wa 'Aĥāţat Bihi Khī'atuhu Fa'ūlā'ika 'Aşĥābu An-Nāri  ۖ  Hum Fīhā Khālidūna 002-081. Bəli, gnah qazanan və qazandığı gnahlara əhatə olunan şəxslər cəhənnəmlikdirlər və orada həmişəlik qalacaqlar.  ۖ 
Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti 'Ūlā'ika 'Aşĥābu  ۖ  Al-Jannati Hum Fīhā Khālidūna 002-082. İman gətirənlər və yaxşı işlər grənlər isə behiştlikdirlər və orada əbədi olacaqlar.  ۖ 
Wa 'Idh 'Akhadhnā Mīthāqa Banī 'Isrā'īla Lā Ta`budūna 'Illā Al-Laha Wa Bil-Wālidayni 'Iĥsānāan Wa Dhī Al-Qurbá Wa Al-Yatāmá Wa Al-Masākīni Wa Qūlū Lilnnāsi Ĥusnāan Wa 'Aqīmū Aş-Şalāata Wa 'Ā Az-Zakāata Thumma Tawallaytum 'Illā Qalīlāan Minkum Wa 'Antum Mu`rūna 002-083. Yadınıza gətirin ki, Biz bir zaman İsrail oğullarından: "Allahdan qeyrisinə ibadət etməyin, valideynlərinizə, yaxın qohumlarınıza, yetimlərə, yoxsullara ehsan (yaxşılıq, kmək) edin, insanlarla xoş danışın, namaz qılın, zəkat verin!" - deyə əhd-peyman aldıq. Sonra, az bir qisminiz mstəsna olmaqla, əhdinizdən dndnz, nki siz (İsrail vladı haqdan) z dndərənsiniz.
Wa 'Idh 'Akhadhnā Mīthāqakum Lā Tasfikūna Dimā'akum Wa Lā Tukhrijūna 'Anfusakum Min Diyārikum Thumma 'Aqrartum Wa 'Antum Tash/hadūna 002-084. Xatırlayın ki, yenə bir zaman sizinlə: "Bir-birinizin qanını tkməyin, bir-birinizi yurdunuzdan ıxarmayın!" - deyə razılığa gəldik. Sonra siz (həmin əhd-peymana) şahid olub (onu) təsdiq etdiniz.
Thumma 'Antum Hā'uulā' Taqtulūna 'Anfusakum Wa Tukhrijūna Farīqāan Minkum Min Diyārihim Tažāharūna `Alayhim Bil-'Ithmi Wa Al-`Udwāni Wa 'In Ya'tūkum 'Usārá Tufādūhum Wa Huwa Muĥarramun `Alaykum 'Ikhrājuhum  ۚ  'A Fatu'uminūna Biba`đi Al-Kitābi Wa Takfurūna  ۚ  Biba`đin Famā Jazā'u Man Yaf`alu Dhālika Minkum 'Illā Khizyun Al-Ĥayāati  ۖ  Ad-Dunyā Wa Yawma Al-Qiyāmati Yuraddūna 'Ilá 'Ashaddi  ۗ  Al-`Adhābi Wa Mā Al-Lahu Bighāfilin `Ammā Ta`malūna 002-085. (Ey yəhudilər!) Siz elə adamlarsınız ki, (bu əhddən) sonra yenə bir-birinizi ldrr, znzdən olan bir dəstəya (tayfaya) zlm və dşmənilik etmək n kməkləşib, onları z yurdlarından kənar edirsiniz. Onlar (znzdən olanlar başqalarına) əsir dşb yanınıza gəlsələr, fidyə verib azad edirsiniz. Halbuki onları (z yurdlarından) ıxartmaq sizə haram edilmişdi. Aya, siz kitabın (Tvratın) bir hissəsinə inanıb, digər qismini inkar edirsiniz? Sizlərdən bu cr işlər grənlərin cəzası dnyada yalnız rsvay olmaq, qiyamətdə isə ən şiddətli əzaba dar olmaqdır. Allah etdiklərinizin he birindən qafil deyildir.  ۚ   ۚ   ۖ   ۗ 
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Ashtaraw Al-Ĥayāata Ad-Dunyā Bil-'Ākhirati  ۖ  Falā Yukhaffafu `Anhumu Al-`Adhābu Wa Lā Hum Yunşarūna 002-086. Onlar (yəhudilər) axirəti dnya həyatına satan kimsələrdir. Buna grə də onların nə əzabı ynglləşər, nə də onlara kmək olunar.  ۖ 
Wa Laqad 'Ātaynā Mūsá Al-Kitāba Wa Qaffaynā Min Ba`dihi Bir-Rusuli  ۖ  Wa 'Ātaynā `Īsá Abna Maryama Al-Bayyināti Wa 'Ayyadnāhu Birūĥi Al-Qudusi  ۗ  'Afakullamā Jā'akum Rasūlun Bimā Lā Tahwá 'Anfusukum Astakbartum Fafarīqāan Kadhdhabtum Wa Farīqāan Taqtulūn 002-087. (Ey İsrail vladı!) Biz Musaya kitab (Tvrat) verdik, ondan sonra da bir-birinin ardınca peyğəmbərlər gndərdik. Məryəm oğlu İsaya aşkar mczələr (dəlillər) bəxş etdik və onu mqəddəs ruhla (Cəbraillə və ya ismi-əzəmlə) qvvətləndirdik. Hər dəfə sizə rəyinizə yatmayan bir şey (əmr, buyuruq) gətirən peyğəmbərə təkəbbr gstərmirdinizmi? Məhz buna grə də onların bir qismini təkzib etdiniz, bir qismini isə ldrdnz (Zəkəriyya və ya Yəhya kimi).  ۖ   ۗ 
Wa Qālū Qulūbunā Ghulfun  ۚ  Bal La`anahumu Al-Lahu Bikufrihim Faqalīlāan Mā Yu'uminūna 002-088. (Yəhudilər Quranı anlamaq və qəbul etmək barəsində) dedilər: "Bizim qəlblərimiz rtldr (pərdəlidir)". (Lakin bu he də belə deyildir). Əksinə, Allah onlara kfrlərinə grə lənət eləmişdir. Buna grə də onların ancaq az bir hissəsi (İbn Səlam və yoldaşları kimi) iman gətirər.  ۚ 
Wa Lammā Jā'ahum Kitābun Min `Indi Al-Lahi Muşaddiqun Limā Ma`ahum Wa Kānū Min Qablu Yastaftiĥūna `Alá Al-Ladhīna Kafarū Falammā Jā'ahum Mā `Arafū Kafarū Bihi  ۚ  Fala`natu Al-Lahi `Alá Al-Kāfirīna 002-089. Onlara Allah tərəfindən əllərindəkini (Tvratı) təsdiq edən bir kitab (Quran) gndərildiyi zaman (onu qəbul etmədilər). Halbuki əvvəlcə (Muhəmməddən qabaq) kafirlərə (ərəb mşriklərinə) qələbə almaq n ("Tvratda adı əkilən axirzzəman peyğəmbər gəlib bizə yardım edəydi!" - deyə Allaha) yalvarırdılar. Bildikləri (peyğəmbər) gəldikdə isə, (paxıllıq edib) ona inanmadılar. Allah kafirlərə lənət eləsin!  ۚ 
Bi'sa Mā Ashtaraw Bihi 'Anfusahum 'An Yakfurū Bimā 'Anzala Al-Lahu Baghyāan 'An Yunazzila Al-Lahu Min Fađlih `Alá Man Yashā'u Min  ۖ  `Ibādihi Fabā'ū Bighađabin `Alá  ۚ  Ghađabin Wa Lilkāfirīna `Adhābun Muhīnun 002-090. Allahın z qullarından istədiyi şəxsə ltf etməsinə (peyğəmbərlik verməsinə) həsəd aparmaq, Onun gndərdiyini (Quranı) inkar etməklə (yəhudilərin) vicdanlarını satmaları nə qədər də pisdir! Bununla onlar (zlərinə qarşı) Allahın qəzəbi stnə bir qəzəb də artırdılar. Kafirləri zəliledici əzab gzləyir! ~  ۖ   ۚ 
Wa 'Idhā Qīla Lahum 'Āminū Bimā 'Anzala Al-Lahu Qālū Nu'uminu Bimā 'Unzila `Alaynā Wa Yakfurūna Bimā Warā'ahu Wa Huwa Al-Ĥaqqu Muşaddiqāan Limā Ma`ahum  ۗ  Qul Falima Taqtulūna 'Anbiyā'a Al-Lahi Min Qablu 'In Kuntum Mu'uminīna 002-091. Onlara: "Allahın nazil etdiklərinə (İncilə və Qurana) inanın!" - deyildikdə, onlar: "Biz zmzə gndərilənə (Tvrata) inanırıq", -deyərək, ondan başqasını (sonrakını) inkar edirlər. Halbuki o (sonra gndərilən Quran) onların əllərində olanı (Tvratı) təsdiq edən bir həqiqətdir. (Ya Rəsulum!) Onlara sylə: "Əgər siz inanan kəslərsinizsə, bəs nə n əvvəllər Allahın peyğəmbərlərini ldrrdnz?"  ۗ 
Wa Laqad Jā'akum Mūsá Bil-Bayyināti Thumma Attakhadhtumu Al-`Ijla Min Ba`dihi Wa 'Antum Žālimūna 002-092. Musa sizə aıq-aydın dəlillər (mczələr) gətirmişdi. Siz isə onun ardınca (Musa Tur dağına getdikdən sonra) buzova sitayiş edərək (znzə) zlm etdiniz.
Wa 'Idh 'Akhadhnā Mīthāqakum Wa Rafa`nā Fawqakumu Aţūra Khudhū Mā 'Ātaynākum Biqūwatin Wa Asma`ū  ۖ  Qālū Sami`nā Wa `Aşaynā Wa 'Ushribū Fī Qulūbihimu Al-`Ijla Bikufrihim  ۚ  Qul Bi'samā Ya'murukum Bihi 'Īmānukum 'In Kuntum Mu'uminīna 002-093. Yadınıza salın o vaxtı ki, Biz sizdən əhd alıb, Tur dağını başınızın stnə qaldırmış və: "Sizə verdiyimizdən (Tvratdan) mhkəm yapışın, (oradakı hkmləri) eşidin!" (demişdik). Onlar (sizin ata-babalarınız) isə: "Eşitdik və (o hkmlərə) qarşı ıxdıq (əməl etmədik)!" - dedilər. nki kfrləri zndən buzovun məhəbbəti qəlblərini brmşd. (Ya Rəsulum!) Onlara de: "Əgər iman gətirmisinizsə, imanınızın sizə belə əmr etməsi necə də pisdir!"  ۖ   ۚ  ~
Qul 'In Kānat Lakumu Ad-Dāru Al-'Ākhiratu `Inda Al-Lahi Khālişatan Min Dūni An-Nāsi Fatamannaw Al-Mawta 'In Kuntum Şādiqīna 002-094. (Ya Rəsulum!) Sən onlara (yəhudilərə) de. "Əgər (sizin iddianıza grə) Allah yanında axirət evi (Cənnət) başqa insanlara deyil, yalnız sizə məxsusdursa və əgər siz (bunu) doğru deyirsinizsə, onda (Allahdan) lm istəyin!" (nki Cənnətin yalnız znə aid olduğunu iddia edən kimsə ona qovuşmaga səbəb olan lm mtləq arzulayar).
Wa Lan Yatamannawhu 'Abadāan Bimā Qaddamat 'Aydīhim Wa  ۗ  Allāhu `Alīmun Biž-Žālimīna 002-095. (Əlbəttə) onlar z əməllərini bildiklərinə grə lm əsla istəməzlər. Allah zalımları tanıyandır!  ۗ 
Wa Latajidannahum 'Aĥraşa An-Nāsi `Alá Ĥayāatin Wa Mina Al-Ladhīna 'Ashrakū  ۚ  Yawaddu 'Aĥaduhum Law Yu`ammaru 'Alfa Sanatin Wa Mā Huwa Bimuzaĥziĥihi Mina Al-`Adhābi 'An Yu`ammara Wa  ۗ  Allāhu Başīrun Bimā Ya`malūna 002-096. Sən onları (yəhudiləri) btn insanlardan, hətta mşriklərdən də daha artıq yaşamağa həris grərsən. Onlardan hər biri istər ki, min il yaşasın, halbuki (uzun mr etmək) onların he birini axirət əzabından uzaqlaşdırmaz. Allah onların nə etdiklərini grəndir!  ۚ   ۗ 
Qul Man Kāna `Adūwāan Lijibrīla Fa'innahu Nazzalahu `Alá Qalbika Bi'idhni Al-Lahi Muşaddiqāan Limā Bayna Yadayhi Wa Hudáan Wa Bushrá Lilmu'uminīna 002-097. (Ya Rəsulum!) Cəbrailə dşmən olan kimsəyə de ki, onu (Quranı) zndən əvvəlkiləri (Tvratı və İncili) təsdiqləyici, mminlər n isə hidayət və mjdəi olaraq Allahın izni ilə sənin qəlbinə o nazil etmişdir.
Man Kāna `Adūwāan Lillahi Wa Malā'ikatihi Wa Rusulihi Wa Jibrīla Wa Mīkāla Fa'inna Al-Laha `Adūwun Lilkāfirīna 002-098. Hər kim Allaha, onun mələklərinə və peyğəmbərlərinə, Cəbrailə və Mikailə dşməndirsə, şbhəsiz, Allah da (belə) kafirlərə dşməndir.
Wa Laqad 'Anzalnā 'Ilayka 'Āyātin Bayyinātin  ۖ  Wa Mā Yakfuru Bihā 'Illā Al-Fāsiqūna 002-099. (Ya Rəsulum!) Biz sənə (ehkamı bildirən, halal və haramı ayıran) aıq-aydın dəlillər gndərdik, onları yalnız fasiqlər inkar edərlər.  ۖ 
'Awakullamā `Āhadū `Ahdāan Nabadhahu Farīqun Minhum  ۚ  Bal 'Aktharuhum Lā Yu'uminūna 002-100. (Yəhudilər) hər dəfə əhd bağladıqları zaman onların bir qismi onu pozmadımı?! Onların, bəlkə də, oxu (Tvrata) inanmır.  ۚ 
Wa Lammā Jā'ahum Rasūlun Min `Indi Al-Lahi Muşaddiqun Limā Ma`ahum Nabadha Farīqun Mina Al-Ladhīna 'Ū Al-Kitāba Kitāba Al-Lahi Warā'a Žuhūrihim Ka'annahum Lā Ya`lamūna 002-101. Allah tərəfindən onlara əllərindəkini (Tvratı) təsdiq edən bir peyğəmbər gəldikdə kitab verilənlərdən (yəhudilərdən) bir qismi (Tvratda Muhəmməd əleyhissəlamın həqiqi peyğəmbər olduğu barədə deyilənləri) guya bilmirmiş kimi, Allahın kitabına arxa evirdi.
Wa Attaba`ū Mā Tatlū Ash-Shayāţīnu `Alá Mulki Sulaymāna  ۖ  Wa Mā Kafara Sulaymānu Wa Lakinna Ash-Shayāţīna Kafarū Yu`allimūna An-Nāsa As-Siĥra Wa Mā 'Unzila `Alá Al-Malakayni Bibābila Hārūta Wa Mārūta  ۚ  Wa Mā Yu`allimāni Min 'Aĥadin Ĥattá Yaqūlā 'Innamā Naĥnu Fitnatun Falā Takfur  ۖ  Fayata`allamūna Minhumā Mā Yufarriqūna Bihi Bayna Al-Mar'i Wa Zawjihi  ۚ  Wa Mā Hum Biđārrīna Bihi Min 'Aĥadin 'Illā Bi'idhni Al-Lahi  ۚ  Wa Yata`allamūna Mā Yađurruhum Wa Lā Yanfa`uhum  ۚ  Wa Laqad `Alimū Lamani Ashtarāhu Mā Lahu Fī Al-'Ākhirati Min Khalāqin  ۚ  Wa Labi'sa Mā Sharaw Bihi 'Anfusahum  ۚ  Law Kānū Ya`lamūna 002-102. (Yəhudilər) Sleymanın səltənətinə (şahlığına) dair şeytanların oxuduqlarına (sehr kitablara) uydular. Sleyman (bu kitablara uymadığı n) kafir olmadı, lakin şeytanlar (bildikləri) sehri və Babildə Harut və Marut adlı iki mələyə nazil olanları xalqa yrədərək kafir oldular. Halbuki (o iki mələk): "Biz (Allah tətəfindən gndərilmiş) imtahanıq (sınağıq), sən gəl kafir olma!" - deməmiş he kəsə sehr yrətmirdilər. (Bununla belə yəhudilər) yenə də ər-arvad arasına nifaq salan işləri onlardan yrənirdilər. Lakin onlar (sehrbazlar) Allahın izni olmadan he kəsə zərər verə bilməzlər. Onlar (yəhudilər) ancaq zlərinə faydası olmayan, zərər verən şeyləri yrənirdilər. Həqiqətən, onlar (yəhudilər) belə şeyləri satın alanların (Allahın kitabını şeytan əməlləri ilə mbadilə edənlərin) axirətdə payı olmadığını yaxşı bilirlər. Kaş ki, onlar zlərini nə qədər yaramaz bir şeyə satdıqlarını biləydilər!  ۖ   ۚ   ۖ   ۚ   ۚ   ۚ   ۚ  ~  ۚ 
Wa Law 'Annahum 'Āmanū Wa Attaqaw Lamathūbatun Min `Indi Al-Lahi Khayrun  ۖ  Law Kānū Ya`lamūna 002-103. Əgər onlar (Qurana və Peyğəmbərə) iman gətirib pis əməllərdən (sehrə uymaqdan) əkinsəydilər, Allah tərəfindən əldə etdikləri savab daha xeyirli olardı. Kaş ki, bunu dərk edəydilər.  ۖ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Taqūlū Rā`inā Wa Qūlū Anžurnā Wa Asma`ū  ۗ  Wa Lilkāfirīna `Adhābun 'Alīmun 002-104. Ey iman gətirənlər! "Raina" deməyin (bu sz ərəb dilində "bizi qoru", "bizdə gozn olsun", "bizə bax", "bizi gzlə", "bizə qayğı və ehtiram gstər", mənalarında işləndiyi halda, ibrani dilində yuxarıdakı mənalarla yanaşı, "bizə obanlıq et", "bizim obanımız"; "ay səfeh" mənalarında da işlədilir. Yəhudilər həmin szdən Peyğəmbərə qarşı bir istehza vasitəsi kimi istifadə edirdilər), "unzurna" syləyin! (Allahın hkmn) eşidin! Kafirləri şiddətli əzab gzləyir.  ۗ 
Mā Yawaddu Al-Ladhīna Kafarū Min 'Ahli Al-Kitābi Wa Lā Al-Mushrikīna 'An Yunazzala `Alaykum Min Khayrin Min Rabbikum Wa  ۗ  Allāhu Yakhtaşşu Biraĥmatihi Man Yashā'u Wa  ۚ  Allāhu Dhū Al-Fađli Al-`Ažīmi 002-105. (Ey mminlər!) Nə əhli-kitabdan olan kafirlər, nə də mşriklər sizə Rəbbiniz tərəfindən he bir xeyir gndərilməsini istəməzlər. Halbuki Allah z mərhəmətini istədiyi kimsəyə məxsus (bəxş) edər. Allah byk mərhəmət (nemət) sahibidir!  ۗ   ۚ 
Mā Nansakh Min 'Āyatin 'Aw Nunsihā Na'ti Bikhayrin Minhā 'Aw Mithlihā  ۗ  'Alam Ta`lam 'Anna Al-Laha `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 002-106. Biz (zaman, məkan və şəraitin tələbinə grə) hər hansı bir ayəni (ayənin hkmn) ləğv edir və ya onu unutdururuqsa, ondan daha yaxşısını, yaxud ona bənzərini gətiririk. Allahın hər şeyə qadir olmasını bilmirsənmi?!  ۗ 
'Alam Ta`lam 'Anna Al-Laha Lahu Mulku As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۗ  Wa Mā Lakum Min Dūni Al-Lahi Min Wa Līyin Wa Lā Naşīrin 002-107. Məgər sən bilmirsən ki, gylərin və yerin səltənəti (hkmranlığı) ancaq Allaha məxsusdur və sizin Allahdan başqa bir dostunuz və yardımınız yoxdur?!  ۗ 
'Am Turīdūna 'An Tas'alū Rasūlakum Kamā Su'ila Mūsá Min Qablu  ۗ  Wa Man Yatabaddali Al-Kufra Bil-'Īmāni Faqad Đalla Sawā'a As-Sabīli 002-108. (Ey Məkkə əhli!) Yoxsa siz də bundan əvvəl Musa sorğu-suala əkildiyi kimi Peygəmbərinizi (Muhəmmədi) sorğu-suala əkmək istəyirsiniz? İmanı kfrə dəyişən kəs, həqiqətən, doğru yoldan azmışdır.  ۗ 
Wadda Kathīrun Min 'Ahli Al-Kitābi Law Yaruddūnakum Min Ba`di 'Īmānikum Kuffārāan Ĥasadāan Min `Indi 'Anfusihim Min Ba`di Mā Tabayyana Lahumu Al-Ĥaqqu  ۖ  Fā`fū Wa Aşfaĥū Ĥattá Ya'tiya Al-Lahu Bi'amrihi  ۗ  'Inna Al-Laha `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 002-109. (Ey mminlər!) Kitab əhlindən bir oxu həqiqət onlara bəlli olduqdan sonra belə, təbiətlərindəki həsəd (paxıllıq) zndən sizi, iman gətirmiş olduğunuz halda, yenidən kfrə svq etmək istərlər. Allahın əmri gəlincəyə qədər (hələlik) həmin şəxsləri əfv edin və onları qınamayın (onlardan z evirməyin). Şbhəsiz ki, Allah hər şeyə qadirdir!  ۖ  ~  ۗ 
Wa 'Aqīmū Aş-Şalāata Wa 'Ā Az-Zakāata  ۚ  Wa Mā Tuqaddimū Li'nfusikum Min Khayrin Tajidūhu `Inda Al-Lahi  ۗ  'Inna Al-Laha Bimā Ta`malūna Başīrun 002-110. Namaz qılın, zəkat verin! znzdən tr (əvvəlcə) etdiyiniz xeyri (yaxşı əməllərin əvəzini) Allah yanında taparsınız. Həqiqətən, Allah nə etdiklərinizi grəndir!  ۚ   ۗ 
Wa Qālū Lan Yadkhula Al-Jannata 'Illā Man Kāna Hūdāan 'Aw Naşārá  ۗ  Tilka 'Amānīyuhum  ۗ  Qul Hātū Burhānakum 'In Kuntum Şādiqīn 002-111. (Yəhudilər və xapərəstlər) dedilər: "Cənnətə yəhudilərdən və xapərəstlərdən başqası girməyəcək!" Bu, ancaq onların xlyalarıdır. (Ya Rəsulum!) Onlara sylə: "Əgər (bu sz) doğru deyirsinizsə, dəlilinizi gətirin!"  ۗ   ۗ 
Balá Man 'Aslama Wajhahu Lillahi Wa Huwa Muĥsinun Falahu 'Ajruhu `Inda Rabbihi Wa Lā Khawfun `Alayhim Wa Lā Hum Yaĥzanūna 002-112. (Xeyr, onların dediyi kimi deyil) əksinə, yaxşı işlər grb zlərini Allaha təslim edənlərin Rəbbi yanında mkafatı (əvəzi) vardır. Onların (axirətdə) he bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qssə grməzlər. ~
Wa Qālati Al-Yahūdu Laysati An-Naşārá `Alá Shay'in Wa Qālati An-Naşārá Laysati Al-Yahūdu `Alá Shay'in Wa Hum Yatlūna Al-Kitāba  ۗ  Kadhālika Qāla Al-Ladhīna Lā Ya`lamūna Mithla Qawlihim  ۚ  Fa-Allāhu Yaĥkumu Baynahum Yawma Al-Qiyāmati Fīmā Kānū Fīhi Yakhtalifūna 002-113. Yəhudilər dedilər: "Xapərəstlər (dində dzgn və mtəbər) bir şeyə istinad etmirlər". Xapərəstlər də: "Yəhudilər (dində dzgn və mtəbər) bir şeyə istinad etmirlər ", -sylədilər. Halbuki onların hər ikisi kitab (Tvrat və İncil) oxuyur. (Kitab əhli olmayan və yazıb-oxumaq) bilməyənlər də onlar kimi danışdılar. Allah onların aralarındakı bu ixtilafın hkmn qiyamət gn verəcəkdir!  ۗ   ۚ 
Wa Man 'Ažlamu Mimman Mana`a Masājida Al-Lahi 'An Yudhkara Fīhā Asmuhu Wa Sa`á Fī Kharābihā  ۚ  'Ūlā'ika Mā Kāna Lahum 'An Yadkhulūhā 'Ilā Khā'ifīna  ۚ  Lahum Ad-DunKhizyun Wa Lahum Al-'Ākhirati `Adhābun `Ažīmun 002-114. Allahın məscidlərində Onun (Allahın) adının əkilməsinə maneilik trədənlərdən və onların xarab edilməsinə (dağılmasına) alışanlardan daha zalım kim ola bilər? Halbuki onlar oraya (məscidlərə) ancaq qorxa-qorxa girməli idilər. Onları dnyada rsvayılıq, axirətdə isə byk əzab gzləyir!  ۚ   ۚ 
Wa Lillahi Al-Mashriqu Wa Al-Maghribu  ۚ  Fa'aynamā Tuwallū Fathamma Wajhu Al-Lahi 'Inna  ۚ  Al-Laha Wāsi`un `Alīmun 002-115. Şərq də, Qərb də Allahındır: hansı tərəfə ynəlsəniz (z tutsanız) Allah oradadır. Şbhəsiz ki, Allah (z mərhəməti ilə) genişdir, (O, hər şeyi) biləndir!  ۚ   ۚ 
Wa Qālū Attakhadha Al-Lahu Waladāan  ۗ  Subĥānahu  ۖ  Bal Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۖ  Kullun Lahu Qānitūna 002-116. (Yəhudilər, xapərəstlər və mşriklər) dedilər: "Allah (z n) vlad gtrmşdr". Allah pak və mqəddəsdir (bu szlərin Ona he bir aidiyyəti yoxdur. O, btn eyib və nqsanlardan xalidir). Bəli, gylərdə və yerdə nə varsa, hamısı Ona məxsusdur, hamısı Onun itaətindədir!  ۗ   ۖ   ۖ 
Badī`u As-Samāwāti Wa Al-'Arđi  ۖ  Wa 'Idhā Qađá 'Amrāan Fa'innamā Yaqūlu Lahu Kun Fayakūnu 002-117. Gyləri və yeri icad edən (yoxdan yaradan) Odur. Bir işin yaranmasını istədiyi zaman, ona (o işə) yalnız: "Ol !" -deyər, o da (fvrən) olar.  ۖ 
Wa Qāla Al-Ladhīna Lā Ya`lamūna Lawlā Yukallimunā Al-Lahu 'Aw Ta'tīnā 'Āyatun  ۗ  Kadhālika Qāla Al-Ladhīna Min Qablihim Mithla Qawlihim  ۘ  Tashābahat Qulūbuhum  ۗ  Qad Bayyannā Al-'Āyāti Liqawmin Yūqinūna 002-118. (Mşriklərdən olan) cahillər dedilər: "Nə olaydı ki, Allah bizimlə də danışaydı, bizə də bir ayə gələydi!" Onlardan əvvəl gələnlər (yəhudilər və xapərəstlər) də buna bənzər szlər demişdilər. Onların qəlbləri biri-birinə bənzəyir. Biz tam yəqinliklə iman gətirənlərə ayələrimizi (dəlillərimizi) aıqcasına gstərdik.  ۗ   ۘ   ۗ 
'Innā 'Arsalnāka Bil-Ĥaqqi Bashīrāan Wa Nadhīrāan  ۖ  Wa Lā Tus'alu `An 'Aşĥābi Al-Jaĥīmi 002-119. (Ya Rəsulum!) Biz səni (mminlərə) haqq ilə (Quranla) mjdə verməyə və (kafirləri) qorxutmağa gondərdik. Cəhənnəm əhli barəsində isə sən sorğu-suala tutulmayacaqsan.  ۖ 
Wa Lan Tarđá `Anka Al-Yahūdu Wa Lā An-Naşārá Ĥattá Tattabi`a Millatahum  ۗ  Qul 'Inna Hudá Al-Lahi Huwa Al-Hudá  ۗ  Wa La'ini Attaba`ta 'Ahwā'ahum Ba`da Al-Ladhī Jā'aka Mina Al-`Ilmi  ۙ  Mā Laka Mina Al-Lahi Min Wa Līyin Wa Lā Naşīrin 002-120. (Ya Rəsulum!) Sən yəhudi və xapərəstlərin millətlərinə (dinlərinə) tabe olmayınca onlar səndən qətiyyən razı qalmayacaqdır. (Onlara) de: "Dzgn yol yalnız Allahın gstərdiyi yoldur!" Əgər sənə gələn elmdən (vəhydən) sonra onların (nəfslərindən gələn) istəklərinə uysan, o zaman səni Allahdan (Allahın əzabından) qoruyacaq nə bir dost, nə də bir kməki tapılar.  ۗ   ۗ   ۙ 
Al-Ladhīna 'Ātaynāhumu Al-Kitāba Yatlūnahu Ĥaqqa Tilāwatihi 'Ūlā'ika Yu'uminūna Bihi  ۗ  Wa Man Yakfur Bihi Fa'ūlā'ika Humu Al-Khāsirūna 002-121. Verdiyimiz kitabı layiqincə (təhrif etmədən) oxuyanlar həmin kitaba iman gətirənlərdir, onu inkar edənlər (dəyişdirənlər) isə (dnyada və axirətdə) zlərinə zərər yetirənlərdir. ~  ۗ 
Yā Banī 'Isrā'īla Adhkurū Ni`matiya Allatī 'An`amtu `Alaykum Wa 'Annī Fađđaltukum `Alá Al-`Ālamīna 002-122. Ey İsrail vladı! Sizə verdiyim nemətimi və sizi (əcdadınızı) aləmlər zərinə (btn mmətlərə) stn etdiyimi xatırlayın!
Wa Attaqū Yawmāan Lā Tajzī Nafsun `An Nafsin Shay'āan Wa Lā Yuqbalu Minhā `Adlun Wa Lā Tanfa`uhā Shafā`atun Wa Lā Hum Yunşarūna 002-123. Qorxun elə bir gndən ki, (o gn) he kəs he kəsin işinə yarıya bilməz (he kəs he kəs n bir şey dəyə bilməz), he kəsdən (grdy pis işlər mqabilində) əvəz (fidyə) qəbul edilməz, he kəsin şəfaəti fayda verməz və (Allahın əzabından xilas olmaqda) onlara (gnahkarlara) he bir kmək də gstərilməz!
Wa 'Idh Abtalá 'Ibrāhīma Rabbuhu Bikalimātin Fa'atammahunna  ۖ  Qāla 'Innī Jā`iluka Lilnnāsi 'Imāmāan  ۖ  Qāla Wa Min Dhurrīyatī  ۖ  Qāla Lā Yanālu `Ahdī Až-Žālimīna 002-124. (Ya Rəsulum!) Yadına sal ki, İbrahimi z Rəbbi bir neə szlə (bəzi əmrləri ilə) imtahana əkdiyi zaman o, (Allahın əmrlərini) tamamilə yerinə yetirdi. (Belə olduqda Allah ona: ) "Səni insanlara imam (dini rəhbər, başı) təyin edəcəyəm", -dedi. (İbrahim isə: ) "Nəslimdən necə?" - deyə soruşdu. (Allah onun cavabında: ) "(Sənin nəslindən olan) zalımlar mənim əhdimə (imamlığıma) nail olmazlar", -buyurdu.  ۖ   ۖ   ۖ 
Wa 'Idh Ja`alnā Al-Bayta Mathābatan Lilnnāsi Wa 'Amnāan Wa Attakhidhū Min Maqāmi 'Ibrāhīma Muşalláan  ۖ  Wa `Ahidnā 'Ilá 'Ibrāhīma Wa 'Ismā`īla 'An Ţahhirā Baytiya Lilţţā'ifīna Wa Al-`Ākifīna Wa Ar-Rukka`i As-Sujūdi 002-125. (Ya Rəsulum!) Yadına sal ki, Biz evi (Kəbəni) insanlar n savab (ziyarətgah) və əmin-amanlıq yeri etdik. (Ey mminlər! Sizə də: ) "İbrahimin durduğu yeri (znzə) namazgah edin!" - (dedik). İbrahimə və İsmailə də: "Evimi (Kəbəni) təvaf edənlər, orada qalıb həmişə ibadətdə olanlar, rku və səcdə ilə namaz qılanlar n (btlərdən) təmizləyin! - deyə tvsiyə etdik.  ۖ 
Wa 'Idh Qāla 'Ibrāhīmu Rabbi Aj`al Hādhā Baladāan 'Āmināan Wa Arzuq 'Ahlahu Mina Ath-Thamarāti Man 'Āmana Minhum Bil-Lahi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri  ۖ  Qāla Wa Man Kafara Fa'umatti`uhu Qalīlāan Thumma 'Ađţarruhu 'Ilá `Adhābi An-Nāri  ۖ  Wa Bi'sa Al-Maşīru 002-126. Yadına sal ki, İbrahim; "Ey Rəbbim, buranı bəladan asudə (uzaq) bir şəhər et, əhalisinin Allaha və axirət gnnə inananlarına crbəcr meyvələrdən ruzi ver!"- deyə dua etdikdə, O (Allah) : "Kafir olanlara da bir qədər (mrləri boyu) ruzi verərəm, lakin sonra da cəhənnəm əzabına dar edərəm. Amma ora (Cəhənnəm) nə fəna bir yerdir!" - deyə buyurdu.  ۖ  ~  ۖ 
Wa 'Idh Yarfa`u 'Ibrāhīmu Al-Qawā`ida Mina Al-Bayti Wa 'Ismā`īlu Rabbanā Taqabbal Minnā  ۖ  'Innaka 'Anta As-Samī`u Al-`Alīmu 002-127. Onu da yadına sal ki, İbrahim və İsmail evin (Kəbənin) bnvrəsini ucaltdıqları zaman: "Ey Rəbbimiz! (Bu xeyirli işi) bizdən qəbul et, Sən, doğrudan da, (hər şeyi) eşidənsən, bilənsən!" - deyə dua etdilər.  ۖ 
Rabbanā Wa Aj`alnā Muslimayni Laka Wa Min Dhurrīyatinā 'Ummatan Muslimatan Laka Wa 'Arinā Manāsikanā Wa Tub `Alaynā  ۖ  'Innaka 'Anta At-Tawwābu Ar-Raĥīmu 002-128. (İbrahim və İsmail dedilər: ) "Ey Rəbbimiz! Bizim hər ikimizi Sənə itaətkar (msəlman), nəslimizdən yetişənləri Sənə təslim olan mmət (msəlman) et, bizə (həcc) əməllərimizi (ibadət qaydalarımızı) gstər, tvbəmizi qəbul et! Həqiqətən, Sən tvbələri qəbul edənsən, mərhəmətlisən!"  ۖ 
Rabbanā Wa Ab`ath Fīhim Rasūlāan Minhum Yatlū `Alayhim 'Āyātika Wa Yu`allimuhumu Al-Kitāba Wa Al-Ĥikmata Wa Yuzakkīhim  ۚ  'Innaka 'Anta Al-`Azīzu Al-Ĥakīmu 002-129. (Onlar yenə dedilər: ) "Ey Rəbbimiz! Onların (nəslimizin) iərisindən zlərinə elə bir peyğəmbər gndər ki, Sənin ayələrini (hkmlərini) onlara oxusun, (Sən gndərən) Kitabı (Quranı) və (oradakı) hikməti onlara yrətsin, onları (gnahlardan) təmizləsin! Həqiqətən, Sən yenilməz qvvət, hikmət sahibisən".  ۚ 
Wa Man Yarghabu `An Millati 'Ibrāhīma 'Illā Man Safiha Nafsahu  ۚ  Wa Laqadi Aşţafaynāhu Fī Ad-Dunyā  ۖ  Wa 'Innahu Fī Al-'Ākhirati Lamina Aş-Şāliĥīna 002-130. (Ya Rəsulum!) zn səfehliyə qoyanlardan başqa kim İbrahimin dinindən z evirər? Həqiqətən, Biz onu dnyada (peyğəmbərlik və Kəbəni təmir etmə n) sedik. Şbhə yoxdur ki, o, axirətdə də əməlisaleh olanlardandır.  ۚ   ۖ 
'Idh Qāla Lahu Rabbuhu 'Aslim  ۖ  Qāla 'Aslamtu Lirabbi Al-`Ālamīna 002-131. Rəbbi İbrahimə : "(Əmrimə) təslim ol!" - dedikdə, o: "Aləmlərin Rəbbinə təslim oldum (msəlman oldum)!" - deyə cavab vermişdi. ~  ۖ 
Wa Waşşá Bihā 'Ibrāhīmu Banīhi Wa Ya`qūbu Yā Banīya 'Inna Al-Laha Aşţafá Lakumu Ad-Dīna Falā Tamūtunna 'Illā Wa 'Antum Muslimūna 002-132. İbrahim və (sonra da) Yəqub bunu (msəlman olmağı) z oğlanlarına vəsiyyət edib (hər biri dedi) : "Ey oğlanlarım, həqiqətən, Allah sizin n (belə bir) din (islam dini) sedi, siz də ancaq msəlman olaraq lməlisiniz!"
'Am Kuntum Shuhadā'a 'Idh Ĥađara Ya`qūba Al-Mawtu 'Idh Qāla Libanīhi Mā Ta`budūna Min Ba`dī Qālū Na`budu 'Ilahaka Wa 'Ilaha 'Ābā'ika 'Ibrāhīma Wa 'Ismā`īla Wa 'Isĥāqa 'Ilahāan Wāĥidāan Wa Naĥnu Lahu Muslimūna 002-133. (Ey yəhudilər!) Yoxsa Yəqubun lm yetişdikdə siz onun yanında idiniz?! O: "Məndən sonra nəyə ibadət edəcəksiniz?" - deyə oğlanlarından soruşduğu zaman, onlar: "Sənin Allahına və ataların - İbrahimin, İsmailin və İshaqın Allahı olan tək Allaha təslim olacağıq (Ona ibadət edəcəyik)!"- dedilər.
Tilka 'Ummatun Qad Khalat  ۖ  Lahā Mā Kasabat Wa Lakum Mā Kasabtum  ۖ  Wa Lā Tus'alūna `Ammā Kānū Ya`malūna 002-134. Onlar (İbrahim, Yəqub və onlara tabe olanlar) bir camaat idilər ki, keib getdilər. Onların etdikləri əməllər zlərinə, sizin etdiyiniz əməllər isə sizə aiddir. Onların əməlləri barəsində sizdən sorğu-sual olunmaz.  ۖ   ۖ 
Wa Qālū Kūnū Hūdāan 'Aw Naşārá Tahtadū  ۗ  Qul Bal Millata 'Ibrāhīma Ĥanīfāan  ۖ  Wa Mā Kāna Mina Al-Mushrikīna 002-135. (Yəhudilər və xapərəstlər msəlmanlara: ) "Doğru yolu tapmaq n yəhudi, yaxud da xapərəst olun!" - deyirlər. (Ya Rəsulum!) Sən de: "Biz batildən haqqa tapınan (haqq yolda olan) İbrahim dinindəyik, nki o, Allaha şərik qoşanlardan deyildi.  ۗ   ۖ 
Qūlū 'Āmannā Bil-Lahi Wa Mā 'Unzila 'Ilaynā Wa Mā 'Unzila 'Ilá 'Ibrāhīma Wa 'Ismā`īla Wa 'Isĥāqa Wa Ya`qūba Wa Al-'Asbāţi Wa Mā 'Ūtiya Mūsá Wa `Īsá Wa Mā 'Ūtiya An-Nabīyūna Min Rabbihim Lā Nufarriqu Bayna 'Aĥadin Minhum Wa Naĥnu Lahu Muslimūna 002-136. (Ey mminlər, yəhudi və xapərəstlərin sizi z dinlərinə dəvət etmələrinə cavab olaraq) belə deyin: "Biz Allaha, bizə nazil olana (Qurana), İbrahimə, İsmailə, İshaqa, Yəquba və onun vladına (əl-əsbat) gndərilənlərə, Musaya və İsaya verilənlərə, Rəbbi tərəfindən (btn) peyğəmbərlərə verilən şeylərə (mczələrə) inanmışıq. Onlardan he birini digərindən ayırmırıq. Biz ancaq Allaha boyun əyən msəlmanlarıq!"
Fa'in 'Āmanū Bimithli Mā 'Āmantum Bihi Faqadi Ahtadaw  ۖ  Wa 'In Tawallaw Fa'innamā HumShiqāqin  ۖ  Fasayakfīkahumu Al-Lahu  ۚ  Wa Huwa As-Samī`u Al-`Alīmu 002-137. (Ey mminlər!) Əgər onlar da siz inandığınız kimi (Allaha) inanırlarsa, şbhəsiz ki, doğru yolu taparlar. Yox, əgər (imandan) z dndərərlərsə, (sizə qarşı) ədavət bəsləmiş olarlar. (Ya Rəsulum! Belə olduqda sən onların dşməniliyindən qorxma!) Allah sənə (tezliklə sənin intiqamını) onlardan (almağa) kifayət edər. O, (hər şeyi) eşidəndir, biləndir.  ۖ   ۖ   ۚ 
Şibghata Al-Lahi  ۖ  Wa Man 'Aĥsanu Mina Al-Lahi Şibghatan  ۖ  Wa Naĥnu Lahu `Ābidūna 002-138. (Ey mminlər, deyin: ) "(Biz) Allahın dinini (rəngini qəbul etdik). (Dini) Allahın dinindən daha gzəl olan kimdir?! Biz ancaq Ona ibadət edənlərik".  ۖ   ۖ 
Qul 'Atuĥājjūnanā Fī Al-Lahi Wa Huwa Rabbunā Wa Rabbukum Wa Lanā 'A`mālunā Wa Lakum 'A`mālukum Wa Naĥnu Lahu Mukhlişūna 002-139. (Ya Rəsulum! Kitab əhlinə de: ) "Siz Allah barəsində bizimlə mbahisəmi edirsiniz? Halbuki O həm bizim, həm də sizin Rəbbinizdir. Bizim əməllərimiz bizə, sizin əməlləriniz isə sizə aiddir. Ona sadiq olan bizik!"
'Am Taqūlūna 'Inna 'Ibrāhīma Wa 'Ismā`īla Wa 'Isĥāqa Wa Ya`qūba Wa Al-'Asbāţa Kānū Hūdāan 'Aw Naşārá  ۗ  Qul 'A'antum 'A`lamu 'Ami Al-Lahu  ۗ  Wa Man 'Ažlamu Mimman Katama Shahādatan `Indahu Mina Al-Lahi  ۗ  Wa Mā Al-Lahu Bighāfilin `Ammā Ta`malūna 002-140. Yoxsa siz İbrahimin, İshaqın, Yəqubun və onun vladının (nəslinin) yəhudi və ya xapərəst olduqlarını iddia edirsiniz? Allah sizin nə etdiklərinizdən xəbərsiz deyildir.  ۗ   ۗ   ۗ 
Tilka 'Ummatun Qad Khalat  ۖ  Lahā Mā Kasabat Wa Lakum Mā Kasabtum  ۖ  Wa Lā Tus'alūna `Ammā Kānū Ya`malūna 002-141. Onlar (İbrahim, Yəqub və vladı) bir mmət (camaat) idilər ki, keib getdilər, onların qazandıqları (əməllər) zlərinə, sizinki isə znzə aiddir. Onların əməlləri haqda sizdən sorğu-sual olunmaz.  ۖ   ۖ 
Sayaqūlu As-Sufahā'u Mina An-Nāsi Mā Wa Llāhum `An Qiblatihimu Allatī Kānū `Alayhā  ۚ  Qul Lillahi Al-Mashriqu Wa Al-Maghribu  ۚ  Yahdī Man Yashā'u 'Ilá Şirāţin Mustaqīmin 002-142. (Mədinədəki yəhudi və mnafiqlərdən) ağılsız adamlar deyəcəklər: "(Msəlmanları əvvəlcə) z tutduqları qiblədən (Beytlmqəddəsdən) dndərən nədir?" (Ya Rəsulum! Onların cavabında) de: "Şərq də, Qərb də Allahındır. O, istədiyi şəxsi doğru yola ynəldər".  ۚ   ۚ 
Wa Kadhalika Ja`alnākum 'Ummatan Wasaţāan Litakūnū Shuhadā'a `Alá An-Nāsi Wa Yakūna Ar-Rasūlu `Alaykum Shahīdāan  ۗ  Wa Mā Ja`alnā Al-Qiblata Allatī Kunta `Alayhā 'Illā Lina`lama Man Yattabi`u Ar-Rasūla Mimman Yanqalibu `Alá `Aqibayhi  ۚ  Wa 'In Kānat Lakabīratan 'Illā `Alá Al-Ladhīna Hadá Al-Lahu  ۗ  Wa Mā Kāna Al-Lahu Liyuđī`a 'Īmānakum  ۚ  'Inna Al-Laha Bin-Nāsi Lara'ūfun Raĥīmun 002-143. (Ey msəlmanlar!) Beləliklə də, sizi (ədalətli və seilmiş) bir mmət etdik ki, insanların əməllərinə (qiyamətdə) şahid olasınız, Peyğəmbər də (Muhəmməd əleyhisəllam da) sizə şahid olsun. (Ya Rəsulum!) İndi ynəldiyin qibləni (Kəbəni) yalnız Peyğəmbərə tabe olanlarla ondan z evirənləri bir-birindən ayırd etmək n (qiblə) təyin etdik. Bu, (qibləni Beytlmqəddəsdən Kəbəyə tərəf evirmək) ağır grnsə də, ancaq Allahın doğru yola ynəltdiyi şəxslər n ağır deyildir. Allah sizin imanınızı (bundan əvvəl Beytlmqəddəsə z tutaraq qıldığınız namazlarınızı) əvəzsiz buraxmaz. Allah insanlara qarşı, əlbəttə, mehribandır, mərhəmətlidir.  ۗ   ۚ   ۗ   ۚ 
Qad Nará Taqalluba Wajhika Fī As-Samā'i Falanuwalliyannaka  ۖ  Qiblatan Tarđāhā Fawalli Wajhaka  ۚ  Shaţra Al-Masjidi Al-Ĥarāmi Wa Ĥaythu Mā  ۚ  Kuntum Fawallū Wujūhakum Shaţrahu Wa 'Inna Al-Ladhīna  ۗ  'Ū Al-Kitāba Laya`lamūna 'Annahu Al-Ĥaqqu Min Rabbihim Wa Mā Al-Lahu  ۗ  Bighāfilin `Ammā Ya`malūna 002-144. (Ya Rəsulum!) Biz sənin znn gyə tərəf evrildiyini grrk, ona grə də səni razı olduğun qibləyə tərəf dndərəcəyik. İndi zn Məscidlhərama tərəf evir! (Ey msəlmanlar!) Harada olsanız (namaz vaxtı) znz oraya dndərin! Kitab verilmişlər bunun z Rəbbi tərəfindən bir həqiqət olduğunu yaxşı bilirlər. Allah onların əməllərindən xəbərsiz deyildir.  ۖ   ۚ   ۚ   ۗ   ۗ 
Wa La'in 'Atayta Al-Ladhīna 'Ū Al-Kitāba Bikulli 'Āyatin Mā Tabi`ū Qiblataka  ۚ  Wa Mā 'Anta Bitābi`in Qiblatahum  ۚ  Wa Mā Ba`đuhum Bitābi`in Qiblata Ba`đin  ۚ  Wa La'ini Attaba`ta 'Ahwā'ahum Min Ba`di Mā Jā'aka Mina Al-`Ilmi  ۙ  'Innaka 'Idhāan Lamina Až-Žālimīna 002-145. (Ya Rəsulum!) Sən kitab əhlinə hər cr dəlil gətisən də, onlar sənin qiblənə tabe olmazlar. Sən də onların qibləsinə tabe olan deyilsən. Hətta onlar zləri də bir-birinin qibləsinə z tutmazlar. Əgər sənə gələn bu qədər elmdən sonra onların istədiyinə uysan, o zaman sən də, şbhəsiz ki, zalımlardan sayılarsan!  ۚ   ۚ   ۚ   ۙ 
Al-Ladhīna 'Ātaynāhumu Al-Kitāba Ya`rifūnahu Kamā Ya`rifūna 'Abnā'ahum  ۖ  Wa 'Inna Farīqāan Minhum Layaktumūna Al-Ĥaqqa Wa Hum Ya`lamūna 002-146. Kitab (Tvrat və İncil) verdiyimiz şəxslər onu (Muhəmmədi) z oğullarını tanıdıqları kimi tanıyırlar. (Buna baxmayaraq) onların bir qismi, şbhəsiz ki, həqiqəti bilə-bilə gizlədir.  ۖ 
Al-Ĥaqqu Min Rabbika  ۖ  Falā Takūnanna Mina Al-Mumtarīna 002-147. (Ya Rəsulum!) Haqq sənin Rəbbindədir, buna he vaxt şbhə edənlərdən olma!  ۖ 
Wa Likullin Wijhatun Huwa Muwallīhā  ۖ  Fāstabiqū Al-Khayrāti  ۚ  'Ayna Mā Takūnū Ya'ti Bikumu Al-Lahu Jamī`āan  ۚ  'Inna Al-Laha `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 002-148. Hər kəsin (hər mmətin) z tutduğu bir qibləsi vardır. (Ey msəlmanlar!) Yaxşı işlər grməkdə bir-birinizi tməyə alışın! Harada olursunuzsa olun, Allah sizi (qiyamətdə) bir yerə toplayacaqdır. Həqiqətən, Allah hər şeyə qadirdir!  ۖ   ۚ   ۚ 
Wa Min Ĥaythu Kharajta Fawalli Wajhaka Shaţra Al-Masjidi Al-Ĥarāmi Wa 'Innahu  ۖ  Lalĥaqqu Min Rabbika Wa Mā  ۗ  Al-Lahu Bighāfilin `Ammā Ta`malūna 002-149. (Ya Rəsulum!) Hər hansı bir yerə getdikdə, (namaz vaxtı) zn Məscidlhərama (Kəbəyə) tərəf evir! nki Rəbbin tərəfindən gstərilən bu qiblə haqdır. Allah grdynz işlərdən xəbərsiz deyildir.  ۖ   ۗ 
Wa Min Ĥaythu Kharajta Fawalli Wajhaka Shaţra Al-Masjidi Al-Ĥarāmi Wa Ĥaythu  ۚ  Mā Kuntum Fawallū Wujūhakum Shaţrahu Li'allā Yakūna Lilnnāsi `Alaykum Ĥujjatun 'Illā Al-Ladhīna Žalamū Minhum Falā Takhshawhum Wa Akhshawnī Wa Li'atimma Ni`matī `Alaykum Wa La`allakum Tahtadūna 002-150. (Ya Rəsulum!) Haradan (səfərə) ıxsan, (namaz vaxtı) zn Məscidlhərama tərəf evir! (Ey msəlmanlar!) Harada olsanız, znz o tərəfə dndərin ki, (zlərinə) zlm edənlərdən başqaları sizə irad tutmasınlar. Siz onlardan deyil, Məndən qorxun; Mən də sizə olan nemətimi tamamlayım (artırım) ki, siz haqq yolu tapasınız.  ۚ 
Kamā 'Arsalnā Fīkum Rasūlāan Minkum Yatlū `Alaykum 'Āyātinā Wa Yuzakkīkum Wa Yu`allimukumu Al-Kitāba Wa Al-Ĥikmata Wa Yu`allimukum Mā Lam Takūnū Ta`lamūna 002-151. Həminin (nemətimizi tamamlamaq məqsədilə) sizə ayələrimizi oxumaq, sizi (gnahlardan) təmizləmək, Kitabı (Quranı), hikməti (şəriəti, halalla haramı) və bilmədiklərinizi yrətmək n sizə z iərinizdən bir peyğəmbər gndərdik.
dhkurūnī 'Adhkurkum Wa Ashkurū Lī Wa Lā Takfurūni 002-152. Belə olduqda siz (itaətlə) Məni xatırlayın ki, Mən də sizi yada salım! Mənə şkr edin, Məni danmayın!
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Asta`īnū Biş-Şabri Wa Aş-Şalāati  ۚ  'Inna Al-Laha Ma`a Aş-Şābirīna 002-153. Ey iman gətirənlər! Səbir və dua ilə (namazla Allahdan) kmək diləyin. nki Allah səbr edənlərlədir (onların dostudur).  ۚ 
Wa Lā Taqūlū Liman Yuqtalu Fī Sabīli Al-Lahi 'Amwātun  ۚ  Bal 'Aĥyā'un Wa Lakin Lā Tash`urūna 002-154. Allah yolunda ldrlənlərə (şəhid olanlara) "l" deməyin. Əksinə, onlar (Allah dərgahında) diridirlər, lakin siz bunu dərk etmirsiniz.  ۚ 
Wa Lanabluwannakum Bishay'in Mina Al-Khawfi Wa Al-Jū`i Wa Naqşin Mina Al-'Amwli Wa Al-'Anfusi Wa Ath-Thamarāti  ۗ  Wa Bashshiri Aş-Şābirīna 002-155. Əlbəttə, Biz sizi bir az qorxu, bir az aclıq, bir az da mal, can (vlad) və məhsul qıtlığı ilə imtahan edərik. (Ya Rəsulum! Belə imtahanlara) səbr edən şəxslərə mjdə ver!  ۗ 
Al-Ladhīna 'Idhā 'Aşābat/hum Muşībatun Qālū 'Innā Lillahi Wa 'Innā 'Ilayhi Rāji`ūna 002-156. O kəslər ki, başlarına bir msibət gəldiyi zaman: "Biz Allahınıq (Allahın bəndələriyik) və (ləndən sonra) Ona tərəf (Onun dərgahına) qayıdacağıq!" deyirlər.
'Ūlā'ika `Alayhim Şalawātun Min Rabbihim Wa Raĥmatun  ۖ  Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Muhtadūna 002-157. Onları Rəbbi tərəfinfən bağışlanmaq və rəhmət (Cənnət) gzləyir. Onlar doğru yolda olanlardır!  ۖ 
'Inna Aş-Şafā Wa Al-Marwata Min Sha`ā'iri Al-Lahi  ۖ  Faman Ĥajja Al-Bayta 'Aw A`tamara Falā Junāĥa `Alayhi 'An Yaţţawwafa Bihimā  ۚ  Wa Man Taţawwa`a Khayrāan Fa'inna Al-Laha Shākirun `Alīmun 002-158. (Ey mminlər!) Həqiqətən, Səfa və Mərvə Allahın əlamətlərindəndir (ibadət nişanələrindəndir). Evi (Kəbəni) həcc və ya mrə yolu ilə (qaydası ilə) ziyarət edən şəxsin bunları təvaf etməsində (ətrafına dolanmasında) he bir gnah yoxdur. Hər kəs (vacibdən əlavə) knll olaraq yaxşı bir iş grərsə, Allah (onun etdiyi yaxşı işdən) razı qalandır (əvəzini verəndir), (onu) biləndir.  ۖ   ۚ 
'Inna Al-Ladhīna Yaktumūna Mā 'Anzalnā Mina Al-Bayyināti Wa Al-Hudá Min Ba`di Mā Bayyannāhu Lilnnāsi Fī Al-Kitābi  ۙ  'Ūlā'ika Yal`anuhumu Al-Lahu Wa Yal`anuhumu Al-Lā`inūna 002-159. Kitabda (Tvratda) insanlara aşkar etdiyimiz dəlillərdən sonra gndərdiyimiz nişanələri və doğru yol gstərən ayələrimizi gizlədən kimsələr Allahın lənətinə dar olar və btn lənət edə bilənlər də onlara lənət oxuyar.  ۙ 
'Illā Al-Ladhīna Tābū Wa 'Aşlaĥū Wa Bayyanū Fa'ūlā'ika 'Atūbu `Alayhim  ۚ  Wa 'Anā At-Tawwābu Ar-Raĥīmu 002-160. Mən ancaq tvbə edənləri, yaxşı işlər grənləri və (Tvratda buyurduqlarımı) bəlli edənləri əfv edərəm. Mən tvbələri qəbul edənəm, mərhəmətliyəm!  ۚ 
'Inna Al-Ladhīna Kafarū Wa Mātū Wa Hum Kuffārun 'Ūlā'ika `Alayhim La`natu Al-Lahi Wa Al-Malā'ikati Wa An-Nāsi 'Ajma`īna 002-161. Kafir olanlara və kafir olaraq lənlərə Allahın, mələklərin və btn insanların lənəti olsun!
Khālidīna Fīhā  ۖ  Lā Yukhaffafu `Anhumu Al-`Adhābu Wa Lā Hum Yunžarūna 002-162. Onlar həmişəlik lənət iərisində qalarlar. (Qiyamətdə) onların əzabı əskilməz və zlərinə də baxılmaz (zrləri qəbul olunmaz).  ۖ 
Wa 'Ilahukum 'Ilahun Wāĥidun  ۖ  Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Ar-Raĥmānu Ar-Raĥīmu 002-163. Sizin tanrınız bir olan Allahdır, Ondan başqa tanrı yoxdur. O, rəhmlidir, mərhəmətlidir.  ۖ  ~
'Inna Fī Khalqi As-Samāwāti Wa Al-'Arđi Wa Akhtilāfi Al-Layli Wa An-Nahāri Wa Al-Fulki Allatī Tajrī Fī Al-Baĥri Bimā Yanfa`u An-Nāsa Wa Mā 'Anzala Al-Lahu Mina As-Samā'i Min Mā'in Fa'aĥyā Bihi Al-'Arđa Ba`da Mawtihā Wa Baththa Fīhā Min Kulli Dābbatin Wa Taşrīfi Ar-Riyāĥi Wa As-Saĥābi Al-Musakhkhari Bayna As-Samā'i Wa Al-'Arđi La'āyātin Liqawmin Ya`qilūna 002-164. Həqiqətən, gylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gndzn bir-birini əvəz etməsində, iərisində insanlar n mənfəətli şeylər olan gəmilərin dənizlərdə zməsində, quruyan yer zn Allahın gydən yağmur yağdıraraq yenidən diriltməsində, cins-cins heyvanları onun hər tərəfə yaymasında, gylə yer arasında ram edilmiş kləyin və buludların bir səmtdən başqa səmtə dndərilməsində, (Allahın hikmət və qdrətinə dəlalət edən) əlamətlər vardır.
Wa Mina An-Nāsi Man Yattakhidhu Min Dūni Al-Lahi 'Andādāan Yuĥibbūnahum Kaĥubbi Al-Lahi Wa  ۖ  Al-Ladhīna 'Āmanū 'Ashaddu Ĥubbāan Lillahi  ۗ  Wa Law Yará Al-Ladhīna Žalamū 'Idh Yarawna Al-`Adhāba 'Anna Al-Qūwata Lillahi Jamī`āan Wa 'Anna Al-Laha Shadīdu Al-`Adhābi 002-165. İnsanların iərisində Allahdan qeyrilərini (Allaha) şərik qoşub, onları Allahı sevən kimi sevənlər də vardır. Halbuki iman gətirənlərin Allaha məhəbbəti daha qvvətlidir. Əgər (zlərinə) zlm edənlərin vaxtında grəcəkləri əzabdan xabərləri olsaydı, onlar btn (qvvət və) qdrətin Allaha məxsus olduğunu və Allahın əzabının şıddətli olacağını bilərdilər.  ۖ   ۗ 
'Idh Tabarra'a Al-Ladhīna Attubi`ū Mina Al-Ladhīna Attaba`ū Wa Ra'aw Al-`Adhāba Wa Taqaţţa`at Bihimu Al-'Asbābu 002-166. O zaman tabe olunmuşlar (btpərəstlərin rəisləri) tabe olanlardan (btpərəstlərdən) uzaqlaşacaq, (onların hamısı qiyamətdəki) əzabı grəcək və aralarındakı rabitə qırılacaqdır.
Wa Qāla Al-Ladhīna Attaba`ū Law 'Anna Lanā Karratan Fanatabarra'a Minhum Kamā Tabarra'ū Minnā  ۗ  Kadhālika Yurīhimu Al-Lahu 'A`mālahum Ĥasarātin `Alayhim  ۖ  Wa Mā Hum Bikhārijīna Mina An-Nāri 002-167. O zaman (btpərəstlərə) tabe olanlar: "Əgər bir də (dnyaya) qayıda bilsəydik, onlar bizdən uzaqlaşdıqları kimi biz də onlardan uzaqlaşardıq", - deyərlər. Beləcə (qiyamətdə) Allah onların əməllərinin yalnız həsrətdən (peşmanılıqdan) ibarət olduğunu gstərər və onlar cəhənnəm odundan ıxa bilməzlər.  ۗ   ۖ 
Yā 'Ayyuhā An-Nāsu Kulū Mimmā Fī Al-'Arđi Ĥalālāan Ţayyibāan Wa Lā Tattabi`ū Khuţuwāti Ash-Shayţāni  ۚ  'Innahu Lakum `Adūwun Mubīn 002-168. Ey insanlar! Yer zndəki qidaların təmiz, halal olanlarını yeyin, Şeytanın izi ilə getməyin! Həqiqətən, o (Şeytan) sizinlə aıq-aığına dşməndir.  ۚ 
'Innamā Ya'murukum Bis-Sū'i Wa Al-Faĥshā'i Wa 'An Taqūlū `Alá Al-Lahi Mā Lā Ta`lamūna 002-169. O sizə ancaq pis və murdar (həyasız) işlər grməyi və Allaha qarşı bilmədiklərinizi deməyi əmr edər.
Wa 'Idhā Qīla Lahum Attabi`ū Mā 'Anzala Al-Lahu Qālū Bal Nattabi`u Mā 'Alfaynā `Alayhi 'Ābā'anā  ۗ  'Awalaw Kāna 'Ābā'uuhum Lā Ya`qilūna Shay'āan Wa Lā Yahtadūna 002-170. Onlara (btpərəstlərə) : "Allahın gndərdiyinə (Qurana) tabe olun!" -deyildiyi zaman, onlar: "Biz ancaq atalarımızın getdiyi yolla gedəcəyik!" -deyirlər. Bəs ataları bir şey anlamayıb doğru yolda deyildilərsə necə? (Yenədəmi onlara tabe olacaqlar?)  ۗ 
Wa Mathalu Al-Ladhīna Kafarū Kamathali Al-Ladhī Yan`iqu Bimā Lā Yasma`u 'Illā Du`ā'an Wa Nidā'an  ۚ  Şummun Bukmun `Umyun Fahum Lā Ya`qilūna 002-171. Kafirlər səda və nidadan (ığırtı və bağırtıdan) başqa bir şey anlamayanlara (heyvanlara) bənzərlər. Onlar kar, lal və kordurlar. Buna grə də haqqı dərk etməzlər.  ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Kulū Min Ţayyibāti Mā Razaqnākum Wa Ashkurū Lillahi 'In Kuntum 'Īyāhu Ta`budūna 002-172. Ey iman gətirənlər! Sizə verdiyimiz rzilərin (təmiz və) halalından yeyin! Əgər Allaha ibadət edirsinizsə, (bu nemətlərə grə) Ona şkr edin!
'Innamā Ĥarrama `Alaykumu Al-Maytata Wa Ad-Dama Wa Laĥma Al-Khinzīri Wa Mā 'Uhilla Bihi Lighayri Al-Lahi  ۖ  Famani Ađţurra Ghayra Bāghin Wa Lā `Ādin Falā 'Ithma `Alayhi  ۚ  'Inna Al-Laha Ghafūrun Raĥīmun 002-173. O (Allah) sizə lmş heyvanı, (axar) qanı, donuz ətini və Allahdan başqasının adı ilə (btlərin və s. adı ilə) kəsilənləri (yeməyi) qəti haram etmişdir. Lakin naəlac qaldıqda (başqasının malını) zorla mənimsəmədən və həddi aşmadan (zəruri ehtiyacı dəyənə qədər) bunlardan yeməyə məcbur olan kimsənin he bir gnahı yoxdur. Allah bağışlayandır, mərhəmətlidir!  ۖ   ۚ 
'Inna Al-Ladhīna Yaktumūna Mā 'Anzala Al-Lahu Mina Al-Kitābi Wa Yashtarūna Bihi Thamanāan Qalīlāan  ۙ  'Ūlā'ika Mā Ya'kulūna Fī Buţūnihim 'Illā An-Nāra Wa Lā Yukallimuhumu Al-Lahu Yawma Al-Qiyāmati Wa Lā Yuzakkīhim Wa Lahum `Adhābun 'Alīmun 002-174. Allahın nazil etdiyi kitabda (Tvratda və İncildə) olanları (peyğəmbərin vəsfini) gizlədənlərin və onun mqabilində bir az para alanların yedikləri qarınlarında ancaq oda dnəcəkdir. Qiyamət gn Allah onlarla danışmaz, (onları) təmizə ıxarmaz. Onları şiddətli əzab gzləyir!  ۙ 
'Ūlā'ika Al-Ladhīna Ashtaraw Ađ-Đalālata Bil-Hudá Wa Al-`Adhāba Bil-Maghfirati  ۚ  Famā 'Aşbarahum `Alá An-Nāri 002-175. Onlar doğru yol əvəzinə zəlalət yolunu, bağışlanmaq əvəzinə əzabı satın almış kəslərdir. Onlar cəhənnəm oduna necə də səbrlidirlər!  ۚ 
Dhālika Bi'anna Al-Laha Nazzala Al-Kitāba Bil-Ĥaqqi  ۗ  Wa 'Inna Al-Ladhīna Akhtalafū Fī Al-Kitābi Lafī Shiqāqin Ba`īdin 002-176. Bu (əzab) ondan trdr ki, Allah kitabı (Tvratı, İncili və ya Quranı) haqq olaraq gndərmişdir. Lakin kitab barəsində mxtəlif rəydə olanlar (onun hkmlərinin bəzisini qəbul, bəzisini rədd edənlər, bəzisini gizlədənlər, bəzisini isə təhrif edib dəyişdirənlər), şbhəsiz ki, (həqiqətdən) uzaq bir nifaq iərisindədirlər.  ۗ 
Laysa Al-Birra 'An Tuwallū Wujūhakum Qibala Al-Mashriqi Wa Al-Maghribi Wa Lakinna Al-Birra Man 'Āmana Bil-Lahi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri Wa Al-Malā'ikati Wa Al-Kitābi Wa An-Nabīyīna Wa 'Ā Al-Māla `Alá Ĥubbihi Dhawī Al-Qurbá Wa Al-Yatāmá Wa Al-Masākīna Wa Abna As-Sabīli Wa As-Sā'ilīna Wa Fī Ar-Riqābi Wa 'Aqāma Aş-Şalāata Wa 'Ā Az-Zakāata Wa Al-Mūfūna Bi`ahdihim 'Idhā `Āhadū Wa  ۖ  Aş-Şābirīna Fī Al-Ba'sā'i Wa Ađ-Đarrā'i Wa Ĥīna Al-Ba'si  ۗ  'Ūlā'ika Al-Ladhīna Şadaqū  ۖ  Wa 'Ūlā'ika Humu Al-Muttaqūna 002-177. Yaxşı əməl he də (ibadət vaxtı) zn gnıxana və gnbatana tərəf evirməkdən ibarət deyildir. Yaxşı əməl sahibi əslində Allaha, axirət gnnə, mələklərə, kitaba (Allahın nazil etdiyi btn ilahi kitablara) və peyğəmbərlərə inanan, (Allaha) məhəbbəti yolunda (və ya mal-dvlətini ox sevməsinə baxmayaraq) malını (kasıb) qohum-əqrəbaya, yetimlərə, yoxsullara, (pulu qutarıb yolda qalan) msafirə (yolulara), dilənilərə və qulların azad olunmasına sərf edən, namaz qılıb zəkat verən kimsələr, eləcə də əhd edəndə əhdinə sadiq olanlar, dar ayaqda, ətinlikdə (ehtiyac, yaxud xəstəlik z verdikdə) və cihad zamanı (məşəqqətlərə) səbr edənlərdir. (İmanlarında, szlərində və əməllərində) doğru olanlardır. Mttəqi olanlar da onlardır!  ۖ   ۗ   ۖ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Kutiba `Alaykumu Al-Qişāşu Fī Al-Qatlá  ۖ  Al-Ĥurru Bil-Ĥurri Wa Al-`Abdu Bil-`Abdi Wa Al-'Unthá Bil-'Unthá  ۚ  Faman `Ufiya Lahu Min 'Akhīhi Shay'un Fa Attibā`un Bil-Ma`rūfi Wa 'Adā'un 'Ilayhi Bi'iĥsānin  ۗ  Dhālika Takhfīfun Min Rabbikum Wa Raĥmatun  ۗ  Famani A`tadá Ba`da Dhālika Falahu `Adhābun 'Alīmun 002-178. Ey iman gətirənlər! (Qəsdən) ldrlən şəxsdən sizin n qisas almaq hkm qərara alındı (vacib oldu). Azad şəxsi azad şəxsin, qulu qulun, qadını qadının əvəzində (ldrə bilərsiniz). (ldrlən şəxsin) qardaşı (varisi) tərəfindən (məyyən bir şey, qanbahası mqabilində) bağışlanmış (qatil) ilə adətə grə (yaxşı) rəftar edilməlidir. Bağışlanmış (qatil də) yaxşılıqla (qan sahiblərinə) "diyə" (qanbahası) verməlidir. Bu, (qisası qanbahası ilə əvəz etmək hkm) Rəbbiniz tərəfindən sizin n bir yngllk və mərhəmətdir. Bundan (diyə mqabilində bağışlamaqdan) sonra təcavzkarlıq edən (qatili ldrən və ya onun qohum-qardaşı ilə dşmənilik edən) kimsəni (qiyamətdə) şıddətli əzab gzləyir!  ۖ   ۚ   ۗ   ۗ 
Wa Lakum Al-Qişāşi Ĥayāatun Yā 'Ū Al-'Albābi La`allakum Tattaqūna 002-179. Ey ağıl sahibləri, bu qisas (qisas hkm) sizin n həyat deməkdir. Ola bilsin ki, (bununla) pis əməldən (qətldən) əkinəsiniz.
Kutiba `Alaykum 'Idhā Ĥađara 'Aĥadakumu Al-Mawtu 'In Taraka Khayrāan Al-Waşīyatu Lilwālidayni Wa Al-'Aqrabīna Bil-Ma`rūfi  ۖ  Ĥaqqāan `Alá Al-Muttaqīna 002-180. Sizin hər birinizi lm haqlayan zaman qoyub gedəcəyiniz maldan valideynlərinizə, yaxın qohumlarınıza verilməsi n ədalət zrə (malın də birindən ox olmamaq şərtilə) vəsiyyət etməyiniz zəruridir. Mttəqilərə (bu) vacibdir.  ۖ 
Faman Baddalahu Ba`damā Sami`ahu Fa'innamā 'Ithmuhu `Alá Al-Ladhīna Yubaddilūnahu  ۚ  'Inna Al-Laha Samī`un `Alīmun 002-181. (lənin vəsiyyətini) eşitdikdən sanra onu dəyişənlər gnah sahibi olarlar. Şbhəsiz ki, Allah (hər şeyi) eşidəndir, biləndir. ~  ۚ 
Faman Khāfa Min Mūşin Janafāan 'Aw 'Ithmāan Fa'aşlaĥa Baynahum Falā 'Ithma `Alayhi  ۚ  'Inna Al-Laha Ghafūrun Raĥīmun 002-182. Hər kəs vəsiyyət edənin (z vəsiyyətilə) səhv etməsindən və ya gnaha batmasından ehtiyat edib (ədalət naminə vəsiyyətdə dəyişiklik edərək) varislərin arasını dzəltsə, ona he bir gnah yazılmaz. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Kutiba `Alaykumu Aş-Şiyāmu Kamā Kutiba `Alá Al-Ladhīna Min Qablikum La`allakum Tattaqūna 002-183. Ey iman gətirənlər! Oruc tutmaq sizdən əvvəlki mmətlərə vacib edildiyi kimi, sizə də vacib edildi ki, (bunun vasitəsilə) siz pis əməllərdən əkinəsiniz!
'Ayyāmāan Ma`dūdātin  ۚ  Faman Kāna Minkum Marīđāan 'Aw `Alá Safarin Fa`iddatun Min 'Ayyāmin 'Ukhara  ۚ  Wa `Alá Al-Ladhīna Yuţīqūnahu Fidyatun Ţa`āmu Miskīnin  ۖ  Faman Taţawwa`a Khayrāan Fahuwa Khayrun Lahu  ۚ  Wa 'An Taşūmū Khayrun Lakum  ۖ  'In Kuntum Ta`lamūna 002-184. (Oruc tutmaq) sayı məyyən olan (bir ay) gnlərdir. (Bu gnlərdə) sizdən xəstə və ya səfərdə olanlar tutmadığı gnlər qədər başqa gnlərdə oruc tutmalıdırlar. Oruc tutmağa taqəti olmayanlar isə (hər gnn əvəzində) bir yoxsulu doyuracaq qədər fidyə verməlidirlər. Hər kəs knll xeyir iş grərsə (həm oruc tutub, həm də fidyə verərsə), bu onun n daha yaxşı olar. Bilsəniz oruc tutmaq sizin n nə qədər xeyirlidir!  ۚ   ۚ   ۖ   ۚ   ۖ 
Shahru Ramađāna Al-Ladhī 'Unzila Fīhi Al-Qur'ānu Hudáan Lilnnāsi Wa Bayyinātin Mina Al-Hudá Wa Al-Furqāni  ۚ  Faman Shahida Minkumu Ash-Shahra Falyaşumhu  ۖ  Wa Man Kāna Marīđāan 'Aw `Alá Safarin Fa`iddatun Min 'Ayyāmin 'Ukhara  ۗ  Yurīdu Al-Lahu Bikumu Al-Yusra Wa Lā Yurīdu Bikumu Al-`Usra Wa Litukmilū Al-`Iddata Wa Litukabbirū Al-Laha `Alá Mā Hadākum Wa La`allakum Tashkurūna 002-185. İnsanlara doğru yolu gstərən, bu yolu aıq dəlilləri ilə aydınlaşdıran və (haqqı batildən) ayıran (Quran) ramazan ayında nazil edilmişdir. Aya (ramazan ayına) yetişən şəxslər (bu ayı) oruc tutmalıdırlar; xəstə və ya səfərdə olanlar isə tutmadığı gnlərin sayı qədər başqa gnlərdə tutsunlar. Allah sizin n ağırlıq deyil, yngllk istər ki, fvtə gedən gnlərin orucunu tamamlayasınız və sizi dz yola ynəltməsinə grə Ona ("Allahu əkbər" deməklə) təzim və şkr edəsiniz.  ۚ   ۖ   ۗ 
Wa 'Idhā Sa'alaka `Ibādī `Annī Fa'innī Qarībun  ۖ  'Ujību Da`wata Ad-Dā`i 'Idhā Da`āni  ۖ  Falyastajībū Lī Wa Līu'uminū Bī La`allahum Yarshudūna 002-186. (Ya Rəsulum!) Bəndələrim Məni səndən soruşduqda sylə ki, Mən (onlara) yaxınam. Dua edib Məni ağıranın duasını qəbul edərəm. Gərək onlar da Mənim ağırışımı qəbul edib Mənə iman gətirsinlər. Bununla da, ola bilsin ki, doğru yola yetişsinlər.  ۖ   ۖ 
'Uĥilla Lakum Laylata Aş-Şiyāmi Ar-Rafathu 'Ilá Nisā'ikum  ۚ  Hunna Libāsun Lakum Wa 'Antum Libāsun Lahunna  ۗ  `Alima Al-Lahu 'Annakum Kuntum Takhtānūna 'Anfusakum Fatāba `Alaykum Wa `Afā `Ankum  ۖ  Fāl'āna Bāshirūhunna Wa Abtaghū Mā Kataba Al-Lahu Lakum  ۚ  Wa Kulū Wa Ashrabū Ĥattá Yatabayyana Lakumu Al-Khayţu Al-'Abyađu Mina Al-Khayţi Al-'Aswadi Mina Al-Fajri  ۖ  Thumma 'Atimmū Aş-Şiyāma 'Ilá Al-Layli  ۚ  Wa Lā Tubāshirūhunna Wa 'Antum `Ākifūna Fī Al-Masājidi  ۗ  Tilka Ĥudūdu Al-Lahi Falā Taqrabūhā  ۗ  Kadhālika Yubayyinu Al-Lahu 'Āyātihi Lilnnāsi La`allahum Yattaqūna 002-187. Oruc gecəsi qadınlarınıza yaxınlaşmaq sizə halal edildi. Onlar sizin, siz də onların libasısınız. (Bir-birinizə həddindən artıq yaxınsınız). Allah sizin znzə pislik (xəyanət) etdiyinizi (yaxud nəfsinizə qarşı zəiflik gstərəcəyinizi) bilib tvbələrinizi qəbul edərək sizi bağışladı; artıq siz onlara yaxınlaşın, Allahın sizə halal etdiyini onlardan istəyin; sbh aılınca, ağ sap qara sapdan fərqlənincəyə qədər yeyib iin; sonra gecəyə qədər orucunuzu tamamlayın; məscidlərdə ibadətdə (etikafda) olduğunuz zaman onlarla (qadınlarınızla) yaxınlıq etməyin. Bunlar (bu hkmlər) Allahın hədləridir, bunları aşmayın! Allah (insanlara) hkmlərini bu cr bildirir ki, bəlkə, mttəqi olsunlar!  ۚ   ۗ   ۖ   ۚ   ۖ   ۚ   ۗ   ۗ 
Wa Lā Ta'kulū 'Amwālakum Baynakum Bil-Bāţili Wa Tudlū Bihā 'Ilá Al-Ĥukkāmi Lita'kulū Farīqāan Min 'Amwāli An-Nāsi Bil-'Ithmi Wa 'Antum Ta`lamūna 002-188. Bir-birinizin mallarını haqqınız olmadığı halda yeməyin. Xalqın malının bir qismini (onun sizə haram olduğunu) bilə-bilə gnah yolu ilə yeməyiniz n onu (malınızı) hakimlərə (rşvət) verməyin!
Yas'alūnaka `Ani Al-'Ahillati  ۖ  Qul Hiya Mawāqītu Lilnnāsi Wa Al-Ĥajji  ۗ  Wa Laysa Al-Birru Bi'an Ta'tū Al-Buyūta Min Žuhūrihā Wa Lakinna Al-Birra Mani Attaqá  ۗ  Wa 'Tū Al-Buyūta Min 'Abwābihā  ۚ  Wa Attaqū Al-Laha La`allakum Tufliĥūna 002-189. (Ya Rəsulum!) Yeni doğan aylar (hilal) barəsində səndən sual edildikdə, sylə ki, bunlar insanların istifadəsi və həcc n vaxt lləridir. Evlərinizə (Cahiliyyət dvrndə olduğu kimi) arxa tərəfdən girməniz yaxşı iş deyildir. Yaxşı iş (pis əməllərdən) əkinən kimsənin əməlidir. Evlərə qapılarından daxil olun və Allahdan qorxun ki, nicat tapasınız!  ۖ   ۗ   ۗ   ۚ 
Wa Qātilū Fī Sabīli Al-Lahi Al-Ladhīna Yuqātilūnakum Wa Lā Ta`tadū  ۚ  'Inna Al-Laha Lā Yuĥibbu Al-Mu`tadīna 002-190. (Ey mminlər!) Sizinlə vuruşanlarla siz də Allah yolunda vuruşun, lakin həddən kənara ıxmayın. Allah həddi aşanları sevməz!  ۚ 
qtulūhum Ĥaythu Thaqiftumūhum Wa 'Akhrijūhum Min Ĥaythu 'Akhrajūkum Wa  ۚ  Al-Fitnatu 'Ashaddu Mina Al-Qatli  ۚ  Wa Lā Tuqātilūhum `Inda Al-Masjidi Al-Ĥarāmi Ĥattá Yuqātilūkum Fīhi  ۖ  Fa'in Qātalūkumqtulūhum  ۗ  Kadhālika Jazā'u Al-Kāfirīna 002-191. Onları (Məkkə mşriklərini) harada grsəniz ldrn. Sizi ıxartdıqları yerdən (Məkkədən) siz də onları ıxardın. Fitnə (mşriklərin fitnəsi) qətldən daha şiddətlidir. Onlar sizinlə Məscidlhəram yanında vuruşmayınca, siz də onlarla orada vuruşmayın! Əgər (orada) sizinlə vuruşsalar, siz də onları ldrn. Kafirlərin cəzası ancaq budur!  ۚ   ۚ   ۖ   ۗ 
Fa'ini Antahaw Fa'inna Al-Laha Ghafūrun Raĥīmun 002-192. Əgər onlar (vuruşdan və Allaha şərik qoşmaqdan) vaz keərlərsə, şbhəsiz, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!
Wa Qātilūhum Ĥattá Lā Takūna Fitnatun Wa Yakūna Ad-Dīnu Lillahi  ۖ  Fa'ini Antahaw Falā `Udwāna 'Illā `Alá Až-Žālimīna 002-193. Fitnə (mşriklərin fitnəsi) aradan qalxana qədər və din (ibadət) ancaq Allaha məxsus edilənədək onlarla vuruşun; əgər onlar (bu cr hərəkətlərə) son qoyarlarsa (siz də onlarla vuruşmaqdan vaz kein!), nki dşmənilik ancaq zlm edənlərə qarşı olur.  ۖ 
Ash-Shahru Al-Ĥarāmu Bish-Shahri Al-Ĥarāmi Wa Al-Ĥurumātu Qişāşun  ۚ  Famani A`tadá `Alaykum Fā`tadū `Alayhi Bimithli Mā A`tadá `Alaykum  ۚ  Wa Attaqū Al-Laha Wa A`lamū 'Anna Al-Laha Ma`a Al-Muttaqīna 002-194. (Dyş) haram olan ay [hicrətin 7-ci ilinin zlqədə ayı) (dyş)] haram olan ay (hicrətin 6-cı ilinin zlqədə ayı) mqabilindədir. Hrmətlər qarşılıqlıdır.Sizə qarşı həddini aşanlara siz də həmim ldə həddi aşın (cavab verin).Allahdan qorxun (qədərindən artıq əvəz ıxmayın) və bilin ki, Allah mttəqilərlədir.  ۚ   ۚ 
Wa 'Anfiqū Fī Sabīli Al-Lahi Wa Lā Tulqū Bi'aydīkum 'Ilá At-Tahlukati  ۛ  Wa 'Aĥsinū  ۛ  'Inna Al-Laha Yuĥibbu Al-Muĥsinīna 002-195. (Malınızı) Allah yolunda xərcləyin. z əlinizlə znz təhlkəyə atmayın, yaxşılıq edin! Allah yaxşılıq (ehsan) edənləri sevir.  ۛ   ۛ 
Wa 'Atimmū Al-Ĥajja Wa Al-`Umrata Lillahi  ۚ  Fa'in 'Uĥşirtum Famā Astaysara Mina Al-Hadyi  ۖ  Wa Lā Taĥliqū Ru'ūsakum Ĥattá Yablugha Al-Hadyu Maĥillahu  ۚ  Faman Kāna Minkum Marīđāan 'Aw Bihi 'Adháan Min Ra'sihi Fafidyatun Min Şiyāmin 'Aw Şadaqatin 'Aw Nusukin  ۚ  Fa'idhā 'Amintum Faman Tamatta`a Bil-`Umrati 'Ilá Al-Ĥajji Famā Astaysara Mina Al-Hadyi  ۚ  Faman Lam Yajid Faşiyāmu Thalāthati 'Ayyāmin Al-Ĥajji Wa Sab`atin 'Idhā Raja`tum  ۗ  Tilka `Asharatun Kāmilatun  ۗ  Dhālika Liman Lam Yakun 'Ahluhu Ĥāđirī Al-Masjidi Al-Ĥarāmi  ۚ  Wa Attaqū Al-Laha Wa A`lamū 'Anna Al-Laha Shadīdu Al-`Iqābi 002-196. Allahdan tr həcc və mrə (kiik həcc) əməllərini tam yerinə yetirin, əgər arada sizə maneilik olarsa, (sizə) myəssər olan bir qurbanlıq gndərin, qurbanlıq z yerinə (Minaya) atıncaya qədər başınızı qırxdırmayın. Əgər (ihramda ikən, ziyarət zamanı) sizdən xəstələnən və yaxud baş ağrısına tutulub əziyyət əkən olarsa, belə şəxs (başını qırxdırmağın əvəzində) fidyə olaraq ( gn) oruc tutmalı və ya sədəqə verməli, yaxud da bir qurban kəsməlidir. (Maneiliyin aradan qalxmasına) əmin olduqda isə həcc vaxtına qədər mrə ziyarətindən istifadə edən şəxs myəssər etdiyi bir heyvan kəsməlidir. Qurbanlıq tapmayanlar bunun əvəzində həcc ziyarəti gnlərində gn və (vətəninə) qayıdandan sonra yeddi gn oruc tutmalıdırlar ki, bu da tam on gn edir. Bu (mrə ziyarəti) ailəsi Məscidlhəramda (Məkkədə və ətrafında) sakin olmayanlara aiddir.Allahdan qorxun və bilin ki, Allahın əzabı şiddətlidir.  ۚ   ۖ   ۚ  ~  ۚ   ۚ   ۗ   ۗ   ۚ 
Al-Ĥajju 'Ash/hurun Ma`lūmātun  ۚ  Faman Farađa Fīhinna Al-Ĥajja Falā Rafatha Wa Lā Fusūqa Wa Lā Jidāla Fī Al-Ĥajji  ۗ  Wa Mā Taf`alū Min Khayrin Ya`lamhu Al-Lahu  ۗ  Wa Tazawwadū Fa'inna Khayra Az-Zādi At-Taqwá  ۚ  Wa Attaqūnī Yā 'Ū Al-'Albābi 002-197. Həcc (mvsm) məlum olan aylardır (şəvval, zlqədə ayları və zlhiccənin birinci on gn). (Həmin aylarda) həcc ziyarəti vacib olan (həcci znə vacib bilən) şəxsə həccdə olarkən (qadınla) yaxınlıq, syş syb pis szlər danışmaq, dava-dalaş etmək yaramaz. Allah grdynz hər bir yaxşı işi bilir. (Həcc və ya axirət n) tədark grn. Ən yaxşı tədark (azuqə) isə təqvadır (pis əməllərdən əkinməkdir). Ey ağıl sahibləri, Məndən qorxun!  ۚ   ۗ   ۗ   ۚ 
Laysa `Alaykum Junāĥun 'An Tabtaghū Fađlāan Min Rabbikum  ۚ  Fa'idhā 'Afađtum Min `Arafātindhkurū Al-Laha `Inda Al-Mash`ari Al-Ĥarāmi  ۖ  Wa Adhkurūhu Kamā Hadākum Wa 'In Kuntum Min Qablihi Lamina Ađ-Đāllīna 002-198. (Həcc mvsmndə) Rəbbinizdən (ticarətlə) ruzi diləməniz sizin n gnah deyildir.Ərəfatdan qayıdarkən Məşərlhəramda Allahı xatırlayın. Sizi doğru yola ynəltdiyi n Onu yada salın (Ona dua edin), nki siz bundan əvvəl (doğru yolu) azanlardan idiniz!  ۚ   ۖ 
Thumma 'Afīđū Min Ĥaythu 'Afāđa An-Nāsu Wa Astaghfirū Al-Laha  ۚ  'Inna Al-Laha Ghafūrun Raĥīmun 002-199. Sonra camaatın dndy yerdən siz də dnn! Allahdan bağışlanmaq diləyin, şbhəsiz ki, Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۚ 
Fa'idhā Qađaytum Manāsikakumdhkurū Al-Laha Kadhikrikum 'Ābā'akum 'Aw 'Ashadda Dhikrāan  ۗ  Famina An-Nāsi Man Yaqūlu Rabbanā 'Ātinā Fī Ad-Dunyā Wa Mā Lahu Fī Al-'Ākhirati Min Khalāqin 002-200. Həcc mərasimini tamamlayıb qurtardıqda (kemişdə) ata-babalarınızı yada saldiğınız kimi, ondan da artıq Allahı yad edin! İnsanların bəzisi: "Ey Rəbbimiz, bizə nə verəcəksənsə, elə bu dnyada ver!" - deyirlər. Belə şəxslərin axirətdə he bir payı yoxdur!  ۗ 
Wa Minhum Man Yaqūlu Rabbanā 'Ātinā Fī Ad-Dunyā Ĥasanatan Wa Fī Al-'Ākhirati Ĥasanatan Wa Qinā `Adhāba An-Nāri 002-201. Bəziləri isə: "Ey Rəbbimiz, bizə dnyada da, axirətdə də gzəl nemətlər ver, bizi cəhənnəm əzabından qoru!" deyirlər.
'Ūlā'ika Lahum Naşībun Mimmā Kasabū Wa  ۚ  Allāhu Sarī`u Al-Ĥisābi 002-202. Belə şəxslərin qazandıqlarına (qazandıqları əməllərinə) grə (axirətdə) mkafat gzləyir. Allah tezliklə haqq-hesab əkəndir!  ۚ 
Wa Adhkurū Al-Laha Fī 'Ayyāmin Ma`dūdātin  ۚ  Faman Ta`ajjala Fī Yawmayni Falā 'Ithma `Alayhi Wa Man Ta'akhkhara Falā 'Ithma `Alayhi  ۚ  Limani Attaqá  ۗ  Wa Attaqū Al-Laha Wa A`lamū 'Annakum 'Ilayhi Tuĥsharūna 002-203. (Ey hacılar!) Sayı bəlli olan gnlərdə (Mina dağında) Allahı yada salın (təkbirlə zikr edin). Tələsərək iki gndə (zlhiccənin on birinci və on ikinci gnlərində Minadan Məkkəyə) qayıdana he bir gnah gəlməz. Eləcə də yubanana (zlhiccənin on nc gn Minada qalana) he bir gnah tutulmaz. Bu (gnah tutulmaması), mttəqilərə aiddir. Allahdan qorxun və Onun yanında (hzurunda) toplanacağınızı bilin!  ۚ   ۚ   ۗ 
Wa Mina An-Nāsi Man Yu`jibuka Qawluhu Fī Al-Ĥayāati Ad-Dunyā Wa Yush/hidu Al-Laha `Alá Mā Fī Qalbihi Wa Huwa 'Aladdu Al-Khāmi 002-204. (Ya Rəsulum!) İnsanların eləsi vardır ki, onun dnya həyatı haqqındakı szləri sənin xoşuna gələr. O, qəlbində olana da (dili ilə rəyinin bir olmasına) Allahı şahid gstərər. Halbuki, o, dşmənlərin ən qəddarıdır.
Wa 'Idhā Tawallá Sa`á Fī Al-'Arđi Liyufsida Fīhā Wa Yuhlika Al-Ĥartha Wa An-Nasla Wa  ۗ  Allāhu Lā Yuĥibbu Al-Fasāda 002-205. (O şəxs səndən) ayrılan kimi yer zndə fitnə-fəsad trətməyə, əkini və nəsli (islam cəmiyyətini) məhv etməyə alışar. Halbuki, Allah fitnə-fəsadı sevməz!  ۗ 
Wa 'Idhā Qīla Lahu Attaqi Al-Laha 'Akhadhat/hu Al-`Izzatu Bil-'Ithmi  ۚ  Faĥasbuhu Jahannamu  ۚ  Wa Labi'sa Al-Mihādu 002-206. Ona: "Allahdan qorx!" - deyildiyi zaman lovğalıq onu gnah trətməyə vadar edər. Beləsinə cəhənnəm kifayətdir. Ora nə pis məskəndir!  ۚ   ۚ 
Wa Mina An-Nāsi Man Yashrī Nafsahu Abtighā'a Marđāati Al-Lahi Wa  ۗ  Allāhu Ra'ūfun Bil-`Ibādi 002-207. İnsanların eləsi də vardır ki, Allahın razılığını qazanmaq yolunda (Allah rizası n) z canını fəda edər. Allah z bəndələrinə qarşı ox mehribandır!  ۗ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Adkhulū Fī As-Silmi Kāffatan Wa Lā Tattabi`ū Khuţuwāti Ash-Shayţāni  ۚ  'Innahu Lakum `Adūwun Mubīnun 002-208. Ey iman gətirənlər! Hamınız bir yerdə slhə (islama) gəlin! Şeytanın yolu ilə getməyin, nki o sizin aıq dşməninizdir!  ۚ 
Fa'in Zalaltum Min Ba`di Mā Jā'atkumu Al-Bayyinātu Fā`lamū 'Anna Al-Laha `Azīzun Ĥakīmun 002-209. Əgər bu qədər aşkar dəlil (ayələr) gəldikdən sonra siz yenə də doğru yoldan azarsınızsa, o zaman bilin ki, Allah da qvvət, hikmət sahibidir!
Hal Yanžurūna 'Illā 'An Ya'tiyahumu Al-Lahu Fī Žulalin Mina Al-Ghamāmi Wa Al-Malā'ikatu Wa Quđiya Al-'Amru  ۚ  Wa 'Ilá Al-Lahi Turja`u Al-'Umūru 002-210. Yoxsa onlar Allahın (qəzəbinin) bulud klgələri iində mələklərlə (əzab mələkləri ilə) gəlməsini və işin tamam olmasını (zlərinin məhv edilməsini) gzləyirlər? Şbhəsiz ki, (btn) işlər (axırda) Allaha qayıdacaqdır.  ۚ 
Sal Banī 'Isrā'īla Kam 'Ātaynāhum Min 'Āyatin Bayyinatin  ۗ  Wa Man Yubaddil Ni`mata Al-Lahi Min Ba`di Mā Jā'at/hu Fa'inna Al-Laha Shadīdu Al-`Iqābi 002-211. (Ya Rəsulum!) İsrail vladından xəbər al ki, Biz onlara (Musa peyğəmbər vasitəsilə) nə qədər aıq dəlillər gndərdik! Allahın nemətinə nail olandan sonra onu dəyişdirənlərə Allah şiddətli əzab verəcəkdir!  ۗ 
Zuyyina Lilladhīna Kafarū Al-Ĥayāatu Ad-Dunyā Wa Yaskharūna Mina Al-Ladhīna 'Āmanū Wa  ۘ  Al-Ladhīna Attaqaw Fawqahum Yawma Al-Qiyāmati Wa  ۗ  Allāhu Yarzuqu Man Yashā'u Bighayri Ĥisābin 002-212. Dnya həyatı kafirlər n zinətlənmişdir. Onlar (bununla da) iman gətirənlərə istehza edərlər. Halbuki, mttəqilər qiyamət gnndə onlardan stndrlər. Allah istədiyi kəsə saysız-hesabsız ruzi verər.  ۘ   ۗ 
Kāna An-Nāsu 'Ummatan Wāĥidatan Faba`atha Al-Lahu An-Nabīyīna Mubashshirīna Wa Mundhirīna Wa 'Anzala Ma`ahumu Al-Kitāba Bil-Ĥaqqi Liyaĥkuma Bayna An-Nāsi Fīmā Akhtalafū Fīhi  ۚ  Wa Mā Akhtalafa Fīhi 'Illā Al-Ladhīna 'Ūtūhu Min Ba`di Mā Jā'at/humu Al-Bayyinātu Baghyāan Baynahum  ۖ  Fahadá Al-Lahu Al-Ladhīna 'Āmanū Limā Akhtalafū Fīhi Mina Al-Ĥaqqi Bi'idhnihi Wa  ۗ  Allāhu Yahdī Man Yashā'u 'Ilá Şirāţin Mustaqīmin 002-213. İnsanlar tək bir mmət idi. Allah onlara mjdə verən və xəbərdarlıq edən (əzabla qorxudan) peyğəmbərlər gndərdi, insanlar arasındakı ixtilafları ayırd etmək n O, peyğəmbərlərlə birlikdə haqq olan kitab nazil etdi. Halbuki zlərinə aşkar dəlillər gəldikdən sonra aralarındakı kin (və həsəd) zndən (dində) ixtilafda bulunanlar kitab əhlindən başqası deyildir. Onların ixtilafda olduqları həqiqətə Onun izni (idarəsi) ilə iman gətirənləri isə Allah doğru yola ynəltdi. Allah istədiyini dz yola istiqamətləndirər.  ۚ  ~  ۖ   ۗ 
'Am Ĥasibtum 'An Tadkhulū Al-Jannata Wa Lammā Ya'tikum Mathalu Al-Ladhīna Khalaw Min Qablikum  ۖ  Massat/humu Al-Ba'sā'u Wa Ađ-Đarrā'u Wa Zulzilū Ĥattá Yaqūla Ar-Rasūlu Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Ma`ahu Matá Naşru Al-Lahi  ۗ  'Alā 'Inna Naşra Al-Lahi Qarībun 002-214. (Ey mminlər!) Sizdən əvvəlkilərin başına gələnlər sizin başınıza gəlməmiş behiştə daxil olacağınızımı gman edirsiniz? Onları (şiddətli) fəlakət və sıxıntı elə brmş, elə sarsılmışdılar ki, hətta Peyğəmbər və iman gətirənlər birlikdə: "Allahın kməyi nə vaxt gələcək?" - demişdilər.Bilin ki, Allahın kməyi (sizə) yaxındır!  ۖ   ۗ 
Yas'alūnaka Mādhā Yunfiqūna  ۖ  Qul Mā 'Anfaqtum Min Khayrin Falilwālidayni Wa Al-'Aqrabīna Wa Al-Yatāmá Wa Al-Masākīni Wa Abni As-Sabīli  ۗ  Wa Mā Taf`alū Min Khayrin Fa'inna Al-Laha Bihi `Alīmun 002-215. (Ya Rəsulum!) Səndən (Allah yolunda) nə verəcəkləri haqqında soruşanlara sylə: "(Malınızdan) verəcəyiniz şey ata-anaya, (yoxsul) qohumlara, yetimlərə, miskinlərə və (pulu qurtaran) msafirə (yolulara) məxsusdur". Şbhəsiz ki, Allah etdiyiniz xeyirli işi biləndir.  ۖ   ۗ 
Kutiba `Alaykumu Al-Qitālu Wa Huwa Kurhun Lakum  ۖ  Wa `Asá 'An Takrahū Shay'āan Wa Huwa Khayrun Lakum  ۖ  Wa `Asá 'An Tuĥibbū Shay'āan Wa Huwa Sharrun Lakum Wa  ۗ  Allāhu Ya`lamu Wa 'Antum Lā Ta`lamūna 002-216. (Allahın dşmənlərinə qarşı) dyş (cihad) xoşunuza gəlmədiyi halda, sizə vacib edildi.Bəzən xoşlamadığınız bir şey sizin n xeyirli, bəzən də xoşladığınız bir şey sizin n zərərli ola bilər.(Onu) Allah bilir, siz bilməzsiniz.  ۖ   ۖ   ۗ 
Yas'alūnaka `Ani Ash-Shahri Al-Ĥarāmi Qitālin Fīhi  ۖ  Qul Qitālun Fīhi Kabīrun  ۖ  Wa Şaddun `An Sabīli Al-Lahi Wa Kufrun Bihi Wa Al-Masjidi Al-Ĥarāmi Wa 'Ikhrāju 'Ahlihi Minhu 'Akbaru `Inda Al-Lahi Wa  ۚ  Al-Fitnatu 'Akbaru Mina Al-Qatli  ۗ  Wa Lā Yazālūna Yuqātilūnakum Ĥattá Yaruddūkum `An Dīnikum 'Ini Astaţā`ū  ۚ  Wa Man Yartadid Minkum `An Dīnihi Fayamut Wa Huwa Kāfirun Fa'ūlā'ika Ĥabiţat 'A`māluhum Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati  ۖ  Wa 'Ūlā'ika 'Aşĥābu An-Nāri  ۖ  Hum Fīhā Khālidūna 002-217. (Ya Rəsulum!) Haram olan ayda dyş haqqında səndən soruşanlara sylə: "O ayda dyşmək byk gnahdır, lakin Allah yolunu (insanların znə) qapamaq, onu inkar etmək, Məscidlhərama girməyə mane olmaq və oradakıları kənara ıxarmaq Allah yanında daha byk gnahdır. (Din naminə) fitnə salmaq isə (həmin ayda) vuruşmaqdan daha betərdir"! (Ey mminlər!) Onlar (Məkkə mşrikləri) əgər bacarsalar, sizi dininizdən dndərincəyə qədər sizinlə vuruşmaqda davam edəcəklər. Sizdən hər kəs z dinindən dnb kafir olaraq lərsə, belə kimsələrin btn əməlləri (vaxtilə grdy yaxşı işləri) dnya və axirətdə heə gedər. Onlar cəhənnəmlikdirlər və orada əbədi qalacaqlar!  ۖ   ۖ   ۚ   ۗ   ۚ   ۖ   ۖ 
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa Al-Ladhīna Hājarū Wa Jāhadū Fī Sabīli Al-Lahi 'Ūlā'ika Yarjūna Raĥmata Al-Lahi Wa  ۚ  Allāhu Ghafūrun Raĥīmun 002-218. Həqiqətən, Allaha iman gətirənlər, (Məkkədən Mədinəyə) kb gələn və Allah yolunda cihad edən kimsələr Allahın mərhəmətinə midvardırlar. Allah bağışlayandır, rəhm edəndir!  ۚ 
Yas'alūnaka `Ani Al-Khamri Wa Al-Maysiri  ۖ  Qul Fīhimā 'Ithmun Kabīrun Wa Manāfi`u Lilnnāsi Wa 'Ithmuhumā 'Akbaru Min Naf`ihimā  ۗ  Wa Yas'alūnaka Mādhā Yunfiqūna Quli Al-`Afwa  ۗ  Kadhālika Yubayyinu Al-Lahu Lakumu Al-'Āyāti La`allakum Tatafakkarūna 002-219. (Ya Rəsulum!) Səndən iki və qumar (meysir) haqqında sual edənlərə sylə: "Onlarda həm byk gnah, həm də insanlar n mənfəət (dnya mənfəəti) vardır. Lakin gnahları mənfəətlərindən daha bykdr"! (Allah yolunda) nəyi paylamalı olduqlarını soruşanlara isə de: "Ehtiyacınızdan artıq qalanını (mhtaclara paylayın)!" Allah sizə z ayələrini bu cr bildirir ki, bəlkə, fikirləşəsiniz.  ۖ   ۗ   ۗ 
Ad-Dunyā Wa Al-'Ākhirati  ۗ  Wa Yas'alūnaka `Ani Al-Yatāmá  ۖ  Qul 'Işlāĥun Lahum Khayrun  ۖ  Wa 'In Tukhāliţūhum Fa'ikhwānukum Wa  ۚ  Allāhu Ya`lamu Al-Mufsida Mina Al-Muşliĥi  ۚ  Wa Law Shā'a Al-Lahu La'a`natakum  ۚ  'Inna Al-Laha `Azīzun Ĥakīmun 002-220. Dnya və axirət (işləri) barəsində. (Ya Rəsulum!) Səndən yetimlər haqqında sual edənlərə sylə: "Onlar n (onların malını qorumaq və gzəranlarını) yaxşılaşdırmaq xeyirlidir (nəcib əməldir). Əgər onlarla birlikdə yaşayırsınızsa, onlar sizin qardaşlarınızdır". Allah islah (yaxşılıq) edənləri də, fəsad salanları da tanıyır. Əgər Allah istəsəydi, sizi, əlbəttə, əziyyətə salardı. Həqiqətən, Allah yenilməz qvvət, hikmət sahibidir!  ۗ   ۖ   ۖ   ۚ   ۚ   ۚ 
Wa Lā Tankiĥū Al-Mushrikāti Ĥattá Yu'uminna  ۚ  Wa La'amatun Mu'uminatun Khayrun Min Mushrikatin Wa Law 'A`jabatkum  ۗ  Wa Lā Tunkiĥū Al-Mushrikīna Ĥattá Yu'uminū  ۚ  Wa La`abdun Mu'uminun Khayrun Min Mushrikin Wa Law 'A`jabakum  ۗ  'Ūlā'ika Yad`ūna 'Ilá An-Nāri Wa  ۖ  Allāhu Yad`ū 'Ilá Al-Jannati Wa Al-Maghfirati Bi'idhnihi  ۖ  Wa Yubayyinu 'Āyātihi Lilnnāsi La`allahum Yatadhakkarūna 002-221. Allaha şərik qərar verən (Onu inkar edən) qadınlar imana gəlməyincə onlarla evlənməyin! Əlbəttə, Allaha iman gətirmiş bir cariyə, gzəlliyinə heyran olduğunuz bir mşrik bir qadından daha yaxşıdır. Həminin mşrik kişilər Allaha iman gətirməyənə qədər mmin qadınları (onlara) arvadlığa verməyin! Əlbəttə, Allaha iman gətirən bir klə camalına məftun olduğunuz mşrik bir kişidən daha xeyirlidir. Onlar (mşrik qadınlar və kişilər) sizi Cəhənnəmə ağırdıqları halda, Allah sizi z izni ilə Cənnətə, məğfirətə (bağışlanmağa) ağırır və yaxşı dşnb ibrət almaları n insanlara hkmlərini aydınlaşdırır.  ۚ   ۗ   ۚ   ۗ   ۖ   ۖ 
Wa Yas'alūnaka `Ani Al-Maĥīđi  ۖ  Qul Huwa 'Adháan Fā`tazilū An-Nisā' Fī Al-Maĥīđi  ۖ  Wa Lā Taqrabūhunna Ĥattá Yaţhurna  ۖ  Fa'idhā Taţahharna Fa'tūhunna Min Ĥaythu 'Amarakumu Al-Lahu  ۚ  'Inna Al-Laha Yuĥibbu At-Tawwābīna Wa Yuĥibbu Al-Mutaţahhirīna 002-222. (Ya Rəsulum!) Səndən heyz (aybaşı) barəsində sual edənlərə sylə: "Heyz əziyyətli bir haldır. Heyz zamanı qadınlardan kənar olun, (heyzdən) təmizlənməyənə qədər onlarla yaxınlıq etməyin, təmizləndikdən sonra isə Allahın sizə əmr etdiyi yerdən (buyurduğu qayda zrə) onlara yaxınlaşın!" Allah (gnahından) tvbə edənləri, (təmiz və) pak olanları sevər!  ۖ   ۖ   ۖ   ۚ 
Nisā'uukum Ĥarthun Lakum Fa'tū Ĥarthakum 'Anná Shi'tum  ۖ  Wa Qaddimū Li'nfusikum  ۚ  Wa Attaqū Al-Laha Wa A`lamū 'Annakum Mulāqūhu  ۗ  Wa Bashshiri Al-Mu'uminīna 002-223. (Ey mminlər!) Qadınlarınız sizin (vlad əkdiyiniz) tarlanızdır. İstədiyiniz vaxtda z tarlanıza gəlin! znz n qabaqcadan (yaxşı əməllər) hazırlayın! Allahdan qorxun və (qiyamət gn) Onun hzuruna gedəcəyinizi bilin! (Ya Rəsulum!) İman gətirənlərə (Cənnətlə) mjdə ver!  ۖ   ۚ   ۗ 
Wa Lā Taj`alū Al-Laha `Urđatan Li'ymānikum 'An Tabarrū Wa Tattaqū Wa Tuşliĥū Bayna An-Nāsi Wa  ۗ  Allāhu Samī`un `Alīmun 002-224. Yaxşılıq etmək, pis əməllərdən əkinmək və insanlar arasında slh yaratmaq barəsindəki andlarınıza Allahı (Allahın adını) hədəf (dəstavz) etməyin! Allah eşidəndir, biləndir!  ۗ 
Lā Yu'uākhidhukumu Al-Lahu Bil-Laghwi Fī 'Aymānikum Wa Lakin Yu'uākhidhukum Bimā Kasabat Qulūbukum Wa  ۗ  Allāhu Ghafūrun Ĥalīmun 002-225. Allah, bilmədən (səhvən) idiyiniz andlara grə sizi cəzalandırmaz, lakin qəlblərinizin kəsb etdiyi şeylərə (yalandan və ya qəsdən iib yerinə yetirmədiyiniz andlara, pis niyyətlərə) grə sizi cəzalandıracaqdır. Allah bağışlayandır, həlimdir!  ۗ 
Lilladhīna Yu'ulūna Min Nisā'ihim Tarabbuşu 'Arba`ati 'Ash/hurin  ۖ  Fa'in Fā'ū Fa'inna Al-Laha Ghafūrun Raĥīmun 002-226. vrətlərinə yaxınlaşmamağı and iən kimsələr n drd ay gzləmə mddəti vardır, əgər bu mddət iərisində andlarından dnsələr, Allah (onları kəffarə vermək şərtilə) bağışlayandır, rəhm edəndir.  ۖ 
Wa 'In `Azamū Aţ-Ţalāqa Fa'inna Al-Laha Samī`un `Alīmun 002-227. Əgər talaq vermək (boşamaq) istəsələr, şbhəsiz ki, Allah (onların niyyətlərini) eşidəndir, biləndir.
Wa Al-Muţallaqātu Yatarabbaşna Bi'anfusihinna Thalāthata  ۚ  Qurū'in Wa Lā Yaĥillu Lahunna 'An Yaktumna Mā Khalaqa Al-Lahu Fī 'Arĥāmihinna 'In Kunna Yu'uminna Bil-Lahi Wa Al-Yawmi  ۚ  Al-'Ākhiri Wa Bu`ūlatuhunna 'Aĥaqqu Biraddihinna Fī Dhālika 'In 'Arādū  ۚ  'Işlāĥāan Wa Lahunna Mithlu Al-Ladhī `Alayhinna  ۚ  Bil-Ma`rūfi Wa Lilrrijāli `Alayhinna  ۗ  Darajatun Wa Allāhu `Azīzun Ĥakīmun 002-228. Boşanan qadınlar dəfə (heyz grb təmizlənincəyə qədər başqa ərə getməyib) gzləməlidirlər. Əgər (o qadınlar) Allaha və qiyamət gnnə inanıblarsa, Allahın onların bətnlərində yaratdığını (uşağı) gizlətmək onlara halal olmaz. (Bu gzləmə mddəti iərisində) ərləri barışmaq istərlərsə, onları geri almağa (hər kəsdən) daha ox haqlıdırlar. (Kişilərin qadınlar) zərində şəriətə grə hquqları olduğu kimi, (qadınların da) onlar (kişilər) zərində hquqları vardır. Ancaq kişilər (daha artıq əziyyətə qatlandıqları n) onlardan bir dərəcə stndrlər. Allah yenilməz qvvət, hikmət sahibidir.  ۚ   ۚ   ۚ   ۚ   ۗ 
Aţ-Ţalāqu Marratāni  ۖ  Fa'imsākun Bima`rūfin 'Aw Tasrīĥun Bi'iĥsānin  ۗ  Wa Lā Yaĥillu Lakum 'An Ta'khudhū Mimmā 'Ātaytumūhunna Shay'āan 'Illā 'An Yakhāfā 'Allā Yuqīmā Ĥudūda Al-Lahi  ۖ  Fa'in Khiftum 'Allā Yuqīmā Ĥudūda Al-Lahi Falā Junāĥa `Alayhimā Fīmā Aftadat Bihi  ۗ  Tilka Ĥudūdu Al-Lahi Falā Ta`tadūhā  ۚ  Wa Man Yata`adda Ĥudūda Al-Lahi Fa'ūlā'ika Humu Až-Žālimūna 002-229. (Rici) talaq vermə (boşama) iki dəfə mmkndr, ondan sonra yaxşı dolanmaq (qadını yaxşı saxlamaq), ya da xoşluqla ayrılmaq (buraxmaq) gərəkdir. (Ey kişilər!) Onlara (qadınlarınıza) verdiyinizdən (kəbin haqqından, mehrdən) bir şey tələb etməniz sizə halal olmaz. Bu yalnız kişi ilə qadının Allahın (ər-arvadlıq) haqqındakı hkmlərini yerinə yetirə bilməyəcəklərindən qorxduqları zaman mmkndr. (Ey şəriət hakimləri!) Əgər onların (ər-arvadın) Allahın hkmlərini yerinə yetirməyəcəklərindən siz də qorxsanız, arvadın (kəbin haqqından) ərinə bir şey verməsində he biri n gnah yoxdur. Bunlar Allahın hədləridir (hkmləridir). Onlardan kənara ıxmayın. Allahın hədlərindən kənara ıxanlar, əlbəttə, zalımlardır.  ۖ   ۗ   ۖ   ۗ   ۚ 
Fa'in Ţallaqahā Falā Taĥillu Lahu Min Ba`du Ĥattá Tankiĥa Zawjāan Ghayrahu  ۗ  Fa'in Ţallaqahā Falā Junāĥa `Alayhimā 'An Yatarāja`ā 'In Žannā 'An Yuqīmā Ĥudūda Al-Lahi  ۗ  Wa Tilka Ĥudūdu Al-Lahi Yubayyinuhā Liqawmin Ya`lamūna 002-230. Əgər (kişi) vrətini yenə də (nc dəfə) boşarsa, o zaman (qadın) başqa bir ərə getməmiş ona (əvvəlki ərinə) halal olmaz. (İkinci əri) onu boşadıqdan sonra Allahın (ər-arvadlıq haqqındakı) hədlərinə (hkmlərinə) riayət edəcəklərinə inamları olduqları təqdirdə, (həmin qadının əvvəlinci əri ilə) təkrar evlənməsində gnah yoxdur. Bunlar anlayan bir qvm n Allahın bəyan etdiyi hədləridir (hkmləridir).  ۗ   ۗ 
Wa 'Idhā Ţallaqtumu An-Nisā' Fabalaghna 'Ajalahunna Fa'amsikūhunna Bima`rūfin 'Aw Sarriĥūhunna Bima`rūfin  ۚ  Wa Lā Tumsikūhunna Đirārāan Lita`tadū  ۚ  Wa Man Yaf`al Dhālika Faqad Žalama Nafsahu  ۚ  Wa Lā Tattakhidhū 'Āyāti Al-Lahi Huzūan  ۚ  Wa Adhkurū Ni`mata Al-Lahi `Alaykum Wa Mā 'Anzala `Alaykum Mina Al-Kitābi Wa Al-Ĥikmati Ya`ižukum Bihi  ۚ  Wa Attaqū Al-Laha Wa A`lamū 'Anna Al-Laha Bikulli Shay'in `Alīmun 002-231. Qadınlarınızı (rici talaqla) boşadığınız və onların gzləmə mddəti başa atdığı zaman onları ya xoşluqla saxlayın, ya da xoşluqla buraxın. (Əziyyət və) zərər vermək məqsədilə haqlarına təcavz edib onları saxlamayın! Hər kəs bunu etsə, şbhəsiz ki, znə zlm etmiş olar. Allahın ayələri (hkmləri) ilə oynamayın (onlara istehza etməyin). Allahın sizə verdiyi nemətləri,yd-nəsihət n gndərdiyi Kitabı (Quranı) və hikməti xatırlayın! Allahdan qorxun və Allahın, həqiqətən, hər şeyi bildiyini anlayın!  ۚ   ۚ   ۚ   ۚ   ۚ 
Wa 'Idhā Ţallaqtumu An-Nisā' Fabalaghna 'Ajalahunna Falā Ta`đulūhunna 'An Yankiĥna 'Azwājahunna 'Idhā Tarāđaw Baynahum Bil-Ma`rūfi  ۗ  Dhālika Yū`ažu Bihi Man Kāna Minkum Yu'uminu Bil-Lahi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri  ۗ  Dhālikum 'Azká Lakum Wa 'Aţharu Wa  ۗ  Allāhu Ya`lamu Wa 'Antum Lā Ta`lamūna 002-232. Boşanmış qadınların gzləmə mddətləri bitərkən aralarında barışıq və yaxşılıqla yaşamağa razılıq olduğu zaman onların təkrar z ərlərinə nikah edilməsinə mane olmayın! Bu sizin Allaha və axirət gnnə inananlarınıza verilən bir nəsihətdir. Bu (şəri baxımdan) sizin n daha təmiz (faydalı) və daha pakdır. Allah (sizin mənfəətinizi) bilir, siz bilməzsiniz!  ۗ   ۗ   ۗ 
Wa Al-Wālidātu Yurđi`na 'Awlādahunna Ĥawlayni  ۖ  Kāmilayni Liman 'Arāda 'An Yutimma  ۚ  Ar-Rađā`ata Wa `Alá Al-Mawlūdi Lahu Rizquhunna Wa Kiswatuhunna  ۚ  Bil-Ma`rūfi Lā Tukallafu Nafsun 'Illā  ۚ  Wus`ahā Lā Tuđārra Wa A-Datun Biwaladihā Wa Lā Mawlūdun Lahu  ۚ  Biwaladihi Wa `Alá Al-Wārithi Mithlu  ۗ  Dhālika Fa'in 'Arādā Fişālāan `An Tarāđin Minhumā Wa Tashāwurin Falā Junāĥa  ۗ  `Alayhimā Wa 'In 'Aradtum 'An Tastarđi`ū 'Awlādakum Falā Junāĥa `Alaykum 'Idhā Sallamtum Mā 'Ātaytum  ۗ  Bil-Ma`rūfi Wa Attaqū Al-Laha Wa A`lamū 'Anna Al-Laha Bimā Ta`malūna Başīrun 002-233. Analar (istər boşanmış, istərsə də boşanmamış olsun) uşaqlarını əmizdirmə mddətini tamamlatmaq istəyən (atalar) n tam iki il əmizdirsinlər. Anaların yeməyi və geyimi z qvvəsi dairəsində (uşağın) atasının zərinə dşr. He kəs gc atdığından artıq yklənməz. Nə bir ana, nə də bir ata uşağına grə zərər əkməsin! (Ata ləndən sonra) bu vəzifə həmin qaydada varisin zərinə dşr. Əgər ata və ana z aralarında məsləhətləşib, uşağı (iki ildən tez) sddən kəsmək qərarına gəlsələr, ikisinə də he bir gnah olmaz. Əgər siz uşağınızı başqasına (sd anasına) əmizdirmək istəyirsinizsə, onun zəhmət haqqını məyyən olunmuş qayda zrə (şəriətə mvafiq) dəsəniz, yenə də sizə gnah sayılmaz. Allahdan qorxun və bilin ki, Allah, həqiqətən, sizin nə etdiklərinizi grəndir!  ۖ   ۚ   ۚ   ۚ   ۚ   ۗ   ۗ   ۗ 
Wa Al-Ladhīna Yutawaffawna Minkum Wa Yadharūna 'Azwājāan Yatarabbaşna Bi'anfusihinna 'Arba`ata 'Ash/hurin  ۖ  Wa `Ashrāan Fa'idhā Balaghna 'Ajalahunna Falā Junāĥa `Alaykum Fīmā Fa`alna Fī 'Anfusihinna  ۗ  Bil-Ma`rūfi Wa Allāhu Bimā Ta`malūna Khabīrun 002-234. Sizdən lənlərin qoyub getdiyi qadınlar drd ay on gn (başqa ərə getməyib) zlərini gzləməlidirlər. Bu mddət tamam olduqda, artıq onların z barələrində şəriətə mvafiq surətdə etdikləri işdən sizə he bir gnah gəlməz. Allah etdiklərinizin hamısından xəbərdardır!  ۖ   ۗ 
Wa Lā Junāĥa `Alaykum Fīmā `Arrađtum Bihi Min Khiţbati An-Nisā' 'Aw 'Aknantum Fī 'Anfusikum  ۚ  `Alima Al-Lahu 'Annakum Satadhkurūnahunna Wa Lakin Lā Tuwā`idūhunna Sirrāan 'Illā 'An Taqūlū Qawlāan Ma`rūfāan  ۚ  Wa Lā Ta`zimū `Uqdata An-Nikāĥi Ĥattá Yablugha Al-Kitābu 'Ajalahu  ۚ  Wa A`lamū 'Anna Al-Laha Ya`lamu Mā Fī 'Anfusikum Fāĥdharūhu  ۚ  Wa A`lamū 'Anna Al-Laha Ghafūrun Ĥalīmun 002-235. (Bu mddəti gzləyən) qadınlara eli gndərmək (onlarla evlənmək) istədiyinizi (rəmz və) işarə ilə bildirməkdən və ya belə bir istəyi rəyinizdə gizlətməkdən sizə he bir gnah gəlməz. Allah sizin onları xatırlayacağınızı bilir. Lakin (gzləmə mddətində) onlarla gizlində vədələşməyin, onlara şəriətə mvafiq sz deyin! Gzləmə vaxtları bitməyincəyə qədər onlarla nikah etmək fikrində olmayın! Bilin ki, Allah sizin qəlbinizdə olanı bilir. Ondan (Allahdan) qorxun, Allahın bağışlayan, həlim olduğunu bilin!  ۚ   ۚ   ۚ   ۚ 
Lā Junāĥa `Alaykum 'In Ţallaqtumu An-Nisā' Mā Lam Tamassūhunna 'Aw Tafriđū Lahunna Farīđatan  ۚ  Wa Matti`ūhunna `Alá Al-Mūsi`i Qadaruhu Wa `Alá Al-Muqtiri Qadaruhu Matā`āan Bil-Ma`rūfi  ۖ  Ĥaqqāan `Alá Al-Muĥsinīna 002-236. Yaxınlıq etmədiyiniz (toxunmadığınız) və mehrini (kəbin haqqını, başlığını) təyin etmədiyiniz qadınları boşamaq sizə gnah sayılmaz. Qəbul olunmuş qayda zrə, varlı z imkanı daxilində, kasıb da gc atdığı qədər, yaxşılıq (ehsan) edənlərə layiq şəkildə onlara bir şey (mtə) versin!  ۚ   ۖ 
Wa 'In Ţallaqtumūhunna Min Qabli 'An Tamassūhunna Wa Qad Farađtum Lahunna Farīđatan Fanişfu Mā Farađtum 'Illā 'An Ya`fūna 'Aw Ya`fuwa Al-Ladhī Biyadihi `Uqdatu An-Nikāĥi  ۚ  Wa 'An Ta`fū 'Aqrabu Lilttaqwá  ۚ  Wa Lā Tansaw Al-Fađla Baynakum  ۚ  'Inna Al-Laha Bimā Ta`malūna Başīrun 002-237. Kəbin haqlarını təyin etmiş olduğunuz qadınları yaxınlıq etmədən əvvəl boşayarsınızsa, təyin olunmuş kəbin haqqının yarısını onlara verməlisiniz! Bununla belə, onlar (qadınlar) bunu (ərlərinə), yaxud əlində nikah mqaviləsi olanlar (ərlər) kəbin haqqının hamısını qadınlara bağışlaya bilərlər. (Ey kişilər!) Sizin bağışlamağınız (gzəştə getməyiniz) mttəqiliyə daha yaxındır. Bir-birinizə yaxşılıq etməyi unutmayın! Şbhəsiz ki, Allah sizin etdiklərinizi grəndir.  ۚ   ۚ   ۚ 
Ĥāfižū `Alá Aş-Şalawāti Wa Aş-Şalāati Al-Wusţá Wa Qūmū Lillahi Qānitīna 002-238. (Fərz, vacib) namazlara, (xsusilə) orta namaza (gnortadan sonrakı əsr namazına, ikindi namazına) riayət (əməl) edin və Allaha itaət n ayağa qalxın (namaza durun).
Fa'in Khiftum Farijālāan 'Aw Rukbānāan  ۖ  Fa'idhā 'Amintumdhkurū Al-Laha Kamā `Allamakum Mā Lam Takūnū Ta`lamūna 002-239. Əgər (dşməndən və yırtıcı heyvandan) qorxsanız, (namazınızı) piyada gedə-gedə və ya minik stə (qılın). (Təhlkədən sovuşmağınıza) əmin olduqda isə Allahı, bilmədiyiniz şeyləri (namazı, duanı) sizə (Peyğəmbər və Quran vasitəsilə) nə cr yrədibsə, o cr anın (zikr edin, namaz qılın)!  ۖ 
Wa Al-Ladhīna Yutawaffawna Minkum Wa Yadharūna 'Azwājāan Waşīyatan Li'zwājihim Matā`āan 'Ilá Al-Ĥawli Ghayra  ۚ  'Ikhrājin Fa'in Kharajna Falā Junāĥa `Alaykum Fī Mā Fa`alna Fī 'Anfusihinna Min  ۗ  Ma`rūfin Wa Allāhu `Azīzun Ĥakīmun 002-240. Sizlərdən vəfat edib zlərindən sonra arvadlarını qoyub gedən şəxslər həmin qadınlara z evindən ıxarılmamaq şərtilə, bir il mddətində baxılmasını (vərəsələrinə) vəsiyyət etməlidirlər. Əgər onlar (z arzuları ilə) ıxıb gedərlərsə, o zaman onların qəbul olunmuş qayda zrə (şəriətə mvafiq) z barələrində grəcəkləri işlər n siz gnahkar deyilsiniz. Allah yenilməz qvvət, hikmət sahibidir!  ۚ   ۗ 
Wa Lilmuţallaqāti Matā`un Bil-Ma`rūfi  ۖ  Ĥaqqāan `Alá Al-Muttaqīna 002-241. Boşanan qadınları qəbul olunmuş tərzdə (şəriətə mvafiq) faydalandırmaq mttəqilərin vəzifəsidir.  ۖ 
Kadhālika Yubayyinu Al-Lahu Lakum 'Āyātihi La`allakum Ta`qilūna 002-242. Allah sizə z ayələrini, (hkmlərini) bu qaydada aydınlaşdırır ki, dşnb anlayasınız (əqlinizə batsın).
'Alam Tara 'Ilá Al-Ladhīna Kharajū Min Diyārihim Wa Hum 'Ulūfun Ĥadhara Al-Mawti Faqāla Lahumu Al-Lahu Mūtū Thumma 'Aĥyāhum  ۚ  'Inna Al-Laha Ladhū Fađlin `Alá An-Nāsi Wa Lakinna 'Akthara An-Nāsi Lā Yashkurūna 002-243. (Ya Rəsulum!) Minlərlə adamın (taundan) lm qorxusu ilə z yurdlarını tərk edib getdiklərini grmədinmi? Allah onlara: "ln!" - dedi və sonra da (yenidən) diriltdi. Həqiqətən, Allah insanlara ltf edəndir, lakin insanların bir oxu şkr etməzlər!  ۚ 
Wa Qātilū Fī Sabīli Al-Lahi Wa A`lamū 'Anna Al-Laha Samī`un `Alīmun 002-244. Allah yolunda vuruşun və bilin ki, Allah eşidəndir, biləndir!
Man Dhā Al-Ladhī Yuqriđu Al-Laha Qarđāan Ĥasanāan Fayuđā`ifahu Lahu 'Ađ`āfāan Kathīratan Wa  ۚ  Allāhu Yaqbiđu Wa Yabsuţu Wa 'Ilayhi Turja`ūna 002-245. Allah yolunda (knl xoşluğu ilə halal maldan) yaxşı borc verən kimdir ki, (Allah da) onun mkafatını (əvəzini) qat-qat artırsın?! Allah (kimisini) sıxıntıya salar (ruzisini azaldar), (kimisinin də) rəyini aar (bol ruzi verər). Siz (dnyada grdynz işlərin əvəzini almaq n) Onun hzuruna qaytarılacaqsınız. ~  ۚ 
'Alam Tara 'Ilá Al-Mala'i Min Banī 'Isrā'īla Min Ba`di Mūsá 'Idh Qālū Linabīyin Lahum Ab`ath Lanā Malikāan Nuqātil Fī Sabīli Al-Lahi  ۖ  Qāla Hal `Asaytum 'In Kutiba `Alaykumu Al-Qitālu 'Allā Tuqātilū  ۖ  Qālū Wa Mā Lanā 'Allā Nuqātila Fī Sabīli Al-Lahi Wa Qad 'Ukhrijnā Min Diyārinā Wa 'Abnā'inā  ۖ  Falammā Kutiba `Alayhimu Al-Qitālu Tawallaw 'Illā Qalīlāan Minhum Wa  ۗ  Allāhu `Alīmun Biž-Žālimīna 002-246. (Ya Rəsulum!) Musadan sonra bir dəstə (tanınmış) İsrail vladının başına gələnləri grmədinmi? Onlar z peyğəmbərinə: "Bizə bir hkmdar gndər ki, (onun kməyi ilə) Allah yolunda (zlmkarlarla) vuruşaq!" - dedilər. O da (onlara): "Sizə vuruşma əmri olduqda, bəlkə, vuruşmadınız?" - sylədi. Onlar cavabında dedilər: "Allah yolunda nə n vuruşmayaq ki, yurdumuzdan ıxarıldıq, vladlarımızdan ayrıldıq". Lakin onlara vuruşmaq vacib olduğu vaxt, iərilərindən az bir qismi mstəsna olmaqla, (hamısı dyşdən) z evirdilər. Allah (zlərinə) zlm edənləri tanıyır!  ۖ   ۖ   ۖ   ۗ 
Wa Qāla Lahum Nabīyuhum 'Inna Al-Laha Qad Ba`atha Lakum Ţālūta Malikāan  ۚ  Qālū 'Anná Yakūnu Lahu Al-Mulku `Alaynā Wa Naĥnu 'Aĥaqqu Bil-Mulki Minhu Wa Lam Yu'uta Sa`atan Mina Al-Māli  ۚ  Qāla 'Inna Al-Laha Aşţafāhu `Alaykum Wa Zādahu Basţatan Al-`Ilmi Wa Al-Jismi Wa  ۖ  Allāhu Yu'utī Mulkahu Man Yashā'u Wa  ۚ  Allāhu Wāsi`un `Alīmun 002-247. (İsrail vladının) peyğəmbəri onlara dedi: "Allah Talutu sizə padşah gndərdi". Onlar isə: "Biz hkmdarlığa daha layiq ikən və ona var-dvlət verilmədiyi halda, o, necə bizə padşah ola bilər?" - deyə cavab verdilər. (Peyğəmbər onlara) dedi: "Allah sizdən tr onu (bəyənib) semiş, elm və bədəncə (qvvəcə) ona stnlk vermişdir. Allah z mlkn (səltənətini) istədiyinə verər. Allah (z ltf və kərəmi ilə) genişdir, (Allah hər şeyi) biləndir!"  ۚ   ۚ   ۖ   ۚ 
Wa Qāla Lahum Nabīyuhum 'Inna 'Āyata Mulkihi 'An Ya'tiyakumu At-Tābūtu Fīhi Sakīnatun Min Rabbikum Wa Baqīyatun Mimmā Taraka 'Ālu Mūsá Wa 'Ālu Hārūna Taĥmiluhu Al-Malā'ikatu  ۚ  'Inna Fī Dhālika La'āyatan Lakum 'In Kuntum Mu'uminīna 002-248. (İsrail vladının) peyğəmbəri onlara dedi: "(Talutun) padşahlıq əlaməti (Musaya verilən) sandığın sizə gəlməsidir. Onun iində (sizin n) Rəbbinizdən bir arxayınlıq, rahatlıq (mənəvi bir qvvə, səbat), həminin Musa və Harun nəslindən qalan şeylər (Musanın əsası, Tvratın bəzi lvhələri, bir az qdrət halvası və s.) vardır. Onu mələklər gətirəcək. Əgər siz mminsinizsə, onda sizin n (peyğəmbərin verdiyi xəbərin doğruluğunu təsbiq edən) qəti dəlil vardır". ~  ۚ 
Falammā Faşala Ţālūtu Bil-Junūdi Qāla 'Inna Al-Laha Mubtalīkum Binaharin Faman Shariba Minhu Falaysa Minnī Wa Man Lam Yaţ`amhu Fa'innahu Minnī 'Illā Mani Aghtarafa Ghurfatan Biyadihi  ۚ  Fasharibū Minhu 'Illā Qalīlāan Minhum  ۚ  Falammā Jāwazahu Huwa Wa Al-Ladhīna 'Āmanū Ma`ahu Qālū Lā Ţāqata Lanā Al-Yawma Bijālūta Wa Junūdihi  ۚ  Qāla Al-Ladhīna Yažunnūna 'Annahum Mulāqū Al-Lahi Kam Min Fi'atin Qalīlatin Ghalabat Fi'atan Kathīratan Bi'idhni Al-Lahi Wa  ۗ  Allāhu Ma`a Aş-Şābirīna 002-249. Talut qoşunu ilə (z yurdundan, Qdsdən) ayrıldığı zaman (əsgərlərinə) dedi: "Allah sizi (axar) bir ay vasitəsilə imtahan edəcək. Kim onun suyundan isə, o məndən (mənə tabe olanlardan) deyildir. Kim ondan dadmasa, dadsa da, bir ovucdan artıq iməsə, o məndəndir"! Lakin onların az bir qismi mstəsna olmaqla, (hamısı) o sudan idi. O (Talut) və onunla birlikdə olan mminlər (ayı) kedikdən sonra (dşmən qoşununu grb) dedilər: "Bu gn bizim Calut (dşmən tərəfin hkmdarı) və onun qoşunu ilə vuruşmağa taqətimiz yoxdur"! (İərilərindən) Allahın rəhmətinə qovuşacaqlarına (Allahın dərgahına qayıdacaqlarına) inanalar isə dedilər: "Neə dəfə olub ki, az bir dəstə Allahın izni (iradəsi) ilə ox bir dəstəyə qalib gəlib! Allah səbr edənlərlədir!"  ۚ   ۚ   ۚ   ۗ 
Wa Lammā Barazū Lijālūta Wa Junūdihi Qālū Rabbanā 'Afrigh `Alaynā Şabrāan Wa Thabbit 'Aqdāmanā Wa Anşurnā `Alá Al-Qawmi Al-Kāfirīna 002-250. Onlar Calut və əsgərləri ilə qarşılaşdıqları zaman dedilər: "Ey Rəbbimiz, bizə bollu səbr və dizimizə (ayaqlarımıza) qvvət ver! Bizə kafir qvm zərində qələbə qazandır!"
Fahazamūhum Bi'idhni Al-Lahi Wa Qatala Dāwūdu Jālūta Wa 'Ātāhu Al-Lahu Al-Mulka Wa Al-Ĥikmata Wa `Allamahu Mimmā Yashā'u  ۗ  Wa Lawlā Daf`u Al-Lahi An-Nāsa Ba`đahum Biba`đin Lafasadati Al-'Arđu Wa Lakinna Al-Laha Dhū Fađlin `Alá Al-`Ālamīna 002-251. Nəhayət, onlar Allahın izni (iradəsi və kməyi) ilə Calutu və qoşununu məğlub etdilər. Davud Calutu ldrd. Allah Davuda həm hkmranlıq, həm də hikmət (peyğəmbərlik) verdi və ona istədiyini (zireh dzəltmək, quşların dilini bilmək, gzəl səslə oxumaq) yrətdi. Əgər Allah insanların bir qismini, digər bir qismi ilə dəf etməsə idi, yer z fitnə-fəsada uğrayardı. Lakin Allah btn aləmlərə qarşı ltfkardır.  ۗ 
Tilka 'Āyātu Al-Lahi Natlūhā `Alayka Bil-Ĥaqqi  ۚ  Wa 'Innaka Lamina Al-Mursalīna 002-252. (Ya Rəsulum!) Bunlar (bu sylənilənlər) Allahın ayələridir (qdrət nişanələridir) ki, onları sənə doğru-dzgn bildiririk. Sən, həqiqətən, (Allah tərəfindən seilərək insanlara) gndərilən (mrsəl) peyğəmbərlərdənsən.  ۚ 
Tilka Ar-Rusulu Fađđalnā Ba`đahum `Alá Ba`đin  ۘ  Minhum Man Kallama Al-Lahu  ۖ  Wa Rafa`a Ba`đahum Darajātin  ۚ  Wa 'Ātaynā `Īsá Abna Maryama Al-Bayyināti Wa 'Ayyadnāhu Birūĥi Al-Qudusi  ۗ  Wa Law Shā'a Al-Lahu Mā Aqtatala Al-Ladhīna Min Ba`dihim Min Ba`di Mā Jā'at/humu Al-Bayyinātu Wa Lakini Akhtalafū Faminhum Man 'Āmana Wa Minhum Man Kafara  ۚ  Wa Law Shā'a Al-Lahu Mā Aqtatalū Wa Lakinna Al-Laha Yaf`alu Mā Yurīdu 002-253. (Ya Rəsulum!) Bu peyğəmbərlərin bəzisini digərindəm stn etdik. Allah bunlardan bəzisi ilə danışmış, bəzisinin isə dərəcələrini yksəltmişdir. Məryəm oğlu İsaya aıq mczələr verdik və onu mqəddəs ruhla (Cəbraillə) qvvətləndirdik. Əgər Allah istəsəydi, bu peyğəmbərlərin ardınca gələn insanlar onlara gndərilən aşkar dəlillərdən sonra bir-biriləri ilə vuruşmazdılar. Fəqət (bununla belə yenə də) ixtilafa dşdlər. Onlarda bəziləri (Allaha) iman gətirdilər, bəziləri isə kafir oldular. Əgər Allah istəsə idi, onlar bir-biriləri ilə vuruşmazdılar. Lakin Allah z istədiyini edər!  ۘ   ۖ   ۚ   ۗ   ۚ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Anfiqū Mimmā Razaqnākum Min Qabli 'An Ya'tiya Yawmun Lā Bay`un Fīhi Wa Lā Khullatun Wa Lā Shafā`atun Wa  ۗ  Al-Kāfirūna Humu Až-Žālimūna 002-254. Ey iman gətirənlər! Alış-verişin, dostluğun və şəfaətin mmkn olmayacağı gn (qiyamət gn) gəlməmişdən əvvəl sizə verdiyimiz ruzidən paylayın! Kafirlər (bunu inkar edənlər) isə (zlərinə) zlm edənlərdir!  ۗ 
Al-Lahu Lā 'Ilāha 'Illā Huwa Al-Ĥayyu Al-Qayyūmu  ۚ  Lā Ta'khudhuhu Sinatun Wa Lā Nawmun  ۚ  Lahu Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi  ۗ  Man Dhā Al-Ladhī Yashfa`u `Indahu 'Illā Bi'idhnihi  ۚ  Ya`lamu Mā Bayna 'Aydīhim Wa Mā Khalfahum  ۖ  Wa Lā Yuĥīţūna Bishay'in Min `Ilmihi 'Illā Bimā Shā'a  ۚ  Wasi`a Kursīyuhu As-Samāwāti Wa Al-'Arđa  ۖ  Wa Lā Ya'ūduhu Ĥifžuhumā  ۚ  Wa Huwa Al-`Alīyu Al-`Ažīmu 002-255. Allah başqa he bir tanrı yoxdur. (Zatı və kamal sifətləri ilə hər şeyə qadir olub btn kainatı yaradan və idarə edən, bəndələrini dolandıran və onların işlərini yoluna qoyan) əbədi, əzəli varlıq Odur. O nə mrg, nə də yuxu bilər. Gylərdə və yerdə nə varsa (hamısı) Onundur. Allahın izni olmadan (qiyamətdə) Onun yanında (hzurunda) kim şəfaət (bu və ya digər şəxsin gnahlarının bağışlanmasını xahiş) edə bilər? O, btn yaranmışların kemişini və gələcəyini (btn olmuş və olacaq şeyləri) bilir. Onlar (yaranmışlar) Allahın elmindən Onun znn istədiyindən başqa he bir şey qavraya bilməzlər. Onun krsn (elmi, qdrət və səltənəti) gyləri və yeri əhatə etmişdir. Bunları mhafizə etmək Onun n he də ətin deyildir. Ən uca, ən byk varlıq da Odur! ~  ۚ   ۚ   ۗ  ~  ۚ   ۖ  ~  ۚ   ۖ   ۚ 
Lā 'Ikrāha Fī Ad-Dīni  ۖ  Qad Tabayyana Ar-Rushdu Mina Al-Ghayyi  ۚ  Faman Yakfur Biţ-Ţāghūti Wa Yu'umin Bil-Lahi Faqadi Astamsaka Bil-`Urwati Al-Wuthqá Lā Anfişāma Lahā Wa  ۗ  Allāhu Samī`un `Alīmun 002-256. Dində məcburiyyət (zorakılıq) yoxdur. Artıq doğruluq (iman) azğınlıqdan (kfrdən) ayırd edildi. Hər kəs Taqutu (Şeytanı və ya btləri) inkar edib Allaha iman gətirsə, o, artıq (qırılmaq bilməyən) ən mhkəm bir ipdən (dəstəkdən) yapışmış olur. Allah (hər şeyi olduğu kimi) eşidəndir, biləndir!  ۖ   ۚ   ۗ 
Al-Lahu Wa Līyu Al-Ladhīna 'Āmanū Yukhrijuhum Mina Až-Žulumāti 'Ilá An-Nūr Wa  ۖ  Al-Ladhīna Kafarū 'Awliyā'uuhumu Aţ-Ţāghūtu Yukhrijūnahum Mina An-Nūr 'Ilá Až-Žulumāti  ۗ  'Ūlā'ika 'Aşĥābu An-Nāri  ۖ  Hum Fīhā Khālidūna 002-257. Allah (Ona) iman gətirənlərin dostudur, onları zlmətdən ıxarıb işığa tərəf ynəldər. Kafirlərin dostu isə Taqutdur (şeytanlardır). Onları (kafirləri) nurdan ayırıb zlmətə salarlar. Onlar cəhənnəmlikdirlər və orada həmişəlik qalacaqlar!  ۖ   ۗ   ۖ 
'Alam Tara 'Ilá Al-Ladhī Ĥājja 'Ibrāhīma Fī Rabbihi 'An 'Ātāhu Al-Lahu Al-Mulka 'Idh Qāla 'Ibrāhīmu Rabbī Al-Ladhī Yuĥyī Wa Yumītu Qāla 'Anā 'Uĥyī Wa 'Umītu  ۖ  Qāla 'Ibrāhīmu Fa'inna Al-Laha Ya'tī Bish-Shamsi Mina Al-Mashriqi Fa'ti Bihā Mina Al-Maghribi Fabuhita Al-Ladhī Kafara Wa  ۗ  Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Až-Žālimīna 002-258. (Ya Rəsulum!) Allahın verdiyi hkmranlıq zndən (azğınlaşaraq) İbrahim ilə Rəbbi barəsində mbahisə aparan şəxsi (Nəmrudu) grmədinmi? (Və ya əhvalatını bilmirsən?) İbrahim: "Mənim tanrım həm dirildir, həm də ldrr", - dediyi zaman, o (Nəmrud): "Mən də həm dirildir, həm də ldrrəm", - demişdi. İbrahim ona: "Allah Gnəşi şərqdən doğdurur, bacarırsansa, sən onu qərbdən doğdur!" - dedikdə, o kafir donub qalmışdı. Həqiqətən, Allah (znə) zlm edənləri dz yola ynəltməz! ~  ۖ   ۗ 
'Aw Kālladhī Marra `Alá Qaryatin Wa Hiya Khāwiyatun `Alá `Urūshihā Qāla 'Anná Yuĥyī Hadhihi Al-Lahu Ba`da Mawtihā  ۖ  Fa'amātahu Al-Lahu Miā'ata `Āmin Thumma Ba`athahu  ۖ  Qāla Kam Labithta  ۖ  Qāla Labithtu Yawmāan 'Aw Ba`đa Yawmin  ۖ  Qāla Bal Labithta Miā'ata `Āminnžur 'Ilá Ţa`āmika Wa Sharābika Lam Yatasannah  ۖ  Wa Anžur 'Ilá Ĥimārika Wa Linaj`alaka 'Āyatan Lilnnāsi  ۖ  Wa Anžur 'Ilá Al-`Ižāmi Kayfa Nunshizuhā Thumma Naksūhā Laĥmāan  ۚ  Falammā Tabayyana Lahu Qāla 'A`lamu 'Anna Al-Laha `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 002-259. Yaxud (Ya Rəsulum! Damları kmş, divarları) uulmuş bir kəndin yanından keən kimsənin əhvalatını bilirsən? O kimsə: "Əcaba, Allah bu kəndi lmndən sonra necə dirildəcək?" - demişdi. Belə olduqda, Allah onu yz il l halında saxladı, sonra dirildərək ondan: "Nə qədər yatmısan?" - deyə soruşdu. O da: "Bir gn, bəlkə, bir gndən daha az" - deyə cavab verdi. Allah ona: "Bəlkə, yz il yatmısan, yediyin yeməyə, idiyin suya bax, hələ də xarab olmayıb. Bir də uzunqulağına bax! Səni insanlar n bir ibrət dərsi olmaqdan tr belə etdik. İndi (uzunqulağının) smklərinə bax, gr necə onları bir-biri ilə birləşdirir, sonra da onların zərini ətlə rtrk?" - deyə buyurdu. O kimsəyə bunlar aydın olduqda: "Artıq bildim ki, Allah hər şeyə qadirdir!" - dedi.  ۖ   ۖ   ۖ   ۖ   ۖ   ۖ   ۚ 
Wa 'Idh Qāla 'Ibrāhīmu Rabbi 'Arinī Kayfa Tuĥyī Al-Mawtá  ۖ  Qāla 'Awalam Tu'umin  ۖ  Qāla Balá Wa Lakin Liyaţma'inna Qalbī  ۖ  Qāla Fakhudh 'Arba`atan Mina Aţ-Ţayri Faşurhunna 'Ilayka Thumma Aj`al `Alá Kulli Jabalin Minhunna Juz'āan Thumma Ad`uhunna Ya'tīnaka Sa`yāan  ۚ  Wa A`lam 'Anna Al-Laha `Azīzun Ĥakīmun 002-260. (Ya Rəsulum!) Xatırla ki, İbrahim: "Ey Rəbbim, lləri nə cr diriltdiyini mənə gstər!" - dedikdə (Allah) : "Məgər (lləri diriltməyimə) inanmırsan?" -buyurmuşdu. (İbrahim: ) "Bəli, inanıram, lakin rəyim sakit (xatircəm) olmaq n (soruşdum)", - deyə cavab vermişdi. (Bu zaman Allah ona) buyurmuşdu: "Drd cr (cins) quş gtrb (səhv salmamaq n) onlara diqqətlə bax, (onları paralayaraq bir-birinə qatandan) sonra hər dağın başına onlardan bir para at, sonra onları ağır, tez yanına gələcəklər. Bil ki, Allah yenilməz qvvət, hikmət sahibidir!"  ۖ   ۖ   ۖ   ۚ 
Mathalu Al-Ladhīna Yunfiqūna 'Amwālahum Fī Sabīli Al-Lahi Kamathali Ĥabbatin 'Anbatat Sab`a Sanābila Fī Kulli Sunbulatin Miā'atu Ĥabbatin Wa  ۗ  Allāhu Yuđā`ifu Liman Yashā'u Wa  ۗ  Allāhu Wāsi`un `Alīmun 002-261. Mallarını Allah yolunda sərf edənlərin halı yeddi snbl verən bir toxuma bənzər ki, bu snbllərin hər birində yz ədəd dən vardır. Allah istədiyi kimsə n bunu qat-qat artırır. Allah (ltf ilə) genişdir.  ۗ   ۗ 
Al-Ladhīna Yunfiqūna 'Amwālahum Fī Sabīli Al-Lahi Thumma Lā Yutbi`ūna Mā 'Anfaqū Mannāan Wa Lā 'Adháan  ۙ  Lahum 'Ajruhum `Inda Rabbihim Wa Lā Khawfun `Alayhim Wa Lā Hum Yaĥzanūna 002-262. He bir kəsə minnət qoymadan, əziyyət vermədən mallarını Allah yolunda sərf edənlərin Rəbbi yanında mkafatları vardır. Onların (axirətdə) he bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qssə grməzlər.  ۙ 
Qawlun Ma`rūfun Wa Maghfiratun Khayrun Min Şadaqatin Yatba`uhā 'Adháan Wa  ۗ  Allāhu Ghanīyun Ĥalīmun 002-263. Xoş bir sz və gnahları bağışlamaq əziyyətlə (minnətlə) verilən sədəqədən daha yaxşıdır. Allah ehtiyacsızdır, həlimdir!  ۗ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Lā Tubţilū Şadaqātikum Bil-Manni Wa Al-'Adhá Kālladhī Yunfiqu Mālahu Ri'ā'a An-Nāsi Wa Lā Yu'uminu Bil-Lahi Wa Al-Yawmi Al-'Ākhiri  ۖ  Famathaluhu Kamathali Şafwānin `Alayhi Turābun Fa'aşābahu Wa Abilun Fatarakahu Şaldāan  ۖ  Lā Yaqdirūna `Alá Shay'in Mimmā Kasabū Wa  ۗ  Allāhu Lā Yahdī Al-Qawma Al-Kāfirīna 002-264. Ey iman gətirənlər! Sədəqələrinizi malını riyakarlıqla (zn xalqa gstərmək n) sərf edən, Allaha və axirət gnnə inanmayan şəxs kimi, minnət qoymaq və əziyyət verməklə pua ıxarmayın. Belə şəxslərin halı, zərində bir az torpaq olan qayaya bənzər ki, şiddətli bir yağış o torpağı (yuyub) aparar və qayanı ılpaq bir daş halına salar. Onlar qazandıqlarından bir şeyə qadir (nail) olmazlar. Şbhəsiz ki, Allah kafirləri haqq yoluna ynəltməz!  ۖ   ۖ   ۗ 
Wa Mathalu Al-Ladhīna Yunfiqūna 'Amwālahumu Abtighā'a Marđāati Al-Lahi Wa Tathbītāan Min 'Anfusihim Kamathali Jannatin Birabwatin 'Aşābahā Wa Abilun Fa'ātat 'Ukulahā Đi`fayni Fa'in Lam Yuşibhā Wa Abilun Faţallun Wa  ۗ  Allāhu Bimā Ta`malūna Başīrun 002-265. Mallarını Allahın razılığını qazanmaq və nəfslərini (imanlarını) sabitqədəm etmək yolunda sərf edənlər uca təpənin stndə olan bir bağa bənzərlər ki, ora dşən bol yağış onun meyvələrini ikiqat artırar. Əgər bol yağış yağmasa, az bir şəbnəm (şeh də ona kifayət edər). Həqiqətən, Allah nə etdiyinizi (btn əməllərinizi) grəndir!  ۗ 
'Ayawaddu 'Aĥadukum 'An Takūna Lahu Jannatun Min Nakhīlin Wa 'A`nābin Tajrī Min Taĥtihā Al-'Anhāru Lahu Fīhā Min Kulli Ath-Thamarāti Wa 'Aşābahu Al-Kibaru Wa Lahu Dhurrīyatun Đu`afā'u Fa'aşābahā 'I`şārun Fīhi Nārun Fāĥtaraqat  ۗ  Kadhālika Yubayyinu Al-Lahu Lakumu Al-'Āyāti La`allakum Tatafakkarūna 002-266. Məgər sizdən biriniz istərmi ki, iində xurma ağacları, zmlklər, (ağacları) altından arxlar axan və crbəcr meyvələr olan bir bağası olsun, (sonra) zəif (iş bacarığı olmayan, himayəyə mhtac) uşaqları olduğu halda ona qocalıq z versin, həmin vaxtda da ora odlu bir qasırğa dşsn və o bağ yanıb tələf olsun? Allah ayələri sizin n bu cr aydınlaşdırır ki, dşnəsiniz.  ۗ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Anfiqū Min Ţayyibāti Mā Kasabtum Wa Mimmā 'Akhrajnā Lakum Mina Al-'Arđi  ۖ  Wa Lā Tayammamū Al-Khabītha Minhu Tunfiqūna Wa Lastum Bi'ākhidhīhi 'Illā 'An Tughmiđū Fīhi  ۚ  Wa A`lamū 'Anna Al-Laha Ghanīyun Ĥamīdun 002-267. Ey iman gətirənlər! Qazandığınız və sizin n torpaqdan yetişdirdiyimiz şeylərin (ən pak, halal və) yaxşılarından (Allah yolunda) sərf edin! Ancaq gz yumaraq aldığınız pis, yaramaz şeylərdən vermək fikrində olmayın! Bilin ki, Allahın he bir şeyə ehtiyacı yoxdur. (O, hər cr) şkrə (tərifə) layiqdir!  ۖ  ~  ۚ 
Ash-Shayţānu Ya`idukumu Al-Faqra Wa Ya'murukum Bil-Faĥshā'i Wa  ۖ  Allāhu Ya`idukum Maghfiratan Minhu Wa Fađlāan Wa  ۗ  Allāhu Wāsi`un `Alīmun 002-268. Şeytan sizi yoxsulluqla qorxudaraq alaq işlərə svq edər, Allah isə (əksinə) sizə bağışlanmaq və bərəkət vədəsi verər. Allah (mərhəməti ilə) genişdir. (Allah hər şeyi) biləndir.  ۖ   ۗ 
Yu'utī Al-Ĥikmata Man Yashā'u  ۚ  Wa Man Yu'uta Al-Ĥikmata Faqad 'Ūtiya Khayrāan Kathīrāan  ۗ  Wa Mā Yadhdhakkaru 'Illā 'Ū Al-'Albābi 002-269. Allah istədiyi şəxsə hikmət (elm, mərifət, mdriklik) bəxş edər. Kimə hikmət bəxş edilmişsə, ona oxlu xeyir (əbədi səadət) verilmişdir. Bunu ancaq ağıllı adamlar dərk edərlər!  ۚ   ۗ 
Wa Mā 'Anfaqtum Min Nafaqatin 'Aw Nadhartum Min Nadhrin Fa'inna Al-Laha Ya`lamuhu  ۗ  Wa Mā Lilžžālimīna Min 'Anşārin 002-270. (Allah yolunda) xərclədiyiniz və nəzir etdiyiniz hər hansı şeyi, şbhəsiz ki, Allah bilir, lakin (xəsislik gstərib zlərinə) zlm edənlərin (qiyamət gn) he bir kməkisi olmaz!  ۗ 
'In Tub Aş-Şadaqāti Fani`immā Hiya  ۖ  Wa 'In Tukhfūhā Wa Tu'utūhā Al-Fuqarā'a Fahuwa Khayrun Lakum  ۚ  Wa Yukaffiru `Ankum Min Sayyi'ātikum Wa  ۗ  Allāhu Bimā Ta`malūna Khabīrun 002-271. Yoxsullara aşkarda sədəqə verməyiniz yaxşıdır, lakin onu gizlində versəniz daha yaxşı olar. Bu, gnahlarınızın bir qismini rtər. Allah tutduğunuz hər bir işdən xəbərdardır!  ۖ   ۚ   ۗ 
Laysa `Alayka Hudāhum Wa Lakinna Al-Laha Yahdī Man Yashā'u  ۗ  Wa Mā Tunfiqū Min Khayrin Fali'anfusikum  ۚ  Wa Mā Tunfiqūna 'Illā Abtighā'a Wajhi Al-Lahi Wa Mā  ۚ  Tunfiqū Min Khayrin Yuwaffa 'Ilaykum Wa 'Antum Lā Tužlamūna 002-272. (Ya Rəsulum!) İnsanları doğru yola ynəltmək sənin borcun deyildir. (Sənin vəzifən ancaq onları haqq yola dəvət etməkdir). Allah kimi istərsə, onu doğru yola ynəldər. Malınızdan sərf etdiyiniz hər hansı bir şeyin (mənfəəti) ancaq znz ndr. Siz onu yalnız Allahın razılığını qazanmaq n verirsiniz. Malınızdan verdiyiniz hər hansı bir şeyin əvəzi tamamilə sizə dəniləcəkdir. Sizə əsla zlm edilməz!  ۗ   ۚ   ۚ 
Lilfuqarā'i Al-Ladhīna 'Uĥşirū Fī Sabīli Al-Lahi Lā Yastaţī`ūna Đarbāan Al-'Arđi Yaĥsabuhumu Al-Jāhilu 'Aghniyā'a Mina At-Ta`affufi Ta`rifuhum Bisīmāhum Lā Yas'alūna An-Nāsa 'Ilĥāfāan  ۗ  Wa Mā Tunfiqū Min Khayrin Fa'inna Al-Laha Bihi `Alīmun 002-273. (Sədəqə) Allah yolunda canından keərək (dolanmaq, ruzi kəsb etmək n) yer zndə hərəkət edə bilməyən (və ya buna imkanı olmayan) yoxsullar ndr. Belə şəxslər həyalı olub dilənilikdən əkindiklərinə grə nadanlar onları dvlətli hesab edirlər. (Ya Rəsulum!) Sən isə onları zlərindən tanıyırsan. Onlar he kəsdən israrla bir şey istəməzlər. Sizin mallarınızdan (bunlara) nə verdiyinizi, şbhəsiz ki, Allah bilir!  ۗ 
Al-Ladhīna Yunfiqūna 'Amwālahum Bil-Layli Wa An-Nahāri Sirrāan Wa `Alāniyatan Falahum 'Ajruhum `Inda Rabbihim Wa Lā Khawfun `Alayhim Wa Lā Hum Yaĥzanūna 002-274. Mallarını gecə və gndz, gizli və aşkar (yoxsullara) sərf edənlərin Rəbbi yanında byk mkafatları vardır. Onların (axirətdə) he bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qssə grməzlər.
Al-Ladhīna Ya'kulūna Ar-Ribā Lā Yaqūmūna 'Illā Kamā Yaqūmu Al-Ladhī Yatakhabbaţuhu Ash-Shayţānu Mina Al-Massi  ۚ  Dhālika Bi'annahum Qālū 'Innamā Al-Bay`u Mithlu Ar-Ribā  ۗ  Wa 'Aĥalla Al-Lahu Al-Bay`a Wa Ĥarrama Ar-Ribā  ۚ  Faman Jā'ahu Maw`ižatun Min Rabbihi Fāntahá Falahu Mā Salafa Wa 'Amruhu 'Ilá Al-Lahi  ۖ  Wa Man `Āda Fa'ūlā'ika 'Aşĥābu An-Nāri  ۖ  Hum Fīhā Khālidūna 002-275. Sələm (mamilə, faiz) yeyənlər (qiyamət gn) qəbirlərindən ancaq Şeytan toxunmuş (cin vurmuş dəli) kimi qalxarlar. Bunların belə olmaları: "Alış-veriş də sələm kimi bir şeydir!" - dedikləri zndəndir. Halbuki, Allah alış-verişi halal, sələm (faiz) almağı isə haram (qadağan) etmişdir. İndi hər kəs Rəbbi tərəfindən gələn nəsihəti qəbul etməklə (bu işə) son qoyarsa, kemişdə aldığı (sələmlər) onundur (ona bağışlanar). Onun işi Allaha aiddir. Amma (yenidən sələmiliyə) qayıdanlar cəhənnəmlikdirlər və orada həmişəlik qalacaqlar!  ۚ   ۗ   ۚ  ~  ۖ   ۖ 
Yamĥaqu Al-Lahu Ar-Ribā Wa Yurbī Aş-Şadaqāti Wa  ۗ  Allāhu Lā Yuĥibbu Kulla Kaffārin 'Athīmin 002-276. Allah sələmi (sələmlə qazanılan malın bərəkətini) məhv edər, sədəqələri (sədəqəsi verilmiş malın bərəkətini) isə artırar. Allah kafiri, gnahkarı sevməz!  ۗ 
'Inna Al-Ladhīna 'Āmanū Wa `Amilū Aş-Şāliĥāti Wa 'Aqāmū Aş-Şalāata Wa 'Ātaw Az-Zakāata Lahum 'Ajruhum `Inda Rabbihim Wa Lā Khawfun `Alayhim Wa Lā Hum Yaĥzanūna 002-277. İman gətirən, xeyirli işlər grən, namaz qılan, zəkat verən şəxslərin Rəbbi yanında mkafatları vardır. Onların (axirətdə) he bir qorxusu yoxdur və onlar qəm-qssə grməzlər!
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū Attaqū Al-Laha Wa Dharū Mā Baqiya Mina Ar-Ribā 'In Kuntum Mu'uminīna 002-278. Ey mminlər! Əgər, doğrudan da, iman gətirmişsinizsə, Allahdan qorxub sələmdən qalan məbləğdən (faizdən) vaz kein! (Onu borclulardan almayın!)
Fa'in Lam Taf`alū Fa'dhanū Biĥarbin Mina Al-Lahi Wa Rasūlihi  ۖ  Wa 'In Tubtum Falakum Ru'ūsu 'Amwālikum Lā Tažlimūna Wa Lā Tužlamūna 002-279. Əgər belə etməsəniz, o zaman Allaha və Onun peyğəmbərinə qarşı mharibəyə girişdiyinizi bilin!Yox, əgər tvbə etsəniz, sərmayəniz (mayanız) sizindir. Beləliklə, nə siz zlm edərsiniz, nə də sizə zlm olunar!  ۖ 
Wa 'In Kāna Dhū `Usratin Fanažiratun 'Ilá Maysaratin  ۚ  Wa 'An Taşaddaqū Khayrun Lakum  ۖ  'In Kuntum Ta`lamūna 002-280. Əgər sizə borclu olan şəxs ətin vəziyyətdə olarsa, ona vəziyyəti yaxşılaşıncaya qədər mhlət verin! Əgər bilmək istəyirsinizsə, (borcu) ona sədəqə olaraq bağışlamağınız daha yaxşıdır!  ۚ   ۖ 
Wa Attaqū Yawmāan Turja`ūna Fīhi 'Ilá Al-Lahi  ۖ  Thumma Tuwaffá Kullu Nafsin Mā Kasabat Wa Hum Lā Yužlamūna 002-281. Allaha tərəf qaytarılacağınız gndən qorxun! (O gn) hər kəsə grdy əməlin əvəzi veriləcək və (haqsız yerə) zlm olunmayacaqdır! ~  ۖ 
Yā 'Ayyuhā Al-Ladhīna 'Āmanū 'Idhā Tadāyantum Bidaynin 'Ilá 'Ajalin Musammáan Fāktubūhu  ۚ  Wa Līaktub Baynakum Kātibun Bil-`Adli  ۚ  Wa Lā Ya'ba Kātibun 'An Yaktuba Kamā `Allamahu Al-Lahu  ۚ  Falyaktub Wa Līumlili Al-Ladhī `Alayhi Al-Ĥaqqu Wa Līattaqi Al-Laha Rabbahu Wa Lā Yabkhas Minhu Shay'āan  ۚ  Fa'in Kāna Al-Ladhī `Alayhi Al-Ĥaqqu Safīhāan 'Aw Đa`īfāan 'Aw Lā Yastaţī`u 'An Yumilla Huwa Falyumlil Walīyuhu Bil-`Adli  ۚ  Wa Astash/hidū Shahīdayni Min Rijālikum  ۖ  Fa'in Lam Yakūnā Rajulayni Farajulun Wa Amra'atāni Mimman Tarđawna Mina Ash-Shuhadā'i 'An Tađilla 'Iĥdāhumā Fatudhakkira 'Iĥdāhumā Al-'Ukhrá  ۚ  Wa Lā Ya'ba Ash-Shuhadā'u 'Idhā Mā Du`ū  ۚ  Wa Lā Tas'amū 'An Taktubūhu Şaghīrāan 'Aw Kabīrāan 'Ilá 'Ajalihi  ۚ  Dhālikum 'Aqsaţu `Inda Al-Lahi Wa 'Aqwamu Lilshshahādati Wa 'Adná 'Allā Tartābū  ۖ  'Illā 'An Takūna Tijāratan Ĥāđiratan Tudīrūnahā Baynakum Falaysa `Alaykum Junāĥun 'Allā Taktubūhā  ۗ  Wa 'Ash/hidū 'Idhā Tabāya`tum  ۚ  Wa Lā Yuđārra Kātibun Wa Lā Shahīdun  ۚ  Wa 'In Taf`alū Fa'innahu Fusūqun Bikum  ۗ  Wa Attaqū Al-Laha  ۖ  Wa Yu`allimukumu Al-Lahu Wa  ۗ  Allāhu Bikulli Shay'in `Alīmun 002-282. Ey iman gətirənlər! Məyyən mddətə bir-birinə borc verib aldıqda, onu yazın! Bunu (bu sənədi) aranızda bir nəfər katib ədalətlə yazsın! Katib gərək Allahın yrətdiyi kimi yazmaqdan boyun qaırmasın, yazsın! Borclu olan şəxs borcunu syləyərək (deyə-deyə) yazdırsın və Rəbbi olan Allahdan qorxaraq ondan (borcdan) bir şey əskiltməsin. Əgər borclu ağılsız və zəifdirsə (qoca və ya uşaqdırsa), yaxud syləməyə qadir deyilsə, o zaman gərək onun (əvəzinə) vəkili ədalətlə deyib (borcu) yazdırsın. z adamlarınızdan iki kişini də şahid tutun! Əgər iki kişi olmazsa, razı olduğunuz bir kişi ilə iki qadının şəhadəti kifayətdir. Əgər (qadınlardan) biri (şəhadəti) unudarsa, o birisi onun yadına salsın. Şahidlər (bu işə) dəvət olunduqları zaman boyun qaırmasınlar. Az və ya ox olmasına baxmayaraq, borcu z vaxtına qədər (nə mddətə verilmiş olduğunu) yazmağa ərinməyin! Sizin bu işiniz Allah yanında daha ədalətli, şahidlik n daha dzgn və şbhəyə dşməməniz n haqqa daha yaxındır. Lakin aranızda həmişə dvr edən aşkar (nəğd) ticarət zamanı onu yazmamağınız sizin n gnah deyildir. (Hər halda) alış-veriş etdiyiniz vaxt şahid tutun! Ancaq katibə və şahidə zərər yetirilməsin. Əgər zərər yetirsəniz, əlbəttə, bu sizin n pis işdir. Allahdan qorxun! Allah (ehtiyacınız olan şeyləri) sizə yrədir. Allah btn işləri biləndir!  ۚ   ۚ   ۚ   ۚ   ۚ   ۖ   ۚ   ۚ   ۚ   ۖ   ۗ   ۚ   ۚ   ۗ   ۖ   ۗ 
Wa 'In Kuntum `Alá Safarin Wa Lam Tjidū Kātibāan Farihānun Maqbūđatun  ۖ  Fa'in 'Amina Ba`đukum Ba`đāan Falyu'uaddi Al-Ladhī A'utumina 'Amānatahu Wa Līattaqi Al-Laha Rabbahu  ۗ  Wa Lā Taktumū Ash-Shahādata  ۚ  Wa Man Yaktumhā Fa'innahu 'Āthimun Qalbuhu Wa  ۗ  Allāhu Bimā Ta`malūna `Alīmun 002-283. Səfərdə olub katib tapmasanız, girov saxlayın. Əgər bir-birinizə etibar edirsinizsə, etibar olunmuş şəxs əmanəti geri qaytarsın və Rəbbi olan Allahdan qorxsun! Şahidliyi (şahidi olduğunuz şeyi) gizlətməyin! Onu gizlədən şəxsin qəlbi gnahkardır. Allah etdiyiniz əməlləri biləndir!  ۖ   ۗ   ۚ   ۗ 
Lillahi Mā Fī As-Samāwāti Wa Mā Fī Al-'Arđi  ۗ  Wa 'In Tubdū Mā Fī 'Anfusikum 'Aw Tukhfūhu Yuĥāsibkum Bihi Al-Lahu  ۖ  Fayaghfiru Liman Yashā'u Wa Yu`adhdhibu Man Yashā'u Wa  ۗ  Allāhu `Alá Kulli Shay'in Qadīrun 002-284. Gylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı) Allaha məxsusdur. Siz rəyinizdə olanı zahirə ıxarsanız da, ıxarmasanız da, Allah ona mvafiq sizinlə haqq-hesab əkər. (Allah) istədiyini bağışlar, istədiyinə də əzab verər. Allah hər şeyə qadirdir!  ۗ   ۖ   ۗ 
'Āmana Ar-Rasūlu Bimā 'Unzila 'Ilayhi Min Rabbihi Wa Al-Mu'uminūna  ۚ  Kullun 'Āmana Bil-Lahi Wa Malā'ikatihi Wa Kutubihi Wa Rusulihi Lā Nufarriqu Bayna 'Aĥadin Min Rusulihi  ۚ  Wa Qālū Sami`nā Wa 'Aţa`nā  ۖ  Ghufrānaka Rabbanā Wa 'Ilayka Al-Maşīru 002-285. Peyğəmbər Rəbbi tərəfindən ona nazil edilənə (Qurana) inanmış və mminlər də iman gətirmişlər. (Onların) hamısı Allaha, Onun mələklərinə, kitablarına və (btn) peyğəmbərlərinə iman gətirərək dedilər: "Biz Onun peyğəmbərləri arasında fərq qoymuruq. (Allahın hkmlərini) eşitdik (anladıq) və itaət etdik. Ey Rəbbimiz, bizi bağışla, (axırda) Sənin dərgahına (hzuruna) qayıdacağıq!"  ۚ   ۚ   ۖ 
Lā Yukallifu Al-Lahu Nafsāan 'Illā Wus`ahā  ۚ  Lahā Mā Kasabat Wa `Alayhā Mā Aktasabat  ۗ  Rabbanā Lā Tu'uākhidhnā 'In Nasīnā 'Aw 'Akhţa'nā  ۚ  Rabbanā Wa Lā Taĥmil `Alaynā 'Işrāan Kamā Ĥamaltahu `Alá Al-Ladhīna Min Qablinā  ۚ  Rabbanā Wa Lā Tuĥammilnā Mā Lā Ţāqata Lanā Bihi  ۖ  Wa A`fu `Annā Wa Aghfir Lanā Wa Arĥamnā  ۚ  'Anta Mawlānā Fānşurnā `Alá Al-Qawmi Al-Kāfirīna 002-286. Allah hər kəsi yalnız qvvəsi yetdiyi qədər ykləyər (bir işə mkəlləf edər). Hər kəsin qazandığı yaxşı əməl də, pis əməl də znə aiddir. (Mminlər deyirlər: ) "Ey Rəbbimiz, (bəzi tapşırıqlarını) unutduqda və ya yanıldıqda bizi cəzalandırma! Ey Rəbbimiz, bizdən əvvəlkiləri yklədiyin kimi, bizi ağır ykləmə! Ey Rəbbimiz, gcmz atmayan şeyi bizə ykləyib daşıtdırma! Bizi əfv edib bağışla, bizə rəhm et! Sən bizim ixtiyar sahibimizsən (mvlamızsan). Kafirlərə qələbə almaqda bizə kmək et!"  ۚ   ۗ   ۚ   ۚ   ۖ   ۚ 
Next Sūrah