1) Sūrat Al-Fātiĥah

Printed format

1)

Bismi Al-Lahi Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīmi 001-001. Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə
Al-Ĥamdu Lillahi Rabbi Al-`Ālamīna 001-002. Həmd (şkr və tərif) olsun Allaha (və ya: Həmd məxsusdur Allaha) - aləmlərin Rəbbinə,
Ar-Raĥmāni Ar-Raĥīmi 001-003. (Bu dnyada hamıya) mərhəmətli, (axirətdə isə ancaq mminlərə) rəhmli olana,
Māliki Yawmi Ad-Dīni 001-004. Haqq-Hesab (qiyamət) gnnn sahibinə!
'Īyāka Na`budu Wa 'Īyāka Nasta`īnu 001-005. Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kmək diləyirik!
Ahdinā Aş-Şirāţa Al-Mustaqīma 001-006. Bizi doğru (dz) yola ynəlt!
Şirāţa Al-Ladhīna 'An`amta `Alayhim Ghayri Al-Maghđūbi `Alayhim Wa Lā Ađ-Đāllīna 001-007. Nemət verdiyin kəslərin yoluna! Qəzəbə dar olmuşların və (haqdan) azmışların (yoluna) yox!
Next Sūrah