6) Sūrat Al-'An`ām

Printed format

6)

Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Ал-Хамду Лиллаһи Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Ұа Җа`ала Аž-Žулумӓти Ұа Анӱра Ćумма Ал-Лаҙӥна Кафарӱ Бираббиһим ۖ Йа`дилӱна 006-001 Барлық мақтау, сондай көктер мен жерді жаратқан және қараңғылықтар мен жарықты жасаған Аллаға тән. Мұның соңында да қарсы болғандар, Раббыларына (басқаларды) теңейді. ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ۖ‍‍
Һуұа Ал-Лаҙӥ Ҳалақакум Мин Ҭӥнин Ćумма Қаđá 'Аҗалӓан ۖ Ұа 'Аҗалун Мусаммáан `Индаһу ۖ Ćумма 'Антум Тамтарӱна 006-002 Ол сондай Алла сендерді балшықтан жаратып сонан соң өлім мезгілін белгіледі. Және белгілі (қиямет) мерзімі де Оның қасында. Сонда да күдіктенесіңдер ме? ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‍‍‍‌ ۖ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍ ۖ ‌‌‍‍‌
Ұа Һуұа Ал-Лаһу Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Фӥ Ал-'Арđи ۖ Йа`ламу Сирракум Ұа Җаһракум Ұа Йа`ламу Мӓ Таксибӱна 006-003 Көктерде әрі жердегі Ол Алла, көрнеулеріңді де, көместеріңді де біледі. ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ Та'тӥһим Мин 'Ӓйатин Мин 'Ӓйӓти Раббиһим 'Иллӓ Кӓнӱ `Анһӓ Му`риđӥна 006-004 Оларға Раббыларынан әрқандай аят келсе, олар одан мүлде бет бұрушы еді. ‌ ‍‌ ‍ ‌‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍
Фақад Каҙҙабӱ Бил-Хаққи Ламмӓ Җӓ'аһум ۖ Фасаұфа Йа'тӥһимнбӓ'у Мӓ Кӓнӱ Биһи Йастаһзи'ӱн 006-005 Тіпті оларға келген шындықты (Құранды) да жасынға шығарды. Дегенмен жақында тәлкек қылғандарға (жазасының) хабары келеді. ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ۖ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌
'Алам Йараұ Кам 'Аһлакнӓ Мин Қаблиһим Мин Қарнин Макканнӓһум Фӥ Ал-'Арđи Мӓ Лам Нумаккин Лакум Ұа 'Арсалнӓ Ас-Самӓ'а `Алайһим Мидрӓрӓан Ұа Җа`алнӓ Ал-'Анһӓра Таҗрӥ Мин Тахтиһим Фа'аһлакнӓһум Биҙунӱбиһим Ұа 'Анша'нӓ Мин Ба`диһим Қарнӓан 'Ӓҳарӥна 006-006 Олардан бұрын қаншалаған нәсілдерді жоқ еткенімізді көрмеді ме? Оларға жер жүзінде сендерге бермеген мүмкіншілікті берген едік. Оларға аспаннан жаңбыр жіберіп, астарынан өзендер ағыздық. Бірақ, қылмыстары себепті оларды жоқ еттік те олардан кейін басқа нәсіл жараттық. ‌‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌‍ ‌ ‍ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‌‌‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌‍‌ ‍‍‍ ‌‌‍‌ ‍ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍
Ұа Лаұ Наззалнӓ `Алайка Китӓбӓан Фӥ Қирҭӓсин Фаламасӱһу Би'айдӥһим Лақӓла Ал-Лаҙӥна Кафарӱ 'Ин Һӓҙӓ 'Иллӓ Сихрун Мубӥнун 006-007 (Мұхаммед Ғ.С.) егер саған қағазда жазулы бір Кітап жіберсек те, оны олар қолдарымен ұстаса еді. Әрине қарсы болғандар: Бұл ап-ашық сиқырдан басқа емес дер еді. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Қӓлӱ Лаұлӓнзила `Алайһи Малакун ۖ Ұа Лаұ 'Анзалнӓ Малакӓан Лақуđийа Ал-'Амру Ćумма Лӓ Йунžарӱна 006-008 Бірде олар: Пайғамбарға бір періште неге түсірілмейді?,- деді. Егер періште түсірсек еді, (оған да қарсы келгендіктерінен) іс біткен болып оларға сонан кейін мұрса берілмес еді. ‍‍‌ ‌ ‌‌ۖ ‌‌ ‌‌‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌
Ұа Лаұ Җа`алнӓһу Малакӓан Лаҗа`алнӓһу Раҗулӓан Ұа Лалабаснӓ `Алайһим Мӓ Йалбисӱна 006-009 Егер Пайғамбарды бір періште қылсақ едік, оны да бір адам (бейнесінде) қылар едік те, оларға күдіктенген сайын шақ салған болар едік. ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‌ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Лақади Астуһзи'а Бирусулин Мин Қаблика Фахӓқа Биал-Лаҙӥна Саҳирӱ Минһум Мӓ Кӓнӱ Биһи Йастаһзи'ӱн 006-010 (Мұхаммед Ғ.С.) сенен бұрынғы пайғамбарлар да мазақталған болатын. Пайғамбарларды тәлкек қылғандарды, ажыуалаған нәрселері бастарына жетті. ‍‍‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Қул Сӥрӱ Фӥ Ал-'Арđи Ćумма Анžурӱ Кайфа Кӓна `Ӓқибату Ал-Мукаҙҙибӥна 006-011 Жер жүзін кезіңдер де сонан соң өтірікке ұйғарушылардың соңы не болатынын көріңдер. де. ‍ ‌‌‍ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Қул Лиман Мӓ Фӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۖ Қул Лиллаһи ۚ Катаба `Алá Нафсиһи Ар-Рахмата ۚ Лайаҗма`аннакум 'Илá Йаұми Ал-Қийӓмати Лӓ Райба Фӥһи ۚ Ал-Лаҙӥна Ҳасирӱнфусаһум Фаһум Лӓ Йу'уминӱна 006-012 (Оларға) айт: Көктердегі және жердегі нәрселер кімдікі?, Алланікі де. Ол мәрхамет етуді өз міндетіне алған. Сендерді болуы күмәнсіз қиямет күнінде жинайды. Сондай өздеріне кесір тигізгендер; олар сенбейді. ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ۚ ۚ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‍‍ۚ ‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Лаһу Мӓ Сакана Фӥ Ал-Лайли Ұа Ан-Наһӓри ۚ Ұа Һуұа Ас-Самӥ Ал-`Алӥму 006-013 Күндіз-түні тұрып тұрған нәрселер Онікі. Ол әр нәрсені естуші, білуші. ‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Қул 'Ағайра Ал-Лаһи 'Аттаҳиҙу Ұалӥйӓан Фӓҭири Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Һуұа Йуҭ`иму Ұа Лӓ Йуҭ`аму ۗ Қул 'Иннӥ 'Умирту 'Ан 'Акӱна 'Аұұала Ман 'Аслама ۖ Ұа Лӓ Такӱнанна Мина Ал-Мушрикӥна 006-014 Көктер мен жерді жаратушы Ол, өзі қоректендіретін, қоректенбейтін Алладан басқаны дос тұтайын ба?,- де. Күдіксіз мен Мұсылман болған кісінің тұңғышы болуыма бұйырылдым де. Және әсте ортақ қосушылардан болма. ‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ۗ ‍ ‌‌ ‌ ‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍ ‍‍‍
Қул 'Иннӥҳӓфу 'Ин `Аҫайту Раббӥ `Аҙӓба Йаұмин `Аžӥмин 006-015 (Мұхаммед Ғ.С.): Егер Раббыма қарсы келсем ұлы күннің азабынан қорқамын де. ‍ ‌‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌‍‍‍‍
Ман Йуҫраф `Анһу Йаұма'иҙин Фақад Рахимаһу ۚ Ұа Ҙалика Ал-Фаұзу Ал-Мубӥну 006-016 Ол күні кім азаптан сейілтілсе, рас оған мәрхамет етілді. Осы анық қол жетушілік. ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‍ ۚ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа 'Ин Йамсаска Ал-Лаһу Биđуррин Фалӓ Кӓшифа Лаһу 'Иллӓ Һуұа ۖ Ұа 'Ин Йамсаска Биҳайрин Фаһуұа `Алá Кулли Шай'ин Қадӥрун 006-017 Алла егер саған бір зиян келтірсе, сонда оны өзінен басқа ешбір айықтырушы жоқ. Ал егер саған бір игілік тигізсе, Оның әр нәрсеге толық күші жетуші. ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍~ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌
Ұа Һуұа Ал-Қӓһиру Фаұқа `Ибӓдиһи ۚ Ұа Һуұа Ал-Хакӥму Ал-Ҳабӥру 006-018 Және Ол құлдарына өте өктем. Ол толық үкім иесі, әр нәрседен хабар алушы. ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Қул 'Аййу Шай'ин 'Акбару Шаһӓдатан ۖ Қули Ал-Лаһу ۖ Шаһӥдун Байнӥ Ұа Байнакум ۚ Ұа 'Ӱхийа 'Илаййа Һӓҙӓ Ал-Қур'ӓну Ли'нҙиракум Биһи Ұа Ман Балаға ۚ 'А'иннакум Латаш/һадӱна 'Анна Ма`а Ал-Лаһи 'Ӓлиһатан 'Уҳрá ۚ Қул Лӓ 'Аш/һаду ۚ Қул 'Иннамӓ Һуұа 'Илаһун Ұӓхидун Ұа 'Иннанӥ Барӥн Миммӓ Тушрикӱна 006-019 (Мұхаммед Ғ.С.) Куәлік тұрғысынан қай нәрсе үлкен?,- де. Мені мен сендердің араларында Алла куә және маған осы Құран, сендерді сондай-ақ кімге жетіссе, оларды қорқытуым үшін уахи етілді; Сендер Алламен бірге басқа тәңірлер барлығына айғақ бола аласыңдар ма?,- де. Мен куәлік бере алмаймын! Шынайы түрде Ол, жалғыз тәңір. Күдіксіз мен сендердің қосқан ортақтарыңнан аулақпын де. ‍ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ۖ ۖ‍‍‍‌ ‌ ۚ ‌‌‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌‍ ‍‍‌ ‌‍ ۚ ‌‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌ ‌‍‍‍‌‌ ۚ ‌ ‌‌ ۚ ‍ ‌‍‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ал-Лаҙӥна 'Ӓтайнӓһуму Ал-Китӓба Йа`рифӱнаһу Камӓ Йа`рифӱна 'Абнӓ'аһуму ۘ Ал-Лаҙӥна Ҳасирӱнфусаһум Фаһум Лӓ Йу'уминӱна 006-020 Біз өздеріне кітап бергендер, оны (Мұхаммед Ғ.С. ды) ұлдарын танығандай таниды. Сондай өздеріне зиян еткендер, олар сенбейді. ‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ۘ ‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Ман 'Аžламу Миммани Афтарá `Алá Ал-Лаһи Каҙибӓан 'Аұ Каҙҙаба Би'ӓйӓтиһи ۗннаһу Лӓ Йуфлиху Аž-Žӓлимӱна 006-021 Және Аллаға өтірік жала қойғандардан немесе аяттарын өтірікке жорығандардан кім залымырақ? Күдіксіз Алла залымдарды құтқармайды. ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌‌‌ ۗ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Йаұма Нахшуруһум Җамӥ`ӓан Ćумма Нақӱлу Лиллаҙӥна 'Ашракӱ 'Айна Шуракӓ'уукуму Ал-Лаҙӥна Кунтум Таз`умӱна 006-022 Оларды қиямет күні түгел жинаймыз да, сонан соң: Аллаға ойша қосқан ортақтарың қайда? дейміз. ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍
Ćумма Лам Такун Фитнатуһум 'Иллӓн Қӓлӱ Ұа Ал-Лаһи Раббинӓ Мӓ Куннӓ Мушрикӥна 006-023 Сонан кейін олардың: Аллаға серт! Раббымыз, біз ортақ қоспаған едік дегеннен басқа сылтаулары болмайды. ‌‌ ‌ ‌ ‌‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Анžур Кайфа Каҙабӱ `Алáнфусиһим ۚ Ұа Đалла `Анһум Мӓ Кӓнӱ Йафтарӱна 006-024 Қара! Олар өздеріне қалай өтірік айтты. Және Алланың ортағы деген пұттары сөйтіп жоқ болды. ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌ۚ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‌
Ұа Минһум Ман Йастами`у 'Илайка ۖ Ұа Җа`алнӓ `Алá Қулӱбиһим 'Акиннатан 'Ан Йафқаһӱһу Ұа Фӥ 'Ӓҙӓниһим Ұақрӓан Ұа 'Ин ۚ Йараұ Кулла 'Ӓйатин Лӓ Йу'уминӱ Биһӓ Хаттá ۚ 'Иҙӓ Җӓ'ӱка Йуҗӓдилӱнака Йақӱлу Ал-Лаҙӥна Кафарӱ 'Ин Һӓҙӓ 'Иллӓ 'Асӓҭӥру Ал-'Аұұалӥна 006-025 (Мұхаммед Ғ.С.) олардан саған кейбіреулері құлақ салады. Бірақ олардың жүректеріне ұқпайтын қалтқы қойдық әрі құлақтарында кереңдік бар. Олар әр мұғжизаны көрсе де сенбейді. Тіпті саған келсе, олар сөз таластырады да қарсы болғандар: Бұл (Құран) бұрынғылардың ертегілерінен басқа еш нәрсе емес дейді. ۖ ‌‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌‌ۚ ‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌ ۚ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍
Ұа Һум Йанһаұна `Анһу Ұа Йан'аұна `Анһу ۖ Ұа 'Ин Йуһликӱна 'Иллӓнфусаһум Ұа Мӓ Йаш`урӱна 006-026 Олар (адамдарды) тосады да, өздері де одан ұзақтасады. Сөйтіп өздерін жояды. Бірақ олар сенбейді. ‌‌ ۖ ‌‌‍‍ ‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‌
Ұа Лаұ Тарá 'Иҙ Ұуқифӱ `Алá Анӓри Фақӓлӱ Йӓ Лайтанӓ Нурадду Ұа Лӓ Нукаҙҙиба Би'ӓйӓти Раббинӓ Ұа Накӱна Мина Ал-Му'уминӥна 006-027 Олардың отқа тоқтатылғанын көрсең: Әттең! Біз (дүниеге) қайтарылсақ, Раббымыздың аяттарын өтірікке ұйғармас едік те сенушілерден болар едік дейді. ‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‍‌ ‌‍‍‍ ‍‍‍
Бал Бадӓ Лаһум Мӓ Кӓнӱ Йуҳфӱна Мин Қаблу ۖ Ұа Лаұ Руддӱ Ла`ӓдӱ Лимӓ Нуһӱ `Анһу Ұа 'Иннаһум Лакӓҙибӱна 006-028 Керісінше олардың бұрыннан жасырған нәрселері айқындалды. Егер олар дүниеге қайтарылса еді, әрине оларға тыйым салынған істерді қайтадан істер еді. Күдіксіз олар мүлде өтірікші. ‌‌ ‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍ۖ ‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌ ‌ ‌ ‌‌‍ ‌‍‍‍
Ұа Қӓлӱ 'Ин Һийа 'Иллӓ Хайӓтунӓ Ад-Дунйӓ Ұа Мӓ Нахну Бимаб`ӱćӥна 006-029 Олар: Дүние тіршілігімізден басқа ешбір өмір жоқ. Тағы бір қайта тірілуші емеспіз деді. ‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лаұ Тарá 'Иҙ Ұуқифӱ `Алá Раббиһим ۚ Қӓла 'Алайса Һӓҙӓ Бил-Хаққи ۚ Қӓлӱ Балá Ұа Раббинӓ ۚ Қӓла Фаҙӱқӱ Ал-`Аҙӓба Бимӓ Кунтум Такфурӱна 006-030 (Мұхаммед Ғ.С.) Раббыларының құзырында тоқтатылғандарын көрсең! (Алла): Бұл шындық емес пе екен?,- дейді. Олар: Шын екен! Раббымызға ант етеміз дейді. Алла, оларға: Ендеше, қарсы болғандықтарыңның азабын татыңдар дейді. ‌ ‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‌‍ ۚ ‌ ‌‌ ‍ ۚ ‌ ‌ ‌‌‍ۚ ‍‍‌ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌
Қад Ҳасира Ал-Лаҙӥна Каҙҙабӱ Билиқӓ Ал-Лаһи ۖ Хаттá 'Иҙӓ Җӓ'ат/һуму Ас-Сӓ`ату Бағтатан Қӓлӱ Йӓ Хасратанӓ `Алá Мӓ Фарраҭнӓ Фӥһӓ Ұа Һум Йахмилӱна 'Аұзӓраһум `Алá Žуһӱриһим ۚ 'Алӓ Сӓ'а Мӓ Йазирӱна 006-031 Расында сондай Аллаға жолығуды өтірікке жорығандар, зиянға ұшырады. Хатте оларға кенеттен қиямет келсе, олар: Өкінішке орай бұл жөнінде кемшілік қылған екенбіз ғой дейді. Олар күнәларын арқаларына көтереді. Сақ болыңдар! Көтергендері нендей жаман. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ۖ‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌‌‌‌‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍‍‌
Ұа Мӓ Ал-Хайӓату Ад-Дунйӓ 'Иллӓ Ла`ибун Ұа Лаһұун ۖ Ұа Лалддӓру Ал-'Ӓҳирату Ҳайрун Лиллаҙӥна Йаттақӱна ۗ 'Афалӓ Та`қилӱна 006-032 Дүние тіршілігі еш нәрсе емес. Ойын-сауық ғана. Әрине ақырет жұрты тақуалар үшін жақсы. Сонда да түсінбейсіңдер ме? ‍‍ ‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ۖ‍‍‌‌‌ ‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Қад На`ламу 'Иннаһу Лайахзунука Ал-Лаҙӥ Йақӱлӱна ۖ Фа'иннаһум Лӓ Йукаҙҙибӱнака Ұа Лакинна Аž-Žӓлимӥна Би'ӓйӓти Ал-Лаһи Йаҗхадӱна 006-033 Расында білеміз, күдіксіз олардың айтқандары сені кейітеді. Олар сені өтірікке санап отырған жоқ. Бірақ залымдар Алланың аяттарына қарсы келеді. ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍ ۖ ‍ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Лақад Куҙҙибат Русулун Мин Қаблика Фаҫабарӱ `Алá Мӓ Куҙҙибӱ Ұа 'Ӱҙӱ Хаттá 'Атӓһум Наҫрунӓ ۚ Ұа Лӓ Мубаддила Ликалимӓти Ал-Лаһи ۚ Ұа Лақад Җӓ'ака Мин Наба'и Ал-Мурсалӥна 006-034 Расында сенен бұрынғы пайғамбарлар да жасынға шығарылған еді. Сонда олар жалғаншы саналғандықтарына және көрген жапаларына жәрдеміміз келгенге дейін сабыр еткен болатын. Алланың сөздерін өзгертуші жоқ. Расында саған пайғамбарлардың қиссаларынан келді. ‍‍‌ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌‌‍‍‌‌‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ۚ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа 'Ин Кӓна Кабура `Алайка 'И`рӓđуһум Фа'ини Астаҭа`та 'Ан Табтағийа Нафақӓан Фӥ Ал-'Арđи 'Аұ Сулламӓан Фӥ Ас-Самӓ'и Фата'тийаһум Би'ӓйатин ۚ Ұа Лаұ Шӓ Ал-Лаһу Лаҗама`аһум `Алá Ал-Һудá ۚ Фалӓ Такӱнанна Мина Ал-Җӓһилӥна 006-035 Егер саған олардың жүз бұрулары ауыр келсе, қане! Қолыңнан келсе, жерде бір тесік немесе көкте бір саты іздеп тауып бір мұғжиза келтір! (Мұғжиза келтіру пайғамбарлардың еркінде емес. Алланың қалауы бойынша болады.) Егер Алла қаласа еді, оларды туралыққа жинар еді. Ендеше, сен надандардан болма. ‌‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌‍ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍ ۚ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌‌ ۚ ‌ ‍ ‍‍‍
ннамӓ Йастаҗӥбу Ал-Лаҙӥна Йасма`ӱна Ұа ۘ Ал-Маұтá Йаб`аćуһуму Ал-Лаһу Ćумма 'Илайһи Йурҗа`ӱна 006-036 Шынымен тыңдағандар қабылдайды. Сондай-ақ өліктерді Алла тірілтеді. Сонан кейін оның алдына қайтарылады. ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ۘ‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Қӓлӱ Лаұлӓ Нуззила `Алайһи 'Ӓйатун Мин Раббиһи ۚ Қул 'Инна Ал-Лаһа Қӓдирун `Алáн Йуназзила 'Ӓйатан Ұа Лакинна 'Акćараһум Лӓ Йа`ламӱна 006-037 Олар: Ол пайғамбарға бір мұғжиза түсірілсе еді?,- деді. (Мұхаммед Ғ.С.): Шәксіз Алланың мұғжиза түсіруге күші жетеді. Бірақ олардың көбі білмейді. де. ‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍ ‌‍ ‍‍‌ ۚ ‍ ‌ ‍‌‌‌ ‍‍‌ ‌ ‌‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Мӓ Мин Дӓббатин Фӥ Ал-'Арđи Ұа Лӓ Ҭӓрин Йаҭӥру Биҗанӓхайһи 'Иллӓ 'Умамун 'Амćӓлукум ۚ Мӓ Фарраҭнӓ Фӥ Ал-Китӓби Мин Шай'ин ۚ Ćумма 'Илá Раббиһим Йухшарӱна 006-038 Жердегі жүрген жандық және қанатымен ұшқан құс; (жаратылу, көректену, өмір және өлімде) сендер құсаған топтықтар. Жазуда еш нәрседен кенде етпедік. Сонан соң олар Раббыларының алдына жиналады. ‌ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‍ ۚ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍ ‍‌ۚ ‌‌ ‌‍ ‍‍‌
Ұа Ал-Лаҙӥна Каҙҙабӱ Би'ӓйӓтинӓ Ҫуммун Ұа Букмун Фӥ Аž-Žулумӓти ۗ Ман Йаша'и Ал-Лаһу Йуđлилһу Ұа Ман Йаша' Йаҗ`алһу `Алá Ҫирӓҭин Мустақӥмин 006-039 Және сондай аяттарымызды жалғанға санағандар, саңырау, сақау қараңғылықтарда. Алла кімді қаласа оны тура жолға салады. ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍‍‍‍ ۗ‍ ‍‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Қул 'Ара'айтакум 'Ин 'Атӓкум `Аҙӓбу Ал-Лаһи 'Аұ 'Ататкуму Ас-Сӓ`ату 'Ағайра Ал-Лаһи Тад`ӱна 'Ин Кунтум Ҫӓдиқӥна 006-040 Аллаға ортақ қосушыларға: Егер сендерге Алланың азабы келсе немесе қиямет келсе, Алладан басқаны шақырасыңдар ма? Егер сөздерің рас болса, маған білдіріңдер де. ‍ ‌‌‍‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Бал 'Ӥйӓһу Тад`ӱна Файакшифу Мӓ Тад`ӱна 'Илайһи 'Ин Шӓ'а Ұа Тансаұна Мӓ Тушрикӱна 006-041 Керісінше, Ол Алланы ғана шақырасыңдар да Ол қаласа, шақырған нәрселеріңнен айықтырады. Қосқан ортақтарыңды ұмытасыңдар. ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Лақад 'Арсалнӓ 'Илá 'Умамин Мин Қаблика Фа'аҳаҙнӓһум Бил-Ба'сӓ'и Ұа Аđ-Đаррӓ'и Ла`аллаһум Йатаđарра`ӱна 006-042 Расында сенен бұрыңғы үмметтерге де (пайғамбар) жіберген едік Олар жалбарынсын деп, таршылық, қиыншылық арқылы қолға алдық. ‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‍
Фалаұлӓ 'Иҙ Җӓ'аһум Ба'сунӓ Таđарра`ӱ Ұа Лакин Қасат Қулӱбуһум Ұа Заййана Лаһуму Аш-Шайҭӓну Мӓ Кӓнӱ Йа`малӱн 006-043 Сонда оларға таршылығымыз келген заман жалбарынса еді. Бірақ олардың жүректері қатайған және шайтан оларға істегендерін әдемі көрсеткен. ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‌‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍
Фаламмӓ Насӱ Мӓ Ҙуккирӱ Биһи Фатахнӓ `Алайһимбұӓба Кулли Шай'ин Хаттá 'Иҙӓ Фарихӱ Бимӓ 'Ӱтӱҳаҙнӓһум Бағтатан Фа'иҙӓ Һум Мублисӱна 006-044 Сөйтіп олар берілген үгітті ұмытқан кезде, оларға әр нәрсенің есігін ашып жібердік. Хатте берілген нәрсеге мәз-мейрам болғанға дейін. Оларды кенеттен қолға алғанымызда, сол уақытта олар, күдерлерін бір-ақ үзді. ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌ ‌‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‌ ‍‍‌ ‍‍‌‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Фақуҭи`а Дӓбиру Ал-Қаұми Ал-Лаҙӥна Žаламӱ Ұа ۚ Ал-Хамду Лиллаһи Рабби Ал-`Ӓламӥна 006-045 Сонда зұлымдық қылған елдің арты кесілді. Және барлық мақтау әлемдердің Раббы Аллаға тән. ‍‍‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ۚ‌ ‌‍ ‍‍‍
Қул 'Ара'айтум 'Ин 'Аҳаҙа Ал-Лаһу Сам`акум Ұа 'Абҫӓракум Ұа Ҳатама `Алá Қулӱбикум Ман 'Илаһун Ғайру Ал-Лаһи Йа'тӥкум Биһи ۗ Анžур Кайфа Нуҫаррифу Ал-'Ӓйӓти Ćумма Һум Йаҫдифӱна 006-046 (Әй Мұхамед Ғ.С.): Егер Алла есту, көру сезімдеріңді алып, жүректеріңді мөрлесе, Алладан басқа сендерге оны әкелетін тәңір кім? Маған білдіріңдер де. Қара! Аяттарымызды қандай айырып түсіндіреміз. Одан кейінде олар, одан жүз бұрады. ‍ ‌‌‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‍‍‍‍‌‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ‍‌ ‍ ‍ ۗ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Қул 'Ара'айтакум 'Ин 'Атӓкум `Аҙӓбу Ал-Лаһи Бағтатан 'Аұ Җаһратан Һал Йуһлаку 'Иллӓ Ал-Қаұму Аž-Žӓлимӱна 006-047 (Мұхаммед Ғ.С. оларға) айт: Маған көрсетіңдер! Егер сендерге кенеттен немесе көрнеу Алланың азабы келсе, залым елден басқа кім жоқ етіледі? ‍ ‌‌‍‌ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ Нурсилу Ал-Мурсалӥна 'Иллӓ Мубашширӥна Ұа Мунҙирӥна ۖ Фаман 'Ӓмана Ұа 'Аҫлаха Фалӓ Ҳаұфун `Алайһим Ұа Лӓ Һум Йахзанӱна 006-048 Елшілерімізді қуантушы әрі қорқытушы етіп жібереміз. Сонда кім иман келтіріп өзін түзелтсе, онда оларға қорқу жоқ әрі қайғырмайды. ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‍ۖ ‍‌ ‌ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Ал-Лаҙӥна Каҙҙабӱ Би'ӓйӓтинӓ Йамассуһуму Ал-`Аҙӓбу Бимӓ Кӓнӱ Йафсуқӱна 006-049 Және аяттарымызды жасынға шығарғандарды зұлымдықтары себепті азап қолға алады. ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Қул Лӓқӱлу Лакумндӥ Ҳазӓ'ину Ал-Лаһи Ұа Лӓ 'А`ламу Ал-Ғайба Ұа Лӓқӱлу Лакумннӥ Малакун ۖ 'Ин 'Аттаби`у 'Иллӓ Мӓ Йӱхá 'Илаййа ۚ Қул Һал Йастаұӥ Ал-'А`мá Ұа Ал-Баҫӥру ۚ 'Афалӓ Татафаккарӱна 006-050 (Әй Мұхаммед Ғ.С. Оларға) айт: Жанымда Алланың қазынасы бар демеймін, көместі де білмеймін. Және сендерге періштемін де демеймін. Мен өзіме уахи етілгенге ғана ілесемін. Көзді мен көзсіз тең бе? Ойламайсыңдар ма?,- де. ‌ ‌‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌ ۚ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‌
Ұа 'Анҙир Биһи Ал-Лаҙӥна Йаҳӓфӱна 'Ан Йухшарӱ 'Илá Раббиһим ۙ Лайса Лаһум Мин Дӱниһи Ұа Лӥйун Ұа Лӓ Шафӥн Ла`аллаһум Йаттақӱна 006-051 Раббыларының алдына жиналудан қорыққандарға онымен ескерт. Олар үшін Алладан өзге бір дос та қолдаушы да жоқ. Олардың сақсынулары керек. ‌‌‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‍ ۙ ‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Лӓ Таҭруди Ал-Лаҙӥна Йад`ӱна Раббаһум Бил-Ғадӓати Ұа Ал-`Ашӥйи Йурӥдӱна Ұаҗһаһу Мӓ ۖ `Алайка Мин Хисӓбиһим Мин Шай'ин Ұа Мӓ Мин Хисӓбика `Алайһим Мин Шай'ин Фатаҭрудаһум Фатакӱна Мина Аž-Žӓлимӥна 006-052 (Мұхаммед Ғ.С.) сондай күндіз-түні Раббыларына жалбарынып, Оның дидарын тілегендерді қума. Олардың есебінен саған еш нәрсе жоқ. Және сенің есебіңнен оларға да еш нәрсе жоқ. Сондықтан оларды қусаң зұлымдық қылғандардан боласың. ‌ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌‍‍‌ ۖ ‌ ‍ ‍‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Каҙалика Фатаннӓ Ба`đаһум Биба`đин Лийақӱлӱ 'Аһӓ'уулӓ' Манна Ал-Лаһу `Алайһим Мин Байнинӓ ۗ 'Алайса Ал-Лаһу Би'а`лама Биш-Шӓкирӥна 006-053 Арамыздан Алланың игілік еткен адамдары осы ма?,- деулері үшін сынадық. Алла (Т.) шүкірлік еткендері біледі емес пе? ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌‌‌ ‍ ‍ ‍‍‌ ۗ ‍ ‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Җӓ'ака Ал-Лаҙӥна Йу'уминӱна Би'ӓйӓтинӓ Фақул Салӓмун `Алайкум ۖ Катаба Раббукум `Алá Нафсиһи Ар-Рахмата ۖннаһу Ман `Амила Минкум Сӱ'ӓан Биҗаһӓлатин Ćумма Тӓба Мин Ба`диһи Ұа 'Аҫлаха Фа'аннаһу Ғафӱрун Рахӥмун 006-054 Қашан саған аяттарымызға сенгендер келсе: Сәламүн Ғалейкүм (Сендерге есендік болсын) де. Раббыларың мәрхамет етуді өз үстіне алған. Шәксіз Алла, сендерден біреу, білмей бір жамандық істеп, сонан кейін тәубе қылып, өзін түзелтсе, сөз жоқ. Алла аса жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍ۖ ‌‍ ۖ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‌‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‌‌‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа Каҙалика Нуфаҫҫилу Ал-'Ӓйӓти Ұа Литастабӥна Сабӥлу Ал-Муҗримӥна 006-055 Осылайша күнәкарлардың жолы анықталуы үшін аяттарымызды ашалап баян етеміз. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Қул 'Иннӥ Нуһӥту 'Ан 'А`буда Ал-Лаҙӥна Тад`ӱна Мин Дӱни Ал-Лаһи ۚ Қул Лӓ 'Аттаби`у 'Аһұӓ'акум ۙ Қад Đалалту 'Иҙӓан Ұа Мӓ 'Анӓ Мина Ал-Муһтадӥна 006-056 Расында мен Алладан басқа сиынғандарыңа құлшылық етуден тосылдым де. Сендердің ойларыңа қосылмаймын. Ол уақытта адасқан сондай-ақ тура жол таппағандардан боламын де (Мұхаммед Ғ.С.). ‍ ‌‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ۚ ‌ ‌ ‌‍‍‌ۙ ‍ ‌‌‌‌‌ ‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Қул 'Иннӥ `Алá Баййинатин Мин Раббӥ Ұа Каҙҙабтум Биһи ۚ Мӓ `Индӥ Мӓ Таста`җилӱна Биһи ۚ 'Ини Ал-Хукму 'Иллӓ Лиллаһи ۖ Йақуҫҫу Ал-Хаққа ۖ Ұа Һуұа Ҳайру Ал-Фӓҫилӥна 006-057 (Мұхаммед Ғ.С.): Шынында мен Раббым тарапынан ашық дәлел үстіндемін. Сендер оны жалғандадыңдар. Сендер, жедел тілеген (азап) менде жоқ. Билік Аллаға ғана тән. Ол туралықпен үкім етеді. Және Ол үкіметушілердің ең жақсысы де. ‍ ‌‍ ‌ ‌ ‍ ‌‍‍‍ ‍‍‌ ۚ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ۚ ‌‌ ۖ‍‍ ۖ ‌‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍
Қул Лаұ 'Анна `Индӥ Мӓ Таста`җилӱна Биһи Лақуđийа Ал-'Амру Байнӥ Ұа Байнакум Ұа ۗ Аллӓһу 'А`ламу Биž-Žӓлимӥна 006-058 Егер сендердің асығыс тілегендерің менде болса еді, әрине сендер мен менің арамда іс біткен болар еді де. Алла (Т.) залымдарды толық біледі. ‌ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ۗ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа `Индаһу Мафӓтиху Ал-Ғайби Лӓ Йа`ламуһӓ 'Иллӓ Һуұа ۚ Ұа Йа`ламу Мӓ Фӥ Ал-Барри Ұа Ал-Бахри ۚ Ұа Мӓ Тасқуҭу Мин Ұарақатин 'Иллӓ Йа`ламуһӓ Ұа Лӓ Хаббатин Фӥ Žулумӓти Ал-'Арđи Ұа Лӓ Раҭбин Ұа Лӓ Йӓ Бисин 'Иллӓ Фӥ Китӓбин Мубӥнин 006-059 Көместің кілттері Оның жанында. Оны Ол, өзі ғана біледі. Және құрлықтағы, теңіздегі нәрселерді біледі. Бір жапырақ түссе де, Алла оны біледі. Және жердің қараңғылықтарындағы құрғақ және жас ұрыққа дейін ашық Кітапта бар. ‍‌‍‍ ‍‍‍ ‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌ ‌ ‌ ‌‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Йатаұаффӓкум Бил-Лайли Ұа Йа`ламу Мӓ Җарахтум Бин-Наһӓри Ćумма Йаб`аćукум Фӥһи Лийуқđá 'Аҗалун Мусаммáан ۖ Ćумма 'Илайһи Марҗи`укум Ćумма Йунабби'укум Бимӓ Кунтум Та`малӱна 006-060 Ол сондай түнде сендерді өлідей ұйықтатады. Және күндіз не істегендеріңді біледі. Сонан соң сендерді белгілі бір мерзім толтыру үшін күндіз оятады. Соңыра қайтып барар жерлерің Сол жақ. Одан кейін істеген істеріңді түсіндіреді. ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‌ۖ ‌ ‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Һуұа Ал-Қӓһиру Фаұқа `Ибӓдиһи ۖ Ұа Йурсилу `Алайкум Хафаžатан Хаттá 'Иҙӓ Җӓ 'Ахадакуму Ал-Маұту Таұаффат/һу Русулунӓ Ұа Һум Лӓ Йуфарриҭӱна 006-061 Және Ол, құлдарың үстіне өктем, Сендерге қорғаушы (періште) лар жібереді. Біреулеріңе өлім келген сәтте, періштелеріміз жанын алады әрі еш кемістік етпейді. ‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ۖ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Ćумма Руддӱ 'Илá Ал-Лаһи Маұлӓһуму Ал-Хаққи ۚ 'Алӓ Лаһу Ал-Хукму Ұа Һуұа 'Асра Ал-Хӓсибӥна 006-062 Одан кейін хақ иесі Аллаға ұсынылады. Сақ болыңдар, билік Оған тән. Әрі Ол есепшілердің ең жүйрегі. ‌‌‌ ‌‌ ۚ ‌‌ ‌‌ ‌‍ ‍‍‍
Қул Ман Йунаҗҗӥкум Мин Žулумӓти Ал-Барри Ұа Ал-Бахри Тад`ӱнаһу Таđарру`ӓан Ұа Ҳуфйатан Ла'ин 'Анҗӓнӓ Мин Һаҙиһи Ланакӱнанна Мина Аш-Шӓкирӥна 006-063 (Мұхаммед Ғ.С.): Құрлықта, теңіздің қараңғылықтарынан сендерді кім құтқарады? Осыдан бізді, құтқарсаң, әлбетте шүкір етушілерден болар едік деп, оған жасырын жалынып, тілейсіңдер де. ‍ ‍ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌‍‌ ‍‍‌ ‍ ‍‍‍‍‍
Қули Ал-Лаһу Йунаҗҗӥкум Минһӓ Ұа Мин Кулли Карбин Ćумма 'Антум Тушрикӱна 006-064 (Әй Мұхаммед ! Оларға) айт: Сендерді бұдан әрі барлық бейнеттерден Алла құтқарады. Сонда да сендер ортақ қосасыңдар! ‍ ‍ ‌ ‌‍ ‌ ‍‍ ‍‍‍
Қул Һуұа Ал-Қӓдиру `Алáн Йаб`аćа `Алайкум `Аҙӓбӓан Мин Фаұқикум 'Аұ Мин Тахти 'Арҗуликум 'Аұ Йалбисакум Шийа`ӓан Ұа Йуҙӥқа Ба`đакум Ба'са Ба`đин ۗ Анžур Кайфа Нуҫаррифу Ал-'Ӓйӓти Ла`аллаһум Йафқаһӱна 006-065 Ол, сендерге үстеріңнен немесе аяқтарыңның астынан азап жіберуге, не сендерді топтар түрінде ұрыстырып біріңе-біріңнің кесірін таттыруға күші жетеді де. Қара! Олардың түсінулері үшін аяттарымызды қалай ашық баян етеміз. ‍ ‌ ‍‍‍‌‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ۗ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Каҙҙаба Биһи Қаұмука Ұа Һуұа Ал-Хаққу ۚ Қул Ласту `Алайкум Биұакӥлин 006-066 (Құранды) хақиқат бола тұра ұлтың жасынға шығарды. (Мұхаммед Ғ.С.): Сендерге уәкіл емеспін де. ‍‍‌ ‍ ‌‌ ۚ ‍‍‍‍‌
Ликулли Наба'иин Мустақаррун ۚ Ұа Саұфа Та`ламӱна 006-067 Әр хабардың нәтижеленетін бір уақыты бар. Жақында білесіңдер. ‌ ‍‍‍ۚ ‌ ‍‍‍
Ұа 'Иҙӓ Ра'айта Ал-Лаҙӥна Йаҳӱđӱна Фӥ 'Ӓйӓтинӓ Фа'а`риđ `Анһум Хаттá Йаҳӱđӱ Фӥ Хадӥćин Ғайриһи ۚ Ұа 'Иммӓ Йунсийаннака Аш-Шайҭӓну Фалӓ Тақд Ба`да Аҙ-Ҙикрá Ма`а Ал-Қаұми Аž-Žӓлимӥна 006-068 (Мұхаммед Ғ.С.) аяттарымыз турасында олардың ажыуаға кіріскенін көрген сәтте, басқа сөзге кіріскендеріне шейін олардан бет бұр. Егер шайтан саған ұмыттырса, есіне түскененнен кейін залымдар тобымен бірге отырма! ‌‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ۚ ‌‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Мӓ `Алá Ал-Лаҙӥна Йаттақӱна Мин Хисӓбиһим Мин Шай'ин Ұа Лакин Ҙикрá Ла`аллаһум Йаттақӱна 006-069 Сондай сақсынғандарға олардың есебінен (жауапкершілік) еш нәрсе түспейді. Бірақ ескертуге болады. Бәлкім олар сақсынар. ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌‍‌‌ ‍‍‍
Ұа Ҙари Ал-Лаҙӥна Аттаҳаҙӱ Дӥнаһум Ла`ибӓан Ұа Лаһұан Ұа Ғаррат/һуму Ал-Хайӓату Ад-Дунйӓ ۚ Ұа Ҙаккир Биһин Тубсала Нафсун Бимӓ Касабат Лайса Лаһӓ Мин Дӱни Ал-Лаһи Ұа Лӥйун Ұа Лӓ Шафӥн Ұа 'Ин Та`дил Кулла `Адлин Лӓ Йу'уҳаҙ Минһӓ ۗ 'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна 'Убсилӱ Бимӓ Касабӱ ۖ Лаһум Шарӓбун Мин Хамӥмин Ұа `Аҙӓбун 'Алӥмун Бимӓ Кӓнӱ Йакфурӱна 006-070 Сондай діндерін ойын-сауыққа алғандарды және дүние тіршілігіне алданғандарды қойып, Құран арқылы ескерт. Біреу қылығы себепті зиянға ұшырамасын. Негізінен оған Алладан өзге ешбір дос не қолдаушы жоқ. Және әрқандай төлеу берсе де одан алынбайды. Міне сондай қылықтарының салдарынан жанышталғандар үшін қарсылықтары себепті қайнап тұрған судан, сусын әрі жан түршігерлік азап бар. ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍ ‍‌ ۚ ‌‌‌ ‌‌‍‍‍ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ۗ ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ۖ ‍‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‌
Қул 'Анад`ӱ Мин Дӱни Ал-Лаһи Мӓ Лӓ Йанфа`унӓ Ұа Лӓ Йаđуррунӓ Ұа Нурадду `Алá 'А`қӓбинӓ Ба`да 'Иҙ Һадӓнӓ Ал-Лаһу Кӓллаҙӥ Астаһұат/һу Аш-Шайӓҭӥну Фӥ Ал-'Арđи Хайрӓна Лаһуҫхӓбун Йад`ӱнаһу 'Илá Ал-Һудá А'тинӓ ۗ Қул 'Инна Һудá Ал-Лаһи Һуұа Ал-Һудá ۖ Ұа 'Умирнӓ Линуслима Лирабби Ал-`Ӓламӥна 006-071 (Мұхаммед Ғ.С.): Алладан басқа бізге пайда, зиян келтіре алмайтын нәрсеге сиынайық па? Алла тура жолға салғаннан кейін қайтып, шайтан баурап, жер жүзінде абыржыған жолдастары: Біз жақтағы тура жолға кел деп шақырып жүрген кісі құсайық па?,- де. Алланың жолы тура жол. Және әлемдердің Раббына бой ұсынуға бұйырылдық де. ‍ ‌‍‌ ‍‌‍‍‌ ‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‌ ‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍ ‍ ‍‍‌‍ ‍‌‍~ ‌‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍~ ‌‌ ‌‌ ۗ ‍ ‌ ‌‌ ‍ ‌ ‌‌ ۖ ‌‌‌ ‍ ‍‍‍
Ұа 'Ан 'Ақӥмӱ Аҫ-Ҫалӓата Ұа Аттақӱһу ۚ Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ 'Илайһи Тухшарӱна 006-072 Намазды толық орындауға, Алладан қорқуға (бұйырылдық.) Ол сондай Алла, құзырына барып жиналасыңдар. ‌ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ۚ ‌‌ ‍‍‌
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Ҳалақа Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Бил-Хаққи ۖ Ұа Йаұма Йақӱлу Кун Файакӱну ۚ Қаұлуһу Ал-Хаққу ۚ Ұа Лаһу Ал-Мулку Йаұма Йунфаҳу Фӥ Аҫ-Ҫӱри ۚ `Ӓлиму Ал-Ғайби Ұа Аш-Шаһӓдати ۚ Ұа Һуұа Ал-Хакӥму Ал-Ҳабӥр 006-073 Ол, көктер мен жерді шындықпен жаратты. Ол: Бол деген күні бола кетеді. Оның сөзі шын. Сұр үрілетін (қиямет) күні әкімшілік Оныкі. Көместі және көрнеуді білуші әрі Ол хикмет иесі, толық хабар алушы. ‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ۖ ‌ ‍‍‍ ‍‌‍‍ ۚ ۚ ‍‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ۚ ‍‍‍ ‌‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ұа 'Иҙ Қӓла 'Ибрӓһӥму Ли'абӥһи 'Ӓзара 'Ататтаҳиҙу 'Аҫнӓмӓан 'Ӓлиһатан ۖннӥрӓка Ұа Қаұмака Фӥ Đалӓлин Мубӥнин 006-074 Сол уақытта Ыбырайым әкесі Әзерге: Бұттарды тұттыңдарма? Расында мен сені де еліңді де анық адасуда көремін деген. ‌‌‌ ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌‌‌‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ۖ‌‌‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Каҙалика Нурӥбрӓһӥма Малакӱта Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи Ұа Лийакӱна Мина Ал-Мӱқинӥна 006-075 Осылайша Ыбырайым (Ғ.С.) ға сенушілерден болуы үшін көктердің, жердің (Ғажайып) мүліктерін көрсетттік. ‍‍‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌‌‍ ‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍
Фаламмӓ Җанна `Алайһи Ал-Лайлу Ра'á Каұкабӓан ۖ Қӓла Һӓҙӓ Раббӥ ۖ Фаламмӓ 'Афала Қӓла Лӓ 'Ухиббу Ал-'Ӓфилӥна 006-076 Оны түн қаптаған сәтте, бір жұлдыз көрді де: осы менің Раббым деді. Жұлдыз батқан кезде; Бататындарды жақсы көрмеймін деді. ‍‍‍‌ ‍ ‍ ‌‍‌‌‌ ‌ۖ ‌‌ ‌‍ ۖ‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍
Фаламмӓ Ра'á Ал-Қамара Бӓзиғӓан Қӓла Һӓҙӓ Раббӥ ۖ Фаламмӓ 'Афала Қӓла Ла'ин Лам Йаһдинӥ Раббӥ Ла'акӱнанна Мина Ал-Қаұми Аđ-Đӓллӥна 006-077 Туған айды көргенде: Осы менің Раббым деді. Ол батқанда: Егер Раббым тура жолға салмаған болса еді, әрине мен де адасқан елден болар едім деді. ‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ۖ‍‍‍‌ ‌‍ ‍‍‍‍‍‍‍
Фаламмӓ Ра'á Аш-Шамса Бӓзиғатан Қӓла Һӓҙӓ Раббӥ Һӓҙӓ 'Акбару ۖ Фаламмӓ 'Афалат Қӓла Йӓ Қаұми 'Иннӥ Барӥн Миммӓ Тушрикӱна 006-078 Және шыққан күнді көргенде: осы менің Раббым, мынау үлкенірек деді. Ол батқан сәтте: Әй қаумым! Расында, сендер Аллаға ортақ қосқан нәрселерден бездім деді. ‍‍‍‌ ‌‍‌‌‌ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‌‌ ۖ‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
ннӥ Ұаҗҗаһту Ұаҗһийа Лиллаҙӥ Фаҭара Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđа Ханӥфӓан Ұа Мӓ 'Анӓ ۖ Мина Ал-Мушрикӥна 006-079 Мен шынайы түрде жүзімді көктерді, жерді жаратқанға мүлде жөнелттім. Және ортақ қосушылардан емеспін деді. ‍ ‌ ‌‍ ‍‍‍‍‌‍‍‌‌‍ۖ ‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Ұа Хӓҗҗаһу Қаұмуһу ۚ Қӓла 'Атухӓҗҗӱнӥ Фӥ Ал-Лаһи Ұа Қад Һадӓни ۚ Ұа Лӓҳӓфу Мӓ Тушрикӱна Биһи 'Иллӓн ЙашӓРаббӥ Шай'ӓан ۗ Ұаси`а Раббӥ Кулла Шай'ин `Илмӓан ۗ 'Афалӓ Татаҙаккарӱна 006-080 Елі онымен тартысқа кірісті. Мені рас тура жолға салған Алла жайында менімен таласасыңдар ма? Мен сендердің оған ортақ қосқан нәрселеріңнен қорықпаймын. Бірақ Раббым не нәрсе қаласа, (болады) Раббымның білімі әр нәрсені қамтыған. Ойланбайсыңдар ма?,- деді. ‍‍ ۚ ‌‍‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍ ‌‌ ‌‍‍‌‌ ‌‍ۗ ‌ ‌‍ ‌ ‌ۗ ‌‌ ‍‍‌
Ұа Кайфа 'Аҳӓфу Мӓ 'Ашрактум Ұа Лӓ Таҳӓфӱна 'Аннакум 'Ашрактум Бил-Лаһи Мӓ Лам Йуназзил Биһи `Алайкум Сулҭӓнӓан ۚ Фа'аййу Ал-Фарӥқайни 'Ахаққу Бил-'Амни ۖн Кунтум Та`ламӱна 006-081 Сендердің қосқан ортақтарыңнан қалайша қорқамын. Сендер ешбір дәлел түсірілмеген нәрсені Аллаға ортақ қосудан қорықпайсыңдар. Сенім тұрғысынан екі топтың қайсысы лайығырақ? Егер білетін болсаңдар. ‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍ ‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ۚ ‍‍‍ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
Ал-Лаҙӥна 'Ӓманӱ Ұа Лам Йалбисӱ 'Ӥмӓнаһум Биžулмин 'Ӱлӓ'ика Лаһуму Ал-'Амну Ұа Һум Муһтадӱна 006-082 Сондай иман келтіріп, сенімдерін зұлымдықпен былғамағандар, міне соларда сенімділік бар. Және олар тура жолға түсірілгендер. ‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‌‍‍‍ ‌‍ ‍‍‌
Ұа Тилка Хуҗҗатунӓ 'Ӓтайнӓһӓбрӓһӥма `Алá Қаұмиһи ۚ Нарфа`у Дараҗӓтин Ман Нашӓۗнна Раббака Хакӥмун `Алӥмун 006-083 Ыбырайым (Ғ.С.) ның еліне байланысты берген дәлеліміз осы. Қалағанымыздың дәрежесін көтереміз. Күдіксіз Раббың хикмет иесі, толық білуші. ‌ ‌‍‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‌ ۚ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ۗ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Ұаһабнӓ Лаһу 'Исхӓқа Ұа Йа`қӱба ۚ Куллӓан Һадайнӓ ۚ Ұа Нӱхӓан Һадайнӓ Мин Қаблу ۖ Ұа Мин Ҙуррӥйатиһи Дӓұӱда Ұа Сулаймӓна Ұа 'Аййӱба Ұа Йӱсуфа Ұа Мӱсá Ұа Һӓрӱна ۚ Ұа Каҙалика Наҗзӥ Ал-Мухсинӥна 006-084 Және оған Ысхақ, Яғқұпты беріп, барлығын тура жолға салдық. Бұрын Нұх (Ғ.С.) ты да тура жолға салып және оның ұрпақтарынан Дәуіт, Сүлеймен, Әйюб, Юсып, Мұса және Һарұн (Ғ.С.) ға да (тура жол көрсеттік). Игілік істеушілерге осындай сыйлық береміз. ‌‍‍‍‍‌ ‍‍~ ‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ۚ ‌ ‌ ۚ ‌‌‌ ‌ ‍‌ ‍‍ۖ ‌‍‌ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌‌‍‍‌‌‌ ‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌‌‍‍‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Закарӥйӓ Ұа Йахйá Ұа `Ӥсá Ұа 'Илйӓса ۖ Куллун Мина Аҫ-Ҫӓлихӥна 006-085 Және Зәкерия, Яхия, Ғиса және Ілияс барлығы жақсылардан. ‌‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‍‍‍ ۖ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Исмӓ`ӥла Ұа Ал-Йаса`а Ұа Йӱнус Ұа Лӱҭӓан ۚ Ұа Куллӓан Фаđđалнӓ `Алá Ал-`Ӓламӥна 006-086 Және Ысмайыл, Әлясағ, Юныс әрі Лұт, барлығын әлемге ардақты қылдық. ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‌ ‌‍‌ۚ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Мин 'Ӓбӓ'иһим Ұа Ҙуррӥйӓтиһим Ұа 'Иҳұӓниһим ۖ Ұа Аҗтабайнӓһум Ұа Һадайнӓһум 'Илá Ҫирӓҭин Мустақӥмин 006-087 Және олардың аталарынан, ұрпақтарынан, туыстарынан да таңдап алып тура жолға салдық. ‍‌ ‌‍‍‍ ‌‌‌ ‌‌‍‍‍‍‌ ۖ‍ ‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Ҙӓлика Һудá Ал-Лаһи Йаһдӥ Биһи Ман Йашӓ'у Мин `Ибӓдиһи ۚ Ұа Лаұ 'Ашракӱ Лахабиҭа `Анһум Мӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 006-088 Алланың нұсқауы осы. Құлдарынан кімді қаласа, тура жолға салады. Егер олар ортақ қосса еді, әрине олардың істеген амалдары жойылып кетер еді. ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌‍‌ ‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна 'Ӓтайнӓһуму Ал-Китӓба Ұа Ал-Хукма Ұа Ан-Нубӱұата ۚ Фа'ин Йакфур Биһӓ Һӓ'уулӓ' Фақад Ұа Ккалнӓ Биһӓ Қаұмӓан Лайсӱ Биһӓ Бикӓфирӥна 006-089 Міне бұлар, өздеріне Кітап, даналық және пайғамбарлық бергендеріміз. Егер енді бұлар (Құрайштар), қарсы келсе, қарсы келмейтін бір елді оларға уәкіл етеміз. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ۚ ‌ ‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍
'Ӱлӓ'ика Ал-Лаҙӥна Һадá Ал-Лаһу ۖ Фабиһудӓһуму Ақтадиһи ۗ Қул Лӓ 'Ас'алукум `Алайһи 'Аҗрӓан ۖ 'Ин Һуұа 'Иллӓ Ҙикрá Лил`ӓламӥна 006-090 Міне солар, Алланың тура жолға салған (пайғамбар) дары. (Мұхаммед Ғ.С.) онда олардың жолын қу және: Сендерден ақы сұрамаймын. Өйткені Құран әлемге үгіт ғана. де. ‍‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ۖ‍‍ ‍‍‌ ۗ ‌ ‌ ‌‍‌‌ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌‍‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Мӓ Қадарӱ Ал-Лаһа Хаққа Қадриһи 'Иҙ Қӓлӱ Мӓнзала Ал-Лаһу `Алá Башарин Мин Шай'ин ۗ Қул Ман 'Анзала Ал-Китӓба Ал-Лаҙӥ Җӓ'а Биһи Мӱсá Нӱрӓан Ұа Һудáан Лилннӓси ۖ Таҗ`алӱнаһу Қарӓҭӥса Тубдӱнаһӓ Ұа Туҳфӱна Каćӥрӓан ۖ Ұа `Уллимтум Мӓ Лам Та`ламӱнтум Ұа Лӓ 'Ӓбӓ'уукум ۖ Қули Ал-Лаһу ۖ Ćумма Ҙарһум Фӥ Ҳаұđиһим Йал`абӱна 006-091 Алланы лайықты түрде бағаламағандар, сол уақытта: Алла, адам баласына ешбір нәрсе түсірмеді деді. Мұса (Ғ.С.) ның адам баласына бір нұр және туралық түрінде әкелген Кітабын кім түсірді? Сендер оны бөлшек- бөлшек қағаздар етіп, кейбірін көрсетіп, көбін жасырасыңдар. Негізінде аталарыңның әрі сендердің білмегендерің үйретілген болатын. Оны Алла түсірді де. Сонан соң оларды қойып қой, азғындықтарында ойнасын. ‍‌‌‍ ‍ ‌‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‌ ‍‌ۗ ‍ ‌‌‍‍ ‍‍‌‌ ‍‍‌ ‌ ‌‌‌‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍ ۖ‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ۖ ‌‍ ‌ ‍‌ ‌‌‍ ‌‌ ‌‍‍‍ۖ ۖ ‌‌ ‍ ‍‍‍
Ұа Һаҙӓ Китӓбун 'Анзалнӓһу Мубӓракун Муҫаддиқу Ал-Лаҙӥ Байна Йадайһи Ұа Литунҙира 'Умма Ал-Қурá Ұа Ман Хаұлаһӓ Ұа ۚ Ал-Лаҙӥна Йу'уминӱна Бил-'Ӓҳирати Йу'уминӱна Биһи ۖ Ұа Һум `Алá Ҫалӓтиһим Йухӓфиžӱна 006-092 Бұл (Құран) кенттердің анасы Меккеліктерді, маңындағы адамдарды үгіттеуің үшін біз саған түсірген өзінен бұрынғыны растаушы құтты бір Кітап. Сондай ақыретке сенгендер, бұған сенеді де, олар намаздарына сақтық істейді. ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌‌ ‌ ‌ ۚ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ۖ ‌ ‌ ‍ ‍‍‍
Ұа Ман 'Аžламу Миммани Афтарá `Алá Ал-Лаһи Каҙибӓан 'Аұ Қӓла 'Ӱхийа 'Илаййа Ұа Лам Йӱха 'Илайһи Шай'ун Ұа Ман Қӓла Са'унзилу Миćла Мӓнзала Ал-Лаһу ۗ Ұа Лаұ Тарá 'Иҙи Аž-Žӓлимӱна Фӥ Ғамарӓти Ал-Маұти Ұа Ал-Малӓ'икату Бӓсиҭӱ 'Айдӥһимҳриҗӱнфусакуму ۖ Ал-Йаұма Туҗзаұна `Аҙӓба Ал-Һӱни Бимӓ Кунтум Тақӱлӱна `Алá Ал-Лаһи Ғайра Ал-Хаққи Ұа Кунтум `Ан 'Ӓйӓтиһи Тастакбирӱна 006-093 Алланы жасынға шығарған немесе өзіне ешбір уахи етілмесе де: Маған уахи етілді деген, және: Алла түсірген сияқтыны мен де түсірем дегеннен кім залымырақ? (Мұхаммед Ғ.С.) егер залымдарды өлім қиналысында, періштелер қолдарын созып: Жандарыңды шығарыңдар! Бүгін Аллаға қарсы орынсыз сөйлегендерің, Оның аяттарына менменсігендерің себепті қорлаушы азаппен жазаланасыңдар дегенде бір көрсең! ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍ ‍‍‌ ‌‌ۗ ‌‌ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ۖ ‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ‍‍‌
Ұа Лақад Җи'тумӱнӓ Фурӓдá Камӓ Ҳалақнӓкум 'Аұұала Марратин Ұа Тарактум Мӓ Ҳаұұалнӓкум ҰарӓŽуһӱрикум ۖ Ұа Мӓ Нарá Ма`акум Шуфа`ӓ'акуму Ал-Лаҙӥна За`амтумннаһум Фӥкум Шуракӓۚ Лақад Тақаҭҭа`а Байнакум Ұа Đалла `Анкум Мӓ Кунтум Таз`умӱна 006-094 Расында алғаш рет жаратқанымыздай бізге жалғыз-жалғыз келдіңдер. Сендерге берген нәрселерімізді арт жақтарыңа тастатыңдар. Сондай-ақ қолдаушы болады деп ойлаған серіктеріңді сендермен бірге көре алмаймын. Әрине араларыңдағы байланыс үзілді. Ол ойлаған нәрселерің сендерден жым-жылас болды. ‍‍‌ ‌ ‍‌‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍ ‌‌‍‍‌‌‌ ۖ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍
нна Ал-Лаһа Фӓлиқу Ал-Хабби Ұа Ан-Наұá ۖ Йуҳриҗу Ал-Хаййа Мина Ал-Маййити Ұа Муҳриҗу Ал-Маййити Мина Ал-Хаййи ۚ Ҙаликуму Ал-Лаһу ۖ Фа'аннá Ту'уфакӱна 006-095 Күдіксіз Алла, түйірді және ұрықты жарушы. Және өліден тіріні, тіріден өліні шығарушы. Міне Алла осы. Ал сонда қайда бұрылып бара жатырсыңдар? ‍ ‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ۖ‍‍ ‌‍‍‍ ۚۖ ‍‌ ‍‍‍
Фӓлиқу Ал-'Иҫбӓхи Ұа Җа`ала Ал-Лайла Саканӓан Ұа Аш-Шамса Ұа Ал-Қамара Хусбӓнӓан ۚ Ҙӓлика Тақдӥру Ал-`Азӥзи Ал-`Алӥми 006-096 Таңды сөгуші, түнді тынығу және күн мен айды есеп үшін жаратқан. Осылар, аса үстем, толық білуші Алланың өлшеуі. ‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‍ ‌‍‍‍‍‌ ‌ۚ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Җа`ала Лакуму Ан-Нуҗӱма Литаһтадӱ Биһӓ Фӥ Žулумӓти Ал-Барри Ұа Ал-Бахри ۗ Қад Фаҫҫалнӓ Ал-'Ӓйӓти Лиқаұмин Йа`ламӱна 006-097 Ол, құрлық және теңіздің қараңғылықтарында сол арқылы жол табуларың үшін жұлдыздарды жаратқан. Расында аяттарымызды білетін елге ашық түсіндірдік. ‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ۗ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥнша'акум Мин Нафсин Ұӓхидатин Фамустақаррун Ұа Мустаұда`ун ۗ Қад Фаҫҫалнӓ Ал-'Ӓйӓти Лиқаұмин Йафқаһӱн 006-098 Және Ол, сендерді бір-ақ кісіден жаратқан. Сендерге (атаның белінде, ананың қарнында немесе жердің үстінде, астында) уақытша тұрақ әрі орын бар. Расында ұғатын қауымға аяттарымызды ашықтан-ашық баян еттік. ‌‌‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ۗ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥнзала Мина Ас-Самӓ'и Мӓн Фа'аҳраҗнӓ Биһи Набӓта Кулли Шай'ин Фа'аҳраҗнӓ Минһу Ҳаđирӓан Нуҳриҗу Минһу Хаббӓан Мутарӓкибӓан Ұа Мина Ан-Наҳли Мин Ҭал`иһӓ Қинұӓнун Дӓнийатун Ұа Җаннӓтин Мин 'А`нӓбин Ұа Аз-Зайтӱна Ұа Ар-Руммӓна Муштабиһӓан Ұа Ғайра Муташӓбиһин ۗ Анžурӱ 'Илá Ćамариһи 'Иҙӓ 'Аćмара Ұа Йан`иһи ۚнна Фӥ Ҙӓликум Ла'ӓйӓтин Лиқаұмин Йу'уминӱна 006-099 Және Ол, аспаннан жаңбыр жаудырды. Ол арқылы әр түрлі өсімдікті шығардық та, одан жасылдық (көк) шығарып үсті-үстіне ұйысқан түйірді шығарамыз. Және құрма ағашының қауашығынан салбыраған шумақтар және жүзім бақтарын, бір-біріне ұқсаған, ұқсамаған зәйтін, анар шығарамыз. Мәуеленгенде әрі піскенде жемістеріне бір қараңдар; міне шәксіз осыларда сенген ел үшін әрине дәлелдер бар. ‌‌‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌ ‍‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌ۗ ‍‍‌ ‌‌ ‍ ‌‌‌‌ ‌‍‌ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Җа`алӱ Лиллаһи Шуракӓ Ал-Җинна Ұа Ҳалақаһум ۖ Ұа Ҳарақӱ Лаһу Банӥна Ұа Банӓтин Биғайри `Илмин ۚ Субхӓнаһу Ұа Та`ӓлá `Аммӓ Йаҫифӱна 006-100 Және де олар, Алла жаратқан жындарды Оған теңеді. Және олар білместіктен Оған ұлдар, қыздар ұйғарды. Ол олардың сипаттанғандарынан пәк, жоғары. ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ۖ ‌‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ۚ‍‍ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Бадӥ Ас-Самӓұӓти Ұа Ал-'Арđи ۖннá Йакӱну Лаһу Ұаладун Ұа Лам Такун Лаһу Ҫӓхибатун ۖ Ұа Ҳалақа Кулла Шай'ин ۖ Ұа Һуұа Бикулли Шай'ин `Алӥмун 006-101 Көктер мен жерді жоқтан бар етуші. Оның баласы қалайша болады? Оның бір жұбайы жоқ. Барлық нәрсені жаратқан әрі Ол, ән нәрсені толық білуші. ‍‍‍‍‌‍‍‌‌‍ ۖ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‍ ۖ ‌‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌
Ҙаликуму Ал-Лаһу Раббукум ۖ Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа ۖ Ҳӓлиқу Кулли Шай'ин Фӓ`будӱһу ۚ Ұа Һуұа `Алá Кулли Шай'ин Ұа Кӥлун 006-102 Міне бұл сипаттарға ие болған Раббыларың Алла. Одан басқа ешбір тәңір жоқ. Ол, барлық нәрсені жаратушы. Ендеше Оған құлшылық қылыңдар. Ол әр нәрсеге кепіл. ‍ ‌‍ ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۖ ‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Лӓ Тудрикуһу Ал-'Абҫӓру Ұа Һуұа Йудрику Ал-'Абҫӓра ۖ Ұа Һуұа Ал-Лаҭӥфу Ал-Ҳабӥр 006-103 Көздер Оған жете алмайды. Ол, көздерді көреді. Және Ол, өте жұмсақ, толық білуші. ‌ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌
Қад Җӓ'акум Баҫӓру Мин Раббикум ۖ Фаман 'Абҫара Фалинафсиһи ۖ Ұа Ман `Амийа Фа`алайһӓ ۚ Ұа Мӓ 'Анӓ `Алайкум Бихафӥžин 006-104 Расында Сендерге Раббыларың тарапынан көрнеу дәлелдер келді. Кім оны көрсе өзі үшін. Және кім көрмесе зияны өзіне. Мен сендерге күзетші емеспін. ‌ ‍‍‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‍ ۖ‍‍‍‍ ‍‍‌ ۖ ‌ ‌ ۚ ‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌‍‌
Ұа Каҙалика Нуҫаррифу Ал-'Ӓйӓти Ұа Лийақӱлӱ Дараста Ұа Линубаййинаһу Лиқаұмин Йа`ламӱна 006-105 Осылайша аяттарды ашық түсіндіреміз. Олар: Біреуден үйренген екенсің дейді. Сөйтсе де Құранды білген елге түсіндіреміз. ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‌ ‍‍‍
Аттаби` Мӓ 'Ӱхийа 'Илайка Мин Раббика ۖ Лӓ 'Илӓһа 'Иллӓ Һуұа ۖ Ұа 'А`риđ `Ани Ал-Мушрикӥна 006-106 Раббың тарапынан саған уахи етілгенге мойын ұсын, Алладан басқа тәңір жоқ. Ортақ қосушылардан жүз бұр. ‍‌ ‍‍‌ ‌ ‍ ‌‍ ۖ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌‍ ‍‍‍
Ұа Лаұ Шӓ Ал-Лаһу Мӓ 'Ашракӱ ۗ Ұа Мӓ Җа`алнӓка `Алайһим Хафӥžӓан ۖ Ұа Мӓнта `Алайһим Биұакӥлин 006-107 Егер Алла қаласа еді, олар ортақ қоспас еді. Сені оларға күзетші қылмадық. Сондай-ақ сен оларға кепіл де емессің. ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‍‍‌ ‌‍ۗ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌ۖ ‌‍‍‌ ‌‌‍ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Лӓ Тасуббӱ Ал-Лаҙӥна Йад`ӱна Мин Дӱни Ал-Лаһи Файасуббӱ Ал-Лаһадұан Биғайри `Илмин ۗ Каҙӓлика Заййаннӓ Ликулли 'Умматин `Амалаһум Ćумма 'Илá Раббиһим Марҗи`уһум Файунабби'уһум Бимӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 006-108 Олардың Алладан өзге сиынғандарын боқтамаңдар. Олар білмей шектен шығып Аллаға тіл тигізеді. Осылайша әр топқа өз істерін әдемі көрсеттік. Сонан соң қайтар орындары Раббыларына. Сонда оларға не істегендерін білдіреді. ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‌‍‍‌ ‍ ‍‌‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ۗ ‌‍‍‍‍‌ ‌‍ ‍ ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Ұа 'Ақсамӱ Бил-Лаһи Җаһда 'Аймӓниһим Ла'ин Җӓ'ат/һум 'Ӓйатун Лайу'уминунна Биһӓ ۚ Қул 'Иннамӓ Ал-'Ӓйӓту `Инда Ал-Лаһи ۖ Ұа Мӓ Йуш`ирукумннаһӓ 'Иҙӓ Җӓ'ат Лӓ Йу'уминӱна 006-109 Олар өздеріне бір мұғжиза көрсетілсе, оған міндетті түрде сенетіндіктеріне Алланың атымен қатты ант қылды. (Мұхаммед Ғ.С.): Мұғжизалар Алланың қасында де. Шынайы түрде оларға мұғжиза келсе де, сенбейтіндігін сезбейсіңдер ме? ‍‍‌ ‍‍ ‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌ ‌ ‍ۚ ‍ ‌‍‌ ‍‍ ‍‌‍‍‍‌ ۖ ‌‌ ‌‍‍‌ ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Нуқаллибу 'Аф'идатаһум Ұа 'Абҫӓраһум Камӓ Лам Йу'уминӱ Биһи 'Аұұала Марратин Ұа Наҙаруһум Фӥ Ҭуғйӓниһим Йа`маһӱна 006-110 Олардың көңілдерін, көздерін теріс айналдырамыз. Алғаш рет оған сенбегендіктері сияқты оларды сергелдеңдікте қойып қоямыз. Олар қаңғырып жүреді. ‍‍‍ ‌ ‌‌‍‍‍‍‍‌‍‌ ‌‌ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Ұа Лаұ 'Аннанӓ Наззалнӓ 'Илайһиму Ал-Малӓ'иката Ұа Калламаһуму Ал-Маұтá Ұа Хашарнӓ `Алайһим Кулла Шай'ин Қубулӓан Мӓ Кӓнӱ Лийу'уминӱ 'Иллӓн Йашӓ Ал-Лаһу Ұа Лакинна 'Акćараһум Йаҗһалӱна 006-111 Егер оларға періштелерді түсірсек те және оларға өліктер сөйлессе де сондай-ақ олардың алдына әр нәрсені жинасақ та олар нанушы емес. Әрине Алла қаласа басқа. Бірақ олардың көбі білмейді. ‌ ‌‍‌ ‍‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌‍‍‌‌ ‍ ‌‍ ‌‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Каҙалика Җа`алнӓ Ликулли Набӥйин `Адӱұӓан Шайӓҭӥна Ал-'Инси Ұа Ал-Җинни Йӱхӥ Ба`đуһум 'Илá Ба`đин Зуҳруфа Ал-Қаұли Ғурӱрӓан ۚ Ұа Лаұ ШӓРаббука Мӓ Фа`алӱһу ۖ Фаҙарһум Ұа Мӓ Йафтарӱна 006-112 Осылайша әр пайғамбарға адамдардың және жынның шайтандарынан дұшпан қылдық. Олар алдап бір-біріне жалтыраған сөздерді сыбырлайды. Раббың қаласа еді, олар оны жасамас еді. Оларды жасанды сөздерімен қойып қой. ‌ ‌‌‌‍‍‍ ‌‍‍‍ ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌‌‌‌ۚ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌ ‌‌ ‍‍‌
Ұа Литаҫғá 'Илайһи 'Аф'идату Ал-Лаҙӥна Лӓ Йу'уминӱна Бил-'Ӓҳирати Ұа Лийарđаұһу Ұа Лийақтарифӱ Мӓ Һум Муқтарифӱна 006-113 Олар, ақыретке сенбегендердің көңілдері оған ауып разы болсын да, істеген күнәларын істей берсін (деп күңкілдейді). ‍‍‍‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
'Афағайра Ал-Лаһибтағӥ Хакамӓан Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥнзала 'Илайкуму Ал-Китӓба Муфаҫҫалӓан Ұа ۚ Ал-Лаҙӥна 'Ӓтайнӓһуму Ал-Китӓба Йа`ламӱна 'Аннаһу Муназзалун Мин Раббика Бил-Хаққи ۖ Фалӓ Такӱнанна Мина Ал-Мумтарӥна 006-114 (Мұхаммед Ғ.С.): Ол, сендерге егжей-тегжейлі Кітап түсірді. Сонда да Алладан басқа би іздейін бе?,- (де) Және сондай Кітап бергендеріміз, о (Құран) ның Раббың тарапынан шындықпен түсірілгенін біледі. Ендеше, әсте күдіктенушілерден болма. ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍ۚ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍ ‌‍ ۖ ‌ ‍ ‍‍‍
Ұа Таммат Калимату Раббика Ҫидқӓан Ұа `Адлӓан ۚ Лӓ Мубаддила Ликалимӓтиһи ۚ Ұа Һуұа Ас-Самӥ Ал-`Алӥму 006-115 Раббыңның сөзі (Құран) шындық әрі туралықпен тамамдалған. Оның, сөздерін өзгертуші жоқ. Ол, толық естуші, аса білуші. ‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍‌‌ ‌‍ۚ ‍‍‌ ۚ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
Ұа 'Ин Туҭи` 'Акćара Ман Фӥ Ал-'Арđи Йуđиллӱка `Ан Сабӥли Ал-Лаһи ۚн Йаттаби`ӱна 'Иллӓ Аž-Žанна Ұа 'Ин Һум 'Иллӓ Йаҳруҫӱна 006-116 Егер сен жер жүзіндегі адамдардың көбіне көнсең сені Алланың жолынан адастырады. Олар ойларына ғана ілеседі де, мүлде жорамалдайды. ‌‌‍‍‍ ‌‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌‍‍‍ۚ‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
нна Раббака Һуұа 'А`ламу Ман Йаđиллу `Ан Сабӥлиһи ۖ Ұа Һуұа 'А`ламу Бил-Муһтадӥна 006-117 Күдіксіз Раббың жолынан адасқандарды жақсы біледі. Әрі Ол, тура жолдағыларды да әбден біледі. ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‌ ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍
Факулӱ Миммӓ Ҙукира Асму Ал-Лаһи `Алайһи 'Ин Кунтум Би'ӓйӓтиһи Му'уминӥна 006-118 Ендеше, Алланың аяттарына сенуші болсаңдар Алланың аты айтылғаннан жеңдер. ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍
Ұа Мӓ Лакум 'Аллӓ Та'кулӱ Миммӓ Ҙукира Асму Ал-Лаһи `Алайһи Ұа Қад Фаҫҫала Лакум Мӓ Харрама `Алайкум 'Иллӓ Мӓ Аđҭуриртум 'Илайһи ۗ Ұа 'Инна Каćӥрӓан Лайуđиллӱна Би'аһұӓ'иһим Биғайри `Илмин ۗнна Раббака Һуұа 'А`ламу Бил-Му`тадӥна 006-119 Аллланың аты айтылғанды жемейтін сендерге не болды? Өте шарасыз болмағанда сендерге арам етілген нәрселерді ашық білдірген. Олардың көбі білместіктен ойша адастырады. Күдіксіз Раббың Ол, шектен шығушыларды жақсы біледі. ‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ۗ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌ۗ ‌‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍
Ұа Ҙарӱ Žӓһира Ал-'Иćми Ұа Бӓҭинаһу ۚнна Ал-Лаҙӥна Йаксибӱна Ал-'Иćма Сайуҗзаұна Бимӓ Кӓнӱ Йақтарифӱна 006-120 Күнәнің көрнеуін де көмесін де тастаңдар. Күдіксіз күнә істегендер, істегендері себепті жазаландырады. ‌‌‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍~ ۚ ‍‍‍‍ ‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лӓ Та'кулӱ Миммӓ Лам Йуҙкари Асму Ал-Лаһи `Алайһи Ұа 'Иннаһу Лафисқун ۗ Ұа 'Инна Аш-Шайӓҭӥна Лайӱхӱна 'Илá 'Аұлийӓ'иһим Лийуҗӓдилӱкум ۖ Ұа 'Ин 'Аҭа`тумӱһумннакум Ламушрикӱна 006-121 Және оған, Алланың аты айтылмай Күдіксіз арам нәрсе. (Оны жеу дұрыс емес.) Расында шайтандар сендермен тартысу үшін, өз сыбайластарына сыбырлайды. Егер оларға бой ұсынсаңдар, (Аллаға) серік қосушылардан боласыңдар. ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍ۗ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍ ‌‍‍‌ ‌‌‍‍‍ۖ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‍ ‍‍‍
'Аұаман Кӓна Майтӓан Фа'ахйайнӓһу Ұа Җа`алнӓ Лаһу Нӱрӓан Йамшӥ Биһи Фӥ Анӓси Каман Маćалуһу Фӥ Аž-Žулумӓти Лайса Биҳӓриҗин Минһӓ ۚ Каҙӓлика Зуййина Лилкӓфирӥна Мӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 006-122 Өлі біреуді тірілтіп, оған адамдардың ішінде онымен жүретін жарық қылсақ, ол, қараңғылықтарда қалып одан шыға алмайтын біреу құсаған бола ма? Осылайша кәпірлерге, істеген істері әдемі көрсетілді. ‌‍‌‍‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Ұа Каҙалика Җа`алнӓ Фӥ Кулли Қарйатин 'Акӓбира Муҗримӥһӓ Лийамкурӱ Фӥһӓ ۖ Ұа Мӓ Йамкурӱна 'Иллӓ Би'анфусиһим Ұа Мӓ Йаш`урӱна 006-123 Сөйтіп әр кентте онда айлакерлік қылулары үшін оның бұзықтарын бастық қылдық. Олар өздеріне ғана айлакерлік жасағандарын аңғармайды. ‍ ‌‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌ ‌‍ ‌‌ ‍‍‌
Ұа 'Иҙӓ Җӓ'ат/һум 'Ӓйатун Қӓлӱ Лан Ну'умина Хаттá Ну'утá Миćла Мӓ 'Ӱтийа Русулу Ал-Лаһи ۘ Ал-Лаһу 'А`ламу Хайćу Йаҗ`алу Рисӓлатаһу ۗ Сайуҫӥбу Ал-Лаҙӥна 'Аҗрамӱ Ҫағӓрун `Инда Ал-Лаһи Ұа `Аҙӓбун Шадӥдун Бимӓ Кӓнӱ Йамкурӱна 006-124 Оларға бір аят келген сәтте: Алланың елшілеріне берілген сияқты бізге де берілгенге дейін иман келтірмейміз деген. Алла елшілікті қалай басқаратынын біледі. Қылмыстылар; айлакерліктері себепті Алланың қасында қорлық әрі қатты қинауға душар болады. ‌‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍‍‌ ‌ ۘ ‍ ‌ ‍‍‍ ۗ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‌‌ ‍‌‍‍‍‌ ‍ ‌‍‍‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌
Фаман Йуриди Ал-Лаһун Йаһдийаһу Йашрах Ҫадраһу Лил'ислӓми ۖ Ұа Ман Йуридн Йуđиллаһу Йаҗ`ал Ҫадраһу Đаййиқӓан Хараҗӓан Ка'аннамӓ Йаҫҫа``аду Фӥ Ас-Самӓۚ Каҙӓлика Йаҗ`алу Ал-Лаһу Ар-Риҗса `Алá Ал-Лаҙӥна Лӓ Йу'уминӱна 006-125 Сонда Алла, кімді тура жолға салуды қаласа, Ислам үшін оның көңілін кеңітеді. Және біреуді адастырғысы келсе, оның көңілін көкке шығарып бара жатқандай өте тарайтады. Өстіп Алла, иман келтірмегендерді қорлайды. ‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍ ‌‍ ۖ ‌‍‌ ‌‍‍ ‌ ‍‍‍‌‍ ‍‍‍‍‍‌‌ ‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Һаҙӓ Ҫирӓҭу Раббика Мустақӥмӓан ۗ Қад Фаҫҫалнӓ Ал-'Ӓйӓти Лиқаұмин Йаҙҙаккарӱна 006-126 (Мұхаммед Ғ.С.): Міне осы Раббыңның тура жолы. Расында үгіт алатын елге аяттарымызды ашық білдірдік. ‌‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‌ۗ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‌
Лаһум Дӓру Ас-Салӓми `Инда Раббиһим ۖ Ұа Һуұа Ұалӥйуһум Бимӓ Кӓнӱ Йа`малӱна 006-127 Оларға Раббыларының қасында бейбіттік жұрты бар. Істегендері себепті Алла, олардың досы. ‍‍‌‌‌ ‍ ‍‌‍‍‍‌ ‌‍ ۖ ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Ұа Йаұма Йахшуруһум Җамӥ`ӓан Йӓ Ма`шара Ал-Җинни Қади Астакćартум Мина Ал-'Инси ۖ Ұа Қӓла 'Аұлийӓ'ууһум Мина Ал-'Инси Раббанӓ Астамта`а Ба`đунӓ Биба`đин Ұа Балағнӓ 'Аҗаланӓ Ал-Лаҙӥҗҗалта Ланӓ ۚ Қӓла Анӓру Маćұӓкум Ҳӓлидӥна Фӥһӓ 'Иллӓ Мӓ Шӓ Ал-Лаһу ۗнна Раббака Хакӥмун `Алӥмун 006-128 Оларды тұтас жинаған күні: Әй жын тобы! Адамдардан (азғырып) көбейтіңдер (делінеді). Олардың адамдардан болған достары: Раббымыз! Бір-бірімізден пайдаландық. Бізге Сен берген мерзім жетіп келді дейді. (Алла да): Орындарың тозақ, онда мүлде қаласыңдар. Бірақ Алла қаласа басқа дейді. Күдіксіз Раббың хикмет иесі, толық білуші. ‌ ‌ ‍ ‍‌ ۖ ‌‍‍‍ ‌‌‍‍‍‌‍ ‍ ‌‍‍‍‍‌ ‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ۚ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ۗ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Ұа Каҙалика Нуұаллӥ Ба`đа Аž-Žӓлимӥна Ба`đӓан Бимӓ Кӓнӱ Йаксибӱна 006-129 Осылайша залымдардың істегендері себепті бірін-біріне үстем қыламыз. ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Йӓ Ма`шара Ал-Җинни Ұа Ал-'Инси 'Алам Йа'тикум Русулун Минкум Йақуҫҫӱна `Алайкум 'Ӓйӓ Тӥ Ұа Йунҙирӱнакум Лиқӓ'а Йаұмикум ۚ Һӓҙӓ Қӓлӱ Шаһиднӓ `Алá ۖнфусинӓ Ұа Ғаррат/һуму Ал-Хайӓ Ату Ад-Дунйӓ Ұа Шаһидӱ `Алáнфусиһимннаһум Кӓнӱ Кӓфирӥна 006-130 Әй жын мен адамдар тобы! Сендерге іштеріңнен аяттарымды баян етіп, бұл күнге кездесулеріңді ескертетін елшілер келмеді ме?,- (делінеді). Олар: Раббымыз! Өзімізге куәміз дейді. Оларды дүние тіршілігі алдаған. Олар өздерінің анық қарсы болғандықтарына айғақ болды. ‍ ‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‌‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌ ۚ‌ ‍‍‌ ‌‌‍‌ ‌ ۖ ‍‍ ‍‌ ‌‌‌ ‍‍‌ ‌‌‍ ‌‍ ‍‌ ‍‍‍‍
Ҙӓлика 'Ан Лам Йакун Раббука Муһлика Ал-Қурá Биžулмин Ұа 'Аһлуһӓ Ғӓфилӱна 006-131 Осы (елші жіберілу), Раббың, халқы хабарсыз бір кентті зұлымдықпен жоқ етуші емес. ‌‍ ‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Ликуллин Дараҗӓтун Миммӓ `Амилӱ ۚ Ұа Мӓ Раббука Биғӓфилин `Аммӓ Йа`малӱна 006-132 Және әркімнің істегеніне қарай дәрежелері бар. Раббың олардың істеген істерінен хабарсыз емес. ‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍‌ ۚ ‌‌ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍
Ұа Раббука Ал-Ғанӥйу Ҙӱ Ар-Рахмати ۚн Йаша' Йуҙ/һибкум Ұа Йастаҳлиф Мин Ба`дикум Мӓ Йашӓ'у Камӓнша'акум Мин Ҙуррӥйати Қаұмин 'Ӓҳарӥна 006-133 Раббың бай әрі мәрхамет иесі. Қаласа сендерді кетіреді де, сендерді басқа қауымның ұрпағынан жаратқанындай сендерден кейін қалағанын орындарыңа келтіреді. ‌‍ ‍‍‍ ‌‌‌ ۚ ‌ ‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍ ‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‌ ‌‌‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‌‌ ‌‍‍‍‍‍‍
нна Мӓ Тӱ`адӱна Ла'ӓтин ۖ Ұа Мӓнтум Биму`җизӥна 006-134 Күдіксіз сендерге етілген уәде (қиямет) әлбетте келеді. Сендер тоса алмайсыңдар. ‍‍‌ ۖ ‌‍‍‌ ‌‌‍‍ ‍‍‍
Қул Йӓ Қаұми А`малӱ `Алá Макӓнатикумннӥ `Ӓмилун ۖ Фасаұфа Та`ламӱна Ман Такӱну Лаһу `Ӓқибату Адӓри ۗннаһу Лӓ Йуфлиху Аž-Žӓлимӱна 006-135 (Мұхаммед Ғ.С.): Әй елім! Шамаларыңша істеңдер. Әрине мен де істеушімін. Соңғы жұрт кімдікі болады? Тез білесіңдер. Расында зұлымдар құтылмайды де. ‍ ‌ ‌ ‌ ‌‍ ‌ۖ‍‍ ‍‌‍‍ ‍‍‌‍‍‌ ۗ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍
Ұа Җа`алӱ Лиллаһи Миммӓ Ҙара'а Мина Ал-Харćи Ұа Ал-'Ан`ӓм Наҫӥбӓан Фақӓлӱ Һӓҙӓ Лиллаһи Биза`миһим Ұа Һаҙӓ Лишуракӓ'инӓ ۖ Фамӓ Кӓна Лишуракӓ'иһим Фалӓ Йаҫилу 'Илá Ал-Лаһи ۖ Ұа Мӓ Кӓна Лиллаһи Фаһуұа Йаҫилу 'Илá Шуракӓ'иһим ۗ Сӓ'а Мӓ Йахкумӱна 006-136 Олар Алла жаратқан егіннен, малдан үлес қылады да, өз ойларынша: Бұл Алланікі, бұл ортақтарымыздікі деді. Сонда ортақтарынікі ортақтарына жетеді. Олар нендей жаман үкім береді. ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‌‍‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‍‍ۖ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍ ۗ‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍
Ұа Каҙалика Заййана Ликаćӥрин Мина Ал-Мушрикӥна Қатла 'Аұлӓдиһим Шуракӓ'ууһум Лийурдӱһум Ұа Лийалбисӱ `Алайһим Дӥнаһум ۖ Ұа Лаұ Шӓ Ал-Лаһу Мӓ Фа`алӱһу ۖ Фаҙарһум Ұа Мӓ Йафтарӱна 006-137 Сол сияқты ортақтары, мүшріктердің көбін жою әрі олардың діндерін шатастыру үшін балаларын өлтіруді әдемі көрсетті. Егер Алла қаласа еді, олар оны істемес еді. Енді оларды жасандылары бойынша қойып қой. ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‌ ‍‍‍ ۖ ‌ ‌‌ ‍‍‌
Ұа Қӓлӱ Һаҙиһи 'Ан`ӓмун Ұа Харćун Хиҗрун Лӓ Йаҭ`амуһӓ 'Иллӓ Ман Нашӓ'у Биза`миһим Ұа 'Ан`ӓмун Хурримат Žуһӱруһӓ Ұа 'Ан`ӓмун Лӓ Йаҙкурӱна Асма Ал-Лаһи `Алайһӓ Афтирӓ'ан `Алайһи ۚ Сайаҗзӥһим Бимӓ Кӓнӱ Йафтарӱна 006-138 Олар оларынша: Бұл малдар мен егіндер арам. Біздің қалағандарымыз ғана жейді. Және осы хайуандардың арқалары (мініске, жүкке) арам етілген деген. Тағы бір малдар (бауыздағанда) оған қасарысып, Алланың атын айтпайды. Алла оларды өтірік жала жабулары себепті жазаландырады. ‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‌ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‌‍‍‍ ‍‌‌ ‌‌‍‍‍ ‌ ‌ ‍‍‌ ‍ ‌ ‍‍‌‌‌ ۚ‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‌
Ұа Қӓлӱ Мӓ Фӥ Буҭӱни Һаҙиһи Ал-'Ан`ӓми Ҳӓлиҫатун Лиҙукӱринӓ Ұа Мухаррамун `Алá 'Азұӓҗинӓ ۖ Ұа 'Ин Йакун Майтатан Фаһум Фӥһи Шуракӓۚ Сайаҗзӥһим Ұаҫфаһум ۚннаһу Хакӥмун `Алӥмун 006-139 Және олар: Бұл малдың қарындарындағылар (тірі шықса) ерлерімізге ғана тән, әйелдерімізге арам деп, егер өлі шықса онда олар ортақ. Алла олардың орынсыз сөйлеулерінің жазасын береді. Күдіксіз Алла хикмет иесі, толық білуші. ‍‍‌ ‌ ‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ‌‌‌‌‌ ۖ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‌‌ ۚ‍‍‍ ‌‍‍‍ۚ ‌ ‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‌
Қад Ҳасира Ал-Лаҙӥна Қаталӱ 'Аұлӓдаһум Сафаһӓан Биғайри `Илмин Ұа Харрамӱ Мӓ Разақаһуму Ал-Лаһу Афтирӓ'ан `Алá Ал-Лаһи ۚ Қад Đаллӱ Ұа Мӓ Кӓнӱ Муһтадӥна 006-140 Сондай ақымақтық, білместікпен балаларын өлтіргендер, Аллаға қасарысып, Алланың өздеріне берген несібесін арам еткендер зиянға ұшыраған. Олар адасқан әрі тура жол да таппайды. ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌ ‌ ‌‍‌‍‍‍‍‍‌‌‌ ‌ ۚ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥнша'а Җаннӓтин Ма`рӱшӓтин Ұа Ғайра Ма`рӱшӓтин Ұа Ан-Наҳла Ұа Аз-Зар`а Муҳталифӓан 'Укулуһу Ұа Аз-Зайтӱна Ұа Ар-Руммӓна Муташӓбиһӓан Ұа Ғайра Муташӓбиһин ۚ Кулӱ Мин Ćамариһи 'Иҙӓ 'Аćмара Ұа 'Ӓтӱ Хаққаһу Йаұма Хаҫӓдиһи ۖ Ұа Лӓ Тусрифӱ ۚннаһу Лӓ Йухиббу Ал-Мусрифӥна 006-141 Ол сондай Алла аспалы және аспасыз бақшаларды, құрма ағаштарын, түрлі жемісті, өсімдіктерді, зәйтін және анарды бір-біріне ұқсаған, ұқсамаған түрде жаратқан. Әрбірі жеміс берген кезде, жемісінен жеңдер. Оны жиып алған күнде құшырын беріңдер; Ысырап етпеңдер. Күдіксіз Алла ысырап етушілерді жақсы көрмейді. ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍ ۚ ‌ ‍‌ ‌‌‌‌ ‌‍‌ ‌‌‌ ‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ۖ ‌‌ ‍ۚ‍ ‌ ‍‍‍
Ұа Мина Ал-'Ан`ӓми Хамӱлатан Ұа Фаршӓан ۚ Кулӱ Миммӓ Разақакуму Ал-Лаһу Ұа Лӓ Таттаби`ӱ Ҳуҭуұӓти Аш-Шайҭӓни ۚннаһу Лакум `Адӱұун Мубӥнун 006-142 Және көлік болатын әрі ұсақ малдарды жаратты. Сендерге Алланың ризықтандырған нәрсесінен жеңдер, шайтанның ізіне ермеңдер. Өйткені ол, сендерге ашық дұшпан. ‍‍ ‌ ‌‌ۚ ‌ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌‍‍‍‍ ‌‌ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ۚ ‌ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌
Ćамӓнийата 'Азұӓҗин ۖ Мина Аđ-Đа'ни Аćнайни Ұа Мина Ал-Ма`зи Аćнайни ۗ Қул 'Ӓлҙҙакарайни Харрама 'Ами Ал-'Унćайайни 'Аммӓ Аштамалат `Алайһи 'Архӓму Ал-'Унćайайни ۖ Набби'ӱнӥ Би`илмин 'Ин Кунтум Ҫӓдиқӥна 006-143 (Жаһилиет дәуірінде араптар малдардың кейде еркегін, кейде ұрғашысын, кейде іштегі тумасын ойша арам еткен екен.) Ол сегіз түр жаратты. (Еркек, ұрғашы) қойдан екеу, ешкіден екеу. (Мұхаммед Ғ.С.): Алла екі еркегін немесе екі ұрғашысын арам етті ме? Оған екі ұрғашысының жатырларындағылар да қосыла ма? Егер сөздерің шын болса маған біліп түсіндіріңдер де. ‌‌‌‍‍‌ۖ ‍‍ ۗ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍ ۖ‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌‍‍‍‌‍‍‍‍‍
Ұа Мина Ал-'Ибили Аćнайни Ұа Мина Ал-Бақари Аćнайни ۗ Қул 'Ӓлҙҙакарайни Харрама 'Ами Ал-'Унćайайни 'Аммӓ Аштамалат `Алайһи 'Архӓму Ал-'Унćайайни ۖм Кунтум Шуһадӓ'а 'Иҙ Ұаҫҫӓкуму Ал-Лаһу Биһаҙӓ ۚ Фаман 'Аžламу Миммани Афтарá `Алá Ал-Лаһи Каҙибӓан Лийуđилла Анӓса Биғайри `Илмин ۗнна Ал-Лаһа Лӓ Йаһдӥ Ал-Қаұма Аž-Žӓлимӥна 006-144 Және түйеден екеу, сиырдан да екеу. Екі еркегін немесе екі ұрғашысын арам етті ме? Оған екі ұрғашысының жатырларындағылар да қосыла ма? Немесе Алла сендерге осыны нұсқағанда бар ма едіңдер?,- де. Білмесе де адамдарды адастыру үшін Аллаға өтірік жала жапқаннан кім залымырақ? Күдіксіз Алла, залым елді тура жолға салмайды. ‍‍‍‍‌ ۗ ‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌‍‍‍ ۖ ‌ ‍‌‍‍‍‍‌‌‌ ‌‌‌ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ۚ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‌‌ ‌ ‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌ۗ ‍ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍
Қул Лӓ 'Аҗиду Фӥ Мӓ 'Ӱхийа 'Илаййа Мухаррамӓан `Алá Ҭӓ`имин Йаҭ`амуһу 'Иллӓн Йакӱна Майтатан 'Аұ Дамӓан Масфӱхӓан 'Аұ Лахма Ҳинзӥрин Фа'иннаһу Риҗсун 'Аұ Фисқӓан 'Уһилла Лиғайри Ал-Лаһи Биһи ۚ Фамани Аđҭурра Ғайра Бӓғин Ұа Лӓ `Ӓдин Фа'инна Раббака Ғафӱрун Рахӥмун 006-145 (Мұхаммед Ғ.С.): Маған уахи етілгенде, жейтін кісіге жеуге арам болған нәрсені таппадым. Бірақ жемтік, немесе ағызылған қан, негізінен арам доңыз еті, немесе күнәлы болып, Алладан басқаның атымен бауыздалған мал арам. Біреу бас тартпай, шектен шықпай шарасыз қалса, (жеуіне болады.) Күдіксіз Раббың аса жарылқаушы, ерекше мейірімді де. ‌ ‌‌ ‍‍‌ ‍‍‌ ‌ ‍‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍~ ‌‌ ‌‍‍ ‌‌‌ ‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‍ ‌‌‌ ‍‍‍‍‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‍‍‌ ۚ ‍‍‍‍‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍ ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Ұа `Алá Ал-Лаҙӥна Һӓдӱ Харрамнӓ Кулла Ҙӥ Žуфурин ۖ Ұа Мина Ал-Бақари Ұа Ал-Ғанами Харрамнӓ `Алайһим Шухӱмаһумӓ 'Иллӓ Мӓ Хамалат Žуһӱруһумӓ 'Аұи Ал-Хаұӓйӓ 'Аұ Мӓ Аҳталаҭа Би`аžмин ۚ Ҙӓлика Җазайнӓһум Бибағйиһим ۖ Ұа 'Иннӓ Лаҫӓдиқӱна 006-146 Және Яһудилерге барлық тырнақты хайуанды арам қылдық. Әрі оларға сиыр, қойдың майларын да арам қылдық. Бірақ қыртыс майларымен шажырқай және жілік майларын арам қылмадық. Осылайша олардың шектен шығулары себепті жазаландырдық. Расында турасын айтушымыз. ‍‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ‌ ۖ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍ ‍‌ ‍‌ ‌‌ ‌ ‍‌‍‍‌ ‌‌‌ ‌‍‍‌ ‌‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ۚ ‌ ‍‍‍ۖ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‌‍‍‍
Фа'ин Каҙҙабӱка Фақул Раббукум Ҙӱ Рахматин Ұӓси`атин Ұа Лӓ Йурадду Ба'суһу `Ани Ал-Қаұми Ал-Муҗримӥна 006-147 (Мұхаммед Ғ.С.) олар сені жасынға шығарса, (оларға): Раббыларың мәрхамет иесі және Оның бейнеті күнәкар қауымнан қайтарылмайды де. ‍‍‍‍‍ ‌‍ ‌‌‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Сайақӱлу Ал-Лаҙӥна 'Ашракӱ Лаұ Шӓ Ал-Лаһу Мӓ 'Ашракнӓ Ұа Лӓ 'Ӓбӓ'уунӓ Ұа Лӓ Харрамнӓ Мин Шай'ин ۚ Каҙӓлика Каҙҙаба Ал-Лаҙӥна Мин Қаблиһим Хаттá Ҙӓқӱ Ба'санӓ ۗ Қул Һал `Индакум Мин `Илмин Фатуҳриҗӱһу Ланӓ ۖн Таттаби`ӱна 'Иллӓ Аž-Žанна Ұа 'Ин 'Антум 'Иллӓ Таҳруҫӱна 006-148 Аллаға серік қатқандар: Егер Алла қаласа еді, біз де аталарымыз да серік қатпас едік әрі еш нәрсені арам қылмас едік. дейді. Осы сияқты бұлардан бұрынғылар да бейнетімді татқанға дейін жасынға шығарған. (Мұхаммед Ғ.С. оларға): Жандарыңда бізге қарсы шығара алатын білімдерің бар ма? Негізінде сендер ойларыңа ғана ілесесіңдер де өтірік айтасыңдар де. ‍‍ ‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌ ‍‍‍‌‌ ‍ ‍‍‌ ‌‍‌ ‌‌ ‌‍‍‍‌‌ ‌‌ ‍‌ ‍‌ۚ ‍‍‍‍ ‍‌ ‍‍‍ ‌ ‌‌‌ ‌ ۗ ‍ ‍‌‍‍‍‍‌ ‍‍‍‍‍ ‌ ‍ۖ ‌‌‍‍ ‌‌ ‍‍ ‌‌ ‌‌‍ ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Қул Фалиллӓһи Ал-Хуҗҗату Ал-Бӓлиғату ۖ Фалаұ Шӓ'а Лаһадӓкумҗма`ӥна 006-149 Жетік дәлел Алланікі, егер қаласа сендерді түгел тура жолға салар еді де. ‍‍ۖ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌ ‌‍‍‍‍‍
Қул Һалумма Шуһадӓ'акуму Ал-Лаҙӥна Йаш/һадӱна 'Анна Ал-Лаһа Харрама Һӓҙӓ ۖ Фа'ин Шаһидӱ Фалӓ Таш/һад Ма`аһум ۚ Ұа Лӓ Таттаби` 'Аһұӓ Ал-Лаҙӥна Каҙҙабӱ Би'ӓйӓтинӓ Ұа Ал-Лаҙӥна Лӓ Йу'уминӱна Бил-'Ӓҳирати Ұа Һум Бираббиһим Йа`дилӱна 006-150 (Оларға): Расында Алла осыны арам қылды деп, айғақ болатын айғақтарыңды келтіріңдер де. Егер олар куәлік берсе де, сен олармен бірге куәлік берме де аяттарымызды жасынға шығарып, ақыретке сенбегендердің әуесіне еліктеме. Олар, Раббыларына теңдес қосады. ‍ ‍ ‍‍‌‍‍‍‍‍‌ ‍ ‍ ‌‌ ۖ‌ ‌ ‍ۚ ‌‌ ‌‍‍‌‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‍‍‍ ‌ ‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍
Қул Та`ӓлаұ 'Атлу Мӓ Харрама Раббукум `Алайкум ۖ 'Аллӓ Тушрикӱ Биһи Шай'ӓан ۖ Ұа Бил-Ұӓлидайни 'Ихсӓнӓан ۖ Ұа Лӓ Тақтулӱ 'Аұлӓдакум Мин 'Имлӓқин ۖ Нахну Нарзуқукум Ұа 'Ӥйӓһум ۖ Ұа Лӓ Тақрабӱ Ал-Фаұӓхиша Мӓ Žаһара Минһӓ Ұа Мӓ Баҭана ۖ Ұа Лӓ Тақтулӱ Ан-Нафса Аллатӥ Харрама Ал-Лаһу 'Иллӓ Бил-Хаққи ۚ Ҙӓликум Ұаҫҫӓкум Биһи Ла`аллакум Та`қилӱна 006-151 (Оларға): Келіңдер, сендерге Раббыларыңның арам еткендерін оқиын: Оған еш нәрсені серік қатпаңдар, әке-шешеге жақсылық істесеңдер, жарлылықтан балаларыңды өлтірмеңдер де. Сендерді де оларды да біз ризықтандырамыз. Тағы арсыздықтардың көрнеуіне де көмесіне де жақындамаңдар. Және де Алла арам еткен кісіні өлтірмеңдер, жазықты болса ғана болады. Сендерге осыларды Алла әмір етті. Әрине түсінерсіңдер (де) (Өлтірілуге тиісті болғандар: Жорта кісі өлтіргендер, мүртәд болып діннен шыққандар және үйлі бола тұрып зина қылғандар. ‌‌ ‌ ‌ ‍ ‌‍ ۖ ‌‌ ‍ ‍‍‌ ‌ۖ ‌‌ ‌‌ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌‍ ‍‌ ‌‍ۖ ‌‍‍‍‍ ‌‌ ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌ ‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍‍‍ۖ ‌‌ ‍‍‍‍‍ ‍ ‌‌ ‍ ۚ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Лӓ Тақрабӱ Мӓла Ал-Йатӥми 'Иллӓ Би-Атӥ Һийа 'Ахсану Хаттá Йаблуға 'Ашуддаһу ۖ Ұа 'Аұфӱ Ал-Кайла Ұа Ал-Мӥзӓна Бил-Қисҭи ۖ Лӓ Нукаллифу Нафсӓан 'Иллӓ Ұус`аһӓ ۖ Ұа 'Иҙӓ Қултум Фӓ`дилӱ Ұа Лаұ Кӓна Ҙӓ Қурбá ۖ Ұа Би`аһди Ал-Лаһи 'Аұфӱ ۚ Ҙӓликум Ұаҫҫӓкум Биһи Ла`аллакум Таҙаккарӱна 006-152 Жетімнің малына жақындамаңдар; бірақ ол, есейгенге дейін жақсы басқаруға болады. Өлшеуді, тартуды туралықпен орындаңдар. Біреуге шамасы келетінді ғана жүктейміз. Жақындарың болса да әділдікті айтыңдар. Және Алланың уәдесін орындаңдар. Осыларды Алла нұсқады. Түсінерсіңдер. ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‍‍‍ ‍‍‍‍ ‌‌ ‍ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍ ۖ ‌‌‌‍‍‌‍‍‍‍ ۖ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ۖ ‌‌‌‌‌ ‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍‌ ۖ ‌‌ ‍ ‌‌ۚ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‌
Ұа 'Анна Һӓҙӓ Ҫирӓҭӥ Мустақӥмӓан Фа Аттаби`ӱһу ۖ Ұа Лӓ Таттаби`ӱ Ас-Субула Фатафаррақа Бикумн Сабӥлиһи ۚ Ҙӓликум Ұаҫҫӓкум Биһи Ла`аллакум Таттақӱна 006-153 Күдіксіз Менің тура жолым осы. Енді соған еріңдер. Басқа жолдарға түспеңдер, сонда сендерді Алланың жолынан айырады. Сендерге осыларды Алла нұсқады. Сақтанарсыңдар. ‌‌ ‍ ‍‍‍‍‌‌ ‍‍‍ ۖ ‌‌ ‍ ‍ ‍‌ ‍‍‌ ۚ ‌ ‌‍‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍
Ćумма 'Ӓтайнӓ Мӱсá Ал-Китӓба Тамӓмӓан `Алá Ал-Лаҙӥ 'Ахсана Ұа Тафҫӥлӓан Ликулли Шай'ин Ұа Һудáан Ұа Рахматан Ла`аллаһум БилиқӓРаббиһим Йу'уминӱна 006-154 Сонан соң Мұса (Ғ.С.) ға игілік істегенге; толық, әр нәрсені айыратын, жетекшілік ететін мәрхамет түрінде Кітап бердік. Олар Раббыларына жолығуға иман келтірер. ‌‌ ‌ ‍‍ ‌ ‌ ‌ ‌‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‌‌ ‌‍‍‍
Ұа Һаҙӓ Китӓбун 'Анзалнӓһу Мубӓракун Фа Аттаби`ӱһу Ұа Аттақӱ Ла`аллакум Турхамӱна 006-155 Осы (Құран) біз түсірген мүбарак Кітап. Енді соған еріңдер әрі сақсыныңдар. Мәрхаметке бөленерсіңдер. ‌‌ ‍‍‍‍‍‍‍ ‌ ‌‍ ‌ ‍‍‍ ‌ ‌‍‍‌ ‍‍‍
н Тақӱлӱннамӓнзила Ал-Китӓбу `Алá Ҭӓ'ифатайни Мин Қаблинӓ Ұа 'Ин Куннӓ `Ан Дирӓсатиһим Лағӓфилӥна 006-156 Шынайы түрде бізден бұрыңғы (Яһуди, Христиан) екі топқа Кітап түсірілді де біз олардың оқығандарынан мүлде хабарсызбыз дерсіңдер (деп.) ‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‌ ‍‍ ‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍ ‌‌‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍‍
'Аұ Тақӱлӱ Лаұ 'Аннӓнзила `Алайнӓ Ал-Китӓбу Лакуннӓ 'Аһдá Минһум ۚ Фақад Җӓ'акум Баййинатун Мин Раббикум Ұа Һудáан Ұа Рахматун ۚ Фаман 'Аžламу Мимман Каҙҙаба Би'ӓйӓти Ал-Лаһи Ұа Ҫадафа `Анһӓ ۗ Санаҗзӥ Ал-Лаҙӥна Йаҫдифӱна `Ан 'Ӓйӓтинӓ Сӱ Ал-`Аҙӓби Бимӓ Кӓнӱ Йаҫдифӱна 006-157 Немесе: Бізге Кітап түсірілсе, олардан көрі тағы тура жолда болар едік дерсіңдер деп. Расында сендерге Раббыларыңнан бір ашық дәлел, тура жол, мәрхамет те келді. Енді Алланың аяттарын өтірік деп олардан жүз бұрғаннан кім залымырақ? Аяттарымыздан бас тартқандарды бас тартулары себепті жаман қинаумен жазалаймыз. ‌‌ ‍‍‍‌ ‌ ‌‍‌ ‌‌‍ ‌ ‍‍‍‍‍‌ ‌‌‌ ۚ‍‍‌ ‍‍‍‌‍ ‌ ‍ ‌‍ ‌‌‌‌ ‌‌‍ۚ ‌‍‍‍‍ ‍‍‍‍‌‍‍ ‍ ‌‍‍‍‍ ‌ ۗ‍‍‍‍‍‍ ‍‍‍‍‍‍‍ ‍‌ ‌‌ ‍‍‍‌‌ ‍‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Һал Йанžурӱна 'Иллӓн Та'тийаһуму Ал-Малӓ'икату 'Аұ Йа'тийа Раббука 'Аұ Йа'тийа Ба`đу 'Ӓйӓти Раббика ۗ Йаұма Йа'тӥ Ба`đу 'Ӓйӓти Раббика Лӓ Йанфа`у Нафсӓан 'Ӥмӓнуһӓ Лам Такун 'Ӓманат Мин Қаблу 'Аұ Касабат Фӥ 'Ӥмӓниһӓ Ҳайрӓан ۗ Қул Антаžирӱннӓ Мунтаžирӱна 006-158 Олар, өздеріне періштелердің келуін, немесе Раббыңның келуін, не Раббыңның кей белгілерінің келуін ғана күте ме? Раббыңның белгілерінен кейі келген күні, бұрыннан иман келтірмеген немесе сенімі бойынша бір қайыр істемеген біреудің иманы пайда бермейді. (Мұхаммед Ғ.С.): Күтіңдер, шәксіз күтеміз де. ‍‌‍‍‍‍‍‍‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌‌ ‌‍ ‌‌‌ ‍ ‌‍‍‍ ‌‍ ۗ ‌‍‍‍ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‌‌ ‌‌ ‍‌ ‌ ‍‌ ‍‍‍ ‌‌‌ ‍ ‌‌ ‍‌‌ۗ ‍‍‍‍‌ ‌‍‌ ‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌
нна Ал-Лаҙӥна Фаррақӱ Дӥнаһум Ұа Кӓнӱ Шийа`ӓан Ласта Минһум Фӥ Шай'ин ۚннамӓмруһум 'Илá Ал-Лаһи Ćумма Йунабби'уһум Бимӓ Кӓнӱ Йаф`алӱна 006-159 Күдіксіз діндерінде бөлініп, топтарға айрылғандармен ешбір байланысың жоқ. Сөзсіз олардың ісі Аллаға тән. Кейін оларға істеген істерін түсіндіреді. ‍‍‍‍ ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‌‌ ‌ۚ‍‍‍‌ ‌ ‌‌ ‍ ‍ ‌ ‍‌ ‍‍‍
Ман Җӓ'а Бил-Хасанати Фалаһу `Ашрумćӓлиһӓ ۖ Ұа Ман Җӓ'а Бис-Саййи'ати Фалӓ Йуҗзá 'Иллӓ Миćлаһӓ Ұа Һум Лӓ Йуžламӱна 006-160 Кім бір жақсылық келтірсе, оған сондай он есе бар. Және біреу бір жамандық істесе, сондай-ақ қана жаза беріледі де олар зұлымдыққа ұшыратылмайды. ‍‌‍‍‌‌ ‍ ‌ ‌ ‌‌ ۖ ‌‍‌‍‍‌‌ ‍‍ ‌ ‍‍‍‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Қул 'Иннанӥ Һадӓнӥ Раббӥ 'Илá Ҫирӓҭин Мустақӥмин Дӥнӓан Қийамӓан Миллата 'Ибрӓһӥма Ханӥфӓан ۚ Ұа Мӓ Кӓна Мина Ал-Мушрикӥна 006-161 Шынында Раббым мені тура дінге, Ыбырайым (Ғ.С.) ның нағыз жолына салды. Ол ортақ қосушылардан емес еді де. ‍ ‌‍ ‌ ‌‍ ‌‌ ‍‌‌ ‍‍‍‍‍‍‌‌ ‌‌‍‌‌ ‌‍‍‌‍‍‍‍‍ ‌ۚ ‌‌ ‍‍‍ ‍‍‍
Қул 'Инна Ҫалӓтӥ Ұа Нусукӥ Ұа Махйӓйа Ұа Мамӓтӥ Лиллаһи Рабби Ал-`Ӓламӥна 006-162 Намазым, құлшылығым, тіршілігім және өлімім бүкіл әлемнің Раббы Алла үшін де. ‍ ‌ ‍ ‌ ‌‍‍‍ ‌ ‌‍ ‍‍‍
Лӓ Шарӥка Лаһу ۖ Ұа Биҙалика 'Умирту Ұа 'Анӓ 'Аұұалу Ал-Муслимӥна 006-163 Оның серігі жоқ. Осылай бұйырылдым және мен бой ұсынушылардың алғашқысымын де. ‌ ‍‍‍‍ ۖ ‌ ‌ ‌‌‍‍‌ ‌‌ ‍‍‍
Қул 'Ағайра Ал-Лаһибғӥ Раббӓан Ұа Һуұа Раббу Кулли Шай'ин ۚ Ұа Лӓ Таксибу Куллу Нафсин 'Иллӓ `Алайһӓ ۚ Ұа Лӓ Тазиру Ұӓзиратун Ұизраҳрá ۚ Ćумма 'Илá Раббикум Марҗи`укум Файунабби'укум Бимӓ Кунтум Фӥһи Таҳталифӱна 006-164 Ол әр нәрсенің Раббы бола тұра Алладан басқа Раб іздейін бе? Әрбіреудің істегені өзіне тән. Біреудің күнәсын біреу көтермейді. Сонан соң қайтар жерлерің Раббыларың. Сонда қайшылықта болған нәрселеріңді білдіреді де. ‍ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‍‍‍‍‍ ‌‍‌ ‌‌ ‌‍ ۚ ‌‌ ‌‌ ‌‌ ‌ ۚ ‌‌ ‍‍‌ ‌‌‌‍‌ ‌‌‌‍‌ ‌‍‍‍‌‌ ۚ ‌‌ ‌‍ ‌ ‍‌‍‍‍ ‍‍‍‍ ‍‍‌ ‍‍‍‍‍‍‍
Ұа Һуұа Ал-Лаҙӥ Җа`алакум Ҳалӓ'ифа Ал-'Арđи Ұа Рафа`а Ба`đакум Фаұқа Ба`đин Дараҗӓтин Лийаблуұакум Фӥ Мӓ 'Ӓтӓкум ۗнна Раббака Сарӥ Ал-`Иқӓби Ұа 'Иннаһу Лағафӱрун Рахӥмун 006-165 Ол сондай Алла, сендерді жердің халифалары етті. Сендерге берген нәрселерде, сынау үшін дәрежелерде біріңді-біріңнен жоғары көтерді. Күдіксіз Раббың, жедел жаза беруші және шынайы жарылқаушы, ерекше мейірімді. ‌‍ ‌‌‍‍‍‌ ‌‌‍‍‍‌ ‍‍‍‍ ‍‌ ‌ ۗ ‌‍‍‍‍‍‍ ‌‌ ‌ ‍‍‍‍‍‍‍‌ ‌‍‍‍‍‍‌
Toggle thick letters. Most people make the mistake of thickening thin letters in the words that have other (highlighted) thick letter Toggle to highlight thick letters
Next Sūrah