83) Sūrat Al-Muţaffifīn

Printed format

83)

Waylun Lilmuţaffifīna 083-001. അളവില്‍ കുറക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ മഹാനാശം
Al-Ladhīna 'Idhā Aktālū `Alá An-Nāsi Yastawfūna 083-002. അതായത്‌ ജനങ്ങളോട്‌ അളന്നുവാങ്ങുകയാണെങ്കില്‍ തികച്ചെടുക്കുകയും.
Wa 'Idhā Kālūhum 'Aw Wazanūhum Yukhsirūna 083-003. ജനങ്ങള്‍ക്ക്‌ അളന്നുകൊടുക്കുകയോ തൂക്കികൊടുക്കുകയോ ആണെങ്കില്‍ നഷ്ടം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക്‌.
'Alā Yažunnu 'Ūla'ika 'Annahum Mabthūna 083-004. അക്കൂട്ടര്‍ വിചാരിക്കുന്നില്ലേ; തങ്ങള്‍ എഴുന്നേല്‍പിക്കപ്പെടുന്നവരാണെന്ന്‌?
Liyawmin `Ažīmin 083-005. ഭയങ്കരമായ ഒരു ദിവസത്തിനായിട്ട്‌
Yawma Yaqūmu An-Nāsu Lirabbi Al-`Ālamīna 083-006. അതെ, ലോകരക്ഷിതാവിങ്കലേക്ക്‌ ജനങ്ങള്‍ എഴുന്നേറ്റ്‌ വരുന്ന ദിവസം.
Kallā 'Inna Kitāba Al-Fujjāri Lafī Sijjīnin 083-007. നിസ്സംശയം; ദുര്‍മാര്‍ഗികളുടെ രേഖ സിജ്ജീനില്‍ തന്നെയായിരിക്കും.
Wa Mā 'Adrāka Mā Sijjīnun 083-008. സിജ്ജീന്‍ എന്നാല്‍ എന്താണെന്ന്‌ നിനക്കറിയാമോ?
Kitābun Marqūmun 083-009. എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമാകുന്നു അത്‌.
Waylun Yawma'idhin Lilmukadhdhibīna 083-010. അന്നേ ദിവസം നിഷേധിച്ചു തള്ളുന്നവര്‍ക്കാകുന്നു നാശം.
Al-Ladhīna Yukadhdhibūna Biyawmi Ad-Dīni 083-011. അതായത്‌ പ്രതിഫല നടപടിയുടെ ദിവസത്തെ നിഷേധിച്ചു തള്ളുന്നവര്‍ക്ക്‌.
Wa Mā Yukadhdhibu Bihi 'Illā Kullu Mu`tadin 'Athīmin 083-012. എല്ലാ അതിരുവിട്ടവനും മഹാപാപിയുമായിട്ടുള്ളവനല്ലാതെ അതിനെ നിഷേധിച്ചു തള്ളുകയില്ല.
'Idhā Tutlá `Alayhi 'Āyātunā Qāla 'Asāţīru Al-'Awwalīna 083-013. അവന്ന്‌ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങള്‍ ഓതികേള്‍പിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കില്‍ അവന്‍ പറയും; പൂര്‍വ്വികന്‍മാരുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളാണെന്ന്‌.
Kallā  ۖ  Bal  ۜ  Rāna `Alá Qulūbihim Mā Kānū Yaksibūna 083-014. അല്ല; പക്ഷെ, അവര്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്‌ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളില്‍ കറയുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു.  ۖ   ۜ 
Kallā 'Innahum `An Rabbihim Yawma'idhin Lamaĥjūbūna 083-015. അല്ല; തീര്‍ച്ചയായും അവര്‍ അന്നേ ദിവസം അവരുടെ രക്ഷിതാവില്‍ നിന്ന്‌ മറയ്ക്കപ്പെടുന്നവരാകുന്നു.
Thumma 'Innahum Laşālū Al-Jaĥīmi 083-016. പിന്നീടവര്‍ ജ്വലിക്കുന്ന നരകാഗ്നിയില്‍ കടന്നെരിയുന്നവരാകുന്നു.
Thumma Yuqālu Hādhā Al-Ladhī Kuntum Bihi Tukadhdhibūna 083-017. പിന്നീട്‌ പറയപ്പെടും; ഇതാണ്‌ നിങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ചുതള്ളിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം.
Kallā 'Inna Kitāba Al-'Abrāri Lafī `Illīyīna 083-018. നിസ്സംശയം; പുണ്യവാന്‍മാരുടെ രേഖ ഇല്ലിയ്യൂനില്‍ തന്നെയായിരിക്കും.
Wa Mā 'Adrāka Mā `Illīyūna 083-019. ഇല്ലിയ്യൂന്‍ എന്നാല്‍ എന്താണെന്ന്‌ നിനക്കറിയുമോ?
Kitābun Marqūmun 083-020. എഴുതപ്പെട്ട ഒരു രേഖയത്രെ അത്‌.
Yash/haduhu Al-Muqarrabūna 083-021. സാമീപ്യം സിദ്ധിച്ചവര്‍ അതിന്‍റെ അടുക്കല്‍ സന്നിഹിതരാകുന്നതാണ്‌.
'Inna Al-'Abrāra Lafī Na`īmin 083-022. തീര്‍ച്ചയായും സുകൃതവാന്‍മാര്‍ സുഖാനുഭവത്തില്‍ തന്നെയായിരിക്കും.
`Alá Al-'Arā'iki Yanžurūna 083-023. സോഫകളിലിരുന്ന്‌ അവര്‍ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും.
Ta`rifu Fī Wujūhihim Nađrata An-Na`īmi 083-024. അവരുടെ മുഖങ്ങളില്‍ സുഖാനുഭവത്തിന്‍റെ തിളക്കം നിനക്കറിയാം.
Yusqawna Min Raĥīqin Makhtūmin 083-025. മുദ്രവെക്കപ്പെട്ട ശുദ്ധമായ മദ്യത്തില്‍ നിന്ന്‌ അവര്‍ക്ക്‌ കുടിക്കാന്‍ നല്‍കപ്പെടും.
Khitāmuhu Miskun  ۚ  Wa Fī Dhālika Falyatanāfasi Al-Mutanāfisūna 083-026. അതിന്‍റെ മുദ്ര കസ്തൂരിയായിരിക്കും. വാശി കാണിക്കുന്നവര്‍ അതിന്‌ വേണ്ടി വാശി കാണിക്കട്ടെ.  ۚ 
Wa Mizājuhu Min Tasnīmin 083-027. അതിലെ ചേരുവ തസ്നീം ആയിരിക്കും.
`Aynāan Yashrabu Bihā Al-Muqarrabūna 083-028. അതായത്‌ സാമീപ്യം സിദ്ധിച്ചവര്‍ കുടിക്കുന്ന ഒരു ഉറവ്‌ ജലം.
'Inna Al-Ladhīna 'Ajramū Kānū Mina Al-Ladhīna 'Āmanū Yađĥakūna 083-029. തീര്‍ച്ചയായും കുറ്റകൃത്യത്തില്‍ ഏര്‍പെട്ടവര്‍ സത്യവിശ്വാസികളെ കളിയാക്കി ചിരിക്കുമായിരുന്നു.
Wa 'Idhā Marrū Bihim Yataghāmazūna 083-030. അവരുടെ ( സത്യവിശ്വാസികളുടെ ) മുമ്പിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോള്‍ അവര്‍ പരസ്പരം കണ്ണിട്ടു കാണിക്കുമായിരുന്നു.
Wa 'Idhā Anqalabū 'Ilá 'Ahlihimu Anqalabū Fakihīna 083-031. അവരുടെ സ്വന്തക്കാരുടെ അടുക്കലേക്ക്‌ തിരിച്ചുചെല്ലുമ്പോള്‍ രസിച്ചു കൊണ്ട്‌ അവര്‍ തിരിച്ചുചെല്ലുമായിരുന്നു.
Wa 'Idhā Ra'awhum Qālū 'Inna Hā'uulā' Lađāllūna 083-032. അവരെ ( സത്യവിശ്വാസികളെ ) അവര്‍ കാണുമ്പോള്‍, തീര്‍ച്ചയായും ഇക്കൂട്ടര്‍ വഴിപിഴച്ചവര്‍ തന്നെയാണ്‌ എന്ന്‌ അവര്‍ പറയുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.
Wa Mā 'Ursilū `Alayhim Ĥāfižīna 083-033. അവരുടെ ( സത്യവിശ്വാസികളുടെ ) മേല്‍ മേല്‍നോട്ടക്കാരായിട്ട്‌ അവര്‍ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല.
Fālyawma Al-Ladhīna 'Āmanū Mina Al-Kuffāri Yađĥakūna 083-034. എന്നാല്‍ അന്ന്‌ ( ഖിയാമത്ത്‌ നാളില്‍ ) ആ സത്യവിശ്വാസികള്‍ സത്യനിഷേധികളെ കളിയാക്കി ചിരിക്കുന്നതാണ്‌.
`Alá Al-'Arā'iki Yanžurūna 083-035. സോഫകളിലിരുന്ന്‌ അവര്‍ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും.
Hal Thūwiba Al-Kuffāru Mā Kānū Yaf`alūna 083-036. സത്യനിഷേധികള്‍ ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്നതിന്‌ അവര്‍ക്ക്‌ പ്രതിഫലം നല്‍കപ്പെട്ടുവോ എന്ന്‌.
Next Sūrah