A , A, A Hamzat Alwaşl, do not pronounce in case of continuous reading
ā,ū,ī Mad `Ariđ Lilskūn ā,ū,ī Mad `Ariđ Lilskūn
ā,ū,ī Mad Lazem Muthaqal
Mad Wajib Mutaşil. ā,ū,ī Mad Ja'iz Munfaşil ā,ū,ī

Schedule Live Tutoring Sessions
Roman عربي
n.m Idgham bidūn Ghunnah
n,m Ghunnah 2 moves
n Iqlab to m
n, n m Ikhfa'   Home
n m Izhar 
q ţ b j d Qalqalah
ah if contenued say "at"
End of 'Ayah tashkīl
Quraan Index